TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN"

Transkript

1 TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN EN GUIDE TIL STRESSHÅNDTERING OG ET BEDRE PSY KISK ARBEJDSMILJØ PÅ ARBEJDSPLADSEN IDA, jan. 2010/Marianne Boje Andersen Afdelingen eller organisationen med stress problemstillinger, som ønsker at fremme trivslen på arbejdspladsen, bør forholde sig til følgende: - Identificering: Hvordan finder I ud af, om der er stress på jeres arbejdsplads og hvor? - Håndtering: Hvad vil I som arbejdsplads gøre, hvis nogen oplever og bliver syge af stress? - Forebyggelse: Hvordan vil I skabe trivsel og undgå, at der opstår helbredsskadelig og kronisk stress?

2 GUIDE TIL TRIVSEL OG ANTISTRESS At håndtere aktuel stress, forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er ligesom at skrælle et løg. Lag for lag arbejder I jer ind til kernen af udfordringen, nemlig skabelse af et godt psykisk arbejdsmiljø. Guiden er et værktøj til trivselstjek af en arbejdsplads. Den indeholder gode råd til arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Den stiller skarpt på de enkelte lag i håndteringen af stress, stressbekæmpelsen og ender op med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Guiden indeholder følgende temaer: 1. Viden om stress 2. Stressniveauet i organisationen 3. Ansvarliggørelse og handlekraft 4. Håndtering af aktuel stress 5. Krav til ledelse 6. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø 2

3 1. LAG: VIDEN OM STRESS Videnarbejde og stress hos ingeniører Der er mange kilder til stress i arbejdslivet. En af dem er ubalancen mellem vores evner og vores muligheder og de krav, som omgivelserne stiller. Den direkte stressfremkaldende faktor i de fleste job er for store krav til produktivitet og effektivitet og oplevelse af for stor arbejdsmængde. Det gælder også for ingeniører, men ingeniørernes stress kommer især af arbejdets kompleksitet, uklarhed og grænseløshed. Den store skurk er uklare mål. Det viser en ny stor undersøgelse af stress hos videnarbejdere (Viden og stress, 2009). Ingeniørerne tilhører kategorien videnarbejder. Rigtig mange videnarbejdere engagerer sig i deres arbejde og vil gerne udfordres, men ved sjældent præcist, hvornår målet er nået, hvis der i det hele taget er angivet noget mål fra ledelsens side. Ingeniørerne er i stor udstrækning det, man kalder selvledende, dvs. at de selv tilrettelægger deres arbejde. I stor udstrækning bestemmer de selv kvaliteten, og hvor mange timer de vil lægge i arbejdet. Men de bestemmer ikke vilkår og rammer for deres arbejde. For ingeniøren kan det betyde: At man altid arbejder. At man aldrig ved, hvornår det er godt nok. At man arbejder med mange modsætningsfyldte krav. At man bliver sin egen bedste og værste arbejdsgiver. Arbejdet er ingeniørernes store kilde til både identitet og stress. Ingeniørerne henter stadig mere af deres identitet på jobbet. Det er der, de påtager sig ansvar, bliver bekræftet som mennesker og får opfyldt psykologiske behov. Videnarbejde er også et identitetsarbejde, hvor ingeniøren hele tiden skal genopfinde sig selv og sine kompetencer: Hvem er jeg? Gør jeg det godt nok? Dette rummer kimen til at presse sig mere, end godt er. Arbejdet tager en stor del af fritiden, hvis ingeniøren ikke sætter grænser. Selvom arbejdsdagen er slut, kan det være svært at slippe arbejdet af tankerne. 3

4 Der er en række forhold, der er med til at forebygge stress eller hæmme en stressudvikling, der allerede er i gang. Disse stresshæmmende faktorer er: Krav som matcher ressourcer (kompetencer, tid, evner, hjælpemidler m.m.). Oplevelse af kontrol over situationen og tryghed i ansættelsesforholdet. Social støtte i arbejdet og privat. Indflydelse og handlemuligheder i hverdagen, både i privatliv og på arbejdet. Rolleklarhed: Hvem gør hvad og hvorfor? Forudsigelighed: Hvad, hvor og hvornår? Udviklingsmuligheder, anerkendelse og oplevelse af at være en succes. Generel tilfredshed med jobbet. Men samtidig viser det sig, at der er en række forhold i videnarbejdet som gør, at billedet ikke længere er klart, og at de stresshæmmende/ fremmende faktorer ikke længere er entydige. Videnarbejdet indebærer nogle arbejdsforhold (fx uforudsigelighed. udviklingsmuligheder, konkurrence, variation, fleksibilitet, udfordring, ansvar og selvbestemmelse), der både kan begejstre og belaste den enkelte, og begge dele kan skabe stress. Jo friere arbejde, des sværere er det at holde sig fra arbejde. Ingeniøren kan faktisk få for meget af det udviklende arbejde, som ingeniørarbejdet på mange måder er. Begejstringen for arbejdet gør det sværere at sætte grænser, begejstring skaber forventninger til arbejdet, og når forventninger ikke indfries, skaber det stress. SKAB DIALOG OG ÅBENHED OM STRESS Den selvledende ingeniør oplever, at det er hans/hendes skyld, når det hele bare bliver for meget, og stressen melder sig. Samtidig oplever vedkommende det som sit eget ansvar at få styr på problemerne, også i tilfælde af overbelastning. Mange ingeniører står derfor alene med deres stressproblemer og oplever det som en stor lettelse, når de opdager, at andre af deres kollegaer har det på samme måde. Det første skridt i stressforebyggelsen er at synliggøre og almengøre de forhold i arbejdet, der bidrager til stressen og sikre, at den stressramte ikke 4

5 skjuler sin tilstand i et forsøg på at gøre stressen til en privat sag. Det gøres ved at formidle viden om stress i videnarbejdet og ved internt på arbejdspladserne at dele viden om de forhold, der skaber begejstring/belastning. Holdningen til stress og debatklimaet på en arbejdsplads er meget afhængig af virksomhedskulturen og tillidsforholdet mellem ledere og medarbejdere. Start med at undersøge følgende: Hvilke holdninger til stress hersker på jeres arbejdsplads? Hvilke holdninger til stress ønsker I at fremme på jeres arbejdsplads? Kan man tale åbent om stress på jeres arbejdsplads? Vil det blive betragtet som klynk, hvis kolleger/medarbejdere klager over stress på arbejdspladsen? Vil det være naturligt at tage medarbejdere med på råd i bekæmpelsen af stress? TILBUD FRA IDA Lav temamøder om stress og trivsel. IDA tilbyder temamøder om stress og psykisk arbejdsmiljø og kommer gerne ud i ingeniørvirksomheder og laver workshops om emnet. Kontakt : Marianne Boje Andersen, og hør nærmere. 2. LAG: STRESSNIVEAUET I ORGANISATIONEN Stresshyppigheden blandt videnarbejdere er lavere end hos andre erhvervsgrupper med et mere traditionelt arbejde, men det er dog netop hos videnarbejdere, at der er flest beretninger om pludselige sammenbrud. Mange videnarbejdere vil kunne drive sig selv længere end andre, fordi deres arbejde indeholder så mange såkaldte sunde elementer. Mange kender ikke deres egen stresstærskel, fordi arbejdsglæden og begejstringen er en stor del af arbejdet. Det skaber eufori, som man kan blive afhængig af. Videnarbejderen overskrider meget grænsen til stress uden i starten at mærke det. At spotte stress: Vil ledere og medarbejdere være i stand til at genkende de mest almindelige stresssymptomer hos sig selv og hinanden? Der findes mange hjemmesider på nettet, som beskriver stresssymptomer. (Se oversigten over relevante hjemmesider s. 13). 5

6 INDIKATORER PÅ STRESS Undersøg stressniveauet i organisationen, undersøg sygefraværet: Er det stressrelateret? Lav en Best practice analyse : Start med at analysere de afdelinger som har høj grad af trivsel og et lavt sygefravær. Hvad gør de? Kan I lære noget af dem? Der findes på markedet adskillige værktøjer, som mere eller mindre præcist afdækker trivsel og kortlægger det psykiske arbejdsmiljø og selve stressniveauet hos den enkelte. De mest almindelige er: Skriftlige kortlægningsværktøjer, f.eks. spørgeskemaer samtale/interview med enkeltpersoner fokusgruppeinterview og dialogworkshopper. Fravær: Hvor højt er sygefraværet? Er der klatfravær? Hvor mange langtidssygemeldinger? Er det stressrelateret? Forandringsparathed: Er der sket større forandringer i organisationen inden for det sidste år? Er der forskel afdelinger imellem? Hvordan reagerer medarbejdere på forandringer? Hvor ofte bliver organisationen kastet ud i større forandringsprocesser? Husk at organisationer kan være forandrings /reformtrætte. Omdømme: Kan I som virksomhed tiltrække kvalificeret arbejdskraft? Hvor stort er jeres personalegennemtræk? Arbejdspladsvurdering (APV): Hvordan bruges den? Det psykiske arbejdsmiljø er en væsentlig del af den lovpligtige APV. Brug APV målingen til at tage temperaturen på stress og trivsel. Trivsels eller tilfredshedsundersøgelser: Disse kan også give et fingerpeg om graden af stress. 3. LAG: ANSVAR OG HANDLEKRAFT Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skaber dokumentation og opmærksomhed, men det er svært at omsætte denne viden om stresstilstanden i organisationen til handlinger. Handling, der kan føre til forandring, kræver dia 6

7 log, prioritering og viden om de forhold, der både fremmer og hæmmer stress her. Og så er det nødvendigt, at alle parter tager ansvar. Det psykiske arbejdsmiljø er en sammensat størrelse, der kræver, at ledelsen samarbejder tæt med sikkerheds og tillidsrepræsentanter i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. HVEM ER ANSVARLIG? På den ene side opstår stress bl.a. pga. høje krav i arbejdssituationen. På den anden side hænger stress sammen med den måde, individet oplever og reagerer på disse krav. Hvis stress kun er den enkeltes problem, vil man være tilbøjelig til at skjule det for ikke at fremstå svag. Hvis stress kun skyldes arbejdspladsen, kan det medføre, at alle bare lægger ansvaret fra sig. Det er nødvendigt, at alle parter på arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at komme problemet med stress til livs. Hvordan ser det ud med ansvarligheden hos jer? 1. Hvilket ansvar skal den enkelte have for stress? 2. Hvilket ansvar har kollegerne for stress? 3. Hvilket ansvar har lederen for stress? STRESS/TRIVSELSPOLITIK ET KOLLEKTIVT ANLIGGENDE Involver kollegaer/medarbejdere og gør stressbekæmpelse til at fælles anliggende. Dette kan gøres ved at lave et stresspolitik projekt på arbejdspladsen. Et arbejde med stresspolitikken sætter automatisk en debat i gang og skaber lydhørhed i hele organisationen. Fordelen ved en stresspolitik er, at den som minimum bør skabe klarhed om handlemuligheder og ansvarsfordeling i forbindelse med håndtering af aktuel stress. Inden for det offentlige område, i hver kommune og region, er der formuleret en overordnet stress/trivselspolitik, da der er indgået aftale om dette mellem arbejdsmarkedets parter. Her kan det anbefales, at de enkelte afde 7

8 linger eller institutioner laver deres egen lokale stress/trivselspolitik for at skabe ejerskab og commitment. DE FORSKELLIGE AKTØRER Ledelsens rolle og juridiske ansvar Lederens primære opgave er at være et skridt foran. Han/hun skal være i stand til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø allerede gennem den måde, han/hun planlægger, tilrettelægger og leder arbejdet på. Det primære ansvar for at opdage, behandle og forebygge stress blandt medarbejderne ligger ifølge arbejdsmiljøloven hos den nærmeste leder. Arbejdsmiljøloven slår fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og at modvirke psykiske belastninger af medarbejderne. Arbejdsgiveren har også pligt til at føre tilsyn med, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden, og Arbejdstilsynet kan gribe ind over for en arbejdsgiver, som ikke lever op til lovens krav. Ifølge loven skal nærmeste leder deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og har pligt til at afværge forhold, som kan medføre sygdom og ulykker. Tillids /sikkerheds og samarbejdsudvalget rolle Lad tillids og sikkerhedsrepræsentanter være aktive aktører. Lad disse organer komme med ind i arbejdet med stressforebyggelse. Lad jer inspirere af, hvad der sker i kommunerne. En nylig undersøgelse ude i kommunerne viser, at mange forskellige aktører inddrages i arbejdet med stress. Særligt drejer det sig om: sikkerhedsorganisationen lokale MED /SU udvalg ledere den centrale personaleenhed tillidsrepræsentanter medarbejdere 8

9 4. LAG: HÅNDTERING AF AKTUEL STRESS DEN RETTIDIGE OMSORG Hvem støtter og hjælper, når stressen raser? Har organisationen et stresseller kriseberedskab? Hvor slemt skal det være, før ledelsen griber ind? Passer I på hinanden? Start med at undersøge: Hvornår skal der gribes ind over for stress? Hvordan ønsker medarbejderne, der gribes ind over for aktuel stress hos kollegaer? Hos en selv? Hvordan fungerer den kollegiale støtte? Er der mulighed for psykologhjælp? Ved sygemelding: Bemærk at der er kommet nye regler, der lægger op til, at lederen er tidligere på banen med samtale med den sygemeldte. På kan I læse mere. Initiativ og støtte Overvej, hvordan ledere og medarbejdere kan støtte den stressramte. Hvem tager initiativ til at hjælpe den stressende medarbejder? Er chefen aktiv i rollen som»stress tackler«? Hvilken hjælp tilbyder virksomheden lederen i tackling af aktuel stress hos medarbejdere? Hvilken hjælp kan virksomheden tilbyde lederen med stress? Stressberedskab Sørg for at have et stressberedskab til hårdt ramte medarbejdere og ledere. Her er flere muligheder. Der er efterhånden mange psykologer m.m. og klinikker, der har specialiseret sig i stressbehandling. 9

10 Dialog om stress Vil lederne være i stand til at tage stressforebyggende og udviklingsorienterede samtaler om stress? Indfør stress samtaler på lige fod med sygefraværssamtaler, eller tal om stress i forbindelse med MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og LUS (lederudviklingssamtaler). Tilbagevenden til arbejdet De fleste større arbejdspladser vil kende til sygemeldinger pga. af langvarig stress. Det er vigtigt at have retningslinjer for, hvad der sker, når en medarbejder vender tilbage efter en periode med stress. Hvordan sikrer I, at medarbejderen føler sig velkommen, når vedkommende vender tilbage? Hvordan forhindrer I, at medarbejderen som det første bliver mødt af en stor arbejdsmængde? Samtidig er det nødvendigt at tænke mere langsigtet i forhold til, hvordan man forhindrer, at medarbejderen bliver stresset igen. Gør I det legalt at sige nej til mere arbejde? Der bør oftest ændres på nogle ting vedr. arbejdsorganisering og arbejdsmængde. Lederen har her en aktiv rolle. På kan du finde en guide til lederen som konstaterer stress i sin afdeling af videnarbejdere: Stress og trivsel i videnarbejdet guide til lederen 5. LAG: STIL KRAV TIL LEDELSESKVALITETEN God ledelse forebygger stress. Flere nyere undersøgelser påpeger en sammenhæng mellem god ledelse og trivsel. 1. Hvad er god ledelse i jeres organisation? 2. Hvordan ser det ud med ledelseskvaliteten i virksomheden? Hvad siger medarbejderundersøgelser? Husk, at stor arbejdsglæde og engagement kan gøre ingeniørerne til deres egen værste arbejdsgiver. 10

11 LEDELSESPOLITIK I flere især offentlige virksomheder og institutioner laver man et såkaldt ledelsesgrundlag eller en ledelsespolitik, som beskriver, hvad der opfattes som god ledelse på det pågældende sted. Den kan fungere som fælles norm og rettesnor og som en slags ledetråd for organisationens lederudvikling. LEDELSESUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Viden om psykologi: Har lederne grundlæggende menneskekundskab? Uddan ledergruppen i stress, psykisk arbejdsmiljø og menneskekundskab. Ledelse er et fag på lige fod med andre fag, hvor det er naturligt med efteruddannelse. I kan med fordel undersøge følgende: Hvor tit er lederne på uddannelse? Hvilke pædagogiske metoder ønsker lederne? Hvor lærer de mest? Kurser, længere uddannelsesforløb, erfagrupper, mentorskab, coaching, læring i praksis osv.? Hvilke ledelsesværktøjer foretrækker I? Ledelsesværktøjer: Vær kritisk i valget af værktøjer! Moderne management, som fremmer præstation og konkurrencen imellem både ledere og medarbejdere, kan forøge stressniveauet. Hvad bliver lederne målt på?: Bliver lederne målt og belønnet for gode driftsresultater og/eller høj medarbejdertilfredshed? Bliver lederne målt på at skabe trivsel i deres afdelinger? Kan lederne henvende sig med en problemstilling vedr. dårlig trivsel i deres afdeling, uden at det giver minus i den samlede ledervurdering? Ledelse af selvledende medarbejdere er en speciel opgave. Det kræver forståelse af det unikke ved videnarbejdet. 11

12 6. LAG: UDVIKLING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ AT ARBEJDE MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø klares ikke med hurtige og kortvarende løsninger eller standardkoncepter. En enkelt måling eller et enkelt projekt ændrer ikke det psykiske arbejdsmiljø. Hver arbejdsplads har sine specifikke udfordringer. Vær indstillet på at udvikling og forandring tager tid og bør være en del af en større organisatorisk udvikling. Det er vigtigt, at det ikke kun er den strategiske ledelse, der definerer problemer og skaber forandringer. Respektfuld uenighed skaber dynamik og udvikling. Denne udvikling skabes bedst kollektivt. De kollektive udviklingsprocesser skal også ledes. Ledelsen må påtage sig ansvaret for at skabe rammerne og tage hånd om processen. Det kan ske via mødeledelse, handlingsplaner, delegering af ansvar for opgaver og opfølgning på konkret mål. Det psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden holdes i kort snor: I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø opstår der hele tiden nye udfordringer og betingelser, som kræver nye initiativer, handlinger og dialog. Vedvarende opmærksomhed og prioritering af trivsel er nødvendig, fordi en moderne arbejdsplads er en levende organisme, som løbende udvikler sig og kræver nye tiltag. De nyeste undersøgelser inden for det psykiske arbejdsmiljø fremhæver bl.a. følgende: Tillid Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere gensidigt viser tillid og anerkender hinandens roller. Hvordan ser det ud med tillidsklimaet mellem medarbejdere og ledelse i virksomheden? Hvordan ser det ud med tilliden mellem lederen og lederens chef? 12

13 Faglighed og arbejdsglæde Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø giver først rigtig mening og fremdrift, når det styrker muligheden for at løse de daglige arbejdsopgaver. Ingeniører oplever stor tilfredsstillelse ved at arbejde med deres fag og at aflevere et produkt, der modsvarer deres høje faglighed. Det giver arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde. Ofte er der meget administration og dårlig kommunikation, der tager tid fra kerneopgaver. Hvilke tidsrøvere har I i jeres afdeling? Ubalance og store krav Den moderne videnmedarbejder er oftest tilbøjelig til at sætte overliggeren højt og arbejde meget. Der er et stort fagligt ønske om at udføre opgaverne optimalt, men ressourcerne er oftest ikke til det. Derfor er det ekstra vigtigt at sætte realistiske krav. 1. Hvordan er balancen mellem krav og ressourcer? Kender I smertegrænsen? 2. Hjælper lederen medarbejderne med at prioritere opgaverne? 3. Gives der ekstra ressourcer, når kravene stiger? 4. Er det overensstemmelse mellem krav og kompetencer? 5. Uddanner I personalet, når kravene ændrer sig? 6. Er der løbende forventningsafklaring? Overarbejde og balancen mellem arbejdsliv og privatliv 1. Hvor ofte arbejder hhv. lederne og medarbejderne over? 2. Hvad er i gennemsnit det ugentlige antal arbejdstimer for hhv. en leder og en medarbejder? 3. Tager de arbejdet med hjem? Arbejdes der i det skjulte? 4. Hvordan forholder det sig med balancen mellem arbejde, familieliv og fritid? 13

14 LEDEREN SOM GRÆNSEVOGTER I det store Viden og stress projekt anbefales det, at ledelsen i højere grad går ind og reducerer dét, forskerne kalder kompleksiteten og ambivalensen for den enkelte medarbejder. Altså alle de mange valg, som man kan tage stilling til, og som en selvledende ingeniør bliver overladt til selv. Det kan man blandt andet gøre ved at sætte fokus på feedback og støtte. Grænsesætning Lederen bør gå foran ved at gå hjem til fyraften. Lederen er rollemodel for sine medarbejdere og signalerer via sin adfærd, hvad der er normen. 1. Sender jeres ledere medarbejdere hjem, når de har arbejdet længe og meget? 2. Har I en overarbejdspolitik hos jer? 3. Sætter jeres ledere grænser for, hvor meget medarbejdere må forstyrres af telefoner og e mails i arbejdstiden? I fritiden? FOREBYG PÅ SIGT Stil krav til god ledelse, skab balance mellem krav og ressourcer, uddan ledere og medarbejdere. Integrer alle lagene i stressarbejdet til en helhed og hav fokus på de ting, der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø hos den enkelte medarbejder. Vær opmærksom på, at det der begejstrer, også kan belaste. Et meget enkelt råd til lederen: Spørg din medarbejder, hvad vedkommende har brug for til at passe bedre på sig selv. Et godt råd til videnarbejderen: Find ud af, hvordan du undgår at havne i belastnings /begejstringsfælden. 14

15 LÆS MERE I BØGERNE Stresshåndtering på arbejdspladsen en håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø af Marianne Boje Andersen (udviklingskonsulent i IDA). Frydenlund 2009 Videnarbejde og stress mellem begejstring og belastning af Anders Buch (chefkonsulent i IDA), Vibeke Andersen, og Ole H. Sørensen. DJØF s Forlag

16 RELEVANTE KONCEPTER OG UDVIKLINGSVÆRKTØJER Ønsker I som arbejdsplads at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så er her en række værktøjer og koncepter, som IDA kan anbefale. Følgende koncepter er tilgængelige på nettet. TITEL OG WEBSITE Vi finder os ikke i stress Udgiver: BAR Sosu (social og sundhed) INDHOLD OG ANBEFALINGER Konceptet indeholder 8 forebyggende værktøjer. Det bærer præg af, at det henvender sig til social og sundhedsområdet, men indeholder meget brugbare og lettilgængelige værktøjer under følgende overskrifter: At arbejde med APV, ledelse og trivsel, omgangstone og kultur på arbejdspladsen, supervision som stressforebyggelse og stresspolitik. Der følger manual, diasshow og introfilm med. Fra stress til trivsel Udgiver: Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag Inspiration til en systematisk indsats Udgiver: Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) En del af den landsdækkende kampagne som Videncenter for arbejdsmiljø, VFA har lavet. Under overskriften Gode trivselsprocesser finder du: Metoder til trivselsarbejdet. Her er det værd at fremhæve de 5 forskellige dialogmetoder: 1. Dialog 2. Arbejdsglæde 3. Arbejdspladsvurdering 4. Kulturdialog 5. Dialogspil Hæftet er en guide til en systematisk indsats med fokus på følgende: Passer indsatsen til virksomheden? Hvordan involveres medarbejderne? Er kommunikationen klar og vedholdende? 16

17 Stop stress skab trivsel i fællesskab håndbogen Udgiver: Det Personalepolitiske Forum Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Udgiver: BAR Foka (finans, offentlige kontorer og administration) En meget relevant håndbog for stress og trivselsarbejdet inden for det offentlige område. Bogen indeholder værktøjer og nye betragtninger på trivselsarbejdet og stof til eftertanke til private arbejdspladser også. Især vil jeg fremhæve bogens del 3, hvor der er fokus på de overordnede rammer og strategier for stress/trivselsindsatsen. Konceptet handler om den værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. Det tager udgangspunkt i teorien om AI (Appreciative Inquiry). Her har vi en positiv måde at arbejde med trivsel på, som vægter ressourcerne på den enkelte arbejdsplads. AI bygger på 3 grundlæggende forudsætninger: Alle organisationer og alle medarbejdere rummer succeshistorier. Udvikling sker på basis af erfaringer, og positiver erfaringer baner vejen for udvikling. Det er ikke muligt at adskille undersøgelse og forandring Spørg igen Handler også om den værdsættende samtale og bruger principper inden for AI tankegangen. Udgiver: BAR Sosu Ledelse uden grænser Udgiver: Væksthus for ledelse Bog på vej Vi kan fællesskab gode ideer og metoder til kollektiv forebyggelses ag stress i videnarbejdet Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv. Udmærker sig ved at indeholde gode øvelser til ledere, der tager stressbekæmpelse alvorligt i videnarbejdet og det grænseløse arbejde. Har bl.a. fokus på stressfaktorer, grænsesætning og arbejdsglæde. Bogen vil give gode ideer og metoder til, hvordan man helt konkret i fællesskab kan arbejde med, hvad der begejstrer og belaster i arbejdet i en kollektiv, organisatorisk ramme. Løsninger kan findes i organisering og ledelse af videnarbejdet. 17

18 af Christine Ipsen og Vibeke Andersen Udgiver: DJØF maj De mange gode eksempler på hvad man kan gøre, samt viden om vanskeligheden ved at gennemføre forebyggende organisatoriske forandringer, er resultater fra et samarbejde mellem fem private og offentlige virksomheder. IDAS EGNE MATERIALER. FINDES PÅ Du har adgang til koncepterne, hvis du er medlem af Ingeniørforeningen. TITEL TRIVSELSLØGET EN GUIDE TIL STRESSHÅNDTERING OG ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ PÅ AR BEJDSPLADSEN INDHOLD OG ANBEFALINGER Guiden er et værktøj til trivselstjek af en arbejdsplads. Den indeholder gode råd til arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Den stiller skarpt på de enkelte lag i håndteringen af stress, stressbekæmpelsen og ender op med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Guiden indeholder følgende temaer: 1. Viden om stress 2. Stressniveauet i organisationen 3. Ansvarliggørelse og handlekraft 4. Håndtering af aktuel stress 5. Krav til ledelse 6. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø Lederens håndtering af videnarbejdet guide til lederen Denne guide er lavet til lederen, som konstaterer stress i sin afdeling af videnarbejdere og som har brug for gode råd. Guiden indeholder 15 fokuspunkter, som især er relevante i forbindelse med stress i videnarbejdet. 18

19 Er du ramt af stress? guide til medarbejderen Er hver dag en god dag? Guiden er skrevet til medarbejderen, som er stresset eller på vej til at blive det. IDAs pjece om det psykiske arbejdsmiljø og stress på ingeniørens arbejdsplads. Målgruppen er medlemmerne. Kan downloades fra Selvtest psykisk arbejdsmiljø Selvtest af psykisk arbejdsmiljø Med denne test kan du tage temperaturen på dit eget psykiske arbejdsmiljø ved at besvare de 64 spørgsmål, som programmet stiller dig. IDA har i samarbejde med Rådgivende Sociologer udviklet testen for at give den enkelte ingeniør mulighed for at tænke sit arbejdsmiljø igennem og sætte ord på, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Resultatet af testen er en profil, der viser graden af belastning i dit arbejdsmiljø. Kort om stress et øvelseshæfte til dig og netværksgruppen Findes i to udgaver til netværksgrupper og til tillidsvalgte. Et overskueligt værktøj, som arbejder med 3 niveauer: individ, gruppe og organisation. Kan downloades: 19

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning

Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning Stressforebyggelse i videnarbejdet Mellem begejstring og belastning Illustration af en metode (fishbone) Ole Henning Sørensen (NFA) og Vibeke Andersen (DTU) Baggrund Projektpartnere: DTU Management Vibeke

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tema 1 Tema 1A Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress?

Tema 1 Tema 1A Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress? Fem konferencer om psykisk arbejdsmiljø Den 30. og 31. maj 2007 i København Den 4. juni i Fredericia. Den 7 juni 2007 i Randers Den 8. juni 2007 i Åbenrå. De fem konferencedage blev gennemført med en kombination

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor?

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere