VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom"

Transkript

1 VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar

2 1. Indledning Lov nr af 23. december 2012 indførte nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder og for afrapportering herom. Der er ved lov nr af 19. december 2012 indført tilsvarende regler i lov om ligestilling af mænd og kvinder (ligestillingsloven). Denne vejledning retter sig til de virksomheder, der omfattes af de nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, der er indsat i selskabsloven og en række andre love på Erhvervs- og Vækstministeriets område. Med henblik på at give disse virksomheder et redskab til at implementere reglerne, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet denne vejledning. Vejledningen indeholder en redegørelse for de nye regler samt for et par af de eksisterende initiativer (best practice), der kan udgøre inspiration til virksomhedernes udarbejdelse af politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedernes øvrige ledelsesniveauer. For de statslige virksomheder og institutioner, der omfattes af de nye regler i ligestillingsloven, henvises der til ligestillingsministeriets hjemmeside 2. Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen, at regeringen vil indlede en dialog med erhvervslivet med henblik på at sikre flere kvindelige medlemmer af bestyrelserne for de børsnoterede virksomheder, herunder at vurdere forslag om kvoter på baggrund af køn. Ligestillingsministeren iværksatte på den baggrund i efteråret 2011 en dialog med en række erhvervsorganisationer, ambassadører for flere kvinder i ledelse samt en række virksomheder, der allerede havde tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse, m.fl. Der var i erhvervslivet bred enighed om behovet for at få flere kvinder i ledelse. Der var dog også enighed om, at man ikke skulle angribe problemstillingen ved at indføre kvoter på baggrund af køn. Det blev understreget, at det er afgørende, at ledelsesposterne fortsat besættes på baggrund af de kvalifikationer, der er behov for i den enkelte virksomhed. I forlængelse heraf blev det anført, at der på nuværende tidspunkt ikke er nok kvinder med de rette kvalifikationer. Der burde være fokus på at forbedre fødekæden til bestyrelsesposterne, da der er en stor andel af veluddannede kvinder, der dog mangler den praktiske ledelseserfaring til at kunne bestride en post som bestyrelsesmedlem i en stor virksomhed. Erhvervslivet understregede i samme forbindelse, at man skulle være opmærksom på den ret, som virksomhedsejere har til selv at sammensætte ledelsen af virksomheden. 2

3 Som følge af udmeldingerne fra erhvervslivet valgte regeringen en model, der tager højde for de ønsker samt betænkeligheder, erhvervslivet har tilkendegivet, men som samtidig sikrer en tilstrækkelig fremdrift i udviklingen af andelen af kvinder i ledelse. Regeringen har ved udarbejdelsen af modellen bl.a. ladet sig inspirere af Komitéen for god Selskabsledelses seneste anbefaling (august 2011) om mangfoldighed i bestyrelsen 12, som anbefaler, at det øverste ledelsesorgan hvert år skal drøfte aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder lige vilkår for begge køn. Regeringen har således valgt en model, hvor det øverste ledelsesorgan skal fastsætte konkrete måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, og hvor der i årsrapporten skal redegøres for dette måltal samt for opfyldelsen heraf. Endvidere skal der udarbejdes politikker for de øvrige ledelsesniveauer med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn (forbedring af fødekæden til det øverste ledelsesorgan). Der skal også redegøres for politikkerne i årsrapporten. 3. Indholdet af de nye regler 3.1. Indledning og terminologi Selskabsloven fra 2009 indførte som noget nyt muligheden for kapitalselskaber til at vælge mellem en en- og tostrenget ledelsesstruktur. Dette betyder, at et kapitalselskab kan vælge mellem følgende: o o Enstrenget ledelsesstruktur: Kapitalselskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse. Til at forestå den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en direktion, der enten kan bestå af en eller flere personer blandt bestyrelsens egne medlemmer eller af personer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Tostrenget ledelsesstruktur: Kapitalselskabet ledes af en direktion, som varetager både den daglige samt den strategiske og overordnede ledelse af selskabet. I aktieselskaber er der krav om, at direktionen ansættes af et tilsynsråd, der fører tilsyn med direktionen. Et medlem af direktionen kan ikke være medlem af tilsynsrådet. Indførelsen af heraf medførte nogle nye begreber, nemlig det centrale og øverste ledelsesorgan. Ved det centrale ledelsesorgan forstås: a) bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en direktion, b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og 1 Komitéens anbefalinger er alene vejledende ( soft law ). Mere information kan findes på corporategovernance.dk 2 Komitéens gældende anbefalinger kan findes på følgende link: 3

4 c) direktionen i selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd. Ved det øverste ledelsesorgan forstås: a) bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en direktion, b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og c) tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. De nye regler om den kønsmæssige sammensætning har også betydning i forhold til koncerner. Selskabsloven definerer koncern som et moderselskab og dets dattervirksomheder. Ved en dattervirksomhed forstås en virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab. Ved bestemmende indflydelse forstås beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse efter selskabslovens 7 foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte (gennem en dattervirksomhed) ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, med mindre det klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse, jf. stk. 2. Ejer moderselskabet ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) råderet til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden, eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden, jf. stk Regler om den kønsmæssige sammensætning De nye regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen er indsat ved nye bestemmelser i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v., og lov om værdipapirhandel. Afrapporteringsforpligtelsen er indsat som en ny bestemmelse i årsregnskabsloven. 4

5 De nye regler finder anvendelse på store kapitalselskaber 3, finansielle virksomheder 4, erhvervsdrivende fonde, og virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) 5. De nye regler finder anvendelse på virksomheder, der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og som aflægger regnskab efter reglerne i regnskabsklasse D. Endvidere omfatter det virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse C, og som overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: en balancesum på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. På samme måde som reglerne om en redegørelse for samfundsansvar finder de nye regler også anvendelse på koncerner. Hvis der er tale om en koncern, skal grænseværdierne således beregnes på koncernniveau. For så vidt angår finansielle virksomheder, omfatter det børsnoterede virksomheder, samt virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår har en balancesum eller aktiver, der overstiger 500 mio. kr. De nye regler omfatter således de største danske virksomheder, ca. 1100, og dermed de samme virksomheder, der allerede er omfattet af forpligtelsen til at redegøre for sit arbejde for samfundsansvar. I forhold til de statslige aktieselskaber skal det bemærkes, at disse både er omfattet af selskabsloven og ligestillingsloven i forhold til kravet om måltal. Kravet om måltal for statslige aktieselskaber følger både af selskabslovens 139 a, stk. 1, nr. 1, og ligestillingslovens 11, stk. 2. Se nærmere nedenfor under afsnit 3.3. Kravet om opstilling af et måltal og en politik gælder pr. 1. april I forhold til afrapportering i årsrapporten gælder denne forpligtelse for regnskabsår, der starter den 1. januar 2013 eller derefter. Se nærmere nedenfor under afsnit Opstilling af måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan De nye regler indebærer, at en virksomheds øverste ledelsesorgan oftest bestyrelsen pr. 1. april 2013 skal fastsætte et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, hvis det underrepræsenterede køn udgør mindre end 40 pct. Som nævnt ovenfor under afsnit 3.1, 3 Aktie- og anpartsselskaber, herunder statslige og børsnoterede aktieselskaber, og partnerselskaber 4 Banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, m.fl. 5 Selskaber med begrænset ansvar, S.M.B.A., foreninger med begrænset ansvar, F.M.B.A., og andelsselskaber med begrænset ansvar, A.M.B.A. 5

6 kan det øverste ledelsesorgan være bestyrelsen, direktion eller tilsynsrådet, alt efter hvilken ledelsesstruktur, virksomhed har. Måltal Mål og måltal er et effektivt værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater. Mål og måltal gør det muligt at fokusere og monitorere arbejdet med kvinder og ledelse, og det giver mulighed for at justere indsatsen for at få flere kvinder i ledelse i forhold til de mål, virksomheden har sat. Mål og målsætninger er desuden et tydeligt signal internt og eksternt om, at virksomheden arbejder med at rekruttere fra hele talentmassen ved at sikre kvinder i talentpools og pipeline. Målene skal tilpasses virksomhedens forhold, f.eks. den nuværende andel af kvindelige ledere i intern pipeline eller rekrutteringspotentialet af kvinder i den sektor og branche, virksomheden befinder sig i. Målene kan være kvantitative eller kvalitative, men de skal altid være så konkrete, at der ikke kan herske tvivl om, hvornår de er opfyldt, og hvordan de måles. Flere centrale ting skal være afklaret, når målene skal være brugbare og konkrete: - Hvordan sikres medarbejderinvolvering og opbakning til målene? - Hvilke aktiviteter skal til for at opfylde målene? - Hvilke forudsætninger skal være til stede for, at målene kan opfyldes? - Hvor og hvordan bliver målene målt og dokumenteret? - Hvordan laves der opfølgning? Eksempel på kvantitative mål: Vi vil øge andelen af kvindelige ledere fra 5-10 pct. på niveau 1, fra pct. inden for niveau 2 og fra pct. på niveau 3 inden år I virksomhedens før-lederprogram skal der være minimum 40 pct. kvinder. Måling og opfølgning kan ske f.eks. i balance scorecards, personalestatistik, årsrapporter og tilfredshedsundersøgelser. Eksempel på kvalitative mål: Virksomhedens kvindelige medarbejdere oplever, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger som de mandlige medarbejdere. Medarbejderne oplever, at virksomheden har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. Fra 6

7 Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke er omfattet. Det betyder endvidere, at eventuelle særregler om repræsentation i det øverste ledelsesorgan, fx investorrepræsentanter i investeringsforvaltningsselskabers bestyrelser, ikke skal tælles med. Det er alene de medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, der omfattes af måltalskravet. Forpligtelsen om et måltal indeholder både en fastsættelse af et specifikt måltal og en angivelse af den tidsperiode inden for hvilken, man forventer at opfylde sit måltal. Tidshorisonten bør som udgangspunkt højst fastsættes til 4 år, hvilket er den periode, det maksimalt tager at udskifte det øverste ledelsesorgan. Der er tale om en lovfæstet forpligtelse og manglende efterlevelse heraf kan således straffes med bøde. Det særlige ved forpligtelsen er, at det øverste ledelsesorgan frit kan fastsætte det måltal, der findes passende for den pågældende virksomhed. Det er således muligt at tage højde for forholdene i den konkrete virksomhed og branche. Da formålet med det nye krav om et måltal er at sætte gang i udviklingen, er det imidlertid afgørende, at måltallet er ambitiøst men stadig realistisk for den enkelte virksomhed. Det øverste ledelsesorgan har således frie rammer til selv at fastsætte den andel af det underrepræsenterede køn, der skal være repræsenteret, og virksomhederne vil ikke blive sanktioneret ved manglende opfyldelse af det opsatte måltal. Formålet med de nye regler er at fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelse. Der tages således udgangspunkt i, at en ligelig fordeling af mænd og kvinder er 40/60 pct. Herved forstås enten 40 pct. kvinder eller 40 pct. mænd. Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne ikke er udtryk for en lovmæssig kvote. Det er således op til virksomhederne alene at fastsætte, hvilket procentdel af henholdsvis kvinder og mænd, der skal være i den pågældende virksomheds øverste ledelsesorgan. Målet om en 40/60 pct. fordeling af mænd og kvinder er således alene ment som en inspiration til virksomhederne. Det er dog regeringens forventning, at virksomhederne er ambitiøse i fastsættelsen af måltallene, idet der i modsat fald ikke vil ske en ændring i andelen af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer, hvor disse er underrepræsenterede. Reglerne finder også anvendelse på koncerner. Da der er en række hensyn, der gør sig gældende i forhold til koncerner, har regeringen valgt her at lave reglerne mere fleksible, således at en modervirksomhed kan fastsætte et måltal, der gælder for hele koncernen dvs. også for de underliggende dattervirksomheder. Dette bevirker, at underliggende dattervirksomheder fritages fra at skulle opstille et måltal, hvis der på koncernniveau er fastsat et måltal. Det udelukker dog ikke, at der inden for koncernen kan fastsættes individuelle måltal, således at man internt i koncernen opererer med forskellige måltal. Dette kan for eksempel være fordelagtigt i koncerner, der operer inden for flere brancher, hvor der inden for en eller flere heraf er en stor forskel i andelen af mænd og kvinder, og hvor det kan være fordelagtigt at differentiere måltallene. 7

8 Der findes flere koncerner, hvor der er en eller flere udenlandske dattervirksomheder. I relation til udenlandske dattervirksomheder skal det bemærkes, at de nye regler alene finder anvendelse på danske selskaber. Udenlandske dattervirksomheder vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af de nye regler, men kan dog blive omfattet, såfremt moderselskabet udarbejder et måltal på koncernniveau. Virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, dvs. en fordeling af mænd og kvinder på 40/60 pct., er undtaget fra forpligtelsen til at fastsætte et måltal, fordi der ikke er et underrepræsenteret køn. Der skal i disse tilfælde oplyses om den ligelige kønsfordeling i årsrapporten. Det skal bemærkes, at virksomhederne naturligvis omfattes af forpligtelsen, hvis sammensætningen i det øverste ledelsesorgan ændrer sig, og der ikke længere er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Endvidere undtages man fra forpligtelsen, hvis man udarbejder en Global Compact Rapport i henhold til FN s principper for ansvarlige investeringer, og oplysningerne er indeholdt heri. Eksempel på opstilling af måltal: TDC TDC har ambitiøse mål for rekruttering af kvinder til lederstillinger og til talentprogrammer. TDC har et ønske om at gøre målet om flere kvinder i ledelse kvantificerbart både i forhold til processen mod målet og i forhold til de konkrete resultater. Der er derfor blevet anlagt mål for andelen af kvindelige topchefer: Andelen af kvindelige topchefer er i dag 25 pct., og målet er 33 pct. i Der er desuden stillet krav til: Min. 1 kvindelig kandidat på shortlist/kandidatliste ved rekruttering til cheflønsstillinger. Initiativet er i tråd med den performance management praksis, som anvendes i TDC op alle niveauer. Er der behov for forandring, skal målene for forandringen indgå i et KPI-set, der kan dedikeres fokus og opfølgning. Dermed sikres det, at målet om flere kvinder i ledelse ikke blot er en hensigtserklæring men en reel forpligtelse for både ledelse og HR. Initiativet er i god tråd med TDC s praksis for at skabe resultater indenfor mangfoldighed gennem tilpasning af allerede eksisterede processer nærmere end etablering af særskilte initiativer. 8

9 Fastlæggelse af målene har fra start haft et executive sponsorship gennem koncernens HR-direktør, der har sikret diskussion og fastlæggelse af mål i TDC s direktion. I 2009 var andelen af kvindelige topchefer 22 pct. Med et mål for 2015 på 33 pct. Svarer det til en gennemsnitlig stigning på knap 2 procentpoint om året. Andelen af kvindelige topledere er steget fra 22 pct. I 2009 til 25 pct. I Udover de konkrete resultater har målet om flere kvinder i topledelse bidraget til at skabe bred opmærksomhed i organisationen ikke blot i stabsfunktioner og ledelse, men også blandt medarbejdere. Endvidere er tre poster i TDC s direktion besat af kvinder. Det skal i forlængelse af TDC-eksemplet bemærkes, at dette eksempel på fastsættelse af måltal omfatter en bredere personkreds end de nye regler, som denne vejledning omhandler. Det er dog Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC-eksemplet kan udgøre inspiration til at fastsætte måltal for det øverste ledelsesorgan. Som det fremgår af ovenstående er de nye regler om måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan fleksible, og det øverste ledelsesorgan har derfor en stor grad af frihed til at fastsætte det måltal, der findes korrekt til den pågældende virksomhed. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at det øverste ledelsesorgan i fastsættelsen af et måltal bør afklare alle aspekter, herunder fx afrundingsproblematikker Dette gør sig især gældende i ledelsesorganer af en mindre størrelse, hvor det kan få stor betydning ved et eller flere medlemmers udtræden før tid. Det er endvidere essentielt at vurdere, hvorvidt det er relevant at fastsætte delmål, aktiviteter, evaluering og opfølgning på de fastsatte måltal Statslige aktieselskaber Statslige aktieselskaber aflægger regnskab efter regnskabsklasse D, hvorfor de umiddelbart er omfattet af kravet om måltal og politik. Statslige aktieselskaber er som nævnt omfattet både af selskabslovens og ligestillingslovens regler om måltal. Ligestillingslovens 11, stk. 2, henstiller til, at virksomhederne har en afbalanceret kønssammensætning i det øverste ledelsesorgan. Dette fortolkes i praksis som minimum 1/3 af hvert køn. Det betyder således, at de statslige aktieselskaber ved fastsættelse af et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen eller andre kollektiver ledelsesorganer som minimum bør sigte efter en 1/3-målsætning. For en nærmere redegørelse for reglerne i ligestillingslovens 11, stk. 2, henvises der til ligestillingsministeriets hjemmeside 9

10 3.4 Udarbejdelse af en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer Efter de nye regler skal store virksomheder, dvs. virksomheder, der falder ind under de nævnte grænseværdier som nævnt ovenfor under afsnit 3.1, der har 50 medarbejdere eller flere, pr. 1. april 2013 udarbejde politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. I forhold til opgørelsen af antal medarbejdere skal styrelsen henvise til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation. En politik for ligestilling er efter regeringens opfattelse en politik for samfundsansvar, og virksomhederne har således med henvisning til reglerne for samfundsansvar kunnet redegøre for sit arbejde med at forbedre ligestillingen i ledelsen af virksomheden. Ved virksomhedens øvrige ledelsesniveauer forstås de ledelsesorganer, der findes i virksomheden udover det øverste ledelsesorgan, og som varetager den daglige drift. Det vil derfor omfatte direktører, økonomidirektører, teamledere, afdelingsledere, m.fl. Kravet om en politik er indført som et led i at forbedre fødekæden til bestyrelsesposterne. Der indføres således en forpligtelse for virksomhederne til, i nedskrevne politikker, at forholde sig til, hvordan man forbedrer det underrepræsenterede køns kvalifikationer i relation til ledelseserfaring. En politik skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens ligestillingsmæssige tiltag. Dette kan f.eks. tænkes at omhandle samarbejde med andre virksomheder, rammer for den enkelte leders karriereudvikling gennem netværk, mentorordninger, interne måltal for andelen af det underrepræsenterede køn samt andre tiltag, der gør virksomheden attraktiv for ledere af begge køn f.eks. ved personalepolitikker, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder eller ansættelsesprocedurer og rekruttering, der bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering. Virksomhederne har frie rammer til at udarbejde deres politik. Virksomhederne kan med fordel hente inspiration fra virksomheder, der allerede har foretaget sig noget aktivt på dette område, herunder på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside som dels indeholder værktøjer til arbejdet med at gøre virksomhedsledelse og bestyrelser mere mangfoldig, dels indeholder konkret information om forskellige virksomheders hidtidige erfaringer på området blandt andet i forbindelse med tilslutning til det frivillige initiativ Charter for flere kvinder i ledelse. 10

11 Eksempel: Coloplast Coloplast har iværksat et initiativ People Review der sikrer verbal 360 graders feedback til hver enkelt medarbejder samt en transparens af medarbejdere med potentiale uanset køn. Med dette initiativ ønsker Coloplast at sikre, at hver enkelt medarbejder får en tværorganisatorisk konsolideret feedback, der fører til konkrete handlinger. Udvikling og fastholdelse af high performers with potential er centralt for Coloplast. Forfremmelser til højere niveauer i Coloplast tager udgangspunkt i medarbejdere, der er kategoriseret som high performer eller high performer with potential. Det er Coloplasts HR-afdeling, der har ansvaret for at drive processen ifht. People Review. Alle ledere i Coloplast anvender samme skema til at vurdere medarbejdere baseret på virksomhedens værdier og ledelsesprincipper. Der gennemføres 3-6 interviews for hver enkelt medarbejder og ledergrupper konsoliderer fordelingen af medarbejdere, så der sikres en normalfordeling. Alle medarbejdere får klar besked i deres udviklingssamtaler om, hvordan de er kategoriseret, og HR forpligter sig til at konsultere listen af high performers with potential ifm. Rekrutteringer. Coloplast bestræber sig på at tilbyde en forfremmelse inden for 1 år, såfremt medarbejderen ønsker det under de omstændigheder, det kan lade sig gøre. Initiativet er nyt og er netop gennemført for første gang i hele Coloplast. Et foreløbigt resultat er at alle medarbejdere uanset niveau og køn har fået transparens for, hvorvidt/hvorfor de matcher deres job, hvorvidt/hvorfor de leverer ringere performance, end der forventes, eller hvorvidt/hvorfor Coloplast vurderer, at de har potentiale til en forfremmelse. Globalt har Coloplast fået et overblik over de high performers og high performers with potential, virksomheden har. HR konsulterer denne liste i forbindelse med åbne stillinger, før virksomheden går eksternt. Det betyder, at mange stillinger (ca. 50 pct.) bliver besat internt på de højere niveauer. Her betyder geografisk mobilitet selvfølgelig noget. 11

12 Eksempel: Grundfos A/S Grundfos ønsker at repræsentere samfundets fordeling af kvinder og mænd, det gælder også på ledelsesniveau, hvor den øverste ledelse har fokus på at øge andelen af kvinder i Grundfos ledelse. Fordelingen indgår derfor bl.a. i årsrapporter, ledelse og tilfredshedsundersøgelser og er et område som Grundfos har fokus på. I forbindelse med udarbejdelsen af nye målsætninger, er Grundfos i gang med at udvikle nye initiativer der b.la. indeholder: o En Co-creation workshop der skal sikre medarbejderejerskab og link til praksis ved bl.a. at medarbejderne skal udvikle nye aktiviteter til opfyldelse af målene. o Differentieret måltal og strategi efter branche og geografiske regioner. o Decentraliseret ansvar for udvikling og implementering af de differentierede måltal. o Ensartet monitorering og dokumentation så det bliver nemmere at sammenligne og justere indsatsen. o Kvantificeret målsætning for og skærpe fokus på kvinder i talent- og lederpipelines. Indeholder bl.a. motivations initiativer, hvor formålet er at motivere flere kvinder til at søge en lederkarriere og motivere dem, som er i gang, til at forfølge den yderligere. Grundfos er en hurtig voksende global virksomhed hvor demografiske forskelle kan være store, både geografisk og i de interne brancher. Det overordne mål fremover er derfor, at sætte konkrete men differentierede mål, der på sigt øger antallet af kvindelige ledere i Grundfos. 12

13 3.5 Afrapportering Afrapportering efter årsregnskabsloven Virksomhederne skal i henhold til de nye regler afrapportere om efterlevelsen af de nye regler. Alle virksomheder, der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og statslige aktieselskaber, aflægger årsrapport efter regnskabsklasse D og er omfattet af de nye regler, jf. ovenstående, herunder afrapporteringskrav om efterlevelsen heraf. Kapitalselskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde, der aflægger årsrapport efter reglerne regnskabsklasse C, og som overskrider to af følgende grænseværdier i to på hinanden følgende regnskabsår: en balancesum på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 mio. kr. og et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede på over 250, er som nævnt endvidere omfattet af de nye regler og skal desuden afrapportere om efterlevelsen heraf. Som nævnt gælder der for de statslige aktieselskaber særlige regler i forhold til disse selskabers opstilling af et måltal, idet både selskabslovens regler og ligestillingslovens 11, stk. 2, finder anvendelse. Dette medfører som nævnt, at det øverste ledelsesorgan skal bestræbe sig på at have en afbalanceret sammensætning, hvorved forstås 1/3, se ovenfor under afsnit 3.1. I forhold til afrapporteringsforpligtelsen følger denne alene af årsregnskabsloven 99 b. Afrapporteringsreglerne om den kønsmæssige sammensætning tager udgangspunkt i reglerne for redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Redegørelsen for samfundsansvar er baseret på følg eller forklar -princippet, hvorved det er tilstrækkeligt, at en virksomhed oplyser, at den ikke har politikker for samfundsansvar. Det nye krav om opstilling af måltal og udarbejdelse af en politik er lovpligtigt, og virksomhederne vil derfor ikke på samme måde kunne oplyse, at man ikke har opstillet/udarbejdet et måltal og en politik. Afrapporteringen om måltal og politikker er desuden lovpligtigt, og man kan derfor blive straffet med bøde, såfremt man ikke foretager afrapportering. Man kan med fordel vælge at afrapportere om den kønsmæssige sammensætning i forlængelse af sin redegørelse for samfundsansvar. Det er styrelsens opfattelse, at en politik for ligestilling er en politik for samfundsansvar. I den forbindelse kan det nævnes, at Carlsberg allerede i dag i sin CSR-rapport redegør for sit arbejde med mangfoldighed i ledelsen. Til inspiration kan Carlsbergs CSR-rapport fra 2011 findes her, hvor man kan se et eksempel på en afrapportering. Forpligtelsen om afrapportering indebærer, at virksomhederne i sin ledelsesberetning skal redegøre for sit måltal, herunder for opfyldelsen heraf. I tilfælde af at virksomheden ikke har nået den angivne målsætning, skal der redegøres herfor. Virksomhederne skal desuden redegøre for sin 13

14 politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, herunder for hvordan virksomheden gennemfører sin politik i praksis. Der er ikke nogle formkrav til, hvordan afrapporteringen præcis skal ske. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om afrapportering har til formål at skabe klarhed over, hvordan udviklingen går. Som det fremgår af forarbejderne til loven, skal Erhvervsstyrelsen evaluere på fremdriften i andelen af det underrepræsenterede køn i ledelse. Det er derfor afgørende, at virksomhederne er så specifikke i sin afrapportering som overhovedet muligt, så det er muligt at få et overblik over dels hvilke mål, virksomhederne har sat sig, dels virksomhedernes opfyldelse af de fastsatte mål og endelig, hvordan virksomhedernes politikker udmøntes i praksis med henblik på at opfylde de fastsatte måltal. Som nævnt kan man til inspiration se på Carlsbergs CSR-rapport fra 2011, hvor der også redegøres for koncernens arbejde med mangfoldighed i ledelsen. Virksomhederne kan vælge at foretage sin afrapportering på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til ledelsesberetningen, hvor der henvises til i ledelsesberetningen. Endvidere kan virksomhederne vælge såfremt de har tilsluttet sig FN s Global Compact eller FN s principper for ansvarlige investeringer at indeholde disse oplysninger i sin Global Compact Rapport. Hvis der ikke er et underrepræsenteret køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan eller øvrige ledelse, skal virksomheden oplyse om sin ligelige fordeling i ledelsesberetningen. Ved en ligelig fordeling forstås som nævnt ovenfor, at virksomheden har en 40/60 pct. fordeling, dvs. enten 40 pct. kvinder eller 40 pct. mænd i ledelsen. Virksomheden skal i disse tilfælde ikke redegøre for sit måltal eller politikker. Forpligtelsen bliver dog aktuelt, såfremt kønssammensætningen ændrer sig, således at der igen er et underrepræsenteret køn i ledelsen. Fristen for virksomhedernes indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen følger af årsregnskabslovens 138. Heraf fremgår det, at virksomhedernes årsrapport skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 mdr. efter regnskabsårets afslutning. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D er fristen dog 4 mdr. efter udløbet af regnskabsårets afslutning. For virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, og som aflægger regnskab efter regnskabsklasse B eller C, skal årsrapporten senest være modtaget i Erhvervsstyrelsen den 31. maj det efterfølgende år Afrapportering for finansielle virksomheder De finansielle virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabsloven, aflægger årsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger, specialforeninger mv. 14

15 Afrapporteringsreglerne for de finansielle virksomheder vil svare til afrapporteringskravene til virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, hvorfor der i det hele henvises til afsnit

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Ligestillingsudvalget 2012-13 L 17 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 3. oktober 2012 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse

Charter for flere kvinder i ledelse www.pwc.dk Charter for flere kvinder i ledelse Evaluering af indberetninger, modtaget fra de organisationer og virksomheder, som er omfattet af redegørelsen for 2012 i forbindelse med Charter for flere

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013 2 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Denne

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere