Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010"

Transkript

1

2 INDLEDNING...3 FASTE AKTIVITETER...5 MedicinInfo...5 Giftlinjen...6 Zelo, fase 1 enhed...8 Klinisk Farmakologisk Laboratorium...8 Klinisk farmakologiske stuegange...8 Bivirkningsmanager...8 Region Hovedstadens Lægemiddelkomité...9 Samarbejde med primærsektoren...9 De lokale lægemiddelkomitéer Uddannelsen af speciallæger PROJEKTER Forskningsprojekter ØVRIGE AKTIVITETER Tillidsposter m.m PUBLIKATIONER Originale artikler Letters og anden videnskabelig debat Bogkapitler og anden videnskabelig formidling Debatindlæg Postere og inviterede foredrag Priser Stipendier/økonomisk støtte BILAG Personale

3 INDLEDNING 2010 var igen et travlt år. Lægemiddelområdet er fortsat et meget aktuelt og debatteret område. Det skyldes blandt andet de stigende udgifter, kompleksiteten af området med polyfarmaci, de svære sektorovergange og utilstrækkelig IT-støtte samt medicineringsfejl, der dominerer de utilsigtede hændelser. Nye, dyre behandlinger skal vurderes, diskuteres med de Sundhedsfaglige Råd (SFR) og ofte med Lægemiddelstyrelsen, og vejledninger skal udarbejdes - et arbejde, som Rådet for Anvendelse Af Dyr Sygehusmedicin (RADS) delvist har overtaget i Klinisk Farmakologisk Afdeling har deltaget i dette arbejde med udarbejdelse af fagligt materiale og oplæg til Amgros i forbindelse med valg af lægemiddelgrupper til vurdering og medlemskab af Styregruppen. Danske Regioner udgav en rapport vedrørende Sikker, ensartet og effektiv brug af medicin med Klinisk Farmakologisk Afdeling i styregruppen. Efter mange år med samme formand i først H:S Centrale lægemiddelkomité og siden i Den regionale Lægemiddelkomité kom der nyt formandskab, således at vicedirektør på Bispebjerg Hospital Steen Werner Hansen og overlæge Stig Ejdrup Andersen (Klinisk Farmakologisk Afdeling) har overtaget formandskabet, efter undertegnede valgte at stoppe. Den Regionale Lægemiddelkomité har allerede udført væsentlige opgaver inden for rationel lægemiddelanvendelse i regionen. Der er en stigende efterspørgsel efter klinisk farmakologiske ydelser - det være sig i de lokale lægemiddelkomitéer, som undervisere, i diverse stadigt stigende antal udvalg i Region H, Danske Regioner og Lægemiddelstyrelsen og der er et fortsat stigende antal spørgsmål til Giftlinjen, hvor afdelingen er ansvarlig for kvaliteten af de lægemiddelrelaterede svar og udvikling af vejledninger på dette område; nu næsten spørgsmål om året. Vores lægemiddelanalytiske laboratorium på Rigshospitalet har opnået ISOcertificering og vil fortsætte med at få flere analyser certificeret. Laboratoriet har 7 ph.d.-studerende og bidrager væsentligt til afdelingens videnskabelige produktion. Zelo, fase 1 enheden, er kommet godt fra start efter en velbesøgt reception i 2010 og har flere såvel kommercielle som ikke-kommercielle studier i gang. Samarbejdet med praksissektoren er blevet styrket ved en omstrukturering, der skulle give mere kontinuitet og sammenhæng mellem de to sektorer. I forbindelse med samarbejdet med de kliniske afdelinger påbegyndtes som noget nyt et projekt Optimed - et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling og de medicinske afdelinger på Bispebjerg Hospital. Dette projekt har til formål at styrke kvaliteten i lægemiddelbehandlingen for at sikre rationel farmakoterapi. Projektet omfatter såvel udfærdigelse af 3

4 behandlingsvejledninger i forgiftningsbehandling, etablering af ny sygeplejerskeuddannelse i medicinhåndtering, klinisk farmakologiske stuegange med efterfølgende afrapportering/undervisning i afdelingen samt oprettelsen af en "bivirkningsmanager" fra Klinisk Farmakologisk Afdeling. Sidstnævnte service i afdelingen varetager al indrapportering og opfølgning af lægemiddelbivirkninger efter oplysning af patientens CPR-nummer. Projektet, der afsluttes i 2011, synes allerede at have givet rigtigt gode resultater. Det har været en glæde, at de kliniske afdelinger og direktionen har bidraget så velvilligt til dette, idet jeg mener, at samarbejdet med klinikken og klinikkerne samt fornemmelsen for den kliniske hverdag er helt afgørende for, at vi som kliniske farmakologer fortsat kan levere en service på et niveau, der er relevant og til glæde for patienter og sundhedspersonale. Vi har haft god søgning til såvel I- som H-stillinger og begynder - efter mange år - nu at have færdigtuddannede kliniske farmakologer til rådighed. Dem er der brug for! God læselyst og tak for samarbejdet i Med venlig hilsen Hanne Rolighed Christensen Ledende overlæge, ph.d. Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital 4

5 FASTE AKTIVITETER MedicinInfo I 2009 blev Apotekets Information og Lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital lagt sammen til MedicinInfo. MedicinInfo er således lægemiddelrådgivningen for sundhedspersonale på Region Hovedstadens hospitaler. Den 1. marts 2009 kunne de første telefonopkald besvares på 2. sal i opgang 51. Den daglige lægelige leder har i 2010 været overlæge Jens P. Kampmann. MedicinInfo bemandes af læger og apotekspersonale og modtager henvendelser pr. måned, hvoraf 78% er telefoniske. Spørgsmålene omfatter en bred vifte af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Svartider og -dybde aftales med spørgerne, og alle svar gennemgås ved en konference, før de arkiveres i to databaser (LIWEB for læger og SAID for apotekspersonale). Hyppigste spørgsmålskategorier SAID LIWEB Dosering og administration 20% Bivirkninger 27% Holdbarhed, opbevaring og stabilitet 25% Graviditet 23% Produktion og levering 13% Interaktioner 15% Produktinformation og identifikation 21% Terapivalg 13% Andre kategorier 21% Andre kategorier 22% Rekvirentens stilling SAID* LIWEB Farmakonom 38% Læge 91% Sygeplejerske 21% Sygeplejerske 4% Læge 15% Andet 5% Farmaceut 20% Andet 6% Af i alt 2811 spørgsmål til MedicinInfo var de 440 primært lægefaglige. MedicinInfo ledes af apoteker Lars Nielsen og ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen, der afholder møder med de daglige ledere 1 gang hvert kvartal. Mange af de mål, der blev opstillet for Medicininfo i 2010, blev nået (se særskilt rapport fra MedicinInfo). Man opnåede dog ikke i 2010 at få mere tid til information på de fleste af hospitalets introduktionsprogrammer for nyansatte. (På BBH har man hver måned 15 minutter til alle Klinisk Farmakologisk Afdelings serviceydelser, herunder MedicinInfo). Svartider: 82% af alle svar afgives inden for 24 timer. Hvor svartiden blev aftalt < 2 timer, < 24 timer og < 1 uge, blev 90% af svarene afgivet inden for den aftalte tidsramme. 5

6 Kvalitetskontrol: Et panel bestående af to farmaceuter og 1 klinisk farmakolog vurderer regelmæssigt et udvalg af 4 kvalitetsindikatorer for både lægelige og farmaceutiske spørgsmål: Mål Svartid < 24 timer*) 73% 76% 80% Modtageren har søgt faglig sparring**) 90% 99% 100% Besvarelsen har et rimeligt omfang 82% 94% 100% Besvarelsen har en acceptabel faglig std. 84% 93% 100% *) Inklusiv spørgsmål, hvor spørgeren har givet mere tid **) Hvor dette har været relevant Andre aktiviteter for MedicinInfo Ved European Association of Hospital Pharmacists Kongres i Nice i 2010 blev præsenteret postere med titlerne: First Experiences with MedicinInfo a Question and Answer Medicines Information Centre run by Clinical Pharmacologists, Pharmacists and Technicians. Quality Assurance in a newly established Question & Answer Medicines Information Centre. Giftlinjen Antallet af henvendelser til Giftlinjen har været støt stigende siden åbningen for offentligheden i Der har naturligt nok været størst stigning i antallet af henvendelser fra private. Også professionelle har ringet i større omfang, og det anses som en positiv effekt af den større opmærksomhed om Giftlinjens eksistens. Faldet i antallet af henvendelser fra andre er et registreringsteknisk fænomen. 6

7 Henvendelser til Giftlinjen Andre Private Professionelle Giftlinjen oplever en fortsat stigning i henvendelser fra alle grupper. Et formål med Giftlinjens oprettelse var bl.a. at reducere antallet af henvendelser, som patienter hidtil havde rettet til skadestuer og lægevagt. Men det kan ikke umiddelbart ses af statistikken, idet antallet af henvendelser fra professionelle til Giftlinjen fra skadestuer og lægevagt fortsætter med at stige. Henvendelserne til giftlinjen drejer sig om stort set alt, et individ kan blive eksponeret for. Mønsteret adskiller sig hverken fra tidligere år eller fra mønsteret i andre nordiske lande. Stigningen i antallet af henvendelser om indtag af lægemidler ser ud til at fortsætte, og her er det i meget vid udstrækning professionelle, der søger Giftlinjens rådgivning. Henvendelser fordelt på art Kemi Teknik mm Dyr/plante Lægemiddel Misbrug Missing

8 Zelo, fase 1 enhed De fysiske rammer er færdiggjorte, og der har været afholdt reception primo november måned med besøg af ca. 100 personer. Receptionen bestod dels i et møde med gennemgang af historik, præmisser for funktionen og fremtidige muligheder, dels i en fremvisning af lokaliteterne samt en lettere servering. Modtagelsen var meget positiv, og fremmødet fra lægemiddelvirksomheder var meget tilfredsstillende. I indeværende år er der afsluttet to studier. Ultimo 2010 er der truffet aftale om gennemførelse af 4 kommercielle studier i et samarbejde med DanTrials samt 4 akademiske studier. Sidstnævnte er i samarbejde med Farmaceutisk Universitet og Rigshospitalet, Forskningsenheden, Hvidovre Hospital, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital og Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Klinisk Farmakologisk Laboratorium Klinisk farmakologisk Laboratorium analyserer særligt udvalgte lægemidler og misbrugsstoffer i urin og plasma. Laboratoriet har i 2010 opnået ISO certificering og vil fortsætte med at få flere analyser certificeret. Analyseaktiviteten er uændret i forhold til tidligere år. Laboratoriet har udviklet nye analyser, som forventes udbudt i Endvidere er forskningslaboratoriet aktivt inden for oxidative DNA-skader, lægemiddelmetabolisme, farmakoepidemiologi og farmakogenetik. Der er påbegyndt en turnusordning, hvor introlægerne er på laboratoriet i 3 måneder ad gangen. Klinisk farmakologiske stuegange De klinisk farmakologiske stuegange er fortsat inden for rammerne af Optimed-projektet, som påbegyndtes 1. oktober. Samtlige sengeafsnit i afdelingerne L, I, Y, G og N bliver besøgt ugentligt i en måned, 2 gange i løbet af det år, projektet strækker sig over. Tre seniorlæger i afdelingen står for gennemførelse af stuegangene. Ultimo 2010 er der skønsmæssigt gennemgået patientjournaler og ca medicinordinationer. Bivirkningsmanager En undersøgelse fra 2009, foretaget af Lægemiddelstyrelsen, viser, at kun 2% af de alvorlige og/eller uventede bivirkninger, der observeres på danske hospitaler, bliver indberettet. For at øge dette antal oprettedes 1. oktober 2010, som en del af Projekt Optimed, en bivirkningsmanagerfunktion. Vores foreløbige resultater viser, at antallet af bivirkninger indberettet fra Bispebjerg Hospital pr. måned nu er ca. 5 gange højere, end før implementeringen af Bivirkningsmanageren. 8

9 Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Klinisk Farmakologisk Afdeling har i det forløbne år beklædt næstformandskabet for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité (RLK) og varetaget sekretariatsfunktionen i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek. Også i 2010 udgav RLK en rekommandationsbog, som blev udarbejdet sammen med de Sundhedsfaglige Råd og primærsektoren. RLK analyserer løbende lægemiddelforbruget på både regions- og hospitalsniveau, og flere dyberegående analyser blev sat i værk som følge af dette. Blandt årets opgaver kan nævnes færdiggørelse af en regional sponsorpolitik og en behandlingsvejledning for multipel sklerose (samarbejde med SFR i neurologi) samt nye regionale vejledninger for risikolægemidler og koncentrerede elektrolytter. RLK arbejder også med at forbedre datagrundlaget for at vurdere lægemiddelforbruget i regionen. I 2010 tog RLK derfor fat på en analyse af, hvordan RLK får relevante data for graden af overholdelse af rekommandationer og standardsortimenter. Som forberedelse til akkrediteringen i 2011 blev der udarbejdet et tillæg til tværgående medicinvejledninger om delegeret ordination, som skal endeligt indarbejdes ved en kommende revision af vejledningerne. RLK samarbejder formaliseret med primærsektoren om koordination af rekommandationer. I 2010 påbegyndtes et fælles projekt for at få et mere rationelt forbrug af opioider i begge sektorer. Ved årets udgang er forbruget af oxycodon faldet med ca. 1/3 på hospitalerne, mens det er begyndt at falde i primærsektoren. I 2010 brugte Region Hovedstadens hospitaler 2,5 mia. kr. på lægemidler, en vækst på 5,2% mod 3,0% i hele landet. I primærsektoren brugtes 3,14 mia. kr., hvilket var en stigning på 1,8% mod 2,2% i hele landet. Samarbejde med primærsektoren RLK-underudvalget, Underudvalget for tværsektorielle rekommandationer har i 2010 bl.a. kortlagt forbruget af clopidogrel vs. dipyridamol og acetylsalicylsyre på neurologiske afdelinger i regionen og via SFR for neurologi, og samtidig tilskudsændring for clopidogrel, bidraget til, at de 2 behandlingsmodaliteter nu sidestilles til sekundær profylakse af apopleksi. Underudvalget har ligeledes set på primærsektorens udfordring, når patienter i sekundærsektoren ordineres gabapentin ved neuropatiske smerter, uden at der er søgt individuelt tilskud. Underudvalget har endvidere kortlagt, at der i sekundærsektoren ordineres flere større pakninger af benzodiazepiner end i primærsektoren og arbejder p.t. på en løsning på dette. Yderligere samarbejder Klinisk Farmakologisk Afdeling med primærsektoren via adskillige projekter, herunder et samarbejdsprojekt mellem BBH og Københavns Kommune om dosisdispensering. Afdelingen deltager i et større randomiseret, kontrolleret projekt i primærsektoren i regi af APO (Audit Projekt Odense) til undersøgelse af, om der kan opnås bedre blodtrykskontrol ved 9

10 intervention overfor praktiserende læger. Afdelingen bidrager i flere kommunale Samordningsudvalg, der søger at optimere kommunikationen om borgernes medicin i den tværsektorielle overgang. Afdelingen har sammen med Region Hovedstadens Medicinfunktion afholdt temamøder om polyfarmaci for læger i såvel primær- som sekundærsektoren. Afdelingen bidrager i et offentligt/privat netværk, No Age, der søger at optimere borgernes fremtidige anvendelse af det Fælles Medicinkort (FMK), Patientrette add-on til FMK. De lokale lægemiddelkomitéer Afdelingen er tilknyttet alle lokale lægemiddelkomitéer i Region Hovedstaden, enten som medlemmer eller speciallægekonsulenter. Hospitalernes lokale lægemiddelkomitéer rådgiver direktionen og afdelingsledelserne i spørgsmål om brug af lægemidler. Komitéerne analyserer også lægemiddelforbruget på det enkelte hospital og har en vigtig rolle ved fastlæggelse af afdelingernes lægemiddelsortimenter og i arbejdet med at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen. Alle komitéerne udgiver en selvstændig årsrapport. Afdelingen beklæder fortsat formandsposten for Den Lokale Lægemiddelkomité på BBH. I 2010 blev formandskabet ændret, således at det nu og fremover beklædes af en yngre læge i sidste år af hoveduddannelsen. Samtidig er en senior klinisk farmakolog fra afdelingens side med som almindeligt medlem for at sikre kontinuiteten og uddannelsesværdien for den yngre læge. Der blev i 2010 afholdt 4 ordinære lægemiddelkomitémøder og 11 dialogmøder med de medicinbrugende afdelinger på BBH. Derudover blev der i år afholdt minimock, som for den lokale lægemiddelkomités vegne faldt tilfredsstillende ud. Ud over almindelig mødeaktivitet har der været afholdt flere medicintracere, hvoraf afdelingen har deltaget i flere i løbet af året. I et samarbejde med Kvalitetsrådet iværksatte Lægemiddelkomitéen i januar 2010 en indsats mod ESBL, som bla. indbefattede en ændring i forbruget af antibiotika på hospitalet. Denne indsats har indtil videre vist sig at være særdeles succesfuld. Uddannelsen af speciallæger I 2010 blev der påbegyndt 3 hoveduddannelsesforløb i klinisk farmakologi (Hstillinger). Signe Østoft begyndte den 1. januar med 1 års klinisk ophold på Intern Medicinsk Afdeling F på Gentofte Hospital. Herefter søgte hun, og fik bevilget orlov, til et 3-årigt ph.d.-forløb. Helle Holst begyndte den 1. november med 1 års ansættelse i Lægemiddelstyrelsen. Herefter fortsætter Helle 1 år på specialafdelinger på Rigshospitalet og efterfølgende et år på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Helle fik dispensation for det første års kliniske ophold på en intern medicinsk afdeling. Det tredje H-forløb i 2010 fik Maja Folkenberg, som den 1. november påbegyndte 1 års ophold på Intern Medicinsk Afdeling på Amager Hospital. Herefter skal Maja 1 år på LEO Pharma, 1 år på specialafdelinger på Rigshospitalet og det sidste år på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 10

11 PROJEKTER Forskningsprojekter Effekten af genotypning for CYP450 2D6 og 2C19 polymorfisme for behandlingen med antipsykotika hos skizofrene Antibiotika og multiresistente bakterier (ESBL) Lægers ordinationsmønstre for antidepressiva Effekten af biologiske antireumatika Compliance med guidelines for behandling af HIV Farmaceutisk optimering af medicineringsprocessen Effekten af rutinemæssig genotypisering for CYP2D6 og CYP2C19 på den medikamentelle antipsykotiske behandling af patienter med skizofreni (CYP-projekt) Farmakoepidemiologi: Hovedfokus er på gravides lægemiddelforbrug og fosterskader ved brug af lægemidler Farmakogenetik: Individualisering af farmakoterapi ved coloncancer og hjertesvigt baseret på SNP-analyser Oxidative nucleinsyreskader: Fokus på prognostisering af diabeteskomplikationer Afdelingen har p.t. 5 ph.d.-studerende på laboratoriet og 2 ph.d.-studerende placeret udenfor laboratoriet. ØVRIGE AKTIVITETER Tillidsposter m.m. Hanne Rolighed Christensen Medlem af styregruppen i RADS Medlem af redaktionsgruppen for månedsbladet fra Institut for Rationel Farmakoterapi Medlem af styregruppen for den nationale Rekommandationsliste (IRF) Censor FARMA Konsulent i Lægemiddelstyrelsen ved bivirkninger og interaktioner Medlem af Lægemiddelstyrelsen - udvalg for medicineringsfejl Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Medlem af Bispebjergs Kvalitetsudvalg Formand for MEDudvalget Jesper Sonne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Farmakologisk ekspert for Retslægerådet Postgraduat klinisk lektor Ph.d.-kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluation of Drug Products 11

12 Stig E. Andersen Næstformand i Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Medlem af psykiatriens og Bispebjerg Hospitals lokale lægemiddelkomitéer Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Lægemiddelstyrelsens Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug Medlem af Kvalitetsudvalget på Bispebjerg Hospital Redaktør for Sundhedsstyrelsens serie af MTV-puljeprojekter Gesche Jürgens Formand for Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder: DSIM, Rationel Farmakoterapi Henrik Enghusen Poulsen President for Society for Free Radical Research Europe Committee member International Society for Free Radical Research Formand for Den Lokale Etiske Komité F, Region Hovedstaden Medlem af den Centrale Videnskabsetiske Komité Suppleant i Studienævnet for medicin, Københavns Universitet Medlem af forretningsudvalget for Diagnostisk Institut Editorial Board member: Free Radical research, Free Radicals in Biology and Medicine, Ageing Research Farmakologisk ekspert for Retslægerådet Kim Dalhoff Klinisk lektor i klinisk farmakologi på Københavns Universitet Redaktør af medicin.dk (DLI) Medlem af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL) (nu nedlagt) Medlem af den videnskabelige komité i EAPCCT (European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists) Farmakologisk ekspert for Retslægerådet Farmakologisk ekspert for Lægemiddelskadeankenævnet (Patientombuddet) Lene Reuther Medlem af RLK-underudvalget, "Det tværsektorielle underudvalg vedr. tværsektorielle rekommandationer for brug af lægemidler" (nedlagt pr. februar 2011, og undertegnede er i stedet blevet medlem af RLK samt FU/RLK) Medlem af RLK-underudvalget, "AK-underudvalget" Formand for gruppen af LLK-medlemmer på Klinisk Farmakologisk Afdeling, BBH Medlem i Lev Vel-programmet i delprojektet "Borgerrettede Add Ons til medicinkortet" Medlem af arbejdsgruppen for Uddannelse af medicinansvarlig sygeplejerske under projekt Optimed Medlem af LLK, Frederiksberg Medlem af tværsektoriel arbejdsgruppe, "Tværsektoriel medicinkommunikation" 12

13 Jens Peter Kampmann Formand for DSKF Medlem af faggruppen i RADS for midler mod cancer prostatae Medlem af de lokale lægemiddelkomitéer på Helsingør Sygehus og RH PUBLIKATIONER Originale artikler Andersen SE. Drug Dispensing Errors in a Ward Stock System. BCPT 2010;106(2): Berendt L, Hakansson C, Bach KF, Andreasen PB, Petersen LG, Andersen E, et al. Methodological characteristics of academic clinical drug trials--a retrospective cohort study of applications to the Danish Medicines Agency Br J Clin Pharmacol 2010 Nov;70(5): Berendt L, Håkansson C, Bach KF, Andreasen PB, Petersen LG, Andersen E, Poulsen HE & Dalhoff K. Methodological characteristics of academic clinical drug trials a retrospective cohort study of applications to the Danish Medicines Agency Br J Clin Pharmacol 2010; 70 (5): Cadet J, Poulsen H. Measurement of oxidatively generated base damage in cellular DNA and urine. Free Radic Biol Med 2010 Jun 1;48(11): Christensen M, Knop FK, Vilsbøll T, Aaboe K, Holst JJ, Madsbad S, Krarup T. Glucagon-like peptide-2, but not glucose-dependent insulinotropic polypeptide, stimulates glucagon release in patients with type 1 diabetes. Regul Pept Aug 9;163(1-3): Epub 2010 May 24. Christensen M, Knop FK. Once-weekly GLP-1 agonists: How do they differ from exenatide and liraglutide? Curr Diab Rep Apr;10(2): Review. Christensen M, Knuthsen S, Knudsen E. Successful treatment of Malacoplakia with sulfamethizole and trimetoprim. Ugeskrift for læger 2010 Epub 26. juni. Dalhoff K. DEBAT Ugeskr Læger 2010; 172: 1623 (Kommentar til Kommentar til paracetamoldebat næste skridt). de lt-c, Chavez-Servin JL, Jauregui O, Castellote AI, Lamuela-Raventos RM, Nurmi T, et al. Elevated circulating LDL phenol levels in men who consumed virgin rather than refined olive oil are associated with less oxidation of plasma LDL. J Nutr 2010 Mar;140(3): Elers J, Pedersen L, Henninge J, Lund TK, Hemmersbach P, Dalhoff K & Backer V. Blood and urinary concentrations of salbutamol in asthmatic subjects. Med Sci Sports Exerc 2010; 42:

14 Evans MD, Olinski R, Loft S, Cooke MS. Toward consensus in the analysis of urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine as a noninvasive biomarker of oxidative stress. FASEB J 2010 Apr;24(4): Fosbol EL, Folke F, Jacobsen S, Rasmussen JN, Sorensen R, Schramm TK, et al. Cause-specific cardiovascular risk associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs among healthy individuals. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010 Jul;3(4): Glintborg B, Andersen SK, Poulsen HE. Prescription data improve the medication history in primary care. Qual Saf Health Care 2010 Jun;19(3): Graudal N, Jacobsen S, Baslund B, et al. [Biological first-choice preparations in Region H]. Ugeskr Laeger 2010;172: Graudal N, Jurgens G. Dietary salt reductions and cardiovascular disease. N Engl J Med 2010;362: Graudal N, Jurgens G. Similar effects of disease-modifying antirheumatic drugs, glucocorticoids, and biologic agents on radiographic progression in rheumatoid arthritis: meta-analysis of 70 randomized placebo-controlled or drug-controlled studies, including 112 comparisons. Arthritis Rheum 2010;62: Gregers J, Christensen IJ, Dalhoff K, Lausen B, Schroeder H, Rosthoej S, Carlsen N, Schmiegelow K & Peterson C. The association of reduced folate carrier 80G>A polymorphism to outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia interacts with chromosome 21 copy number. Blood 2010; 115 (23): Gude, Anne-Bolette Jill; Hoegberg, Lotte Christine Groth; Angelo, Helle Riis; Christensen, Hanne Rolighed. Dose-Dependent Adsorptive Capacity of Activated Charcoal for Gastrointestinal Decontamination of a Simulated Paracetamol Overdose in Human Volunteers. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, volume 106 (2010) issue 5, page Hansen ML, Sorensen R, Clausen MT, Fog-Petersen ML, Raunso J, Gadsboll N, et al. Risk of bleeding with single, dual, or triple therapy with warfarin, aspirin, and clopidogrel in patients with atrial fibrillation. Arch Intern Med 2010 Sep 13;170(16): Harboe KM, Bardram L. The quality of cholecystectomy in Denmark: outcome and risk factors for 20,307 patients from the national database. Surg Endosc Dec 7. [Epub ahead of print]. Hedeland RL, Hvidt K, Nersting J, Rosthøj S, Dalhoff K, Lausen B & Schmiegelow K. DNA incorporation of 6-thioguanine nucleotides during 14

15 maintenance therapy of childhood acute lymphoblastic leukaemia and non- Hodgkin lymphoma. Cancer Chemother Pharmacol 2010; 66: Hoegberg L, Groenlykke TB, Abildtrup E, et al. Combined paracetamol and amitriptyline adsorption to activated charcoal. Clin Tox. Publiceret online Ingason A, Giegling I, Cichon S, et al. A large replication study and metaanalysis in European samples provides further support for association of AHI1 markers with schizophrenia. Hum Mol Genet 2010;19: Jimenez-Solem E, Rasmussen MH, Christensen M, Knop CK. Dulaglutide, a long-acting GLP-1 analog fused with an Fc antibody fragment for the potential treatment of type 2 diabetes. Curr Opin Mol Ther Dec;12(6): Juhler RK, Henriksen T, Rosenbom AE, Kjaer J. Fate and transport of chlormequat in subsurface environments. Environ Sci Pollut Res Int 2010 Jul;17(6): Karsbøl JD, Jørgensen HL & Dalhoff K. Lav dødelighed efter acetylsalicylsyreforgiftning. Ugeskr Læger 2010; 172: Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F, Ros E, De CR, Badimon L, Covas MI, et al. Olive oil and health: summary of the II international conference on olive oil and health consensus report, Jaen and Cordoba (Spain) Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010 May;20(4): Lykkesfeldt J, Poulsen HE. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomised controlled trials. Br J Nutr 2010 May;103(9): Lykkesfeldt J, Poulsen HE. Reply to Hemila by Lykkesfeldt and Poulsen. Br J Nutr 2010 Sep 21;1. Møller FT og Andersen SE. Benzodiazepiner og cyclopyrroloner før, under og efter hospitalsindlæggelse. Ugeskrift for Læger 2010;21: Nurmi T, Mursu J, Penalvo JL, Poulsen HE, Voutilainen S. Dietary intake and urinary excretion of lignans in Finnish men. Br J Nutr 2010 Mar;103(5): Olesen JB, Hansen PR, Erdal J, Abildstrom SZ, Weeke P, Fosbol EL, et al. Antiepileptic drugs and risk of suicide: a nationwide study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010 May;19(5): Reuther, Lene Ørskov. Accept af publikation, Dosisdispensering som årsag til fejlmedicinering ved sektorovergang. Ugeskrift for Læger, december Roff, Hans Christian; Christensen, Hanne Rolighed; Dalhoff, Kim. Intravenøs eller oral N-acetylcysteinbehandling til paracetamolforgiftede patienter. Er det 15

16 tid til at revurdere behandlingsinstruksen? Ugeskrift for læger 2010;172(13-14): Rolff HC, Christensen HR, Dalhoff K. Intravenøs eller oral N- acetylcysteinbehandling til paracetamolforgiftede patienter. Ugeskr Læger 2010; 172: Sorensen R, Abildstrom SZ, Weeke P, Fosbol EL, Folke F, Hansen ML, et al. Duration of clopidogrel treatment and risk of mortality and recurrent myocardial infarction among patients with myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: a cohort study. BMC Cardiovasc Disord 2010;10:6. Steinberg S, Mors O, Borglum AD, et al. Expanding the range of ZNF804A variants conferring risk of psychosis. Mol Psychiatry 2011;16: Weeke P, Folke F, Gislason GH, Lippert FK, Olesen JB, Andersson C, et al. Pharmacotherapy and hospital admissions before out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide study. Resuscitation 2010 Dec;81(12): Letters og anden videnskabelig debat Christensen HR, Andersen SE, Hansen SW, Petersen, P, Heje H, Olesen F, Vested P. Urimeligt og videnskabeligt ukorrekt angreb mod Region Hovedstaden. Ugeskrift for læger 2010;171(20): Reuther LØ, Christensen HR, Kampmann JP. Polyfarmaci og behandlingsprioritering - Vovede eksempler. IRF bladet, Rationel farmakoterapi, september og oktober Bogkapitler og anden videnskabelig formidling Andersen SE, Skau M. Overvægtige og lægemidler. Kapitel i Medicin.dk Andersen SE, Skau M. Overvægtige og lægemidler. Kapitel i Medicinhåndbogen.dk Brøsen K, Kampmann, JP. Kliniske Forsøg med Lægemidler (Kapitel 74). I: Kampmann JP, Brøsen K. Simonsen U. (Eds.) Basal og klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Brøsen K, Rolighed Christensen H. Lægemiddelinteraktioner (Kapitel 64). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København,

17 Dalhoff K. Lægemiddelbivirkninger og interaktioner. I: Medicinsk Kompendium Lommebog. Redaktører: Schaffalitzky de Muckadell OB, Haunsø S & Vilstrup H. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 4. udgave Kampmann JP, Rolighed Christensen H. Lægemiddelinformation (Kapitel 76). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Kampmann JP, Rolighed Christensen H. Rationel Brug af Lægemidler (Kapitel 62). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Kampmann JP. Gerontofarmakologi (Kapitel 71). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Kampmann JP. Introduktion. I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København Kampmann JP: Administrativ Farmakologi (Kapitel 78). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København Simonsen U, Kampmann JP. Udvalgte definitioner (Kapitel 80). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København Sonne J, Buch Andreasen P. Lægemidler ved Lever- og nyresygdomme Kapitel 72). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og Klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Teilmann Larsen J, Kampmann JP. Ordination af lægemidler (Kapitel 77). I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U. (Eds.) Basal og klinisk Farmakologi, 4. udg. FADL s Forlag, København, Debatindlæg Giftlinjen blev nævnt i Jyllands-Postens tillæg Puls den , som bragte en artikel om forskellige typer henvendelser til Giftlinjen. Samtidig pegede artiklen på særlige tidspunkter, hvor børn er specielt udsatte for at indtage giftige stoffer. Nordjyske Stiftstidende bragte den en artikel om Giftlinjen, der modtager mange henvendelser om børn, der fristes af de farvestrålende og søde vitamintabletter. Vitamintabletter er det lægemiddel, der giver anledning til flest henvendelser til Giftlinjen nærmere bestemt 300 årligt. 17

18 Hjerteforeningen har løbende kampagner for at få sat en problemstilling på dagsordenen og for at opnå en bred folkelig kontakt. De fokuserer på forskellige temaer og områder med det formål at oplyse eller indsamle midler. I den forbindelse bragte de hhv. 22. og to artikler om ph.d.- studerende Morten Petersens forskningsområde, som er at afdække ny viden om gener, der skal sikre patienter med hjertesvigt et længere og bedre liv. Hanne Rolighed Christensen blev interviewet til Weekendavisen den om prioritering af lægemiddelbehandling. Hanne Rolighed Christensen blev interviewet til Gigtforeningens medlemsblad, LedSager nr. 2, den om prioritering af lægemiddelbehandling. Jens Peter Kampmann og Hanne Rolighed Christensen har skrevet et debatindlæg til Berlingske Tidende om prioritering af lægemiddelbehandling, der blev bragt den Hanne Rolighed Christensen og Lene Reuther debatterede i Ugeskrift for Læger nr. 23 den 7. juni 2010, hvor de kom med uddybende kommentarer til Klinisk Farmakologisk Afdelings arbejde med primærsektoren og fælles lægemiddelforbrug. Niels Graudal og Gesche Jürgens metaanalyse blev omtalt i video på Reuters Health - The Doctor s Channel Daily Newscast. - Man ser i denne metaanalyse kritisk på behandlingseffekten af de biologiske lægemidler sammenlignet med de gamle stoffer (DMARDs). Der vises, at forskellen er langt mindre end forventet, og at der er god grund til at starte behandlingen konservativt frem for straks at gå til de dyre biologiske lægemidler. Giftlinjen blev nævnt i 24 timer den i forbindelse med de 2000 opkald, som Giftlinjen årligt modtager fra forældre, der vil sikre sig, at børnene, som har smagt på planter og bær, ikke har fået planteforgiftning. Hanne Rolighed Christensen blev interviewet til Ugeskrift for Læger og altinget.dk den om den frie ordinationsret og begrundelsen for nationale behandlingsvejledninger. Giftlinjen blev omtalt i nyhederne.tv2.dk og i Lorry den i forbindelse med fordoblingen af opkald til Giftlinjen i forhold til 2009 om børn, der har spist svampe, der kan være giftige. Kim Dalhoff er blevet interviewet til Berlingske Tidende og DR om børns doping med Methylphenidat, som anvendes til behandling af ADHD. 18

19 Postere og inviterede foredrag Afzal S: DPYD polymorphisms and adjuvant 5-FU/LV treatment outcome in colorectal cancer patients. World Pharma, København, 2010 Afzal S: PRYD polymorphisms and adjuvant 5-FU/LV treatment and cancer in colorectal cancer patients Gastrointestinal Cancer Symposium, Orlando, 2010 Brødbæk K: Nucleic acid oxidation is predominantly determined by non-genetic factors in elderly Danish twins. World Pharma, København, 2010 Christensen HR, Thomsen, H. Changing Doctors Prescription Behaviour - A Drug Committee perspective: TNF inhibitors. World Pharma, København, 2010 Christensen HR. Årsmøde Dansk Rheumatologisk Selskab, august 2010, Svendborg. Kan lægemidler blive for dyre? Christensen HR. Årsmøde DSKF, , Korsør. Præsentation af Klinisk Farmakologisk Afdeling, BBH Christensen HR. Årsmøde IRF, 7. og , Vejle. Evaluering af lægemiddelanvendelse på hospitalerne Christensen HR. DSKF Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, , RH, København. Farmakokinetik/farmakodynamik Christensen HR. Efteruddannelse for farmaceuter og farmakonomer i Region Hovedstaden , Herlev. Hvorfor er der så meget fokus på de biologiske lægemidler? Dalhoff K, Brandt Hansen N. Medication errors with toxic outcome and seasonal variation. EAPCCT, Bordeaux, 2010 (Poster) Gorovic N: Genetic variation in the htas2r38 taste receptor and Brassica vegetables intake. World Pharma, København, 2010 Holst H, Christensen HR, Dalhoff K.Adult metformin ingestions reported to the Danish Poison Information Centre. EAPCCT, Bordeaux, 2010 (Poster) Jürgens G, Dalhoff KP, Hansen NB, Hoegberg LC, Ebbehøj NE. The use of record based markers to evaluate the quality of documentation of inquiries to the Danish Poison Information Centre (DPIC). An Audit procedure. EAPCCT, Lyon, 2010 (Poster) Jürgens G, Ladekarl M, Graudal N. Risk of adverse events related to flumazenil in the treatment of patients with suspected benzodiazepine overdose. A metaanalysis. EAPCCT, Lyon, 2010 (Poster) 19

20 Jürgens G. Intralipid. A critical review of the clinical pharmacological data, NAPC, Tallinn, 2010 (Foredrag) Jürgens G. Telephone waiting time as an indicator of quality, NAPC, Tallinn, 2010 (Foredrag) Jürgens G. The use of record based markers to evaluate the quality of documentation of inquiries to the Danish Poison Information Centre. An Audit procedure, NAPC, Tallinn, 2010 (Foredrag) Kampmann JP. DSKF årsmøde, Korsør. Lægemiddelvalg Hvorfor er det så svært? Kampmann JP. IRF Årsmøde, 7. og , Vejle. Evaluering af IRF Kjærgaard CT, Dalhoff K. Melanotan a skin-tanning product with potentially harmful effects. A case series. EAPCCT, Bordeaux, 2010 (Poster) Kjærgaard CTK, Skanning PGS, Jürgens GJ. Retrospective review of ephedrine exposures. An observational case series. EAPCCT, Lyon, 2010 (Poster) Østoft S, Dalhoff K. Enquiries to the Danish Poison Information Centre (Giftlinjen) about drug overdosing in relation to suicide attempts or affective reactions. EAPCCT, Bordeaux, 2010 (Poster) Reuther L, Christensen HR, Thomsen H. Rational drug use at hospitals and in the primary-secondary care interface. World Pharma, København 2010 Stovgaard, ES et al: Radioiodine Treatment and Oxidative Stress in Patients with Nontoxic Multinodular Goiter, Niels Lassen-dagen, Bispebjerg Hospital, København, 2010 Trærup J: Drug use during pregnancy: a register-based nationwide cohort study of FDA's drug classification of fetal risks. World Pharma 2010, København, 2010 Trærup J:Association between FDA drug classification of fetal risks and the risk of major congenital malformations: a register-based nationwide cohort study. World Pharma 2010, København, 2010 Priser I 2010 vandt reservelæge Morten Petersen fra Klinisk Farmakologisk Laboratorium førstepladsen for sit foredrag på Niels Lassen-dagen på Bispebjerg Hospital. Foredraget handlede om, at hjertesvigtspatienter med en særlig genetisk profil lader til ikke at have fuld gavn af behandling med den foretrukne betablokker, carvedilol.- Hjertesvigtpatienter har en meget høj dødelighed, og den bedste behandling er betablokkeren carvedilol. Måske vil 20

21 vores fund betyde, at man i fremtiden tilbyder hjertepatienter en gen-test for at afgøre, om de i stedet skal behandles med en anden betablokker. I 2010 vandt reservelæge Morten Petersen en posterkonkurrence på Panum. Morten vandt med posteren "Association of beta-adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated heart failure patients". I 2010 vandt reservelæge Elisabeth Specht Stovgaard fra Klinisk Farmakologisk Afdeling publikumsprisen på Niels Lassen-dagen på Bispebjerg Hospital for bedste poster om behandling af lidelse i skjoldbruskkirtlen med radioaktivt jod. Stipendier/økonomisk støtte Ph.d.-studerende Kasper Brødbæk har modtaget et rejselegat fra Lundbeckfonden. H-læge Mikkel Christensen: Har modtaget et fuldt KU-stipendium til udførelse af ph.d.-projektet "Inkretinhormonet GIPs fysiologiske og patofysiologiske betydning". Hovedvejleder er Jens Juul Holst og medvejledere er Filip Knop og Jesper Sonne. Ph.d.-studerende Shoaib Afzal har modtaget kr ,- fra Region Hovedstadens Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til dækning af studieafgiften til sit ph.d.-stipendium. Ph.d.-studerende Morten Petersen har fået et stipendium fra Hjerteforeningen svarende til 1 års løn. Ph.d.-studerende Espen Solem har modtaget en bevilling fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Beløbet udgør kr. fordelt over tre år. Overlæge Kim Dalhoff har modtaget kr. fra Lundbeckfonden i forbindelse med projektet Gennemførelse og publikation af akademisk lægemiddelforskning Overlæge Kim Dalhoff har sammen med en forskergruppe modtaget kr. fra Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund under Forsknings- og Innovationsstyrelsen til projektet INDICES: Individualized drug therapy based on pharmacogenomics: focus on carboxylesterase 1, CES1 21

22 BILAG Personale Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi, intern medicin og lungesygdom Klinisk Farmakologisk Afdeling, lokation Bispebjerg Hospital Overlæger Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Kim P. Dalhoff, dr.med., speciallæge i hepatologi og klinisk farmakologi Jesper Sonne, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi, intern medicin og medicinsk gastroenterologi Lene Ørskov Reuther, speciallæge i klinisk farmakologi Jens Peter Kampmann, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi, intern medicin og lungesygdom fra 1.2. Afdelingslæger Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Thor Buch Grønlykke til , speciallæge i klinisk farmakologi Reservelæger Eva Sædder Mikkel Christensen til Thalia Blicher fra Elisabeth Specht Stovgaard fra Claus Stage til Charlotte Kjærgaard til Helle Holst til Maren Skau til Charlotte Lysén vikar til I-læge fra barsel fra Espen Jiménez Solem til Nana Gulstad fra Kirstine Moll Harboe fra Anja Birch Olsen fra Anders Lander fra Gregers Brünnich Damgaard Rasmussen fra Anne Fischer Sørensen fra Mette Kjølhede Nedergaard vikar fra Projektmedarbejdere på CYP-projekt Helga Hubeck-Graudal til Leif Backman 22

23 Farmaceuter Henrik Thomsen Sekretær Doris Christiansen Kommunikationsmedarbejder/sekretær Johanne Worm Klinisk Farmakologisk Laboratorium, udefunktion, lokation Rigshospitalet Afsnitsledere Henrik Enghusen Poulsen, professor, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi Ledende bioanalytiker Lis Kjær Hansen Ph.d.-studerende Kasper Brødbæk Jon Trærup Andersen Brian Rafn Hjelvang - til Morten Petersen Shoaib Afzal Espen Jiménez Solem Specialestuderende/videnskabelig assistent Niels Højsgaard Jørgensen - fra Laboratorieleder Allan Weimann, kemiker, ph.d. Kemikere Trine Henriksen Lenette Holm Olsen Laboranter Katja Luntang Christensen Mads Sabroe Anna Margrethe Nielsen til Christina Albrechtsen Tanja Maria Nielsen Viki Bekker (vikar) til

24 Bioanalytikere Jytte Jensen Senia Scharling Fuldmægtig/sekretær Lill-Ann Deleuran 24

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009 Indledning 2009 blev året, hvor fusionen mellem regionens 3 klinisk farmakologiske enheder blev samlet til en fælles afdeling på Bispebjerg Hospital. Klinisk Farmakologisk Laboratorium er dog fortsat beliggende

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden DSKF årsmøde 2016 Hanne Rolighed Christensen, Espen Jimenez Solem, Jon Trærup Andersen og

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen (SWH), Herlev

Læs mere

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Klinisk Farmakologi Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation

Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation Indlæg ved Kim Brøsen Lægemidler spiller en central rolle ved behandling af mange sygdomme, og ved behandling af den enkelte lidelse findes der som hovedregel

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Region Hovedstadens lægemiddelkomité Dato: Fredag d. 20. maj 2016 Kl.: 12:30 13:30 Sted: Mødelokale 14, uddannelsescentret, opgang 50, Bispebjerg og Frederiksberg hospital Mødedeltagere:

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Polyfarmaci hos ældre

Polyfarmaci hos ældre Læs om erfaringer med at gennemgå medicinkortene på patienter over 80 år i en praksis. Formålet med gennemgangen var at få et overblik over, hvor meget og hvilke slags medicin patienterne får, og om der

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Gesche Jürgens, overlæge ph.d., Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital Katrine Overballe, farmaceut, Kvalitets og Udviklingsafdelingen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Per Damkier blev valgt. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn)

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Sundhedsstyrelsen Sygehuse og beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Regeringens udvalg

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER Kunsten at seponere. - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler

Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER Kunsten at seponere. - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER 2017 Kunsten at seponere - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler Kære deltager Vi er glade for at kunne invitere regionens læger, beslutningstagere

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende.

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende. Systematisk review om Closed Loop Medication Lisbeth Muurholm Der vil i 2022 stå et nyt universitetshospital klar i Odense (OUH). Dette vil medføre store forandringer på sygehusapoteket, herunder indførelsen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI KURSUSPROGRAM 2012-2014 Indledning U-kurser i klinisk farmakologi / kursusrække 2012-2014: 1. Farmakokinetik og måling af lægemidler / TDM 2012 2+2 dage 2. Elimination

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Styregruppen for DHRD REPÆRSENTANTER FRA FEM REGIONER Overlæge Ida Gustafsson, Region Hovedstaden

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010 Kausalitetsvurdering Bivirkningsrådsmøde, november 2010 6. december 2010 Standardiseret og rutinemæssig kausalitetsvurdering Tidligere ad hoc kausalitetsvurderinger af bivirkningsindberetninger 6 måneders

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Kursus i medicingennemgang

Kursus i medicingennemgang Kursus i medicingennemgang Kursusleder: Anton Pottegård Kursussekretær: Kirsten Anette Jensen Hvad? Fire dages efteruddannelse, med tilhørende forberedelse, i at at foretage medicingennemgange for ældre

Læs mere

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 31. marts 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere