Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011"

Transkript

1 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin, - at skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer, - at etablere et udviklingsspor, som parallelt med forhandlingssporet kan udvikle (sam)arbejdsformerne i kommuner og regioner, - at etablere konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer - at formidle og synliggøre parternes arbejde med ledelse (Aftale om etablering af Væksthus for Ledelse 1. Formål og idégrundlag.) Indledning Væksthuset er et godt eksempel på, hvordan en netværksorganisation kan arbejde med abstrakte emner som ledelse Gennem de seneste tre år er det lykkes Væksthus for Ledelse at få dannet et forum, hvor der både er skabt en dialog om god ledelse og meget anvendte og efterspurgte produkter. Dette strategipapir er et led i at fastholde og udvikle Væksthuset. Papiret bygger på erfaringerne fra Væksthusets første tre år samt forventede fremtidige udfordringer. Papiret afspejler bestyrelsens forventninger til Væksthuset mod Tanken er at det skal blive endnu tydeligere for deltagere og brugere, hvad Væksthuset arbejder med. Samtidig skal Væksthuset fastholde sin fleksibilitet, som er kilden til kreativitet og aktualitet. Dette strateginotat er udarbejdet på baggrund af to bestyrelsesmøder samt møder med repræsentanter fra de tre Væksthuse. Rammer Væksthusets legitimitet ligger i projekternes relevans og anvendelighed. Formen skaber opbakning Bestyrelsens mål med Væksthuset: 1) Et forum for dialog om veje til god ledelse Væksthus for Ledelse er et forum for KL, KTO og Danske Regioner. At fokusere på god ledelse som fag med fokus på håndtering af strategi og personale Væksthuset er en netværksorganisation for udvikling og udveksling af viden, værktøjer og dialog om ledelse. 1

2 2) At skabe bedre rammebetingelser for ledere i kommuner og regioner Væksthuset skal fastholde fokus på aktiviteter sammen med organisationer og ledere fra kommuner og regioner, der munder ud i konkret viden og redskaber som er anvendeligt i praksis. Væksthusets skal fortsat være et forum for udvikling af ideer og initiativer. Aktualitet Væksthuset skal blive ved med at udfordre og komme med initiativer, hvor der mangler viden. Produkterne fra Væksthus for Ledelse har den styrke, at de er aktuelle og ofte er med til at sætte den ledelsesmæssige dagsorden. Med produkter som fx De første 100 dage, Effektivisering i fællesskab (Lean) og Ledernetværk, er der leveret redskaber og viden til lederne i deres aktuelle udfordringer, bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. Kvalitetsreformen og Trepartsaftalen vil fylde noget på offentlige lederes dagsorden de kommende år. Begge rummer emner, som Væksthus for Ledelse har beskæftiget og beskæftiger sig med. Det drejer sig bl.a. om Kodeks for god offentlig ledelse, Ledelsesevaluering og Ledernetværk. Dermed vil disse Væksthusprodukter med stor sandsynlighed være aktuelle på ledernes dagsorden i de kommende år. Bestyrelsen er enig om, at Væksthuset er meget mere end de initiativer, som findes i Kvalitetsreformen og Trepartsaftalerne. Aftaler og reformen har primært fokus på implementering og uddannelsestilbud, mens der i Væksthus-regi er fokus på udvikling af ny viden og værktøjer til lederne. Dermed kan initiativerne supplere hinanden. Nye fokusområder I perioden frem mod 2011 skal der i Væksthuset skabes nye resultater og eksperimenteres med nye arbejds- og formidlingsformer. For at sikre dette skal der være en balance mellem faste pejlemærker, men også en betydelig grad af fleksibilitet for at sikre rum for nye ideer. Pejlemærkerne skal sikre at Væksthuset udfylder prioriterede og centrale områder, samtidig med at fleksibiliteten skal sikre innovation. Pejlemærker, der skal fremme centrale områder: Ledelse som karrierevej - talentspotting, førlederudvikling og karriereplanlægning Helhed og sammenhæng i forståelsen af ledelse mellem ledelsesniveauer Fastholdelse og rekruttering af ledere og medarbejdere et attraktivt arbejdsmarked Opdyrke ledelse som fag på fagområder som fx børne-, sundheds-, ældre-, kultur- og beskæftigelsesområdet Opfølgning på Kodeks Der vil derfor ske en prioritering af de projekter, som sigter mod ovenstående emner, de indledningsvist nævnte mål med Væksthuset samt den arbejdsform, der er nævnt under øvrige punkter. 2

3 Kreativitet Styrken ved at bevare fleksibilitet er innovation. Det skal være med til at sikre energien i Væksthusene Ledere der lykkes er ikke som sådan et aktuelt produkt. Alligevel har produktet sat dagsordenen og er blevet en stor succes. En del af forklaringen er, at projektlederne havde mulighed for at benytte en åben dagsorden, fik tid og benyttede, at Væksthuset også er et eksperimentarium, hvor der er plads og ressourcer til at gå i dybden, når det er påkrævet. Væksthus for Ledelse vil derfor også holde fast i, at det fortsat skal være et eksperimentarium, hvor projekterne ikke kan planlægges ud fra en aktuel dagsorden, men kræver indsamling af viden, der minder om forskning. Seneste eksempel er produktet Ledelse på daginstitutioner under forandring. Gennem en forskningslignende undersøgelse er der skabt et produkt, der har bred interesse hos medier og brugere. De nye aktiviteter bliver ofte født i de tre Væksthuse. De tre væksthuse har vist sig som fagligt stærke og gode engagerede platforme. De enkelte Væksthuse er med til at sikre, at aktiviteterne tager udgangspunkt i de behov, som ledere og fagfolk vurderer er relevante. Der mangler ikke ideer i Væksthuset. Der mangler i højere grad en evne til at teste og lære af, hvordan og om den gode ide kan omsættes til gode resultater. Konkret taber ideen ofte pusten, hvis ikke de personer, der skal udføre ideen sidder med i det Væksthusforum, hvor ideen formuleres. I Væksthus-regi betyder det, at bestyrelsen og de tre Væksthuse godt kan tænke mere i at få inviteret de projektansvarlige med til bestyrelses- og Væksthusmøderne, når projekterne drøftes. Samtidig kan Væksthusdeltagerne godt udfordres mere. Indimellem benytter de enkelte Væksthuse sig af eksterne oplæg af kreative personer - fx om nye måder at formidle viden på. Disse arrangementer kan med fordel udbredes og deles mellem Væksthusene. Initiativer, der skal fremme kreativiteten: Tempo Der skal være plads til eksperimenter. Der ligges op til, at der kan tages flere tværgående initiativer mellem Væksthusdeltagerne. Det skal styrke Væksthusets videndeling og udvikling. Det gør ikke noget, hvis nogle ideer er fejlskud. Det er en del af at være et eksperimentarium. Da Væksthuset er et relativt nyt initiativ, har det haft fordel af nyhedens interesse. Samtidig har det ramt en aktuel dagsorden. Kunsten bliver nu at holde dampen oppe, således at Væksthus for Ledelse fortsat holder sin standard og udvikler sig. Bestyrelsen lægger vægt på, Væksthus for Ledelse ikke må blive for institutionaliseret. Det er netop den frie netværksorganisering, der skaber kreativiteten. Den nuværende organisering 3

4 har vist sig at være velfungerende. Det betyder fx ikke at der skal afholdes et bestemt antal møder mv. om året. Det er mere vigtigt at bevare nogle fleksible og inspirerende rammer. Organiseringen med tre Væksthuse og bestyrelsen gør undertiden beslutningsvejene snørklede. Den nuværende opdeling i 3 målgrupper er dog med til at sikre, at ledelsestænkningen bliver bredt ud og tager hensyn til, at der er forskellige vilkår for de tre grupper. Topledelse har fx mere politisk betjening, mens institutionsledere er tættere på brugere. Når aktiviteter har stået stille, skyldes det typisk, at en projektleder ikke er erstattet af en ny fra den pågældende organisation. Selv om der er kommet mere flow mellem væksthusene og i de enkelte Væksthuse, skal der arbejdes på at gøre arbejdsgange, principper, vilkår og ansvar mere tydelige. Hvis der skal skabes mere tempo i aktiviteterne, kan det være vigtigt, at der lægges op til aktiviteter, der kan udvikle sig undervejs. Flere ideer bliver ikke til noget, hvis de skal skrives helt ud i en projektskabelon mv. Samtidig kan bestyrelsen igen sende et signal om, at en aktivitet ikke nødvendigvis skal vare 1 år og koste 1½ mio., men kan fx begynde som et forsøgsprojekt på 3 måneder og så udvikle eller afvikle sig. Initiativer, der skal fastholde og fremme tempo og ideer: organiseringen de tre væksthuse fastholdes Væksthuset skal fastholde sin frie netværksorganisation. Det må ikke blive en institution, men et netværk der arbejdes på at gøre arbejdsgange, principper, vilkår og ansvar mere tydelige der skal være rum for eksperimenter. Intern videndeling: dialog i Væksthuset om god ledelse Det er vigtigt at besvare nogle fleksible og inspirerende rammer Der er taget en række initiativer for at sikre videndelingen i Væksthuset. Dels er der oversigter til bestyrelsesmøderne og opdateringer på Væksthusets hjemmeside. Dels sender sekretariatet materiale fra bestyrelsesmøderne og Væksthusene rundt til deltagerne. Endelig afholdes der årligt en Væksthusdag, hvor deltagerne har mulighed for at høre om nogle af væksthusaktiviteterne samt få aktuel inspiration om god ledelse. Bestyrelsen har besluttet, at Væksthuset ikke skal have et permanent advisory board, men at der søges inspiration ved fx at invitere eksperter mv. til væksthusmøderne. Inspiration udefra skal komme i en mere ad hoc baseret form og skal sikre, at Væksthuset er opdateret på ledelsesområdet. Videndelingen kan styrkes, hvis deltagerne på tværs af Væksthuse, bestyrelse og organisationer gives muligheden for at mødes hyppigere til fx gå-hjem-møder. Desuden kunne en årlig Camp for deltagerne og decentrale ledere, skabe et mere strategisk sammenhængende fokus for de tre Væksthuse. Her ville det være muligt at drøfte samarbejdsprojekter på tværs af ledelsesniveauer, få nye faglige input mv. 4

5 Initiativer for at fremme intern videndeling: Tværgående arbejde i aktiviteter mellem Væksthuse. Fx styrke sammenhængen mellem de forskellige ledergrupper - og sammenhæng mellem lederniveauer Initiativer til løbende interne aktiviteter, hvor Væksthusdeltagerne kan sparre på tværs af de enkelte fora Viden indhentes ad hoc ikke som advisory board Fokus på statistik om ledere Ekstern videndeling: Dialog med brugerne Væksthuset må ikke blive en pjece og projektfabrik Væksthuset har oparbejdet en stor brugergruppe, der skal fastholdes og om muligt udvikles. For at det skal lykkes, skal Væksthuset fortsat stræbe efter at være den samlende indsats for viden om ledelse i kommuner og regioner. Væksthuset har pt. udarbejdet mange pjecer, hvilket har vist sig at afspejle brugernes behov. Alligevel skal der også tænkes i nye formidlingsformer. Brugen af forskellige medier som hjemmeside, nyhedsbreve, oplæg, pjecer og konferencer har alle vist at være vellykket for at nå brugergrupperne. Ledernes forskellige placeringer i kommuner og regioner betyder, at brugernes behov varierer betydeligt. Derfor skal Væksthuset fortsat have fokus på at udvikle og have en alsidig række medieplatforme. Bestyrelsen har foreslået, at Væksthuset lægger en ekstra indsats i at opdyrke særligt udvalgte områder som fx børne-, sundheds-, ældre-, kultur- og beskæftigelsesområdet, som i forskellige perioder kan have særlige problemstillinger og dermed særlige behov. Her arbejder langt størstedelen af lederne, og derfor bør det være Væksthusets mål at nå disse grupper. Udfordringen består bl.a. i at få kommunikeret i en form, der er anvendelig og genkendes på de enkelte lederområder. Afsætningen af materiale fra Væksthuset tyder på, at det i et vist omfang er lykkes at komme i kontakt med mange ledere i flere fagområder. Men der er stadig et stort uopdyrket marked. Væksthusets produkter har allerede fået en betydelig omtale i medierne set i lyset af, at det er partssamarbejde og konsensusorienteret. En af de nye veje kan være at sikre, at Væksthuset bliver omtalt i de pågældende fagområders medier, og at lederne dermed i højere grad kendskab til Væksthuset ad den vej. Samtidig kan der tages mere direkte kontakt personer på indenfor de pågældende områder med henblik på at få skabt en dialog og udbredt Væksthusets produkter. I den sammenhæng kan der også tages formidlingsinitiativer på Lederweb, der fx skaber mulighed for dialog inden for enkelte fagområder eller ledelsesniveauer. I bestyrelsens strategi for Lederweb peges der på, at Lederweb skal være omdrejningspunktet for parternes viden om ledelse og den bedste hjemmeside om ledelse kommuner og regioneri Danmark. Samtidig skal udviklingen af relationerne til organisationerne prioriteres for fx at skabe mere materiale, højere standard samt bedre dialog med brugerne. 5

6 For at fastholde og udvikle den position skal Væksthusets hjemmeside bl.a. have mere fokus på egne historier og give brugeren større mulighed for at finde sin egen plads på lederweb. Der henvises i øvrigt til strategien for Lederweb, som blev vedtaget af bestyrelsen i Initiativer for at fremme ekstern videndeling Væksthuse skal udvikle de medier, der bruges til at komme i dialog med brugerne Væksthuset skal opsøge og søge at binde ledergrupper sammen både i ledergrupper og lederniveauer Fastholde fokus på formidlingen af produkter i større medier Der skal på hjemmesider arbejdes på at skabe en sammenhæng mellem præsentation af viden og muligheder for fx efter - og videreuddannelse. Nye formidlingsformer (fx podcasting) 6

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kommunikation i de nye kommuner

Kommunikation i de nye kommuner Kommunikation i de nye kommuner Analyse af kommunernes strategi for at kommunikere med medarbejdere og borgere Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Claus Stærbo, rgb kommunikation & internet og Karin

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ledernetværk i strategisk lys

Ledernetværk i strategisk lys Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Ledernetværk i strategisk lys En guide til kommunale chefer En guide til kommunale chefer En guide til kommunale chefer Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere