Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Indkaldelse af ansøgninger til Fri-Institutionsforsøg 1. november 2016 Sags nr.:16/10300 Baggrund: Som en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu, blev det besluttet at iværksætte et Fri-Institutionsforsøg. Formålet med forsøget er, som det fremgår af aftaleteksten, at konkretisere og teste de praktiske, økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer, der er for at imødekomme virksomheders og lønmodtageres ønsker om fleksibilitet og målrettethed. Forsøget gennemføres ved, at udvalgte uddannelsesinstitutioner med AMU-udbud, inden for et afgrænset tema i en tidsbegrænset periode, får mulighed for selv at forvalte rammer, vilkår og udbud i henhold til nedenstående rammer og vilkår for forsøget. Forsøget gennemføres i et partnerskab mellem arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og repræsentanter for DEG-L. Forsøget skal blandt andet bidrage med viden til ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, som er nedsat i henhold til trepartsaftalen med det formål at tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system. Hvad kan der søges om? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) indkalder i samarbejde med Partnerskab for Fri-Institutionsforsøg ansøgninger, der kan bidrage med ny viden om lovgivningsmæssige barrierer i AMU-systemet. Partnerskab for Fri-Institutionsforsøg og STUK har i fællesskab formuleret nedenstående temaer som inspiration og ramme for forsøgene. Der kan søges om projekter, der dækker et eller flere temaer. Der indkaldes samtidig bidrag fra uddannelsesinstitutioner om andre oplevede barrierer på skolerne med henblik på evt. inddragelse i ekspertgruppens arbejde, jf. det vedlagte ansøgningsskema.

2 Temaer for Fri-Institutionsforsøg: 1) Fleksibilitet i AMU: AMU-systemet har mange muligheder for fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Arbejdsmarkedsuddannelserne kan: Tilrettelæges som sammenhængende undervisning eller opsplittet undervisning og i åbent værksted. Tilrettelægges i mere eller mindre end 7,4 timer om dagen. Afholdes i dagtimerne eller om aftenen, natten og på hverdage eller i weekenden. Tilrettelægges på en virksomhed eller på skolen. Tilrettelægges i sammenhæng med anden undervisning, eksempelvis FVU, OBU og IDV, herunder som split. Tilrettelægges som fjernundervisning, digital læring og blended learning. Tilrettelægges med eller uden samtidig tilstedeværelse af lærer og elev. Dokumentation i forbindelse med undervisningen kan enten være s, log fra brug af it-platform, registrering af lærerens tidsanvendelse, undervisningsplan, konkrete opgaver, materialer, o.lign. Under dette tema kan der gennemføres projekter, der tester udvalgte lovgivningsmæssige barrierer for, at AMU kan gøres endnu mere fleksibelt, end hvad systemet giver mulighed for i dag. Det kan eksempelvis være projekter, der laver forsøg med: Kollektiv afkortning: Kollektiv afkortning af konkrete AMU-kurser indenfor en på forhånd ansøgt FKB, jf. bilag 1. Her kan der tænkes forsøg med kollektiv afkortning af konkrete AMU-kurser, uden at der skal foretages en individuel vurdering af de enkelte deltagere. Skolen kan blandt andet også vælge at lægge en del af kursusindholdet som hjemmearbejde for kursisterne som en begrundelse for den kollektive afkortning. For at sikre, at kursisterne efter endt forløb har de kompetencer, som der er angivet på AMU-beviset, skal forløbet afsluttes med en test, der afprøver kursisterne i hele kursusindholdet. Målet er, at der designes og gennemføres forløb, der er mere målrettede i forhold til virksomheders og lønmodtageres behov. De afkortede kurser tilskudsindberettes med den faktiske gennemførte varighed. Friere rammer for udbud: Friere muligheder for udbud af AMU geografisk. Her kan der være tale om forsøg, hvor der gives mulighed for at udbyde AMU inden for et større geografisk dækningsområde, end skolen er godkendt til. 2

3 Målet er at teste, om et friere udbud af AMU kan være med til at gøre AMU mere fleksibelt i forhold til virksomheders og lønmodtageres behov. Hjælp til tilmelding: Friere rammer for hjælp til tilmelding. Her kan der tænkes forsøg, hvor der afprøves nye former for vejledning og hjælp til virksomheder ved tilmelding til AMU og ansøgning om VEU-godtgørelse uden forpligtigelse til at opkræve IDV-betaling. Målet er at teste, om friere rammer for hjælp til tilmelding kan bidrage til at styrke virksomhedernes tilgang til AMU. Her kan søges om en generel dispensation, der gælder for hele skolens kursus-portefølje. 2) Kvalitet i AMU: AMU-systemet har adskillige mekanismer, der på forskellig vis bidrager til at sikre kvaliteten i AMU. Heriblandt kan nævnes, at: Der relativt hurtigt, med en behandlingsfrist på 6 uger, kan godkendes og nedlægges AMU-mål, hvilket bidrager til at sikre, at udbuddet af kurser passer til behovet på arbejdsmarkedet. Der er fleksible muligheder for bedømmelse, og det er læreren, der afgør, hvordan bedømmelsen skal foregå, herunder om der skal anvendes test eller anden afprøvning af læringsudbyttet. AMU kan på forskellig vis tilpasses efter virksomhedens behov, så længe der ikke er tale om virksomhedsintern undervisning. Der kan anvendes gæstelærere i AMU, såfremt der er behov for andre kompetencer, end de kompetencer, der er til stede blandt skolens lærere. Under dette tema kan der gennemføres projekter, der tester udvalgte lovgivningsmæssige barrierer for, at kvaliteten i AMU kan styrkes yderligere, end hvad systemet giver mulighed for i dag. Det kan eksempelvis være projekter, der laver forsøg med: Lokal tilpasning af AMU-kurser på fast-track: Udvikling og gennemførelse af lokale AMU-mål. Her kan der være tale om nye AMU-mål, som sammensættes af delelementer af eksisterende kurser. I modsætning til kollektiv afkortning forudsættes, at kursisten opnår en ny kombination af delkompetencer, som er tilpasset lokale behov. Ved ansøgning om nye mål angives en normeret/forventet maksimal varighed, og STUK tilbyder at screene forslag om nye mål indenfor 6 arbejdsdage mhp. at de efterfølgende kan oprettes som tilskudsberettigede forsøgsmål, som indberettes med den faktisk gennemførte varighed, som kan være kortere end den normerede varighed. Til formålet anvendes et eller flere forsøgsmål, der oprettes i UA.dk med åbent indhold og en fælles dertilhørende forsøgstakst. Forsøgsmålene skal således ikke oprettes og 3

4 takstbehandles særskilt. Målet er at teste, hvorvidt lokal tilpasning af AMU og en væsentlig hurtigere godkendelsesproces kan bidrage til, at skolerne i højere grad kan imødekomme virksomheders og lønmodtageres behov. Friere brug af gæstelærere: Friere rammer for brug af gæstelærere. Her kan der tænkes forsøg, hvor der gives mulighed for at anvende gæstelærere, uden at der stilles krav om, at en underviser fra skolen skal være til stede under hele kurset. Uddannelsesstedets lærer kan f.eks. blot deltage i undervisningen i et sådant omfang, at underviseren kan vurdere, om kursisterne har nået målet med undervisningen. Målet er at teste om en friere brug af gæstelærere kan bidrage til at styrke kvaliteten i AMU. 3) Markedsføring: Markedsføring af AMU er en vigtig forudsætning for at give virksomheder og lønmodtagere kendskab til tilbuddene i AMU samt, hvordan de kan bidrage til systematisk kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedets behov. Vilkårene for markedsføring af AMU bidrager til en kvalitetssikret, målrettet og fleksibel kommunikation om AMU s tilbud ved at markedsføringen, blandt andet: Klart og entydigt skal kommunikere titel, indhold og vilkår for uddannelsen. Skal være målrettet AMU s målgruppe af ufaglærte og faglærte. Kan udformes med reducerede krav ved brug af udvalgte medier, som radiospots, plakater og webbannere. Kan henvise til specifikke produkter, udstyr eller maskiner, der anvendes i undervisningen, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, så længe de tillærte kompetencer kan overføres til andre produkter. Kan markedsføres i sammenhæng med anden uddannelsesaktivitet (herunder IDV), så længe de to aktiviteter kan identificeres separat i markedsføringen, og at det ligeledes fremgår, at det er muligt at deltage i AMU-forløbet uden tilkøb af andre ydelser. Under dette tema kan der gennemføres projekter, der tester udvalgte lovgivningsmæssige barrierer for at gøre markedsføringen af AMU mere målrettet og effektiv, end hvad regelsættet giver mulighed for i dag. Det kan eksempelvis være projekter, der laver forsøg med: Friere markedsføring ift. geografisk dækningsområde: Her kan der være tale om forsøg, hvor der gives mulighed for at markedsføre AMU i et større geografisk dækningsområde, evt. landsdækkende, end det geografisk dækningsområde, skolen/skolerne oprindeligt er godkendt til. Målet er at teste, om friere vilkår for markedsføring af AMU ift. geografi kan bidrage til at gøre markedsføringen mere effektiv. 4

5 Pædagogisk tilrettede målformuleringer: Her kan der være tale om forsøg, hvor der gives mulighed for at markedsføre AMU med målbeskrivelser, der har gennemgået en pædagogisk omskrivning med henblik på at gøre markedsføringen lettere tilgængelig for målgruppen. Målet er at teste, om en mere pædagogisk fremstilling af målene i AMU kan gøre markedsføringen mere målrettet og effektiv i forhold til målgruppen. Rammer og vilkår: Fri-Institutionsforsøget iværksættes i to faser, hvor den første fase gennemføres som et pilotforsøg af op til 12 måneders varighed. Det er planen, at der efterfølgende vil blive gennemført endnu en forsøgsperiode med ansøgningsfrist i foråret 2017, hvor der kan søges om nye projekter og evt. forlængelse af eksisterende projekter. Pilotforsøget gennemføres med det formål at generere indledende viden om lovgivningsmæssige og/eller andre barrierer for imødekommelse af virksomheders og lønmodtageres behov, som kan afrapporteres til ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. Det tilstræbes, at der i pilotforsøget igangsættes projekter. Der vil i vurderingen af ansøgninger blive prioriteret projekter, hvor der indgår tværinstitutionelt samarbejde mellem to eller flere uddannelsesinstitutioner, herunder samarbejde mellem AMU-udbydere og erhvervsakademier om f.eks. efteruddannelse af faglærte. Der vil i øvrigt blive prioriteret projekter, hvor der indgår lokalt samarbejde med en eller flere virksomheder. De nærmere vilkår for forsøget og for de forskellige temaer er beskrevet i bilag 1. Projekterne skal gennemføres inden for rammerne af almindelig tilskudsberettiget aktivitet, og der kan således ikke søges om yderligere økonomiske midler til projekterne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sætter i samarbejde med partnerskabet for fri-institutionsforsøg rammerne for forsøget, behandler de indkomne ansøgninger og samler op på erfaringerne fra de gennemførte projekter. Tidsplan: Tirsdag d. 22. november: Ansøgningsfrist November/december: Ansøgninger behandles i partnerskabet Onsdag d. 21. december: Tilbagemelding til ansøgere Mandag d. 2. januar: Opstart for projekter Onsdag d. 1. marts: Frist for delrapportering 5

6 Praktisk vedrørende ansøgning: Ved ansøgning skal anvendes det udsendte ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal indsendes i indscannet version til: Ansøgningen skal være underskrevet af lederen af den projektansvarlige uddannelsesinstitution, projektlederen samt lederen hos de eventuelle samarbejdspartnere i projektet. Hvis der indgår samarbejde med øvrige institutionstyper, kan der i stedet vedlægges en samarbejdserklæring fra den eller de pågældende samarbejdspartnere. Krav til projektansøgninger samt projektvilkår og vurderingskriterier står angivet i bilag 1. Ansøgningen skal være styrelsen i hænde senest: Tirsdag d. 22. november 2016 Spørgsmål: Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Hartvig, tlf. nr Med venlig hilsen Mette Hartvig Fuldmægtig Kontor for Voksenuddannelse og Overgange Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 6

7 BILAG 1: ANSØGNINGSKRAV,PROJEKTVILKÅR OG VUR- DERINGSKRITERIER, Fri-Institutionsforsøg Ved ansøgning om konkrete projekter, skal projektansøger udfylde det udsendte ansøgningsskema. Der kan ansøges inden for et eller flere af de tre temaer, der er beskrevet i udmeldingsbrevet. Nedenfor er angivet ansøgningskrav, projektvilkår og vurderingskriterier for forsøget. Grundlæggende krav til projektet 1. Projektet skal gennemføres under ansvar af en uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde AMU. 2. Projektet kan gennemføres på en enkelt uddannelsesinstitution eller i samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner. 3. Projektet kan maksimalt have en varighed på 12 måneder og skal indsende en delrapportering d.1. marts Projektet skal som udgangspunkt starte op d. 2. januar 2017 og skal være afsluttet inden udgangen af A. Projektbeskrivelse 1. Projektansøgningen skal indeholde en kort projektbeskrivelse med projektets formål, indhold, målgruppe og organisering. 2. Projektansøgningen skal indeholde en skitse af projektets aktiviteter, herunder en angivelse af hvilke konkrete AMU-mål, skolen ønsker at lave forsøg med samt en begrundelse herfor. Hvis skolen ønsker at lave forsøg med markedsføring/udbud i forhold til geografisk dækningsområde, skal det angives, hvilke konkrete FKB er, skolen ønsker at lave forsøg med samt en begrundelse herfor. Ved ansøgning om kollektiv afkortning skal skolen som minimum angive, hvilken konkret FKB forsøget vil beskæftige sig med, og inden forsøgets sættes i gang, skal styrelsen godkende afkortningen af de konkrete AMU mål, skolen ønsker at lave forsøg med. STUK gennemfører den konkrete vurdering inden for seks arbejdsdage, hvor målet er godkendt medmindre der gøres indsigelse. 3. Ved ansøgning om udvikling af lokale mål, skal det angives, hvilke konkrete kurser eller kursusgrupper, skolen har en forventning om at sammensætte nye mål ud fra samt en begrundelse herfor. Såfremt projektet godkendes, indsendes efterfølgende en ansøgning om godkendelse af det/de konkrete kursus/kurser til STUK med en normeret, maksimal varighed Der kan kun søges om godkendelse af kurser, der sammensættes ud fra kurser, der befinder sig inden for det udbud, som institutionen er godkendt til. Der må ikke udvikles kurser, hvis der er et tilsvarende privat udbud på markedet (jf. AMU-lovens 10, stk. 3). Det er skolens ansvar at afsøge, om der er et tilsvarende privat udbud på markedet. Ved ansøgning gennemfører STUK en vurdering af ansøgningen på maks. seks arbejdsdage. Til formålet anvendes et forsøgsmål, der oprettes i UA.dk med åbent indhold og en fælles dertilhørende forsøgstakst. Det indebærer, at der ikke kan udskrives et centralt fastsat AMU-bevis. Den konkrete forsøgstakst vil blive meldt ud inden forsøgets opstart. 7

8 4. Projektet skal beskrive hvilket konkrete behov hos deltagere og virksomheder, der ønskes imødekommet med projektet, der ikke kan imødekommes under gældende lovgivning. 5. Såfremt der søges om dispensation fra andre regler end dem, der indgår i de konkrete eksempler under temaerne, skal projektet angive, hvilke konkrete regler der ønskes givet dispensation for. Dette gøres ved at henvise til en konkret passage i institutionsvejledningen og/eller AMU-loven/bekendtgørelsen. B. Projektvilkår 1. Forsøget skal gennemføres indenfor de muligheder, som forsøgsparagraffen i AMU-loven tillader samt gennem dispensation fra relevante bekendtgørelser. Det betyder, at der ikke kan gennemføres forsøg, der vedrører anden lovgivning, eksempelvis forsøg der indebærer ændring i vilkårene for godtgørelse, takstindplacering, tælleregler, etc. 2. Forsøget skal gennemføres indenfor EU s statsstøtteregler, hvilket betyder, at der ikke må udvikles og gennemføres direkte virksomhedsspecifikke kurser. 3. Projekterne skal gennemføres inden for rammerne af almindelig tilskudsberettiget aktivitet, og der kan således ikke søges om yderligere økonomiske midler til projekterne. 4. Ved gennemførelse af projektet, kan der kun gennemføres aktiviteter inden for de konkrete dispensationer til AMU-loven og/eller relevante bekendtgørelser, samt i forhold til de konkrete kurser og/eller FKB er, som projektet har ansøgt om. Inden projektstart vil projektet modtage tilsagn fra styrelsen om, hvilke bestemmelser, der gives dispensation for samt vilkårene herfor. 5. Ved forsøg, der involverer udvikling af lokale mål samt afkortning, gives der tilsagn med forbehold for, at STUK kan godkende de efterfølgende ansøgninger om konkrete kurser. 6. Projektet skal indsende en delrapportering til STUK, der opsamler de foreløbige erfaringer fra projektet. Delrapporten skal indsendes senest d. 1. marts 2017, og der skal anvendes en skabelon, der udsendes af STUK. 7. Projektet skal indsende en afsluttende afrapportering til STUK, der opsamler resultater og erfaringer fra projektet. Vurderingskriterier I forbindelse med vurderingen af projektansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Projektbeskrivelse: En tydelig projektbeskrivelse, der klart beskriver formål, målgruppe samt hvilke konkrete AMU-aktiviteter, der ønskes gennemført. Henvisning til regelsættet: Såfremt der søges om dispensation fra andre regler end dem, der er angivet under temaet, lægges der vægt på, at projektet har angivet en klar og entydig beskrivelse af, hvilke bestemmelser i lovgivningen/bekendtgørelserne og/eller passager i institutionsvejledningen, der ønskes givet dispensation for samt en begrundelse herfor. 8

9 Tværinstitutionelt samarbejde: Der vil blive prioriteret projekter, hvor der indgår tværinstitutionelt samarbejde mellem to eller flere uddannelsesinstitutioner, herunder samarbejde mellem AMU-udbydere og erhvervsakademier. Projektets potentiale og hensigtsmæssighed: Projektets potentiale for at generere ny viden om nedbrydning af lovgivningsmæssige barrierer i AMU samt, hvorvidt det vurderes hensigtsmæssigt at give dispensation fra de konkrete regler i den ansøgte sammenhæng. Styrelsen kan ved behandling af ansøgninger vurdere, at visse regler ikke er hensigtsmæssige at give dispensation for i den ansøgte sammenhæng. Behov og efterspørgsel. En klar beskrivelse af, hvilke(n) konkrete behov og/eller efterspørgsel, der er for at gennemføre projektet. Der prioriteres i den forbindelse projekter, der kan henvise til en konkret efterspørgsel, herunder projekter der gennemføres i samarbejde med en eller flere virksomheder. Organisering: En klar beskrivelse af projektets organisering. Målgruppe: At projektet har en tydeligt defineret målgruppen. Tidsplan: At projektet har en tydelig og realistisk tidsplan. AMU-aktivitet. At ansøger har et vist minimum af AMUaktivitet inden for den relevante FKB forud for forsøgets igangsættelse 9

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016 Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Informationsbrev

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Evaluering af friinstitutionsforsøg. Midtvejsevaluering

Evaluering af friinstitutionsforsøg. Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering INDHOLD Evaluering af friinstitutionsforsøg Resumé 4 Resultater 4 1 Indledning 7 Metodisk design 7 2 Fleksibilitet i AMU 9 2.1 Kollektiv afkortning 9 2.2 Friere rammer for udbud 12

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Kollektiv afkortning AMU Side 1

Kollektiv afkortning AMU Side 1 Kollektiv afkortning AMU 2017 Side 1 Pulje til forsøg med kollektiv afkortning Pulje til efteruddannelsesudvalgene i forbindelse med trepartsaftalens her og nu-initiativ om kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, projektnummer 138861 TUP 2014 Dette projekt består af 6 indbyrdes

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og faglige udvalg. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. På bagrund af en række henvendelser

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orientering om det

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Hvordan imødekommer vi ønsket om mere fleksibilitet i AMU?

Hvordan imødekommer vi ønsket om mere fleksibilitet i AMU? Hvordan imødekommer vi ønsket om mere fleksibilitet i AMU? Fleksibilitet i virksomhedens optik Vores behovsafdækning ved firmahold viser at der oftest er ønsker om: specifikke jobrelaterede behov skal

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere