KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012"

Transkript

1 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2007, hvilket betød, at den første kønsopdelte lønstatistik blev baseret på oplysninger for kalenderåret NOVEMBER 2013 LF, MLS Siden 2008 har FA, som aftalt i overenskomsten, udleveret en årlig lønstatistik til Finansforbundet opdelt på mænd og kvinder i finanssektoren (penge- og realkredit). Den seneste statistik er for indkomståret 2012, og behandles i dette notat. HOVEDKONKLUSIONER Der er fortsat store forskelle på mænd og kvinders løn i finanssektoren, uanset om de er lønmodtagere eller ledere. I 2012 tjente en kvinde i den finansielle sektor i gennemsnit kr. mindre om måneden før skat end en mand, hvilket svarer til at kvinder tjener 19 pct. mindre end mænd. I 2009 tjente kvinder kr. mindre end mænd, svarende til 20,6 pct. mindre (bruttolønsforskellen) 1. Ser man alene på mænd og kvinder, der arbejder i samme jobfunktion, så er de gennemsnitlige lønforskelle 8,7 pct. i 2012, hvilket svarer til at kvinden i gennemsnit tjente kr. mindre om måneden før skat, end manden i gennemsnit. I de 10 arbejdsfunktioner med flest ansatte (60 pct. af lønmodtagerne i finanssektoren) spænder lønforskellen fra 1,4 pct. til 17,9 pct. alle i mændenes favør. 1 Lønforskellen er beregnet på baggrund af den standardberegnede månedsfortjeneste ekskl. genetillæg og opgøres som kvinders andel af mænds løn lønstatistik 2012.doc CVR-NR

2 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 2 / 12 Højere lønninger i en given arbejdsfunktion medfører større lønforskel. Især arbejdsfunktioner med højt eller mellemhøjt kvalifikationsniveau er præget af store lønforskelle 2. Der ses en tendens imod mindskelse af lønforskellen; den gennemsnitlige lønforskel mellem kvinder og mænd i samme jobfunktion, har været faldende fra knap 12 pct. i 2009 til knap 9 pct. i LØNSTATISTIKKEN FOR INDKOMSTÅRET 2012 I 2012 var den gennemsnitlige månedsløn for mandlige lønmodtagere i finanssektoren kroner, jf. figur 1. Det er en gennemsnitlig stigning på 14,4 pct. siden Den gennemsnitlige månedsløn for kvinder lå i 2012 på kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlig lønstigning på 19,2 pct. i forhold til Statistikken for 2012 viser - trods en større gennemsnitlig lønstigning blandt kvinderne end for mændene - at der fortsat er store forskelle på mænd og kvinders løn i den finansielle sektor. Figur 1: Kvinder og mænds gennemsnitlige løn ( ) FA Kønsopdelt lønstatistik og egne beregninger 2 Højt og mellemhøjt kvalifikationsniveau vedrører discokoderne 2 og 3.

3 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 3 / 12 Ser man specifikt på lønmodtagerne i den finansielle sektor, tjener kvinderne i gennemsnit kr. mindre om måneden før skat end mænd, hvilket svarer til en overordnet lønforskel mellem kvinder og mænds løn, den såkaldte bruttolønforskel, på 19,0 pct., jf. tabel 1. Det skal bemærkes, at bruttolønforskellen således refererer til et råt gennemsnit af kvinder og mænds løn og har ikke noget at gøre med indkomst før skat. Bruttolønsforskellen mellem mandlige og kvindelige ledere er jf. tabel 1 på 20,1 pct. Tabel 1: Kvinder og mænds løn i finanssektoren i 2012 Kvinder Mænd ---Månedsløn i kr Overordnet lønforskel (bruttolønsforskellen) ---Pct.--- Lønforskel 6-cifret discokode 3 (jobspecifik) Lønmodtagere ,0 8,7 Ledere ,1 16,7 I alt 9,6 Anm.: Gns. løn er vægtet med antal personer i arbejdsfunktion Kigger man lidt nærmere i lønstatistikken og analyserer på mænd og kvinder (lønmodtagere), der arbejder i samme jobfunktion, eksempelvis erhvervsrådgivere, privatrådgivere, generel kundebetjening mv., så er de gennemsnitlige lønforskelle på 8,7 pct., hvilket er en reduktion i forhold til tidligere år, hvor forskellen har ligget på omkring 12 pct. En kvinde ansat i den finansielle sektor tjente i 2012 således gennemsnitlig kr. mindre om måneden før skat end en mand - trods samme type job. Tilsvarende for lederne var denne jobspecifikke lønforskel på 16,7 pct. i 2012 og i modsætning til lønmodtagerne har denne forskel ikke ændret sig væsentligt i forhold til tidligere. Der kan faktisk konstateres en mindre stigning i den jobspecifikke lønforskel mellem mandlige og kvindelige ledere, jf. figur 2. Den overordnede lønforskel blandt lønmodtagerne er faldet for 6. år i træk. I 2007 var lønforskellen 22,3 pct. Forskellen faldt til 20,6 pct. i 2009, og er faldet yderligere til 19,0 pct. i Kigger man tilsvarende på bruttoløns-udviklingen på lederniveau er der ikke sket nogen betydelig ændring. 3 Det bemærkes, at sammenligning er umulig for flere af discokoderne, idet der ofte mangler data for det ene af de to køn. For sammenligning skal der være mindst 20 ansatte, hvoraf mindst 10 skal være hhv. mænd og kvinder. Der er i alt medtaget 67 ud af 72 arbejdsfunktioner, som indgår i FA s Strukturstatistik. 4 Den standardberegnede månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er det lønbegreb, der kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I månedsfortjenesten indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. Den standardberegnede månedsfortjeneste ekskl. genetillæg beregnes ud fra en arbejdsuge på 37 timer.

4 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 4 / 12 Figur 2: Udvikling i den gennemsnitlige lønforskel i pct.; overordnet og jobspecifik ( ) Med FA-statistikken i hånden kan der, jf. ovenstående figur 2, konstateres en fortsat høj gennemsnitlig lønforskel mellem kvinder og mænd såvel lønmodtagere som ledere i den finansielle sektor, men med statistikken er det desværre ikke muligt at finde forklaringer på, hvorfor de kønsmæssige lønforskelle er så store og vedbliver med at være det år efter år. En af forklaringerne kan dog være finanssektorens kønsmæssige sammensætning, selvom sektoren på et overordnet niveau ser umiddelbar homogen ud blandt lønmodtagerne. Her er der et mindre overtal af kvindelige lønmodtagere på 53 pct. mod 47 pct. mandlige lønmodtagere. Anderledes ser det dog ud for lederne i finanssektoren, hvor ca. 70 pct. er mænd mod ca. 30 pct. kvinder, jf. tabel 2. Tabel 2: Fordelingen af kvinder og mænd i finanssektoren i 2012 Kvinder Mænd Kvinder Mænd ---Antal personer Andel i pct.--- Lønmodtagere Ledere

5 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 5 / 12 Trods den overordnede homogenitet blandt lønmodtagerne fordeler mænd og kvinder sig bestemt ikke ens, når man ser på de detaljerede arbejdsfunktioner, og endvidere viser statikken, at en større andel af mændene arbejder i bedre lønnede job end kvinderne. Videre viser tallene en tendens til - i lighed med de foregående år - at jo højere lønningerne er i en given arbejdsfunktion, des større er lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det fremgår af den lille negative korrelation, der ses i figur 3. Figur 3: Sammenhæng mellem lønforskel og lønniveau i 2012 ARBEJDSFUNKTIONER MED STØRST OG MINDST LØNFORSKEL I 2012 Den arbejdsfunktion, hvor der i gennemsnit er de største lønforskelle mellem mænd og kvinder, er Handel med værdipapirer og valuta, hvor mandlige ansatte tjener gennemsnitligt 54 pct. mere end kvinder, jf. figur 4. Det vil sige, at kvinders andel af deres mandlige kollegers løn udgør 65 pct., eller at der er en lønforskel på 35 pct. I jobfunktionen er der i alt personer, hvoraf 64 pct. er mænd og 36 pct. kvinder. Også i 2010 og 2011 var Handel med værdipapirer og valuta den arbejdsfunktion, der havde størst lønforskel mellem mænd og kvinder, med kvindernes månedsløn værende henholdsvis 64 og 66 pct. af deres mandlige kollegers i de to forgangne år.

6 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 6 / 12 Som det ses af figur 4, er det især arbejdsfunktioner af højeste og mellemhøjt kvalifikationsniveau (discokode 2 og 3), som er præget af store lønforskelle, og de fleste af arbejdsfunktionerne er gengangere i forhold til tidligere års opgørelser. Figur 4: De 10 arbejdsfunktioner med størst lønforskel i 2012 I lønstatikken 2012 er der kun en eneste jobfunktion, hvor kvinder tjener mere i gennemsnit end mænd. Det er indenfor Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds (discokode ). Her er kvinders andel af mænds løn 114 pct., dvs. mænd ansat i denne funktion tjener 14 pct. mindre end kvinder. Fordelingen af kønnene er nogenlunde ligelig, med 48 pct. mænd og 52 pct. kvinder i funktionen, ud af i alt 570 ansatte inkluderet i statistikken. Blandt de funktioner hvor lønforskellen er mindst, tælles Informationsarbejde på kundekontaktcentre (forskel på 0,46 pct.), Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder (1,42 pct.), Driftsteknikerarbejde i informations- og kommunikationsteknologi (1,55 pct.) samt Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation (1,57 pct.). Top ti over de mest lige jobfunktioner er præsenteret i nedenstående figur 5.

7 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 7 / 12 Figur 5: De 10 arbejdsfunktioner med mindst lønforskel i 2012 Som det fremgår af figur 5, er jobfunktioner inden for almindeligt kontor- og kundeservicearbejde dominerende, og figuren peger med al tydelighed på, at et lavere kvalifikationsniveau betyder mindre lønforskel. Dette understøtter konklusionen fra figur 3, som indikerede at jo højere lønningerne er i en given arbejdsfunktion jo større lønforskel mellem mænd og kvinder. Idet højere lønninger typisk gives til ansatte med et højere kvalifikationsniveau er der tegn på, at ligeløn er mere udbredt i jobfunktioner med lavere lønninger og kvalifikationsniveauer. LØNFORSKELLE I DE ARBEJDSFUNKTIONER MED FLEST ANSATTE I 2012 I de 10 arbejdsfunktioner, hvor der er flest medarbejdere er der i alt ansatte. Det svarer til at 60 pct. af lønmodtagerne i den finansielle sektor er ansat i en af disse 10 arbejdsfunktioner. De resterende ca lønmodtagere, der indgår i statistikken, er spredt ud på 57 arbejdsfunktioner. Den gennemsnitlige lønforskel i de typiske finansielle arbejdsfunktioner ligger mellem 1,4 og 17,9 pct. i 2012, jf. figur 6. Dermed er lønforskellene i de mere klassiske finansielle job mindsket over de seneste år, fra et spænd på 6,3 til 20,3 pct. i I den suverænt største arbejdsfunktion med ansatte Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring, er lønforskellen på 5,1 pct.,

8 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 8 / 12 hvilket er lavere end både den overordnede lønforskel (19 pct.) samt den jobspecifikke lønforskel (9 pct.) blandt lønmodtagere. Figur 6: Lønforskellen i de 10 arbejdsfunktioner med flest ansatte i 2012 Arbejdsfunktionen med den største lønforskel på 17,9 pct. i figur 6 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring er også en af de 10 arbejdsfunktioner med størst lønforskel i figur 4. Der er knap ansatte i denne funktion, hvoraf 485 (32,4 pct.) er kvinder. Den gennemsnitlige månedsløn for en mand i denne funktion er kr., mens en kvinde i gennemsnit får kr. i månedsløn. LØNFORSKELLE BLANDT LEDERNE Som det fremgik af tabel 1 er den overordnede lønforskel for lederne på 20,1 pct., hvilket er lidt højere end for lønmodtagere. Den jobspecifikke lønforskel på 16,7 pct. er knap dobbelt så stor som blandt lønmodtagere og der er med andre ord væsentlig ulighed i lønnen mellem mænd og kvinder, der har en ledelsespost i den samme arbejdsfunktion i den finansielle sektor.

9 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 9 / 12 Figur 7: Lønforskellen blandt ledere i finanssektoren i 2012 Den mest markante forskel i lønniveauet blandt ledere finder man inden for Revisions- og regnskabscontrollerarbejde. Her er lønforskellen helt oppe på 38,1 pct., jf. figur 7. I denne arbejdsfunktion er 48 af de 147 ledere kvinder, hvilket svarer til 33 pct. Mandlige ledere, som udfører Revisions- og regnskabscontrollerarbejde modtager en gennemsnitlig månedsløn på kr., mens kvindelige ledere får kr. i månedsløn. Der er et spring på næsten 10 pct.point fra Revisions- og regnskabscontrollerarbejde til den arbejdsfunktion med næststørst lønforskel, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue. Lønforskellen for denne funktion er på 29,1 pct., og antallet af kvinder er 40 ud af i alt 181 ledere (22 pct.). Mændene i denne kategori tjener i gennemsnit kr., mens kvinder tjener kr. I den modsatte ende af spekteret er lønforskellen blandt ledere inden for ITprojektstyring og Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner relativt lille. For IT-projektstyring er lønforskellen på 2,4 pct., og her er andelen af kvindelige ledere 121 ud af 298 (41 pct.). Inden for Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner er der 49 kvindelige ledere ud af 82 i alt, hvilket svarer til 60 pct.

10 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 10 / 12 LØNFORSKELLE OG JOBFUNKTIONERNES KVALIFIKATIONSNIVEAU Figur 8 viser den gennemsnitlige lønforskel i de jobfunktioner, der hører under højt kvalifikationsniveau med discokoder, der begyndende med 2. Alle arbejdsfunktionerne for lønmodtagere med højt kvalifikationsniveau udviser en eksisterende lønforskel mellem mænd og kvinder, i varierende grad. Den største lønforskel findes i Analytikerarbejde i finans, pension og forsikring, hvor lønforskellen er på 17,9 pct. Den mindste lønforskel er i Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation, hvor forskellen blot er 1,6 pct. Figur 8: Lønforskellen blandt lønmodtagere på højt kvalifikationsniveau i 2012 (discokode 2) Af figur 9 fremgår lønforskellen for gruppen af lønmodtagere på mellemhøjt kvalifikationsniveau (discokode 3), og hvor kvindernes gennemsnitlige løn ligger under mændenes i samtlige arbejdsfunktioner. De gennemsnitlige lønforskelle ligger mellem 1,5 og 35,1 pct., hvor de i 2009 lå mellem 5,4 og 41,2 pct. Der er således sket en tydelig forbedring siden da, om end lønforskellen fortsat er signifikant for rigtig mange jobfunktioner.

11 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 11 / 12 Figur 9: Lønforskellen blandt lønmodtagere på mellemhøjt kvalifikationsniveau i 2012 (discokode 3) Af figur 10 fremgår gruppen af arbejdsfunktioner inden for kontor, hvor 69 pct. af lønmodtagerne er kvinder. Lønforskellen på dette kvalifikationsniveau er knap så markant som i discokoderne 2 og 3. Indenfor jobfunktionen Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds ligger kvinder ligefrem over mænd i gennemsnitlig løn. Lønforskellen rangerer fra 11,9 pct. mindre til kvindelige ansatte inden for Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling til 13,7 pct. mere til de kvindelige ansatte i Almindeligt kontor og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds, jf. figur 10. Det generelle billede er, at de kønsmæssige lønforskelle er væsentlig mindre blandt kontorarbejde end blandt ansatte på de højere kvalifikationsniveauer.

12 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 SIDE 12 / 12 Figur 10: Lønforskellen blandt lønmodtagere med kontorarbejde i 2012 (discokode 4) LØNFORSKELLENE PÅ DET ØVRIGE ARBEJDSMARKED Bruttolønforskellen på hele arbejdsmarkedet var i 2011 på pct. afhængigt af lønbegreb, og jf. SFI s seneste rapport for beskæftigelsesministeriet er bruttolønsforskellen faldet på hele arbejdsmarkedet og på sektor niveau 5. Bruttolønforskellen i finans- og realkredit ligger dermed et par procent over landsgennemsnittet. AF SFI rapporten fremgår det også, at bruttolønforskellen i Danmark er på niveau med lønforskellene i EU som helhed samt Sverige og Norge, og faldet i bruttolønforskellen også svarer til udviklingen i både EU som helhed og Sverige. 5 Lønforskelle mellem mænd og kvinder , SFI 2013

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere