4. Center for Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Center for Borgerservice"

Transkript

1 4.

2

3 Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor man blandt andet kan få løst en række serviceopgaver som udstedelse af: Pas og kørekort Ændring af forskudsregistrering Andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af kommunale udlæg. Derudover er det ofte her, at borgere med mere komplekse forløb får rådgivning og vejledning i forhold til deres fremtidige kontakt med Egedal Kommune bl.a. indenfor integration m.m. Endvidere varetager Borgerkontakt udbetalinger og sagsbehandling af borgerrettede lovbestemte ydelser som: Sygedagpenge Kontanthjælp Tildeling af personlige tillæg til pensionister Indskudslån i almene boliger Tildeling af kropsbårne hjælpemidler. Borgerkontakt har også opgaven i forhold til kontrol af evt. misbrug af offentlige ydelser. En gang årligt har Byrådet tidligere godkendt regulering af rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpemodtagere der fremskrives i forhold til KL s pris- og lønskøn. Denne praksis ændres således, at der fremover ikke fremlægges en politisk sag men Byrådets godkendelse, vil ske i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse - og vil herefter kunne aflæses i takstbilaget. Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tilbud af ydelser efter hovedsagelig Serviceloven og Sundhedsloven til borgere i alle aldre. Tildeling af ydelser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering ud fra ansøgerens fysiske- og/eller psykiske funktionsniveau. Den Tværfaglige Myndighed har kompetence til at træffe afgørelse om tilbud af følgende ydelser: Personlig pleje og praktisk hjælp Sygeplejeydelser Ældre- og handicapboliger samt plejeboliger Økonomisk hjælp til pasning af døende i eget hjem Brugerstyret Personlig Assistance Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælp til livstilsændringer Hjælpemidler såsom rollatorer, kørestole, handicapbiler, boligændringer Syns- og høretekniske hjælpemidler Kompenserende specialundervisning for voksne Flextrafik Indberetninger af magtanvendelser overfor voksne Ansøgninger om magtanvendelser overfor voksne. 1

4 Egedal Bibliotekerne har ansvar for drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse og bibliotekspunktet på Stenløse Rådhus. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film, tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrangementer som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og voksne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. foretager udvikling og implementering af borgerrettede digitale løsninger i hele organisationen og sikrer en let tilgængelig og læsevenlig hjemmeside, med NEM-adgang til selvbetjening. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budgetforslag fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Social og Sundhedsudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Indt. fra den centrale refusionsordning Kultur og Erhvervsudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er i alt på 199,1 mio. kr. Heraf er 47,8 mio. kr. til løn, og 151,3 mio. kr. er til øvrig drift. Som en konsekvens af de effektiviseringer, der skal indhentes på grund af opførelse af nyt Rådhus, er der lagt reduktioner ind i budgettet med følgende beløb: kr., 2016 og følgende år kr. Indtægtsbudgettet vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er flyttet fra Center for Borgerservice til Center for Administrativ Service. Energibudgetterne er i 2014 og frem samlet i Center for Ejendomme og Intern Service, for at styrke indsatsen på energiområdet. I den forbindelse er der flyttet energibudgetter for kr. fra i 2014 og frem. Effektiviseringer vil foretage effektiviseringer for i alt kr. i 2015 fordelt med kr. i Borgerkontakt, udmøntet i ramme og kr. i Den Tværfaglige Myndighed, udmøntet i Center for Administrativ Service ramme, da det er effektivisering på grund af overgang til billigere IT-system, og udgiften til det henhører under CAS. 2

5 Budgettets forudsætninger Digitalisering Pr. 1. december 2012 trådte ny lovgivning i kraft. Det betyder, at man som borger, skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside eller Borger.dk. Det kan være, når man skal ansøge om plads i dagtilbud, skole, SFO, have nyt sundhedskort og melde flytning. Der vil i forhold til Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi komme en række øvrige områder, hvor borgeren betjener sig selv. Dette er indarbejdet i den såkaldte e2015 aftale. Her skal en række løsninger og processer være implementeret primo Denne udvikling vil på sigt betyde, at alle borgere skal anvende NEM ID ved digital kontakt med kommunen. Den nye lov indikerer et radikalt skifte for borgerbetjeningen, hvor den digitale kanal bliver det naturlige førstevalg ved enhver henvendelse til det offentlige. I s Borgerkontakt er en række medarbejdere uddannet til en mere generalistisk tilgang i mødet med borgeren. Det handler om, kun at have fokus på at ekspedere borgerne, med udgangspunkt i at støtte/hjælpe borgeren i at betjene sig selv, ud fra det niveau borgeren er på. Når borgeren henvender sig såvel personligt som telefonisk med sin udfordring, vil de således blive mødt af en medarbejder, som så vidt muligt guider borgerne videre digitalt. Selvfølgelig ekspederes borgerne i det omfang, der ikke forefindes en digital løsning. Telefonomstillingen vil ændre sig, fra at være en klassisk omstilling, til at blive et egentlig call-center, hvor man videst muligt straks afklarer borgerne, i stedet for at stille borgerne videre til baglandet. I denne proces indgår at lytte til borgeren, og eventuelt støtte dem via telefonen i forhold til selvbetjening. Processen fortsætter i For at sikre, at vi som kommune kan leve op til Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt sikre, at vi understøtter de borgere som allerede bor i Egedal, har vi i dag følgende tiltag: Borgerrettet undervisning på mange niveauer, også tilpasset den enkelte, både i Borgerservice og på Bibliotekerne. Frivilligt IT korps med undervisning på tre destinationer hver uge. Sikre at hjemmesiden er let tilgængelig. Hjælp til selvhjælp, hvor vi møder borgerne aktivt i forhold til at understøtte dem i at betjene sig selv, på områder som er digitale. Altså sætte sig ved en skærm med borgeren, for at oprette f.eks. NEM ID. Medbetjening digitalt på bibliotekerne, hvilket vil sige man som borger inden for bibliotekernes åbningstid, kan blive vejledt i brug af enten offentlige hjemmesider, eller hjælp til en selvbetjeningsløsning, endvidere kan bibliotekerne oprette NEM ID. Omstillingen foretager i øjeblikket telefonisk vejledning i, hvor og hvordan man kan finde udvalgte selvbetjeningsløsninger samt betjening heraf. Fra 2015 vil der være tale om et reelt call-center. De allerede igangsatte initiativer understøttes af nye, som tager udgangspunkt i at få fat på de grupper af samfundet, som ikke kan, og måske aldrig vil kunne betjene sig selv digitalt. Hvordan får vi fat i de helt unge, og hvordan kan vi hjælpe de ældre og øvrige borgere, hvor det digitale medie ikke er en del af deres hverdag? Vi har allerede undervisning, men her kommer borgeren til os. Vi kan visitere de ældre som i forvejen er berettiget til at få læst post op, til at kunne få dette gjort digitalt. Der arbejdes på at uddanne frivillige til at kunne understøtte i undervisning m.m., ligesom der arbejdes på at møde borgeren lokalt. Fritvalgsreglerne Den Tværfaglige Myndighed har kompetencen til at bevilge hjælp til borgere i form af personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til Serviceloven. Borgere der er bevilliget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp kan frit vælge hvilken leverandør, som skal udføre hjælpen. Leverandøren skal være godkendt af Egedal Kommune og skal have indgået en kontrakt med kommunen. 3

6 Det er også Den Tværfaglige Myndighed, som fører kontrol med den kommunale og de private leverandører, for at sikre at kommunen kun betaler for den hjælp, som borgeren har fået bevilliget hjælp til og for at sikre, at hjælpen bliver udført ud fra de politisk godkendte kvalitetskrav. Egedal Kommune har følgende godkendte leverandører, som må udføre hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp: Tabel 1.1 Leverandører som udfører pleje og praktisk hjælp. Praktisk hjælp Personlig pleje Indkøb 83 Madservice Multi Indkøb Egedal Indkøbsordning Den Private Kok Egedal Kommunes Madservice Normas Trasbo Egedal Hjemmeservice Egedal Kommunes Hjemmepleje Tryghedsplejen Omsorgsplejen P. Obels Hjemmepleje I 2013 opsagde 4 private leverandører deres kontrakter med Egedal Kommune, hvilket betød at nogle borgere uventet skulle vælge ny leverandører på baggrund af dette. Den Tværfaglige Myndighed modtager 1-2 ansøgninger pr. md. fra firmaer, som ønsker at blive godkendt som leverandør i Egedal Kommune. Private leverandører af personlig pleje er præget af stor udskiftning i Egedal Kommune, hvilket medfører øget administration af området. Effektiviseringspotentiale ved udbud af personlig pleje og praktisk hjælp I april 2013 vedtog Folketinget en ny lov om udbud og frit valg af leverandører i forhold til området for personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet med loven er at fremme kommunernes beslutninger om udbud af hele eller dele af hjælpen. Loven blev indgået som en del af Moderniseringsaftalen for 2013, som bl.a. ligger til grund for aftalerne om kommunernes økonomi for 2013 og frem. Det forventede effektiviseringspotentiale på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i Moderniseringsaftalen har Egedal Kommune i 2013 lavet udbud på en del af den praktiske hjælp efter 83 i Serviceloven. Byrådet traf i februar 2013 beslutning om at lave udbud på indkøbsordning af dagligvarer, som er en del af den praktiske hjælp, som borgere kan blive visiteret til. Dette udbud betød en effektiviseringsgevinst på kr. i 2013 og kr. i 2014 og frem. Egedal Kommune har endvidere fortsat mulighed for at effektivisere på fritvalgsprisen ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, herunder rengøring og tøjvask. Der vil her være mulighed for at reducere den nuværende pris til de private leverandører. 4

7 Egedal Kommune skal have minimum to leverandører indenfor personlig pleje og praktisk hjælp for at sikre, at borgerne har et frit valg af leverandør. Ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp kan kommunen med fordel effektivisere ved at reducere antallet af leverandører fra de nuværende syv til én kommunal og to private leverandører. Dette vil endvidere give de private leverandører et bedre indtægtsgrundlag og sikre en mere stabil drift. Det forventes endvidere, at dette vil medføre en bedre kvalitet i den hjælp borgerne modtager, hvis der ikke sker hyppig udskiftning af leverandør. Tabel 1.2 Borgernes fordeling i % i forhold til valg af leverandør for 2013: Personlig Antal borgere i Fordeling i % Antal visiterede Fordeling i % pleje løbet af 2013 timer i løbet af 2013 Kommunal % % leverandør Privat % % leverandør I alt % % Praktisk hjælp Antal borgere i løbet af 2013 Fordeling i % Antal visiterede timer i løbet af 2013 Fordeling i % Kommunal % % leverandør Privat % % leverandør I alt % % Koordineret sagsbehandling Den Tværfaglige Myndighed har igennem de senere år haft en udfordring med at sikre, at borgeren er i centrum for sagsbehandling, for de borgere hvor flere myndighedsafdelinger sagsbehandler deres forskellige ansøgninger. Dette stiller store krav til medarbejderne for at sikre et samarbejde på tværs af faglighed og centre, for at tilgodese at borgerne bliver kompenseret for deres handicap eller anden funktionsnedsættelse, og at der ikke sker over/under kompensation. For at sikre, at der opnås samarbejde i fælles sager, så der sker helhed i sagsbehandlingen og at sagerne behandles indenfor sagsbehandlingsfristerne, kræver det mange medarbejderressourcer. Den Tværfaglige Myndighed har derfor fokus på at udarbejde arbejdsgange på tværs af centre ved brug af LEAN som analyse redskab. I 2014 er der påbegyndt en samarbejdsproces med Center for Social Service, for at sikre en mere koordineret sagsbehandling, hvor der er fokus på inddragelse af borgeren, og hvor der sættes fælles mål for indsatsen. Hjælpemiddeldepotet I 2012 indgik Egedal Kommune og Frederikssund Kommune et fællesskab i form af oprettelse af et fælles hjælpemiddeldepot, som et 60 selskab. Samarbejdet mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Hjælpemiddeldepotet I/S er fortsat under udvikling. På nuværende tidspunkt anvender selskabet en finansieringsmodel, hvor andelen af Egedal Kommunes udgifter bliver opgjort på baggrund af den procentvise fordeling af forbruget af alle hjælpemidler. Dette medfører, at såfremt en af kommunerne ønsker et højere serviceniveau i forhold til enkelte hjælpemidler, så finansierer begge kommuner dette serviceniveau. Ligeledes har Egedal Kommune igennem de senere år hjemtaget mange opgaver indenfor det specialiserede sociale område for både børn og voksne, hvilket også har medført, indkøb af socialpædagogiske træningsredskaber, hvilket med fordel kunne blive en del af hjælpemiddeldepotet, men som den nuværende finansieringsmodel ikke kan tage højde for. Det er derfor nødvendigt at analysere hvilke finansieringsmodeller, der med fordel kan anvendes. 5

8 Pensionsområdet Antallet af folkepensionister (personer over 65 år) forventes at stige fra personer i 2014 til personer i 2015 i alt en stigning med 268 personer fra 2014 til 2015, jf. kommunens befolkningsprognose. Udviklingen fortsætter i 2016 hvor der forventes personer over 65 år. Denne udvikling påvirker Den Tværfaglige Myndigheds område pga. øget efterspørgsel på ydelser efter Serviceloven. Integrationsområdet På integrationsområdet er antallet af flygtninge stigende fra 2014 til Tabel 1.3. Antal flygtninge i perioden fra Beskrivelse/år Antal flygtninge (kvote) Ankomne flygtninge Der forventes netto at skulle bruges i alt 1,3 mio. kr. i introduktionsydelse til 45 flygtninge i 2015 jf. tabel 2.2. Budgettet fordelt på rammer Centerets bevilling henhører under to udvalg. Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. Budgettet er fordelt på 5 rammer, Myndighed og Bestiller, Sekretariat, Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne i Egedal. Tabel 2 Center for borgerservice budgetforslag fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Social og Sundhedsudvalget Sekretariat Borgerkontakt Den tværfaglige myndighed Kultur og Erhvervsudvalget Sekretariat (biblioteker) Bibliotekerne i Egedal Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Effektiviseringer vil outsource det nuværende KMD-kontaktcenter, som understøtter Kviksvar på hjemmesiden. I stedet vil nogle af de faciliteter der er på Borger.dk understøtte fremtidige behov, samt at kommunen via det nye call-center vil løse opgaven i kontakten med borgeren. Dette giver en besparelse på henholdsvis kr. og kr. ved at effektivisere og omlægge omstillingen til en call-center. Den Tværfaglige Myndighed vil foretage udlicitering af tøjvask, som vil give en samlet effektiviseringsgevinst på kr., som dels fremkommer ved indførelse af egenbetaling samt tidsbesparelse i hjemmeplejen. 6

9 Social- og Sundhedsudvalget Ud af den samlede bevilling på 182,3 mio. kr. er udgifterne fordelt med 121,6 mio. kr. til Borgerkontakt og 33,7 mio. kr. til Den Tværfaglige Myndighed. Sekretariat udgør 27,0 mio. kr. I tabel 3 kan ses i oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget Den samlede bevilling udgør 16,8 mio. kr. I tabel 3 kan ligeledes ses en oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Budgetforudsætninger- og perspektiver Centrets budgetrammer i tabel 2 er baseret på aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde gange pris pr. enhed, hvor det er muligt og giver mening. Budget og enhedspris er fremskrevet til 2015 priser. Tabel 2.1 Begravelseshjælp m.m. personer kr. (1.000 kr.) Begravelseshjælp Ikke aktivitetsbaseret budget - kørsel 53 I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) 0 Netto bevilling Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i Det er formuegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse, der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257, og kommunen kan ikke selv regulere, hvorvidt der skal udbetales ydelse eller ej. Tabel 2.2 Introduktionsydelse Helårs- Enhedspris Budget 1) personer kr. (1.000 kr.) Anskaffelser m.m Løbende introduktionsydelse I alt (bruttoudgifter) Statstilskud (50 %) -667 I alt (indtægter) -667 Netto bevilling 667 Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Egedal Kommune er i 2015 tildelt en kvote på 45 flygtninge. (Budgettet er endnu ikke tilrettet det forøgede antal flygtninge i Det foretages ved de tekniske korrektioner 4. runde). Introduktionsydelsen dækker over etableringsomkostninger i eget hjem og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er tale om et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. 7

10 Tabel 2.3 Sociale formål Helårs- Enhedspris Budget 1) personer kr. (1.000 kr.) Samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede Enkeludgifter og flytning Efterlevelseshjælp Hjælp til udsatte lejere I alt (bruttoudgifter) Statstilskud I alt (indtægter) Netto bevilling Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til tandpleje og udsatte lejere, som er beregnet ud fra et skønnet forbrug. Disse tilskud trådte i kraft pr. 1. januar Der forventes uændret antal personer fra 2013 til Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkeltydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Tabel 2.4 Særlig støtte jf. 34 m.m. Helårs- Enhedspris Budget 1) personer kr. (1.000 kr.) Særlig støtte I alt (bruttoudgifter) Tilbagebetalingspligtig hjælp Særlig støtte, terminsydelser Statstilskud -344 Statstilskud vedr. ikke aktivitetsbaseret budget -137 I alt (indtægter) -543 Netto bevilling 703 Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der budgetteres med uændret antal personer fra 2013 til Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter. Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. 8

11 Tabel 2.5 Den Tværfaglige Myndighed sager kr. (1.000 kr.) Den Tværfaglige Myndighed Hjælpemidler Afdragspligtig del af billån Afdragsfrit lån Særlig indretning Rep. af særlig indretning Tilskud til kørekort Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del Andre hjælpemidler (Terapeutbevilligede): heraf teleslynger/badetøj mm heraf hjælpemidler, der skal genbruges heraf El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer Hjælp til boligindretning Ikke aktivitetsbaseret budget 824 Netto bevilling Kilde: Økonomisystemet Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i Herudover er der foretaget et skøn på en tilgang af 4 nye bilsager i 2015, som ikke tidligere har været kendt. Beregning på særlig indretning er foretaget på baggrund af faktisk forbrug i Der budgetteres med yderligere 4 nye sager i hvert overslagsår. Enhedspris på øvrige hjælpemidler i ovenstående tabel er dels baseret på forbrugsmønsteret pr. 30. juni 2014 og dels et skøn over forventning til Tabel 2.6 Borgerkontakt personer kr. (1.000 kr.) Borgerkontakt Hjælpemidler Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Stomihjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Andre hjælpemidler heraf parykker Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Diabeteshjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Netto bevilling Kilde: Økonomisystemet 9

12 Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der er budgetteret med uændret antal personer fra 2013 til Tabel 2.7 Helbredstillæg til pension sager kr. (1.000 kr.) Briller Fysioterapi, kiropraktor og psykologi Tandbehandling Tandproteser Medicin Fodbehandling Høreapparater Supplement til brøkpension Andet personligt tillæg I alt (bruttoudgifter) Statstilskud ( 50 %) I alt (indtægter) Netto bevilling Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til høreapparater - fordelt ud fra et skønnet forbrug, idet loven først trådte i kraft pr. 1. juli Der forventes uændret antal personer fra 2013 til Der kan ydes helbredstillæg til pensionister med en likvid formue under kr. (2014-tal) og en personlig tillægsprocent på over 0. Tabel 2.8 Boligydelse sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (25%) Tilskud til lejere Lån til ejere af én familieshuse Tilskud til andelshavere Lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger I alt bruttoudgifter Mellemkommunal refusion Betaling til kommer Betaling fra kommuner Netto mellemkommunal refusion Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til

13 Tabel 2.9 Boligsikring sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (50%) Almindelig boligsikring Tilskud til lejere - førtidspension Lån til andelshavere - førtidspension Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til Tabel 2.10 Førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 Kommunal medfinansiering (50%) sager kr. (1.000 kr.) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Invaliditetsydelse (skattefrit) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. 11

14 Tabel 2.11 Førtidspension - tilkendt mellem 1/ / Kommunal medfinansiering (65%) sager kr. (1.000 kr.) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Invaliditetsydelse (skattefrit) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 35 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på otte sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. Tabel 2.12 Førtidspension - tilkendt efter 1/ sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (65%) NY førtidspension Kommunal medfinansiering (50%) NY førtidspension Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 35 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fire første måneder i Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 17 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. 12

15 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser netto bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budgetforslag funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Social og Sundhedsudvalget Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorlig syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelser til pensionister kommunal medfinasiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Kultur og Erhvervsudvalget Folkebiblioteker Servicejob Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 13

16 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Lønudgift til hospitalskoordinatorfunktion Øget regningskrav til refusion vedr. førtidspension til andre kommuner Aktivitetsudvidelse integrationsområdet Programleder til monopolbrudsprojekt - afgives fra Center for Administrativ service Løn- og driftsbudget vedr. digitalisering - afgives fra direktion og sekretariat Aktivitetsstigning vedr. begravelseshjælp Øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler Stigende gennemsnitspris til personlige tillæg til pensionister Stigende gennemsnitspris til sociale formål Faldende gennemsnitspris til særlig støtte Faldende pris vedr.medfinansiering af boligydelser Stigende pris vedr. medfinansiering af boligsikring Faldende pris vedr. medfinansiering af førtidspension tilkendt efter regler før 1. januar stigende pris vedr. medfinansiering af førtidspension tilkendt efter regler efter 1. januar 2003 med 35 % refusion Faldende pris vedr. medfinansiering af førtidspension tilkendt efter regler efter 1. januar 2003 med 65% og 50% refusion Tilbagebetaling af afdrag på billån Indfrielse af afdragsfrie billån Særlig indretning, og reparation af biler Nulstilling af indtægtsbudgetbudget vedr. kontrolgruppen Effektivisering vedr. udbud af tøjvask - egenbetaling Energibudgettet er flyttet til Center for ejendomme og intern service Refusionsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltssager er flyttet til Center for Administrativ Service Kultur og Fritidsudvalget Energibudgettet er flyttet til Center for ejendomme og Tekniske korrektioner i alt ) er angivet i 2015-pris 14

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere