Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013"

Transkript

1 Horsens Kommune CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

2

3 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 2 2. Samlet konklusion på den udførte revision 3 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder 4 4. Redegørelse for den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter boligstøttelovgivningen Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til servicelovens Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Indsats mod socialt snyd 7 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Løntilskud efter LAB kap. 12 til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens 2.2 og Særlig støtte efter aktivlovens Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Revalidering og forrevalidering Udgifter til jobrotation efter Beskæftigelsesloven Dagpenge ved sygdom før og efter varighed Forsikrede ledige jf. lov om Arbejdsløshedsforsikring 11

4 5.10 Seniorjob efter lov om seniorjob Fleksjob efter beskæftigelseslovens kap. 13 m.v Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder Førtidspension Merudgiftsydelse, jf. servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens Merudgifter efter servicelovens Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10 og 10a Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Områder med særlige rapporteringskrav på Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Byfornyelse og udvikling af byer Fravalg af områder 20 BILAG 3 21 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social-, Børne- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder i regnskabsåret BILAG 4 31 Temarevision 2013 Kommunernes hjemtagelse af statsrefusion hen over året 31

5 BILAG 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

6 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har afsluttet revisionen af Horsens Kommunes regnskab for 2013, vedrørende de sociale, beskæftigelsesog sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. 2

7 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vores gennemgang har dog givet anledning til efterfølgende revisionsbemærkninger. 3

8 3. Revisionsbemærkninger Vores revision har givet anledning til nedenstående revisionsbemærkninger, som byrådet skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Løntilskud efter LAB kap. 12 til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens 2.2 og 2.3 Ved revisionen for 2012 afgav vi bemærkning på området, og vi har ved nærværende revision for 2013 fulgt op på dette forhold. Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har konstateret fejl af forskelligartet karakter i 6 af de 7 bevillingssager, herunder fejl i forhold til opdaterede jobplaner, manglende underskrift på blanketter og fejl i det udbetalte løntilskud. Vi anbefaler et fortsat fokus på opdatering af jobplaner forud for etablering af ansættelse med løntilskud samt sikring af, at alle blanketter forefindes i underskrevet stand, da disse fejl også er blevet konstateret ved revisionsgennemgangene for tidligere år Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kap. 7 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. Vi har konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 6 sager, herunder forsinkede opfølgninger, manglende eller ufyldestgørende revurderinger efter aktivlovens bestemmelser og manglende overholdelse af notatpligten i forbindelse med afholdte opfølgningssamtaler. Vi anbefaler fokus på overholdelse af rettidigheden, både i forhold til jobsamtaler og i forhold til revurderinger efter aktivlovens 74 c. Desuden anbefaler vi fokus på, at alle nye oplysninger med relevans for sagen, herunder indholdet af samtalerne med ansøgerne, altid noteres i sagen. 4

9 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale I forbindelse med den afsluttende revision har vi foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af endelig restrefusion Kommunens opgørelse over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2013 udviser en samlet refusion på DKK Vores revision samt kommunens egne ændringer har givet anledning til en korrektion i forhold til den foreløbige restafregning på netto DDK i kommunens favør. På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret 2013, er det vores vurdering, at denne som helhed er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Den endelige statsrefusionsopgørelse er påtegnet uden forbehold. 4.3 Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Kommunens opgørelse over udgifter til Det lokale Beskæftigelsesråd udviser et forbrug på DKK og et overført beløb til 2014 på DKK Vi har stikprøvevis kontrolleret, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med bevillingerne fra Beskæftigelsesrådet. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2013, er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 4.4 Lån efter boligstøttelovgivningen Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen viser en samlet gæld til afregning for kommunen på DKK På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt udarbejdelse af opgørelse af lån efter boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 5

10 4.5 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 Kommunens opgørelse over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter servicelovens 176 udviser samlet statsrefusion på DKK Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder har vi foretaget stikprøvevis kontrol af bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter servicelovens 176. Vores revision af den endelige refusionsopgørelse har ikke givet anledning til korrektioner. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2013, samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange, er det vores opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det er ligeledes vores opfattelse, at statsrefusionsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold. 4.6 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger tilfredsstillende afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. 4.7 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder. Der foreligger tilfredsstillende afstemninger for de gennemgåede konti, og der er tilrettelagt tilfredsstillende procedurer for sikring af løbende afstemninger af statuskonti. 4.8 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. 6

11 I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk-kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. 4.9 Indsats mod socialt snyd Vi har foretaget en gennemgang af kommunens indsats mod socialt bedrageri og resultatet af gennemgangen er at: Kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for kontrol af udbetaling af ydelser, og at disse følges. Kommunen har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder at kommunen har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække og spore misbrug. Kommunen indsamler og analyserer resultaterne som kontrolmiljøerne genererer. Kommunen reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og benytter sig af sanktioner. Kommunen dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser. Kommunen oplyser borgerne om oplysningspligt. Kommunen benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker samt benytter e-indkomst m.v. til kontrolformål. Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra anden myndighed eller en anmeldelse fra borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. På baggrund af revisionens resultat vurderes at kommunens forretningsgang for indsats mod socialt snyd er hensigtsmæssig og betryggende. 7

12 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Horsens Kommunes regnskaber for 2013 vurderet, om sagsadministrationen i Jobcenteret, Ydelsescentret og Borgerservice er hensigtsmæssig og betryggende. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt kvalitets- og ledelsestilsyn på Jobcenter, Ydelseskontor og Borgerservice. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har gennemgået 14 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer over og under 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 11 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 4 bevillingssager foreligger der ikke en vurdering af behovet for en læse-skrivetest. Fejlene har ikke I 5 bevillingssager er der ikke kontinuerligt gennemført rettidige jobsamtaler som en del af det individuelle kontaktforløb. Rettidigheden er overskredet med 2-3 uger. Fejlene har ikke I 4 bevillingssager er der konstateret mangler i forhold til afgivelse af uddannelsespålæg. Fejlene har ikke. I 2 bevillingssager er reglerne om ret og pligt til tilbud efter beskæftigelseslovens 17 ikke overholdt. Fejlene har ikke. Ved revisionsgennemgangen for 2012 blev der, i lighed med nærværende gennemgang, konstateret fejl i forhold til behovet for læse-skrivetest. Samtidig blev der i 2012 konstateret fejl med for udarbejdelse af jobplaner i ca. 30 % af de gennemgåede sager og manglende overholdelse af rettidigheden for afgivelse af aktive tilbud i 20 % af de gennemgåede sager. Kommunen oplyser, at der har været fokus på disse områder, og at der er blevet arbejdet meget med udarbejdelse og opdatering af jobplaner. Ved nærværende revisionsgennemgang for 2013 er der ikke konstateret fejl med for jobplanerne eller afgivelse af rettidige tilbud i nogen af de gennemgåede sager, og det er derfor vores opfattelse, at der er sket en forbedring på dette område. Vi anbefaler et stadigt fokus på vurdering af behovet for læse-skrivetest. 8

13 I forhold til uddannelsespålæg er reglerne pr. 1. januar 2014 ændret på baggrund af kontanthjælpsreformen, og alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal nu have et uddannelsespålæg, uanset om de vurderes at være i stand til at påbegynde en uddannelse. Vi anbefaler fokus på udarbejdelsen af og indholdet i disse uddannelsespålæg, da disse skal danne rammen om indsatsen for den unge. På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen og den forbedring, der er sket i sagsadministrationen, er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.3 Løntilskud efter LAB kap. 12 til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens 2.2 og 2.3 Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt, med fokus på nyere sager, på baggrund af liste udleveret af kommunen, og vi har ved gennemgangen konstateret fejl i 6 af de 7 bevillingssager. Fejlene i de 6 bevillingssager kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag foreligger der ikke en af arbejdsgiver underskrevet erklæring om merbeskæftigelse. Blanketten er udfyldt, men den er ikke underskrevet. Fejlen har ikke. I 3 bevillingssager forelå der ved revisionsgennemgangen ikke opdaterede jobplaner for ansættelserne med løntilskud. Kommunen har efterfølgende udbedret fejlene, som ikke har. I 1 bevillingssag har der ikke været gennemført opfølgning med ansøger i de ca. 5 måneder, ansættelsen med løntilskud har varet. Fejlen har ikke. I 1 bevillingssag er løntilskuddet til en privat arbejdsgiver ikke beregnet korrekt, da løntilskuddet udgjorde mere end 50 % af arbejdsgivers samlede lønudgifter til ansøger. Efter vores beregning er der over en periode på knap 4 måneder udbetalt i alt DKK for meget i løntilskud til arbejdsgiver. Fejlen har. Kommunen er enig i, at der i sagen er udbetalt for meget i løntilskud men mener, at beløbet muligvis kan være mindre. Kommunen har dog ikke kunnet fremvise en beregning, der kan dokumentere, at beløbet er mindre end angivet. Ved revisionsgennemgangen for 2012 blev der konstateret fejl i 4 ud af 5 bevillingssager. Fejlene kunne henføres til manglende opdatering af jobplanerne i 3 sager, manglende underskrevet merbeskæftigelsesblanket i 2 sager samt manglende underskrevet ansættelsesbrev i 1 sag. For regnskabsåret 2011 blev der ligeledes konstateret et højt fejlniveau vedrørende samme fejltyper. Derfor blev der i 2012 afgivet revisionsbemærkning for området. Som det ses er der ved nærværende revisionsgennemgang for 2013 igen konstateret flere af de samme fejltyper, herunder manglende opdatering af jobplanerne forud for ansættelse med løntilskud i 3 af de 7 bevillingssager. Der er desuden konstateret fejl vedrørende opfølgning på ansættelsen samt udbetaling af løntilskud til arbejdsgiver. Kommunen har efter revisionsgennemgangen udarbejdet ny beregningsmodel til beregning af løntilskud til arbejdsgiverne med henblik på at undgå fejlagtige udbetalinger af denne type fremadrettet. Vi anbefaler et fortsat fokus på opdatering af jobplaner forud for etablering af ansættelse med løntilskud samt sikring af, at alle blanketter forefindes i underskrevet stand, da disse fejl også er blevet konstateret ved revisionsgennemgangene for tidligere år. 9

14 Eftersom fejlmængden ikke synes at være faldet, og der til stadighed konstateres samme fejltype, samt flere nye, er det vores opfattelse, at området fortsat ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har afgivet bemærkning på området, jf. ovenstående afsnit om Revisionsbemærkninger. 5.4 Særlig støtte efter aktivlovens 34 Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget særlig støtte efter aktivlovens 34. Sagerne er, med fokus på nyere sager, udvalgt på baggrund af liste over samtlige sager med udbetaling af særlig støtte udleveret af kommunen, og vi har ved gennemgangen konstateret fejl i 2 af de 5 bevillingssager. Fejlene kan henføres til: I de 2 bevillingssager forelå der ikke bevilling af særlig støtte og i den forbindelse var der heller ikke taget stilling til, om der kunne skaffes billigere bolig. Fejlen er efterfølgende rettet og har ikke. 5.5 Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Sagerne er, med fokus på nyere sager, udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ved gennemgangen konstateret fejl i 3 de 5 bevillingssager. Fejlene i de 3 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: I 1 bevillingssag, hvor kommunen har overtaget integrationsansvaret efter 1. juli 2013, er der ikke udarbejdet eller afgivet tilbud om en integrationsplan efter integrationslovens 15 a. Fejlen har ikke. I 1 bevillingssag, hvor kommunen har overtaget integrationsansvaret efter 1. juli 2013, er der ikke afgivet tilbud om en helbredsundersøgelse efter integrationslovens 15 d. Fejlen har ikke. I 1 bevillingssag, hvor ansøger er under 25 år, fremgår det af sagen, at ansøger ikke skal have et uddannelsespålæg efter integrationslovens 16 a, men det fremgår ikke, hvorfor der ikke skal gives et uddannelsespålæg. Fejlen har i den konkrete sag ikke haft. De konstaterede fejl er af enkeltstående karakter, og det er vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.6 Revalidering og forrevalidering Vi har gennemgået 8 bevillingssager, hvori der er bevilget for(revalidering) efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der ikke kontinuerligt foretaget rettidig opfølgning på revalideringsforløbet. Rettidigheden er overskredet med ca. halvanden måned. Fejlen har ikke. I 2 bevillingssager har ydelserne været konteret forkert, hvorved kommunen har hjemtaget for lidt i statsrefusion. Kommunen har foretaget en omkontering i disse 2 sager og gennemgået øvrige tilsvarende sager for at sikre korrekt kontering. Fejlene har haft men er rettet. Ved revisionsgennemgangen for 2012 blev der konstateret fejl i 6 ud af 8 bevillingssager, herunder fejl i grundlaget for bevilling m.v. Disse fejltyper er ikke konstateret ved nærværende gennemgang og det er derfor vores opfattelse, at der er sket en forbedring og på området. 10

15 På baggrund af resultatet af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5.7 Udgifter til jobrotation efter Beskæftigelsesloven Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl i nogen af bevillingssagerne. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med lovgivningen på området. 5.8 Dagpenge ved sygdom før og efter varighed Vi har gennemgået 12 bevillingssager, hvor der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 6 af bevillingssagerne. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I de 6 bevillingssager er der ikke foretaget rettidig opfølgning efter sygedagpengelovens regler. I 3 af sagerne er overskridelsen på få dage og i 3 sager er overskridelsen mellem 2 uger og 2,5 måned. Fejlene har ikke. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med lovgivningen på området. 5.9 Forsikrede ledige jf. lov om Arbejdsløshedsforsikring Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om arbejdsløshedsforsikring. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl eller mangler i nogen af bevillingssagerne. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med lovgivningen på området Seniorjob efter lov om seniorjob Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om seniorjob. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl eller mangler i nogen af bevillingssagerne. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med lovgivningen på området Fleksjob efter beskæftigelseslovens kap. 13 m.v. Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob. Vi har i den forbindelse ikke konstateret fejl eller mangler i nogen af bevillingssagerne. På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med lovgivningen på området Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. 11

16 Vi har i den forbindelse konstateret fejl i alle 6 bevillingssager. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: I 3 bevillingssager er der ikke kontinuerligt gennemført rettidige opfølgninger. Rettidigheden er overskredet med 3 uger til 3 måneder. Fejlene har ikke. I 2 bevillingssager er ansøgers CVer på jobnet mangelfuld. Fejlene har ikke. I 4 bevillingssager er der ikke afsluttet rettidige, fyldestgørende revurderinger efter aktivlovens 74 c. I 1 sag er der ikke afsluttet en revurdering, i 2 sager er revurderingerne afsluttet for sent, og i 1 sag er revurderingen afsluttet rettidigt, men med et ufyldestgørende indhold. Fejlene har ikke. I 2 bevillingssager er notatpligten ikke overholdt, eftersom der intet er noteret i sagerne om indholdet af afholdte samtaler med ansøgeren. Fejlene har ikke. Vi anbefaler fokus på overholdelse af rettidigheden, både i forhold til jobsamtaler og i forhold til revurderinger efter aktivlovens 74 c. Desuden anbefaler vi fokus på, at alle nye oplysninger med relevans for sagen, herunder indholdet af samtalerne med ansøgerne, altid noteres i sagen. Der er ved gennemgangen for 2013 konstateret en væsentlig øget fejlmængde i forhold til revisionsgennemgangen i 2012, hvor der kun blev konstateret en enkeltstående fejl i 1 ud af 7 bevillingssager. Da der er konstateret fejl i alle de gennemgåede bevillingssager, og der er konstateret fejl med i revurderingerne i 4 af de 6 sager, er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har afgivet bemærkning på området, jf. ovenstående afsnit om Revisionsbemærkninger Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ressourceforløb og ressourceydelse i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ved gennemgangen konstateret fejl i alle 5 sager. Fejlene i de 5 bevillingssager kan henføres til nedenstående fejltyper I 3 bevillingssager er der foretaget opfølgninger med væsentlig længere intervaller end planlagt og aftalt i rehabiliteringsplanens indsatsdel. Der er ikke tale om manglende overholdelse af lovgivningens retningslinjer, men udelukkende manglende overholdelse af de i sagen fastlagte opfølgningsterminer. Fejlene har ikke. I 1 sag foreligger rehabiliteringsplanens indsatsdel ikke. Det fremgår af sagens samlede akter, hvilke aktiviteter, der er iværksat, og disse syntes relevante for ansøger. Det er derfor vores opfattelse, at fejlen ikke har. Kommunen sørger for, at det snarest udarbejdes en indsatsplan for ansøger. I 1 bevillingssag, hvor ansøger forud for visitationen til ressourceforløb modtog sygedagpenge, er udbetalingen af ressourceforløbsydelse på sygedagpengeniveau fortsat, efter ansøger ikke længere var omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengelovgivningen. Der skulle i stedet have været udbetalt ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Der er udbetalt i alt DKK ,30 brutto for meget til ansøger. Kommunen har foretaget berigtigelse af beløbet samt truffet afgørelse om at nedsætte ydelsen. Fejlen har haft, og der er foretaget berigtigelse. Som det ses er der konstateret fejl af forskellig karakter i sagerne. Der er ikke konstateret fejl i visitationen til ressourceforløb eller tilrettelæggelsen af forløbene. 12

17 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 6. februar 2014 vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2012 på områder med statsrefusion for Horsens Kommune. Det fremgår heraf, at ministeriet anmoder revisor om opfølgning i nærværende beretning for følgende forhold: Revisor oplyser, at der mangler berigtigelser vedrørende revurderinger og nyvisiterede sager på fleksjobområdet vedr revisor oplyser også at, at kommunen har oplyst, at berigtigelserne er underudarbejdelse og vil blive medtaget i næste års beretning. Vi har ved revision af statsrefusionsopgørelse 2013 påset at berigtigelse er foretaget. Særlig gennemgang fleksjobområdet Revisor oplyser at revurderingssager vedrørende 2010 er gennemgået. Ministeriet beder revisor om at påse, berigtigelse er foretaget og orientere ministeriet herom i næste års beretning. Vi har ved revision af statsrefusionsopgørelse 2013 påset at berigtigelse er foretaget. Indsats mod socialt snyd Revisor skal i beretningen, i tilstrækkeligt omfang redegøre for i hvilket omfang kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Vi skal henvise til afsnit 4.9 hvoraf det fremgår i hvilket omfang, kommunen har etableret procedurer til forebyggelse af socialt snyd. 13

18 6. Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder 6.1 Førtidspension Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister over afgørelser om førtidspension i 2013, og vi har ved gennemgangen konstateret fejl i 1 af 5 bevillingssager. Fejlen kan henføres til, at det ikke ses, på hvilken måde sygdommen påvirker ansøgers erhvervsevne. På denne baggrund er det vores opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at ansøger er berettiget til førtidspension. Fejlen har. Der er udelukkende konstateret fejl i 1 af de 5 bevillingssager, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.2 Merudgiftsydelse, jf. servicelovens 41 Vi har gennemgået 4 sager med støtte til merudgiftsydelse efter servicelovens 100. Sagerne er udvalgt tilfældigt, ud fra aktuel sagsliste udleveret af kommunen. Vi har konstateret fejl i de 4 gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltype: I 4 sager er der manglende aftaler med familierne om betaling til leverandør samt en generel holdning i kommunen til, at familierne skal dokumentere deres merudgifter på årsbasis, hvorfor sandsynligheden træder i baggrunden. Fejlene har ikke. Ledelsen forsikrer i sin opfølgning på revisionen, at de konstaterede punkter vil blive fulgt op og ændret således, at bevillingerne bliver mere retvisende. Selvom der er konstateret fejl i de 4 gennemgåede sager er vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og som helhed efter gældende regelsæt, da de væsentligste forhold i enkeltsagerne er i orden. 6.3 Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 Vi har gennemgået 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af aktuel bevillingsoversigt, udleveret af kommunen. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager som kan henføres til nedenstående fejltype: I 2 sager er der manglende vurdering af, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at forældrene varetager pasning af barnet. Fejlene er af formel karakter og har ikke. Ud over den manglende vurdering skønnes det, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. 14

19 6.4 Merudgifter efter servicelovens 100 Vi har foretaget gennemgang af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget merudgiftsydelse til voksne efter servicelovens 100. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af kommunens bogførte udgifter til merudgiftsydelse. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor der er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.5 Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens 52, stk. 3 5 Vi har gennemgået 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 52, stk. 3 5 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af aktuel bevillingsoversigt, udleveret af kommunen. Vi har konstateret fejl i 5 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til: I 2 sager har man været for længe om at få udarbejdet børnefaglig undersøgelse. I 2 sager, er det ikke dokumenteret, at man har gennemført en børnesamtale eller taget stilling til, hvorfor børnesamtalen ikke gennemføres. I 1 sag er barnet inddraget for sent i forløbet eller ikke dokumenteret inddraget. I 1 sag er handleplan ikke færdiggjort inden for tidsfristen. Trods de konstaterede fejl vurderes det, at sagsbehandlingen som helhed er varetaget på betryggende vis, i det sagerne efterfølgende er fulgt op, og fejlene er rettet. Ledelsen har oplyst, at der fremadrettet vil være fokus på, at sagsbehandlingen sker til tiden, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe for 2014 til opkvalificering af den børnefaglige undersøgelse Socialpædagogisk støtte, ledsagerordning samt botilbud efter servicelovens 85, 97, 107 og 108 Vi har foretaget gennemgang af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 85, 97, 107 og 108. Sagerne er udvalgt på baggrund af dispositionslister samt kommunens bogføring og der er udelukkende udvalgt sager, hvor der afholdes udgifter efter både 85 og 97. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor der er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Borgersyret personlig assistance efter servicelovens 96 Vi har foretaget gennemgang af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget borgerstyret peronlig assistance til voksne efter servicelovens 96. Sagerne er udvalgt på grundlag af samlet oversigt over BPA ordninger i 2013 udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor der er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 15

20 6.6 Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10 og 10a Sygebehandling efter aktivlovens 82 Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte til syge- og tandbehandling efter aktivlovens 82. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Enkeltydelser efter aktivlovens 81 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget enkeltydelser efter aktivlovens bestemmelser. Sagerne er, med fokus på nyere sager, udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Efterlevelseshjælp efter aktivlovens 85a Vi har gennemgået 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 85a. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 16

21 6.7 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har modtaget Ankestyrelsens decisionsskrivelse af 26. marts 2014 vedrørende Horsens Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret Det fremgår heraf, at ministeriet anmoder revisor om opfølgning i nærværende beretning for følgende forhold: Ankestyrelsen bemærker, at revisor ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, i hvilke omfang Horsens Kommune har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Der henvises i denne forbindelse til Arbejdsmarkedsstyrelsens og Ankestyrelsens skrivelse af 19. november 2013 er vedlagt til orientering. Ankestyrelsen forudsætter, at revisor ved de kommende års revisioner er opmærksom på kravet herom Vi skal henvise til afsnit 4.9 hvoraf det fremgår i hvilket omfang, kommunen har etableret procedurer til forebyggelse af socialt snyd. SEL Særligt dyre enkeltsager SEL 52 og 76 - Foranstaltninger og efterværn Ankestyrelsen bemærker, at revisor har konstateret fejl i fem ud af 10 gennemåede sager på området. Fejlene kan henføres til manglende handleplaner, manglende afholdelse af børnesamtale og manglende kontinuerlig opfølgning på sagen. Fejlen har ikke udbetalings- eller. Ankestyrelsen finder det positivt, at revisor vurderer, at de iværksatte tiltag med tjeklister til sagsbehandlerne og skærpet ledelsestilsyn, og øget fokus på området vil medføre forbedringer. Kommunens revisor anmodes om en opfølgning på området i beretningen for Vi skal henvise til afsnit hvoraf det fremgår, at vi trods de konstaterede fejl vurderer, at sagsbehandlingen som helhed er varetaget på betryggende vis, i det sagerne efterfølgende er fulgt op, og fejlene er rettet. Ledelsen har oplyst, at der fremadrettet vil være fokus på, at sagsbehandlingen sker til tiden, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe for 2014 til opkvalificering af den børnefaglige undersøgelse. LAS 83 Samværsudgifter Ankestyrelsen bemærker, at revisor har konstateret fejl i to ud af fire sager, der er gennemgået på området. Fejlene kan henføres til manglende medtagelse af SU-lån i den økonomiske rådighedsvurdering, og til manglende dokumentation på samvær og medregnet udgift. Ankestyrelsen har noteret sig, at revisor dog vurderer, at området administreres på et acceptabelt niveau i forhold til gældende regler. Ankestyrelsen skal bemærke, at vi ikke er enige med revisor i, at den manglende dokumentation har formel karakter. Dokumentation for udgiften er en betingelse for at denne kan dækkes, medmindre kommunalbestyrelsen har besluttet at undtage fra dokumentationskravet inden for en beløbsgrænse, jf. 49, i den dagældende regnskabsbekendtgørelse. Det betyder, at der skal tages stilling til en eventuel berigtigelse i de sager, hvor der ikke har foreligget den fornødne dokumentation. Undtagelsen for dokumentationskravet har først virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende bestemmelsen. 3 17

22 Kommunens revisor anmodes om en opfølgning på området i beretningen for Vi har fulgt op på forholdet vedrørende revision af samværsudgifter efter aktivlovens 83 for 2012, hvor der blev konstateret fejl i 2 af de 4 gennemgåede sager. I den ene sag har kommunen foretaget berigtigelse, således at der ikke hjemtages statsrefusion i sagen, fordi der ikke er dokumentation for ansøgers berettigelse til ydelsen. I den anden sag har kommunen modtaget den manglende dokumentation efterfølgende. På baggrund af denne dokumentation vurderes det, at ansøger var berettiget til ydelsen, og i denne sag skulle der således ikke foretages berigtigelse. Vi vil foretage gennemgang af sagsområdet igen i forbindelse med revisionen for Områder med særlige rapporteringskrav på Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder Tilskud fra puljer Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende regnskaber: Puljen Anbringelsesforum - regnskab for projekt Diplomuddannelsen Vikardækning for perioden 1. januar 2013 til 31. december Puljen til stratetiske samarbejder i ghettoområder regnskab for projekt Bolig Netværk og Noget for Noget Sundparkindsatsen for perioden 1. oktober 2012 til 30. september Puljen Sundhed til socialt udsatte regnskab for projekt Udlevering af gratis prævention til borgere i misbrugsbehandling i Horsens Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december Puljen Psykiatriaftalen regnskab for projekt Jeg kan du kan vi kan for perioden 1. januar 2013 til 31. december Vi har ved revisionen af projekterne påset, at regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsernes bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at de modtagne tilskud er anvendt til de bevilgede formål. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 18

23 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7.1 Byfornyelse og udvikling af byer Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse og udvikling af byer herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse. Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 480 af 7. maj 2010 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 27 af 18. januar 2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af byrådet vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. 19

24 8. Fravalg af områder I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens 71, stk. 6, jf. 67, stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2013 på baggrund af, at de enkelte områder enten ikke har væsentlig økonomisk, herunder forekommer der for enkelte af områderne ingen udgifter i 2013 eller at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtsmæssigt og betryggende, herunder hvis ikke der de foregående år er konstateret fejl i sagsadministrationen. Områderne prioriteres til gennemgang i efterfølgende år. Delpension Servicejob Fleksjob Fleksydelse Kontanthjælpsmodtagere uden ret til pension efter Aktivlovens 27 og 27a Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven Særlig uddannelsesydelse til ledige Advokatbistand, jf. SEL 72 Repatriering efter repatrieringslovens bestemmelser Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013 Hjælp i særlige tilfælde efter IL kapitel 6 Folkepension og tillæg til pensionister Boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån 20

25 BILAG 3 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social-, Børne- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder i regnskabsåret

26 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden (Antal noteres) Væsentlige fejl med (Antal noteres) Systematiske / generelle fejl uden Systematiske / generelle fejl med Kommentarer vedr. konstaterede fejl (Henvisning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Funktion Kontanthjælp Udbetaling, beregning og samt kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering, samt Funktion Aktivering inkl. vejledning og opfølgning på kontaktforløb, samt jobplaner mv Løntilskud til målgruppe jf. 2.2 og 2.3 Funktion Revalidering inkl. forrevalidering samt LAS Nej Nej Nej Ja LAB Sagerne indgår i ovenstående under kontanthjælp. LAB kap Nej Nej 5.3 Nej Nej LAS kap Nej Nej 5.6 Nej Ja Forbehold (Antal noteres) 22

27 Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden (Antal noteres) Væsentlige fejl med (Antal noteres) Systematiske / generelle fejl uden Systematiske / generelle fejl med Kommentarer vedr. konstaterede fejl (Henvisning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Funktion Tilskud til udgifter til hjælpemidler, LAB kap. 14 og Nej Nej 5.7 Nej Ja gr. mentor, transport- 15 samt kap , godtgørelse m.v. samt tilskud , til jobrotation og voksenlærlinge , mv og Funktion Driftsudgifter LAB kap. 10 Indgår under foranstående punkt Kontanthjælp og starthjælp mv. Funktion Fleksjob LAB Nej Nej 5.11 Nej Funktion Ledighedsydelse og særlig LAS kap Nej Nej 5.12 Nej Nej ydelse Forbehold (Antal noteres) Funktion og Sygedagpenge Lov om sygedagpenge Ja Nej 5.8 Nej Ja Funktion Fleksydelse Lov om fleksydelse Ja 23

28 Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige fejl uden Væsentlige fejl med Systematiske / generelle fejl uden Systematiske / generelle fejl med Kommentarer vedr. konstaterede fejl (Henvisning til afsnit) Området fravalgt Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Antal noteres) (Antal noteres) Funktion Delpension Lov om delpension Ja Funktion Seniorjob Lov om seniorjob Nej Nej 5.10 Nej Ja Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold (Antal noteres) Funktion Servicejob (løntilskud) Lov om ophævelse af lov om servicejob Ja Funktion , og Forsikrede ledige (medfinansiering af a- dagpenge, opfølgning på kontaktforløb og tilbud) 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og LAB Nej Nej 5.9 Nej Ja Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned IL 19 Indgår i sagerne under Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Løbende opfølgning på integrationskontrakten IL 20 Indgår i sagerne under Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 24

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013.

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen Den 7/5 2014 Sagsnummer Sagsbehandler MSK/JRD/BF Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Revisionen (PwC) har den 28. maj

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere