MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET Md& v&gn Tkbe rued9"'w, Nr.4-april 2000 T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 Fots lebilleda.: ;ffi#:r'::"yw:":1ffi:;w!ff";,:i:f * Goto tiihsn lnkalhlstorisk Sanling) "'-'f;il'i,ffi rssn Eknn&dr4 Slaevet og redigeret af: L,get Janse og Eivi d P. Chtitterrsen "dffi;ffiffi;okalhistorirke samling L'rod os d^blt Btut'd A

3 Lufthavnen fylder - Tillykke med de 75 ir! Den 20. april 2000 er dst 75 ar siden Kobenhavns Lufthavn i Kastrup ollicielt blev Abnct for trafik. Den forste lufthavn Kobenhavns Lufthavn blev indviet d. 20. april 1925 som vcrdens forste helt civile lullhavn. Men der var allerede blevet nedsal et "lufthavnsudvalg" den 22. september Formanden for udvalge1 blev den senere direllor fbr Statens Lulllartsvesen Knud Gregersen. Man udarbejdeden detailplan, hvori man midlertidig sa bort fra luftskibstrafik. Udvalget drog ogsd pd studierejse til England og Frankrig og senere til Tyskland og Holland for at se pa lufthavne. Iser besoget i Rotterdam satte sine spor i udvalgets senere arbejde. Eksprop ationskommissionen havde sikret sig gardene "Petersdal" og "Ostergaard" i Maglebylille. Udvalget skulle administrere de omrdder af gdrdenes jorder, som ikke blev inddraget til selve flyvepladsen i fo$te omgang. Folgende kunne leses i en af Kobenhatns aviser i 192l: Hvor Kjobenhqvns nle Lufthavn unlegges, "De Arealer, som bler udsetil Kjobenhavns nye LuJihat,n, er nu eksproprieret og Arbejdet med Planehngen er paabegyndt. Forelobig omfalter Lufthavnefi kun Gaarden Petersd.tls Jorder. Dens Ejer, Hr. Utzon, h1r taget sig meget nter, at han skalforlade sin smukke Ejendom, som han har drevet i mange Aar. Men i disse Dage rcmmes Gaarden, Ilaven raseres, Tr&etne lpldes, og om l apnl 2000

4 kort Tid el hele Bygningen j.ewlet med Jorden. Paa Peter$dals Marker fandtes tre Hoje, som nu maa slojjbs. De hed paa Absalons tid Rybackeme, hvilket betyder Fi;kebakkerne, og var Fiskernes Somerke. Det yiser sig nu, qt de tre Hoje er Oltidsgrave, 1000 Aar eldre end vor Tidsregning. Nationalmuseet hctr iqlt funclet fem graye, som ligger i Kres paq Marken. Stenaldergravplads - Somerke for Absalons Fiskere - Ha1)n for den Europeiske LuJiekspres... det er dog et Stykke Historie." Billrctle lt Gdrden "Petercdal" - I I5 tondet latul og alen stand - var en af de2sd e,.te/na e "la.le liret"fot at Bote pla.ls Jbr anlesseken aj K6be harns Lufihaen. GAftkn ble/ e.lreret i t 921, nenses lw fotos.aferet f.d strunden (oresu,hbsten). Foto: cl, 1900 (Lokathistorisk Sdntins). Staten overtog driften af hvor de ansatte en bestyrer og placerede 200 fir, fordi man mente det var hensigjsmessigt og fordelagtigt at forsoge udnl4telse af gresset gerlnem Samtidig sikede man sig mod en for fll.vningen generende greshojde. Farene blev anbragt i et af de gamle krudtmagasiner - fra 1770'eme - der 16 pa det ekspropriered omrade nede ved stranden. Men d t viste sig snart, at det ikke gik med fireavl pi flyvepladsens arealer, da firene blev til alt for stor gene for 2 apil 2000

5 fly skullestarte eller lande, mette en eller flere personer ud pi arealerne for at genne lirene Bittede2t Stute.'s tulhatin i Kusttup (Kdbc havns Luftharn). I lulen over lrfihavnsoreolet ses en DDL "I.olker Gtuclich FJll". Pdjotde ses en storrc lbllenenede afnrsseffise sondasssester, son n.lrenle ser op pd del tsoto: cl 1927 (Lokalhittor isk Su,tllind. Man lod opfore - under ledelse af arkitekt W. Jorgensen - en ekspeditions- og administrationsbygning, hvori der var lokaler for de rejsende, luft fartsselskabeme, havnetjenesten, toldvesenet og statspolitiet. Der blev ogsi opfon hangar med verksted, og anlagt vandvark med vandrensningsanlreg, kloakstation, elektriske l apil 2000

6 ?* installationer med transformatorstation og.n,irr"f"u,* *jforbindelse. Det ene af de to gamle kudtmagasiner, som ministeriet havde overtaget ved ekspropriationen, blev efter udvalgets inrlstilling ombygget til hotel og restaurant. Der blev indrettet 3 restaul rationslokaler i stueetagen, og pa forste sal blev der indrettet v&rclser til fremrnede flyvere og passagerer.!orpagtningen afhele bygningen blev overdraget til restaurator Vilh. Hammer. som med megen stor dygtighed ledede "Krudthuset,,, som det hurtist kom til at hedde i lolkemunde. Det biev et Ksbenhavner_sarnlinsssted. h\or man tog ud - isaer somrnersondage - og nod sin ka=ffe og andet godt. Vilh. Hammer var gladende flyveentusiast. Han havdi vrcret pa ballonfart, og blev siden hen verdens forste luftbime restauratsr i DDL's fly rned servering ornbord. Billede 32 Hanne^ rcstaurunt,,kr&tthuset", der Id tipe ovo.tor Kdhenh.tvh: I ujthaql St..ler v, et lndd udttua^n\t b, ntrf*rig. K"bpnhdwLte og ltd.tserkanerc't. foto:'istnok fra I930,eme Lokdthisturist Santind. apfl 2000

7 Det der med flyvning var populert, men det var dengang nu mest blandt vovehalse, og dot selvom man i de forste 6r kun floj om sommeren og normalt kun i godt vejr. Men alligevel valr det ikke lbr tosedrenge. Bdde piloter og de fa passagerer, man kunne have med, sad ude under aben himmel. Samtidig floj man ogsa udcn navigationshjelpemid ler. Flytrafikken udviklede sig stot og roligt og i 1930 blev radioog vcjrtienesten udbygget si meget, at det nu bl v muligt at flyva hclo Aret rundt, og om natten. Der bley nu indsat stolae fly i trafikken, og der blev indrcttet lukkede kabiner til passagererne. Nogle 6r elier kom piloteme ogsi ind i varmen (det ma have vaergt en kold fomojelse at vlere pilot dengang), og sa begyndte dr:t ellcrs at 96 sterkt. Det Danske t,uftfartsselskab (DDL) - som er verdens aeldste luftfartsselskab, og som i dag hedder SAS- Danmark - forogede sine flyruter. Kzbenhavns Lufthavn blev saledes den mest naturlige transitlufthavn for flyvningen mellem Norden og det ovrigc Europa. Lufthavn nr. 2 Flyvning var f'aktisk kun for folk med pengepungen i orden, dvs. de1 var dyrt at k6bc sig en flybillet. Men alligevel steg del arlige antal af starter og landinger - i tidsrummet fra 1932 til fia ca til , og antallcl af passagcrer blev seksdoblet til l,ulthavnen var ved at vrere for lille, s6 der var kun et at gore: nemlig at udvide den. I april 1939 udvidede man sa med flere gresmarker, et omrdde afbeton til standplads for flyene og en helt ny supermodeme lufthavnsterminal - seks gange stofie end den gamle. Terminalen, der var tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen eksisterer endnu. Det var den man i 1999 fl\,ttede ud til Amaserlandevej ved Maglebylille Byvej. 5 aryil 20(n

8 Kendle personer - set i Kobenhavns Luftltttvn Bille.lc 4. Det.larske EM-lodbohlhold - (1984) wndct hjent elieteiutlmetrlgcr i ftotlltig Mi., td la"dt lutgsttty4pn nel ltinden i htmntc" - ses 'reben Foto: sontntercn 1981 tl.okdlhisktisk Sanlnry). -stc4,/volnav.^ -ri.- ""1'. I '\ i\ C lrillede * John Clecse - t: selskskrespillcl aeka,tiker -jbtouhletet ikdbenhdvns Lulihaw Mder 7 V optdqelser for I)R:Iv Foto: augxst 1986 ( Lokalhisk, isk SdDr li,tg) april 2000

9 Itiltede 6: Den rloerende tralikntuistet A e Metchiol - i hojt humor Han klippede sk,en over v.d ihdlielsen aj len nye Jinger B i Kohenha s L14i hav. Den dawrchd. lufiha'nr.lirektor, Ktiud Herlesenser etilende til. Foto: sugust I986 (Lokalhistorisk Sa litig). ltillede T Fest, farrer as samba&ms i,ed nklrelsen afte ti,dl3 osden nye togsttilioh i Lulihaw.. Foto: septenhet 1998 llakdlltist., isk 1 april 2000

10 q,*se,/4 2. verdenskrig i Lufthavnen Krigen runte ogsa Kobenhavns Lulihavn og det endda lige fra den 9. april 1940, hvor Danmark blev besat. al civil flytrafik blev indstillet. En militer-cskadrille blev udstationeret i l,ufthavnen og Vilhelm Lauritzen's nye flotte lufthavnsterminal blev overdekket af slo ngsnet og kom sdledes til at ligne en stor bakke - Amagers eneste. Kobenhavns Lufthavn var sa heldig at undga egentlige krigshandlinger, og i alle besettelsesarene var der en hel del civil Ilyvning til bdde Sverige, Berlin og Wien samt enkelte andre steder. Efier den slreng isvinter ( )- med masser af sne - fulgte pludselig st kaftigt tovejr i foriret De store snemasser toede sa hurligt, at flyene korte fast pi lufthavnens grnslandingsbaner. Da man ikke onskede, at dette skulla skc igen, anlagde man i lobet af sommeren l94l den I'orstc betonbane, der var meter lang og 65 meter bred- I de f'olgende besenelsesar anlagde man yderligere tre start- og landingsbaner samt et syst m af rulleveje. Da Lauritzen's flotte nye teminal n esten ikke var blevet brugt under hele besaetlelsen, var resultatet, at ved 2. verdenskrigslutning i maj 1945 var Kobenhavns Lufthavn Europas mesl modeme - og uskadte - internationale lufthavn. Lufthavn nr. 3 - Jetflyene stafter I 1957 landede dct forste jetfly - t russisk - i Kobenhavns I-ufthavn. Dette kunne kun lade sig gore pa grund af det store udbygningsprogram, der var blev t foretaget i lufthavnen op gennem 1950'eme. Landingsbaneme yar blevet gjort lengere og samlidig lorsynet med avanceret teknisk udstyr, der skulle gore Ksbenhavns l,ufthavn til verdens mest modeme jetlufthavn. Et stykke fra Lauritz.en's terminal oplorte man en ny kempeterminal med tilhorende linsersvstern. 8 apil2oo0

11 Bide SAS og deres udenlandske konkurrent r fik nu leveret.ietlly i "l.lyvende fart". Ruteselskabernes udrangerede propelmaskiner blev solgt til cn helt ny type flyselskaber: Charterselskaberne, der hvert Ar fraglede titusindvis af solhungrende skandinavcr til Sydeuropa. Den 10. maj 1960, da den nye store lullhavnsterminal (den nuverende Terminal 2) blev indvict, var antallet afjetflys ankomstcr og afgange stegetil 28 fly-ekspeditioner om dagen (man husker stadig de larmende "Caravcllcr"), og trafikken steg og stcg. Lufthavnen der aldrig kom Selv om llytrafikken fortsalte m d at stige op gennem 1970'crne blev der ikke foretaget flere udbygninger efter det sidste store udvidelsesprogram, der startede i 1969 og blev afslutlet i 1972, hvor antallet af starter og landinger - pr. ir - nu var stegel til og passagertallet rundede de 8 millioner. Man havde en ny storlufthavn pa tegnebrfftet. Det var anleggelsen af en lufihavn pa Saltholm- med tilhsrende bro til Danmark og Svedge. Det vat en kampe investering, som blev vurd ret grundigt af adskillige eksperter. Resultatet blev, at folketinget i Danmark vedtog, at man i stedet for at bygge en lufthavn pd Saltholm skullc udbyggc Kobenhavns Lufthavn. sa den kunne komme op pa en kapacitet pa millioner passagcrer Arligt i er For dct var langt billigere at udbyggo den cksist rende lufthavn i stedet for at bygge en helt ny. Samtidig vor de nye flytyper stojprofil blevet reduceret sa meget, at en lullhavn pi Saltholm ikke var nogen afgorendc lbrbedring afstojmiljoet Den nuvarende lufthavn I 1986 erstattede man den gamle finger B med en helt ny og elegant finger, som blev anlagt elier de mest modcrne ekspeditions- og komfortprincipper. Samtidig udvidcde og 9 april 2000

12 modemiserede man transithallen - bl.a. med verdens furste "rigtige" lufthavnsshoppingcenter. Man havde virkelig lagt vegt pi at skabe lyse, afslappende omgivelser, der i stort ornfang gav den enkelte rejsende individuelle adspredelses- og shoppingmulisheder.,- -1 *'., Billede 8. Det fantastiske overlydsllly "Concorden" Iondede i Kabenhavns Ldthavn i efierdret Det wr pd 'Tiehtvisninss-tut", sd det wt bdde faste os sdsk sans nan sa den rype dj y i lufihavnen. Det skulle Jienowr tyee pd.1e\titntionen: Parh, London oe New york. Foto: 1982 (Lolalhistorisk Sa,nlr'g). I 1989 fulgte s6 d n nye hoved-indenrigsterminal samtidig med at man fofisatte udvidelsen af udenrigsterminalen. To store parkeringshuse med tilsammen 2,400 parkeringspladser blev iigeledes opfon, og en ny finger A erstattede den gamle. I 1998 blev sa en rekke vigtige byggeprojekter ferdige, sasom: En finger, der forbandt indenrigs- og udenrigsterminaleme; ny ankomsthal; et nlt og supermodeme bagagesorteringsanleg; en l0 apnl2000

13 qr't''a' 44 i* r,i'=-hfl."=_\ i Billede 9: "Gsdest.oget" i det nye choppinqcenter i KobenhdB i'ldeiet i aptil J987. Foto: ap l I9E7 (r,ol.tlhistotkk So litlg). Lulihavn bler underjordisk international togstation samt to store - ogse underjordiske - parkeringsanieeg til biler og sidst men ikke mindst den store flotte deltaformede terminal ( l erminal 3). t foriret 1999 startede man se pa fsrste fase afen ny finger D og i slutningen af i ar (2000) skulle man vere ferdig med en gennemgribende ombygning af Tcrminal 2, der fbrsynes med rullefortorve. Et nyt stort Hilbn Hotel vil ogsa sta klar til indvielse. Samtidig vil man ogsi veere ferdig mcd at ombygge hnger C til at verc i to etager med rullelbrtorye og meget and t. Senere vil s6 finger D blive suppleret med en finger E og en ny terminal4. ll apil2000

14 q"^-- 4" Den fremtidige lutthavn Fremtidens lufthavn vil sa beste af 4 terminaler og i alt 6 fingre. Man vil kunne ekspedere millioner passagerer og ca tons luflftagt om aret. I ar (1. juli 2000) 6bner sd motorvejs- og jembaneforbindelsen mellem Krbenhavns l,ufthavn og Sverige. Herefter vil de mange passagerer fra Danmark og Sverige kunne komme til lufthavnen bdde med bil, bus og tog. Bl.a. vil man kunne komme med tog helt oppe lia Stockholm og til Kobenhavns Lufthavn pa ca.4 timer; fia Goteborg og Aarhus pi ca. 2% time ' lra Malmo's centrum pa ca. 20 minutter og fra Kobenhavns centrum pa kun 12 minuttor. Fra penonen og op til check-in skranken er der knap og nap 100 meter. Herefter tager det kun nogle fa minutter fsr man er igennem sikkerheds-chcket og kan bevage sig frit rundt i det store transitomrade. Her finder man mere end 50 butikker, 15 restauranter og barer samt konferencefaciliteter, hotelsektion, sauna og m get, megel mere. t2 apdl 20(n

15 Her ses et andet 4 SA''s Boing 747 passageily Aunbojet) pd vej i lufen og iderc u!1 ovr Oresund med lehing nod $erige. Ak ia, om et par mdfieder behtvel hverkznfly ellerferge for at konme til 9erige. Nehl Sd korer nan blot tige ud og arer broen - Lufiho\,rcns n erneste nabo - tur er klat til indvielse (Foto tilhoter: Lokalhistorisk Sanling).

16 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvendig til: Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup Tlf s 4s Abningstider: Mandag Tirsdag Fredas Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi Kastrupgardsamlingen: - "Midt pi Amager" og "Kastrup GIas" Abent: Tirsdag - sondag Onsdag tillige Og pi Plyssen, Amager Strandvej 350, 1. Sal: Permanente og skiftende udstillinger (se bl.a. T6mby Bladet) Abent: Lordag og sondag

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2 uamlsnuonr,t, '..:i,,tr' NR. 2 Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc Isvintre Den hvide vinter er over os og fejemaskiner dominerer gader og veje. Sjappet ligger tykt og gor enhver cykel- og gitur til

Læs mere

MANEDSBLADET. Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM. Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM. Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM tc' Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Der udskibes f&r fra Saltholm i Kastrup havn ca. 1920 E1444,"t d4,,. Fergerne

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 1956. I 1985 holdt man op med at lave

Læs mere

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Ez/4.t4to. /4,., Si er det atter jul. Denne gang lader vi forfatteren Karla Frederiksen fortaelle om sin barndomsjul

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

MANEDSBLADET. Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Ternby Kommunes Lokalhistoriske Samling rssn 1397-5412 Veje opkaldt efter personer Der er i dag kun

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør Telefon- og Turtjenestens program for Dragør marts - december 2016 Hvad er Turtjenesten? Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt netværk mulighed for at få dejlige oplevelser

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

MANEDSBLADET. Nr. 7 august 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Nr. 7 august 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Nr. 7 august 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling lssn 1397-5412 TArnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Skrevet og redigeret af Inger Kjer Jansen Tuarnby Sogns Folkebibliotek 100

Læs mere

MAI\EDSBLADET. Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MAI\EDSBLADET. Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MAI\EDSBLADET Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Eehrzez d4.,, Fastelavnen Ordet fastelavn kommer fra tysk: Vastelabend, det vil sige, aftenen for flasten,

Læs mere

Englændertræf i det smukke Nordsjælland

Englændertræf i det smukke Nordsjælland Englændertræf i det smukke Nordsjælland Sådan lød overskriften på invitationen til årets fælles træf med Rootes klubben, og vi kan kun give arrangørerne ret. Nordsjælland er smuk (ikke at forklejne andre

Læs mere

Mest travle start på sommeren nogensinde

Mest travle start på sommeren nogensinde Mest travle start på sommeren nogensinde Den voksende rejselyst til og fra Danmark gav i juni en markant vækst i antallet af passagerer på 9 procent i Københavns Lufthavn. Dermed blev juni den mest travle

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Vejen til Silent Retreat Center

Vejen til Silent Retreat Center Vejen til Silent Retreat Center Telefon: Vores fastnet nummer er 0039 96 97 604, mobilnummeret er 0039 333 47 45 521 Vi anbefaler at flyve fra København til Rom med Norwegian eller SAS (begge med afgang

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street.

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street. London 24. 26. april 2012 Tirsdag d. 24. april 2012 Kl. 6.50 Kl. 7.50 Kl. 9.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3 skal være overstået. Afrejse Københavns Lufthavn med British Airways BA 811 til

Læs mere

Et styks påkrævet rejsebrev.

Et styks påkrævet rejsebrev. Et styks påkrævet rejsebrev. Beordret fra Andreas, Buster og Jørgen. Det er ikke med min gode vilje at jeg skriver dette rejsebrev, men alle i der hjemme skal have lov til at læse, hvad jeg render og laver

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II. Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II. Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling ISSN 1397-5412 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

SMØRREBRØD I VERDENSKLASSE ADAM AAMANN ÅBNER RESTAURANT PÅ NYTORV CPH FEJRER 90 ÅRS FØDSELSDAG. Gorm s om CPH Et kæmpe springbræt mod resten af verden

SMØRREBRØD I VERDENSKLASSE ADAM AAMANN ÅBNER RESTAURANT PÅ NYTORV CPH FEJRER 90 ÅRS FØDSELSDAG. Gorm s om CPH Et kæmpe springbræt mod resten af verden INSPIRATION FRA AIRPORT SALES / 02-15 AIRBUS A380: EN VERDENSNYHED LANDER I CPH HVAD KUNDERNE SIGER: NY ANALYSE OM KUNDERNES SHOPPINGVANER I CASC CPH FEJRER 90 ÅRS FØDSELSDAG Gorm s om CPH Et kæmpe springbræt

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MANEDSBLADET. .: Til Valgerne. i Taar,riby{bmmune! : /.:.'. Sognerddsvalgfor 1917. Nr. 4 April 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling .{\.

MANEDSBLADET. .: Til Valgerne. i Taar,riby{bmmune! : /.:.'. Sognerddsvalgfor 1917. Nr. 4 April 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling .{\. MANEDSBLADET.: Til Valgerne. i Taar,riby{bmmune! : /.:.'. / rl- /.{\. - " ljr v.il.diii; of Elrdtnfr. aor!ii.n. rrkltk.; h.,,uddrrs.r rr(nbr'konn'in.s\r.sr 3k.! lor l9l3-14 d.r,d d.t forsl. rl d.l-nuv-r.nd.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Sildefiskeri. TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5

Sildefiskeri. TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5 tu,,,, Sildefiskeri TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5 Lidt om isrer sildefiskeriet i Kastrup Arstiden for "hsstsild" nermer sig. Tidspur.rktet hvor silden skulle vere speciel

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

MANBDSBLADET. Amager Travbane. Nr.3 Marts 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANBDSBLADET. Amager Travbane. Nr.3 Marts 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANBDSBLADET Amager Travbane Nr.3 Marts 1999 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Amager Travbane Dlanleeqes Ideen om en travbane pa Amager dukkede op efter l. verdenskrig, hvor interesscn 1br hestesport

Læs mere

Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling

Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling Forcidebi alet: "En neget mg egdesvend". 4. generation afeh snedeslegt pd AmogeL Ande8 Li.nqrcat Han var fodt i 1891 og blev Tdnbr Lm^brs ndste

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Planlægning af lufthavne kan hospitaler lade sig inspirere?

Planlægning af lufthavne kan hospitaler lade sig inspirere? Planlægning af lufthavne kan hospitaler lade sig inspirere? Introduktion 2 Hvem er jeg? Kasper Dybkjær Hounsgaard Managing Partner, Copenhagen Optimization 33 år 8 års erfaring fra transportbranchen (CPH

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

Vinterkatalog 2012/2013

Vinterkatalog 2012/2013 Vinterkatalog 2012/2013 Personaleindkøbsring Udgivet af: SAS PERSONALEINDKØBSRING Amager Strandvej 402 Intern postkode: CPHPICR 2770 Kastrup E-mail: sas@saspersonaleindkobsring.dk Vinterkatalog 2012/2013

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Restaurant Miss Lily s, 132 West Houston Street Jamaicansk inspireret restaurant. Vi får serveret menu, som er forudbestilt.

Restaurant Miss Lily s, 132 West Houston Street Jamaicansk inspireret restaurant. Vi får serveret menu, som er forudbestilt. Søndag d. 13. oktober 2013 Dag 1 09.30 Fremmøde i Kastrup Terminal 3. Tjek ind skal forestås af den enkelte selv og være afsluttet senest kl. 11.35 Gruppen mødes i transithallen i Kastrup foran Lagkagehusets

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Bygningstegnin. fro orkivetskotkisle. 4. oel. trtenoomsntstoner - MANtrDSBLADET

Bygningstegnin. fro orkivetskotkisle. 4. oel. trtenoomsntstoner - MANtrDSBLADET MANtrDSBLADET trtenoomsntstoner - Bygningstegnin 4. oel fro orkivetskotkisle Nr. I0 - Novcmber 2006 Timby Kommuncbibliotckcr - Lokalhislodsk Samling II I Fors leillustatlott: Kastrup Skole I detue udgave

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa priser fra Billund 4.112, Kastrup 6.190, Stockholm 4.987,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 183 Offentligt Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Program Status pr. 22. februar 2008 Lørdag d. 1. marts 13.30 16.00 21.15

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

Fakta om Det Nye Experimentarium

Fakta om Det Nye Experimentarium Fakta om Det Nye Experimentarium (Foto Adam Mørk) Fænomenale oplevelser i naturvidenskabens og teknologiens verden Nysgerrighed er grundstoffet, som Experimentarium er gjort af. Vi vil tænde en gnist i

Læs mere

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012 Rejsen til AnyWhere Tiger Camera 2012 PriceWinner Tigers Fotokonkurrence 2012 Et stærkt billede med stor aktualitet, et generationsportræt med humor og bid. Billedet af en bevægelse, men det er ikke ungdommen,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamling 2016

Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Som formand for bestyrelsen skal jeg indledningsvis slå fast, at årets regnskab er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

SØDISBAKKE MUSEUM. Forsorgshistorie gennem 150 år

SØDISBAKKE MUSEUM. Forsorgshistorie gennem 150 år SØDISBAKKE MUSEUM Forsorgshistorie gennem 150 år VELKOMMEN TIL SØDISBAKKE MUSEUM I Mariager byggedes i 1866 en Tvangsog arbejdsanstalt til anbringelse af betlere og løsgængere, der ikke kunne klare sig

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Markering af 200 års dagen for Danmarks første luftpost 2. juni 2008. Foto Carsten Jørgensen

Markering af 200 års dagen for Danmarks første luftpost 2. juni 2008. Foto Carsten Jørgensen BALLONNYT Nummer 4/2008 Juli 2008 - Årgang 14. Markering af 200 års dagen for Danmarks første luftpost 2. juni 2008. Foto Carsten Jørgensen Dansk Ballonunion er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub og herigennem

Læs mere

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden Se flyselskabernes værste fejl Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden 03 De værste flyfejl 05 De 15 flyselskaber med flest fejl 05 Andre grove fejl

Læs mere