Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag"

Transkript

1 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010

2 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen Målgruppen Pejlemærker for fremtiden hvad stræber vi efter? Beskrivelse af pejlemærkerne Opgaver, roller og ansvar i relation til ledelsesniveauer Ledelsesniveau 1 - Hvad tager en strategisk topledelse sig af? Og hvordan? Ledelsesniveau 2 hvad tager cheferne sig af? Og hvordan? Ledelsesniveau 3 hvad tager mellemlederne sig af? Og hvordan? Regionale mellemledere Centrale mellemledere God ledelse i Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsens forståelse af ledelse Hvilken type ledelse vil vi gerne have? Hvordan omsætter vi ledelsesgrundlaget og udvikler god ledelse?...15 Side 2/16

3 1 Baggrund og formål Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag udgør en fælles referenceramme og rettesnor for at udøve ledelse i styrelsen. Ledelsesgrundlaget afklarer ledelsesrummet og tydeliggør de bærende holdninger og værdier. Det er den røde tråd i vores ledelsespraksis og viser, hvilken ledelsesmæssig adfærd vi ønsker at fremme på alle ledelsesniveauer i styrelsen 1. Ledelsesgrundlaget tager afsæt i Fødevarestyrelsens strategi og skal sætte os i stand til at nå de strategiske mål, som er formuleret heri. Endvidere skal ledelsesgrundlaget medvirke til, at vi i vores daglige drift kan løse vigtige samfundsopgaver, samtidig med, at vi smidigt og effektivt tilpasser os nye krav og forventninger udefra. Ledelsesgrundlaget er udarbejdet indenfor rammerne af Fødevareministeriets personalepolitiske paraply, koncernledelsespolitikken og Kodeks for god ledelse. Økonomiske udfordringer, krævende implementering af politiske forlig og ny organisering af kødkontrollen og deraf afledte organisationsændringer viser, at Fødevarestyrelsens virkelighed er foranderlig. Omstruktureringer og løbende ændringer er et grundvilkår i Fødevarestyrelsen og derfor en naturlig del af alle lederes hverdag. Det kalder på god og handlekraftig ledelse og professionalisering af ledelse som selvstændig disciplin. For at kunne lykkes kræver det, at vi har et ledelsesgrundlag, der udstikker en klar kurs. Ledelsesgrundlaget skal både understøtte udviklingen af organisationen og skabe sammenhæng og organisatorisk helhedssyn. Derfor er ledelsesgrundlaget på samme tid så overordnet, at det kan favne de forskellige ledelsesniveauer, omorganiseringer og strukturændringer, der måtte komme og samtidig så konkret, at det kan være en hjælp og vejledning til lederne i dagligdagen. 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen Man kan grundlæggende tale om to dimensioner i ledelsesrummet, nemlig rammer og relationer 2. Rammerne er de vilkår, der udgør det formelle grundlag for ledelsesudøvelsen. Relationerne er de ressourcer og udfordringer, der ligger i lederens forhold til alle personer og grupper (interessenter), der har berøring med ledelsesopgaven. Da ledelsesrummet er i konstant bevægelse har alle ledere i styrelsen en forpligtelse til løbende at forventningsafstemme, hvor grænserne går. Koncernledelsen har ansvar for at definere ledelsesrummet, og lederen har ansvar for at bruge rummets muligheder. Rammer Grundlaget for ledelsesudøvelsen er som regel et resultat af politiske og administrative beslutninger, som den enkelte leder ikke altid har direkte indflydelse på. Resultatmål, politiske forlig og hand- 1 Koncernledelsen igangsatte arbejdet med at formulere et fælles ledelsesgrundlag primo I forbindelse med opstarten var alle chefer og mellemledere i juni 2009 samlet til dialogmøder, hvor temaet var god ledelse. Som startskud til dialogmøderne udsendte direktør Esben Egede Rasmussen et brev til alle ledere, hvori han skitserede nogle indledende tanker under overskriften: Pejlemærker for fremtiden. Koncernledelsen bearbejdede efterfølgende ledernes input på en række koncernlederseminarer og præsenterede i efteråret 2009 et arbejdspapir med titlen Fælles ledelsesgrundlag for Fødevarestyrelsen, som blev udsendt til alle ledere. Arbejdspapiret blev drøftet og de sidste søm slået i på en fælles workshop januar 2010, hvor alle ledere i Fødevarestyrelsen deltog. Ledelsesgrundlaget er efterfølgende justeret og det endelige resultat fremgår her. 2 Forståelsen af ledelsesrummet tager afsæt i pjecen ledelsesrum udnyt og udvid dine handlemuligheder udgivet af Væksthus for ledelse, maj 2009; se samt Side 3/16

4 lingsplaner, overenskomster, love og aftaler, økonomiske og fysiske rammer hører under her. Men også styringsprincipper, værdigrundlag, strategi, faglige standarder og interne politikker, regler, vejledninger, instrukser er med til at definere rammerne. Rammerne er ofte veldefinerede og nedskrevne, men kan alligevel opfattes, fortolkes og håndteres forskelligt af ledere selv inden for samme område. Nogle betragter måske rammerne som en præcis og næsten bunden opgave. Andre ser dem som uformelle og med ret vide grænser for deres egen ledelsesmæssige kreativitet. I Fødevarestyrelsen er det den til enhver tid siddende regerings politik, der er styrende for, hvilke opgaver vi skal løse og prioritere. Det betyder konkret, at det er den siddende minister, der definerer styrelsens fokus og sætter dagsordenen. Og det fordrer, at vi som styrelse - ledere og medarbejdere bidrager konstruktivt til at støtte op om ministerens beslutninger. Relationer I relationerne indgår først og fremmest lederens chef og medarbejdere. Men også lederens sideordnede kolleger samt erhvervet, virksomheden, brugere og den brede offentlighed/øvrige interessenter indgår her. De personlige relationer kan gøre, at to lederjob med helt identiske rammer alligevel opleves som forskellige. En leder kan uden videre hente støtte og inspiration hos chef og lederkolleger og konstruktivt medspil fra medarbejdere og virksomheden. En anden mødes med skepsis, oplever ikke at blive hørt eller oplever til tider konflikter med medarbejdere eller virksomhed. 1.2 Målgruppen Målgruppen for det fælles ledelsesgrundlag, er alle ledere i Fødevarestyrelsen. Lederne er inddelt i 3 ledelsesniveauer med tilhørende opgaver, roller og ansvar: Ledelsesniveau 1 Ledelsesniveau 2 Ledelsesniveau 3 Koncernledelsen: Direktør, veterinærdirektør, økonomidirektør, vicedirektører, regionschefer Cheferne: Kontorchefer, leder af ledelsessekretariatet og juridisk sekretariat, kommunikationschef, veterinærchefer, fødevarechefer, laboratoriechefer, kødkontrolchefer, sekretariatsledere Regionale mellemlederne: afdelingsdyrlæger, sektionsledere, souschefer, ledere af særlige enheder, særlige koordinatorer Centrale mellemledere: afdelingsledere, souschefer, ledere af særlige enheder, særlige koordinatorer Side 4/16

5 2 Pejlemærker for fremtiden hvad stræber vi efter? Et klart ledelsesrum er en forudsætning for at kunne udøve god ledelse. Derfor har Koncernledelsen formuleret en række pejlemærker, der sender et klart signal om, hvad der skal tegne organisationen fremover og hvilke værdier vi stræber efter. Pejlemærkerne definerer ledelsesrummet og siger noget om, hvordan ledelsesrummet skal bruges. De 4 pejlemærker i Fødevarestyrelsen er følgende: 1. Vi er én virksomhed 2. Vi er herre i eget hus 3. Vi har en høj faglighed 4. Vi er en livsvenlig arbejdsplads 2.1 Beskrivelse af pejlemærkerne Vi er én virksomhed Vi har en klar fælles vision for fremtiden og løser en vigtig samfundsmæssig opgave. Vi har en kultur, hvor opgaven og resultatet er i fokus, og hvor vi ser os selv som en del af en større helhed. Vi indgår i et forpligtende fællesskab, hvor ledere og medarbejdere samarbejder, deler viden på tværs og søger de løsninger, der tjener helheden og de fælles beslutninger. Vi anerkender mangfoldigheden og ser forskellighed som en styrke. Det betyder, at: Vi bruger dialog og inddragelse til løbende at skabe klarhed og fælles forståelse for, hvor vi skal hen, hvorfor og hvordan Vores samarbejde og opgaveløsning er præget af gensidig forståelse og respekt for hinanden, internt og på tværs af faglige og organisatoriske skel Vi lytter til, bruger åbent og aktivt tværgående udvalg, mødefora (fx HSU/HSIU, SU/SiU, ledernetværk) og nye former på intranettet Vi kommunikerer med vores omgivelser ledere på alle niveauer udøver ledelse, der er strategisk og forretningsmæssigt funderet Vi er herre i eget hus Vi tager ledelse på os og bruger vores ledelsesrum og -ret. Vi er forudseende og handler på de udfordringer, vi møder i vores daglige ledelsespraksis. Vi tænker langsigtet inden for egen ramme og har modet til selv at sætte dagsorden og holde fast. Vi er i dialog med og inddrager vores brugere og erhvervet. Vi afdækker systematisk deres ønsker og behov. Det betyder, at: Vi går i dialog om forventninger, er der ikke klarhed, søger vi klarhed Vi praktiserer omvendt delegation og inddrager proaktivt vores ledere, når der er behov Vores ledere viser os tillid og bakker op, når vi bruger råderummet og eksperimenterer Vi stiller krav til og behandler medarbejderne individuelt og møder dem dér hvor de er Vi tager ansvar for beslutninger, budget og økonomi Side 5/16

6 Vi har en høj faglighed En stærk faglighed er rygraden i styrelsen og en væsentlig del af vores eksistensberettigelse. Derfor har vi viden om og forståelse for den faglige kontekst, vi er en del af. Vi udvikler konstant vores høje faglighed og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for brugere, virksomhed og samarbejdspartnere. Vi kommunikerer målrettet og effektivt om vores (faglige) resultater og bidrager herigennem til at profilere styrelsen. Det betyder, at: Vi har indsigt i opgaverne, men ikke nødvendigvis detailkendskab Vi skaber rammer på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan udvikle og udfordre deres faglighed og opgaveløsningen Vi er i løbende intern dialog om, hvad der er høj faglighed og hvem der definerer den Vi tør demonstrere, dokumentere og holde fast i vores faglighed og ekspertstatus i offentligheden Vi er en livsvenlig arbejdsplads Der skal være plads til individet i fællesskabet. Derfor skal ledere og medarbejderne behandles forskelligt i livets faser og opleve en reel mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi arbejder systematisk med at fremme trivsel og kompetenceudvikling. Vi skaber et fagligt spillerum for medarbejderne, så de har kompetencerne, råderummet og opbakningen til at gøre de rigtige ting og løse opgaverne mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at: Vi skaber rammer, hvor der er sammenhæng mellem arbejds- og familieliv samt ressourcer, opgaver og evner. Lederne har frihed til at organisere og planlægge arbejdet inden for egen ramme samt prioritere opgaverne Vi udvikler fleksible og omstillingsparate medarbejdere og sikrer de rette kompetencer til de rette opgaver. Side 6/16

7 3 Opgaver, roller og ansvar i relation til ledelsesniveauer I Fødevarestyrelsen er ledelsesopgaverne mangfoldige og vægtningen af opgaverne forskellig afhængig af, hvor i organisationen man er leder. For overskuelighedens skyld tematiseres ledelsesopgaverne derfor i fire områder. Til hvert område er der et pejlemærke, som øver væsentlig indflydelse på opgaveløsningen og dermed viser noget om ønsket lederadfærd. De fire områder er følgende: Leadership: Handler om at skabe fremtiden, udvikle og implementere visioner, værdier og mening. Håndtere det uforudsete. Eksternt overblik og risikotagning. Pejlemærket 'vi er én virksomhed' hører ind her. Management: Handler om at styre og administrere forretningen. Træffe beslutninger, som sikrer, at områdets eller enhedens opgaver bliver løst. Sætte mål, planlægge og foretage prioriterede indsatser med henblik på at opfylde disse. Opfølgning på resultater og internt overblik. Pejlemærket 'vi er herre i eget hus' hører ind her. Ekspert: Handler om faglig indsigt i enhedens opgaveportefølje, således at opgaverne fordeles bedst muligt i forhold til medarbejdernes kompetencer. Faglig ledelse og supervision. Faglig indsigt. Pejlemærket 'vi har en høj faglighed' hører ind her. Mennesker: Handler om at udvikle medarbejderne. Skabe rammer der hjælper medarbejderne til at løse deres opgaver bedst muligt og derved skabe trivsel og vækst. Vurdering af præstation og konsekvent handling. Udvikle medarbejdere gennem coaching og feedback. Pejlemærket 'vi er en livsvenlig arbejdsplads' hører ind her. Nedenfor har koncernledelsen skitseret, hvordan de ser ledelsesrummet og hvilke overordnede opgaver, roller og ansvar, der er knyttet til de tre ledelsesniveauer i styrelsen. For at tydeliggøre hvor tiden ideelt set skal bruges, og hvordan vægtningen skal være, er der endvidere sat procenter på hvert af de fire områder. Procenterne er et udtryk for, hvad der på sigt skal arbejdes hen imod. 3.1 Ledelsesniveau 1 - Hvad tager en strategisk topledelse sig af? Og hvordan? Koncernledelsen i Fødevarestyrelsen skal være en strategisk topledelse, der fokuserer på strategisk og tværgående ledelse af Fødevarestyrelsen. Endvidere skal koncernledelsen være omverdens- og helhedsorienteret. Det fordrer et udbygget driftsansvar hos chefer og mellemledere både centralt og decentralt og en klar styring af de emner og sager, som koncernledelsen involveres i. Koncernledelsen skal i højere grad følge op på et overordnet niveau og skal først involveres, hvis der er væsentlige afvigelser på mål og ressourcer (leading up). Indstillinger til koncernledelsen bør være løsningsorienteret, koordineret og afstemt med underliggende ledelsesniveauer inden de behandles. Koncernledelsen har ansvar for den helt overordnede vision, mission og strategi med fokus på udvikling, prioritering af indsatser, helhed og resultater/effekt. Men også opfølgning i forhold til fastlagte mål hører ind her. De enkelte medlemmer i koncernledelsen har ansvar for forretningsstrategiske projekter inden for egen søjle og for tværgående koncernrettede projekter. Vi vil beslutte og udmelde, hvilke projekter de enkelte koncernledelses-medlemmer står i spidsen for. Dette kan fx Side 7/16

8 ske en gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af mål og resultatkrav. Projekterne kan placeres alle steder i organisationen. Direktøren afklarer sit ledelsesrum med departementschefen og dermed indirekte for koncernledelsen. Veterinær-, økonomi- og vicedirektøren har primært ansvar for ministerbetjening i bred forstand (folketing, internationalt, brancheorganisationer) samt tilhørende udviklingsopgaver med et regulerings- og styringsperspektiv. Endvidere har de strategisk lederskab inden for egne områder. Vicedirektøren for kødkontrollen og regionscheferne i Øst og Vest har driftsansvar i bred forstand (kontrol, tilsyn, beredskab, analyser og virksomhedsbetjening) samt tilhørende udviklingsopgaver med et implementeringsperspektiv. Endvidere har de lederskab i en geografisk opdelt organisation. Koncernledelsen skal være i stand til at håndtere de vigtige udfordringer som styrelsen står overfor, herunder økonomistyring, korrekt og entydig data til den nødvendige ledelsesinformation, prioriteret målopfyldelse, strategi-implementering af Fødevarestyrelsen som arbejdsplads, markedsanalyser, profilering, politiske aftaler. Når koncernledelsens primære opgaver og ansvar er fastlagt, ligger der en stor udfordring i efterfølgende at få det implementeret og kommunikeret klart ud. Først og fremmest, hvad koncernledelsen prioriterer det næste år. Det indebærer implicit, at chefernes opgaver også skal fastlægges. Som styrelse ønsker vi at indføre mere forpligtende aftaler fx i form af chefkontrakter, som kan bruges til at konkretisere og tydeliggøre forventninger inden for rammerne af ledelsesgrundlaget. Samtidig vil det sætte en naturlig dagsorden for, hvad der drøftes hvor og dermed også detaljeringsniveauet for koncernledelses-møderne. Nedenfor er vægtningen af de fire områder angivet med beskrivelse af tilhørende opgaver. Side 8/16

9 Formulere rammer for økonomi, fx budget, lønpolitik, struktur og ledelsesinfo Overordnet opfølgning på mål, resultatkrav og økonomi Udvikle strategier og politikker Tænke tværgående og visionært Sætte retning og fokus for organisationen Kommunikation og håndtering af samarbejds- og sikkerhedsudvalg Management 30 % Leadership 40 % Besidde grundlæggende viden om ansvarsområdet Evne til at sætte faglig retning/dagsorden for området og træffe beslutning Ekspert 10 % Mennesker 20 % Ledelse af ledere sætte rammer og retning Talentudvikling Afholde LUS med chefer 3.2 Ledelsesniveau 2 hvad tager cheferne sig af? Og hvordan? Cheflaget er bærende i organisationen. Cheferne skal betragte sig som ledere med driftsansvar i det daglige og med ansvar for at lede opad. Dvs. at det i udgangspunktet er den enkelte chef, der bestemmer graden af involvering til sin topchef. Man kan sige, at det er en omvendt delegation. Det fordrer, at cheferne tør bruge deres ledelsesret og -rum til at træffe beslutninger, samtidig med, at de har fornemmelse for, hvornår topchefen skal inddrages. Og det kræver, at KL viser cheferne den nødvendige tillid og giver dem autonomien til at beslutte selv. Dvs. at de nødvendige, formelle og ledelsesmæssige rammer skal følge med (fx budgetansvar, vide rammer på løn og personaleområdet). Cheferne skal med andre ord have ressourcerne i sin direkte ledelse til at skabe resultater. Cheferne har det overordnede ansvar for faglig konceptudvikling, drift og implementering. De har endvidere det overordnede ansvar for personale og økonomi. Dvs., at det er i chefgruppen man beslutter initiativer og udarbejder konkrete forslag til implementering (i dialog og samarbejde med ledelsesniveau 3). Cheferne har ansvaret for at sætte rammen, men ansvaret for selve udførelsen delegeres til ledelsesniveau 3. Enhedernes størrelse taget i betragtning betyder det, at chefen ofte skal delegere, da cheferne skal lede gennem andre ledere. Nedenfor er vægtningen af de 4 områder angivet med beskrivelse af tilhørende opgaver. Grundet de udfordringer styrelsen står overfor nu, er opgaverne i relation til management delen tungt vægtet. På sigt er det imidlertid tanken, at dette område skal mindskes og vægten flyttes til andre områder. Side 9/16

10 Prioritering og løbende opfølgning på enhedens opgaver, mål og resultatkrav Styring af økonomi og budgetansvar indenfor enheden Overordnet organisering og arbejdstilrettelæggelse i enheden Overordnet personaleansvar indenfor enheden Ansvar for fair fordeling af midler til kompetenceudvikling indenfor enheden Management 45 % Leadership 20 % Bidrage med input til nye politiske initiativer - internt og tværgående Identificere og implementere initiativer til effektivisering af omkostninger og produktivitet Repræsentere FVST udadtil ift. brugere/erhvervet Samarbejde med eksterne samarbejdsparter Sætte rammer for hensigtsmæssig implementering af overordnede mål og strategier Formidle og kommunikere omkring fælles mål og beslutninger Risiko og konsekvensvurdering Udfordre og udvikle metodetilgang Ekspert 15 % Mennesker 20 % Overordnet ansvar for personaleudvikling og trivsel i enheden, dvs.: o Skabe rammer for systematisk nærvær, trivsel og arbejdsmiljø o Skabe rammer for strategisk og systematisk kompetenceudvikling Daglig ledelse af og LUS med niveau 3 ledere Afholdelse af MUS og nærværsamtaler kan delegeres til niveauet under, men chefen har ansvaret for at kvaliteten i samtalerne er optimal og lederne under har de nødvendige kvalifikationer 3.3 Ledelsesniveau 3 hvad tager mellemlederne sig af? Og hvordan? Mellemledergruppen i Fødevarestyrelsen kan ikke defineres entydigt, da funktioner og enhedernes størrelse er forskellig afhængig af hvor i styrelsen, man er organisatorisk placeret. På grund af de store forskelle opdeles mellemlederne derfor i to grupper: Regionale mellemledere: mellemledere ansat i regionerne og kødkontrollen Centrale mellemledere: mellemledere i Mørkhøj Mellemlederne indgår i den samlede ledergruppe i styrelsen. Endvidere indgår mellemlederne i de lokale ledelsesteam. Mellemledernes relation og bindeled til chefgruppen og koncernledelsen skal styrkes gennem inddragelse og dialog og målrettet arbejde med ledelsesteamet. Side 10/16

11 Mellemledere på niveau 3 har ansvar for at centralt besluttede mål, strategier og initiativer udmøntes konkret indenfor enhedens ramme. Dvs., at det er mellemlederne der - via deres direkte personaleledelse - skal medvirke til og sikre, at de af chefens definerede rammer bruges og udnyttes effektivt og hensigtsmæssigt. Det fordrer, at mellemlederne tør bruge deres ledelsesret og -rum og træffe beslutninger samtidig med, at de har fornemmelse for, hvornår chefen skal inddrages dvs. omvendt delegation. I store enheder vil mellemlederen typisk have vægten på personaleledelse, herunder afholdelse af MUS, nærværssamtaler mv. Mens mellemlederen i de mindre enheder i mange tilfælde har vægten på den faglige ledelse, herunder faglig sparring og coaching af medarbejdere. Hvis ledelsesopgaven skal løftes optimalt, bør mellemlederne højst have personaleansvar for op til personer. Nedenfor er vægtningen af de 4 områder angivet med beskrivelse af tilhørende opgaver for hver af de to grupper Regionale mellemledere I regionerne er mellemlederen ofte den daglige ansvarlige for aktiviteterne og medarbejdernes nærmeste leder. Derfor fylder faglige vejledning og håndtering af medarbejdernes dagligdag meget. Omsætter de overordnede mål og midler i den daglige opgaveløsning i samarbejde med medarbejderne Løbende prioritering, koordinering og opfølgning på opgaver og ressourcer i enheden Vedligeholder og udvikler enhedens administrative rutiner og procedurer Management 25 % Leader ship 10 % Giver input til implementering af politiske initiativer og strategier Medvirker ved fastlæggelse af enhedens mål og midler Løbende dialog med samarbejdspartnere/slagteri Ekspert 30 % Mennesker 35 % Ansvar for og koordination af kvalitet i enhedens opgaveløsning Generel faglig indsigt og viden i opgaveporteføljen Daglig personaleleder for enhedens medarbejdere (plus evt. teamledere) Coacher og giver faglig sparring til medarbejderne Afholder MUS og nærværsamtaler Udmønter og faciliterer læring og udvikling Side 11/16

12 3.3.2 Centrale mellemledere Budgetopfølgning og målstyring Prioriterer, planlægger og deltager i enhedens opgaver i tæt samarbejde med medarbejderne Management 15 % Leadership 20 % Strategisk udvikling indenfor enhedens opgaver Medvirker ved fastlæggelse af enhedens mål og midler Kommunikerer og oversætter enhedens mål og midler Løbende dialog med samarbejdspartnere Ekspert 40 % Mennesker 25 % Ansvar for og koordination af kvalitet i enhedens opgaveløsning Høj faglig indsigt og viden i opgaveporteføljen Deltagelse i eksterne ekspert -fora Understøtter lederen i personaleledelse. Daglig personaleleder efter aftale Operationalisere strategier og udmønte læring og udvikling i dagligdagen Coacher og giver faglig sparring til medarbejderne Afholder MUS og nærværsamtaler efter aftale Side 12/16

13 4 God ledelse i Fødevarestyrelsen God ledelse i Fødevarestyrelsen tager udgangspunkt i vores værdier og vores mission og vision. God ledelse tydeliggør de bærende holdninger og værdier. Vi har brug for en forståelsesramme, der giver svar på, hvordan vi tænker og forstår ledelse. En ramme som er gældende for ledelse på alle niveauer i styrelsen, og som er den røde tråd i vores ledelsespraksis og som viser, hvilken ledelsesmæssig adfærd vi ønsker at fremme. 4.1 Fødevarestyrelsens forståelse af ledelse 3 Ledelse i Fødevarestyrelsen udgøres af tre integrerede elementer: det man gør det man ved og kan den man er Elementernes indbyrdes sammenhæng er visualiseret ved fyrtårnet Det man gør Det man ved og kan Den man er 3 Alle ledere i Fødevarestyrelsen har bidraget med input til hvad, der er god ledelse for dem og hvilke krav pejlemærkerne stiller til deres lederskab. En del af ledernes tilbagemeldinger centrerede sig omkring ledernes personlige værdier og menneskesyn, andre vedrørte selve ledelsesopgaven og den konkrete adfærd og handling. Men også det at kommunikere og skabe relationer bredt forstået fylder meget i ledernes bevidsthed. Det er på baggrund af ledernes input, at forståelsesrammen for ledelse er formuleret. Side 13/16

14 Den man er Nederst i fyrtårnet er fundamentet. Fundamentet symboliserer den enkelte leders personlige og ledelsesmæssige værdier og menneskesyn = den man er. Det er det grundlæggende fundament og værdisæt, man som menneske handler ud fra, og det påvirker derfor den måde man udøver ledelse på. Fundamentet kan bevidstgøres og udvikles, men ikke forandres grundlæggende, da det er formet over mange år. Det man ved og kan I fyrtårnets midte er huset. Huset består af en række byggesten og symboliserer den enkelte leders viden og færdigheder = det man ved og kan. Lederens uddannelsesmæssige og faglige baggrund samt de ledelsesmæssige erfaringer og viden hører ind her. Men også ledelsesrummet og forventninger til opgaveporteføljen defineres her. Enhver leder har opgaver indenfor områderne, leadership, management, ekspert eller mennesker, men vægtningen vil være forskellig afhængig af det konkrete ledelsesniveau og tilhørende opgaver og ansvar. Det man gør Øverst i fyrtårnet er fyret. Fyret er lyset fra lederen og symboliserer den enkelte leders konkrete adfærd og handlinger = det man gør. Som leder bliver man vurderet ud fra det man gør og den måde man udøver ledelse på i den daglige ledelses. Fundamentet og huset er bestemmende for, hvordan fyret lyser. Den daglige ledelsespraksis og måden man udøver ledelse, er baseret på hvem man, og det man ved og kan. Og dermed også for hvad der skal arbejdes med og hvilke kompetencer man skal udvikle. 4.2 Hvilken type ledelse vil vi gerne have? Fyrtårnet er et billede på hvordan vi tænker ledelse i Fødevarestyrelsen. Fyrtårnet får først liv og indhold, når vi konkretiserer hvilken type ledelse vi på sigt gerne vil have. Derfor har vi formuleret 11 ledelsesmæssige kompetencer, som er et mål for hvilke type ledere, vi gerne vil have. De 11 ledelsesmæssige kompetencer er 4.: Troværdig - tro mod egne principper og værdier, holder fast i egne grundværdier, også når de udfordres. Integritet og sammenhæng mellem ord og handling (jeg gør hvad jeg siger). Er et anstændigt og ærligt menneske Modig - har modet til at træffe ubehagelige eller upopulære beslutninger og holde fast, udfordrer det bestående både horisontalt og vertikalt, risikovillig Ansvarlig tager ledelse på sig, tager sig tid til ledelse. Tager ansvar for at politiske mål og forventninger udmøntes, tager ansvar for medarbejdernes trivsel og for fællesskabet. Handlekraftig får tingene til at ske, træffer beslutninger og griber ind - også overfor uhensigtsmæssigheder og konflikter. Er retfærdig og konsekvent. Bruger viden og erfaringer fremadrettet og konstruktivt Relationsskabende skaber gode relationer mellem mennesker baseret på tillid, kan læse og forstå menneskelige relationer, er lydhør og imødekommende overfor andre mennesker. Anerkender forskelligheder og har et positiv menneskesyn 4 De første 5 kompetencer knytter sig primært til fundamentet i fyrtårnet. De efterfølgende 6 kompetencer knytter sig primært til huset i fyrtårnet. Side 14/16

15 Kommunikerende - kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger, formidler og begrunder fælles og centralt fastsatte mål overfor egne ledere og medarbejdere, går i dialog med og inddrager medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere Delegerende prioriterer opgaver, delegerer ansvar og opgaver men bevarer overblikket, insisterer på at medarbejderne tager ansvar for deres opgaver, bakker op om delegeret ansvar og ret til at træffe beslutninger. Giver medarbejderne indflydelse og medansvar for selv at tilrettelægge og organisere arbejde Retningsgivende sætter retning og evner at holder fast, opstiller klare mål og rammer, går foran med gejst og engagement, formidler og hjælper den enkelte til at forstå helheden og den kontekst vi indgår i Strategisk tænkende analyserer situationen og handler, fokuserer på/ser sammenhænge og helheder på både strategisk og operationelt niveau, forfalder ikke til detailstyring Anerkendende viser interesse for og lytter til medarbejderne, er tilgængelig og nærværende, anerkender produkt, proces og faglighed, opmærksom på og fejrer succeser i dagligdagen Motiverende motiverer og skaber arbejdsglæde og inspiration ved ledelsesmæssigt engagement, skaber fagligt spillerum og rammer der får medarbejderne til at vokse og udvikle sine kompetencer. Motiverer til helhedstænkning og skaber rum for innovation og nytænkning Kompetencerne er et udtryk for hvilke type ledere vi gerne vil have. Da fundamentet og de første fem kompetencer ikke kan forandres grundlæggende, er der særligt vigtigt i forbindelse med såvel intern som ekstern rekruttering af ledere, at vurdere om kandidatens værdier og menneskesyn m.v. er i overensstemmelse med styrelsens ledelsesgrundlag og værdier 5. Huset og de resterende seks kompetencer kan udvikles og arbejdes med i dagligdagen 6. Den daglige ledelsespraksis rummer mange muligheder for at reflektere over og udvikle egen ledelsespraksis. Og det kan være nyttigt at overveje andre aktiviteter end kurser. Deltagelse i netværk kan skabe rum for refleksion og give ny viden om ledelse. Ligesom sparring med lederkolleger styrker bevidstheden om, at man er en del af en ledergruppe med et fælles ledelsesansvar. Kompetencerne kan endvidere indgå i lederevaluering og som støtte til lederens selvrefleksion og spejl for egen adfærd. Endvidere vil kompetencerne indgå i LUS-samtalen som afsæt til at drøfte forventninger til opgaver, opgavevaretagelsen og lederens udviklingspotentiale. 4.3 Hvordan omsætter vi ledelsesgrundlaget og udvikler god ledelse? God ledelse opstår i relationer. Ledelse er ikke noget en leder gør ved sine medarbejdere isoleret fra omverdenen, men derimod et samarbejde mellem leder og medarbejder. Typisk er det i relationen mellem leder og medarbejdere via et konstruktivt samspil. Men også i relationerne internt i ledelsesteamet, mellem leder og nærmeste chef og i forhold til kolleger og samarbejdspartnere opstår der 5 Det er ikke umuligt at udvikle fundamentet, men det kræver i givet fald bevidstgørelse og refleksion at udvikle. Egnede aktiviteter er ledelsesbaseret coaching og diverse metoder til personlig udvikling. Men også ledernetværk kan anvendes til sparring på og udvikling af de personlige egenskaber. 6 Modsat fundamentet kan kompetencerne her i højere grad udvikles og arbejdes med gennem forskellige former for uddannelse og træning i styrelsen. Ideer til aktiviteter kunne være længerevarende uddannelsesforløb, on-the-job training, mentoring, action-learning mv.) Side 15/16

16 god ledelse. Derfor er det i dagligdagen, i de relationer som lederne i Fødevarestyrelsen indgår i, at god ledelse skal udvikles. Vi omsætter ledelsesgrundlaget ved at arbejde med to spor hhv. et individuelt lederudviklingsspor og et organisatorisk teamudviklingsspor 7. Alle ledere i Fødevarestyrelsen indgår i et eller flere ledelsesteams. Opgaven med at konkretisere ledelsesgrundlaget er forankret i de enkelte ledelsesteam. Via arbejdet med ledelsesteams ønsker vi, dels at styrke dialogen mellem ledelsesniveauerne, dels at lederne får afklaret og skabt en fælles forståelse af deres ledelsesrum, rolle, opgaver og ansvar og herigennem skabt effektive ledelsesteams. Udvikling af ledelsesteams i styrelsen er indsatsområde i Sideløbende hermed kører det individuelle spor, som består af lederevaluering, lederudviklingssamtale LUS og målrettet individuel kompetenceudvikling. Med elementerne i det individuelle spor ønsker vi at etablere en rød tråd, så det vi måler på i lederevalueringen, er det vi taler om i LUS og efterfølgende udvikler ledernes kompetencer i forhold til. Nyt LUS koncept er taget i brug i forbindelse med LUS-runden Nyt koncept for lederevaluering skal udvikles og forventes igangsat i Som led i at implementere ledelsesgrundlaget er der udarbejdet en strategi for ledelsesudvikling. Strategien, der løber over flere år, sætter retning og systematik i lederudviklingen og består overordnet af to spor som samlet set skal omsætte ledelsesgrundlaget. Det ene spor består af tre elementer: lederevaluering, LUS med udviklingsplan og målrettet individuel kompetenceudvikling og udgør det individuelle spor. Det andet spor er det organisatoriske og består af udvikling af ledelsesteam og arbejde med den organisatoriske ramme. Side 16/16

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Ledelse af decentrale enheder. kodeks for god offentlig topledelse i praksis

Ledelse af decentrale enheder. kodeks for god offentlig topledelse i praksis Ledelse af decentrale enheder kodeks for god offentlig topledelse i praksis Ledelse af decentrale enheder - kodeks for god offentlig topledelse i praksis Forums bestyrelse: Adm. direktør Peter Gorm Hansen,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I PROJEKTLEDELSE Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL PROJEKTGRUPPE Konsulent Torsten Petersen, KL Konsulent Jesper Mathisen, KL Konsulent

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen Projektrapport april 2008 Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere