Rregnskab taloversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rregnskab taloversigt"

Transkript

1 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab taloversigt

2

3 Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget... 9 Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

4 3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse 1 Udgifter til byfornyelse 2 Støtte fra indsatspuljen Naturbeskyttelse Sandflugt 542 Kystplanlægning Kystplanlægning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 78 Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn 1 Vedrørende hovedkonto 25 Landsvæsennævnet 28 Hegnsyn 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 215 Konkurrenceudsættelse Materielgården 52 Konsulentydelser 79 Andre udgifter 3 Grafisk informationssystem 68 Omkostninger GIS 5 Vejvæsen, drift 21 Værksted 4 Drift og vedligeholdelse af ladestandere til elbiler 42 Drift og vedligeholdelse af Materiel 44 Nyindkøb af materiel og redskaber 45 Leasingafgift materiel 48 Radiotelefonanlæg 5 Beklædning og sikkerhedsudstyr 85 Udkontering maskiner 35 Vægtafgift og syn 1 Personale

5 4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Personale 2 Ledelse og administration 2 Andre personaleomkostninger 41 Tjenestekørsel 46 Administration/kontorhold 79 Andre udgifter Arbejder for fremmed regning 22 Veje 26 Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården Personale 44 Administration / kontorhold 79 Andre udgifter 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 3 Reparationsarbejder 31 Reparation af vejafvanding 32 Broer og tunneler 33 Offentlige vejbrønde 34 Private vejbrønde 35 Renholdelse i øvrigt 36 Pumpestation, Kong Georgsvej 37 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr 4 Vejtræer og beplantning 5 Skiltning, afmærkning mm 51 Sikkerhedskampagne 52 Signalanlæg 55 Matrikulære berigtigelser 45 Belysning 6 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v. 25 Belægningsarbejder Vintertjeneste 35 Glatførebekæmpelse og snerydning 4 Snerydning Fællesudgifter og administration mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6 5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Stadeplads 112 Trafik 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 211 Trafiktælling og VSP-netværk 3 Trafiktælling og VSP-netværk 2115 Afledt drift af diverse cykeltiltag 5 79 Andre udgifter Driftsbygninger og -pladser 86 Egne buslæskure 87 Reklamefinansierede buslæskure 251 Huslejeindtægter Beredskabet Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift 1 Trafiktilskud 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 23 Større planlagte driftsopgaver 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 24 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv. 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Juletræer på offentlig plads 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Fællesudgifter og indtægter 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter

7 6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Nyttehaver Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 4 Bekæmpelse af bjørneklo Skove 533 Skove og enge Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter Sandflugt 51 Kystsikring 12 Miljø 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Fredningserstatninger 25 Fredningserstatning Redningsberedskab Redningsberedskab 9525 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab Supplerende ydelser 3 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet 124 Øvrige miljøforanstaltninger 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 45 Bekæmpelse af bjørneklo 51 Projekt Interreg IV A Tjenestekørsel 84 Indtægter Vandløbsvæsen

8 7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Fælles formål 42 Aktivitetsrelaterede 5 Drift af materiel Vedligeholdelse af vandløb 7121 Revision af vandløbsregulativ (Budgetaftale ) 25 Usserød Å 715 Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Personale 25 Usserød Å 44 B2 Common technical climate adaptation tollkit 45 B3 Demonstation projects 48 E Overall project managment 1 Bolbrorenden 28 Oprensning 7 Gedevadrenden 28 Oprensning 1 Flakvadrenden 28 Oprensning 15 Usserød å 28 Oprensning 17 Åmåleprogram 79 Andre udgifter 18 Slusen 79 Andre udgifter 19 Sjælsø 79 Andre udgifter 9 Andre vandløb 28 Oprensning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 41 Tjenestekørsel 76 Batteriordning 77 Natur - Pleje og information 79 Andre udgifter 85 Klima og grundvandskortlægning 5 Miljøværn mv 4 Miljøforanstaltninger

9 8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Administration 7 Nordisk miljøsamarbejde 84 Indtægter 87 Kvalitetsstyring Bærbare batterier 76 Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder 35 Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 77 Danmarks Miljøportal 79 Andre udgifter 8 Sektorplanlægning 786 Overførsel fra sidste regnskabsår Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse 4 Rotteudrydelse 43 Indfangning af herreløse katte 45 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 48 Regulering af fugle- og dyrevildt Skorstensfejerarbejde 25 Skorstensfejerarbejde 13 Bygningsvedligeholdelse 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål 266 Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr Hørsholm 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2661 Golfhuset, Kokkedal Alle 1 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Alle Vedligehold 65 Forsyning 63 Afgifter

10 9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2665 Lågehuset, Rungsted Strandvej Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål 53 Rungsted Strandvej 28, Matr.nr. 2bm, Mikkelborg 6 Vedligehold 54 Gasbetonhuset, Enghave 38 6 Vedligehold 65 Forsyning 5446 Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm 625 Skatter 545 Kokkedal Alle 1, matr. 3A 78 Landbrugsstøtte (EU) 5884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn 11 6 Vedligehold Beboelse 1117 Forsikringer - bygningsarbejder over alt 111 Puljebeløb 5 Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 62 Miljø 1111 Energibesparende foranstaltning 62 Miljø Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården 65 Forsyning 1151 Moldrupvej

11 1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1152 Moldrupvej 15 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1153 Bloustrødvej 1 B 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1154 Bloustrødvej 1 A 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1159 Selmersvej 1B, St. Th 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og 2 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Lundevej 24 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme

12 11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter Andre faste ejendomme 1355 Rungstedvej Louis Petersensvej 11, rungsted Kyst 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 1335 Møllevænget 5, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 1344 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Vedligehold 65 Forsyning Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion

13 12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 316 Skøjtehal og Idrætshus 6 Vedligehold 318 Svømmehallen 6 Vedligehold 311 Rådhushallen Vedligehold Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 31 Hørsholm Skole 3111 Hørsholm skole 6 Vedligehold 32 Hørsholm Skole - Specialundervisning 3112 Specialundervisning - ADHD Klasser 6 Vedligehold 33 Usserød skole 3125 Usserød skole 6 Vedligehold 35 Rungsted Skole 3135 Rungsted skole 6 Vedligehold 62 Miljø 37 Vallerød Skolen 3145 Vallerød-skolen 6 Vedligehold

14 13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Skolefritidsordninger 31 Hørsholm Skole 3511 Hørsholm skole SFO, andre omkostning Renhold Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 3162 Sprogets Hus Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Biblioteket Vedligehold 645 Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer 365 Hørsholm Egns Museum 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 366 Egnsmuseum Bunker Ved Møllen Fuglsangshus 63 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer 363 Musikskolen 64 Andre kulturelle opgaver 3647 Trommen Vedligehold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål 378 Rungstedvej 23 3 Uden for rammen 65 Forsyning 3711 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3 Uden for rammen

15 14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 3716 Fritidshuset Uden for rammen 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19 6 Vedligehold 61 Renhold Dagpleje 58 De Kommunale Børnehuse 5115 Dagplejen 14 6 Vedligehold Integrerede daginstitutioner 58 De Kommunale Børnehuse Fælles konti Ulvemosehuset 6 Vedligehold Jægerhuset 6 Vedligehold Skovvænget 6 Vedligehold Mariehøj 6 Vedligehold Alsvej 6 Vedligehold Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB 6 Vedligehold

16 15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Æblegården 6 Vedligehold Hørsholm Børnegård 6 Vedligehold 2 Selvejende/private 537 Lions Børnehuse 5142 Tekst ej fundet S2: 5142 År: Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset 6 Vedligehold Solhuset 6 Vedligehold Rønnebærhuset 6 Vedligehold Gyngehesten 16 6 Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 5164 ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter 19 6 Vedligehold Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 2 Selvejende/private 5192 Usserød vuggestue 6 Vedligehold 5193 Ahornhuset 6 Vedligehold 5194 Usserødhave Vedligehold Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5215 Familiehuset

17 16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Lundevej 19 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Rungstedvej Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Selmersbo Aktivitetscenter 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Aktivitetscenter Sophielund 34 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Hannebjerg 38 5 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 18) 54 Aktivitets- og Værestedet Åstedet 554 Bolero 58 3 Længerevarende botilbud for sindslidende (SL 18) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13) 5581 Beskyttet beskæftigelse Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation Administrationsbygninger 6538 Rådhuset 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Kokkedal Stationsvej

18 17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Hjemmehjælpslokale V.Stationsvej Renhold Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 3 Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Vejanlæg Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station 1 Projektering 5 Andet Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 5 Andet Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet 1 Nye veje, reguleringer MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer 1 Projektering 1 Opdatering af Trafiksikkerhedsplan 1 Projektering 4 Eget regi 2 Ombygning af fodgængerfelt på Usserød Kongevej v. Lyngsø 3 Entrepriser 3 Etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej 3 Entrepriser 5 Trafiksanering af lokalområde - forundersøgelse 1 Projektering 5 Andet

19 18 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Trafiksanering af lokalområde - Mortenstrupvej 3 Entrepriser 7 Stampevej/Bloustrødvej, hævet flade og variable tavler 3 Entrepriser 8 Kokkedal Alle, sikring af stiens krydsning 4 Eget regi 11 Bolbrovej, etablering af fartmåler 3 Entrepriser 12 Selmersvej, asfaltbump, korttidsparkering og vejindsnævring 3 Entrepriser 13 Tunnelbelysning 3 Entrepriser 14 Forskønnelse af beplantningsbede 4 Eget regi 15 Julebelysning 5 Andet Standardforbedringer af færdselsarealer Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 1 Projektering 5 Andet Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 1 Projektering Forskønnelse Usserød Kongevej skitseprojekt 1 Projektering Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej 1 Projektering 3 Entrepriser 165 Tilskud Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej 1 Projektering 5 Andet Forbedring og renovering af stoppesteder 1 Projektering 4 Eget regi 5 Andet Forbedring af cyklistforholdene ved Usserød Skole 1 Projektering 5 Andet Forskønnelser rundt omkring i kommunen 1 Projektering 4 Eget regi Hørsholm Cykelby 1 Projektering 5 Andet Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 1 Projektering

20 19 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Isterødvejen - ny asfalt 1 Projektering 3 Entrepriser Krydset Bolbrovej-Stadionalle 1 Projektering 3 Håndværkerudgifter Ådalsvej - trafiksanering ved Brønsholmsdalsvej 1 Projektering 3 Entrepriser P-pladser Rungsted Station 1 Projektering Steler/pullert Anlægsbudget 4 Eget regi 1 Nye veje, reguleringer Byudvikling, Bymidten 1 Projektering 5 Andet Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214) 1 Projektering 4 Stier Stinet/spor i landskabet Projektering 3 Entrepriser 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 212 Badebroer 6 Omkostninger 68 Budgetaftalen Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 69 Budgetaftale (MPU-anlægspulje) 2128 Flytning af sten (den lange vandring) Budgetaftale (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt 541 Kystsikring Projektering 3 Håndværkerudgifter 12 Miljø 124 Øvrige miljøforanstaltninger 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål 713 Oprensning af søer Anlægsbudget

21 2 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Omkostninger Vedligeholdelse af vandløb 7152 EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Anlægsbudget 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 1133 Rottespærrer på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering Energirenovering af de kommunale bygninger Anlægsbudget 1 Sophielund 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Vinduer Rungsted Skole 3 Håndværkerudgifter 3 Indgangspartier Vallerødskolen 3 Håndværkerudgifter 1178 Tilgængelighed i kommunale bygninger 1 Anlægstilskud 6 Omkostninger Opgradering af Bloustrødboligerne Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Møllen anneksbygning, etablering af fugtmembran 3 Håndværkerudgifter Isolering og udskiftning af tag på Stampevej 1 12 Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Erhvervsejendomme 1245 Tagrenovering Rungstedvej 1 (det gamle rådhus) Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg

22 21 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Idrætshallen, udskiftning af tagpap på sydsiden Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter Energirenovering Idrætsparken Anlægsbudget 3113 Energirenovering af Idrætsparken Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3114 Renovering af stempler og hæve/sænke-bund i svømmehallen Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 3113 Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 37 Vallerød Skolen 316 Tagrenovering Vallerødskolen Anlægsbudget 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 5129 Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler 1 Anlægstilskud 1 Hørsholm skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Rungsted skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3 Vallerød Skole 3 Håndværkerudgifter 4 Usserød Skole 3 Håndværkerudgifter 35 Inventar

23 22 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø 123 Affald 1 Drift Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering Generel administration 3 Udenfor ramme 92 Gebyr for generel administration 4 Affaldsplanlægning 44 Informationsvirksomhed 48 Kurser 42 Telefonabonnement m.m 424 Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Hovedentreprenør 44 Behandlingsafgifter 412 Affaldssortering 416 Køb af renovationssække 42 Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald 4 Storaffaldsordninger - entreprenør 44 Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 93 Salg af genanvendelige materialer 4 Genbrugs- og indsamlingsordninger 635 Forsikring Anskaffelse af containere Andre udgifter Ordninger for farligt affald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 48 Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Betaling til Nordforbrænding

24 23 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 1 Refusion vedr. funktion Dagtilbud for børn 1 Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter 22 Personale 41 Tjenestekørsel 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 6 Pladsanvisning 76 Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner 79 Andre udgifter 81 Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området 83 Etablering af mormorordning 85 Fremtidens dagtilbud 17 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) 19 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 21 Specielle fripladser 56 Tilbagebetaling af lån til køkken 72 Central pulje vedr. pengene følger barnet 82 Mellemkommunale betalinger 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven) 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej Personale 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 29 Støttepædagoger 22 Personale 3 PAU elever 22 Personale

taloversigt h e l h e d s p l a n

taloversigt h e l h e d s p l a n 2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets

Læs mere

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n 29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2014 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 06 08 09 10 22 25 30 32 35 36 38 40 42

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 05 Regnskabspraksis 09 Regnskabsopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Regnskabsoversigt 20 Afsluttede anlæg 24 Igangværende anlæg 31

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2015 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 07 09 10 11 22 24 29 31 33 34 36 38 40

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring 2009-2020 H E L H E D S P L A N BUDGET 2015-2018 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2015-2018 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

budget h e l h e d s p l a n

budget h e l h e d s p l a n 2009-2020 h e l h e d s p l a n budget 2013-2016 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2013-2016 indeholder bemærk-ninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere