Brug af høj tavlevogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af høj tavlevogn"

Transkript

1 Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Introduktion Baggrund og formål Metode Opstilling Dataindsamling Resultater Spoledata i km 114, Hastigheder målt med laserpistol Foto og video dokumentation Bilag Bilag Bilag

3 1 Sammenfatning og konklusion Nærværende rapport sammenfatter hovedresultaterne fra en evaluering vedr. brug af en Høj tavlevogn i nødsporet på motorvej. Tavlevognen kan hæves til en højde af ca. 7 m, og har tre VMS tavler monteret, som afhængig af den konkrete opstilling, kan vise forskellige påbudstavler, advarselstavler og/eller oplysningstavler. I evalueringen er tavlevognen benyttet alene i højre vejside til at vise 2 stk C55 tavler med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Denne visning er sammenholdt med den traditionelle opstilling med faste C55 tavler i både højre og venstre vejside. Formålet med undersøgelsen er at belyse tavlevognens brug set i forhold til den almindelige praksis med faste C55 tavler placeret i begge vejsider. Dette er gjort på Østjyske motorvej nord for Vejle. Tre forskellige opstillinger er benyttet på en strækning, der leder op til et større vejarbejde med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Opstillingerne indgår derfor i overgangen fra 110 km/t til 80 km/t. De tre opstillinger er: Brug af fast C55 (90 km/t) i begge vejsider Brug af fast C55 (80 km/t) i begge vejsider Brug af Høj tavlevogn (kun i højre vejside) med visning af 2 stk C55 (80 km/t) Hver opstilling har været benyttet i en periode på ca. 1 uge. Der er målt hastigheder vha. en permanent tællestation placeret ca. 250 m efter det berørte tavlesnit. Derudover er der gennemført manuelt målte hastigheder ud for det berørte tavlesnit vha. laserpistol. Sluttelig er den høje tavlevogns synlighed forsøgt dokumenteret ud fra bl.a. videooptagelser og eye-trackregistreringer. Resultaterne viser, at hastigheden i opstillingen med den Høje tavlevogn er på niveau med opstillingen med de faste C55 (80 km/t) tavler i begge vejsider. Flere af delresultaterne indikerer, at den Høje tavlevogn endda giver lavere hastigheder (i begge spor) sammenholdt med de faste C55 (80 km/t). Der er ikke målt større hastighedsforskel i mellem højre og venstre spor ved brug af Høj tavlevogn, set i forhold til faste C55 tavler, på trods af at den Høje tavlevogn kun er placeret i højre vejside. C55 tavlerne på den Høje tavlevogn vurderes at være meget synlige og at tiltrække opmærksomhed selv på lang afstand. Det skyldes bla., at der benyttes hvid baggrund med sort tekst på C55 tavlerne. 3

4 Selvom den øverste C55 tavle er hævet til 7m, kan der opstå situationer hvor tavlen, pga. af høje køretøjer i det højre kørespor, vil være helt eller delvist dækket for bilister i det venstre kørespor. I den konkrete opstilling, på den konkrete strækning (hvor der er en høj andel tung trafik), tyder hastighedsdata dog på, at bilisterne i det venstre spor reagerer på den Høje tavle, uanset at den til tider kan være dækket af andre køretøjer. Det skal bemærkes, at den Høje tavlevogn er placeret i en venstredrejende vejkurve, hvilket gør tavlevognen ekstra synlig, også for bilister i venstre kørespor. 4

5 2 Introduktion 2.1 Baggrund og formål Afmærkning af vejarbejder på 2-sporede motorveje foretages i dag ved at placere en A39 tavle i begge sider af vejen. Nogle gange suppleres A39 med hastighedsbegrænsningstavlen C55, som ligeledes placeres i begge vejsider med det formål at sikre, at tavleinformationen er synlig for bilister i begge kørespor. Kravet om at tavlerne skal placeres i begge vejsider kan nogle gange være vanskeligt at opfylde på grund af pladsmangel i vejmidten. Derudover vil det i situationer med mobilt vej- eller driftsarbejde være uhensigtsmæssigt med faste tavler, idet de løbende skal flyttes i forhold til vejarbejdet. På den baggrund efterspørges der nye løsninger til brug for afmærkning i forbindelse med vejarbejde. I relation til dette er der udviklet nyt materiel, der muliggør, at en tavle placeret i højre vejside kan hæves op til 7 m med det formål at gøre tavlen synlig for bilister i begge kørespor. Tavlen består af tre VMS tavler, som kan programmeres til forskellige visninger. (Se bilag 1 for skitse af tavlevogn med forskellige visninger). Tavlerne er placeret på en trailer, som derved nemt kan flyttes. Vejdirektoratet har ønsket en afprøvning af den Høje tavlevogn placeret på en 2- sporet motorvej i højre vejside. Nærværende rapport sammenfatter hovedresultaterne fra en evaluering vedr. brug af Høj tavlevogn i nødsporet motorvej, hvor tavlevognen har vist to C55 tavler med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Formålet med undersøgelsen er at belyse tavlevognens brug set i forhold til den almindelige praksis med faste C55 tavler placeret i begge vejsider. 5

6 3 Metode Brugen af Høj tavlevogn er testet i relation til et eksisterende vejarbejde på M60 (Østjyske motorvej), hvor hastigheden op til vejarbejdet nedskiltes fra 110 km/t til 80 km/t. Den Høje tavlevogn indgår forsøgsvis i opstillingen i en periode på 7 dage. Der er registreret hastigheder med og uden den Høje tavlevogn og synligheden af tavlevognen er forsøgt undersøgt. 3.1 Opstilling Tre forskellige opstillinger med henholdsvis faste C55 tavler og Høj tavlevogn i højre vejside er undersøgt på M60 nord for Vejle. Opstillingerne er sket i sydgående retning umiddelbart nord for frakørsel <59> Hornstrup. Umiddelbart syd for frakørsel <59> findes en 1 km strækning, hvor der er nedskiltet til 80 km/t pga. vejarbejde. De testede opstillinger har således fundet sted i overgangen fra motorvej med 110 km/t til vejarbejdsstrækning med 80 km/t. De tre undersøgte opstillinger er listet i tabel 1 og er skitseret i figur 1. Opstilling Beskrivelse Fast 90 Den oprindelige opstilling med C55 (90 km) i to tavlesnit i km115,2 og km114,7 Fast 80 Opstilling med C55 (90km) i km 115,2 og C55 (80km) i km114,830. Høj tavlevogn 80 Opstilling hvor tavlesnit i km114,830 erstattes med Høj tavlevogn i højre vejside, der viser C55 (80 km) på to VMS tavler (hvid baggrund med sorte tal) Tabel 1. Beskrivelse af de tre opstillinger 6

7 Figur 1. Skitse af de tre opstillinger som er sammenholdt. Tavlesnittet i Fast 80 og Høj tavlevogn 80 er flyttet 130m tilbage for at komme fri af rampetilslutningen. De tre opstillinger har været benyttet på skift i perioden Uge 18- Uge 21 som vist i tabel 2 (dage markeret med gråt). Skiftet mellem de forskellige opstillinger har været foretaget mandag aften mellem kl , hvorfor trafik- og hastighedsdata kun er medtaget frem til kl. 20 om mandagen. Den Høje tavlevogn, som er opstillet i uge 20, har været helt/delvist inaktiv torsdag d. 17. maj og søndag d. 20. maj pga. strømudfald (markeret med x). Disse dage indgår derfor ikke i evalueringen. 7

8 Weekend samt helligdage/fridage er markeret med *. Trafikken på disse dage afviger typisk fra almindelige hverdage. Uge 20 er især præget af fridage og helligdage med mindre trafik sammenlignet med hverdage. Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Man Tir Ons Tor Fre * Lør* Søn* Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor* Fre* Lør* Søn* Man Tir Ons Tor 30-apr 01-maj 02-maj 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 07-maj 08-maj 09-maj 10-maj 11-maj 12-maj 13-maj 14-maj 15-maj 16-maj 17-maj 18-maj 19-maj 20-maj 21-maj 22-maj 23-maj 24-maj Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn 80 x x Tabel 2. Perioder med benyttet opstilling. (x indikerer inaktiv tavle). 3.2 Dataindsamling For at evaluere trafikanternes adfærd i relation til de tre opstillinger, er der indsamlet trafik- og hastighedsdata fra en permanent målestation placeret i km 114,570 umiddelbart efter broen ved frakørsel <59> (se figur 1). Den permanente målestation er således placeret 260 m efter tavlesnittet med Høj Tavlevogn. Der er indsamlet trafik- og hastighedsdata fra den permanente målestation fra alle dage i analyseperioden med de tre opstillinger. Dog er enkelte dage udeladt pga. tekniske problemer med tællestationen. Data fra den permanente spole er sammenholdt med tilsvarende data fra målestationer placeret 5-10 km opstrøms. På den måde er det muligt at korrigere for dag til dag variationer som skyldes forskellig trafiktæthed og vejrforhold. Som supplement til data fra den permanente målestation er der målt hastigheder i et målesnit umiddelbart ud for tavlesnittet i km 114,830. Hastighederne er målt med laserpistol i en periode på 3-4 timer under opstilling Fast 80 og Høj tavlevogn 80. Som udgangspunkt er der kun målt på fritkørende køretøjer. Der er i registreringen skelnet mellem højre og venstre spor samt mellem person/varebil og tung trafik. Ud over trafik- og hastighedsdata er der indsamlet foto og videodokumentation til vurdering af den Høje tavlevogns synlighed. I den forbindelse er endvidere indsamlet eye-track data baseret på 4 forbikørsler med 2 testbilister. 8

9 4 Resultater I dette afsnit gengives hovedresultaterne fra de indsamlede data, hvilket primært drejer sig om trafik- og hastighedsdata fra den permanente spole, manuelt målte hastigheder med laserpistol samt foto og videodokumentation til vurdering af synlighed. 4.1 Spoledata i km 114,570 Der er indsamlet trafik- og hastighedsdata fra den permanente spole i km 114,570 i perioderne med de forskellige opstillinger. Kun trafik i sydlig retning indgår i analyserne. Målesnittet ligger lige efter broen i en afstand af ca. 260 m efter tavlesnittet med Høj Tavlevogn (se figur 1). Døgnbaserede gennemsnitshastigheder Figur 2 viser døgnbaserede gennemsnitshastigheder for højre og venstre spor for hele perioden. Dage hvori de forskellige opstillinger er benyttet er vist med forskellige farver. De første 7 dage er med Fast 90, efterfulgt af 8 dage med Fast 80 og 7 dage med Høj tavlevogn 80, og sluttelig 3 dage med Fast 80. Kun data fra hele dage (kl. 0-24) benyttes, vel vidende at opstillingerne er ændret om aftenen mellem kl Desværre har der været dataudfald d. 11/05. Som det ses, er der stor dag til dag variation i hastighederne, hvilket primært skyldes variation i trafiktætheden. Weekender og helligdage (markeret med *) har typisk en højere hastighed pga. af lav trafikintensitet. Til sammenligning er de målte døgngennemsnit ved spole i km 121 (ca. 6 km opstrøms) også vist. Hastighedsgrænsen er her 130 km/t. 9

10 Døgnbaserede gennemsnithastigheder Kontrolmåling opstrøms /04 01/05 02/05 03/05 *04/05 *05/05 *06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 *12/05 *13/05 14/05 15/05 16/05 *17/05 *18/05 *19/05 *20/05 21/05 22/05 23/05 Hastighed (km/t) 24/05 Måling i km 114,570 Fast 90 Fast 80 Aktiv Høj tavle 80 Delvis inaktiv Høj tavle Venstre Højre Kontrol venstre Kontrol Højre Dato Figur 2. Døgnbaserede gennemsnitshastigheder i målesnit i km 114,570 sammenholdt med kontrolmåling opstrøms. Den gennemsnitlige hastighed for hver opstillingsperiode er vist i tabel 3. De laveste hastigheder er målt i opstillingen med den Høje tavlevogn med henholdsvis 84 km/t for det højre spor og 89 km/t for det venstre spor. Data fra kontrolspolen i km 121 viser dog også lave hastigheder i samme periode. I kolonnerne til højre i tabel 3 er vist den gennemsnitlige hastighedsreduktion beregnet som forskellen mellem kontrolspolen og spolen i km 114,570. Størst reduktion for venstre spor ses i opstilling med Fast 80 (29 km/t) efterfulgt af Fast 90 (26km/t). Reduktionen i venstre spor med Høj tavlevogn er målt til 24 km/t. For højre spor er den største hastighedsreduktion målt ved Høj tavlevogn (20 km/t) efterfulgt af Fast 80 (19 km/t) og Fast 90 (17 km/t). 10

11 Opstilling Spole km 114,570 (km/t) Kontrolspole (km/t) Hastighedsreduktion (km/t) Venstre Højre Venstre Højre Venstre Højre Fast Fast Høj Tavlevogn Tabel 3. Målte gennemsnitshastigheder (i km 114,570) ved de forskellige opstillinger sammenholdt med kontrolspole. Den beregnede hastighedsreduktion i tabel 3 dækker over store dag til dag variationer. I figur 3 ses de døgnbaserede hastighedsreduktioner for hver opstilling. Hvert søjlepar repræsenterer en dag i opstillingsperioden, og de vandrette linier er gennemsnittet for hele opstillingsperioden. Som det fremgår, er der dage med stor hastighedsreduktion, og dage hvor effekten er væsentlig mindre. Især ved Høj tavlevogn ses nogen variation. Dette i kombination med få måledage kan give usikkerhed på de beregnede gennemsnitlige hastighedsreduktioner. Tallene viser dog, at Høj tavlevogn giver en gennemsnitlig hastighedsreduktion i højre spor, som er på niveau med Fast 80, og at reduktionen i venstre spor er lidt mindre end ved Fast 80, dog præget af stor variation. Hastighedsforskellen mellem højre og venstre spor i de tre opstillinger er på samme niveau (6, 4 og 5 km/t). Umiddelbart er der således ikke noget der tyder på, at brugen af Høj tavlevogn (alene i højre vejside) giver en større hastighedsforskel mellem højre og venstre spor. 11

12 Hastighedsreduktion (i forhold til kontrolspole) Hastighedsreduktion (km/t) Venstre spor Højre spor Gns. venstre Gns. højre 5 0 Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn 80 Opstilling Figur 3. Beregnede hastighedsreduktioner pr. dag i de forskellige opstillinger. Hastighedsfordeling Den kumulerede hastighedsfordelingen for venstre og højre kørespor er vist i figur 4 for de tre opstillinger. Fordelingerne er baseret på samtlige køretøjer i de undersøgte perioder. Høj tavlevogn giver en reduktion i 85%-fraktilen på ca. 5 km/t i forhold til Fast 80. Dette gælder for både højre og venstre spor. 85%-fraktilen reduceres således en smule mere end gennemsnitshastigheden. 12

13 Andel 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsfordeling - venstre spor km/t fast 90 fast 80 tavlevogn Andel 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsfordeling - højre spor km/t fast 90 fast 80 tavlevogn Figur 4. Hastighedsfordeling for venstre og højre kørespor. Speed-flow sammenhæng Da trafikmængden kan have betydning for de målte hastigheder, er sammenhæng mellem trafik og hastighed undersøgt for de forskellige opstillingsperioder. Dermed fås et mere ensartet sammenligningsgrundlag, da hastigheden i de forskellige opstillinger derved kan sammenlignes i situationer med ensartet trafikmængde. Figur 5 viser speed-flow sammenhæng baseret på trafik- og hastighedsdata fra tællestation i km 114,570. Hver prik er 1 times data fra de respektive opstillingsperioder. Kun måledata ved frit flow (øverste gren af speed-flow kurven) er medtaget i figuren. Som det ses, har Høj tavlevogn lidt lavere hastighed end Fast 80 ved alle trafikintensiteter. Forskellen er 3-5 km/t. Opstilling Fast 90 har generelt den højeste hastighed. Ses alene på data fra højre eller venstre spor fås samme tendens. Speed-flow figurer for højre og venstre spor kan ses i bilag 2. Det skal dog nævnes, at det generelle hastighedsniveau i perioden med Høj tavlevogn har været en smule lavere end ved de andre opstillinger, uanset trafikmængden. Forskellen skønnes ud fra kontrolmålingerne at være ca. 2-3 km/t. Baseret på de fundne speed-flow sammenhænge må det konkluderes, at opstilling Høj tavlevogn giver hastigheder, der ligger på niveau med opstilling Fast 80 eller en smule lavere. Dette gælder ved både lav og høj trafikmængde og effekten findes både for højre og venstre spor. 13

14 Speed-flow (højre+venstre spor) Hastighed i højre+venstre spor (km/t) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) Figur 5. Speed-flow sammenhæng for de 3 opstillinger (højre og venstre spor samlet) 4.2 Hastigheder målt med laserpistol Der er målt hastigheder vha. laserpistol i et målesnit umiddelbart ud for tavlesnittet i km 114,380. Målingerne er kun gennemført i opstilling Fast 80 og Høj tavlevogn 80. Målingerne er gennemført onsdag d. 9. maj og onsdag d. 16. maj, begge dage mellem kl. 10:00 og 14:30. Der er kun målt på fritkørende køretøjer, hvilket dog pga. trafiktætheden til tider har været vanskelig. Især i opstilling med Høj tavlevogn var trafikken i perioder meget tæt. Data fra den permanente spole viser, at for de timer hvor der er målt hastigheder, er trafikmængden 20% større i opstilling med Høj tavlevogn end ved Fast 80. Antal hastighedsmålinger for de to opstillinger er vist i nedenstående tabel 4, opdelt på højre og venstre spor samt personbil/varebil og lastbil/sættevogn. I alt er der målt 821 køretøjer nogenlunde ligeligt fordelt på højre og venstre spor. I venstre spor er der kun målt på person/varebiler. 14

15 Opstilling Venstre spor Højre spor Hovedtotal Person/varebil Person/varebil Tungt ktj Fast Høj tavlevogn Hovedtotal Tabel 4. Antal måleobservationer. Tabel 5 viser de målte gennemsnitshastigheder. Opstilling Venstre spor Højre spor Højre spor Total Person/varebil Person/varebil Tungt ktj Begge spor samlet Fast Høj tavlevogn Tabel 5. Målte gennemsnitshastigheder (km/t) I opstilling med Høj tavlevogn er den målte hastighed 7 km/t lavere for det venstre spor, sammenholdt med opstilling Fast 80. For det højre spor er forskellen 5 km/t. Ses alene på person/varebil i det højre spor er hastigheden 9 km/t lavere med Høj tavlevogn sammenholdt med faste tavler. Effekten på tunge køretøjer er kun 1km/t. Som før nævnt er trafikintensiteten ikke ensartet ved målingerne på de to opstillinger. Nedbrydes data til kun at indeholde hastighedsdata for 1 times perioder hvor trafikmængden er nogenlunde ens, ses stadig en lavere hastighed ved Høj tavlevogn. Forskellen mellem Høj tavlevogn og Fast 80 bliver dog lidt mindre. Ved registrering af hastigheder for køretøjer i venstre spor er der i situationen med Høj tavlevogn forsøgt skelnet imellem, hvorvidt der samtidig er et tungt køretøj i højre spor som eventuelt kunne risikere at skygge for udsyn til tavlen. I praksis viste det sig svært at lave denne skelnen, og hastighedsdata viser da heller ingen forskel imellem køretøjer som havde et tungt køretøj ved siden af, og køretøjer som havde frit udsyn til tavlevognen. Ud fra de målte hastigheder (med laserpistol), kan det samlet siges, at hastigheden med Høj tavlevogn synes at være på niveau med Fast 80, eller måske en smule lavere. 4.3 Foto og video dokumentation For at dokumentere tavlevognes synlighed under forskellige forhold er der gennemført videooptagelser samt nogle få eye-track kørsler forbi tavlevognen med testbilister. 15

16 Figur 6 viser den Høje tavlevogn set fra en bilist i venstre spor i en situation med et tungt køretøj i højre spor. I den konkrete forbikørsel er den øverste C55 tavle fuldt synlig i samlet ca. 1,5 sek ud af de sidste 6,0 sek op til tavlesnittet. Den resterende del af tiden er den helt/delvist dækket af de tunge køretøjer. Figur 6. Foto af Høj tavlevogn set fra bilist i venstre spor med samtidig tungt køretøj i højre spor. I bilag 3 er der vist flere fotos fra forbikørsler af tavlevognen. De viste fotos er alle taget fra et køretøj i venstre spor med forskellig afstand til tavlevognen. Den Høje tavlevogn er placeret i en venstredrejende kurve (beliggende i en konkav vertikal kurve) hvilket betyder, at tavlen er synlig i god afstand for bilister i venstre spor. Det gælder også i tilfælde med tunge køretøjer i det højre spor, hvor tavlen dog vil være delvist dækket på kort afstand (<150m), se figur 7 og bilag 3. 16

17 Høj Tavlevogn Figur 7. Synlighed af Høj tavlevogn set i ca. 500m afstand. Pga. af den venstredrejende vejkurve ses tavlevognen i god afstand fra venstre spor. Havde tavlevognen været placeret i en højredrejende kurve vurderes det, at den havde været langt mindre synlig for bilister i venstre spor. Det vurderes til gengæld, at den hvide baggrund på C55 tavlerne lyser så meget op, at tavlerne tiltrækker stor opmærksomhed (selv på lang afstand), hvilket til dels kompenserer for, at den kun er placeret i højre vejside. Eye-track registreringer Der er registreret øjenbevægelser for to testbilister der hver har lavet to forbikørsler af den Høje tavlevogn. Desværre er data fra den ene testbilist af en lav kvalitet, hvorfor øjenbevægelserne er svære at bestemme. For begge bilister kan der dog konstateres blik mod tavlevognen ved forbikørslerne. Det skal nævnes, at ved alle fire forbikørsler var testbilisten placeret i højre spor. Sporbenyttelsen har været valgfri for testbilisterne. 17

18 Figur 8 herunder viser blik mod den øverste C55 tavle i forbindelse med en af testbilisternes første forbikørsel. Ved den anden forbikørsel ses kun et kortvarigt blik på tavlevognen. Figur 8. Screendump fra eye-track registreringer. Det grønne kryds indikerer testbilistens blikretning. 18

19 Bilag 1 Eksempler på tavlevisning med Høj tavlevogn 19

20 Bilag 2 Speed-flow sammenhæng Speed-flow (venstre spor) Hastighed i venstre spor (km/t) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) Hastighed i højre spor (km/t) Speed-flow (højre spor) Fast 90 Fast 80 Høj tavlevogn Antal ktj pr time (højre+venstre spor samlet) 20

21 Bilag 3 Video - forbikørsel 1 600m før tavle 500m før tavle 21

22 400m før tavle 300m før tavle 22

23 200m før tavle 150m før tavle 23

24 100 m før tavle 50 m før tavle 24

25 Video - forbikørsel før tavle 500 m før tavle 25

26 400 m før tavle 300 m før tavle 26

27 200 m før tavle 100 m før tavle 27

28 50 m før tavle 28

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af test på rute 16 - Hillerød Motorvejen Lene Herrstedt Poul Greibe 25. oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje. april 2011

Afstandsmærker på motorveje. april 2011 Effekt efter 3 år Afstandsmærker på motorveje april 2011 Indhold Resumé 3 1. Introduktion 4 2. Analysestrækninger og dataindsamling 5 2.1 Analysestrækninger 5 2.2 Dataindsamling 5 2.3 Databehandling 6

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. december 2008 HASTIGHEDSBAROMETER Indledning Hastighedsbarometeret skal på en enkel måde beskrive hastighedsudviklingen for et begrænset antal af vejtyper.

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Et cykelpuljeprojekt Poul Greibe Thomas Skallebæk Buch Baggrund Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden om sammenhæng mellem

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18.

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18. Trafikbegreber og deres håndtering i Mastra Spidstimer Der findes to spidstimer, en morgen-spidstime og en eftermiddagsspidstime. Spidstimerne angiver den største taltet trafikmængde i en time for en given

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Kapacitet af motorveje

Kapacitet af motorveje Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje KATALOG Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje Afmærk 1 Testede eksempler fra ind- og udland Afmærk 2 Lene Herrstedt 17. november 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer Hastighedsbarometer Indledning Hastighedsbarometeret beskriver på en enkel måde hastighedsudviklingen for et begrænset antal vejtyper. Barometeret er inspireret af trafikindekset samt af Vejdirektoratets

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Til Transportudvalget Resenstad 14. februar 2017

Til Transportudvalget Resenstad 14. februar 2017 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Til Transportudvalget Resenstad 14. februar 2017 Projekt Tunnel i Resen Krydset Vedr. cykel og gang tunnel under Lemvigvej

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2-1 vej fra Skibinge til Mern Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2015 Udarbejdet af: Iben Vinsteen/Stefan Larsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Bjarke Rasmussen Dato: 09.03.2015

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejr og vejkapacitet. Thomas C. Jensen

Vejr og vejkapacitet. Thomas C. Jensen Vejr og vejkapacitet Thomas C. Jensen Baggrund Stigende opmærksomhed på klimatilpasning også på transportområdet varmere vejr, flere skybrud osv. DTU klimacenter har finansieret Bortledning af vand fra

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Fodgængerhastigheder

Fodgængerhastigheder Fodgængerhastigheder I signalregulerede fodgængerovergange Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Juni 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere