Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011"

Transkript

1 Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland 2011 Statistik på offentlige og private arbejdspladser samt offentlige råd, nævn og udvalg Ligestillingsområdet (IKINN) Oktober 2011

2 1. Indledning Metode Bestyrelser i de selvstyreejede virksomheder... 5 Tabel 3.1. Kønssammensætning i bestyrelser i selvstyreejede virksomheder 2011 (primo oktober 2011) Faste råd, nævn og udvalg... 7 Tabel 4.1. Faste råd, nævn og udvalg som rådgiver Naalakkersuisut (ultimo februar 2011) Indberetninger fra myndigheder og virksomheder... 9 Tabel 5.1. Virksomheder/organisationer fordelt på typer... 9 Tabel 5.2. Virksomheder/organisationer fordelt på brancher... 9 Tabel 5.3. Mænd og kvinder fordelt på brancher Mænd og kvinder i bestyrelser Tabel 5.4. Mænd og kvinder i bestyrelser Mænd og kvinder i ledelse Tabel 5.5. Mænd og kvinder i ledelser Tabel 5.6. Mandlige og kvindelige ledere fordelt på sektorer Tabel 5.7. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Tabel 5.8. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Tabel 5.9. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Personalepolitikker Tabel Personalepolitikker fordelt på små, mellemstore og store arbejdspladser Ligestillingspolitikker Tabel Ligestillingspolitikker fordelt på små, mellemstore og store arbejdspladser Organisatorisk placering af ansvar for ligestilling Tabel Placering af det overordnede ansvar for ligestilling på arbejdspladsen Organisatorisk placering af konkret arbejde med ligestilling Tabel 5.13 Placering af det konkrete arbejde med ligestilling på arbejdspladsen Supplerende spørgsmål Tabel Supplerende spørgsmål om skriftlige politikker og/eller konkrete tiltag med relation til ligestilling Tabel Supplerende spørgsmål om skriftlige retningslinjer i forhold til sager om chikane og vold Tabel 5.16 Supplerende spørgsmål om forhold på arbejdspladsen med relation til ligestilling Supplerende kommentar fra arbejdspladserne Sammenfatning

3 1. Indledning Denne rapport indeholder information om kønssammensætning og ligestillingstiltag, som 49 offentlige og private arbejdspladser i Grønland har indberettet til Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling 1 i foråret Desuden indbefatter rapporten statistik om kønssammensætningen i bestyrelserne i de selvstyreejede virksomheder og i en række faste råd, nævn og udvalg, som rådgiver Naalakkersuisut. Af Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling mellem kvinder og mænd fremgår det, at private virksomheder og offentlige myndigheder skal arbejde for at fremme ligestilling og indarbejde ligestilling i deres planlægning, hvor det er relevant. For at efterprøve om arbejdspladserne lever op til lovens formål, skal alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte hvert år indberette om kønssammensætninger og tiltag til at fremme ligestilling. Medlem af Naalakkersuisut for Ligestilling fastsætter de nærmere regler for indberetningerne. Af Landstingsloven fremgår det ligeledes, at de enkelte landsstyreområder har ansvaret for at indberette om kønssammensætningen i en række bestyrelser, udvalg o.l. til Medlem af Naalakkersuisut for ligestilling. Ligestillingsområdet har siden 2008 hørt under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. For at indhente de årlige indberetninger har departementet i 2009 og 2010 henvendt sig til Grønlands Erhvervsregister og Grønlands Statistik for at få kontaktoplysninger på virksomheder med mere end 10 ansatte. Det har imidlertid ikke været muligt at få kontaktoplysningerne. Derfor er indberetningerne ikke blevet lavet i 2009 og Tidligere Familiedirektoratet og Departementet for Sociale Anliggender og Ligestilling 2

4 2. Metode Rapportens informationer om offentlige og private arbejdspladser er baseret på besvarede spørgeskemaer (bilag 1) fra 49 grønlandske arbejdspladser, der beskæftiger 4090 mænd og 2733 kvinder i alt 6823 personer. Det svarer til 60 procent mænd og 40 procent kvinder. De nyeste tal fra Grønlands Statistik fra 2006 viser, at mænd og kvinder udgør hhv. 56 og 44 procent af beskæftigelsen på det grønlandske arbejdsmarked målt på årsværk 2. I 2006 blev et spørgeskema med 10 spørgsmål sendt direkte til arbejdspladserne pr. brev. I 2011 blev et elektronisk spørgeskema med 23 spørgsmål distribueret via Grønlands Arbejdsgiverforenings elektroniske nyhedsbrev og pr. . I 2006 besvarede 98 arbejdspladser med i alt 7961 ansatte spørgeskemaet. Det er dobbelt så mange respondenter som i Alligevel repræsenterer svarerne for ansatte. Det kan tyde på, at 2006-metoden genererer flere svar fra mindre virksomheder, mens metoden genererer flere svar fra større virksomheder. Samtidig kan de 13 ekstra spørgsmål i spørgeskemaet for 2011 have påvirket antallet af respondenter. Normalt har større arbejdspladser bedre forudsætninger for at iværksætte politikker, ligestillingstiltag m.m. gennem HR-afdelinger o.l. Desuden præger de store arbejdspladser i højere grad udviklingen på arbejdsmarkedet og repræsenterer væsentlige magtpositioner i samfundet. Det anses derfor som en fordel, at indberetningerne for 2011 indregner flere store arbejdspladser end tidligere. Det påvirker dog rapportens statistiske pålidelighed i forhold til det samlede arbejdsmarked, at der er færre små virksomheder repræsenteret. Samlet omfatter rapporten 11 arbejdspladser med ansatte, 17 arbejdspladser med ansatte og 21 arbejdspladser med ansatte. Resultaterne af indberetningerne kan benyttes i direkte sammenligninger, eftersom alle respondenter har anvendt det samme skema. Imidlertid er der nogle yderligere forbehold, der bør fremhæves. Brugen af et spørgeskema kan betyde at forhold, initiativer og politikker, der bidrager til at fremme ligestilling, bliver udeladt, når de ikke indgår som svarmuligheder 3. Desuden forekommer der svarmønstre i enkelte skemaer, der umiddelbart virker ulogiske, 2 Grønlands Statistik: Statistisk Årbog Det skal bemærkes, at respondenterne har haft mulighed for at tilføje kommentarer i skemaet 3

5 ligesom det må bemærkes, at der vil være en statistisk usikkerhed ved kategoriinddelinger, når forskelligartede arbejdspladser bliver kategoriseret på relativt lave antal. I følgebrevet til spørgeskemaet er arbejdspladserne blevet opfordret til at drøfte spørgsmålene i skemaet i et relevant forum med henblik på at sikre, at besvarelserne tilkendegiver arbejdspladsens holdning, politik mv. versus individuel viden, vurdering etc. Rapportens informationer om kønssammensætning i bestyrelserne i de selvstyreejede virksomheder er indhentet hos bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement, mens informationerne om kønsfordelingen og kønssammensætningen i offentlige udvalg mv. er hentet fra en oversigt, der indgår i besvarelse udarbejdet af Formandens Departement til et 37-spørgsmål fremsat af Astrid Fleischer Rex (D) om råd, nævn og udvalg (nr ). Samlet set er det departementets vurdering, at resultaterne i rapporten giver et retledende billede af kønsfordelinger på arbejdsmarkedet samt en overordnet status på køn og ligestilling inden for de områder, rapporten belyser: Kønssammensætning i offentlige udvalg Mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser Mænd og kvinder på div. ledelsesniveauer Kønsfordeling på sektorer og brancher Personalepolitikker Ligestillingspolitikker Ansvar og konkret arbejde med ligestilling på arbejdspladserne Fokusområder, aktiviteter m.m. i relation til ligestilling 4

6 3. Bestyrelser i de selvstyreejede virksomheder Af afsnittet om udvalg og bestyrelser i Landstingsloven om ligestilling af kvinder og mænd fremgår det, at bestyrelser, hvortil Naalakkersuisut udpeger medlemmer, så vidt muligt skal være sammensat med et lige antal kvinder og mænd. Bestemmelsen gælder tillige for selvejende institutioner, interessentskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber, der ikke hører under den offentlige forvaltning, hvis udgifterne overvejende bliver afholdt af Landskassen, eller den overvejende del er ejet af Selvstyret. Tabel 3.1. Kønssammensætning i bestyrelser i selvstyreejede virksomheder 2011 (primo oktober 2011) Medlemmer udpeget af: Naalakkersuisut Medarbejdere Andre Total Medlemmer Mænd Kvinder Mænd i procent Kvinder i procent Det fremgår af tabel 3.1., at der pr. juli 2011 i alt er 78 bestyrelsesmedlemmer i de 14 selvstyreejede og delvist selvstyreejede virksomheder. Heraf er 58 bestyrelsesposter besat af mænd, mens 20 er besat af kvinder. Det svarer til 74 procent mænd og 26 procent kvinder. Naalakkersuisut/Selvstyret er den instans, der primært understøtter en balanceret sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne. Nuværende Naalakkersuisut har således udpeget 27 mænd og 14 kvinder svarende til 66 og 34 procent. Andre aktionærer mv. har udpeget 18 mænd og 1 kvinde svarende til 95 og 5 procent, mens antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på 13 mænd og 5 kvinder svarende til 72 og 28 procent. Naalakkersuisut udpeger egenhændigt medlemmer til bestyrelser, hvor Grønlands Selvstyre ejer mere end 50 procent af aktiekapitalen, og hvor forholdet ikke bliver modificeret af oprettelseslove og/eller vedtægter. Fra 2009 til 2011 er der sket en stigning fra 18 til 33 procent i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer udpeget af Naalakkersuisut. En central intention med 6 i Landstingsloven om ligestilling mellem kvinder og mænd fra 2003 er at fremme diversitet i den enkelte bestyrelse. Således er det ikke den procentvise andel 5

7 af kvinder og mænd i bestyrelserne samlet, der er det centrale i lovens formål, men derimod kønssammensætningen i hver enkelt bestyrelse. Fra 2009 til 2011 er efterlevelsen af intentionen med 6 steget fra 9 procent til 64 procent i bestyrelser, som Naalakkersuisut egenhændigt udpeger medlemmer til, hvorefter 7 af disse 11 bestyrelser efterlever intentionen Selskaber hvor Naalakkersuisut egenhændigt udpeger bestyrelsesmedlemmerne Efterlevet Efterlevet (m/k) Royal Greenland A/S Nej Nej (4/2) Greenland Development A/S Nej Nej (3/0) Royal Arctic Line A/S Nej Ja (3/2) Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S Nej Nej (3/0) Tele Greenland A/S Nej Ja (2/2) Great Greenland A/S Nej Ja (2/2) KNI A/S Nej Ja (3/3) Inuit Service Company A/S Nej Nej (3/0) NunaOil A/S Nej Ja (2/2) Air Greenland A/S Ja Ja (1/1) Boligselskabet INI A/S Nej Ja (1/1) Andel af opfyldt 9 % 64 % Note: Figuren viser andelen af bestyrelser, hvor den kønsmæssige sammensætning blandt de af Naalakkersuisut egenhændigt udpegede medlemmer, opfylder intentionen med lovens 6. Det bemærkes, at selskaber, hvor Naalakkersuisut ikke egenhændigt udpeger hele eller dele af bestyrelsen er udeladt 4 4 Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber - en grundlæggende debat om, hvad det er for en samfundsmodel, vi ønsker for vort land - og hvilken rolle vi politikere skal have omkring udviklingen, Formandens Departement, UKA EM 2011/113 6

8 4. Faste råd, nævn og udvalg 5 Af Ligestillingsloven fra 2003 fremgår det, at en række udvalg, råd og nævn mv. under Selvstyret så vidt muligt skal være sammensat af et lige antal kvinder og mænd. Indstillende myndigheder og organisationer skal derfor indstille hhv. en mand og en kvinde. Formålet er ifølge loven at give begge køn lige indflydelse på det demokratiske velfærdssamfunds udvikling. Tabel 4.1. Faste råd, nævn og udvalg som rådgiver Naalakkersuisut (ultimo februar 2011) Ressortområder Råd, nævn og udvalg Mænd Kvinder M/K % - Boliger, Infrastruktur og Klagenævnet for udbud / 0 Trafik Boligklagenævnet / 0 Lønningsrådet / 40 - Finanser Skatterådet / 14 Økonomisk Råd / 17 Fangstrådet / 25 Landbrugsrådet / 22 - Fiskeri, Fangst og Landbrug - Erhverv og Arbejdsmarked Fiskerirådet 8 Det sociale Ankenævn / 75 Forbrugerklageudvalget / 25 Grønlands Forbrugerråd / 43 Konkurrencenævnet / 43 Miljøbeskyttelsesklageudvalget / 0 Naturklagenævnet / 0 - Familie og Ligestilling Grønlands Ligestillingsråd / 50 Sundhedsvæsenets visitationsnævn / 36 - Sundhed Sundhedsvidenskabeligt Forskningsråd / 63 Alkohol- og Narkotikarådet / 75 - Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ernæringsrådet / 78 Pressenævnet / 43 Museumsnævnet / 20 Grønlands Sprognævn / 40 Stednavnenævnet / 20 Kulturarvsrådet / 67 Tilsynsrådet / 40 Valgnævnet / 67 - Indenrigsanliggender, Natur og Miljø 11 Valgbarhedsnævnet / 60 I alt % ,5 39,5 - I alt Liste fra besvarelse af 37-spørgsmål Inatsisartuts hjemmeside 1. marts En medlemspost er ubesat 8 Oplysninger om Fiskerirådet mangler 9 En medlemspost er ubesat 10 En medlemspost er ubesat 11 Valgnævnet er ikke medtaget i statistikken, da ingen medlemmer bliver valgt efter indstillinger/udpegninger 7

9 Af tabel 4.1. fremgår det, at der pr. februar 2011 er 27 faste råd, nævn og udvalg 12, som rådgiver Naalakkersuisut. Eksklusive 3 ubesatte poster samt Valgnævnet og Fiskerirådet er der 153 medlemmer, hvoraf 91 er mænd og 59 er kvinder - det svarer til 60,5 og 39,5 procent. Der er 9 udvalg, der lever op til Landstingslovens formål om lige repræsentation, når kriterierne bliver sat til 2/1 personer eller 60/40 procent jf. bemærkningerne til 5 i loven. Der er 6 udvalg, der har et flertal af kvindelige medlemmer. De hører under social-, sundheds-, kultur- og indenrigsområderne. Grønlands Ligestillingsråd har pt. et lige antal kvinder og mænd. I 12 udvalg er flertallet mænd - fire udvalg består alene af mandlige medlemmer. Kønssammensætningen i udvalgene afspejler formentlig kønsopdelingen på arbejdsmarkedet, hvor flere brancher og fag er domineret af hhv. kvinder og mænd. Det skal bemærkes, at udvalg med opgaver af udelukkende administrativ og/eller teknisk karakter falder uden for lovens bestemmelser. Det er ikke inden for nærværende ramme muligt at vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang de enkelte udvalg hører under den kategori eller ej. Yderligere skal det bemærkes, at udvalgene efter lovens ordlyd kun så vidt muligt skal bestå af et lige antal kvinder og mænd. Således kan det ikke afvises, at ressortområderne har tilstræbt en lige kønssammensætning, eller i henhold til loven har vurderet, at enkelte udvalg alene varetager opgaver af administrativ og/eller teknisk karakter. Landstingslovens bestemmelser omfatter yderligere en række offentlige bestyrelser, midlertidige kommissioner og udvalg m.m., der bliver nedsat af Naalakkersuisut til at arbejde med væsentlige samfundsrelevante opgaver. De indgår ikke i statistikken, da der ikke foreligger samlede oversigter/statistik på området. Arbejdsgrupper, der bliver nedsat på tværs af departementer i centraladministrationen, er ikke omfattet af bestemmelserne, ligesom alle kommunale udvalg falder uden for lovens område. 12 Udvalg, råd og nævn beskrives herefter under fællesbetegnelsen udvalg 8

10 5. Indberetninger fra myndigheder og virksomheder Efter 3 og 4 stk. 2 i Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd skal private virksomheder og offentlige myndigheder med mere end 10 ansatte hvert år indberette om kønssammensætninger og tiltag til at fremme ligestilling. Medlem af Naalakkersuisut for Ligestilling fastsætter de nærmere rammer for indberetningerne, som i 2011 er indhentet via et spørgeskema med 23 spørgsmål. Der er indkommet besvarelser fra 49 offentlige og private arbejdspladser, der samlet beskæftiger 4090 mænd og 2733 kvinder. Det svarer til 60 procent mænd og 40 procent kvinder. I alt indgår der 6823 ansatte i indberetningerne. Arbejdspladserne i indberetningerne er fordelt på følgende overordnede typer og brancher: Tabel 5.1. Virksomheder/organisationer fordelt på typer Virksomheds-/organisationstype Antal Procent Offentlig Privat Offentlig/privat 7 14 Total Tabel 5.2. Virksomheder/organisationer fordelt på brancher Arbejdspladser fordelt på brancher Forsyningsvirksomhed 10% 2% 12% Transport Handel og reparation 17% 8% 4% 4% 6% 10% Hotel og restauration Ejendoms- og forretningsservice Bygge og anlæg Finans, forsikring og vidensservice IT og kommunikation Administration og forvaltning Sundheds- og velfærdsservice 21% 2% 4% Undervisning og forskning Anden branche 9

11 Rapporten indeholder ikke data på, hvilke stillinger kvinder og mænd varetager inden for de enkelte hovedbrancher, men den kan give et overordnet billede af, hvordan mænd og kvinder fordeler sig på de brancher, statistikken omfatter: Tabel 5.3. Mænd og kvinder fordelt på brancher Mænd og kvinder fordelt på brancher Mænd Kvinder Forsyningsvirksomhed Transport Handel og reparation Hotel og restauration Ejendoms- og forretningsservice Bygge og anlæg Finans, forsikring og vidensservice IT og kommunikation Administration og forvaltning Sundheds- og velfærdsservice Undervisning og forskning Anden branche Tabel 5.3. viser, at en række brancher er domineret af enten det ene eller det andet køn. Særligt forsyning, transport samt bygge og anlægsbranchen er mandsdominerede områder, mens kvinder er i overtal inden for administration og forvaltning. Det må bemærkes, at tallene inden for nogle brancher er for lave til at konkludere på, ligesom nogle brancher både omfatter traditionelle kvinde- og mandefag. Fx vil kvinder og mænd formentlig fordele sig mere ujævnt, hvis man inddeler handels- og reparationsbranchen på underliggende brancheområder. 10

12 Samlet set underbygger diagrammet (tabel 5.3) en antagelse om, at det grønlandske arbejdsmarked er kønsopdelt, hvilket andre statistikker ligeledes bekræfter 13. Det kønsopdelte arbejdsmarked er en teknisk betegnelse for, at nogle brancher og fag er domineret af mænd og andre af kvinder. Det kønsopdelte arbejdsmarked medvirker til at hæmme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og skabe flaskehalse i nogle brancher/fag, mens der mangler arbejdskraft i andre. I henhold til den brede forskning på ligestillingsområdet er det kønsopdelte arbejdsmarked den primære enkeltstående årsag til lønforskelle mellem kvinder og mænd 14. Principper om lige løn for lige arbejde virker ikke, når kvinder og mænd arbejder i forskellige brancher og fag. 13 Køn og magt i Norden, Niskanen, Kirsti og Anita Nyberg, TemaNord 2009, s Oversigt over kønsfordelinger på det grønlandske arbejdsmarked (kilde: Grønlands Statistik) 14 Grønlands Statistik har i 2008 og 2009 beregnet indkomstforskellen mellem kvinder og mænd til at ligge på hhv. 40 og 33 procent. Indkomststatistik kan ikke sidestilles med en lønstatistik, da indkomststatistik ikke tager højde for centrale forhold som erhvervsfrekvens, arbejdstid, div. overførsler m.m. Dog er det rimeligt at antage, at lønforskelle mellem mænd og kvinder udgør en væsentlig del af indkomstforskellen. 11

13 5.1. Mænd og kvinder i bestyrelser Tabel 5.3. viser antallet af mænd og kvinder i private virksomhedsbestyrelser. Virksomhederne i tabellen er ikke omfattet af ligestillingslovens formålsbestemmelse om at tilstræbe en lige kønsmæssig repræsentation i bestyrelsen. De er dog omfattet af lovens generelle bestemmelser om at fremme ligestilling på arbejdspladsen. Tabel 5.4. Mænd og kvinder i bestyrelser Bestyrelser Antal Procent Mænd Kvinder Total Eftersom rapporten indeholder en oversigt over kønssammensætningen i bestyrelserne i de 14 selvstyreejede virksomheder jf. tabel 3.1., er disse ikke medtaget. Endvidere er kommunalbestyrelser, skolebestyrelser o.l. frasorteret under databehandlingen, da de ikke kan sidestilles med virksomhedsbestyrelser. Herefter indgår 14 virksomheder med 65 bestyrelsesmedlemmer i tabellen, hvoraf 48 bestyrelsesmedlemmer er mænd, mens 17 er kvinder. Det svarer til 74 procent mænd og 26 procent kvinder, hvilket cirka matcher med den samlede procentfordeling i de selvstyreejede virksomheders bestyrelser Mænd og kvinder i ledelse Tabel 5.4. viser antallet af mænd og kvinder i offentlige, private og offentlige/private arbejdspladsers øverste ledelser, højere mellemledelser og lavere mellemledelser. Tabel 5.5. Mænd og kvinder i ledelser Øverste ledelse Antal Procent Mænd ,5 Kvinder 58 36,5 Total Højere mellemledelse Antal Procent Mænd ,5 Kvinder 63 27,5 Total Lavere mellemledelse Antal Procent Mænd ,5 Kvinder ,5 Total

14 Som helhed omfatter statistikken i tabel ledere, hvoraf 534 er mænd og 280 er kvinder. I øverste ledelse og i lavere mellemledelse sidder kvinder på hhv. 36,5 og 37,5 procent af lederposterne. I højere mellemledelse sidder kvinder kun på 27,5 procent af lederposterne. Tabel 5.6. Mandlige og kvindelige ledere fordelt på sektorer Kønsfordeling i ledelse fordelt på sektor 300 Antal Mænd Kvinder 0 Offentlig Privat Offentlig / privat M ænd Kvinder Tabel 5.6. viser kønsfordelingen på sektorer. Der vil være forskelle på ledelsesposternes erhvervs- og samfundsmæssige vægt inden for de tre kategorier i tabel 5.5. Med henblik på at nuancere tallene yderligere, viser diagrammerne nedenfor mandlige og kvindelige ledere fordelt på tre ledelsesniveauer samt arbejdspladsernes størrelse målt på antal ansatte. Tabel 5.7. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Arbejdspladser med ansatte 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder Øverste ledelse Mellemledelse Lavere mellemledelse 13

15 Tabel 5.8. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Arbejdspladser med ansatte 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder Øverste ledelse Mellemledelse Lavere mellemledelse Tabel 5.9. Mandlige og kvindelige ledere på arbejdspladser med ansatte i procent Arbejdspladser med ansatte 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 mænd kvinder mænd kvinder mænd kvinder Øverste ledelse Mellemledelse Lavere mellemledelse Af diagrammerne 5.7., 5.8. og 5.9. fremgår det, at det øverste lederniveau på arbejdspladser med ansatte og ansatte er domineret af mænd med cirka 70 procent. På arbejdspladser med ansatte er andelen af kvinder og mænd på øverste lederniveau imidlertid lige. På det højere mellemlederniveau dominerer mænd med mere end 60 procent på alle kategorier, mens andelen af kvinder er højest i den lavere mellemledelse. Især på arbejdspladser med ansatte er kvinder dominerende i den lavere mellemledelse. 14

16 Det må bemærkes, at antallet af ansatte ikke nødvendigvis afspejler den erhvervs- og samfundsmæssige vægt, arbejdspladserne repræsenterer, herunder løn- og magtforhold på lederniveauerne. En samlet vurdering må bl.a. omfatte arbejdspladsens type, branche, omsætning, lønsum m.m. Yderligere må det bemærkes, at spændet på ansatte i den sidste kategori (tabel 5.9) medfører, at arbejdspladserne varierer meget i størrelse målt på antal ansatte; syv arbejdspladser skiller sig ud ved at have væsentligt flere ansatte end de øvrige i kategorien. Imidlertid vurderes det, at antallet af arbejdspladser i kategorien ansatte er for lavt til at lave yderligere kategoriopdelinger. 15

17 5.3. Personalepolitikker Spørgsmål 11 om personalepolitikker er medtaget i spørgeskemaet, fordi en personalepolitik ofte er udgangspunktet for at indarbejde retningslinjer om ligestilling. Desuden omfatter personalepolitikker ofte områder, der relaterer sig til ligestilling, herunder retningslinjer for familievenlige forhold, lønprincipper, kurser o.l. Endvidere omfatter personalepolitikker ofte retningslinjer for adfærd og omgangsformer, herunder regler om diskrimination. Tabel Personalepolitikker fordelt på små, mellemstore og store arbejdspladser Personalepolitikker fordelt på antal ansatte på arbejdspladserne ansatte ansatte ansatte Skriftlig personalepolitik Ikke skriftlig personalepolitik Ved ikke 1 Af tabel fremgår det, at 35 arbejdspladser angiver at have en skriftlig personalepolitik, mens 13 arbejdspladser ikke har en skriftlig personalepolitik. Fordelt på arbejdspladsernes størrelse viser tabellen, at 17 af 20 arbejdspladser med mere en 51 ansatte har en skriftlig personalepolitik, hvilket svarer til 85 procent af respondenterne, mens 10 af 17 arbejdspladser med ansatte har en skriftlig personalepolitik - det svarer til 59 procent. Lidt overraskende er det måske, at 8 af 11 arbejdspladser med 10 til 20 ansatte angiver at have en skriftlig personalepolitik (73 procent). Flere af disse arbejdspladser er imidlertid underenheder i organisationer med fælles personalepolitikker. 16

18 5.4. Ligestillingspolitikker I henhold til 3 og 4 i Landstingsloven om ligestilling mellem mænd og kvinder skal arbejdspladser i Grønland inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i deres planlægning, hvor det er relevant. Det indebærer, at arbejdspladserne i et eller andet omfang bør have en ligestillingspolitik. Der eksisterer ikke en facitliste over områder, der skal være beskrevet i en ligestillingspolitik, ligesom der ikke findes retningslinjer for, om en ligestillingspolitik bør være integreret i personalepolitikken eller foreligge særskilt. Forholdene på den enkelte arbejdsplads må afgøre, hvilke områder der er væsentlige i forhold til ligestilling. Tabel Ligestillingspolitikker fordelt på små, mellemstore og store arbejdspladser Ligestillingspolitikker fordelt på antal ansatte på arbejdspladserne ansatte ansatte ansatte Skriftlig ligestillingspolitik Ikke skriftlig ligestillingspolitik 1 1 Ved ikke 1 Af tabel fremgår det, at 8 arbejdspladser (16 procent) har angivet at have en skriftlig ligestillingspolitik, mens 38 arbejdspladser (78 procent) ikke har en skriftlig ligestillingspolitik. Tre arbejdspladser ved ikke, om de har en ligestillingspolitik. Det skal bemærkes, at antallet af skriftlige ligestillingspolitikker reelt er højere, eftersom 5 departementer i Grønlands Selvstyre har angivet ikke at have en ligestillingspolitik. Imidlertid er der skriftlige retningslinjer i centraladministrationens fælles personalepolitik, der omhandler ligestilling. 17

19 5.5. Organisatorisk placering af ansvar for ligestilling Det er som regel ledelsen på arbejdspladsen, der beslutter, hvad en ligestillingspolitik skal indeholde, og hvordan den skal formuleres. Således er det hensigtsmæssigt, at ledelsen har ansvaret og støtter op om arbejdet med ligestilling på arbejdspladsen. Tabel Placering af det overordnede ansvar for ligestilling på arbejdspladsen Overordnet ansvar for ligestilling 15% 3% 8% 5% 5% 13% 51% Bestyrelsen Den øverste ledelse Personaleadf./personaleledelsen Personaleudvalg eller lign. Anden enhed Ikke placeret Ved ikke Af tabel 5.12 fremgår det, at 51 procent af arbejdspladserne organisatorisk placerer det overordnede ansvar for ligestilling hos den øverste ledelse, 8 procent placerer ansvaret hos bestyrelsen, 13 procent placerer ansvaret hos personaleafdelingen/personaleledelsen, mens 5 procent placerer ansvaret i et personaleudvalg eller lign. 15 procent af arbejdspladserne har ikke placeret ansvaret for ligestilling i deres organisation, mens 8 procent har besvaret anden enhed eller ved ikke i spørgeskemaet. Det skal bemærkes, at der kan være usikkerhed om underenheder i større organisationer, i og med spørgeskemaet ikke angiver, om de skal besvare spørgsmålet i forhold til underenheden eller den samlede organisation. 18

20 5.6. Organisatorisk placering af konkret arbejde med ligestilling Det konkrete arbejde med ligestilling mellem mænd og kvinder handler om at forebygge ulighed ved at tænke ligestilling og køn ind i det daglige arbejde. Ulighed skyldes til dels strukturelle forhold i samfundet, som den enkelte arbejdsplads ikke kan gøre meget ved. Men der er også områder, hvor den enkelte arbejdsplads kan fremme ligestilling. Det handler ofte om at se strukturerne og kulturen på arbejdspladsen fra nye vinkler. Tabel 5.13 Placering af det konkrete arbejde med ligestilling på arbejdspladsen Konkret arbejde med ligestilling 5% 4% 31% 4% 2% 15% 39% Bestyrelsen Den øverste ledelse Personaleafd./personaleledelsen Personaleudvalget eller lign. Anden enhed Ikke placeret Ved ikke Af tabel 5.13 fremgår det, at 39 procent af arbejdspladserne organisatorisk har placeret det konkrete arbejde med ligestilling i den øverste ledelse, 15 procent placerer ansvaret hos personaleledelsen/i personaleafdelingen, mens 10 procent placerer ansvaret hos bestyrelsen, hos personaleudvalget eller en anden enhed. Af de tilbageværende arbejdspladser har 5 procent svaret ved ikke, mens 31 procent af arbejdspladserne ikke har placeret det konkrete arbejde med ligestilling i deres organisation. Under punkt 14 i spørgeskemaet bliver der spurgt, om arbejdspladserne har et ligestillingsudvalg eller lign. Besvarelserne er imidlertid udeladt i rapporten, da det væsentlige må være, om arbejdspladsen har et udvalg (fx samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg o.l.), hvor det vil være naturligt at drøfte spørgsmål om ligestilling på arbejdspladsen. 19

21 5.7. Supplerende spørgsmål Med henblik på at vurdere pålideligheden af besvarelserne frem til punkt 16 i spørgeskemaet, indbefatter punkt 17, 18 og 19 en række supplerende spørgsmål, der kan medvirke til at nuancere de forudgående besvarelser. Endvidere har arbejdspladserne her haft mulighed for at tilføje kommentarer til skemaet. Tabel Supplerende spørgsmål om skriftlige politikker og/eller konkrete tiltag med relation til ligestilling Skriftlige politikker og/eller konkrete tiltag med relevans for ligestilling (i procent) 20,0 15,0 10,0 7,4 11,7 9,9 6,8 8,0 11,7 14,8 14,8 13,0 5,0 0,0 0,0 1,9 Køn i bestyrelse og ledelse Lige løn Kønsneutral rekruttering flekstid Familievenlig arbejdsplads Kønsblandet arbejdsplads Barsel for mænd Lige adgang til kurser mv. Lige adgang til tillæg mv. Ingen skriftlig politik/tiltag Ved ikke Det fremgår af tabel 5.14., at flere arbejdspladser angiver at have skriftlige politikker og/eller konkrete tiltag på et eller flere af de nævnte områder. Flere af arbejdspladserne har samtidig angivet, at de ikke har skriftlige ligestillingspolitikker. Svarerne kan bunde i, at arbejdspladsen alene har iværksat ikke-skriftlige tiltag, eller at personalepolitikken omfatter et eller flere af de nævnte områder men ikke i et omfang, hvor man vil betegne det som en ligestillingspolitik. Yderligere kan arbejdspladserne henvise til overenskomster, skriftlige værdisæt o.l. Syv arbejdspladser har føjet kommentarer til tabel Flere henviser til retningslinjer i gældende overenskomster, ligesom flere fremhæver, at kvalifikationer står foran køn. En arbejdsplads skriver, at de ønsker en mere kønsblandet arbejdsplads. Imidlertid fører kønsfordelingen på ansøgningerne inden for arbejdspladsens fagområder til, at det er svært at opnå målet. Arbejdspladsen oplever dog, at der i stigende grad indkommer ansøgninger, der går på tværs af den traditionelle kønsopdeling. I samme kategori skriver en daginstitution, at de ønsker flere mandlige pædagoger, men at de ikke har nogen mandlige ansøgere. 20

22 Tabel Supplerende spørgsmål om skriftlige retningslinjer i forhold til sager om chikane og vold Skriftlige retningslinjer i sager om chikane og vold (i procent) 40,0 35,0 36,4 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 19,7 15,2 15,2 10,6 5,0 3,0 0,0 Sexchikane Anden kønsrelateret chikane Personale udsat for vold på arbejdspladsen Personale udsat for vold i privatlivet Ingen skriftlige retningslinjer Ved ikke Under punkt 18 i spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for at angive flere besvarelser i forhold til de nævnte indsatsområder. I alt indgår der 66 besvarelser i tabel 5.15., hvoraf henholdsvis 19,7 og 15,2 procent angiver at have skriftlige retningslinjer om sexchikane og/eller anden kønsrelateret chikane. Besvarelserne viser desuden at 15,2 og 3,0 procent af de 66 besvarelser omfatter skriftlige retningslinjer til at håndtere sager om vold på arbejdspladsen eller vold i hjemmet. En undersøgelse fra år 2000 har vist, at sexchikane er et problem på skoleområdet 15, ligesom sager om sexchikane i det øvrige samfund løbende har været fremme i medierne. Det kan her fremhæves, at der i Grønland ikke eksisterer en klar lov mod sexchikane, medmindre det drejer sig om alvorlige fysiske overgreb. Sexchikane vil ofte medføre et dårligt arbejdsmiljø og psykiske problemer for ofrene. Der kan således være gode grunde til, at arbejdspladser iværksætter initiativer til at forebygge sexchikane. En skriftlig politik kan her sende et klart signal og modvirke forskelsbehandling i enkelte sager. 15 Center for Alternativ Samfundsanalyse på vegne af IMAK (lærernes Fagforening),

23 Det er veldokumenteret, at vold er et udbredt problem i samfundet; særligt vold mod kvinder. Det har konsekvenser for det enkelte offers trivsel og funktionsniveau og påvirker således arbejdsmiljø og sygefravær i negativ retning. Det kan gavne både medarbejder og arbejdsplads at have velgennemtænkte retningslinjer for, hvordan sager om vold, herunder psykisk vold, bliver håndteret på en måde, der medvirker til at løse konflikter og forebygge vold. Syv arbejdspladser har føjet kommentarer til spørgsmålene under punkt 18 (tabel 5.15.) i spørgeskemaet. To arbejdspladser anfører, at de har uskrevne retningslinjer i forhold til at håndtere sager om chikane og vold. Andre henviser til uskrevne værdisæt og lignende. En arbejdsplads skriver, at den har behandlingsforsikring for alle ansatte og tilbyder psykologhjælp, uanset om problemerne er knyttet til arbejdspladsen eller privatlivet. To arbejdspladser angiver, at de laver handleplaner på arbejdsmiljøområdet, der bl.a. omfatter forebyggelse af vold og chikane. Jf. tabel og 5.15 er der et stort antal respondenter, der angiver, at de har skriftlige retningslinjer og/eller tiltag på et/flere af de nævnte områder i tabellerne. Det kan indikere, at der er flere ligestillingsrelaterede aktiviteter på arbejdspladserne, end der umiddelbart kommer til udtryk under spørgsmål 12 om ligestillingspolitikker. Dog tyder de relativt lave tal samtidig på, at de aktiviteter, der er, fordeler sig på fåtallige aktiviteter på enkelte arbejdspladser og at aktiviteterne i mange tilfælde ikke bliver associeret med ligestilling mellem mænd og kvinder. 22

24 Tabel 5.16 Supplerende spørgsmål om forhold på arbejdspladsen med relation til ligestilling I høj grad I nogen grad I begrænset grad Slet ikke Ved ikke Supplerende spørgsmål om forhold på arbejdspladsen Har I regler og vaner hos jer, som I med fordel kan gentænke for at imødekomme begge køn? Opfordrer I kommende fædre til at afholde barsel? Bidrager de fysiske rammer på arbejdspladsen til, at begge køn føler sig godt tilpas? Tilstræber I en lige kønssammensætning i jeres ansættelsesudvalg? Har I haft begge køn til at se kritisk på jeres stillingsopslag? Har I klare retningslinjer for, hvilke kompetencer og kvalifikationer I aflønner? Har I gennemført konkrete projekter eller aktiviteter til at fremme ligestilling internt? Har I dialog/debat om køn og ligestillingsspørgsmål på jeres arbejdsplads? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23

25 Tabel 5.16 viser, hvordan respondenterne opfatter en række forhold på arbejdspladsen, der har relation til ligestilling. Cirka 70 procent af respondenterne mener, at der er begrænset eller slet ingen debat om ligestilling på arbejdspladsen. Under 50 procent angiver, at de umiddelbart ser et behov for at gentænke regler og vaner på arbejdspladsen med henblik på at fremme ligestilling. På fire spørgsmål har relativt mange arbejdspladser svaret i høj grad. Det drejer sig om lønprincipper (3), stillingsopslag (4), fysiske rammer (6) og barsel for mænd (7). Samlet set viser besvarelserne i tabel 5.14, 5.15 og 5.16, at der generelt set er et begrænset fokus på ligestilling på arbejdspladserne, om end der er en del aktiviteter, der direkte eller indirekte relaterer sig til ligestilling. Tabellerne viser desuden, at det ofte er på enkeltområder, at arbejdspladserne har aktiviteter og/eller fokus på ligestilling. Årsagerne kan bl.a. være, at mange arbejdspladser ikke oplever et behov for at arbejde med køn og ligestilling jf. figur 5.16, og/eller at arbejdspladserne ikke har (modtaget) tilstrækkelig information om konkret arbejde med køn og ligestilling. 24

26 5.8. Supplerende kommentar fra arbejdspladserne Arbejdspladsernes kommentarer i anonymiseret form 1. Arbejdspladsen skeler ikke til køn ved ansættelser, men går udelukkende efter kvalifikationer. Inden for fagene på arbejdspladsen er der en markant dominans af mænd, men langsomt kommer der også kvinder til inden for disse fagområder. I tilfælde af at der er en markant dominans af mænd eller kvinder, forsøger vi bevidst at vælge medarbejdere, så vi så vidt muligt har en ligevægt mellem kønnene. Det gælder også inden for aflønning af medarbejdere med individuelle ansættelsesforhold, hvor HR-afdelingen spiller en markant rolle i, at der ikke forskelsbehandles på grund af køn. Det har således været muligt de seneste år at mindske lønforskellene blandt kvinder og mænd fra 13.2 procent til 3,7 procent. 2. Vi er en lille arbejdsplads. Da de fleste fag på arbejdspladsen er typiske mandefag, får vi næsten kun mandlige ansøgere. Vi er ved at igangsætte en skriftlig personalehåndbog, hvor områder som chikanepolitikker mv. skal diskuteres og nedskrives. 3. Vi har en skriftlig personalepolitik på vej. Ligestilling indgår i bestyrelsens udkast til strategi. Branchen/fagområdet har generelt fleksible arbejdstider, hvilket understøtter familievenlighed. 4. Vi betjener et mangfoldigt samfund og skal derfor dagligt forholde os til mennesker med forskellig alder, køn, etnisk oprindelse, baggrund mv. Vi ønsker derfor, i videst muligt omfang, at have/udvise forståelse og afspejle det samfund, vi betjener. 5. Vi har en strategi for rekruttering af medarbejdere, der sikrer, at der ved nyansættelser er en nødvendige opmærksomhed på mangfoldig rekruttering. Vores ansatte har pligt til at tænke mangfoldigt. Det viser sig gennem den ligeværdige måde, hvorpå vores ansatte henvender sig til hinanden og omverdenen. 6. I vores branche er det på nogle områder nødvendigt at have mænd til at betjene mandlige kunder og kvinder til at betjene kvindelige kunder. 7. Det kan være vanskeligt at "presse" en dynamisk virkelighed ind i et forenklet spørgeskema. I er mere end velkomne til at besøge os for en uddybning. 8. Vi er opmærksomme på ligestillingsspørgsmålet, som vi vil indarbejde i relevant omfang i vores igangværende arbejde med en personalepolitik. 9. Hverken vores ledelse eller personale oplever, at ligestilling er et problem på arbejdspladsen. Arbejdet, som vi udfører, er nøje beskrevet og bliver løst uanset køn. 10. Vi vil kigge mere på ligestilling fremadrettet 11. Med hensyn til spørgsmål 19 (supplerende spørgsmål) følger arbejdspladsen de retningslinjer, organisationen udstikker på de enkelte områder. 25

27 12. Ingen kvinder har søgt job hos os. Vi har dog en kvinde ansat på kontoret. 13. På arbejdspladsen er ligestilling en inkorporeret del af ledelse og organisation. Det betyder, at vi for eksempel ikke direkte sammensætter et ansættelsesudvalg efter køn, men efter kvalifikation og relevans, ligesom vi heller ikke direkte intervenerer i beslutninger om fx at holde barsel. Vi har ikke et specifikt ligestillingsudvalg, da der ikke i dagligdagen ser ud til at være et behov for et udvalg på området. Ligestillingspolitikken er således en integreret del af personalepolitikken, ligesom chikane, vold, mobning og andre personalemæssige aspekter. 14. Omsorgsarbejde er historisk set et kvindedomineret arbejdsområde og er det stadigvæk. 15. Vi er en enhed under en organisation, hvis regler og forskrifter vi følger mht. personalepolitik, ligestillingspolitik m.m. 16. Vi har haft kvindelige lærlinge, men ingen har gennemført uddannelsen. 17. Branchen har traditionelt en lige fordeling af mænd og kvinder. Grundet de skæve arbejdstider i branchen er andelen af deltidsmedarbejdere stor. Ligestilling er ikke de facto et problem. Et større problem er enkelte gæsters uheldige opførsel overfor kvindelige ansatte. Det er der daglig fokus og handling på. 26

28 6. Sammenfatning Nedenstående punktform sammenfatter de overordnede resultater i rapporten. Med hensyn til indberetningerne fra arbejdspladserne er der indkommet besvarelser fra 49 offentlige og private arbejdspladser, der samlet beskæftiger 4090 mænd og 2733 kvinder. Det svarer til 60 procent mænd og 40 procent kvinder. I alt indgår der 6823 ansatte i indberetningerne. Både i selvstyreejede/delvist selvstyreejede og private virksomheder udgør mænd omtrent 75 procent af bestyrelsesmedlemmerne. Fra har der været en stigning i kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra procent på den del af bestyrelsesposterne, som Naalakkersuisut/Selvstyret udpeger medlemmer til. Bestyrelserne i de selvstyreejede virksomheder er omfattet af bestemmelsen om lige kønsmæssig repræsentation ihht. 6 i Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling mellem kvinder og mænd (side 5). Andelen af mænd og kvinder i permanente offentlige udvalg mv., der rådgiver Naalakkersuisut, ligger på ca. 60/40 procent i mænds favør. Jf. Landstingsloven om ligestilling mellem kvinder og mænd er det dog kønssammensætningen i det enkelte udvalg, der er relevant. Kun en tredjedel af udvalgene lever op til lovens formål på området (side 6). Indberetningernes kønsfordeling på brancher understøtter en antagelse om, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Det kønsopdelte arbejdsmarked er en teknisk betegnelse for, at nogle brancher og fag er domineret af mænd, mens andre er domineret af kvinder. Det kønsopdelte arbejdsmarked har en række påvirkninger i forhold til fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, lønforskelle mellem mænd og kvinder m.m. (side 9). Indberetninger fra offentlige og private arbejdspladser viser, at mandlige ledere er i klart flertal på arbejdspladserne. Mænd dominerer de højere ledelsesniveauer, mens kvinder er bedst repræsenterede på de lavere ledelsesniveauer (side 11). Størstedelen er arbejdspladserne i indberetningerne har skriftlige personalepolitikker. Generelt tyder informationerne på, at personalepolitikkerne omfatter områder, der har relation til ligestilling (fx familiepolitikker). Imidlertid giver informationerne også 27

29 indtryk af, at disse er fåtallige og ikke nødvendigvis associeres med ligestilling. Jf. Landstingsloven skal arbejdspladserne arbejde for at fremme ligestilling. Imidlertid har kun 16 procent af arbejdspladserne en skriftlig ligestillingspolitik (side 15). Den øverste ledelse påtager sig ansvaret for ligestilling på mere end 50 procent af arbejdspladserne. Imidlertid forholder en stor del af arbejdspladserne sig ikke til, hvor det praktiske arbejde med ligestilling organisatorisk placeres. Generelt giver tallene/informationerne i indberetningerne indtryk af, at hovedparten af arbejdspladserne kun i meget begrænset omfang forholder sig til spørgsmål om køn og ligestilling på arbejdspladsen (side 19). Statistisk pålidelighed Pålideligheden i statistikkerne kan være usikker på enkelte kategorier, hvor fx antallet af arbejdspladser er relativt lavt inden for en kategori. En række indflydelsesrige/magtfulde arbejdspladser indgår ikke i rapporten, hvilket er beklageligt. Det vil være gavnligt med flere respondenter i fremtiden, da det vil øge den statistiske pålidelighed på relevante kategorier, sammenligninger m.m. inden for sektorer, brancher, lederniveauer mv. 28

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport Resultater for ligestillingsredegørelser 2011 Hovedrapport Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2. marts 2012 Marts 2012 Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Rapportens formål og baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia ens Departement Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Som opfølgning på Redegørelsen om ejerskabsforhold

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hjørring Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vordingborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Faxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere