Du kan rette fortrolig henvendelse til kommende forstander Jakob Carl Christensen, tlf for yderligere oplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan rette fortrolig henvendelse til kommende forstander Jakob Carl Christensen, tlf. 42 50 02 48 for yderligere oplysninger."

Transkript

1 DYBBØL EFTERSKOLE Job og personprofiler Afdelingslederstillinger Baggrund Dybbøl Efterskole skal have to nye afdelingsledere den 1. Januar Det nuværende forstanderpar går på pension, og der er ansat ny forstander, som også tiltræder ved årsskiftet. I forbindelse med skiftet har bestyrelsen besluttet at ændre på ledelsesstrukturen, så der er to afdelingsledere i stedet for en viceforstander. Efterskolen ligger i den lille landsby Ragebøl ikke langt fra det historiske område ved Dybbøl Banke og tæt på Alssund, der deler Jylland og Als. Sønderborg med slot, havn og strand ligger kun 4 km væk. På baggrund af samtaler mellem bestyrelse og den kommende forstander, kombineret med interview med ansættelsesudvalget, medarbejdere, nøglepersoner i lokalmiljøet og eksterne samarbejdspartnere er denne job og personprofil udarbejdet for at give ansøgere et konkret billede af de krav og forventninger, Dybbøl Efterskole har til de nye afdelingsledere. Du kan rette fortrolig henvendelse til kommende forstander Jakob Carl Christensen, tlf for yderligere oplysninger. Dybbøl Efterskole Efterskolen blev i sin tid etableret af en række interesseorganisationer. Af den grund har man et repræsentantskab med 30 medlemmer og en bestyrelse med 7 medlemmer. Der er ansat 20 medarbejdere, hvoraf de 12 er lærere. Lærergruppen er sammensat at yngre lærere og andre med flere års erfaring. Fælles for dem alle er dog et meget højt fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efter og videreuddannelse. Som det vil fremgå af nedenstående, er der tale om helt speciel efterskole med en ganske særlig profil. Ophold på efterskolen er meget eftertragtet, så hvert år må man oprette ventelister. Dette gælder også for skoleåret Det er ikke ualmindeligt, at eleverne har mere end et års ophold. Målgruppen Efterskolen er målrettet bogligt interesserede elever mellem 14 og 18 år, der er berettigede til at modtage specialundervisning. Eleverne er selvhjulpne i dagligdagen, men har

2 specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne bliver undervist i små hold. Undervisningen er niveaudelt og differentieret med bl.a. 10 temauger spredt over hele året. Desuden har man linjefag, valgfag, aftenfag og naturligvis boglige fag. I disse fag sikrer niveaudelingen, at eleven får en relevant undervisning, der sikrer, at denne opnår dygtiggørelse og succes. I linjefag og valgfag, som rummer mulighed for fordybelse, vælges efter interesse. Eleven har mulighed for at udfordre sig selv i nye fag eller vælge det, vedkommende er god til. Fællesskabsoplevelserne i de anderledes uger og ved specielle arrangementer er med til at skabe den fælles historie, som er vigtige for at skabe et tilhørsforhold og sammenhold. De praktiske og boglige fag vægtes lige Skolen lægger stor vægt på, at eleverne har mulighed for at udvikle de forskellige intelligenser. Fagene skal udfordre det hele menneske. Derfor udbyder skolen et alsidigt fagtilbud. Det er lige værdifuldt at være god til praktisk arbejde som til musiske og kreativ udfoldelser eller boglige færdigheder. Eleven er selv med til at sammensætte sit fagskema. De pædagogiske principper og metoder Skolens pædagogik tager udgangspunkt i den positive psykologi, bygger på kognitive teorier og med en anerkendende tilgang til eleverne. Der er fokus på de mange intelligenser og forskellige læringsstile. Den pædagogiske udvikling vægtes højt, og der arbejdes løbende på at skabe de mest optimerede forhold til læring og til elevernes egen forståelse af deres læringssituation. Som eksempel herpå etablerede skolen for nogle år siden pilotprojektet RKS, som står for: ro, koncentration og selvkontrol. Dette projekt er nu fast integreret i skolens hverdag. Skolens overordnede mål er altid at være Danmarks bedste specialundervisningsefterskole. Foruden skolens egne lærere er der tilknyttet en ekstern psykolog og en terapeut. Der arbejdes med samtaletræning, coaching, vejledning og andre hjælpeforanstaltninger, der kan bidrage til løsningen af de problemstillinger, som de unge har. Der er naturligvis ikke alle elever, der har brug for så omfattende hjælp, men behovet er støt stigende. Et trygt miljø Eleverne bor i små grupper. Der er knyttet en kontaktlærer til den enkelte elev. Vedkommende drager omsorg for eleven under hele opholdet. Hverdagen er præget af faste rammer og klare regler, der skaber tryghed. Der er kun de regler, der er nødvendige, for at fællesskabet kan fungere. Et kristent livssyn Værdigrundlaget bygger på et kristent livssyn som rammen for et trygt miljø, der har tillid, frihed, ansvar og ligeværdighed som nøgleord. Der er faste ritualer som morgensang og bordvers. De kristne højtider fejres og livsoplysning med bibelfortællinger indgår i fortælletimerne.

3 De fysiske rammer Gennem årene er der sket en løbende udbygning af skolens fysiske rammer, som i dag er på et meget højt niveau. Samtidig arbejder man med nul energiløsninger på flere planer. Dette sker bl.a. ved hjælp af skolens egen vindmølle. Skolen har købt en nedlagt produktionsskole, der ligger klos op ad efterskolen. Foruden bygningsmassen er der et areal på kvadratmeter. Det giver uanede muligheder for fremtidens Dybbøl Efterskole. Den nye ledelse vil i høj grad være med til at præge denne udvikling. Det internationale samarbejde Skolen arbejder sammen med forskellige skoler i Kina specielt en skole i Beijing. Denne gensidige ideudveksling er til glæde og oplysning for begge parter. Det omgivende samfund Der er en meget tæt sammenhæng mellem efterskolen og det omgivende samfund. Skolen er rammen for en række aktiviteter, hvor både elever og lokalbefolkningen deltager. I forhold til øvrigt relevant materiale om efterskolen henvises til hjemmesiden Afdelingsledernes opgaver Afdelingslederne udgør sammen med forstanderen den daglige ledelse af den samlede organisation. Dette indbefatter både strategisk ledelse, faglig ledelse, økonomisk styring og personaleledelse. Som afdelingsleder har man det, der svarer til 50% lærerarbejde. Resten er ledelsesarbejde. Den pædagogiske afdelingsleder har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse og er stedfortræder for forstanderen. Opgaven indebærer også ansvaret for det pædagogiske udviklingsarbejde, som har høj prioritet. Den administrative afdelingsleder har ansvaret for den daglige administration af lærernes arbejde og elevernes dagligdag. Opgaven indebærer også ansvaret for tilrettelæggelsen af prøver. Opgaverne er nærmere beskrevet længere nede. Den nye ledelse fra 1. januar 2016 har rigtig mange spændende opgaver og udfordringer at give sig i kast med. Nogle af dem vil være at: Tage rolle og opgavefordelingen i organisationen op til overvejelse Udarbejde vision og strategier for fremtidens Dybbøl Efterskole Undersøge mulighederne for optagelse af nye relevante målgrupper Udbygge den grønne strategi som er et markant træk i skolens virke

4 Iværksætte en proces med henblik på en opdatering af personalepolitikken Undersøge mulighederne i den nye arbejdstidsaftale Renovering og fornyelse af bygningsmassen med henblik på nye anvendelsesmuligheder Udvikle den pædagogiske struktur og udstikke pejlemærker herfor Den første tid vil fokus være på at opnå grundigt kendskab til medarbejderne, opgaverne og livet på skolen. Det skal også vurderes, om den første tid giver anledning til at justere opgavebeskrivelserne. Afdelingsledernes kvalifikationer og kompetencer Dybbøl Efterskole lægger vægt på, at de nye afdelingsledere har en række formelle kvalifikationer såvel som en række personlige kompetencer. De formelle kvalifikationer vil være en pædagogisk baggrund viden om og erfaring med specialundervisningspædagogik er et ufravigeligt krav til stillingen som pædagogisk afdelingsleder interesse for og gerne indsigt i ledelsesarbejdet kendskab til efterskoleverdenen indsigt i og erfaring med administrative opgaver er en fordel til stillingen som administrativ afdelingsleder Fælles for de to afdelingslederes personlige kompetencer vil være gode samarbejdsevner, begejstring og godt humør naturlig autoritet og en god personlig udstråling en evne til dialog med en anerkendende tilgang båret af tillid og respekt lyttende og reflekterende egenskaber gode og tydelige analytiske evner og sans for detaljen robusthed til at modstå pres vilje til uddelegering og at lede sammen andre lyst og evne til at tænke visionært, kreativt og strategisk sans for at inspirere, motivere og strukturere i øjenhøjde, med henholdsvis pædagogiske udviklingsprocesser (pæd. afd. leder) og smidig tilrettelæggelse af skolens dagligdag (adm. afd. leder) Rekrutteringsprocessen Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der foruden formanden består af to bestyrelsesmedlemmer og den kommende forstander.

5 Ansøgere kan fremsende ansøgningen elektronisk til formand Erik Breum på mærket: Pædagogisk Afdelingsleder eller Administrativ Afdelingsleder. Ansøgningsfristen udløber mandag den 19. oktober 2015, kl , hvor ansøgningen skal være modtaget. Samtaler finder sted tirsdag den 27. oktober. Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en fortrolig mailadresse, som kan anvendes i den efterfølgende kommunikation. Der kan indhentes referencer efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC. Aflønningen er inden for et interval, der ligger mellem , ,66 kr. (pr ). Til souschefopgaven medfølger et årligt tillæg på ,68 kr. (pr ). For yderligere oplysning kontakt skolens kommende forstander Jakob Carl Christensen på tlf

6 Jobbeskrivelse Pædagogisk Afdelingsleder Stedfortræder for forstander i dennes fravær (souschef) Overfor forstander ansvarlig for skolens pædagogiske arbejde og linje Stillingen indeholder 50% lærerarbejde og 50% ledelsesarbejde Den pædagogiske afdelingsleder har til ansvar at sikre de bedst mulige forudsætninger for det almene og specialpædagogiske arbejde med skolens elever, målsætning og organisering af arbejdet. Herunder hører også arbejdet med inklusion, udvikling, planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde på skolen. Ansvarlig for den daglige pædagogiske drift herunder: Kontakt, formidling og samtale med forældre og elever i det daglige Besøg af kommende elever og familier (vurdering og optagelse, evt. deling med forstander) Sikre at lærerne og den adm. afdelingsleder er up to date med nødvendig baggrundsviden og indsigter. Pædagogisk faglig udvikling, herunder anvendelse af de afsatte kursusmidler og undervisningsmidler Deltage i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde Samarbejde, samtale, informationsudveksling og forventningsafstemning med administrativ leder og forstander i det daglige Ansvarlig for at lærere under uddannelse og for at vikarer og øvrigt pædagogisk ansat personale introduceres til skolens pædagogiske linje Sammen med forstander at skaffe løs vikarhjælp og afløsning på skolen og at introducere dem til arbejdet. Ansvarlig for at holde vagter ajour. Ansvarlig for praktikanter fra seminarierne/colleges og DFL Den pædagogiske afdelingsleder skal kun i meget begrænset omfang løse opgaver med økonomisk og administrativt indhold, og kun, når det er direkte knyttet til funktionen (f.eks. dokumentation, kursusadministration, udtalelser mv) EGENSKABER: Pro aktiv og støttende holdning i pædagogiske sager. Dygtig specialpædagog. Vilje til at påtage sig ledelsesansvar. Gode analytiske evner. Evne og mod til at håndtere konflikter med alle parter og løse dem ansvarligt og konstruktivt. Kodeord: Nærvær, pædagogisk vision og tæft, pædagogisk udvikling, et godt skolemiljø.

7 Jobbeskrivelse Administrativ Afdelingsleder Over for forstander ansvarlig for administration af lærernes arbejde Stillingen indeholder 50% lærerarbejde og 50% ledelsesarbejde Deltage i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde Ansvar for lærernes arbejdstid: Tilrettelæggelse, optælling og revision af det pædagogiske personales arbejdstid, herunder også vikardækning og indgående kendskab til overenskomsten på området Skemalægning, vagtplaner, kalender, holdlister, oversigter overalt hvor der i dagligdagen er brug for det og andre nødvendige systemer til brug for drift af hele skolelivet (undervisning, tilsyn, anderledes dage osv.) At sikre at alle pædagogisk ansatte, herunder også vikarer, har kendskab til regler, systemer og tider som er nødvendige for en smidig afvikling af arbejdet. Vejledning af lærere angående arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejde, særlige uger mv. Ansvarlig for tilrettelæggelse af og afvikling terminsprøver og af skriftlige og mundtlige prøver, fordeling af vagter, IT ved prøver, elever osv. i henhold til gældende lovgivning mv. Ansvarlig for administration af og opfølgning på midler til inklusion og specialundervisning (kontakt til kommune, forældre, UU mv) At skolens elev og læreradministrative systemer er up to date og fungerer hensigtsmæssigt Dagligt samarbejde, samtale, informationsudveksling og forventningsafstemning med pædagogisk afdelingsleder og forstander EGENSKABER: Systematisk, god til tal, overblik, imødekommende, tjenstvillig, god til at forklare hvordan tingene hænger sammen, struktureret, informativ, god til at give andre et overblik

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere