26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. februar 2016 FM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 26. februar 2016 FM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på torsk, kuller, sej og rødfisk samt en udvidelse af den eksisterende afgift på pelagisk fiskeri til ikke alene at gælde for fiskeri i Østgrønland, men også for fiskeri på andre landes fiskeriterritorium og fiskeri i internationalt farvand. Begge ændringer med det formål at sikre et større afkast til samfundet af den fælles fiskeressource. Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i sin betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter på fiskeriområdet. Anbefalingerne byggede på Fiskerikommissionens betænkning fra 2009 og Benchmarkingsudvalgets rapport fra Kommissionen fandt, at fiskebestanden er en naturgiven ressource, som samfundet ejer. Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer bør ske på det økonomisk bedst mulige grundlag, og med det størst mulige langsigtede og samlede økonomiske udbytte for samfundet. Et effektivt fiskeri giver mulighed for en høj ressourcerente. Samfundet som helhed skal have en fair andel af ressourcerenten i form af ressourceafgifter. I dag afgiftsbelægges det havgående fiskeri efter rejer, det havgående og kystnære fiskeri efter hellefisk og fiskeri efter visse pelagiske fiskearter, herunder sild, lodde og makrel, i Østgrønland. Det findes relevant at udvide afgiftsbelægningen til også at omfatte visse andre kommercielt interessante fiskearter, såsom torsk, rødfisk, kuller og sej, således at aktørerne indenfor disse fiskerier, på tilsvarende vis som andre aktører, skal betale for udnyttelse af denne del af den fælles fiskeressource. Samtidig findes det relevant at udvide den eksisterende afgift på det pelagiske fiskeri efter sild, lodde og makrel til ikke alene at gælde for fiskeri i det Østgrønlandske farvand, men også for fiskeri på andre landes fiskeriterritorium og i internationalt farvand. De omhandlede dele af fiskeriet vurderes at kunne bære en ressourceafgift. 2. Hovedpunkter i forslaget Lovforslaget indebærer, at virksomheder eller personer, der i det havgående fiskeri er meddelt kvote til fiskeri efter torsk, kuller, sej eller rødfisk, svarer en afgift til landskassen på 0,55 kr. pr. kg. af fangsten. FM 2016/23 1 AN sagsnr

2 Afgiftspligten indtræder, som for øvrige fiskearter omfattet af loven, på fangsttidspunktet. Samtidig foreslås, at den nugældende afgift på visse pelagiske fiskearter udvides til også at omfatte fiskeri på andre landes fiskeriterritorium og i internationalt farvand. Der henses her til, at en væsentlig del af det grønlandske fiskeri efter sild og lodde efter aftale med andre lande foregår på andre landes fiskeriterritorium. Provenuet fra ændringerne skønnes at udgøre ca. 18 mio. kr. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013, inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, og inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri. 1. Lovens titel affattes således: Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og visse andre fiskearter. 1 Stk. 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares afgift af hellefisk fisket på Grønlands fiskeriterritorium og på andre landes fiskeriterritorium og af visse pelagiske fiskearter fisket i det østgrønlandske fiskeri. 2. 1, stk. 1, affattes således: Efter bestemmelserne i denne lov svares afgift af hellefisk og af visse andre arter, fisket på Grønlands fiskeriterritorium, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand. 3. 1, stk. 2, affattes således: Fiskeri på grønlandsk fiskeriterritorium i henhold til fiskeriaftaler mellem Naalakkersuisut og nationale eller overnationale myndigheder omfattes ikke af denne lov. 2

3 4. I 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde beregnes afgiften af fangsten målt i levende vægt. 5. Overskriften efter 3 og før 3b udgår, og de mellemliggende bestemmelser ophæves. I stedet indsættes: Afgift på visse pelagiske fiskearter Afgift på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland 3 a. Afgiften på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland, henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet: 1) Sild, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 25 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 0 kr. 80 øre. 2) Lodde, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 15 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 0 kr. 70 øre. 3) Makrel, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 95 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 1 kr. 50 øre. Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden 3 a. Virksomheder eller personer, der er meddelt kvote til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønland, eller på andre landes fiskeriterritorium, svarer afgift til landskassen. Afgiften udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland henholdsvis med udlandet: 1) Sild, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 25 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 0 kr. 80 øre. 2) Lodde, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 15 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 0 kr. 70 øre. 3) Makrel, a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland pr. kg. 0 kr. 95 øre. b) fisket ved brug af fartøj registreret med udlandet pr. kg. 1 kr. 50 øre. Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn, maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne 3

4 besætning bortset fra fartøjets kaptajn, maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland. for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland. Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri. Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri. 6. Efter 3b indsættes en ny overskrift: Afgift på torsk, kuller, sej og rødfisk 7. Efter den nye overskrift indsættes: 3 c. Virksomheder eller personer, der i det havgående fiskeri er meddelt kvote til fiskeri efter torsk, kuller, sej eller rødfisk, svarer en afgift på 0,55 kr. pr kg. 8. Efter den nye 3c indsættes en ny overskrift: Opgørelse og betaling af afgift 4, stk. 2 og 3 Stk. 2. Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i 3, stk. 1 og 3 a skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige betaling. 9. I 4, stk. 2 og 3, ændres 3, stk. 1 og 3 a til: 3, stk. 1, 3a og 3c". Stk. 3. Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i 3, stk. 1 og 3a skal efter udgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodes udløb, angive afgiftsgrundlaget, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen. 8. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af 1, stk. 1, 3, stk. 1, 3 a, stk. 1, 3 b, 4, stk. 2 eller 3, 4 a, stk. 1 og 2, eller undladelse af at efterkomme et i 10. 8, stk. 1, affattes således: Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af 1, stk. 1, 3, stk. 1, 3 a, stk. 1, 3 b, 3 c, 4, stk. 2 eller 3, 4 a, stk. 1 og 2, eller 4

5 medfør af 5 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland. undladelse af at efterkomme et i medfør af 5 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes, at forslaget vil resultere i et samlet bruttoprovenu til landskassen på 18 mio. kr. årligt. Afgiften på torsk, kuller, sej og rødfisk forventes heraf at medføre et provenu på 15 mio. kr. imens udvidelsen af den nuværende afgift på sild og lodde forventes at medføre et provenu på 3 mio. kr. Afgiften forventes umiddelbart at medføre et tilsvarende samlet fald i selskabernes overskud og reduktioner i besætningernes aflønning. Med en skatteværdisats på sammenlagt 42 pct. for personskatter og udbytteskatter vil det føre til et fald i skattebetalingerne på 7,6 mio. kr. Skattestyrelsen forventer i forbindelse med afgiften at skulle afholde øgede administrative omkostninger til kontrol i form af opkrævning og inddrivelse m.v. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil medføre økonomiske konsekvenser for de personer og virksomheder, som omfattes af lovforslaget, idet rederiernes og eksportørernes samlede overskud reduceres med meromkostningerne til afgifterne eller udgifter til lønninger. Det må forventes, at en del af afgiften vil blive båret af besætningerne som følge af delingsfangstprincippet. Tilsvarende vil der for rederierne og eksportørerne være administration forbundet med opgørelse og indbetaling af afgifterne. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke, at have nævneværdige miljø- og/eller naturmæssige konsekvenser. Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden. 5

6 6. Konsekvenser for borgerne I det omfang de ansatte ombord på de berørte fiskefartøjer aflønnes som partsfiskere, vil de ansatte blive berørt af afgiften, såfremt afgiften fratrækkes det samlede løngrundlag før lønafregning til de ansatte. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har i perioden 26. januar 2016 til 5. februar 2016 været til høring hos: Grønlands Erhverv, NUSUKA, S.I.K., KNAPK, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Lovforslag har endvidere været offentliggjort på under høringsportalen. Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra Grønlands Erhverv (GE), S.I.K., Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Modtagne bemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts kommentarer er anført med kursiv. GE bemærker i sit høringssvar, at GE finder den korte høringsfrist utilfredsstillende i forhold til, at et gennemarbejdet høringssvar ofte kræver involvering af flere parter. GE opfordrer derfor Naalakkersuisut til at respektere høringsparternes behov for en rimelig frist. Høringsfristen var fastsat under hensyn til mulighederne for at færdiggøre lovforslaget til FM Naalakkersuisut skal stærkt beklage, at det ikke var muligt at fastsætte en længere høringsfrist. GE fremhæver endvidere, at de seneste års ændringer i TAC en for rejer og fisk, samt f.eks. forsøgsfiskeri efter makrel stiller store krav om tilpasning i både fiskeriet og produktionen, hvilket er ensbetydende med store investeringer og markedstilpasning. GE bemærker endvidere, at fiskeri på andre landes fiskeriterritorium og internationalt desuden stiller store krav til fleksibiliteten. GE finder derfor de meget korte varsler af nye afgifter uhensigtsmæssige i forhold til en ordentlig planlægning i fiskeriet. Naalakkersuisut tilkendegav i efteråret 2015, at der kunne forventes fremsat forslag om forhøjelse af fiskeriafgifterne i Lovforslaget skal ses i forlængelse af tilkendegivelsen. 6

7 Naalakkersuisut har ikke for nærværende planer om at forhøje afgiftstrykket på fiskeriområdet yderligere, men har igangsat et arbejde, der skal resultere i en ny samlet fiskeriafgiftslov. GE bemærker i øvrigt, at indførslen af nye afgifter igen sker isoleret og løsrevet fra den øvrige fiskeripolitik. GE anerkender, at der skal være en rimelig ressourceafgift, men at nye afgifter som indføres uden sammenhæng med øvrige fiskeripolitiske målsætninger, forringer mulighederne for at opnå det størst mulige samfundsøkonomiske afkast af landets samlede investeringer i fiskeriet. Ressourceafgiften bliver derimod, efter GE s opfattelse reduceret til en skat, der skal lukke akutte huller i landskassen, uden skelen til betydningen for rederiernes økonomi og samfundsøkonomien i øvrigt. GE er derfor stærkt kritisk overfor de nye foreslåede afgifter. GE foreslår som et alternativ, at evt. nye afgifter først introduceres efter en nærmere dialog med rederierne og producenterne, så konsekvenser og andre muligheder er ordentligt belyst. Det er Naalakkersuisuts vurdering, at rederierne og producenterne er i en økonomisk situation, hvor de godt kan bære den ekstra ressourceafgift, som lovforslaget er udtryk for, jf. rederiernes årsrapporter. Naalakkersuisut er enig i, at der bør være en dialog med erhvervet om fremtidens fiskeriafgiftssystem. Erhvervet vil således blive inddraget ved udarbejdelse af en kommende generel fiskeriafgiftslov. GE bemærker desuden, at det vigtigste for investortilliden generelt er behovet for stabile rammebetingelser for erhvervsudviklingen. De mange nye afgifter og afgiftsforhøjelser skaber usikkerhed om de økonomiske betingelser for at investere i Grønland. GE opfordrer derfor til bedre dialog med erhvervslivet. Naalakkersuisut har vurderet, at der også efter indførslen af afgiften på torsk, kuller, sej og rødfisk vil være tilstrækkeligt økonomisk incitament til at investere i det grønlandske fiskeri. Med forslaget udvides afgiftsgrundlaget til også at omfatte torsk, kuller, sej og rødfisk. Afgifterne i disse fiskerier, vil efter GE s overbevisning, forringe rederiernes økonomi på områder, hvor der i forvejen er forholdsvis lave priser eller har været prisfald. GE påpeger, at afgiften kan betyde, at de grønlandske rederiers forhandlingssituation ved bilaterale forhandlinger kan gøres svagere, og dermed skabe komplikationer med negativ resultat for grønlandske rederier. Naalakkersuisut vil nøje følge udviklingen indenfor fiskeriet og følgerne af afgiften, og vil i den forbindelse løbende vurdere behovet for eventuelle ændringer af afgiftssatser mv. GE påpeger, at GE i tidligere høringssvar har været kritiske overfor høje afgifter i netop det pelagiske fiskeri, idet det giver de grønlandske rederier udfordringer både finansielt og kompetencemæssigt. GE bemærker, at det er kapitalintensivt at investere i netop dette fiskeri, 7

8 og at der skal gøres en ekstra uddannelsesindsats for at rekruttere mest mulig lokal arbejdskraft. Selvom der kan indhentes rimelige indtægter til rederierne, er der således også store finansielle risici ved disse investeringer. GE bemærker, at lovforslaget bærer præg af, at man politisk kun fokuserer på den potentielle gevinst ved det pelagiske fiskeri, og henleder opmærksomheden på, at en udvidelse af afgiftsgrundlaget til også at omfatte fiskeri i internationale farvande ikke gør den finansielle risiko mindre, tværtimod. Naalakkersuisut har vurderet, at der også efter indførslen af afgiften på torsk, kuller, sej og rødfisk vil være tilstrækkeligt økonomisk incitament til at investere i det grønlandske fiskeri. GE bemærker, at Grønland som fiskerination skal have plads til at investere i nye fiskerier, for i fremtiden at kunne udvide fiskeriet til andre arter. Et af områderne er netop det pelagiske fiskeri, hvor der potentielt kan skabes mange nye arbejdspladser og et udvidet beskatningsgrundlag. GE mener, at det forinden indførslen af nye ressourceafgifter bør indgå i overvejelserne, hvorledes fiskeri efter arter, der kun findes i mindre mængder, samt forsøgsfiskeri efter nye arter bedst kan planlægges, så ikke afgifterne kommer i vejen for nye investeringer. Naalakkersuisut er enig i, at der bør være en dialog med erhvervet om fremtidens fiskeriafgiftssystem. Erhvervet vil således blive inddraget ved udarbejdelse af en kommende generel fiskeriafgiftslov. GE har forståelse for, at samfundets fælleseje skal tilgodese hele samfundet. GE påpeger dog, at det aktuelle forslag sker sideløbende med den igangværende fiskeripolitiske debat og det arbejde, som Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har igangsat. GE bemærker, at afgiftsstrategien med at hente penge fra fiskeriet ikke hænger sammen med det øvrige fiskeripolitiske arbejde. GE efterlyser en fiskeripolitik, som hænger sammen på tværs af fiskerilovgivningen og skatte/afgiftslovgivningen. Naalakkersuisut ser ikke noget modsætningsforhold mellem lovforslaget og den igangværende fiskeripolitiske debat. GE påpeger afslutningsvis, at et afgiftssystem skal have opbakning og være balanceret, som nævnt i Fiskeripolitisk workshop om fiskeriafgifter i de Vestnordiske lande fra GE bemærker hertil, at der netop ikke er foretaget konsekvensberegninger af forskellige former for ressourcerenter i grønlandske fiskerier i andre lande, og afgifterne fastlægges uden sammenhæng med det øvrige igangværende fiskeripolitiske arbejde, hvilket GE finder uacceptabelt, ligesom GE også har kritiseret denne fremgangsmåde de foregående år, samt 8

9 sidste år da loven blev lavet om. GE mener helt overordnet, at lovforslaget risikerer at stå i vejen for en langsigtet udvikling af nyt fiskeri, som Grønland kan have samfundsøkonomisk glæde af i mange år. GE henstiller derfor til, at man afventer resultatet af det af Selvstyret igangsatte arbejde vedrørende udviklingen af en generel ressourcerentemodel for det grønlandske fiskeri, som forventes færdiggjort i marts Som nævnt tilkendegav Naalakkersuisut i efteråret 2015, at der kunne forventes fremsat forslag om forhøjelse af fiskeriafgifterne i Lovforslaget skal ses i forlængelse af tilkendegivelsen. Naalakkersuisut ser desuden ikke noget modsætningsforhold mellem lovforslaget og den igangværende fiskeripolitiske debat. Endelig er det Naalakkersuisuts vurdering, at rederierne og producenterne er i en økonomisk situation, hvor de godt kan bære den ekstra ressourceafgift, som lovforslaget er udtryk for, jf. rederiernes årsrapporter. S.I.K. bemærker i deres høringssvar, at de finder det naturligt, at vores fælles ressourcer afgiftsbelægges, både råstoffer og levende ressourcer, hvis indførslen af afgifter forbedrer den almindelige arbejders hverdag. S.I.K. bemærker hertil, at prisstigninger på fisk i dag ikke afspejles i arbejdernes afkast. S.I.K. ønsker ikke at kommentere på afgiftssatsens størrelse. Det forventes ikke, at forslaget vil medføre en øget indkomst til de ansatte i den landbaserede produktion. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemærker i sit høringssvar, at lovforslaget vil medføre, at en endnu større del af det grønlandske fiskeri vil være omfattet af fiskeriafgifter. Departementet bemærker, at de afgiftsmodeller, som i dag omfatter rejefiskeriet, det pelagiske fiskeri samt fiskeri efter hellefisk, er meget forskellige og derfor udarbejdet på forskelligt grundlag, hvilket efter departementets opfattelse understreger behovet for en generel afgiftsmodel på fiskeriområdet i Grønland. Departementet støtter derfor det videre arbejde med udviklingen af en generel afgiftsmodel på fiskeriområdet. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemærker i øvrigt, at der er en betydelig og særlig risiko forbundet med, at så store indtægter på finansloven baseres på fiskeriafgifter. Departementet bemærker i den forbindelse, at den biologiske rådgivning efter rejer i Vestgrønland har været meget svingende de seneste 3 år, og at fangsterne i det pelagiske fiskeri efter makrel og sild i grønlandsk havområde ligeledes har været meget svingende de seneste år. Samtidig betyder ændringer i fiskearternes vandring, biomassens størrelse, fødegrundlag mv. at der kan forekomme drastiske fald i de fiskede mængder, hvormed store indtægter i form af afgifter kan udeblive. Fiskeriet er et af landets dominerende erhverv og er som følge heraf af stor betydning for landets økonomi generelt. Det gælder både i gode og knap så gode tider. Det gælder uanset, 9

10 om der opkræves ressourceafgifter eller ej. Det er et mål for Naalakkersuisut at mindske sårbarheden i Grønlands økonomi ved at styrke udviklingen af nye erhvervsområder, fx indenfor råstofområdet. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har ingen bemærkninger til forslaget. 10

11 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af lovens titel som konsekvens af, at loven udvides til at omfatte torsk, kuller, sej og rødfisk. Til nr. 2 ( 1, stk. 1) Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte virksomheder og personer, der har kvoter til fiskeri efter torsk, kuller, sej og rødfisk foruden de allerede omfattede arter. Desuden udvides anvendelsesområdet for så vidt angår pelagisk fiskeri efter sild, lodde og makrel til ikke alene at gælde for fiskeri i Østgrønland, men også på andre landes fiskeriterritorium og i internationalt farvand. Som hidtil omfattes virksomheder og personer, der har kvoter til kystnært og havgåede fiskeri efter hellefisk. Til nr. 3 ( 1, stk. 2) Med forslaget præciseres, at fritagelsen alene omfatter udenlandske fartøjer, som efter aftale mellem Grønland og den pågældende nation har opnået licens til fiskeri i grønlandske farvande. Til nr. 4. ( 2, stk. 3) Med forslaget præciseres, at fangsten opgøres i kg levende vægt, svarende til den mængde, der er angivet i logbogen. Mængden opgøres ens, uanset om fiskene er fanget med grønlandske- eller udenlandske fartøjer, og uanset om fiskene er opfisket i grønlandsk eller udenlandsk farvand. Nogle fiskefartøjer er udstyret med RSW- eller CSW-tanke, dvs. isolerede fisketanke til nedkøling af fangsten, indtil fiskene landes. Tankene indeholder havvand som nedkøles ved tilsætning af is og/eller mekanisk kølemaskineri. I disse tilfælde gælder, at opgørelsen af fangsten baseres på landingsdokumentationen, herunder indhandlingssedler eller vejesedler, for den del af fangsten, som opbevares i tankene. For den eventuelle øvrige del af fangsten opgøres mængden på baggrund af den mængde, der er registreret i logbogen. 11

12 Til nr. 5 ( 3a samt overskrift før og efter) Bestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af en overskrift i loven før 3a som konsekvens af, at loven udvides til ikke alene at omfatte visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland men også på andre landes fiskeriterritorium og i internationalt farvand. Med forslaget opdateres og konsekvensændres endvidere den gældende bestemmelse vedrørende afgift på visse pelagiske fiskearter ( 3a, stk. 1), til ikke alene at gælde for fisk fanget i Østgrønland, men også på andre landes fiskeriterritorium. Afgiftssatserne fastholdes på det nuværende niveau. 3a, stk. 2, og overskriften herefter, videreføres uændret. Til nr. 6 (overskrift) Bestemmelsen medfører en ordensmæssig tilføjelse af en overskrift i loven som konsekvens af, at loven udvides til at omfatte fiskeri efter torsk, kuller, sej og rødfisk. Til nr. 7 ( 3 c) Det foreslås, at der indføres en ressourceafgift på torsk, kuller, sej og rødfisk. Det foreslås, at afgiften fastsættes til 0,55 kr. pr. kilo. Ved opgørelsen af afgiften omfattes al fangst af torsk, rødfisk, kuller og sej, uanset om der er tale om ordinære kvoter, kvoter tildelt grønlandske rederier i andre lande og i internationalt farvand, forsøgskvoter eller bifangst. Andele af fangsten som er omfattet af indhandlingspligt og fileteringspligt eller anden forædlingspligt er også afgiftspligtig. Afgiften svares af virksomheder og personer, som fisker på en grønlandsk kvote, uanset hvor det fartøj hvormed opfiskningen foretages har hjemsted. Til nr. 8 (overskrift) Bestemmelsen medfører en ordensmæssig tilføjelse af en overskrift i loven. Til nr. 9 ( 4, stk. 1-2) Med forslaget konsekvensændres den gældende bestemmelse vedrørende betaling af afgiften. Til nr. 10 ( 8, stk. 1) Med forslaget konsekvensændres den gældende bestemmelse vedrørende foranstaltninger for overtrædelse af loven. Det tilføjes således, at der også kan ifalde ansvar for overtrædelse af lovens 3 c. 12

13 Til 2 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015

22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD. Erstatter forslag dateret 19. august 2015 22. oktober 2015 EM 2015/21 RETTELSESBLAD Erstatter forslag dateret 19. august 2015 Begrundelse Naalakkersuisut har besluttet, at foreslå en udvidelse af afgiftsgrundlaget i forhold til lovforslaget fra

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i sin betænkning fra 2011, at der indføres ressourceafgifter

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/81. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/81 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. marts 2011 FM 2011/25 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

22. oktober 2015 EM 2015/99. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. oktober 2015 EM 2015/99. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. oktober 2015 EM 2015/99 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget udgør en væsentlig del af udmøntningen af den indtægtsreserve, der blev vedtaget som

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Departementet for Finanser og Skatter. Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller

Departementet for Finanser og Skatter. Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller Departementet for Finanser og Skatter Redegørelse af ressourcerenten i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller April 2017 Resume Fiskeressourcen i de grønlandske farvande

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende

4. november 2011 EM2011/35 (FM 2011/88) BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. (Ændringer om

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2015 EM 2015/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling

Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling Departementet for Finanser Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling Rejeseminar Søndag den 27. April 2008 1. Hvad laver vi egentlig her? - Selvstyrekommissionen - fast bloktilskud

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender er enige i Økonomisk Råds konjunkturvurdering. Der har været lavkonjunktur de seneste år og de stigende

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeriudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeriudvalg. vedrørende 16. november 2009 EM09/95 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeriudvalg vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. (Medlem af Naalakkersuisut Ane Hansen,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer)

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Selskabsoplysninger Indberetningsår: Her skal angives hvilket regnskabsår der indberettes. Virksomhedsnavn: Her skal

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010 Oktober 2011 GFLK Forord Forord Jeg skal på vegne af Naalakkersuisut

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 31. maj 2014 FM20141120 TILLÆGS BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2014 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere