Strategi for ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for ledelse 2013-16"

Transkript

1 Strategi for ledelse

2 Strategi for ledelse Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne og skabe attraktive arbejdspladser. Herved kan kommunen imødekomme stigende behov for effektivisering, digitalisering, borgerinddragelse og nytænkning. Med denne strategi ønsker direktionen at sætte fokus på lederens rolle og betydning for kommunens indsatser og dermed også vigtigheden af løbende ledelsesudvikling. Strategi for ledelse er en udmøntning af den overordnede personalepolitik. Strategien viser retning og konkretiserer politikken i forhold til ledelse samt indeholder mange konkrete aktiviteter, der understøtter ledelsesudvikling. Strategi for ledelse retter sig mod ledere på alle ledelsesniveauer. Esbjerg Kommune har ca. 700 ledere, som er fordelt på 5 forvaltninger og 6 ledelsesniveauer: Ledere fordelt på ledelsesniveauer Kommunaldirektør (1) 1 Direktører (2) 4 Afdelingschefer (3) 20 Antal ledere Formål Strategiens primære formål er at tydeliggøre Direktionens overordnede holdninger, forventninger og krav til kommunens ledere, samt udtrykke den fælles overordnede ramme for ledelse. Målene med Strategi for ledelse er dermed at: Videreudvikle en attraktiv, udviklingsorienteret og velfungerende arbejdsplads/kommune Ruste lederne til at varetage deres ledelsesopgaver Tilbyde løbende udvikling af ledelsespotentialet gennem lederudviklingsaktiviteter, som modsvarer organisationens behov Strategien er retningsgivende for, hvilke tværgående aktiviteter for ledelsesudvikling, der vil blive igangsat, som kurser, temadage, ledernetværk, mentorordning, talentudvikling m.v. Som følge af, at kommunen er decentralt organiseret, vil det være naturligt, at de enkelte fagforvaltninger implementerer strategien ind i deres egen virkelighed. Det vil dog være vigtigt, at det sker ud fra de fælles overordnede rammer. Otto Jespersen Kommunaldirektør Kontorchefer og ledere af store institutioner (4) 130 Ledere af mindre institutioner, teamledere og afdelingsledere m.v. (5 og 6) 550 Strategien er bl.a. udviklet i samarbejde med Lederforum, chefgrupperne og direktionen. 2

3 Indhold Strategien er opbygget og illustreret som nedenstående figur, hvor de inderste lag er grundlaget for de næste lag. Visionen for ledelse udgør ledelsesgrundlaget, som kommer til udtryk gennem nogle ledelsesopgaver, der stiller krav om en række kompetencer. Disse kompetencer kan understøttes af konkrete aktiviteter for ledelsesudvikling, som igangsættes centralt og decentralt. Aktiviteter Kompetencer Personligt lederskab Vision Det todelte lederskab Engageret ledelse Kvalitet i opgaveløsninger nomi og drift Ledelse af øko- ledelse Faglig Strategisk ledelse Personale- ledelse 3

4 Vision for ledelse For at sikre god ledelse, har direktionen fokus på ledelse i et bredt perspektiv, hvor både medarbejdere, borgere og din egen ledelsesudvikling er i centrum. Derfor er der opstillet disse tre overordnede pejlemærker: Det todelte lederskab med rum til selvstændig ledelse Engageret ledelse med fokus på medarbejdere og resultater Kvalitet i opgaveløsningen via borgerinddragelse Ledere Det todelte lederskab - med rum til selvstændig ledelse Esbjerg Kommune er en politisk ledet organisation med høj grad af decentralisering og selvstændigt ledelsesansvar. Hver børnehave, ældrecenter, servicecenter m.v. udfører hver for sig kvalificerede og målrettede opgaver for borgere og virksomheder. Direktionen lægger samtidig vægt på, at Esbjerg Kommune fungerer som én samlet virksomhed med en høj grad af sammenhængskraft. Det betyder, at du som leder: Agerer i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige beslutninger, samtidig med at du udøver selvstændig ledelse via egen ledelsesstil Er ansvarlig for ledelse af eget område, men også for samarbejdet på tværs af fagområder, afdelinger og forvaltninger Søger og fremmer fælles løsninger på tværs af organisatoriske grænser og har øje for egne og fælles mål Er ambassadør både internt i kommunen og udadtil Udmønter kommunens politikker og mål til praksis indenfor de økonomisk fastsatte rammer Vision Borgere Medarbejdere 4

5 Engageret ledelse - med fokus på medarbejdere og resultater Det er vigtigt som leder, både at holde fokus på strategi, udvikling og trivsel samt på opgaveløsning, effekter og resultater. Det dobbelte fokus skal være til stede både i forhold til den daglige drift, men i høj grad også i forhold til den fremtidige udvikling. Det betyder, at du som leder: Sætter handling bag ordene, samt motiverer og udfordrer dine medarbejdere til udvikling af eksisterende og nye opgaver Skaber en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, der sikrer en optimal anvendelse af de ansattes kompetencer Fremmer trivsel og godt arbejdsmiljø, hvor engagerende og kompetente medarbejdere yder kvalificeret service til borgerne Har mod til at udfordre praksis og ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange med fokus på effekt og resultater Kvalitet i opgaveløsningen - via borgerinddragelse Kommunens primære funktion er at levere indsatser og service af høj kvalitet i forhold til det politisk besluttede serviceniveau og de givne økonomiske rammer. Det kræver konstant nytænkning via kompetente medarbejdere, der f.eks. inddrager borgerne, anvender digitale løsninger, udfordrer dagligdagens praksis, oplærer til selvhjulpne borgere samt inddrager frivillige. Det betyder, at du som leder: Er visionær og strategisk, så der skabes en arbejdsplads karakteriseret ved udsyn og udvikling, som til stadighed har fokus på værdien og effekten af ydelserne for borgerne Anvender innovative arbejdsmetoder og har mod til at gå nye veje, der er centrale for kommunens udvikling som servicevirksomhed Har helhedssyn og inddrager borgere med henblik på at skabe kvalificerede og sammenhængende opgaveløsninger, der gør borgeren til mester i eget liv 5

6 Opgaver og kompetencer for ledelse Ledelse ved Esbjerg Kommune er overordnet inddelt i fem hovedopgaver. Det betyder, at uanset dit ledelsesansvar og -niveau, vil de fem følgende opgaver være grundlaget for din ledelse. Fem hovedopgaver for ledelse: Strategisk ledelse Personaleledelse Faglig ledelse Ledelse af økonomi & drift Personligt lederskab i udvikling De fem ledelsesområder indeholder nedenstående kompetencer: Strategisk ledelse Drejer sig om at håndtere sit ansvarsområde i et helhedsperspektiv, at vise retning og opstille langsigtede mål i et fremadrettet perspektiv i en politisk styret organisation. Personaleledelse Handler om at være udviklingsorienteret og bringe egne ledelsesmæssige kompetencer i spil på en måde, der understøtter og udfordrer medarbejdernes udvikling og trivsel. Kompetencer Personligt Aktiviteter lederskab Vision Det todelte lederskab Engageret ledelse Kvalitet i opgaveløsninger nomi og drift Ledelse af øko- ledelse Faglig Strategisk ledelse Personale- ledelse Faglig ledelse Betyder at sikre kvalitet i opgaveløsningen ved at skabe rammer for faglig sparring og kompetenceudvikling samt inddrage borgerne. Lederen bidrager til såvel at implementere kommunens politikker, strategier og retningslinjer som til at sikre konstruktive samarbejdsprocesser. Ledelse af økonomi & drift Vedrører varetagelse af de økonomiske og driftsmæssige dele af ledelsesopgaven indenfor de givne rammer, herunder prioritering og håndtering af de daglige ledelsesopgaver med fokus på økonomi, effekt og evaluering. Personligt lederskab Handler om at udfolde en personlig lederstil og påtage sig lederskab, der fremmer gensidig tillid og respekt i det daglige samarbejde gennem sin kommunikation. Lederen har selvindsigt og bruger sig selv konstruktivt i sin ledelse. 6

7 Aktiviteter For at udmønte og understøtte formålet med strategien iværksættes en række aktiviteter både centralt og decentralt. De centrale aktiviteter beskrives herunder, mens de decentrale aktiviteter udvikles og gennemføres decentralt. Der er en stor bredde i aktiviteterne. Enkelte aktiviteter er obligatoriske, en række tilbud er målrettet den enkelte leders kompetenceudvikling, mens andre er aktiviteter på det generelle organisatoriske niveau, hvor formålet er at forankre politikker og strategier. Aktiviteterne i afsnit 1-3 og 5 understøtter den enkelte lederes kompetencer indenfor de 5 ledelsesområder i strategien ( strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse, ledelse af økonomi & drift og personligt lederskab ). Aktiviteterne i afsnit 4 er derimod på det generelle organisatoriske niveau, hvor formålet er at forankre politikker og strategier, understøtte videndeling, samt skabe kvalitetsudvikling og sammenhængskraft i kommunen. 1. Nye ledere... 8 Lyst til ledelse?... 8 Introduktion for nye ledere... 8 Mentorordning Kompetencegivende uddannelser Lederuddannelse på akademimerkonom niveau Lederuddannelse på diplomniveau Lederuddannelse på masterniveau Andre lederuddannelser Generelle aktiviteter til dig som leder.. 12 Tværfaglige ledernetværk Ledelsescoaching Talentudvikling Kurser og kursusrækker PLUS-samtaler Jobrotation Tværgående aktiviteter organisatorisk niveau Ledelsesevaluering Rekruttering af ledere retningslinjer og test Tværgående strategiske mødefora og netværk Karriereskift fra lederjobbet Mulige tilbud: Status og evaluering af strategien Yderligere information

8 1 Nye ledere Generelt er der behov for løbende at være på forkant med at spotte og udvikle kommende ledere, samt at give de nye ledere en god start i deres nye job. Lyst til ledelse? Før-leder-forløbet giver deltagerne et indblik i de krav, der stilles til en god leder samt mulighed for at undersøge og afprøve egne ledelsesevner. Forløbet har i høj grad fokus på at understøtte og motivere udviklingen af ledelsespotentialer og danne netværk mellem deltagerne. Målet er også at bidrage til at give deltagerne en personlig afklaring: Vil jeg være leder? Kan jeg være leder? Og hvordan kommer jeg videre derfra? Målgruppe Alle medarbejdere, som ønsker at stifte nærmere bekendtskab med lederrollen. 8 Introduktion for nye ledere Direktionen prioriterer en god introduktion af nye ledere, derfor er introduktionsforløbet obligatorisk for alle nyansatte/ nyudnævnte ledere på fortrinsvis ledelsesniveau 4-6. Formålet er at give deltagerne en overordnet introduktion til Esbjerg Kommune som organisation, samt kendskab til de mest almindelige regler og rammer for at udøve ledelse. Kommunaldirektøren er en af flere oplægsholdere på kurset. Nyansatte/nyudnævnte ledere på fortrinsvis ledelsesniveau 4-6.

9 Mentorordning Det er obligatorisk, at alle nyansatte ledere, der er medlem af Lederforum, får tilbudt en mentor. Det er også muligt for internt rekrutterede ledere at gøre brug af ordningen. Det er den nyansattes nærmeste leder, der er ansvarlig for at etablere kontakten til mentor. Mentorordningen er en slags sparring med erfaring. Formålet er at få støtte i forbindelse med nye udfordringer, netværksopbygning samt refleksioner og nye perspektiver i hverdagens ledelsesarbejde. Desuden giver det begge parter mulighed for gensidig læring, inspiration og videndeling. Mentoren er en leder med min. 3 års ledererfaring, fra egen eller anden forvaltning, og som udgangspunkt på tilsvarende ledelsesniveau som den pågældende leder. Primært nyansatte ledere. Andre ledere har også mulighed for at bruge ordningen, fx hvis man står overfor nye udfordringer i sin ledelse. 9

10 2 Kompetencegivende uddannelser Direktionen forventer, at fremtidens ledere løbende vil gennemføre formelle uddannelser som led i deres lederkarriere til gavn for Esbjerg Kommune, men også for den enkelte. Formålet er, at lederne får en solid teoretisk ballast om ledelse med henblik på at udvikle sine ledelseskompetencer i praksis. Kompetencegivende lederuddannelser findes på flere niveauer og til forskellige målgrupper. Målgrupperne er vejledende, og afhænger ud over ledelsesniveau også af den enkelte leders uddannelsesbaggrund, kompetencebehov og ledelsesudfordringer. Lederuddannelse på akademimerkonom niveau Uddannelsen er på et grundlæggende og meget praksisorienteret niveau, hvor den enkelte leder i høj grad får mulighed for at arbejde med sin ledelsespraksis. Man kan enten vælge at læse et enkelt fag eller at gennemføre en hel Akademiuddannelse i Ledelse. Enkelte moduler udbydes via det tværgående kursuskatalog. De resterende moduler udbydes af de respektive uddannelsesinstitutioner (Erhvervsakademier), hvor forvaltningerne selv finansierer uddannelsen. Som udgangspunkt ledere på ledelsesniveau 5 og 6. 10

11 Lederuddannelse på diplomniveau Ifølge Trepartsaftalen, som løber frem til 2015, har alle institutionsledere ret til en lederuddannelse på diplomniveau. Diplomuddannelserne i ledelse er bygget op i moduler. Den enkelte leder kan derfor sammensætte et individuelt forløb. Det er forvaltningerne, der fastlægger valg af uddannelsessted og leverandør. Andre lederuddannelser Det er vigtigt, at den enkelte leders valg af uddannelse tilpasses individuelt på baggrund af den enkeltes udfordringer og behov. Bemærk derfor, at der i tillæg til de nævnte kompetencegivende uddannelser, også findes andre lederuddannelser. Det gælder bl.a. erhvervsøkonomiske og professionsrettede uddannelser (fx HD, coach, NLP). Frem til 2015 er der en pulje af Trepartsmidler til dækning af kursusgebyr til uddannelsen. Som udgangspunkt ledere på ledelsesniveau 3-5. Lederuddannelse på masterniveau For ledere på de øverste ledelsesniveauer. Uddannelsen er på et højt teoretisk niveau, byggende på et forskningsbaseret grundlag. Uddannelsen udbydes via universiteterne. Forvaltningerne skal som udgangspunkt selv finansiere uddannelsen. Som udgangspunkt ledere på ledelsesniveau 2-4, der som minimum har en bacheloruddannelse og personaleansvar af et vist omfang. 11

12 3 Generelle aktiviteter til dig som leder Tværfaglige ledernetværk For alle ledere er der mulighed for at indgå i et tværfagligt netværk med ledere på samme ledelsesniveau fra andre forvaltninger. Formålet med ledernetværk er, at ledere kan sparre og inspirere hinanden ledelsesmæssigt, drøfte ledelsesudfordringer i et fortroligt rum, vidensdele i forhold til ledelse og få en øget forståelse af ledelse som fag. Et netværk består typisk af 4-7 ledere, som mødes ca. 4-6 gange om året. Alle ledere der ønsker sparring på tværs af faggrænser. Ledelsescoaching Formålet er at give ledere et fortroligt rum, hvor de individuelt kan drøfte relevante problemstillinger. Det kan fx være vedr. prioritering af mål, personalemæssige udfordringer og ledelsesmæssige dilemmaer. Der er også mulighed for et mentorforløb, hvor man gennem sparring med en anden erfaren leder drøfter ledelsesmæssige udfordringer. Læs mere om mentorordning på s. 9. Ledere, der har behov for sparring i forhold til et eller flere udviklingsområder. Talentudvikling For kommende og nuværende medarbejdere, ledere og chefer, der har evnerne og motivationen til at præstere noget særligt, tilbydes talentudvikling. Formålet er at gøre deltagerne bedre kvalificerede til et ønsket karriereskift eller at øge deres ekspertise indenfor nuværende arbejdsområde. Der udarbejdes profilanalyser og individuelle karriereplaner. Desuden tilknyttes en mentor/coach. Talentudvikling for medarbejdere og ledere indeholder ydermere jobrotation samt deltagelse i temamøder og netværksgrupper. Talentfulde medarbejdere, ledere og chefer, som organisationen ønsker at kompetenceudvikle med henblik på at løse særlige opgaver i kommunen. Kurser og kursusrækker Via det tværgående kursuskatalog tilbydes både en bred vifte af korte kurser samt kursusrækker indenfor konkrete emner. De korte kurser giver lederne viden om specifikke og konkrete emner. Kursusrækkerne forløber over en længere periode. Fokus er, ud over kompetenceudvikling, at skabe relationer mellem lederne, rum for videndeling og omsætte teori til praksis. Alle lederkurserne repræsenterer relevante og aktuelle emner især indenfor områderne vedr. personligt lederskab, ledelse af økonomi & drift samt personaleledelse. 12 Alle ledere, der ønsker kompetenceudvikling

13 PLUS-samtaler PLUS-samtaler (Personale Leder Udviklings- og Statussamtaler) er et vigtigt og obligatorisk ledelsesredskab. Formålet er at understøtte medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling samt få feedback på egen ledelse. Ud over den årlige PLUS-samtale forventes en løbende dialog mellem leder og medarbejder vedr. uddannelse og kompetenceudvikling. Rammerne herfor er beskrevet i strategi for kompetenceudvikling og retningslinjer for PLUS-samtaler. Derudover er der udarbejdet skemaer til inspiration for PLUS- og GRUS- samtaler. Det er obligatorisk for alle ledere at gennemføre årlige PLUS-samtaler. Jobrotation Formålet er at give deltagerne mulighed for ny læring, øget refleksion og personlig udvikling gennem udøvelse af ledelse indenfor et andet område med andre udfordringer. Det er et godt redskab til at understøtte udvikling af ledelse og videndeling på tværs af organisationen. Jobrotation kan bl.a. være jobbytte mellem 2 ledere, eller at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med vakante stillinger, orlov, projekter m.v. Tilbuddet kan bl.a. være en adskilt kompetenceudviklingsaktivitet eller indgå som en del af talentudvikling. Ledere på alle niveauer, der ønsker at varetage et andet job i en kortere periode. 13

14 4 Tværgående aktiviteter organisatorisk niveau Udover at udvikle den enkelte leders kompetencer er der på det organisatoriske niveau en række centrale aktiviteter, hvor formålet er at forankre politikker og strategier, understøtte videndeling samt skabe kvalitetsudvikling og sammenhængskraft i kommunen. Ledelsesevaluering I flg. Trepartsaftalen skal alle offentlige ledere have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert 3. år. Formålet er, at den enkelte leder udvikler sine ledelseskompetencer. Dette indebærer, at lederne professionelt håndterer tilbagemeldingerne fra omgivelserne. Fokus er på kvaliteten af den udøvede ledelse ikke på lederen som person. Ledelsesevaluering gennemføres i 2013 og i Erfaringer fra tidligere ledelsesevalueringer danner baggrund for valg af metode og form. Ledere på ledelsesniveau 1-6 med personaleansvar. Rekruttering af ledere retningslinjer og test Esbjerg Kommune ønsker at ansætte kvalificerede ledere, der både fagligt og personligt kan leve op til de krav, der stilles. For at sikre ansættelse af dygtige og kompetente ledere er der udarbejdet retningslinjer og redskaber til brug i rekrutteringsprocessen. Udvikling & Evaluering tilbyder konsulentbistand og personlighedstests, fx i forbindelse med anden interviewrunde. Formålet er at give ansættelsesudvalget et mere nuanceret billede af de pågældende jobkandidater set i forhold til jobbets indhold og krav. Personlighedstest kan anvendes ved rekruttering af ledere, som udgangspunkt på ledelsesniveau 3-5.Retningslinjer skal anvendes ved rekruttering af alle ledere. Tværgående strategiske mødefora og netværk Lederforum Direktionen prioriterer, at ledere mødes på tværs af forvaltningerne og deltager i at skabe en stærk og sammenhængende ledelse i kommunen. Formålet med Lederforum er at sikre tæt samspil mellem direktionen og kommunens ledere med henblik på: Samarbejdet om de opgaver og initiativer som den kommunale organisation skal varetage Forståelsen af den enkelte lederes rolle i forhold til det todelte lederskab Videndeling og ejerskab i forbindelse med implementering af centrale politikker og strategier. 14

15 Konkret er der via Lederforum flg. aktiviteter: Fælles årligt ledermøde Lederseminarer hvert 3. år Temamøder (ca. 2 møder/år) Information via Lederforums postliste Målgruppe Som udgangspunkt ledere på ledelsesniveau 1-4. Desuden kan den enkelte direktør supplere deltagerkredsen, med udvalgte niveau 5 ledere. Afdelingschefmødet Formålet med afdelingschefmødet er at: Fremme tværgående indsatser af betydning for hele kommunen Understøtte det todelte lederskab Videndeling i forhold til udvikling af de kommunale indsatsområder Deltagerne er direktionen, afdelingscheferne samt chefer for tværkommunale arbejdsområder som har særlig betydning for kommunens udvikling. Direktionsseminar Det overordnede formål med direktionsseminarerne er at sikre kommunens fokus på både drift og udvikling. Der planlægges 4 seminarer årligt af ½ dags varighed. Personale & Udvikling opstiller forslag til temaer, som koordineres med andre relevante fora. Deltagerne er direktionen. Tværgående strategigrupper Direktionen har nedsat en række tværgående strategigrupper. Gruppernes primære formål er at støtte Direktionen i forhold til en række centrale opgaver. Grupperne rådgiver, udfordrer, giver sparring, samt støtter implementering af konkrete tiltag. Der er tværgående strategigrupper indenfor flg. områder: Økonomi (Overordnet økonomistyring) Personale (Overordnet personalepolitik) Planstrategi (Samordning af økonomisk-, fysisk- og sektorplanlægning) IT (IT-strategiplan) Kommunikation (Kommunikationspolitik) Deltagerne udpeges af fagforvaltningerne. Tværgående ad hoc grupper I forbindelse med strategiske indsatsområder og projekter kan der nedsættes tværgående grupper og styregrupper efter behov. Disse grupper er typisk forankret i direktionen. 15

16 5 Karriereskift fra lederjobbet Direktionen lægger vægt på, at det er legitimt og naturligt, at den enkelte leder har mulighed for at udnytte potentiale, energi og interesser, hvor det giver bedst mening. Derfor lægges der vægt på en professionel håndtering af overgange fra lederstillinger. Det kan fx være ledere, som ikke længere har lyst til ledelse, og det kan være ledere, som i sidste del af deres arbejdsliv ønsker at udføre andre meningsfulde funktioner som konsulentarbejde, mentoring m.v. I forbindelse med karriereskift fra lederjobbet er der fx mulighed for at gøre brug af en række tilbud, som afklares og planlægges bl.a. i en dialog med nærmeste leder. Mulige tilbud: Ledelsescoaching Talentudvikling Mentorordning Jobrotation Kurset: Den 3. alder - For ledere, der har overvejelser om at forlade arbejdsmarkedet Seniorordninger indgås efter de gældende overenskomster og retningslinjer 16

17 6 Status og evaluering af strategien Årlig opfølgning på ledelsesudvikling Direktionen vægter ledelsesudvikling højt, derfor er det vigtigt med en løbende status på de samlede aktiviteter for ledere. Udvikling & Evaluering vil stå for en årlig tilbagemelding til direktionen, vedrørende aktiviteter, samt de indholdsmæssige overvejelser. Den tværgående strategigruppe på personaleområdet vil fungere som sparringspartner på opfølgning af ledelsesaktiviteterne. Strategien vil blive evalueret i

18 77 Yderligere information Vil du vide mere om de enkelte aktiviteter, kan du læse mere på EKnet/Leder_Ledelsesudvikling eller du kan kontakte Udvikling & Evaluering på tlf.: eller på tlf.:

19 Politikker og strategier Andre relevante politikker og strategier for ledere, som er at finde på Eknettet: (klik på linket) Personalepolitik for Esbjerg Kommune Arbejdsmiljøstrategi Sygefraværsstrategi Strategi for det rummelige arbejdsmarked Kommunikationspolitik God økonomistyring Indkøbsstrategi Lønstrategi Derudover findes en lang række andre politikker og strategier på Eknettet, som også er relevante for kommunens ledere. 19

20 20 Kommunikation 2012 Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere