TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN"

Transkript

1 TRIVSELSLØGET GUIDE TIL ORGANISATIONEN EN GUIDE TIL STRESSHÅNDTERING OG ET BEDRE PSY KISK ARBEJDSMILJØ PÅ ARBEJDSPLADSEN IDA, jan. 2010/Marianne Boje Andersen Afdelingen eller organisationen med stress problemstillinger, som ønsker at fremme trivslen på arbejdspladsen, bør forholde sig til følgende: - Identificering: Hvordan finder I ud af, om der er stress på jeres arbejdsplads og hvor? - Håndtering: Hvad vil I som arbejdsplads gøre, hvis nogen oplever og bliver syge af stress? - Forebyggelse: Hvordan vil I skabe trivsel og undgå, at der opstår helbredsskadelig og kronisk stress?

2 GUIDE TIL TRIVSEL OG ANTISTRESS At håndtere aktuel stress, forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er ligesom at skrælle et løg. Lag for lag arbejder I jer ind til kernen af udfordringen, nemlig skabelse af et godt psykisk arbejdsmiljø. Guiden er et værktøj til trivselstjek af en arbejdsplads. Den indeholder gode råd til arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Den stiller skarpt på de enkelte lag i håndteringen af stress, stressbekæmpelsen og ender op med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Guiden indeholder følgende temaer: 1. Viden om stress 2. Stressniveauet i organisationen 3. Ansvarliggørelse og handlekraft 4. Håndtering af aktuel stress 5. Krav til ledelse 6. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø 2

3 1. LAG: VIDEN OM STRESS Videnarbejde og stress hos ingeniører Der er mange kilder til stress i arbejdslivet. En af dem er ubalancen mellem vores evner og vores muligheder og de krav, som omgivelserne stiller. Den direkte stressfremkaldende faktor i de fleste job er for store krav til produktivitet og effektivitet og oplevelse af for stor arbejdsmængde. Det gælder også for ingeniører, men ingeniørernes stress kommer især af arbejdets kompleksitet, uklarhed og grænseløshed. Den store skurk er uklare mål. Det viser en ny stor undersøgelse af stress hos videnarbejdere (Viden og stress, 2009). Ingeniørerne tilhører kategorien videnarbejder. Rigtig mange videnarbejdere engagerer sig i deres arbejde og vil gerne udfordres, men ved sjældent præcist, hvornår målet er nået, hvis der i det hele taget er angivet noget mål fra ledelsens side. Ingeniørerne er i stor udstrækning det, man kalder selvledende, dvs. at de selv tilrettelægger deres arbejde. I stor udstrækning bestemmer de selv kvaliteten, og hvor mange timer de vil lægge i arbejdet. Men de bestemmer ikke vilkår og rammer for deres arbejde. For ingeniøren kan det betyde: At man altid arbejder. At man aldrig ved, hvornår det er godt nok. At man arbejder med mange modsætningsfyldte krav. At man bliver sin egen bedste og værste arbejdsgiver. Arbejdet er ingeniørernes store kilde til både identitet og stress. Ingeniørerne henter stadig mere af deres identitet på jobbet. Det er der, de påtager sig ansvar, bliver bekræftet som mennesker og får opfyldt psykologiske behov. Videnarbejde er også et identitetsarbejde, hvor ingeniøren hele tiden skal genopfinde sig selv og sine kompetencer: Hvem er jeg? Gør jeg det godt nok? Dette rummer kimen til at presse sig mere, end godt er. Arbejdet tager en stor del af fritiden, hvis ingeniøren ikke sætter grænser. Selvom arbejdsdagen er slut, kan det være svært at slippe arbejdet af tankerne. 3

4 Der er en række forhold, der er med til at forebygge stress eller hæmme en stressudvikling, der allerede er i gang. Disse stresshæmmende faktorer er: Krav som matcher ressourcer (kompetencer, tid, evner, hjælpemidler m.m.). Oplevelse af kontrol over situationen og tryghed i ansættelsesforholdet. Social støtte i arbejdet og privat. Indflydelse og handlemuligheder i hverdagen, både i privatliv og på arbejdet. Rolleklarhed: Hvem gør hvad og hvorfor? Forudsigelighed: Hvad, hvor og hvornår? Udviklingsmuligheder, anerkendelse og oplevelse af at være en succes. Generel tilfredshed med jobbet. Men samtidig viser det sig, at der er en række forhold i videnarbejdet som gør, at billedet ikke længere er klart, og at de stresshæmmende/ fremmende faktorer ikke længere er entydige. Videnarbejdet indebærer nogle arbejdsforhold (fx uforudsigelighed. udviklingsmuligheder, konkurrence, variation, fleksibilitet, udfordring, ansvar og selvbestemmelse), der både kan begejstre og belaste den enkelte, og begge dele kan skabe stress. Jo friere arbejde, des sværere er det at holde sig fra arbejde. Ingeniøren kan faktisk få for meget af det udviklende arbejde, som ingeniørarbejdet på mange måder er. Begejstringen for arbejdet gør det sværere at sætte grænser, begejstring skaber forventninger til arbejdet, og når forventninger ikke indfries, skaber det stress. SKAB DIALOG OG ÅBENHED OM STRESS Den selvledende ingeniør oplever, at det er hans/hendes skyld, når det hele bare bliver for meget, og stressen melder sig. Samtidig oplever vedkommende det som sit eget ansvar at få styr på problemerne, også i tilfælde af overbelastning. Mange ingeniører står derfor alene med deres stressproblemer og oplever det som en stor lettelse, når de opdager, at andre af deres kollegaer har det på samme måde. Det første skridt i stressforebyggelsen er at synliggøre og almengøre de forhold i arbejdet, der bidrager til stressen og sikre, at den stressramte ikke 4

5 skjuler sin tilstand i et forsøg på at gøre stressen til en privat sag. Det gøres ved at formidle viden om stress i videnarbejdet og ved internt på arbejdspladserne at dele viden om de forhold, der skaber begejstring/belastning. Holdningen til stress og debatklimaet på en arbejdsplads er meget afhængig af virksomhedskulturen og tillidsforholdet mellem ledere og medarbejdere. Start med at undersøge følgende: Hvilke holdninger til stress hersker på jeres arbejdsplads? Hvilke holdninger til stress ønsker I at fremme på jeres arbejdsplads? Kan man tale åbent om stress på jeres arbejdsplads? Vil det blive betragtet som klynk, hvis kolleger/medarbejdere klager over stress på arbejdspladsen? Vil det være naturligt at tage medarbejdere med på råd i bekæmpelsen af stress? TILBUD FRA IDA Lav temamøder om stress og trivsel. IDA tilbyder temamøder om stress og psykisk arbejdsmiljø og kommer gerne ud i ingeniørvirksomheder og laver workshops om emnet. Kontakt : Marianne Boje Andersen, og hør nærmere. 2. LAG: STRESSNIVEAUET I ORGANISATIONEN Stresshyppigheden blandt videnarbejdere er lavere end hos andre erhvervsgrupper med et mere traditionelt arbejde, men det er dog netop hos videnarbejdere, at der er flest beretninger om pludselige sammenbrud. Mange videnarbejdere vil kunne drive sig selv længere end andre, fordi deres arbejde indeholder så mange såkaldte sunde elementer. Mange kender ikke deres egen stresstærskel, fordi arbejdsglæden og begejstringen er en stor del af arbejdet. Det skaber eufori, som man kan blive afhængig af. Videnarbejderen overskrider meget grænsen til stress uden i starten at mærke det. At spotte stress: Vil ledere og medarbejdere være i stand til at genkende de mest almindelige stresssymptomer hos sig selv og hinanden? Der findes mange hjemmesider på nettet, som beskriver stresssymptomer. (Se oversigten over relevante hjemmesider s. 13). 5

6 INDIKATORER PÅ STRESS Undersøg stressniveauet i organisationen, undersøg sygefraværet: Er det stressrelateret? Lav en Best practice analyse : Start med at analysere de afdelinger som har høj grad af trivsel og et lavt sygefravær. Hvad gør de? Kan I lære noget af dem? Der findes på markedet adskillige værktøjer, som mere eller mindre præcist afdækker trivsel og kortlægger det psykiske arbejdsmiljø og selve stressniveauet hos den enkelte. De mest almindelige er: Skriftlige kortlægningsværktøjer, f.eks. spørgeskemaer samtale/interview med enkeltpersoner fokusgruppeinterview og dialogworkshopper. Fravær: Hvor højt er sygefraværet? Er der klatfravær? Hvor mange langtidssygemeldinger? Er det stressrelateret? Forandringsparathed: Er der sket større forandringer i organisationen inden for det sidste år? Er der forskel afdelinger imellem? Hvordan reagerer medarbejdere på forandringer? Hvor ofte bliver organisationen kastet ud i større forandringsprocesser? Husk at organisationer kan være forandrings /reformtrætte. Omdømme: Kan I som virksomhed tiltrække kvalificeret arbejdskraft? Hvor stort er jeres personalegennemtræk? Arbejdspladsvurdering (APV): Hvordan bruges den? Det psykiske arbejdsmiljø er en væsentlig del af den lovpligtige APV. Brug APV målingen til at tage temperaturen på stress og trivsel. Trivsels eller tilfredshedsundersøgelser: Disse kan også give et fingerpeg om graden af stress. 3. LAG: ANSVAR OG HANDLEKRAFT Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skaber dokumentation og opmærksomhed, men det er svært at omsætte denne viden om stresstilstanden i organisationen til handlinger. Handling, der kan føre til forandring, kræver dia 6

7 log, prioritering og viden om de forhold, der både fremmer og hæmmer stress her. Og så er det nødvendigt, at alle parter tager ansvar. Det psykiske arbejdsmiljø er en sammensat størrelse, der kræver, at ledelsen samarbejder tæt med sikkerheds og tillidsrepræsentanter i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. HVEM ER ANSVARLIG? På den ene side opstår stress bl.a. pga. høje krav i arbejdssituationen. På den anden side hænger stress sammen med den måde, individet oplever og reagerer på disse krav. Hvis stress kun er den enkeltes problem, vil man være tilbøjelig til at skjule det for ikke at fremstå svag. Hvis stress kun skyldes arbejdspladsen, kan det medføre, at alle bare lægger ansvaret fra sig. Det er nødvendigt, at alle parter på arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at komme problemet med stress til livs. Hvordan ser det ud med ansvarligheden hos jer? 1. Hvilket ansvar skal den enkelte have for stress? 2. Hvilket ansvar har kollegerne for stress? 3. Hvilket ansvar har lederen for stress? STRESS/TRIVSELSPOLITIK ET KOLLEKTIVT ANLIGGENDE Involver kollegaer/medarbejdere og gør stressbekæmpelse til at fælles anliggende. Dette kan gøres ved at lave et stresspolitik projekt på arbejdspladsen. Et arbejde med stresspolitikken sætter automatisk en debat i gang og skaber lydhørhed i hele organisationen. Fordelen ved en stresspolitik er, at den som minimum bør skabe klarhed om handlemuligheder og ansvarsfordeling i forbindelse med håndtering af aktuel stress. Inden for det offentlige område, i hver kommune og region, er der formuleret en overordnet stress/trivselspolitik, da der er indgået aftale om dette mellem arbejdsmarkedets parter. Her kan det anbefales, at de enkelte afde 7

8 linger eller institutioner laver deres egen lokale stress/trivselspolitik for at skabe ejerskab og commitment. DE FORSKELLIGE AKTØRER Ledelsens rolle og juridiske ansvar Lederens primære opgave er at være et skridt foran. Han/hun skal være i stand til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø allerede gennem den måde, han/hun planlægger, tilrettelægger og leder arbejdet på. Det primære ansvar for at opdage, behandle og forebygge stress blandt medarbejderne ligger ifølge arbejdsmiljøloven hos den nærmeste leder. Arbejdsmiljøloven slår fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og at modvirke psykiske belastninger af medarbejderne. Arbejdsgiveren har også pligt til at føre tilsyn med, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden, og Arbejdstilsynet kan gribe ind over for en arbejdsgiver, som ikke lever op til lovens krav. Ifølge loven skal nærmeste leder deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og har pligt til at afværge forhold, som kan medføre sygdom og ulykker. Tillids /sikkerheds og samarbejdsudvalget rolle Lad tillids og sikkerhedsrepræsentanter være aktive aktører. Lad disse organer komme med ind i arbejdet med stressforebyggelse. Lad jer inspirere af, hvad der sker i kommunerne. En nylig undersøgelse ude i kommunerne viser, at mange forskellige aktører inddrages i arbejdet med stress. Særligt drejer det sig om: sikkerhedsorganisationen lokale MED /SU udvalg ledere den centrale personaleenhed tillidsrepræsentanter medarbejdere 8

9 4. LAG: HÅNDTERING AF AKTUEL STRESS DEN RETTIDIGE OMSORG Hvem støtter og hjælper, når stressen raser? Har organisationen et stresseller kriseberedskab? Hvor slemt skal det være, før ledelsen griber ind? Passer I på hinanden? Start med at undersøge: Hvornår skal der gribes ind over for stress? Hvordan ønsker medarbejderne, der gribes ind over for aktuel stress hos kollegaer? Hos en selv? Hvordan fungerer den kollegiale støtte? Er der mulighed for psykologhjælp? Ved sygemelding: Bemærk at der er kommet nye regler, der lægger op til, at lederen er tidligere på banen med samtale med den sygemeldte. På kan I læse mere. Initiativ og støtte Overvej, hvordan ledere og medarbejdere kan støtte den stressramte. Hvem tager initiativ til at hjælpe den stressende medarbejder? Er chefen aktiv i rollen som»stress tackler«? Hvilken hjælp tilbyder virksomheden lederen i tackling af aktuel stress hos medarbejdere? Hvilken hjælp kan virksomheden tilbyde lederen med stress? Stressberedskab Sørg for at have et stressberedskab til hårdt ramte medarbejdere og ledere. Her er flere muligheder. Der er efterhånden mange psykologer m.m. og klinikker, der har specialiseret sig i stressbehandling. 9

10 Dialog om stress Vil lederne være i stand til at tage stressforebyggende og udviklingsorienterede samtaler om stress? Indfør stress samtaler på lige fod med sygefraværssamtaler, eller tal om stress i forbindelse med MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og LUS (lederudviklingssamtaler). Tilbagevenden til arbejdet De fleste større arbejdspladser vil kende til sygemeldinger pga. af langvarig stress. Det er vigtigt at have retningslinjer for, hvad der sker, når en medarbejder vender tilbage efter en periode med stress. Hvordan sikrer I, at medarbejderen føler sig velkommen, når vedkommende vender tilbage? Hvordan forhindrer I, at medarbejderen som det første bliver mødt af en stor arbejdsmængde? Samtidig er det nødvendigt at tænke mere langsigtet i forhold til, hvordan man forhindrer, at medarbejderen bliver stresset igen. Gør I det legalt at sige nej til mere arbejde? Der bør oftest ændres på nogle ting vedr. arbejdsorganisering og arbejdsmængde. Lederen har her en aktiv rolle. På kan du finde en guide til lederen som konstaterer stress i sin afdeling af videnarbejdere: Stress og trivsel i videnarbejdet guide til lederen 5. LAG: STIL KRAV TIL LEDELSESKVALITETEN God ledelse forebygger stress. Flere nyere undersøgelser påpeger en sammenhæng mellem god ledelse og trivsel. 1. Hvad er god ledelse i jeres organisation? 2. Hvordan ser det ud med ledelseskvaliteten i virksomheden? Hvad siger medarbejderundersøgelser? Husk, at stor arbejdsglæde og engagement kan gøre ingeniørerne til deres egen værste arbejdsgiver. 10

11 LEDELSESPOLITIK I flere især offentlige virksomheder og institutioner laver man et såkaldt ledelsesgrundlag eller en ledelsespolitik, som beskriver, hvad der opfattes som god ledelse på det pågældende sted. Den kan fungere som fælles norm og rettesnor og som en slags ledetråd for organisationens lederudvikling. LEDELSESUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Viden om psykologi: Har lederne grundlæggende menneskekundskab? Uddan ledergruppen i stress, psykisk arbejdsmiljø og menneskekundskab. Ledelse er et fag på lige fod med andre fag, hvor det er naturligt med efteruddannelse. I kan med fordel undersøge følgende: Hvor tit er lederne på uddannelse? Hvilke pædagogiske metoder ønsker lederne? Hvor lærer de mest? Kurser, længere uddannelsesforløb, erfagrupper, mentorskab, coaching, læring i praksis osv.? Hvilke ledelsesværktøjer foretrækker I? Ledelsesværktøjer: Vær kritisk i valget af værktøjer! Moderne management, som fremmer præstation og konkurrencen imellem både ledere og medarbejdere, kan forøge stressniveauet. Hvad bliver lederne målt på?: Bliver lederne målt og belønnet for gode driftsresultater og/eller høj medarbejdertilfredshed? Bliver lederne målt på at skabe trivsel i deres afdelinger? Kan lederne henvende sig med en problemstilling vedr. dårlig trivsel i deres afdeling, uden at det giver minus i den samlede ledervurdering? Ledelse af selvledende medarbejdere er en speciel opgave. Det kræver forståelse af det unikke ved videnarbejdet. 11

12 6. LAG: UDVIKLING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ AT ARBEJDE MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø klares ikke med hurtige og kortvarende løsninger eller standardkoncepter. En enkelt måling eller et enkelt projekt ændrer ikke det psykiske arbejdsmiljø. Hver arbejdsplads har sine specifikke udfordringer. Vær indstillet på at udvikling og forandring tager tid og bør være en del af en større organisatorisk udvikling. Det er vigtigt, at det ikke kun er den strategiske ledelse, der definerer problemer og skaber forandringer. Respektfuld uenighed skaber dynamik og udvikling. Denne udvikling skabes bedst kollektivt. De kollektive udviklingsprocesser skal også ledes. Ledelsen må påtage sig ansvaret for at skabe rammerne og tage hånd om processen. Det kan ske via mødeledelse, handlingsplaner, delegering af ansvar for opgaver og opfølgning på konkret mål. Det psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden holdes i kort snor: I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø opstår der hele tiden nye udfordringer og betingelser, som kræver nye initiativer, handlinger og dialog. Vedvarende opmærksomhed og prioritering af trivsel er nødvendig, fordi en moderne arbejdsplads er en levende organisme, som løbende udvikler sig og kræver nye tiltag. De nyeste undersøgelser inden for det psykiske arbejdsmiljø fremhæver bl.a. følgende: Tillid Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere gensidigt viser tillid og anerkender hinandens roller. Hvordan ser det ud med tillidsklimaet mellem medarbejdere og ledelse i virksomheden? Hvordan ser det ud med tilliden mellem lederen og lederens chef? 12

13 Faglighed og arbejdsglæde Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø giver først rigtig mening og fremdrift, når det styrker muligheden for at løse de daglige arbejdsopgaver. Ingeniører oplever stor tilfredsstillelse ved at arbejde med deres fag og at aflevere et produkt, der modsvarer deres høje faglighed. Det giver arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde. Ofte er der meget administration og dårlig kommunikation, der tager tid fra kerneopgaver. Hvilke tidsrøvere har I i jeres afdeling? Ubalance og store krav Den moderne videnmedarbejder er oftest tilbøjelig til at sætte overliggeren højt og arbejde meget. Der er et stort fagligt ønske om at udføre opgaverne optimalt, men ressourcerne er oftest ikke til det. Derfor er det ekstra vigtigt at sætte realistiske krav. 1. Hvordan er balancen mellem krav og ressourcer? Kender I smertegrænsen? 2. Hjælper lederen medarbejderne med at prioritere opgaverne? 3. Gives der ekstra ressourcer, når kravene stiger? 4. Er det overensstemmelse mellem krav og kompetencer? 5. Uddanner I personalet, når kravene ændrer sig? 6. Er der løbende forventningsafklaring? Overarbejde og balancen mellem arbejdsliv og privatliv 1. Hvor ofte arbejder hhv. lederne og medarbejderne over? 2. Hvad er i gennemsnit det ugentlige antal arbejdstimer for hhv. en leder og en medarbejder? 3. Tager de arbejdet med hjem? Arbejdes der i det skjulte? 4. Hvordan forholder det sig med balancen mellem arbejde, familieliv og fritid? 13

14 LEDEREN SOM GRÆNSEVOGTER I det store Viden og stress projekt anbefales det, at ledelsen i højere grad går ind og reducerer dét, forskerne kalder kompleksiteten og ambivalensen for den enkelte medarbejder. Altså alle de mange valg, som man kan tage stilling til, og som en selvledende ingeniør bliver overladt til selv. Det kan man blandt andet gøre ved at sætte fokus på feedback og støtte. Grænsesætning Lederen bør gå foran ved at gå hjem til fyraften. Lederen er rollemodel for sine medarbejdere og signalerer via sin adfærd, hvad der er normen. 1. Sender jeres ledere medarbejdere hjem, når de har arbejdet længe og meget? 2. Har I en overarbejdspolitik hos jer? 3. Sætter jeres ledere grænser for, hvor meget medarbejdere må forstyrres af telefoner og e mails i arbejdstiden? I fritiden? FOREBYG PÅ SIGT Stil krav til god ledelse, skab balance mellem krav og ressourcer, uddan ledere og medarbejdere. Integrer alle lagene i stressarbejdet til en helhed og hav fokus på de ting, der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø hos den enkelte medarbejder. Vær opmærksom på, at det der begejstrer, også kan belaste. Et meget enkelt råd til lederen: Spørg din medarbejder, hvad vedkommende har brug for til at passe bedre på sig selv. Et godt råd til videnarbejderen: Find ud af, hvordan du undgår at havne i belastnings /begejstringsfælden. 14

15 LÆS MERE I BØGERNE Stresshåndtering på arbejdspladsen en håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø af Marianne Boje Andersen (udviklingskonsulent i IDA). Frydenlund 2009 Videnarbejde og stress mellem begejstring og belastning af Anders Buch (chefkonsulent i IDA), Vibeke Andersen, og Ole H. Sørensen. DJØF s Forlag

16 RELEVANTE KONCEPTER OG UDVIKLINGSVÆRKTØJER Ønsker I som arbejdsplads at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så er her en række værktøjer og koncepter, som IDA kan anbefale. Følgende koncepter er tilgængelige på nettet. TITEL OG WEBSITE Vi finder os ikke i stress Udgiver: BAR Sosu (social og sundhed) INDHOLD OG ANBEFALINGER Konceptet indeholder 8 forebyggende værktøjer. Det bærer præg af, at det henvender sig til social og sundhedsområdet, men indeholder meget brugbare og lettilgængelige værktøjer under følgende overskrifter: At arbejde med APV, ledelse og trivsel, omgangstone og kultur på arbejdspladsen, supervision som stressforebyggelse og stresspolitik. Der følger manual, diasshow og introfilm med. Fra stress til trivsel Udgiver: Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag Inspiration til en systematisk indsats Udgiver: Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) En del af den landsdækkende kampagne som Videncenter for arbejdsmiljø, VFA har lavet. Under overskriften Gode trivselsprocesser finder du: Metoder til trivselsarbejdet. Her er det værd at fremhæve de 5 forskellige dialogmetoder: 1. Dialog 2. Arbejdsglæde 3. Arbejdspladsvurdering 4. Kulturdialog 5. Dialogspil Hæftet er en guide til en systematisk indsats med fokus på følgende: Passer indsatsen til virksomheden? Hvordan involveres medarbejderne? Er kommunikationen klar og vedholdende? 16

17 Stop stress skab trivsel i fællesskab håndbogen Udgiver: Det Personalepolitiske Forum Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Udgiver: BAR Foka (finans, offentlige kontorer og administration) En meget relevant håndbog for stress og trivselsarbejdet inden for det offentlige område. Bogen indeholder værktøjer og nye betragtninger på trivselsarbejdet og stof til eftertanke til private arbejdspladser også. Især vil jeg fremhæve bogens del 3, hvor der er fokus på de overordnede rammer og strategier for stress/trivselsindsatsen. Konceptet handler om den værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. Det tager udgangspunkt i teorien om AI (Appreciative Inquiry). Her har vi en positiv måde at arbejde med trivsel på, som vægter ressourcerne på den enkelte arbejdsplads. AI bygger på 3 grundlæggende forudsætninger: Alle organisationer og alle medarbejdere rummer succeshistorier. Udvikling sker på basis af erfaringer, og positiver erfaringer baner vejen for udvikling. Det er ikke muligt at adskille undersøgelse og forandring Spørg igen Handler også om den værdsættende samtale og bruger principper inden for AI tankegangen. Udgiver: BAR Sosu Ledelse uden grænser Udgiver: Væksthus for ledelse Bog på vej Vi kan fællesskab gode ideer og metoder til kollektiv forebyggelses ag stress i videnarbejdet Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv. Udmærker sig ved at indeholde gode øvelser til ledere, der tager stressbekæmpelse alvorligt i videnarbejdet og det grænseløse arbejde. Har bl.a. fokus på stressfaktorer, grænsesætning og arbejdsglæde. Bogen vil give gode ideer og metoder til, hvordan man helt konkret i fællesskab kan arbejde med, hvad der begejstrer og belaster i arbejdet i en kollektiv, organisatorisk ramme. Løsninger kan findes i organisering og ledelse af videnarbejdet. 17

18 af Christine Ipsen og Vibeke Andersen Udgiver: DJØF maj De mange gode eksempler på hvad man kan gøre, samt viden om vanskeligheden ved at gennemføre forebyggende organisatoriske forandringer, er resultater fra et samarbejde mellem fem private og offentlige virksomheder. IDAS EGNE MATERIALER. FINDES PÅ Du har adgang til koncepterne, hvis du er medlem af Ingeniørforeningen. TITEL TRIVSELSLØGET EN GUIDE TIL STRESSHÅNDTERING OG ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ PÅ AR BEJDSPLADSEN INDHOLD OG ANBEFALINGER Guiden er et værktøj til trivselstjek af en arbejdsplads. Den indeholder gode råd til arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Den stiller skarpt på de enkelte lag i håndteringen af stress, stressbekæmpelsen og ender op med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Guiden indeholder følgende temaer: 1. Viden om stress 2. Stressniveauet i organisationen 3. Ansvarliggørelse og handlekraft 4. Håndtering af aktuel stress 5. Krav til ledelse 6. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø Lederens håndtering af videnarbejdet guide til lederen Denne guide er lavet til lederen, som konstaterer stress i sin afdeling af videnarbejdere og som har brug for gode råd. Guiden indeholder 15 fokuspunkter, som især er relevante i forbindelse med stress i videnarbejdet. 18

19 Er du ramt af stress? guide til medarbejderen Er hver dag en god dag? Guiden er skrevet til medarbejderen, som er stresset eller på vej til at blive det. IDAs pjece om det psykiske arbejdsmiljø og stress på ingeniørens arbejdsplads. Målgruppen er medlemmerne. Kan downloades fra Selvtest psykisk arbejdsmiljø Selvtest af psykisk arbejdsmiljø Med denne test kan du tage temperaturen på dit eget psykiske arbejdsmiljø ved at besvare de 64 spørgsmål, som programmet stiller dig. IDA har i samarbejde med Rådgivende Sociologer udviklet testen for at give den enkelte ingeniør mulighed for at tænke sit arbejdsmiljø igennem og sætte ord på, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Resultatet af testen er en profil, der viser graden af belastning i dit arbejdsmiljø. Kort om stress et øvelseshæfte til dig og netværksgruppen Findes i to udgaver til netværksgrupper og til tillidsvalgte. Et overskueligt værktøj, som arbejder med 3 niveauer: individ, gruppe og organisation. Kan downloades: 19

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Inspirations-workshop Næstved Kommunes temadag 3. november 2009 Sidsel Westi Kragh og Rikki Hørsted, Rejseholdet rejsehold@vfa.dk Videncenter for Arbejdsmiljø Et formidlingscenter

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

ER DU RAMT AF STRESS? GUIDE TIL MEDARBEJDEREN

ER DU RAMT AF STRESS? GUIDE TIL MEDARBEJDEREN ER DU RAMT AF STRESS? GUIDE TIL MEDARBEJDEREN AF MARIANNE BOJE ANDERSEN, UDVIKLINGSKONSULENT I IDA E MAIL: maa@ida.dk GODE RÅD TIL DIG, SOM ER STRESSET ELLER PÅ VEJ TIL AT BLIVE DET KEND DINE BEHOV Mennesker

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig fordi:

Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig fordi: 1 1399.152 Trivsel i arbejdet - mere arbejdsglæde, øget kvalitet og lavere sygefravær Derfor vejledning om trivsel Trivsel og sundhed på arbejdspladsen er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Regionernes

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid?

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvad blev der af trivsel og arbejdsglæde? Årsmøde 2017, Workshop 4 kl 14.15-15.30 Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvem er vi? Signe Pihl-Thingvad Lektor og leder af PA sektionen Institut

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv fremtiden starter her... Gode råd om... Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv INDHOLD Hvad er stress? 3 Ledelse og stress 4 Virksomhedens kultur skal værne mod stress 5 Gør jeres stresspolitik

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

STRESSPOLITIK I RED BARNET

STRESSPOLITIK I RED BARNET STRESSPOLITIK I RED BARNET Indledning For at understøtte Red Barnets overordnede ønske om at fremme ledernes og medarbejdernes trivsel er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig stresspolitik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

forebyggelse og håndtering af stress

forebyggelse og håndtering af stress forebyggelse og håndtering af stress 2 forebyggelse og håndtering af stress Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. For at universitetets medarbejdere kan præstere deres bedste,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Sæt rammer for det grænseløse arbejde Sæt rammer for det grænseløse arbejde DSR Kreds Midtjylland 8. juni 2017 Hans C. Hansen, FTF Dagens program Hvem er jeg Baggrund Kæpheste Budskab i dag Der kommer mere af det Det kommer hurtigt Fagbevægelsens

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere