Sorø Sportsråd Løngvej 7, 4180 Sorø Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Sportsråd Løngvej 7, 4180 Sorø Tlf.: 5783 5700 www.sportsraadet.dk e-mail: ole.ring@hotmail.com"

Transkript

1 Sorø Sportsråd Løngvej 7, Tlf.: Idrættens ønsker om nye faciliteter m.v. i Sorø Kommune 2015/16 Indhold: 1) Formål 2) Målsætning 3) Holdninger til kultur- & fritidspolitik 4) Sorø ordningen 5) Ønsker i prioriteret rækkefølge 6) Fortegnelse over Sportsrådets medlemsklubber Distribution: Sportsrådets medlemmer Sorø Kommune, Center for Skole og Daginstitution Center for Byråd og Kultur Center for Teknik, Miljø og Drift Sorø Spare- & Lånekasses Fond Nordea Danmark Fonden Stiftelsen Sorø Akademi T. Jull Olsen DIF DGI Vestsjælland Planlægningsrapporten revideres årligt og fremlægges til vedtagelse på Sportsrådets generalforsamling i februar. Det beklages at Sorøordningens midler ikke er kendt ved udskrivningen af rapporten Side 3 revideres såsnart det er tilfældet

2 Side 2 1) Den største udfordring for idrætsforeningerne i perioden bliver at forholde sig til skolereformen. Vi ved ikke, hvordan den vil blive implementeret i vores kommune efter sommerferien. Børnene skal have mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen. Det kan være en stor mulighed for os, hvis der kan etableres et godt samarbejde mellem foreninger og skoler. Der er fra kommunens side taget skridt til at fremme samarbejdet (Speeddating). Vi skal også gøre vores. Det kan blive et stort problem, hvis incitamentet til at komme i foreningerne forsvinder. Det kan være svært for foreningerne at tilbyde et samarbejde i dagtimerne. Det kan blive svært, hvis de sene eftermiddagstimer i hallerne inddrages. Det kan blive svært, hvis de af vore instruktører, der er lærere, ikke længere har tid. Det er Sportsrådets opfattelse, at det er væsentligt, at børn og unge også fremadrettet er medlemmer i en idrætsforening. Dels af fysiske årsager. Det der tilbydes er en mere forpligtende og længerevarende aktivitet. Det der tilbydes er også en deltagelse i samfundets demokratiske funktion. Hvis ikke børnene fastholdes i foreningerne er skolereformens intentioner om mere fysisk aktivitet mislykket, og resultatet vil blive det modsatte af det tilsigtede. Ansvaret ligger hos den enkelte skole og de lokale idrætsforeninger. Man kan ikke i løbet af en skoledag transportere børnene til en aktivitet, der finder sted langt væk. Ansvaret ligger også hos byrådet. Hvis idrætsforeningerne skal kunne samarbejde i dagtimerne, må der stilles midler til rådighed til frikøb af instruktører, og midler til rådighed for vedligeholdelse af faciliteter, og anskaffelse/genanskaffelse af udstyr. Det går godt rigtigt mange steder. Det skulle gerne blive ved og blive bedre. Flere og flere voksne er blevet idrætsaktive. Det kan være, at det er gennem forældrenes aktive deltagelse i foreningerne vi fremover skal trække børnene ind Det kræver en ny måde at organisere vore aktiviteter på. Samtidig med at vi møder stærkere og stærkere konkurrence fra kommercielle udbydere af motion, der både er dygtige og uden mange af vore forpligtelser. 2) Sportsrådets målsætning for 2015 / 2016 Det er Sportsrådets holdning og målsætning, at idrætsforeningerne skal være aktive medspillere i kommunens sundhedspolitiske tiltag, og at der sikres rimelige vilkår fra kommunen og kommunens institutioner til dette. - idræt for både børn og voksne skal fortsat altdominerende finde sted i foreningerne - der skal fortløbende investeres i faciliteter samt drift og vedligeholdelse - der skal finde en dialog sted mellem kommune, kommunens institutioner og foreningerne, der sikrer at forventningerne afstemmes efter hinanden - der skal finde en dialog sted mellem foreningerne indbyrdes, så man kan lære af hinanden 3) Kommentarer til kommunens målsætning, planer og visioner Kommunen har erkæret en målsætning om, at den vil være (blandt) Danmarks bedste bosætterkommuner. Sportsrådet syens det er en god målsætning, og ser frem til hvordan det skal føres ud i livet. Vi tror ikke det kan ske uden et aktivt og levende idrætstilbud i foreningsregi. Det kan godt være, at det kommer til at koste penge - men det er meget billigere end hvad som helst andet. Sportsrådet mener i denne forbindelse at man skal veje indtægten ved udlejning af hallerne til andre formål op mod tabet ved at have et mindre velfungerende foreningsliv.

3 Side 3 Sportsrådet ønsker at understrege, at mere end halvdelen af kommunens indbyggere, og mere end 85% af alle skolesøgende børn er medlem af en idrætsforening. Det er den frivillige, organiserede idræt der er altdominerende i forbindelse med fysisk aktivering af kommunens borgere. For at opretholde foreningslivet er det væsentligt at der hele tiden tilføres tilstrækkelige midler til området. 4) Sorø ordningen m.v., lokaletilskud og vedligeholdelse af idrætsarealer m.v. Budget Forenings- og medlemstilskud ) Rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning ) Talentpleje og eliteidræt ) Leder- og træneruddannelse ) Særligt foreningstilskud (bl.a. flygtninge/indv.) Sommerferieaktiviteter Andre ferieaktiviteter Start- og udviklingspulje ) Ialt xxxxxx Lokaletilskud xxxxx ) Vedligeholdelse haller og arealer Friluftsarealer Inventar haller Ktridt, grus, mål m.v. ca ) Der er herudover afsat kr til fordeling mellem forenings- og medlemstilskud og talentpleje. Sportsrådets planlægningsudvalg indstiller, at dette beløb fordeles med kr til forenings- og medlemstilskud, således at dette ikke forringes, og kr til talentpleje og eliteidræt. Forenings- og medlemstilskuddet sikrer at alle foreninger, både velformulerende og mindre velformulerende tilgodeses, og righoldigheden i foreningslivet bevares. Sportsrådet indstiller at foreningstilkuddet i 2015 øges til kr , således at der fortsat sikres en afbalanceret fordel for de små foreninger. 2) Sportsrådet mener, at rådighedsbeløbet udelukkende skal anvendes til materiel og stævneudstyr, samt mindre tilskud til anlægsopgaver. Hvis beløbet anvendes til f.eks. badmintonbolde, som jo er almindelig drift, er det mere rimeligt og retfærdigt, at rådighedsbeløbet ophæves og overføres til forenings- og medlemstilskuddet, der jo er støtte til almindelig drift. 3) Sportsrådet værdsætter, at talentpleje og eliteidræt understøttes, og at støtten til formålet øges, men mener jfr. 1) at man skal undgå at vælte balancen mellem de mange almindelige idrætsudøvere og eliten 4) Sportsrådet mener, at det lille beløb fortrinsvis skal komme de mindre foreninger til gode 5) Sportsrådet mener at underskudsgarantier hører hjemme i udviklingspuljen Sportsrådet mener at særlige aktiviteter som f.eks. Lørdag i Hallen o.l. kan finansieres af Start-og udviklingspuljen 6) I beløbet indgår fuld dækning af skovaftalen med Stiftelsen Sorø Akademi

4 side 4 5) Sportsrådets anlægsønsker i værdisat og prioriteret rækkefølge Opmærksomheden henledes på, at de skønnede beløb netop er skønnede Nr. Beløb Beskrivelse 1) 0 Det er væsentligt for Sportsrådet, at idrætsfaciliteterne ved de nedlagte skoler fortsat består og vedligeholdes af hensyn til aktivitetsniveauet i området 2) 0 Sportsrådet indstiller, at der gives BMXklubben tilladelse til etablering af en mountainbikebane (pumptrackbane) i krattet ved Fægangen, øst for klubbens anlæg. Banen er godkendt som en del af den oprindelige plan for området. Etableringen skal ske i samarbejde med Sorø Bicycle Klub. 3) 10 mio Sportsrådet indstiller, at der etableres en 22 x 42 m træningshal ved Holbergskolen Det er væsentligt at den hal der kommer er dimensioneret til håndbold, men den bør forsynes med mulighed for opdeling. Det skønnes at de eksisterende omklædnings- og badefaciliteter er tilstrækkelige. Sportsrådet mener IKKE at der bør investeres i en svømmehal før der er sikret tilstrækkelig traditionel halkapacitet og vedligeholdelse heraf. 4) 0 - Der er afsat kr til træningsfaciliteter til Roklubben på land. 0,8 mio Klubben er selv i gang med at rejse yderligere kapital. Den samlede udgift skønnes at blive 1,6 mio. kr. Sportsrådet tvivler på at klubben selv kan rejse 1 mio. kr. 5) 0,4 mio Munke Bjergby skole bør forsynes med bad og omklædningsrum. Det er ikke tidssvarende at der stilles aktivitetslokaler til gymnastik m.v. til rådighed uden badefaciliteter. Sportsrådet indstiller samtidig, at der ved skolen stilles et tilgængeligt areal til rådighed for Bromme Køreforenings klubaktiviteter, incl. en adgangskørevej for hestevogne, samt gives adgang til benyttelse af lokaler 6) 0,2 mio Sportsrådet indstiller, at der etableres udvidede P-muligheder på Grønningen, således at islandshesteforeningens hestetrailere kan parkederes, når der er stævner 7) Sportsrådet indstiller, at der ydes tilskud til vinterbaderne til etablering af en sauna i samarbejde med lystfiskerforeningen 8) 2 mio Sportsrådet indstiller, at der etableres lys på Veddebanen på strækningen fra Ottesvej til Ringstedvej af hensyn til såvel motionsløbere som beboere i området 9) mange Sportsrådet anerkender, at der er sat penge af, så der nu etableres kunststofbaner ved penge Frederiksberg Skole, samt at der er sat 3 x 1 mio kr. af til etablkering af baner i Dianalund, Sorø og Ruds Vedby senere. Sportsrådet tvivler på, at der kan opnås den samme grad af selvfinansiering til de 3 senere kommende baner 9) 0 kr. Tennuisforeningerne i Sorø Kommune ønsker i fællesskab at få etableret en tennishal mere. Sportsrådet indstiller, at det snarest muligt undersøges, hvor sådan en hal kan placeres. Foreningerne vil samtidig hermed undersøge hvad den vil koste. Drift m.v. Sportsrådet henstiller, at der sættes tilstrækkelige midler af til drift og vedligeholdelse af idrætshaller og -anlæg. Det er demotiverende - og dårlig reklame for kommunen overfor udefra kommende - at faciliteterne er i synligt forfald. Sportsrådet indstiller, at der leveres belægningsmaterialer til tennisbaner, beachvolleybaner, og BMX-banen Sportsrådet er enig i, at der bør sikres så optimal udnyttelse sompraktisk gennemførligt af sportshallerne Sportsrådet henstiller at et nyt haltimereservationssystem afprøves grundigt før implementering

5 Forretningsudvalget pr. 19/ Formand: Ole Ring Løngvej Næstformand: Michael Pedersen Ladefogedvej Kasserer: Svend Panse Ahornvej Sekretær: Lisbeth Jørgensen Øbrovej Stenlille / Forretningsudvalgsmedlem: Dorte Ohlsson Højbodalvej Stenlille Forretningsudvalgsmedlem: John Karlsen Cobavej 2 lejl Høng Forretningsudvalgsmedlem: Frode Nielsen Lupinvej Torben Ugleholdt Inge Juhl Frederiksvej

6 Medlemmer af Sorø Sportsråd pr. 31/ ) Alsted Fjenneslev G & I Arne Olsen Alstedvej Fjenneslev ) Badminton, Stenlille Christian Christophersen Mågevej Ugerløse ) Billardklubben Sorana Frank Jensen Storkens Kvarter ) Bromme Køreforening Julie Schwartz Skellebjergvej ) Dianalund Badminton Klub Katja Jonathanson Færøvej ) Dianalund Håndboldklub 7) Dianalund Idrætsforening Julie Schwartz Skellebjergvej ) Dianalund Tennisklub John O. Rasmussen Parkvej ) Dianalund Tersløse Håndbold John Karlsen Cobavej 2, lej Høng ) Firmasport Sorø Henning Nygaard Søstrædet ) Færøsk Forening Helena Krunufjall Stenvangen Korsør ) Granny Square-Dancers Lone Blume Sunesvej

7 13) HF Sorø Anni Pihl Kalundborgvej ) Idrætsforeningen Glad Flemming Hjorth Odinsvej ) Kirke Flinterup Sport & Kultur Martin S. Johansen Flinterupvej 13 Kr. Flinterup 16) LBI Henrik Stilling Brobyvej ) Lynge Broby Jagtforening John Ho Petersen Fægangen ) Midtsjællands Sportsmotorklub Svend Panse Ahornvej ) Midtsjællands Svæveflyveklub Kristian Gjetting Birkevænget Slagelse ) Orienteringsklubben Sorø Ole Ring Løngvej ) Motions Fitness Sorø Jussi Wolkovitz Grandalen ingridog 22) Motions Fitness Stenlille Tim Poulsen Skolebakken Munke Bjergby ) PGI Niels Erik Modin Gravenstensvej ) Randver Kurt Hansen Bringstrupvej Ringsted ) Ruds Vedby Idrætsforening Helle Buhl Andersen 4291 Ruds Vedby

8 26) Seiki Karate Do Kai Pia Hansen Merbjergvej ) Slagslille Bjernede IF Michael Pedersen Ladefogedvej ) SORIF Inge Hvolmgaard Olsen Molbechs alle ) Sorø Amatør Sportsdanserforening Anne Odgaard Nielsen Søstrædet ) Sorø Badmintonklub Børge Madsen Orionvej Slagelse ) Sorø Bicykleklub Torben H. Ridder Peter Damsvej ) Sorø BMX-klub Torben Ugleholdt ) Sorø Bordtennisklub Mette Hejbøl Fabricius Islandsvej ) Sorø Bueskyttelaug Jørgen Ingemann Johansen Bakkehaven ) Sorø Freja Leon Sloth Skovbo Baldersvej ) Sorø Golfklub Katrine Kring Lorentzen Brønshøjgårdsvej 25, 2.tv 2700 Brønshøj ) Sorø Golf-Frisbee Torben Halgaard Lupinvej

9 38) Sorø Gymnastikforening Niels E. Jensen Heglingevej ) Sorø Kørestoldans Jette Panse Ahornvej ) Sorø Hundevenner Kenneth Sterup Bygaden ) Sorø Kajakklub Flemming Bæk Bakkehaven 1 42) Sorø Lystfiskerforening Peter Machholdt Frihedsvej ) Sorø Roklub Bjarne Hjorth Fasanvej ) Sorø Sejlforening Poul Nielsen Tømrerparken ) Sorø Skytteforening Palle Peter Petersen Kildebæksvej 2, Vetterslev 4100 Ringsted ) Sorø Sportsrideklub Pia Møngaard Smith Holbækvej ) Sorø Taekwon-Do Klub Thomas Brandt Østergade 7, 2.th ) Sorø Tennisforening Frode Nielsen Lupinvej ) Sorø Triathlonklub Erik Rosbirk Diget

10 50) Sorø Vinterbadeklub v/ulla Charlotte Beck Frederiksvej ) Stenlille IF Dorte Ohlsson Højbodalvej Stenlille ) Stenlille Sportsrideklub Helle Bøgelund Gravenstensvej (kasserer) 53) Stenmagle-Nyrup Idrætsforening Bettina Christensen Kirkevej Stenlille

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere