BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt"

Transkript

1 BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014

2 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag... 5 Aktiviteter... 6 ROLLEFORDELING... 8 ØNSKEDE RESULTATER I EFFEKTKÆDER

3 INDLEDNING Vækstforum i Region Midtjylland ønsker i sin Handlingsplan for 2015 (side 18), at der skal skabes en styrket kompetenceforsyning, hvor virksomhederne i højere grad sikres adgang til de rette kompetencer på rette tid og sted. Kompetenceforsyningen skal sikre en målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige, styrke nyuddannedes jobparathed, ligesom også tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft kan være en del af kompetenceforsyningen. Dette projekt tager derfor udgangspunkt i specifikke aktiviteter, der kan øge beskæftigelsen via en øget kompetenceforsyning i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Nærværende projekt bygger videre på erfaringer og resultater af KOMPETENCEmidt et projekt, der har til formål at sikre mere og bedre efteruddannelse via den opsøgende indsats samt udvikling af virksomhedernes strategiske uddannelsesplanlægning. Vækstforum har med sin hidtidige indsats, KOMPETENCEmidt, etableret et godt samarbejde mellem en række aktører, som gennem deres koordinerede indsats i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde, har øget efteruddannelsesaktiviteterne i Region Midtjylland betydeligt. Vækstforum vil derfor i 2015 fortsætte og udbygge dette samarbejde med iværksættelsen af et Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram, og Væksthus Midtjylland udformede på vegne af det eksisterende partnerskab en ansøgning til Kompetenceudviklingsprogrammets Niveau 2, som beskrives side 19 i Handlingsprogram 2015: I tværgående lokale koordinerende samarbejder om den udførende, praksis- og virksomhedsrettede indsats. Her indsamles ikke bare viden, den anvendes i den daglige praksis i arbejdet med virksomhederne. Vækstforum i Region Midtjylland har primært fokus på styrkepositionerne Energi- og miljø, Fødevarer, Fremtidens Industri og Turisme PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt Danske virksomheders muligheder for at klare sig i den globale konkurrence hænger i høj grad sammen med arbejdsstyrkens kompetencer. Derfor har Vækstforum haft fokus på at fremme mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling i hele regionen. For størstedelen af de erhverv, der oplever vækst i Region Midtjylland, er medarbejdernes kompetencer et af de væsentligste input i såvel produkter som produktionsprocesser. For at virksomhederne kan bevare og udvikle deres globale konkurrencekraft, er det derfor af afgørende betydning, at arbejdsstyrken ikke bare er tilstrækkelig, men også kompetent med mulighed for at uddanne og udvikle sig løbende i takt med efterspørgslen efter nye kompetencer. Udfordringer Danske virksomheders konkurrenceevne er udfordret af lav vækst i produktiviteten. Globalisering og teknologisk udvikling stiller skærpede krav til virksomhedernes omstilling og fornyelse. Derfor er det nødvendigt, at flere virksomheder arbejder mere systematisk med udvikling af virksomhedsstrategier for vækst, produktivitet og kompetenceforsyning. Medarbejdernes kompetencer er en vigtig forudsætning for den innovative virksomhedsudvikling, der er 3

4 grundlaget for virksomhedernes øgede produktivitet og vækst. Med op mod en tredjedel af arbejdsstyrken uden erhvervskompetencegivende uddannelse i en tid, hvor flere og flere ufaglærte job forsvinder, bliver den store udfordring efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke samtidig med uddannelse af de nye generationer. Der skal skabes en styrket kompetenceforsyning, hvor virksomhederne i højere grad sikres adgang til de rette kompetencer på rette tid og sted. Kompetenceforsyningen skal sikre en målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige, styrke nyuddannedes jobparathed, ligesom også tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft kan være en del af kompetenceforsyningen. En vigtig forudsætning, for at denne indsats kan lykkes, er en styrket koordinering og samordning af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikkerne. Baggrund Vækstforum har med sin hidtidige indsats - KOMPETENCEmidt - etableret et samarbejde mellem en række aktører, som gennem deres koordinerede indsats i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde, har øget efteruddannelsesaktiviteterne i Region Midtjylland betydeligt. Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i november 2013 en effektvurdering af Socialfondsindsatsen i Danmark. Her viser det sig, at virksomheders deltagelse i kompetenceudvikling har en positiv effekt for omsætningen, og at KOMPETENCEmidt i høj grad er medvirkende til skabelse af ca nye jobs i Region Midtjylland. KOMPETENCEmidt har med en intensiv opsøgende indsats på godt virksomhedsbesøg (fordelt på to projekter KOMPETENCEmidt 1.0 og 2.0) over en periode på fem år skabt synlige resultater. Evalueringer af KOMPETENCEmidt viser da også, at virksomhederne er meget tilfredse med indsatsen og når den opsøgende virksomhed udføres i et partnerskab, så skaber det en øget kvalitet i arbejdet set fra virksomhedernes perspektiv. Partnerskabet i KOMPETENCEmidt er dog klar over, at skal der skabes yderligere forbedringer, så må konsulentkorpset opkvalificeres og alle tre politikområder må samarbejde om det fælles mål, som er virksomhedernes kompetenceforsyning på kort sigt og virksomhedernes produktivitet på langt sigt. Vækstforum ønsker derfor i 2015 at fortsætte og udbygge indsatsen og partnerskabet med iværksættelsen af et Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram. Den positive effekt af et regionalt koordinerende samarbejde udstikker en retningspil for arbejdet med det fremtidige samarbejde. Men først skal formålet med den koordinerede indsats præciseres: formålet er at sikre virksomhedernes kompetenceforsyning, som er et lidt bredere begreb end kompetencebehov. Kompetenceforsyning er alle de tiltag, som skal sikre tilgængeligheden af de kompetencer, der er nødvendige for at nå virksomhedens mål. Kompetenceforsyning handler derfor om virksomhedernes muligheder for at ansætte, uddanne eller efteruddanne medarbejdere mhp. at opnå den ønskede kompetence og det handler om de systemer, som på den ene eller anden vis tilvejebringer eller formidler kompetencer og kompetente medarbejdere til virksomhederne. Kompetenceforsyning er dermed et begreb, der rummer både de aktiviteter, som en virksomhed selv gennemfører for at udvikle, tiltrække eller fastholde kompetencer og de omgivende systemers arbejde med at imødekomme virksomhedernes behov for kompetencer. 4

5 Grundlag Grundlaget for aktiviteterne i det udførende led er etablering af de lokale koordinerende partnerskaber og de skal sikre: Et mere effektivt kompetencematch via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den matcher virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på kort og på længere sigt. Kvalificering af virksomhedernes vækstkompetencer og virksomhedernes egne evner til at anskue behov for kompetenceforsyning og strategiske uddannelsesplanlægning. Forbedring af virksomhedernes bestillerkompetencer. En målrettet og differentieret indsats, herunder en professionalisering af aktørernes virksomhedsrettede indsats for at sikre, at den bliver mere effektiv og efterspørgselsstyret på kort sigt - så der ikke opstår flaskehalsproblemer - og mere innovativt styrende på længere sigt - så der kommer samlet balance på arbejdsmarkedet. Én indgang for virksomhederne til offentlig service vedrørende kompetencematchet (rekruttering og opkvalificering). Disse samarbejder skal være organiseret omkring relevante arbejdskraftoplande og arbejde efter fælles mål. Målet er, at det daglige arbejde med rådgivning af virksomhederne i praksis skal udføres i et reelt samarbejde mellem de tre systemer, så der for virksomhederne bliver tale om en sammenhængende helhedsorienteret indsats med baggrund i og fokus på deres kort- og langsigtede behov i henhold til kompetenceforsyning og vækst. Et koordinerende samarbejde har til formål at sikre den nødvendige koordinering i de offentlige systemers kontakt til virksomhederne; herunder at forbedre kvaliteten af den offentlige ydelse, som virksomheden modtager, men også at forpligte virksomhederne på helheden. Samarbejdet drøfter og beslutter den løsning og den service, der skal findes i forhold til den enkelte virksomhed. Dette muliggør, at virksomheden kan få en institutionsuafhængig og flerspektret indsats med mulighed for flere og evt. sammenhængende og sammentænkte tilbud. 5

6 Aktiviteter Hovedaktiviteterne i dette projekt ses som værende udvikling af strategisk uddannelsesplanlægning (kompetenceudviklingsstrategier), udvikling af vækstplaner i smv er (vækstudviklingsstrategier) samt gennemført uddannelse både for medarbejdere og ledelse i henhold til disse strategier eller i forbindelse med udviklingen heraf. Hovedaktiviteter forventes implementeret således: Fortsættelse af arbejdet med virksomhedernes vækststrategier og den strategiske uddannelsesplanlægning, gennem et opsøgende arbejde og efterfulgt af selve kompetenceudviklingsindsatsen af både medarbejdere og ledere Udbygning og opkvalificering af lokale partnerskaber, hvorom hele indsatsen centreres De konkrete aktiviteter, som de lokale koordinerende partnerskaber via den opsøgende indsats, skal arbejde med for at udvikle virksomhedernes vækstpotentialer, vil være: Udvikling af vækststrategier samt kortlægning af heraf følgende kompetencebehov, herunder styrkelse af HR-arbejdet Partnerne foretager et opsøgende arbejde, som afdækker behovet for udvikling af vækststrategier i lokale virksomheder i målgruppen. Virksomhedernes behov for styrkelse af HR-arbejdet afdækkes ligeledes. Erfaringerne fra KOMPETENCEmidt viser, at det opsøgende arbejde, som afdækkede virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov har en stor effekt på jobskabelsen. Ca opsøgte virksomheder var en medvirkende årsag til skabelsen af ca jobs. Selve den opsøgende indsats skaber ikke resultaterne alene og den vil ikke være en hovedaktivitet i KOMPETENCEFORSYNINGmidt, men et vigtigt instrument til opnåelse af de fastsatte mål. Dette projekt skal fokusere på at afdække, motivere og aktivere vækstambitioner og gennem kompetenceudvikling fremme mulighederne for en forøget hastighed i realiseringen af vækstpotentialet. Fokus vil derfor være på de virksomheder, der igennem en opsøgende indsats, findes at have et vækstpotentiale eller have et ønske om at fremme et sådant. Midlerne hertil er kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere. Afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov Medarbejderne før-afklares og afklaringen efterfølges af kompetenceudviklingsforløb rettet mod de behov, som er afdækket. Erfaringerne fra KOMPETENCEmidt viser, at virksomhederne har behov for hjælp til at afdække deres kompetenceudviklingsbehov og til at øge deres bestillerkompetencer. Ofte kender virksomhederne ikke medarbejdernes reelle kompetencer og derfor kan der med fordel tilbydes en kompetenceafklaring. Udarbejdelse af uddannelsesplaner Visse virksomheder har udelukkende behov for assistance til strategisk uddannelsesplanlægning og der kan udarbejdes uddannelsesplaner for disse virksomheder. Erfaringerne fra KOMPETENCEmidt er virksomhederne har brug hjælp til at tænke efteruddannelse, og at de små virksomheder, som ikke selv har en HR-afdeling til at udføre en sådan, nyder godt af VEU-systemets assistance, hvilket fører til mere kompetenceudvikling. 6

7 Målrettede kompetenceudviklingsforløb i tilknytning til udvikling af vækststrategier for medarbejdere og ledere Afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov og behovet for styrkelse af ledelseskompetencer i virksomhederne efterfølges af målrettede kompetenceudviklingsforløb. At der findes et udækket behov for kompetenceudvikling viser erfaringerne fra KOMPETENCEmidt, hvor der alene i KOMPETENCEmidt 2.0 ( ) er kompetenceudviklet mere end 1700 medarbejdere. Evt. omskoling af medarbejdere til ny teknologi eller anden arbejdsorganisering I forbindelse med større strategiske omstillingsprocesser og i forbindelse med afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov kan der vise sig behov for omskoling til ny teknologi eller ny/ændret arbejdsorganisering. Tilknytning af højtuddannede som led i udrulning af virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier Afdækning af virksomhedens vækstpotentiale kan vise et behov for tilknytning af højuddannede medarbejdere. Projektets partnere kan hjælpe med at finde de rette kompetencer til virksomheden. Forskellige ordninger er afprøvet i b.la. Uddannelses- og Forskningsministeriets regi, og man mener at kunne påvise, at flere højtuddannede i virksomhederne kan øge viden- og innovationsniveauet og dermed forbedre virksomhedernes og samfundets indtjening og effektivitet. Etablering af netværk mellem virksomheder med en vækst- og kompetenceudviklingsdagsorden. Der kan etableres netværk mellem virksomheder med de samme behov for sparring og erfaringsudveksling. Partnerne tilbyder facilitering af sådanne netværk, hvis behovet er tilstede. Opsøgende aktivitet, vejledning og kortlægning Den opsøgende aktivitet er et godt og brugbart instrument til fremme af kompetenceudvikling og jobskabelse. Det viser erfaringerne fra KOMPETENCEmidt. Der vi her bygges videre på de erfaringer, som er skabt i KOMPETENCEmidt. Den opsøgende indsats har været en succes, men man er klar over, at skal der skabes yderligere forbedringer, så må konsulentkorpset opkvalificeres og alle tre politikområder må samarbejde om det fælles mål, som er virksomhedernes kompetenceforsyning på kort sigt og virksomhedernes produktivitet på langt sigt. Der skal som tidligere beskrevet arbejdes fokuseret på, at det daglige arbejde med rådgivning af virksomhederne i praksis skal udføres i et reelt samarbejde mellem de tre systemer, så der for virksomhederne bliver tale om en sammenhængende helhedsorienteret indsats. Der vil derfor i høj grad blive arbejdet med kvalitet (frem for kvantitet) i det opsøgende arbejde, i den vejledning og kortlægning, som skal udføres i KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Udarbejdelse af RealKompetenceVurdering af medarbejderne i forbindelse med kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov. Af hensyn til additionaliteten vil der fortrinsvis være tale om før- afklaring og afklaring i fht. job, idet RKV i fht. uddannelser er finansieret af det ordinære system Efteruddannelse af virksomhedernes medarbejdere (og forberedelse hertil), det dobbelte kompetenceløft med udgangspunkt i virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier. De ufaglærte jobområder forsvinder og virksomhederne får brug for medarbejdere med et højere 7

8 uddannelsesniveau, især når målet er vækst. Tiltrækning af den højtuddannede udenlandske arbejdskraft, virksomhederne efterspørger, men ikke umiddelbart kan finde Forskellige ordninger er afprøvet i bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet, og man mener at kunne påvise, at flere højtuddannede i virksomhederne kan øge viden- og innovationsniveauet og dermed forbedre virksomhedernes og samfundets indtjening og effektivitet. Men mangles den relevante danske arbejdskraft, så kan der ved hjælp af introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked og sprogkurser rekrutteres udenlandsk arbejdskraft. ROLLEFORDELING De lokale partnerskaber vil blive koordineret af projektets tre leadpartnere; de tre VEU-centre. VEUcentrene sørger for at inddrage alle relevante partnere fra de tre systemer i dannelsen af de lokale partnerskaber. Der afholdes regelmæssige møder, hvor der i partnerskabet besluttes og koordineres konkrete indsatser overfor konkrete opsøgte virksomheder. Det besluttes i partnerskabet i hvilket omfang der indsættes konsulenter fra alle tre systemer samt fra Væksthuset i løsningen af den konkrete opgave således virksomhedernes behov sikres bedst muligt. Samarbejdet i de lokale partnerskaber skaber en synergieffekt mellem de tre politiske systemer og en opgaveløsning, som er bedre og mere fokuseret end de tre systemer hver for sig. Væksthus Midtjylland vil sørge for en samlet koordination og et fælles grundlag for den faglige implementering og en fælles administration af KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Der vil blive afholdt regelmæssige møder med leadpartnerne for at sikre projektets fremdrift og sikre de lokale partnerskabers fremdrift samt fælles tilgang til både den faglige og administrative del af projektet. Erfaringer fra KOMPETENCEmidt 2.0 understreger nødvendigheden af, at Væksthus Midtjylland sammen med leadpartnerne bruger mere tid på at udbrede kendskabet til programteorien end tidligere, således det ikke kun er leadpartnere og operatør, der kender projektets præmisser grundigt. Alle deltagende partnere og deres konsulenter skal have et grundigt kendskab til programteorien for at aktiviteterne kan fungere efter hensigten. Erfaringerne viser også, at det er nødvendigt med en fælles opkvalificering og professionalisering af konsulentkorpset, således virksomhederne tilbydes en højtkvalificeret ydelse, uanset hvem i partnerskabet der skal yde den. Væksthus Midtjylland vil desuden arbejde for at skabe yderligere sammenhæng ift. øvrige relevante regionale og nationale indsatser. KOMPETENCEFORSYNINGmidt knytter bl.a. an til indsatsen under INTERREG-programmet (KASK), som beskrevet i Vækstforums Handlingsplan for 2015, udgør Niveau 1 i Midtjysk Kompetenceudviklingsprogram. Her er det meningen, at der skal indsamles viden og genereres den viden, der er nødvendig for en fortsat styrkelse af kompetenceforsyningen, dvs. viden og analyser om virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer samt udviklingen på arbejdsmarkedet. Denne opsamlede viden vil Væksthus Midtjylland løbende indarbejde i KOMPETENCEFORSYNINGmidt. 8

9 ØNSKEDE RESULTATER I 2015 Det vil være projektets første målsætning at få dannet og aktiveret de lokale partnerskaber og søge en professionalisering af konsulentkorpset, således det kan danne baggrund for en sammenhængende og en helhedsorienteret indsats, der sikrer koordination og kvalitet i den ydelse, som virksomhederne modtager. Naturligvis vil man tage fat på arbejdet med hovedaktiviteter med det samme, men man må formode, at der i dette første år vil blive behov for at drøfte og beslutte løsninger og services, der skal finde sted i forhold til virksomhederne i de pågældende lokale partnerskaber. Der må også forventes forskelle fra partnerskab til partnerskab med hensyn til graden af implementering både på grund af partnernes forskelligheder, men også på baggrund af virksomhedernes behov og brancher. I projektets evaluering vil der naturligvis blive sat fokus på beskrivelsen af de forskellige modeller for lokale partnerskaber, således der i en evt. fortsættelse af projektet kan trækkes på erfaringer fra det første år. Der opstilles derfor følgende mål: Et professionaliseret og velkoordineret opsøgende system Øget fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning herunder allokering af højtudannede og højtuddannet udenlandsk arbejdskraft 45 virksomheder arbejder med udvikling af vækststrategier 45 virksomheder kommer til at arbejde strategisk med efteruddannelse 225 efteruddannede deltagere både medarbejdere og ledere 300 medarbejdere modtager vejledning 200 medarbejdere screenes 30 ansatte modtager erhvervsfaglig og videregående uddannelse Effekterne af Det midtjyske Kompetenceudviklingsprogram vil være et professionaliseret og velkoordineret opsøgende system bestående af erhvervsservice-, uddannelses- og beskæftigelsessystemerne, der bygger indsatsen over for virksomhederne på en solid viden om fremtidens kompetencebehov. Virksomhederne skal tilbydes et enstrenget system med adgang til et meget bredt og højt kvalificeret konsulentkorps. Det vil indebære, at flere virksomheder kommer til at arbejde strategisk med efteruddannelse, idet kompetencebehovene tænkes sammen med virksomhedernes generelle udviklingsstrategier, hvorved deres anvendelse af efteruddannelsessystemet øges, og flere medarbejdere og ledere får efteruddannelse. For den enkelte medarbejder vil effekten være en forbedret employability. Medarbejdernes formelle kompetenceniveau hæves igennem de igangsatte uddannelsesforløb og flere vil gå i gang med at uddanne sig til et endnu højere niveau. Effekten på langt sigt vil være jobskabelse og øget produktivitet i de deltagende virksomheder som modtager hjælp til udvikling af deres vækststrategi. Se de ønskede resultater illustreret neden for ved hjælp af effektkæderne for KOMPETENCEFORSYNINGmidt: 9

10 EFFEKTKÆDER FIGUR 1: FIGUR 2: 10

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

kompetenceforsyning, og også her sættes der fokus på mangel på arbejdskraft og ikke mindst, hvad virksomhederne kan gøre i den forbindelse.

kompetenceforsyning, og også her sættes der fokus på mangel på arbejdskraft og ikke mindst, hvad virksomhederne kan gøre i den forbindelse. KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 ønsker at modtage tilbud på følgeforskning Hermed indkaldes tilbud vedr. en følgeforskning til projektet SFM-16-0010: KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Baggrund for projektet Nærværende

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst Kompetencerådets møde den 16.8.2016 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Vækstplan 2016-2020

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015

Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 4571 0000 www.regionmidtjylland.dk Regionalt kompetenceudviklingsprogram i Region Midtjylland 2015 KOMPETENCEFORSYNINGmidt 1.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

baggrund for at arbejde med kompetenceudvikling

baggrund for at arbejde med kompetenceudvikling Arbejdet med viden og kompetenceudvikling i Region Midtjylland 29.04.2016 Erhvervsudviklingsdøgn v./ Merete Giehm-Reese, Kompetenceteam, RM www.regionmidtjylland.dk Vores baggrund for at arbejde med kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den 16.8 kl Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den 16.8 kl Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk Referat Møde i Det midtjyske Kompetenceråd Tirsdag den 16.8 kl. 13.00 16.00 Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Præsentation af følgeforskning KOMPETENCEFORSYNINGmidt

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den kl Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1

Referat. Møde i Det midtjyske Kompetenceråd. Tirsdag den kl Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 Referat Møde i Det midtjyske Kompetenceråd Tirsdag den 28.02.17 kl. 9.00 11.30 Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødelokale F1 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Orientering om organisationsændringer

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked.

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Kompetencerådet, den 17. februar 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Kompetencebaseret vækstpolitik Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse Virksomhedens

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken

Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejder mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2 2. Regionale strategiske og lokale koordinerende samarbejder

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere