Brug af høj tavlevogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af høj tavlevogn"

Transkript

1 Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Introduktion Baggrund og formål Metode Opstilling Dataindsamling Resultater Spoledata i km 114, Hastigheder målt med laserpistol Foto og video dokumentation Bilag Bilag Bilag

3 1 Sammenfatning og konklusion Nærværende rapport sammenfatter hovedresultaterne fra en evaluering vedr. brug af en Høj tavlevogn i nødsporet på motorvej. Tavlevognen kan hæves til en højde af ca. 7 m, og har tre VMS tavler monteret, som afhængig af den konkrete opstilling, kan vise forskellige påbudstavler, advarselstavler og/eller oplysningstavler. I evalueringen er tavlevognen benyttet alene i højre vejside til at vise 2 stk C55 tavler med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Denne visning er sammenholdt med den traditionelle opstilling med faste C55 tavler i både højre og venstre vejside. Formålet med undersøgelsen er at belyse tavlevognens brug set i forhold til den almindelige praksis med faste C55 tavler placeret i begge vejsider. Dette er gjort på Østjyske motorvej nord for Vejle. Tre forskellige opstillinger er benyttet på en strækning, der leder op til et større vejarbejde med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Opstillingerne indgår derfor i overgangen fra 110 km/t til 80 km/t. De tre opstillinger er: Brug af fast C55 (90 km/t) i begge vejsider Brug af fast C55 (80 km/t) i begge vejsider Brug af Høj tavlevogn (kun i højre vejside) med visning af 2 stk C55 (80 km/t) Hver opstilling har været benyttet i en periode på ca. 1 uge. Der er målt hastigheder vha. en permanent tællestation placeret ca. 250 m efter det berørte tavlesnit. Derudover er der gennemført manuelt målte hastigheder ud for det berørte tavlesnit vha. laserpistol. Sluttelig er den høje tavlevogns synlighed forsøgt dokumenteret ud fra bl.a. videooptagelser og eye-trackregistreringer. Resultaterne viser, at hastigheden i opstillingen med den Høje tavlevogn er på niveau med opstillingen med de faste C55 (80 km/t) tavler i begge vejsider. Flere af delresultaterne indikerer, at den Høje tavlevogn endda giver lavere hastigheder (i begge spor) sammenholdt med de faste C55 (80 km/t). Der er ikke målt større hastighedsforskel i mellem højre og venstre spor ved brug af Høj tavlevogn, set i forhold til faste C55 tavler, på trods af at den Høje tavlevogn kun er placeret i højre vejside. C55 tavlerne på den Høje tavlevogn vurderes at være meget synlige og at tiltrække opmærksomhed selv på lang afstand. Det skyldes bla., at der benyttes hvid baggrund med sort tekst på C55 tavlerne. 3

4 Selvom den øverste C55 tavle er hævet til 7m, kan der opstå situationer hvor tavlen, pga. af høje køretøjer i det højre kørespor, vil være helt eller delvist dækket for bilister i det venstre kørespor. I den konkrete opstilling, på den konkrete strækning (hvor der er en høj andel tung trafik), tyder hastighedsdata dog på, at bilisterne i det venstre spor reagerer på den Høje tavle, uanset at den til tider kan være dækket af andre køretøjer. Det skal bemærkes, at den Høje tavlevogn er placeret i en venstredrejende vejkurve, hvilket gør tavlevognen ekstra synlig, også for bilister i venstre kørespor. 4

5 2 Introduktion 2.1 Baggrund og formål Afmærkning af vejarbejder på 2-sporede motorveje foretages i dag ved at placere en A39 tavle i begge sider af vejen. Nogle gange suppleres A39 med hastighedsbegrænsningstavlen C55, som ligeledes placeres i begge vejsider med det formål at sikre, at tavleinformationen er synlig for bilister i begge kørespor. Kravet om at tavlerne skal placeres i begge vejsider kan nogle gange være vanskeligt at opfylde på grund af pladsmangel i vejmidten. Derudover vil det i situationer med mobilt vej- eller driftsarbejde være uhensigtsmæssigt med faste tavler, idet de løbende skal flyttes i forhold til vejarbejdet. På den baggrund efterspørges der nye løsninger til brug for afmærkning i forbindelse med vejarbejde. I relation til dette er der udviklet nyt materiel, der muliggør, at en tavle placeret i højre vejside kan hæves op til 7 m med det formål at gøre tavlen synlig for bilister i begge kørespor. Tavlen består af tre VMS tavler, som kan programmeres til forskellige visninger. (Se bilag 1 for skitse af tavlevogn med forskellige visninger). Tavlerne er placeret på en trailer, som derved nemt kan flyttes. Vejdirektoratet har ønsket en afprøvning af den Høje tavlevogn placeret på en 2- sporet motorvej i højre vejside. Nærværende rapport sammenfatter hovedresultaterne fra en evaluering vedr. brug af Høj tavlevogn i nødsporet motorvej, hvor tavlevognen har vist to C55 tavler med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Formålet med undersøgelsen er at belyse tavlevognens brug set i forhold til den almindelige praksis med faste C55 tavler placeret i begge vejsider. 5

6 3 Metode Brugen af Høj tavlevogn er testet i relation til et eksisterende vejarbejde på M60 (Østjyske motorvej), hvor hastigheden op til vejarbejdet nedskiltes fra 110 km/t til 80 km/t. Den Høje tavlevogn indgår forsøgsvis i opstillingen i en periode på 7 dage. Der er registreret hastigheder med og uden den Høje tavlevogn og synligheden af tavlevognen er forsøgt undersøgt. 3.1 Opstilling Tre forskellige opstillinger med henholdsvis faste C55 tavler og Høj tavlevogn i højre vejside er undersøgt på M60 nord for Vejle. Opstillingerne er sket i sydgående retning umiddelbart nord for frakørsel <59> Hornstrup. Umiddelbart syd for frakørsel <59> findes en 1 km strækning, hvor der er nedskiltet til 80 km/t pga. vejarbejde. De testede opstillinger har således fundet sted i overgangen fra motorvej med 110 km/t til vejarbejdsstrækning med 80 km/t. De tre undersøgte opstillinger er listet i tabel 1 og er skitseret i figur 1. Opstilling Beskrivelse Fast 90 Den oprindelige opstilling med C55 (90 km) i to tavlesnit i km115,2 og km114,7 Fast 80 Opstilling med C55 (90km) i km 115,2 og C55 (80km) i km114,830. Høj tavlevogn 80 Opstilling hvor tavlesnit i km114,830 erstattes med Høj tavlevogn i højre vejside, der viser C55 (80 km) på to VMS tavler (hvid baggrund med sorte tal) Tabel 1. Beskrivelse af de tre opstillinger 6

7 Figur 1. Skitse af de tre opstillinger som er sammenholdt. Tavlesnittet i Fast 80 og Høj tavlevogn 80 er flyttet 130m tilbage for at komme fri af rampetilslutningen. De tre opstillinger har været benyttet på skift i perioden Uge 18- Uge 21 som vist i tabel 2 (dage markeret med gråt). Skiftet mellem de forskellige opstillinger har været foretaget mandag aften mellem kl , hvorfor trafik- og hastighedsdata kun er medtaget frem til kl. 20 om mandagen. Den Høje tavlevogn, som er opstillet i uge 20, har været helt/delvist inaktiv torsdag d. 17. maj og søndag d. 20. maj pga. strømudfald (markeret med x). Disse dage indgår derfor ikke i evalueringen. 7

8 Weekend samt helligdage/fridage er markeret med *. Trafikken på disse dage afviger typisk fra almindelige hverdage. Uge 20 er især præget af fridage og helligdage med mindre trafik sammenlignet med hverdage. Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Man Tir Ons Tor Fre * Lør* Søn* Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor* Fre* Lør* Søn* Man Tir Ons Tor 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 07-maj 08-maj 09-maj 10-maj 11-maj 12-maj 13-maj 14-maj 15-maj 16-maj 17-maj 18-maj 19-maj 20-maj 21-maj 22-maj 23-maj 24-maj Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn 80 x x Tabel 2. Perioder med benyttet opstilling. (x indikerer inaktiv tavle). 3.2 Dataindsamling For at evaluere trafikanternes adfærd i relation til de tre opstillinger, er der indsamlet trafik- og hastighedsdata fra en permanent målestation placeret i km 114,570 umiddelbart efter broen ved frakørsel <59> (se figur 1). Den permanente målestation er således placeret 260 m efter tavlesnittet med Høj Tavlevogn. Der er indsamlet trafik- og hastighedsdata fra den permanente målestation fra alle dage i analyseperioden med de tre opstillinger. Dog er enkelte dage udeladt pga. tekniske problemer med tællestationen. Data fra den permanente spole er sammenholdt med tilsvarende data fra målestationer placeret 5-10 km opstrøms. På den måde er det muligt at korrigere for dag til dag variationer som skyldes forskellig trafiktæthed og vejrforhold. Som supplement til data fra den permanente målestation er der målt hastigheder i et målesnit umiddelbart ud for tavlesnittet i km 114,830. Hastighederne er målt med laserpistol i en periode på 3-4 timer under opstilling Fast 80 og Høj tavlevogn 80. Som udgangspunkt er der kun målt på fritkørende køretøjer. Der er i registreringen skelnet mellem højre og venstre spor samt mellem person/varebil og tung trafik. Ud over trafik- og hastighedsdata er der indsamlet foto og videodokumentation til vurdering af den Høje tavlevogns synlighed. I den forbindelse er endvidere indsamlet eye-track data baseret på 4 forbikørsler med 2 testbilister. 8

9 4 Resultater I dette afsnit gengives hovedresultaterne fra de indsamlede data, hvilket primært drejer sig om trafik- og hastighedsdata fra den permanente spole, manuelt målte hastigheder med laserpistol samt foto og videodokumentation til vurdering af synlighed. 4.1 Spoledata i km 114,570 Der er indsamlet trafik- og hastighedsdata fra den permanente spole i km 114,570 i perioderne med de forskellige opstillinger. Kun trafik i sydlig retning indgår i analyserne. Målesnittet ligger lige efter broen i en afstand af ca. 260 m efter tavlesnittet med Høj Tavlevogn (se figur 1). Døgnbaserede gennemsnitshastigheder Figur 2 viser døgnbaserede gennemsnitshastigheder for højre og venstre spor for hele perioden. Dage hvori de forskellige opstillinger er benyttet er vist med forskellige farver. De første 7 dage er med Fast 90, efterfulgt af 8 dage med Fast 80 og 7 dage med Høj tavlevogn 80, og sluttelig 3 dage med Fast 80. Kun data fra hele dage (kl. 0-24) benyttes, vel vidende at opstillingerne er ændret om aftenen mellem kl Desværre har der været dataudfald d. 11/05. Som det ses, er der stor dag til dag variation i hastighederne, hvilket primært skyldes variation i trafiktætheden. Weekender og helligdage (markeret med *) har typisk en højere hastighed pga. af lav trafikintensitet. Til sammenligning er de målte døgngennemsnit ved spole i km 121 (ca. 6 km opstrøms) også vist. Hastighedsgrænsen er her 130 km/t. 9

10 Døgnbaserede gennemsnithastigheder Kontrolmåling opstrøms /04 01/05 02/05 03/05 *04/05 *05/05 *06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 *12/05 *13/05 14/05 15/05 16/05 *17/05 *18/05 *19/05 *20/05 21/05 22/05 23/05 Hastighed (km/t) 24/05 Måling i km 114,570 Fast 90 Fast 80 Aktiv Høj tavle 80 Delvis inaktiv Høj tavle Venstre Højre Kontrol venstre Kontrol Højre Dato Figur 2. Døgnbaserede gennemsnitshastigheder i målesnit i km 114,570 sammenholdt med kontrolmåling opstrøms. Den gennemsnitlige hastighed for hver opstillingsperiode er vist i tabel 3. De laveste hastigheder er målt i opstillingen med den Høje tavlevogn med henholdsvis 84 km/t for det højre spor og 89 km/t for det venstre spor. Data fra kontrolspolen i km 121 viser dog også lave hastigheder i samme periode. I kolonnerne til højre i tabel 3 er vist den gennemsnitlige hastighedsreduktion beregnet som forskellen mellem kontrolspolen og spolen i km 114,570. Størst reduktion for venstre spor ses i opstilling med Fast 80 (29 km/t) efterfulgt af Fast 90 (26km/t). Reduktionen i venstre spor med Høj tavlevogn er målt til 24 km/t. For højre spor er den største hastighedsreduktion målt ved Høj tavlevogn (20 km/t) efterfulgt af Fast 80 (19 km/t) og Fast 90 (17 km/t). 10

11 Opstilling Spole km 114,570 (km/t) Kontrolspole (km/t) Hastighedsreduktion (km/t) Venstre Højre Venstre Højre Venstre Højre Fast Fast Høj Tavlevogn Tabel 3. Målte gennemsnitshastigheder (i km 114,570) ved de forskellige opstillinger sammenholdt med kontrolspole. Den beregnede hastighedsreduktion i tabel 3 dækker over store dag til dag variationer. I figur 3 ses de døgnbaserede hastighedsreduktioner for hver opstilling. Hvert søjlepar repræsenterer en dag i opstillingsperioden, og de vandrette linier er gennemsnittet for hele opstillingsperioden. Som det fremgår, er der dage med stor hastighedsreduktion, og dage hvor effekten er væsentlig mindre. Især ved Høj tavlevogn ses nogen variation. Dette i kombination med få måledage kan give usikkerhed på de beregnede gennemsnitlige hastighedsreduktioner. Tallene viser dog, at Høj tavlevogn giver en gennemsnitlig hastighedsreduktion i højre spor, som er på niveau med Fast 80, og at reduktionen i venstre spor er lidt mindre end ved Fast 80, dog præget af stor variation. Hastighedsforskellen mellem højre og venstre spor i de tre opstillinger er på samme niveau (6, 4 og 5 km/t). Umiddelbart er der således ikke noget der tyder på, at brugen af Høj tavlevogn (alene i højre vejside) giver en større hastighedsforskel mellem højre og venstre spor. 11

12 Hastighedsreduktion (i forhold til kontrolspole) Hastighedsreduktion (km/t) Venstre spor Højre spor Gns. venstre Gns. højre 5 0 Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn 80 Opstilling Figur 3. Beregnede hastighedsreduktioner pr. dag i de forskellige opstillinger. Hastighedsfordeling Den kumulerede hastighedsfordelingen for venstre og højre kørespor er vist i figur 4 for de tre opstillinger. Fordelingerne er baseret på samtlige køretøjer i de undersøgte perioder. Høj tavlevogn giver en reduktion i 85%-fraktilen på ca. 5 km/t i forhold til Fast 80. Dette gælder for både højre og venstre spor. 85%-fraktilen reduceres således en smule mere end gennemsnitshastigheden. 12

13 Andel 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsfordeling - venstre spor km/t fast 90 fast 80 tavlevogn Andel 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsfordeling - højre spor km/t fast 90 fast 80 tavlevogn Figur 4. Hastighedsfordeling for venstre og højre kørespor. Speed-flow sammenhæng Da trafikmængden kan have betydning for de målte hastigheder, er sammenhæng mellem trafik og hastighed undersøgt for de forskellige opstillingsperioder. Dermed fås et mere ensartet sammenligningsgrundlag, da hastigheden i de forskellige opstillinger derved kan sammenlignes i situationer med ensartet trafikmængde. Figur 5 viser speed-flow sammenhæng baseret på trafik- og hastighedsdata fra tællestation i km 114,570. Hver prik er 1 times data fra de respektive opstillingsperioder. Kun måledata ved frit flow (øverste gren af speed-flow kurven) er medtaget i figuren. Som det ses, har Høj tavlevogn lidt lavere hastighed end Fast 80 ved alle trafikintensiteter. Forskellen er 3-5 km/t. Opstilling Fast 90 har generelt den højeste hastighed. Ses alene på data fra højre eller venstre spor fås samme tendens. Speed-flow figurer for højre og venstre spor kan ses i bilag 2. Det skal dog nævnes, at det generelle hastighedsniveau i perioden med Høj tavlevogn har været en smule lavere end ved de andre opstillinger, uanset trafikmængden. Forskellen skønnes ud fra kontrolmålingerne at være ca. 2-3 km/t. Baseret på de fundne speed-flow sammenhænge må det konkluderes, at opstilling Høj tavlevogn giver hastigheder, der ligger på niveau med opstilling Fast 80 eller en smule lavere. Dette gælder ved både lav og høj trafikmængde og effekten findes både for højre og venstre spor. 13

14 Speed-flow (højre+venstre spor) Hastighed i højre+venstre spor (km/t) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) Figur 5. Speed-flow sammenhæng for de 3 opstillinger (højre og venstre spor samlet) 4.2 Hastigheder målt med laserpistol Der er målt hastigheder vha. laserpistol i et målesnit umiddelbart ud for tavlesnittet i km 114,380. Målingerne er kun gennemført i opstilling Fast 80 og Høj tavlevogn 80. Målingerne er gennemført onsdag d. 9. maj og onsdag d. 16. maj, begge dage mellem kl. 10:00 og 14:30. Der er kun målt på fritkørende køretøjer, hvilket dog pga. trafiktætheden til tider har været vanskelig. Især i opstilling med Høj tavlevogn var trafikken i perioder meget tæt. Data fra den permanente spole viser, at for de timer hvor der er målt hastigheder, er trafikmængden 20% større i opstilling med Høj tavlevogn end ved Fast 80. Antal hastighedsmålinger for de to opstillinger er vist i nedenstående tabel 4, opdelt på højre og venstre spor samt personbil/varebil og lastbil/sættevogn. I alt er der målt 821 køretøjer nogenlunde ligeligt fordelt på højre og venstre spor. I venstre spor er der kun målt på person/varebiler. 14

15 Opstilling Venstre spor Højre spor Hovedtotal Person/varebil Person/varebil Tungt ktj Fast Høj tavlevogn Hovedtotal Tabel 4. Antal måleobservationer. Tabel 5 viser de målte gennemsnitshastigheder. Opstilling Venstre spor Højre spor Højre spor Total Person/varebil Person/varebil Tungt ktj Begge spor samlet Fast Høj tavlevogn Tabel 5. Målte gennemsnitshastigheder (km/t) I opstilling med Høj tavlevogn er den målte hastighed 7 km/t lavere for det venstre spor, sammenholdt med opstilling Fast 80. For det højre spor er forskellen 5 km/t. Ses alene på person/varebil i det højre spor er hastigheden 9 km/t lavere med Høj tavlevogn sammenholdt med faste tavler. Effekten på tunge køretøjer er kun 1km/t. Som før nævnt er trafikintensiteten ikke ensartet ved målingerne på de to opstillinger. Nedbrydes data til kun at indeholde hastighedsdata for 1 times perioder hvor trafikmængden er nogenlunde ens, ses stadig en lavere hastighed ved Høj tavlevogn. Forskellen mellem Høj tavlevogn og Fast 80 bliver dog lidt mindre. Ved registrering af hastigheder for køretøjer i venstre spor er der i situationen med Høj tavlevogn forsøgt skelnet imellem, hvorvidt der samtidig er et tungt køretøj i højre spor som eventuelt kunne risikere at skygge for udsyn til tavlen. I praksis viste det sig svært at lave denne skelnen, og hastighedsdata viser da heller ingen forskel imellem køretøjer som havde et tungt køretøj ved siden af, og køretøjer som havde frit udsyn til tavlevognen. Ud fra de målte hastigheder (med laserpistol), kan det samlet siges, at hastigheden med Høj tavlevogn synes at være på niveau med Fast 80, eller måske en smule lavere. 4.3 Foto og video dokumentation For at dokumentere tavlevognes synlighed under forskellige forhold er der gennemført videooptagelser samt nogle få eye-track kørsler forbi tavlevognen med testbilister. 15

16 Figur 6 viser den Høje tavlevogn set fra en bilist i venstre spor i en situation med et tungt køretøj i højre spor. I den konkrete forbikørsel er den øverste C55 tavle fuldt synlig i samlet ca. 1,5 sek ud af de sidste 6,0 sek op til tavlesnittet. Den resterende del af tiden er den helt/delvist dækket af de tunge køretøjer. Figur 6. Foto af Høj tavlevogn set fra bilist i venstre spor med samtidig tungt køretøj i højre spor. I bilag 3 er der vist flere fotos fra forbikørsler af tavlevognen. De viste fotos er alle taget fra et køretøj i venstre spor med forskellig afstand til tavlevognen. Den Høje tavlevogn er placeret i en venstredrejende kurve (beliggende i en konkav vertikal kurve) hvilket betyder, at tavlen er synlig i god afstand for bilister i venstre spor. Det gælder også i tilfælde med tunge køretøjer i det højre spor, hvor tavlen dog vil være delvist dækket på kort afstand (<150m), se figur 7 og bilag 3. 16

17 Høj Tavlevogn Figur 7. Synlighed af Høj tavlevogn set i ca. 500m afstand. Pga. af den venstredrejende vejkurve ses tavlevognen i god afstand fra venstre spor. Havde tavlevognen været placeret i en højredrejende kurve vurderes det, at den havde været langt mindre synlig for bilister i venstre spor. Det vurderes til gengæld, at den hvide baggrund på C55 tavlerne lyser så meget op, at tavlerne tiltrækker stor opmærksomhed (selv på lang afstand), hvilket til dels kompenserer for, at den kun er placeret i højre vejside. Eye-track registreringer Der er registreret øjenbevægelser for to testbilister der hver har lavet to forbikørsler af den Høje tavlevogn. Desværre er data fra den ene testbilist af en lav kvalitet, hvorfor øjenbevægelserne er svære at bestemme. For begge bilister kan der dog konstateres blik mod tavlevognen ved forbikørslerne. Det skal nævnes, at ved alle fire forbikørsler var testbilisten placeret i højre spor. Sporbenyttelsen har været valgfri for testbilisterne. 17

18 Figur 8 herunder viser blik mod den øverste C55 tavle i forbindelse med en af testbilisternes første forbikørsel. Ved den anden forbikørsel ses kun et kortvarigt blik på tavlevognen. Figur 8. Screendump fra eye-track registreringer. Det grønne kryds indikerer testbilistens blikretning. 18

19 Bilag 1 Eksempler på tavlevisning med Høj tavlevogn 19

20 Bilag 2 Speed-flow sammenhæng Speed-flow (venstre spor) Hastighed i venstre spor (km/t) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) Hastighed i højre spor (km/t) Speed-flow (højre spor) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) 20

21 Bilag 3 Video - forbikørsel 1 600m før tavle 500m før tavle 21

22 400m før tavle 300m før tavle 22

23 200m før tavle 150m før tavle 23

24 100 m før tavle 50 m før tavle 24

25 Video - forbikørsel før tavle 500 m før tavle 25

26 400 m før tavle 300 m før tavle 26

27 200 m før tavle 100 m før tavle 27

28 50 m før tavle 28

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje IDE - katalog LODS Lene Herrstedt 3. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Baggrund og Introduktion... 3 2. Idé præsentation...

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Bremselængde, friktion og adfærd

Bremselængde, friktion og adfærd Resultater, analyser og anbefalinger baseret på bremseforsøg 120-15 Hastighed (km/t) 100 Decceleration (m/s 2 ) Indsæt foto så det fylder 20rammen ud Hastighed (km/t) / Pedaltryk (kg). 80 60 40 Pedaltryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Skal potensmodellen lægges på hylden?

Skal potensmodellen lægges på hylden? Skal potensmodellen lægges på hylden? T R A F I K D A G E 2 0 1 4 A A L B O R G U N I V E R S I T E T K A T R I N E T E R P N I E L S E N, C O W I O G C A M I L L A S L O T H A N D E R S E N, A A U KATRINE

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik Bilag, som hører med til denne opgave: Side 2 + 4: Landkort med ruteforslag. Side 5: Formel + graf i koordinatsystem. Du skal til prøven vise, hvordan du kan anvende matematik på materialet. Du kan f.eks.

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere