Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang"

Transkript

1 I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion. Hendes forbilleder har vreret mandlige ledere, men hun har savnet kvindelige rollemodeller. Hun er overbevist om, at kvinder har noget at tilbyde virksomhedeme; men virksomhedeme skal rendre deres kultur, f0r kvinder for alvor vil tage lederkarrieren til sig. - Det var smadderhardt at kombinere karriere og sma b0m. Man kommer ikke frem, bare fordi man er kvinde, man kommer frem, fordi man prresterer noget. Det var tit, at jeg m0dte bade klokken fire og fern om morgenen. Jeg tog arbejde med hjem og sad og arbejdede, nar bomene var lagt i seng. De omkostninger var der, og det var hardt, siger Eileen Klitvad. r mange ar matte venneme s pa stand by. Det gjorde ondt, for de ville Eileen Klitvad ogsa geme have t til, men det matte priori teres ud, nar rieren skulle passes. Kvinder respekterer individet. Eileen Klitvad har fortrinsvis arbejde sammen med mandlige ledere, og en

2 de ting, hun har bidt mrerke i, er, at mrendene er meget bedre til at lregge problem erne bag sig og komme videre. Hun fors0gte selv at vrere perfekt. Bade pa arbejdet og i hjemmet. Nar no get var gaet galt, gik hun i lang tid og trenkte over, hvad pokker der var sket, og hvad hun kunne have gjort anderledes. Det tog tid og energi, og hun skulle arbejde meget med at lregge den overdrevne trang til perfektion fra sig. F0rst efter et mindre sammenbrud, gik det for alvor op for hende, at hun ikke kunne vrere perfekt hele tiden pa aile fronter. - Det er fint at trenke over tingene, men sommetider er det meget mere effektivt bare at komme videre. Det har de mrend, jeg har arbejdet sammen med, vreret gode til, siger Eileen Klitvad. Hun har ogsa oplevet omrader, hvor kvinder har styrker, som mrend oftest ikke har. - Jeg er overbevist om, at kvinder ofte er dygtigere end mrend til at kommunikere deres budskaber klart og tydeligt. De er simpelthen bedre til at sige tingene direkte. Kvinderne er gode til at acceptere de individuelle medarbejdere og fors0ger ikke at rendre dem, sa de passer ind i deres kram. Jeg har freimine medarbejdere faet mange tilkendegivelser om, >

3

4 Undersl2lgelsen "Kvinder og ledelse" er en spl2lrgeskema undersl2lgelse gennemfl2lrt af Ledernes Hovedorganisation i samarbejde med Bl2lrsens Nyhedsmagasin i december 2001 blandt af organisationens knap kvindelige medlemmer. I alt svarede af de adspurgte, det giver en svarprocent pa 53. at de netop har oplevet en st0rre respekt for dem selv som individer, nar de fik en kvindelig leder, siger Eileen Klitvad. Hun er ogsa overbevist om, at kvinder fokuserer mere pa at udvikle medarbejdere for eksempel ved at uddelegere egne opgaver og coache medarbejdere til at hilndtere demo Kvinderne tlljr ikke For Eileen Klitvad er det helt naturligt, at der ikke er flere kvindelige ledere. Sa leenge virksomhederne har en kultur, der ikke giver ledere bedre plads til familie og et liv udenfor arbejdspladsen, mener hun ikke, at de vil tiltreekke kvinderne. - Min erfaring siger mig, at der er mange kvinder, der simpelthen ikke t0r, og det forstar jeg desveerre godt. De star af karrierereeset, m'\r de begynder at etablere familie, fordi de ikke t0r tage den hilrde kamp, det kreever i de ar, hvor b0rnene er sma. De er bange for, at de ikke kan sla til. Jeg tror, der er mange kvinder, der ikke g0r det, fordi de mangler rollemodeller. Der er brug for kvinder, som de kan se op til - kvinder som har succes med deres karriere pa trods af b0rn og familie, siger Eileen Klitvad. Hun mener, at forbillederne skal veere sa teet pa de kvinder, der overvejer en lederkarriere. Sa teet pa, at man selv kan tale med dem om, hvordan de har faet det til at heenge sammen. Selvsikkerhed er en rolle Eileen Klitvad oplever selvsikkerheden som en naturlig f0lge af at veere leder, og sa betyder det ikke meget, om man taler om meend eller kvinder. Hun ser det som en overfladisk selvsikkerhed. Som en ralle lederen n0dvendigvis ma spille, men som ikke n0dvendigvis viser det inderste jeg. - Det handler om at tage f0ringen pa forskellige omrader, det handler om at vise, at du tror pa de ting, du arbejder med. Det handler om at fremsta med en vis troveerdighed. Det kreever, at du arbejder med din egen selvsikkerhed. Det kreever, at du i meget h0j grad tror pa dig selv. Jeg var slet ikke selvsikker i starten. Da jeg fik de f0rste succeser, fik positiv feedback, sa voksede jeg lidt for hver gang og blev bedre og bedre til at skjule min usikkerhed, som selvf0lgelig stadig er der et eller andet sted, siger Eileen Klitvad. Udenfor sammenholdet Senest har Eileen Klitvad arbejdet som human resource manager i en st0rre ITvirksomhed, hvor hun sad som eneste Andel af kvindelige ledere fordelt pa aldersgrupper kvinde i direktionen. I den mandsdominerede kultur i virksomheden, leerte hun meget om at bega sig i et politisk system, hvornar det var vigtigt at holde mund, og hvornar temperamentet skulle holdes i roo Og hun pr0vede at f0le sig holdt udenfor. - Til direktionsm0derne f0lte jeg sommetider, at jeg blev behandlet anderledes, fordi jeg er kvinde. Hvis jeg havde talt for noget og vist temperament, blev jeg bagefter spurgt, hvorfor jeg var sa hidsig. Nar meend gjorde det samme, var der ikke nogen reaktion. Jeg havde pa fornemmelsen, at det blev forventet, at jeg var peenere, fordi jeg er kvinde, siger Eileen Klitvad. I starten havde Eileen Klitvad det slemt med at f0le sig udenfor, men gik sa i gang med at arbejde med sig selv. Hun synes, at hun har leert en masse. - Jeg har leert, hvornar det er kiogt at holde min mund, og hvornar jeg skal ga pa banen. Jeg har leert at t0jle mit temperament og veere meget mere rolig, nal' jeg fl'emf0l'el' mine al'gumentel'. Og sa hal' jeg leel't, at del' el' nogen gange, hvol' man bare skal g0re, som man selv synes el' l'igtigt og tage skraldet bageftel'. Det har jeg nemlig set meendene slippe af sted med, sigel' Eileen Klitvad. Hun har det godt med at have veel'et kvindelig ledel' i en mandsdomineret kultul'. - Det el' jo netop i den slags kultul'el', at del' el' brug for kvindelige l'ollemodeller.

5 AI Karin Ryo Borberg Folo: Foogralselskabel/Thomas Reimer el'skal endnu flere seje trrek til, f0r kvindeme kommer op pa siden af mrendene, nar det grelder om at fa en lederkarriere. I dag udg0r de kvindelige ledere cirka 20 procent af medlemmeme af Ledemes Hovedorganisation. Det tii trods for, at kvindemes erhvervsfrekvens er pa h0jde med mrendenes, og de unge kvinder er lige sa veluddannede som deres mandlige kolleger. Alligevel er det Rip, Rap og Rup, del' far lederstillingeme, mens Kylle, Rylle og Pylle ser pa. Er de tre kvinder under tredive ser det lidt lysere ud, for sa endel' en af dem i en lederstilling. I en unders0gelse, som Ledemes Hovedorganisation har foretaget blandt kvindelige ledere, udpeger de kvinder, del' svarer, de mandlige ledere og chefer som den st0rste barriere for at fa flere kvindelige k0nsfreller som lederkolleger. 91 pro cent af de spurgte kvinder udpegel' den mandsdominerede kultur i toppen af virksomhedeme som hovedarsa- D gen tii, at det er svrert for kvindeme at fa en lederkarriere. Lektor ved Institut for Statskundskab ved K0benhavns Universitet Lis H0jgaard er ikke overrasket over kvindemes svar. Hun beskreftiger sig med kvinder og karriere, og for nogle ar siden foretog hun en unders0gelse i ledelsen af en rrekke offentlige og private virksomheder. Konklusionen blev, at mrendene ganske enkelt ikke ser kvindeme og deres potentiale. - Det er ikke sadan, at mrend bevidst diskriminerer, sigel' lektoren, i hvis unders0gelse begrebet Rip, Rap og Rup ef- Der er en tendens til at sige, at kvinder er bedre ledere end mamd. Det er imidlertid en myte uden hold i virkeligheden, siger Sine Lehn. fekten f0rste gang blev brugt om mrends favorisering af mrend. - Del' er forskellige forventninger tii mrend og kvinder bade som ledere og som k0n. Det vii sige, hvad kan man som mand, og hvad kan man som kvinde. Det betyder, at selvom mrend og kvinder g0r det samme, kan det have vidt forskellig virkning, sigel' Lis H0jgaard. Hun forklarer, at de nuancer, del' er i k0nnenes tankegang, g0r, at de aile tror, at de g0r det rigtige. Men i dag er de fleste organisationer skruet sadan sammen, at det mrendene g0r, er det rigtige. Sa det er en kultur og en rrekke normer og uskrevne regier, der forhindrer kvindeme i at na til tops i erhvervslivet. Eksempelvis nrevner Lis H0jgaard, at mrend geme bliver hrengende pa jobbet, mens kvinder ikke tillregger det stor vrerdi at sidde pa kontoret, hvis arbejdet er gjort. Men mrendene tillregger det stor vrerdi, for kommer chefen forbi, sa har man gjort sig synlig. - Det er legitimt for mrend at sige, at de kun gar op i deres arbejde. Men man

6 Hverken enig eller uenig " Der er en mandsdomineret Mcend er bedre til at "bringe Kvinder prioriterer Der er manglende samtidig kultur i toppen af virksomhederne sig i position", :' nar der skal ske forfremmelser andre ting i Iivet end karriere tiltro til, at kvinder kan have en lederkarriere med, at de har sma b0rn Kvinder skal vcere dygtigere Det er kvinderne, " end mandlige ans0gere for at fa et lederjob der tager sig af hovedparten Mcend er bedre til at g0re deres resultater af arbejdet i hjemmet synlige forventer, at kvinder har andet end deres arbejde at ga op i, siger Lis Hojgaard. Lang vej til toppen At netop kulturen er i vejen, papeger ogsa Sine Lehn, der er projektmedarbejder ved Videnscenter for Ligestilling og har scerlig fokus pa kvinder, ledelse og barrierer. Hun mener, at der venter en lang proces forude med at cendre pa kulturen i virksomhedemes top for at fa plads til de kvindelige ledere. - Det er svcert for kvinder at fa deres kon med ind i en lederstilling. For vores kulturelle fore stilling siger os, at en leder er en mand, pointerer Sine Lehn. Ifolge teorier brugt i organisationsstudier vii der forst for alvor blive rykket ved kulturen, nar andelen af kvindelige ledere er over 30 procent. - Nar man nar dertil, er der nogle for- 15 billeder, og man er blevet vant til at se kvinder i direktionskontoret, forklarer Sine Lehn. Ledemes Hovedorganisation har foretaget en beregning af, hvomar der er lige mange mandlige og kvindelige ledere ud fra den udviklingstakt, antallet af kvindelige medlemmer har udviklet sig siden ar skal der ga, for antallet er lige, Iyder profetien. - Ud fra et ligestillingsmcessigt synspunkt er kvinder kvalificerede og ud fra et uddannelsesmcessigt maske endda mere end mcendene. Derfor er det vigtigt med flere kvinder i ledende stillinger, understreger hun. Det bliver bekrceftet af en medlemsundersogelse i Ledemes Hovedorganisation fra 2000, hvor det fremgar, at der er flere kvindelige ledere med en kort eller mellemlang videregaende uddannelse Der bliver snakket meget om kvinder og familieliv. Det er mest mandlige topledere, der snakker om blnn og familieliv som barriere. Det fungerer vist mest som en darlig undskyldning for, at der ikke er flere kvindelige topledere, siger Lis HlIljgaard. end mcend. Fremtiden kan ende med at blive omvendt, for i dag er de kvindelige studerende dominerende pa bade de mellemlange og de lange videregaende uddannelser. Gi' Posten en hand - og vind fine gaver! Post Dan mark checker 10bende, hvor gode vi er til at omdele blade og andre forsendelser og resultaterne omsebttes til kvalitetsforbedrende initiativer. Nar De har modtaget Lederne, besvar venligst - ved at indtaste - f0lgende: Deres postnummer Dato for modtagelse af bladet Har De modtaget bladet pa Deres boprel Har De modtaget bladet i Deres postboks Har De modtaget bladet pa Deres arbejdsplads Har bladet vreret omadresseret. Ring Deres svar pa hele d0gnet! Vi vii gerne have Oeres svar senest 2 dage efter modtagelsen af bladet - sa deltager De i manedens 10dtrEBkning om 50 spebndende gayer fra Post Dan mark. Pa forhand tak for hjeblpen! ~ POST

7 D e kvindelige ledere er sikre pa sig selv og sikre pa, at de pa flere punkter er bedre ledere end deres mandlige kolleger. Det svarer de i Ledernes unders0gelse "Kvinder og ledelse", hvor de ledere, der har svaret, mener, at de er klart bedre end deres mandlige kolleger pa en rcekke af de sakaldt bl0de ledelsesomrader. Den skrasikre holdning er professor i Human Resource Management Henrik Holt Larsen ikke sikker pa taler et ncermere eftersyn. Han tilskriver det snarere, at kvinderne svarer pa, hvordan de heist ser sig selv. Sadan mener han i 0vrigt ogsa, at mrend ville svare pa de samme sp0rgsmal. - Det er en fed myte, at kvinder er bedre til det bl0de. Det er selvforstcerken de, siger Henrik Holt Larsen og fortscetter: - Sa skal en pige jo pa grund af sit k0n holde sig fra ingeni0rstudiet og lade vcere med at blive produktionschef - og hellere vcelge psykologi eller predagogik. Det er en un0dig forsimpling af, hvad vi kan. Den onde cirkel giver barrierer for kvinderne, mener professoren. - Det er vigtigt at matche den enkeltes forudscetninger og krav med organisationens krav og forventninger - uanset k0n, alder, race og religion. Meget bliver gjort for, at kvinder og mcend skal have hvert sit klaviatur at spille pa, og det er en forsimpling, siger Henrik Holt Larsen.

8

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere