Ingeniøren som leder. Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniøren som leder. Resume"

Transkript

1 August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt mere globaliseret økonomi. IDA ser fremtidens skab som en udfordring, der herhjemme kan danne grobund for forandringer og nytænkning i både den private og offentlige sektor. God ledelse fremhæves af alle parter, e og ikke-e i såvel private som offentlige virksomheder, som den vigtigste enkeltfaktor ved et godt job. En forventet mangel på kvalificerede ingeniører med ledelseskompetencer stiller især den offentlige sektor over for en række udfordringer: ne er under arbejdsmæssigt pres, og det er nødvendigt at håndtere og forebygge problemer med dårligt arbejdsmiljø og stress. Øget fleksibilitet kan være en mulighed. De offentlige e er gode til at benytte sig af mulighederne for efteruddannelse og kompetenceudvikling, men der er stadig mange, som har uopfyldte behov. Det offentlige lønniveau kan ikke matche lønningerne i det private. Øget brug af individuelle forhandlingsmuligheder kan gøre det mere attraktivt, at være offentlig. Der er relativt set få kvindelige e og dermed et uudnyttet potentiale i både den private og den offentlige sektor.

2 Mange af de udfordringer, Danmark, dansk erhvervsliv og den offentlige sektor står over for i disse år, er komplekse, globale og krævende. Tænk blot på klima- og miljøudfordringer, fattigdom, fødevare- og sundhedsproblemer, finanskrise og en offentlig sektor under pres. Skal der findes bæredygtige løsninger på disse udfordringer, forudsætter det innovation i særklasse, udvikling af kreative ideer og ikke mindst intelligent anvendelse af teknologi. Det er udfordringer, vi både som samfund, som individ og på virksomhedsplan bør engagere os voldsomt i. Vi er naturligvis bevidste om, at ingeniører ikke kan redde verden alene! Men vi er også af den klare overbevisning, at ingeniørerne i mange tilfælde allerede spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng. Ingeniørerne har qua deres faglige baggrund mange af de kvalifikationer, der kan løse de nye udfordringer. Ingeniører forstår som få teknologi, og teknologi vil altid være en central del af de innovative løsninger, vi har behov for. Ingeniøren som I de offentlige virksomheder er ingeniørerne ofte bannerførere for at skabe en ny dagsorden med vedvarende energi og infrastruktur, der bidrager til at øge det bæredygtige miljø. Når ingeniører og andre med naturvidenskabelig baggrund supplerer deres faglighed med godt og ansvarligt skab, vil de ofte være særlig godt rustet til at gå forrest og skabe en bæredygtig og fremtidssikret udvikling. Prognoser for ingeniørbeskæftigelsen tyder på alvorlig mangel på ingeniøruddannet arbejdskraft i de kommende år. Denne mangel vil også omfatte ingeniører med kompetencer. Især i den offentlige sektor er der udsigt til alvorlig mangel på kvalificerede e. Ca. halvdelen af de offentlige e forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næste ti år for at gå på efterløn eller pension. Med en forventelig mangel på arbejdskraft inden for få år vil konkurrencen med private virksomheder om at tiltrække de bedste medarbejdere blive øget. Det vil være en særlig udfordring for den offentlige sektor at tilbyde løn- og karrieremuligheder, som er konkurrencedygtige i forhold til den private sektor. IDA ser fremtidens skab og manglen på kvalificerede e som en udfordring, der kan danne grobund for forandringer/nytænkning på arbejdsmarkedet. Når der i 2011 igen skal forhandles offentlige overenskomster, er det efter IDAs vurdering vigtigt, at forhandlingerne, og de indgåede aftaler, også adresserer denne udfordring. Som input til dette arbejde præsenteres på de følgende sider undersøgelsesresultater, der belyser nogle af de muligheder og vanskeligheder, der kan være forbundet med at tiltrække og fastholde ingeniøre til den offentlige sektor. Side 2

3 God ledelse Generelt set trives IDAs medlemmer godt på deres arbejde. Sammenlignet med andre funktionærer og det samlede arbejdsmarked er tilfredsheden høj. I gennemsnit svarer 81 procent af IDAs medlemmer, at de er tilfredse eller endda meget tilfredse med deres arbejde. Til sammenligning er 76 procent af funktionærerne og 72 procent af det samlede arbejdsmarked tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Tabel 1: Generel tilfredshed med job (Andel der er meget tilfredse eller tilfredse) IDA medlemmer Andre funktionærer Hele arbejdsmarkedet Hvor tilfreds er du med dit job som 81 % 76 % 72 % helhed, alt taget i betragtning? Kilde: Arbejdsmarkedet for ingeniører IDA analyse 2009 samt medlemsundersøgelsen Medarbejderne vil motiveres af gode e IDAs medlemmer er også blevet spurgt om, hvilke egenskaber der er ved et godt job. Svarene fremgår af tabel 2. Helt afgørende for alle grupper er god ledelse. Det gælder både i den private og den offentlige sektor og for e og ansatte, som ikke har ledelsesopgaver procent mener, at god ledelse en meget vigtig eller vigtig faktor ved et godt job. Begrebet god ledelse dækker imidlertid over mange forhold, afhængig af situationen og de personer, der er involveret. Typisk vil god (personale)ledelse indeholde elementer af anerkendelse og støtte, udviklingsmuligheder, rolleklarhed, tildeling af (tilstrækkelige) ressourcer samt dialog. og have udvikling, anerkendelse og fleksibilitet Behovet for god ledelse kommer dermed til udtryk i flere af de andre svarkategorier. Blandt medlemmer af IDA er det, der kendetegner et godt job, især frihed til selv at tilrettelægge arbejdet, udfordringer i jobbet, og at der er personlige udviklings- og karrieremuligheder. Der er et stort sammenfald af topscorere på listen over de vigtigste egenskaber ved et godt job. Samtidig med ønsket om fleksibilitet, anerkendelse og udviklingsmuligheder peger ingeniørerne også på ønsket om, at man honoreres, når man gør en ekstra indsats. Det betyder mere end generelle lønstigninger. Det er endvidere interessant at bemærke, at når det kommer til vurderingen af løn, så tillægger de offentlige e lønforholdet samme højere vurdering som e i det private. 70 procent af de offentlige e og 71 procent af de private e mener, at høj løn er en vigtig eller meget vigtig egenskab ved jobbet. Side 3

4 Tabel 2: IDA medlemmers vurdering af de vigtigste egenskaber ved et godt job Andel der mener, forholdet er meget vigtigt eller vigtigt Gode e 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % Hjælpsomme kolleger 94 % 95 % 94 % 97 % 97 % 97 % At der er udfordringer i jobbet 95 % 94 % 95 % 98 % 95 % 96 % Frihed til selv at tilrettelægge arbejdet 95 % 93 % 94 % 97 % 94 % 96 % Personlige udviklings- og karrieremuligheder At det honoreres, når man gør en ekstra indsats 89 % 88 % 89 % 94 % 84 % 88 % 85 % 82 % 84 % 83 % 81 % 82 % At der er klare mål for ens arbejde 81 % 81 % 81 % 82 % 80 % 81 % Gode muligheder for efteruddannelse 70 % 75 % 72 % 81 % 79 % 80 % Tryghed i ansættelsen 69 % 79 % 73 % 71 % 82 % 78 % Høj løn 71 % 63 % 67 % 70 % 60 % 64 % Arbejdet bidrager til at løse væsentlige samfundsproblemer 33 % 32 % 33 % 70 % 53 % 60 % Mulighed for at arbejde hjemme 57 % 60 % 59 % 60 % 50 % 54 % for stort arbejdspres 30 % 45 % 37 % 44 % 45 % 44 % Andre materielle goder end løn 44 % 42 % 43 % 38 % 33 % 35 % At jobbet giver en god status 29 % 23 % 26 % 41 % 25 % 31 % Mere end 6 ugers ferie 26 % 25 % 26 % 26 % 29 % 28 % Fast ugentlig arbejdstid 13 % 27 % 20 % 15 % 33 % 26 % De offentlige e skiller sig på ét område ud fra både øvrige ansatte i det offentlige og e og ikke-e i det private. En meget stor del af de offentlige e (70 procent) lægger vægt på, at arbejdet bidrager til at løse væsentlige samfundsproblemer. Det er kun hver tredje i den private sektor (og godt hver anden ikke- i det offentlige), som tillægger dette større betydning. Dertil kommer, at der også er relativt mange offentlige e, der lægger vægt på, at jobbet giver god status. 41 procent af ne finder det meget vigtigt eller vigtigt, hvilket er betydeligt flere end de ca. 25 procent privat ansatte og ikke-e i det offentlige. Hvad er værd at kæmpe for i dag Både e og ikke-e i det private og det offentlige mener stadig, at der er noget at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag. Øverst på dagsordenen står en indsats for bedre arbejdsmiljø og mindre stress. Det gælder alle grupper. 79 procent af de offentlige e mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at arbejde for. Side 4

5 Generelt set er der ikke væsentlige forskelle mellem e og ikke e i hverken den private eller offentlige sektor. De offentlige e (og ikke-e) lægger i højere grad end e i det private vægt på, at der sker forbedringer af løn og pension. 59 procent af de offentlige e mener, det er værd at kæmpe for. 42 procent af de private e anser højere løn og pension for vigtigt at kæmpe for. Også spørgsmålet om ligeløn mellem kvinder og mænd optager i højre grad de offentlige ansatte. 60 procent mener, det er vigtigt/ meget vigtigt at kæmpe for. Til sammenligning er det også holdningen blandt 44 procent af de private ansatte. Tabel 3: IDA medlemmers holdning om hvad de syntes det er vigtigt at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag Bedre arbejdsmiljø og mindre stress 76 % 76 % 76 % 79 % 85 % 83 % Mere fleksibel arbejdstid 63 % 70 % 66 % 69 % 71 % 70 % Bedre adgang til efteruddannelse 57 % 58 % 58 % 63 % 65 % 64 % Ligeløn mellem mænd og kvinder 41 % 48 % 44 % 59 % 60 % 60 % Ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse ved afskedigelse 49 % 55 % 52 % 56 % 60 % 58 % Højere løn og pension 42 % 48 % 45 % 59 % 55 % 57 % Mere ferie og fritid 43 % 55 % 48 % 46 % 60 % 54 % Arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde nyt job ved afskedigelse Højere dagpenge i de første 6 måneder af en ledighedsperiode Betalt frihed ved barn syg (hele barnets sygeperiode) 51 % 44 % 48 % 45 % 47 % 46 % 49 % 45 % 47 % 38 % 40 % 39 % 34 % 43 % 38 % 32 % 43 % 38 % Længere opsigelsesvarsler 22 % 24 % 23 % 26 % 35 % 31 % Flere kvindelige e 19 % 16 % 18 % 25 % 26 % 26 % De offentligt ansatte efterspørger også i lidt højere grad end de private, at der skabes bedre adgang til efteruddannelse. 63 procent af ne i det offentlige mener, det er det tredjevigtigste forhold af alle at kæmpe for i dag. Fleksibilitet og balance mellem arbejdstid og fritid Når bedre arbejdsmiljø, mindre stress og en mere fleksibel arbejdstid fremhæves som de vigtigste indsatsområder på dagens arbejdsmarked, tyder det på, at de mange medarbejdere i dag er under pres og har vanskeligt ved at få løst alle arbejdslivets udfordringer på en tilfredsstillende måde, når der samtidig også skal tages hensyn til familie og fritidsliv. Især de offentlige e synes at være under pres. Det er den gruppe af medarbejdere, hvor færrest har en passende balance mellem arbejdsliv og Side 5

6 privatliv. Sammenlagt 32 procent mener ikke, at de normalt har en passende balance mellem deres arbejds- og privatliv (andel der har svaret uenig eller hverken eller ). Tabel 4: Balance mellem arbejdsliv og privatliv Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv. Enig 71 % 82 % 76 % 68 % 80 % 75 % Hverken enig eller uenig 14 % 9 % 12 % 18 % 14 % 15 % Uenig 14 % 9 % 12 % 14 % 6 % 9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fleksibilitet Når både e og ansatte selv peger på mere fleksibel arbejdstid som et indsats- og forbedringsområde, er det givetvis fordi, man ser øget fleksibilitet som en mulighed eller delvis løsning på problemer med stress og utilfredsstillende arbejdsmiljø. Det skal dog i den sammenhæng nævnes, at størsteparten af de ansatte, og det gælder både e og ikke e, har en passende balance mellem deres arbejdsliv og fritidsliv. Fastholdelse Når der er udsigt til mangel på ingeniører på lidt længere sigt, er det interessant at se på mulighederne for at få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. En undersøgelse blandt IDA-medlemmer om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet viser, at 64 procent af de offentlige e vil være interesseret i at udskyde eller helt afstå fra efterløn, hvis de kan arbejde mindre. 24 procent ønsker mere fleksibilitet i deres ansættelse, mens 19 procent vil lade sig friste af mere i lønningsposen, og 18 procent ønsker andre arbejdsopgaver. Tabel 5: Hvad kunne få dig til at vente med at gå på efterløn? Mere løn 8 % 18 % 15 % 23 % 26 % 25 % Mindre arbejdstid 57 % 61 % 60 % 64 % 54 % 57 % Mere fleksibilitet 47 % 39 % 41 % 24 % 33 % 31 % Andre arbejdsopgaver 23 % 17 % 19 % 26 % 14 % 17 % Ingen af delene 19 % 19 % 19 % 19 % 27 % 25 % Kun personer, der er berettiget til at modtage efterløn, og som svarer at de overvejer at gå på efterløn. Mulighed for flere svar. Kilde: Længere tid på arbejdsmarkedet En analyse af ingeniørers tilbagetrækning. IDA-analyse 2008 Side 6

7 Generelt set er der 19 procent, der ikke vil udskyde deres efterlønsplaner - i gruppen af offentligt ansatte ikke-e er det dog 27 procent. Det vil med andre ord sige, at der er 81 procent, der, hvis der sker en eller flere ændringer deres i arbejdsforhold, vil være villige til at udskyde efterlønnen. Kompetenceudvikling Den hurtige teknologiske udvikling gør det nødvendigt med løbende deltagelse i kompetenceudvikling. Det er vigtigt, ikke alene for virksomhederne som en investering i vedligeholdelsen af de højt uddannede medarbejderes kompetencer, men også for de enkelte medarbejdere, der har en interesse i at fastholde deres værdi på arbejdsmarkedet. 85 procent af IDAs medlemmer deltager årligt i kompetenceudviklingsaktiviteter. ne deltager i lidt større omfang end ikke-e. Tabel 6: Deltagelse i kompetenceudvikling inde for det seneste år On-the-job training eller sidemandsoplæring 37 % 43 % 39 % 31 % 34 % 33 % E-learning 25 % 26 % 26 % 15 % 6 % 10 % Interne kurser 60 % 58 % 59 % 76 % 59 % 66 % Leverandørkurser 25 % 26 % 26 % 29 % 22 % 25 % Privat udbudt efteruddannelse 36 % 25 % 31 % 32 % 28 % 30 % Offentligt udbudt efteruddannelse, f.eks. fra universitet eller anden læreanstalt 11 % 10 % 11 % 29 % 17 % 22 % Anden type 18 % 13 % 16 % 31 % 20 % 25 % Deltaget i mindste én type 86 % 83 % 85 % 93 % 81 % 86 % Som gruppe betragtet er det de offentlige e, der i størst udstrækning deltager i kompetenceudvikling (93 procent har deltaget). De offentlige e gør i særlig grad brug af internt baseret kompetenceudvikling i form af interne kurser (76 procent) og on-the-job-training (31 procent). Den eksternt baserede kompetenceudvikling i form af privat udbudt efteruddannelse (32 procent), leverandørkurser (29 procent) og offentligt udbud efteruddannelse (29 procent) er for de offentlige es vedkommende brugt i lidt mindre omfang. E-learning, der i de senere år har vundet godt rodfæste som en type kompetenceudvikling, der er meget fleksibel, og som typisk kan gennemføres på det tidspunkt, hvor der er behov, er langt fra så udbredt i den offentlige sektor (10 procent) som i det private (26 procent). Side 7

8 Til trods for at størsteparten af alle ansatte har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling inden for det seneste år, er det alligevel mere end hver anden, som gerne ville have deltaget i mere efteruddannelse, end de har gjort. De offentlige e er den gruppe, hvor færrest (45 procent) efterlyser mere efteruddannelse. Tabel 7: Ønsker om yderligere kompetenceudvikling Vil du gerne have deltaget i mere efteruddannelse end du har gjort indenfor det seneste år? Ja 58 % 65 % 61 % 45 % 54 % 50 % Nej 34 % 25 % 30 % 51 % 30 % 39 % Ved ikke 8 % 9 % 9 % 4 % 17 % 11 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Barrierer for kompetenceudvikling De barrierer, de offentlige e møder, er primært arbejdspres samt økonomien i virksomhederne. Dernæst oplever hver fjerde offentlig, at virksomheden er uenig med en om, hvorvidt vedkommende har brug for mere efteruddannelse. Tabel 8: Barrierer for kompetenceudvikling Arbejdspres, travlhed i arbejdet 67 % 49 % 58 % 75 % 60 % 66 % Kan ikke få det finansieret af virksomheden Arbejdsgiveren synes ikke jeg har brug for mere efteruddannelse Vil/kan ikke selv finansiere efteruddannelsen 47 % 52 % 50 % 38 % 43 % 41 % 20 % 24 % 22 % 25 % 18 % 20 % 21 % 28 % 24 % 15 % 21 % 19 % Vil/kan ikke bruge min fritid 11 % 22 % 16 % 13 % 18 % 16 % Jeg har ikke selv taget initiativ til at komme på efteruddannelse Der findes ikke egnede kurser/ uddannelser Jeg har ikke kendskab til relevante kurser/uddannelse Kursus/uddannelse ligger på ubekvemme tidspunkter 36 % 30 % 33 % 28 % 21 % 24 % 11 % 15 % 13 % 21 % 18 % 19 % 19 % 24 % 22 % 17 % 24 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 4 % 7 % Der er ikke plads på kurset/uddannelsen 2 % 4 % 3 % 8 % 1 % 3 % Kurset/ uddannelsen ligger for langt væk 4 % 7 % 6 % 11 % 9 % 10 % Andet 3 % 7 % 5 % 6 % 8 % 7 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Anm.: Mulighed for flere svar. Kun person som ønskede mere efteruddannelse. Nogle af de instrumenter, der kan være med til at skabe bedre adgang til efteruddannelse og kompetenceudvikling, er uddannelsesplaner og formaliserede rettigheder, der garanterer et bestemt omfang af efteruddannelse. Side 8

9 Hvad det angår, oplever medlemmerne ofte, at kompetenceudviklingen ikke sker systematisk. Kun 18 procent af ne i den offentlige sektor har en uddannelsesplan. Og kun 20 procent af ne har en formaliseret ret i deres kontrakt eller overenskomst, til at deltage i efteruddannelse i et bestemt omfang hvert år. Tabel 9: Uddannelsesplaner og ret til efteruddannelse Har du en uddannelsesplan, hvor det er beskrevet hvilken efteruddannelse du skal deltage i hvornår? Har du, gennem din overenskomst eller din ansættelseskontrakt, ret til at deltage i efteruddannelse i et bestemt omfang hvert år? Ja 24 % 19 % 21 % 18 % 20 % 19 % Nej 73 % 77 % 75 % 80 % 76 % 78 % Ved ikke 3 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ja 13 % 15 % 14 % 20 % 11 % 15 % Nej 68 % 58 % 63 % 44 % 36 % 39 % Ved ikke 20 % 28 % 23 % 36 % 53 % 46 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Det er derfor ikke overraskende, at der blandt IDAs medlemmer er et meget stærkt udtalt ønske om at have ret til en uddannelsesplan. 70 procent i den offentlige sektor og 72 procent i den private sektor er enige/meget enige i, at ansatte skal have ret til en årlig uddannelsesplan, hvori omfang, mål, midler, tidsplan og praktisk anvendelse af efteruddannelse beskrives. 78 procent af de offentlige e udtrykker ønske om en sådan ret til uddannelsesplan. Tabel 10: Ret til uddannelsesplan og efteruddannelse Alle ansatte skal have ret og pligt? til minimum 5 dages betalt formel efteruddannelse pr. år. Ansatte skal have ret til en årlig uddannelsesplan, hvori omfang, mål, midler, tidsplan og praktisk anvendelse af efteruddannelse beskrives. Meget enig 17 % 21 % 19 % 19 % 25 % 23 % Enig 31 % 40 % 35 % 34 % 34 % 34 % Hverken enig eller uenig 28 % 27 % 28 % 26 % 34 % 30 % Uenig 19 % 11 % 15 % 17 % 5 % 10 % Meget uenig 6 % 2 % 4 % 4 % 1 % 2 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Meget enig 20 % 20 % 20 % 16 % 23 % 20 % Enig 47 % 53 % 50 % 62 % 50 % 55 % Hverken enig eller uenig 21 % 20 % 21 % 17 % 23 % 21 % Uenig 8 % 5 % 7 % 3 % 3 % 3 % Meget uenig 3 % 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Side 9

10 Lønniveau Når den offentlige sektor er i konkurrence med det private erhvervsliv om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er lønnen ofte en væsentlig, og i nogle tilfælde også afgørende, parameter. Ingeniørarbejdsmarkedet adskiller sig, hvad løn angår, ikke afgørende fra andre dele af arbejdsmarkedet, når det kommer til lønforskelle mellem privat og offentligt ansatte. Lønnen er højere i det private. Nedenstående tabel viser de seneste tal fra IDAs egen lønstatistik. Sammenligner man bruttolønnen mellem privat ansatte og offentligt ansatte på samme stillingsniveauer, ses der på alle niveauer at være en forskel i de privat ansattes favør. En privat ansat afdelingschef har en gennemsnitlig månedlig bruttoløn på kr., hvilket er kr. mere end en offentlig ansat på samme niveau. Forskellene mellem privat og offentligt ansattes gennemsnitlige bruttoløn er forholdsvis beskedne. Den nævnte forskel på afdelingschef-niveau svarer til 4,4 procent af lønnen for en offentlig ansat afdelingschef. Tabel 11: Månedsløn for privat og offentligt ansatte IDA medlemmer, fordelt på stillingsniveau Stillingsniveau Bruttoløn 50 % fraktil 75 % fraktil Bruttoløn 50 % fraktil 75 % fraktil Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/ Funktions/Projektchef Projekt Chefkonsulent/Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent Kilde: IDA Lønstatistik Bruttoløn inkl. pension og tillæg Det er desuden kendetegnende for lønningerne i den private sektor, at der er større individuel spredning i lønnen. Det ses af tabellen ved, at forskellene mellem lønningerne ved 50 %- og 75 %-fraktilen er større for de privat ansatte end for de offentligt ansatte. Det indikerer, at lønsystemet i den offentlige sektor ikke i helt samme grad som i det private giver mulighed for individuelt at forhandle sig frem til en optimal løn. Side 10

11 Lettere adgang til selv at forhandle løn Det offentlige lønsystem for akademikere er for de lokale og individuelle lønforhandlingers vedkommende baseret på, at en tillidsrepræsentant forhandler på den enkelte medarbejders vegne med chefen/ledelsen. Den enkelte medarbejder er ikke involveret i forhandlingen. De fleste vil selv forhandle Ingeniørforeningens undersøgelser viser, at man både i den erhvervsaktive del af befolkningen, blandt IDAs medlemmer og i de private virksomheder foretrækker, at lønforhandlinger sker individuelt mellem chef og medarbejder. Også når der skeles til IDA-medlemmernes ansættelse i den private eller offentlige sektor, er der flest, der foretrækker individuelle lønforhandlinger mellem chef og medarbejder (tabel 4.2). Der er dog markant forskel på, hvor mange i hver sektor der har dette ønske. Blandt de privat ansatte er det 78 procent og blandt de offentligt ansatte 32 procent, der foretrækker de individuelle forhandlinger. I såvel den private som den offentlige sektor er det især ne, der foretrækker individuelle lønforhandlinger. I den offentlige sektor er der næsten dobbelt så mange e (42 procent ift. 24 procent), der foretrækker individuelle lønforhandlinger mellem chef og medarbejder. Tabel 12: IDA-medlemmers foretrukne form for lønforhandling, opdelt på ansættelse og alder Individuel lønforhandling mellem chef og medarbejder 85 % 70 % 78 % 42 % 24 % 32 % At en tillidsmand forhandler på vegne af den enkelte 1 % 3 % 2 % 16 % 27 % 22 % medarbejder Jeg foretrækker, at både jeg og en tillidsmand deltager i 2 % 7 % 4 % 29 % 27 % 28 % forhandlingen. At der forhandles en fælles overenskomst mellem 9 % 14 % 11 % 5 % 9 % 8 % tillidsmænd og ledelse At der ikke forhandles lokalt på arbejdspladsen, men at der forhandles en fælles OK mellem 2 % 3 % 3 % 5 % 13 % 10 % arbejdsgivere og lønmodtagernes organisationer På anden måde 1 % 3 % 2 % 2 % 0 % 1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Selvom mange foretrækker individuelle lønforhandlinger mellem chef og medarbejder, er der langt fra tale om en afvisning eller tilsidesættelse af tillidsrepræsentanternes rolle. Blandt IDAs medlemmer er det især de offentlige ansatte, der gerne ser, at tillidsrepræsentanten inddrages. Det gælder både for e og ikke-e. Side 11

12 Deri ligger en vigtig anerkendelse af tillidsrepræsentanternes rolle i forbindelse med at skabe bedre løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte. Få kvindelige e generelt Ligestilling Tal fra Danmarks Statistik viser, at 95 procent af alle tope er mænd. 83 procent af alle e i den private sektor er mænd. Der er en tydelig sammenhæng mellem køn og ledelsesniveau, idet andelen af kvindelige e stiger, i takt med at stillingsniveauet falder. Flest kvindelige e er på laveste mellemniveau, hvor 22 procent af alt e er kvinder. Samlet set er 17 procent, svarende til af de i alt e, kvinder. Tabel 13: Andel af mandlige og kvindelige e i den private sektor, fordelt på ledelsesniveauer Øverste ledelsesniveau, adm. Direktør Tværgående direktør Højeste mellem niveau Mellemste mellem niveau Laveste mellem niveau Mænd 95 % 93 % 84 % 79 % 78 % 83 % Kvinder 5 % 7 % 16 % 21 % 22 % 17 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal i alt Kilde: Danmarks Statistik oplysninger baseret på 2007 tal. Få kvindelige e i ingeniørfaget For ingeniører og medlemmer af IDA er der relativt set også færre kvinder i ledende stillinger. 1 procent af de privat ansatte kvindelige medlemmer har en stilling som direktør. Fire gange så mange mænd er direktør. På afdelingschefniveau findes 9 procent af alle kvinder og 11 procent af alle mænd. Kvinder er i lidt større grad end mænd repræsenteret blandt projektne, hvor 18 procent af kvinderne og 17 procent af mændene befinder sig. Tabel 14: Stillingsniveau for IDA medlemmer fordel på køn og privat eller offentlig ansættelse Stillingsniveau Mand Kvinde Mand Kvinde Direktør 4 % 1 % 3 % 2,3 % 0,5 % 2 % Afdelingschef/kontorchef 11 % 9 % 10 % 9 % 5 % 7 % Funktionschef 7 % 5 % 7 % 6 % 3 % 5 % Projekt 17 % 18 % 17 % 13 % 12 % 13 % Specialist, Chefkonsulent 18 % 13 % 17 % 15 % 7 % 13 % Øvrige ingeniører og akademikere 43 % 54 % 46 % 55 % 72 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: IDA Lønstatistik 2009 Side 12

13 På det offentlige område ses samme tendens som i den private sektor. 72 procent af alle kvindelige IDA medlemmer i den offentlige sektor har stilling på laveste niveau som ingeniør/akademiker. 55 procent af mændene er på samme niveau. Delte meninger om handlingsplaner En mulighed for at skabe bedre balance mellem kvinder og mænd i ledende stillinger er via handlingsplaner og konkrete indsatser. Størst opbakning til indførelse af handlingsplaner i større virksomheder og organisationer er der blandt IDA-medlemmer med en ledende stilling i den offentlige sektor. 44 procent er enige/meget enige i, at der skal laves handlingsplaner. Lidt under hver tredje (30 procent) privat ansat er positivt stemt over for indførelse af handlingsplaner. Tabel 15: IDA-medlemmers holdning til handlingsplaner for ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen, opdelt på ansættelse og ledelse Større virksomheder og organisationer skal lave handlingsplaner og konkrete indsatser, så der bliver balance mellem mænd og kvinder i ledelsen. Enig/meget enig 30 % 36 % 33 % 44 % 41 % 42 % Hverken enig eller uenig Uenig/meget uenig 32 % 35 % 33 % 34 % 34 % 34 % 38 % 29 % 34 % 22 % 25 % 24 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Side 13

14 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: Presserådgiver Karin Borberg (telefon , mail: Chefanalytiker Michael Simonsen (telefon , mail: Metode Resultaterne i IDA-analysen bygger (hvis ikke andet er nævnt) på tre undersøgelser: En befolkningsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne bygger på i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 65 år. Interviewene er gennemført i perioden 17. til 22. marts En virksomhedsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne er lavet på baggrund af i alt 301 gennemførte interview med private virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. Interviewene er gennemført i perioden 7. april til 15. april En medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af erhvervsaktive medlemmer mellem 18 og 65 år. Af de der fik spørgeskemaet svarede de 1251, hvilket giver en svarprocent på 27. Interviewene blev foretaget i perioden 8. april til 19. april Side 14

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere