MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET Md& v&gn Tkbe rued9"'w, Nr.4-april 2000 T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 Fots lebilleda.: ;ffi#:r'::"yw:":1ffi:;w!ff";,:i:f * Goto tiihsn lnkalhlstorisk Sanling) "'-'f;il'i,ffi rssn Eknn&dr4 Slaevet og redigeret af: L,get Janse og Eivi d P. Chtitterrsen "dffi;ffiffi;okalhistorirke samling L'rod os d^blt Btut'd A

3 Lufthavnen fylder - Tillykke med de 75 ir! Den 20. april 2000 er dst 75 ar siden Kobenhavns Lufthavn i Kastrup ollicielt blev Abnct for trafik. Den forste lufthavn Kobenhavns Lufthavn blev indviet d. 20. april 1925 som vcrdens forste helt civile lullhavn. Men der var allerede blevet nedsal et "lufthavnsudvalg" den 22. september Formanden for udvalge1 blev den senere direllor fbr Statens Lulllartsvesen Knud Gregersen. Man udarbejdeden detailplan, hvori man midlertidig sa bort fra luftskibstrafik. Udvalget drog ogsd pd studierejse til England og Frankrig og senere til Tyskland og Holland for at se pa lufthavne. Iser besoget i Rotterdam satte sine spor i udvalgets senere arbejde. Eksprop ationskommissionen havde sikret sig gardene "Petersdal" og "Ostergaard" i Maglebylille. Udvalget skulle administrere de omrdder af gdrdenes jorder, som ikke blev inddraget til selve flyvepladsen i fo$te omgang. Folgende kunne leses i en af Kobenhatns aviser i 192l: Hvor Kjobenhqvns nle Lufthavn unlegges, "De Arealer, som bler udsetil Kjobenhavns nye LuJihat,n, er nu eksproprieret og Arbejdet med Planehngen er paabegyndt. Forelobig omfalter Lufthavnefi kun Gaarden Petersd.tls Jorder. Dens Ejer, Hr. Utzon, h1r taget sig meget nter, at han skalforlade sin smukke Ejendom, som han har drevet i mange Aar. Men i disse Dage rcmmes Gaarden, Ilaven raseres, Tr&etne lpldes, og om l apnl 2000

4 kort Tid el hele Bygningen j.ewlet med Jorden. Paa Peter$dals Marker fandtes tre Hoje, som nu maa slojjbs. De hed paa Absalons tid Rybackeme, hvilket betyder Fi;kebakkerne, og var Fiskernes Somerke. Det yiser sig nu, qt de tre Hoje er Oltidsgrave, 1000 Aar eldre end vor Tidsregning. Nationalmuseet hctr iqlt funclet fem graye, som ligger i Kres paq Marken. Stenaldergravplads - Somerke for Absalons Fiskere - Ha1)n for den Europeiske LuJiekspres... det er dog et Stykke Historie." Billrctle lt Gdrden "Petercdal" - I I5 tondet latul og alen stand - var en af de2sd e,.te/na e "la.le liret"fot at Bote pla.ls Jbr anlesseken aj K6be harns Lufihaen. GAftkn ble/ e.lreret i t 921, nenses lw fotos.aferet f.d strunden (oresu,hbsten). Foto: cl, 1900 (Lokathistorisk Sdntins). Staten overtog driften af hvor de ansatte en bestyrer og placerede 200 fir, fordi man mente det var hensigjsmessigt og fordelagtigt at forsoge udnl4telse af gresset gerlnem Samtidig sikede man sig mod en for fll.vningen generende greshojde. Farene blev anbragt i et af de gamle krudtmagasiner - fra 1770'eme - der 16 pa det ekspropriered omrade nede ved stranden. Men d t viste sig snart, at det ikke gik med fireavl pi flyvepladsens arealer, da firene blev til alt for stor gene for 2 apil 2000

5 fly skullestarte eller lande, mette en eller flere personer ud pi arealerne for at genne lirene Bittede2t Stute.'s tulhatin i Kusttup (Kdbc havns Luftharn). I lulen over lrfihavnsoreolet ses en DDL "I.olker Gtuclich FJll". Pdjotde ses en storrc lbllenenede afnrsseffise sondasssester, son n.lrenle ser op pd del tsoto: cl 1927 (Lokalhittor isk Su,tllind. Man lod opfore - under ledelse af arkitekt W. Jorgensen - en ekspeditions- og administrationsbygning, hvori der var lokaler for de rejsende, luft fartsselskabeme, havnetjenesten, toldvesenet og statspolitiet. Der blev ogsi opfon hangar med verksted, og anlagt vandvark med vandrensningsanlreg, kloakstation, elektriske l apil 2000

6 ?* installationer med transformatorstation og.n,irr"f"u,* *jforbindelse. Det ene af de to gamle kudtmagasiner, som ministeriet havde overtaget ved ekspropriationen, blev efter udvalgets inrlstilling ombygget til hotel og restaurant. Der blev indrettet 3 restaul rationslokaler i stueetagen, og pa forste sal blev der indrettet v&rclser til fremrnede flyvere og passagerer.!orpagtningen afhele bygningen blev overdraget til restaurator Vilh. Hammer. som med megen stor dygtighed ledede "Krudthuset,,, som det hurtist kom til at hedde i lolkemunde. Det biev et Ksbenhavner_sarnlinsssted. h\or man tog ud - isaer somrnersondage - og nod sin ka=ffe og andet godt. Vilh. Hammer var gladende flyveentusiast. Han havdi vrcret pa ballonfart, og blev siden hen verdens forste luftbime restauratsr i DDL's fly rned servering ornbord. Billede 32 Hanne^ rcstaurunt,,kr&tthuset", der Id tipe ovo.tor Kdhenh.tvh: I ujthaql St..ler v, et lndd udttua^n\t b, ntrf*rig. K"bpnhdwLte og ltd.tserkanerc't. foto:'istnok fra I930,eme Lokdthisturist Santind. apfl 2000

7 Det der med flyvning var populert, men det var dengang nu mest blandt vovehalse, og dot selvom man i de forste 6r kun floj om sommeren og normalt kun i godt vejr. Men alligevel valr det ikke lbr tosedrenge. Bdde piloter og de fa passagerer, man kunne have med, sad ude under aben himmel. Samtidig floj man ogsa udcn navigationshjelpemid ler. Flytrafikken udviklede sig stot og roligt og i 1930 blev radioog vcjrtienesten udbygget si meget, at det nu bl v muligt at flyva hclo Aret rundt, og om natten. Der bley nu indsat stolae fly i trafikken, og der blev indrcttet lukkede kabiner til passagererne. Nogle 6r elier kom piloteme ogsi ind i varmen (det ma have vaergt en kold fomojelse at vlere pilot dengang), og sa begyndte dr:t ellcrs at 96 sterkt. Det Danske t,uftfartsselskab (DDL) - som er verdens aeldste luftfartsselskab, og som i dag hedder SAS- Danmark - forogede sine flyruter. Kzbenhavns Lufthavn blev saledes den mest naturlige transitlufthavn for flyvningen mellem Norden og det ovrigc Europa. Lufthavn nr. 2 Flyvning var f'aktisk kun for folk med pengepungen i orden, dvs. de1 var dyrt at k6bc sig en flybillet. Men alligevel steg del arlige antal af starter og landinger - i tidsrummet fra 1932 til fia ca til , og antallcl af passagcrer blev seksdoblet til l,ulthavnen var ved at vrere for lille, s6 der var kun et at gore: nemlig at udvide den. I april 1939 udvidede man sa med flere gresmarker, et omrdde afbeton til standplads for flyene og en helt ny supermodeme lufthavnsterminal - seks gange stofie end den gamle. Terminalen, der var tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen eksisterer endnu. Det var den man i 1999 fl\,ttede ud til Amaserlandevej ved Maglebylille Byvej. 5 aryil 20(n

8 Kendle personer - set i Kobenhavns Luftltttvn Bille.lc 4. Det.larske EM-lodbohlhold - (1984) wndct hjent elieteiutlmetrlgcr i ftotlltig Mi., td la"dt lutgsttty4pn nel ltinden i htmntc" - ses 'reben Foto: sontntercn 1981 tl.okdlhisktisk Sanlnry). -stc4,/volnav.^ -ri.- ""1'. I '\ i\ C lrillede * John Clecse - t: selskskrespillcl aeka,tiker -jbtouhletet ikdbenhdvns Lulihaw Mder 7 V optdqelser for I)R:Iv Foto: augxst 1986 ( Lokalhisk, isk SdDr li,tg) april 2000

9 Itiltede 6: Den rloerende tralikntuistet A e Metchiol - i hojt humor Han klippede sk,en over v.d ihdlielsen aj len nye Jinger B i Kohenha s L14i hav. Den dawrchd. lufiha'nr.lirektor, Ktiud Herlesenser etilende til. Foto: sugust I986 (Lokalhistorisk Sa litig). ltillede T Fest, farrer as samba&ms i,ed nklrelsen afte ti,dl3 osden nye togsttilioh i Lulihaw.. Foto: septenhet 1998 llakdlltist., isk 1 april 2000

10 q,*se,/4 2. verdenskrig i Lufthavnen Krigen runte ogsa Kobenhavns Lulihavn og det endda lige fra den 9. april 1940, hvor Danmark blev besat. al civil flytrafik blev indstillet. En militer-cskadrille blev udstationeret i l,ufthavnen og Vilhelm Lauritzen's nye flotte lufthavnsterminal blev overdekket af slo ngsnet og kom sdledes til at ligne en stor bakke - Amagers eneste. Kobenhavns Lufthavn var sa heldig at undga egentlige krigshandlinger, og i alle besettelsesarene var der en hel del civil Ilyvning til bdde Sverige, Berlin og Wien samt enkelte andre steder. Efier den slreng isvinter ( )- med masser af sne - fulgte pludselig st kaftigt tovejr i foriret De store snemasser toede sa hurligt, at flyene korte fast pi lufthavnens grnslandingsbaner. Da man ikke onskede, at dette skulla skc igen, anlagde man i lobet af sommeren l94l den I'orstc betonbane, der var meter lang og 65 meter bred- I de f'olgende besenelsesar anlagde man yderligere tre start- og landingsbaner samt et syst m af rulleveje. Da Lauritzen's flotte nye teminal n esten ikke var blevet brugt under hele besaetlelsen, var resultatet, at ved 2. verdenskrigslutning i maj 1945 var Kobenhavns Lufthavn Europas mesl modeme - og uskadte - internationale lufthavn. Lufthavn nr. 3 - Jetflyene stafter I 1957 landede dct forste jetfly - t russisk - i Kobenhavns I-ufthavn. Dette kunne kun lade sig gore pa grund af det store udbygningsprogram, der var blev t foretaget i lufthavnen op gennem 1950'eme. Landingsbaneme yar blevet gjort lengere og samlidig lorsynet med avanceret teknisk udstyr, der skulle gore Ksbenhavns l,ufthavn til verdens mest modeme jetlufthavn. Et stykke fra Lauritz.en's terminal oplorte man en ny kempeterminal med tilhorende linsersvstern. 8 apil2oo0

11 Bide SAS og deres udenlandske konkurrent r fik nu leveret.ietlly i "l.lyvende fart". Ruteselskabernes udrangerede propelmaskiner blev solgt til cn helt ny type flyselskaber: Charterselskaberne, der hvert Ar fraglede titusindvis af solhungrende skandinavcr til Sydeuropa. Den 10. maj 1960, da den nye store lullhavnsterminal (den nuverende Terminal 2) blev indvict, var antallet afjetflys ankomstcr og afgange stegetil 28 fly-ekspeditioner om dagen (man husker stadig de larmende "Caravcllcr"), og trafikken steg og stcg. Lufthavnen der aldrig kom Selv om llytrafikken fortsalte m d at stige op gennem 1970'crne blev der ikke foretaget flere udbygninger efter det sidste store udvidelsesprogram, der startede i 1969 og blev afslutlet i 1972, hvor antallet af starter og landinger - pr. ir - nu var stegel til og passagertallet rundede de 8 millioner. Man havde en ny storlufthavn pa tegnebrfftet. Det var anleggelsen af en lufihavn pa Saltholm- med tilhsrende bro til Danmark og Svedge. Det vat en kampe investering, som blev vurd ret grundigt af adskillige eksperter. Resultatet blev, at folketinget i Danmark vedtog, at man i stedet for at bygge en lufthavn pd Saltholm skullc udbyggc Kobenhavns Lufthavn. sa den kunne komme op pa en kapacitet pa millioner passagcrer Arligt i er For dct var langt billigere at udbyggo den cksist rende lufthavn i stedet for at bygge en helt ny. Samtidig vor de nye flytyper stojprofil blevet reduceret sa meget, at en lullhavn pi Saltholm ikke var nogen afgorendc lbrbedring afstojmiljoet Den nuvarende lufthavn I 1986 erstattede man den gamle finger B med en helt ny og elegant finger, som blev anlagt elier de mest modcrne ekspeditions- og komfortprincipper. Samtidig udvidcde og 9 april 2000

12 modemiserede man transithallen - bl.a. med verdens furste "rigtige" lufthavnsshoppingcenter. Man havde virkelig lagt vegt pi at skabe lyse, afslappende omgivelser, der i stort ornfang gav den enkelte rejsende individuelle adspredelses- og shoppingmulisheder.,- -1 *'., Billede 8. Det fantastiske overlydsllly "Concorden" Iondede i Kabenhavns Ldthavn i efierdret Det wr pd 'Tiehtvisninss-tut", sd det wt bdde faste os sdsk sans nan sa den rype dj y i lufihavnen. Det skulle Jienowr tyee pd.1e\titntionen: Parh, London oe New york. Foto: 1982 (Lolalhistorisk Sa,nlr'g). I 1989 fulgte s6 d n nye hoved-indenrigsterminal samtidig med at man fofisatte udvidelsen af udenrigsterminalen. To store parkeringshuse med tilsammen 2,400 parkeringspladser blev iigeledes opfon, og en ny finger A erstattede den gamle. I 1998 blev sa en rekke vigtige byggeprojekter ferdige, sasom: En finger, der forbandt indenrigs- og udenrigsterminaleme; ny ankomsthal; et nlt og supermodeme bagagesorteringsanleg; en l0 apnl2000

13 qr't''a' 44 i* r,i'=-hfl."=_\ i Billede 9: "Gsdest.oget" i det nye choppinqcenter i KobenhdB i'ldeiet i aptil J987. Foto: ap l I9E7 (r,ol.tlhistotkk So litlg). Lulihavn bler underjordisk international togstation samt to store - ogse underjordiske - parkeringsanieeg til biler og sidst men ikke mindst den store flotte deltaformede terminal ( l erminal 3). t foriret 1999 startede man se pa fsrste fase afen ny finger D og i slutningen af i ar (2000) skulle man vere ferdig med en gennemgribende ombygning af Tcrminal 2, der fbrsynes med rullefortorve. Et nyt stort Hilbn Hotel vil ogsa sta klar til indvielse. Samtidig vil man ogsi veere ferdig mcd at ombygge hnger C til at verc i to etager med rullelbrtorye og meget and t. Senere vil s6 finger D blive suppleret med en finger E og en ny terminal4. ll apil2000

14 q"^-- 4" Den fremtidige lutthavn Fremtidens lufthavn vil sa beste af 4 terminaler og i alt 6 fingre. Man vil kunne ekspedere millioner passagerer og ca tons luflftagt om aret. I ar (1. juli 2000) 6bner sd motorvejs- og jembaneforbindelsen mellem Krbenhavns l,ufthavn og Sverige. Herefter vil de mange passagerer fra Danmark og Sverige kunne komme til lufthavnen bdde med bil, bus og tog. Bl.a. vil man kunne komme med tog helt oppe lia Stockholm og til Kobenhavns Lufthavn pa ca.4 timer; fia Goteborg og Aarhus pi ca. 2% time ' lra Malmo's centrum pa ca. 20 minutter og fra Kobenhavns centrum pa kun 12 minuttor. Fra penonen og op til check-in skranken er der knap og nap 100 meter. Herefter tager det kun nogle fa minutter fsr man er igennem sikkerheds-chcket og kan bevage sig frit rundt i det store transitomrade. Her finder man mere end 50 butikker, 15 restauranter og barer samt konferencefaciliteter, hotelsektion, sauna og m get, megel mere. t2 apdl 20(n

15 Her ses et andet 4 SA''s Boing 747 passageily Aunbojet) pd vej i lufen og iderc u!1 ovr Oresund med lehing nod $erige. Ak ia, om et par mdfieder behtvel hverkznfly ellerferge for at konme til 9erige. Nehl Sd korer nan blot tige ud og arer broen - Lufiho\,rcns n erneste nabo - tur er klat til indvielse (Foto tilhoter: Lokalhistorisk Sanling).

16 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvendig til: Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup Tlf s 4s Abningstider: Mandag Tirsdag Fredas Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi Kastrupgardsamlingen: - "Midt pi Amager" og "Kastrup GIas" Abent: Tirsdag - sondag Onsdag tillige Og pi Plyssen, Amager Strandvej 350, 1. Sal: Permanente og skiftende udstillinger (se bl.a. T6mby Bladet) Abent: Lordag og sondag

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling MANDDSBI,ADET I :. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling Fo6i.lelllasfiation: TSmby Redhus ca. 1962 I denne udgaw af "clenner du" er der hentet inspiration f/a: Arkitekten

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006 Udkast til Forslag Regionplantillæg med VVM Udvidelse af Roskilde Lufthavn Juni 2006 Indhold 1 Forslag til regionplantillæg 6 1.1 Retningslinier 6 1.2 Redegørelse 7 2 Ikke-teknisk resumé 12 3 Forhistorie

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6.

Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Bilag 1 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber

Læs mere

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto 1945. I denne udgave af"glemmerdu" erder

Læs mere

Dagbog fra St. Andrews

Dagbog fra St. Andrews A r t i k e l Dagbog fra St. Andrews Den 21. oktober 2012 startede min rejse til St. Andrews. Ved ankomsten mødte jeg min bofælle Bradley, der kommer fra New Zealand. Han viste mig lidt rundt, så jeg fik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014 MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 FORSIDE: Huset på Klitrose Allé 19. Foto: Stads- og Lokalarkivet,

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012. Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012. Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012 Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne NUMMER 4 / 2012 Forside: En flok unge ungarere på Amager Strand verdensmænd,

Læs mere

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund.

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund. KOLINDSUND Nls Las inde i bladet: HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT o I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - sidan bliver det.... Lifle ss ved Kolind www.kolindsund.dk Hvad sker der n6r Kolindsund gendannes? Vi prgver

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

Min tur. til. New York City

Min tur. til. New York City Min tur til New York City 19. - 28. marts 2000 Indholdsfortegnelse Emne... Side 1 Dagbog... 3 1.1 Søndag den 19. marts 2000... 3 1.2 Mandag den 20. marts 2000... 4 1.3 Tirsdag den 21. marts 2000... 5 1.4

Læs mere

MAJ 2011. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.

MAJ 2011. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel. MAJ 2011 ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.dk ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - Torsdag 12.00-16.00 Ved Dorthe Holm EMNE SIDE Formandens

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Min rejse. til. London

Min rejse. til. London Min rejse til London 4. april 2003 14. april 2003 Punkt...Side Fredag den 4. april... 3 Lørdag den 5. april... 4 Søndag den 6. april... 5 Mandag den 7. april... 6 Tirsdag den 8. april... 8 Onsdag den 9.

Læs mere

September 2013 I konstant bevægelse 2 Nyt selskab i N&K gruppen 4 Velkommen Carsten Kjær 5 En dag i pressefotografens spor 10

September 2013 I konstant bevægelse 2 Nyt selskab i N&K gruppen 4 Velkommen Carsten Kjær 5 En dag i pressefotografens spor 10 September 2013 I konstant bevægelse 2 Nyt selskab i N&K gruppen 4 Velkommen Carsten Kjær 5 En dag i pressefotografens spor 10 I konstant bevægelse Sommeren har været hektisk og humøret lige så strålende

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der

Læs mere