VestMøn Lokalråd. Lokale udviklingsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VestMøn Lokalråd. Lokale udviklingsplaner"

Transkript

1 VestMøn Lokalråd Lokale udviklingsplaner 2. reviderede udgave 2015

2 Indledning Dette er Vestmøn Lokalråds LUP-plan. Denne plan skal ses som en naturlig forlængelse af kommunens planer: Vordingborg Planstrategi 2021 Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030 Kommuneplan, Lokalområde Vestmøn Strategisk bosætningshandleplan Vordingborg Kommune Strategisk Erhvervshandleplan Vordingborg Kommune Strategisk Handleplan for landdistrikterne i Vordingborg Kommune 2011 Grøn Udviklingsplan for Vestmøn Vestmøn Lokalråd har udvalgt områderne Bosætning Turisme Landbrug, handel og erhverv som prioriterede områder. Disse områder vil i denne plan blive detajeret beskrevet. De enkelte interesseområder er - alene for overskuelighedens skyld - beskrevet i separate afsnit. Dette er gjort mhp at beskrive lokalsamfundet som det fremstår i dag på en overskuelig måde og skal ikke tages som udtryk for en opfattelse af at disse focusområder ikke interagerer. Såfremt et projekt senere kan relatere til flere interesseområder ad gangen, kan dette opfattes som et udtryk for projektets relevans, idet der i så fald sandsynligvis er tale om et tiltag, der i bred forstand understøtter udviklingsplanernes visioner. 1

3 Strategi Det er VestMøns Lokalråds strategi at engagere og indvolvere lokalbefolkning, lokale foreninger, lokale institutioner og lokalt erhvervsliv, således at de vil agere som ideskabere og interessenter i lokale udviklingsprojekter. Lokalrådet kan bidrage med hjælp til projekterne med forskellige former for støtte, som kan være nødvendig for at projekterne kan gennemføres. Som udgangspunkt er det ikke VestMøns Lokalråd, der skal stå som projektejere, - det skal interessenterne eller ideskaberne selv stå for - og Lokalrådet kan ikke bidrage til betaling af renter og udgifter forbundet med projekternes eventuelle mellemfinanciering. Vejledning og opstart af projekter Kontakt til politikere og myndigheder Indkaldelse til borgermøder Afholdelse af workshops Fungere som styregruppe for de enkelte projekter Hjælp til fondsraising Lokalrådet kan dog initiere projekter i det omfang det forekommer hensigtsmæssigt og relevant. I sådanne tilfælde vurderes projektejerskabet fra projekt til projekt. I nogle tilfælde kan Lokalrådet selv stå for ejerskabet i andre tilfælde kan lokalrådet nedsætte en projektgruppe, der kan stå for projektets videreførelse. 2

4 Bosætning Vestmøn er et attraktivt område at bosætte sig i. Der kan nævnes utallige forhold, som er med til at tilføre hverdagen og dagliglivet frihed, kvalitet og oplevelser. Boksen til højre nævner bare de mest umiddelbare. På trods af områdets åbenlyse attraktivitet, så oplever Vestmøn i lighed med mange andre områder i provinsen en netto tilbagegang i befolkningstallet. I det følgende vil konkrete indsatsområder, som Vestmøn Lokalråd forestiller sig vil være relevante, blive omtalt. Udbredt og veludbygget infrastruktur, By- og boligfornyelse - Billige boliger, Natur, Sport og fritid, Bredt kulturliv af høj kvalitet, Mange sociale arrangementer og aktiviteter, Mulighed for at deltage i mange former for frivilligt arbejde, Kort afstand til handelscentre og indkøbsmuligheder, Kort afstand til idrætsfaciliteter og svømmehal samt fitness og golf, Kort afstand til de store veje og trafikforbindelser. Vestmøn ligger centralt i forhold til planlagt industri omkring Vordingborg, samt i forhold til de kommende års store byggeprojekter 3

5 Befolkningsudvikling for Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Total Befolkningsprognose for Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Total

6 Infrastrukturen Lokalrådet er meget opmærksom på at infrastrukturen på Vestmøn samlet set tilbyder en høj grad af service og at det er nødvendigt at arbejde for at vedligeholde dette høje niveau, både for at fastholde den fastboende del af befolkningen og også for at gøre området interessant for tilflyttere. Lokalhandel (Brugs, gårdbutikker), Børnehaver, Skoler, Bank, Lægehus, Ældrecenter, Kirker, Teater, Bosted, Disse faciliteter er en væsentlig del af områdets infrastruktur de er et basalt grundlag for, at at området kan fungere som samfund, såvel mht til at fastholde og udbygge områdets bosætning såvel som at fastholde og udbygge det erhvervsliv, som der i dag holder til på VestMøn. I modsætning til kommunens politikere, der på grundlag af prognoser fastholder, at dele af servicefaciliteterne skal beskæres, da man vurderer at områdets generelle aktivitetsniveau er faldende, - så mener Lokalrådet omvendt, at forudsætningen for at øge tilflytningen blandt andet skal findes ved at fremme udviklingen gennem vedligehold og udbygning af servicefaciliteterne man kan kalde det Synlighed gennem Service. Restauranter og café er 5

7 Vi er opmærksomme at ressourcerne i fremtiden vil være anderledes fordelt og det vil derfor blive nødvendigt at tilgodese projekter, der kan vise hvordan vi fremover kan få mest muligt ud af de ressourcer og midler, der vil være til rådighed. I denne lokale udviklingsplan vil vi prioritere projekttiltag indenfor følgende områder højt: uddannelse sundhed og omsorg transport kultur sport og fritidstilbud handel og erhverv internetdækning Vestmøn har i dag mange faciliteter, der er med til at kendetegne områdets høje grad af service og servicetilbud: Udover de servicetilbud, der vitterlig findes i lokalområdet, så har Vestmøn en beliggenhed, der gør at man hurtigt ( målt både i tid og i afstand ) kan nå nærliggende egnscentre, hvor man kan finde dækning for de behov, som ikke kan dækkes helt lokalt. I boksen har vi listet nogle områder, som Lokalrådet hver især anser for at være nødvendige forudsætninger for at et lokalsamfund som Vestmøn kan fungere og dermed både fastholde og tiltrække bosætning. 6

8 Natur og Miljø Lokalrådet er løbende involveret i naturrelaterede projekter omkring stisystemer og har ligeledes været indvolveret i et nyligt afsluttet shelterprojekt. Disse projekter giver de lokalboende mulighed for at nyde naturen i områder, der ellers ikke er forbeholdt offentlig adgang. Teater, Musik, Maleri og figurativ kunst, Hårbøllehuset, Kunsthåndværk, Shelterprojektet er afsluttet. Stiprojektet er ongoing og der arbejdes hele tiden på at udvide projektet med nye initiativer. Stier og sheltere, Blå flag strande, Ørredvande, Skove, Inddæmmede områder, Gadekær, sø og vandhuller, Røddinge Sø, Grøn teknologi, Gældende naturbeskyttelse på VestMøn Kunst og Kulturlivet Kunst og Kulturlivet kan åbnes mere op overfor de lokale..fx kend din lokale kunstner. Dette kan gøres projektrelateret. Lokalrådet er åben overfor sådanne tiltag. 7

9 Bosætningsprojektet Bosætningsprojektet er nu afsluttet i det hidtidige regi, men tiltaget skal videreudvikles. Der kan skabes nye projekter, der indarbejder de hidtidige erfaringer og dette område er oplagt til områdeudvikling i LUP-regi. Bosætningsprojektets væsenligste aktiv er de bosætningsambassadører, der byder tilflyttere velkommen, dels med blomster, dels med gode råd og en generel introduktion til lokalområdet. Alle tilflyttere får besøg af en bosætningsambassadør. IT, Bredbånd og internet Internet skal udbygges i lokalområdet. Hurtigt og stabilt internet er en forudsætning for sikre fremtidens tilflytning. Dette gælder både for at man som privatperson kan få dækket sine behov for digital radio og TV, samt muligheden for distancearbejde, såvel som muligheden for professionel opkobling ved opstart af en virksomhed. Lokalrådet tvivler på om fibernet er fremtiden i vores lokalområde. Vi vil støtte projekter, der afprøver og arbejder for at udbygge luftbårent internet. Dette kunne fx ske via opsætning af master eller anden teknologi. Indsatsområdet er beskrevet under Erhvervsdelen af denne udviklingsplan. 8

10 Turisme Attraktioner Vestmøn er et fremragende og hyggeligt turistområde. Området tilbyder i dag mange attraktioner, som turister fra nær og fjern kommer for at nyde og for at opleve. Busforbindelser Flextrafik Taxa Privat transport B&B, Stier, Sheltere, Bedste ørredvande, Blå flag strande, Mange gravhøje, Kunsthåndværkere, Kunsthal 44, Teaterbygning og teater, Hårbøllehuset kulturtilbud, Cykelruter, Hårbølle Havn, trækfugleruter og varieret fugleliv Transport Transportområdet på Vestmøn er de sidste år gået tilbage der er sket besparelser med fokus på den helt lokale transport. Dette har medført at transportmulighederne for turisterne er blevet forringet. Det er lokalrådets opfattelse, at den lokale og private turisme vil have godt af et bredt transporttilbud, hvis turismen ikke kun skal forlade sig på privat biltrafik og cykelturisme. 9

11 Vandrestier, Sheltere, Blå flag strande, Ørredvande, Skove, Inddæmmede områder, Gadekær, sø og vandhuller, fx Røddinge Sø, Gældende naturbeskyttelse på VestMøn Kulturarv Kulturarven på Vestmøn strækker sig mere end 5000 år tilbage. Dette aspekt kan bidrage til mange afvekslende oplevelser for turisterne. Lokalrådet vil gerne støtte projekter, der inddrager kulturarven som en del af turisternes samlede oplevelser, når de besøger Møn. Natur og miljø Vi har afsluttet projektet Shelter i Slotshaven, som er et stort aktiv for de mange cykelturister og skoleklasser, som er på tur. Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen. Gravhøje, Kulturmiljøer, Lokalarkiv og lokalhistorie, Kirker Kunst og Kultur Kunst og kultur er en vigtig del af tilbuddene til turisterne på Møn og Vestmøns Lokalråd vil gerne støtte initiativer, der fremmer kunst og kultur overfor turisterne. 10

12 Kystturisme Vestmøn har en flot og god badestrand, hele vejen mod syd og øst, som strækker sig fra Hårbølle havn forbi Stenminerne til Rytsebæk og Hjelms bugt Vision. Lokalrådet ønsker at udbygge og øge kystturismen på Vestmøn, ved i samarbejde med borgere, lokale foreninger og kommunen, at forbedre adgangsveje til stranden, få etableret trapper hvor der er klint, bedre parkerings forhold, og toiletter ved de større nedgange, renholdelse af stranden, så vi bevarer det blå flag ved Hårbøllestrand. Derudover skal der arbejdes for også at få et blåt flag ved Rytsebæk. I samarbejde med kommunen og ejeren af Hårbølle stenminer at søge at få etableret et større turist tibud, måske et hotel eller lignende, så man kan udnytte den fine badestrand og store havnedybde, der er på stedet, samt det 3-4 ha store område, der bare ligger øde hen. I tilknytning hertil kan Hårbøllehavn udbygges til lystbådehavn. 11

13 Erhverv Internet Vision VestMøn Lokalråd anser god internet- og mobildækning som tværgående faktorer, der er kritiske for at fremme bosætning, kultur, turisme og beskæftigelse på VestMøn. Internet og mobil dækning på VestMøn skal forbedres til en kapacitet der kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme. Status Damme Askeby og dele af Vollerup har fibernet. Vordingborg Kommune har etableret fibernet til kommunale institutioner og Lægehuset i Damsholte, men dette net må ikke benyttes privat. Store dele af VestMøn har internetadgang via telefonledninger mange steder kun med 1,5MB download, hvilket er tilstrækkeligt til at understøtte digital radio med enkelte udfald, men utilstrækkeligt til at understøtte normalt erhvervsmæssig brug, digitalt tv eller streaming tjenester. Der findes allerede nye teknologier der kan øge data hastigheden via det eksisterende telefonnet, men de kan ikke nå alle beboere. Tilsvarende kan datahastigheden øges via 4G mobildækning, der kom til VestMøn i

14 Mål vedr internet Internet og mobil dækning på VestMøn skal forbedres til en kapacitet og til en pris, der giver fuld adgang for alle beboere og kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme. VL anser "download/upload" hastigheder på 20MB/6MB som et realistisk minimumsmål for 95% af beboerne på VestMøn indenfor en periode på 3 år ved introduktion af ny teknik via eksisterende telefonkabler eller 4G mobil dækning fra eksisterende udbydere. VL vil arbejde for en solidarisk kooperativ model, der giver alle beboere på VestMøn adgang til en fiber-baseret internet løsning med en hastighed på 20MB/20MB. Mobildækning Mobildækningen er god i direkte linje fra de eksisterende sendemaster, men varierende i kuperet terræn med udfald mange steder, og lever ikke op til de kort over mobildækning som de enkelte teleselskaber viser. Alle selskaber annoncerer med 3Gdækning og med 4G inden udgangen af 2014, men realiteterne er at med det nuværende mastenet er der stadig mange steder, der kun oplever 2G dækning og nogle steder er der helt hvide pletter. Det sidste er især tilfældet langs strandene på østkysten, hvor redningsposters alarmnumre ikke kan kontaktes. 13

15 Handlingsplan for bedre internet og mobil dækning Undersøge eksisterende tekniske muligheder for bedre internet dækning, inkl. telefonnet, fibernet, el-net, mobilnet, satellit, digitalt radio- og tv-signal Undersøge muligheder for at forstærke mobilsignaler på husstands- eller landsby niveau Kontakte vigtigste internet udbydere om deres planer for forbedring af internet og mobil-dækning på VestMøn, inkl. TDC, Telia, Telenor, STOFA, SEAS-NVE, Land & Fritid, m.fl. Vurdere alternativer med hensyn til dækningsgrad, pris og tidsramme Orientere via hjemmeside og lokale aviser Undersøge eksisterende mobildækning på VestMøn, fx via spørgeskema (Del 1) på VLs hjemmeside og i Fanefjord DagligBrugsen. Undersøge befolkningens interesse og villighed til at støtte / deltage i en specifik løsning via spørgeskema (Del 2) Undersøge mulige kilder til finansiering af pilot projekt Udarbejde ansøgning om støtte til lokalt pilotprojekt i samarbejde med en eller flere kommercielle udbydere Søge relevante fonde for midler til projekt. Undersøge interessen for en solidarisk kooperativ internet dækning for alle beboere på VestMøn 14

16 Undersøge tidsramme for mobil dækning med 20MB/6MB Aktivt arbejde sammen med Vordingborg Kommune og lokalråd om bedre internetog mobildækning i hele kommunen Tekniske muligheder for højere hastigheder i eksisterende telefonkabler og tidsrammen for indførsel af disse Tekniske muligheder for internet via SEAS-NVE Muligheder for subsidier til at fremme bedre og hurtigere mobildækning Alle beboere på VestMøn opfordres til at deltage i kortlægning af mobil- og internet dækning. Det sker ved hente og bruge Mobilog app'en fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside (Se nedenfor). Mobilog findes endnu ikke i en udgave til iphone, men denne forventes klar 01 April Links til Mobilog app https://erhvervsstyrelsen.dk/hjaelp-os-medindsamle-information-om-mobildaekningen-idanmark 15

17 Erhverv SMEV ( Mikro, Små og Mellemstore Virksomheder ) Vision VestMøn skal tiltrække og fastholde mikro, småog mellemstore virksomheder, herunder virksomheder der kan forventes at deltage i eller opstå i forbindelse med de store anlægsarbejder, der i øjeblikket sættes i gang i regionen, omfattende det ny erhvervsområde mellem Stensved og Nyråd, Statsfængslet ved Nr Alslev, ny Storstrømsbro, nedrivning af eksisterende Storstrømsbro, elektrificering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, samt Femern Bælt Tunnellen. Status VestMøn har i øjeblikket godt 50 mikro, små og mellemstore virksomheder, hvoraf 15 er indenfor bygge- og anlæg og 30 ligeligtfordelt på handel, rådgivning, auto- og maskinværksteder, kultur, samt ejendomssalg og -administration. Mikro-virksomheder har mindre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, mens Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) har mindre end 250 ansatte og under 400 millioner kroner i årlig omsætning. En liste over disse virksomheder findes på Lokalrådets hemmeside. Mål Målet er at eksisterende virksomheder videreføres og at 10 nye virksomheder etabler sig på VestMøn over en periode på 3 år. 16

18 Handlingsplan En særlig tværgående indsats vil blive gjort for at forbedre mobil- og internet dækning på VestMøn (Se Internet). Derudover vil VestMøns Lokalråd: Holde dialogmøder med eksisterende virksomheder for at kortlægge og dele viden om potentialer og barrierer for drift af virksomheder på og fra VestMøn Kortlægge små virksomheder (der ikke findes i CVR registeret), især virksomheder langs grænsefladen mellem Erhverv og Turisme, f.eks. antikviteter, bed &breakfast, brugshåndværk, kunsthåndværk, caféer og andre spisesteder Invitere beboere til iværksættermøde om hvad der er behov for på VestMøn og hvilke hjælpemidler der eksisterer for iværksættere Til yde virkso heder at i dgå i e hå dværkerpakke for tilflyttere, i kl. faglig ge e ga g af ejendomme og udarbejdelse af tilbud på renovering, ombygning eller tilbygning Annoncere tilflyttertilbud i samarbejde med lokale ejendomsmæglere (flyttes til bosætning) Tilbyde bygge- og rådgiv i gsvirkso heder at live registreret på VL s hje eside Markedsføre VestMøn overfor Fængselsvæsenet, BaneDanmark, Vejdirektoratet og Femern Belt i samarbejde med Vordingborg Kommune. 17

19 Landbrug og Fiskeri Vision VestMøn skal fastholde et rentabelt landbrug og skovbrug med flest muligt landbrugsbedrifter og med øget lokal afsætning af produkter baseret på en bæredygtig og miljøvenlig drift, retablering af oprindelige biotoper på marginalt landbrugsland og plantning af flere læhegn, især hvor disse også kan fungere som vildtkorridorer. Fremme produktioner der kan værer til gavn for Vestmøn, som fx kvæg, får mv til afgræsning af naturarealer. Fremme produktion af biobrændse (halm -raps - pil - elefantgræs o s v)og føde til produktion af biogas (majs-roertang o s v). Mål Målene er at bevare arbejdspladser indenfor landbrug og skovbrug. Der skal skabes større opmærksomhed og forståelse for fordelene ved miljøvenlig drift, således at man undgår klager over miljøgener fra landbrug. Antallet af salgssteder for lokale produkter skal fordobles indenfor 3 år. Landbrug og Fiskeri VestMø er egu stiget af fede ler-rige jorder, som i nuværende landbrugsplanlægning karakteriseres so ro uste, dvs. at de ka udnytte større gødningsmængder og derigennem mere koncentreret husdyrhold. VestMøn har ca. 6,000 ha landbrugsjord og yderligere 200 ha vådområder der kan benyttes til græsning. De vigtigste afgrøder er vinterhvede og vårbyg til maltproduktion, med sukkerroer 18

20 som en mindre men økonomisk vigtig afgrøde og vinterraps som et iøjnefaldende afgrøde i foråret. Der var i 2013 to registrerede gårdsalg for henholdsvis ost og vin samt sæsonbestemt salg af kødkvæg og talrige vejsalg af æg og grøntsager fra køkkenhaver. Fiskeri drives ikke længere kommercielt, men der ses meget fritidsfiskeri mellem Møn og Bogø og enkelte fritidsfiskere sælger deres fangst i Hårbølle Havn.Maskinstationer der servicerer landbruget er medtaget under Virksomheder. Skovbrug VestMøn har ca 600 ha skov. Alle skovene er fredskove, dvs at de skal bestå af højstammede træer og at skovarealet skal fastholdes, men de må drives med bæredygtig drift. Fanefjord Skov og Slothaven er specielle, fordi de ejes af 150 parthavere, der skal have bopæl i Fanefjord Sogn. Parthaverne har ret til at deltage i de årlige jagter, men også pligt til at sørge for skovenes drift og vedligehold. Handlingsplan VestMøns Lokalråd vil: Holde dialogmøde med landmænd for at kortlægge potentialer og barrierer for landbrug samt dele viden om miljøvenlig drift Facilitere gårdsalg via VLs hjemmeside og turistbrochure for VestMøn. 19

21 Projektbeskrivelser På de følgende sider findes der projektskemaer. Projektskemaerne er korte beskrivelser af projekter, som Lokalrådet har initieret eller afsluttet indenfor de sidste 2 år det vil sige i perioden 1/ til 31/ Disse skemaer er kun ment som omtale af de initiativer, som der er iværksat og må ikke betragtes som egentlige projektbeskrivelser. 20

22 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde 1. marts 2014 Initiativtagere Projektbeskrivelse VestMøn Lokalråd Kvinder på tværs Projektets opstartsdato Afslutningsdato 8. april 2014 Projektansvarlige/projektejere Lillian Sand?? Lave netværk mellem nye og nuværende beboere for kvinder, mænd og børn. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At sørge for lokaler i projektets opstart. Relevans for udviklingsplanerne Et stort aktiv for området, da de nu har 750 medlemmer Initiativets videreførsel efter projektafslutning Initiativet kører videre under ledelse af en gruppe kvinder. 21

23 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere Projektbeskrivelse 4. juli 2014 VestMøn Lokalråd Prøvehus for tilflyttere Projektets opstartsdato Afslutningsdato 1. september 2014 igangværende Projektansvarlige/projektejere Vestmød Lokalråd Et hus eller en lejlighed still gratis til rådighed til potentielle tilflyttere i en kortere periode, fx 8-14 dage, mhp at de kan lære området at kende. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At finde og indrette et hus og skabe kontakt til eventuelle tilflyttere. Relevans for udviklingsplanerne At styrke bosætningen Initiativets videreførsel efter projektafslutning Kører under bosætningsprojektet 22

24 Projektnavn Shelterplads i Fanefjord Skov Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Projektets opstartsdato Afslutningsdato Initiativtagere Projektansvarlige/projektejere Projektbeskrivelse Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Lokalrådet fungerede som styregruppe for projektet og var ansvarlig mellemfinancieringen mht de nødvendige banklån. Relevans for udviklingsplanerne Initiativets videreførsel efter projektafslutning 23

25 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde 12. februar 2012 Initiativtagere En kreds af borgere i Røddinge-Sprove Spise afe i forsa li gshuset Hå et Projektets opstartsdato Afslutningsdato 14. april 2012?? Projektansvarlige/projektejere En kreds af borgere i Røddinge-Sprove Projektbeskrivelse Fællesbespisning for o rådets e oere. Ma ødes a 1 ga g o å ede i Forsa li gshuset Hå et alle kan komme og få et måltid mad til en meget rimelig pris. Man skiftes til at lave mad. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Initiativet blev taget på en idéworkshop, arrangeret af VestMøn Lokalråd. Relevans for udviklingsplanerne Initiativet styrker sammenholdet i nærområdet og er med til at styrke bosætningen. Initiativets videreførsel efter projektafslutning I itiativet fortsætter u der a svar af Forsa li gshuset Hå et 24

26 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 10. juli 2014 VestMøn Lokalråd Sundhedsparken Projektets opstartsdato Afslutningsdato 3. august 2014 Forår 2015 (forventet) Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Omlægning af Fanefjord gamle stadion til en sundhedspark, med tilplantning med frugttræer, duft- og blomsterbænke, opsætning af borde og bænke og grave et vandhul. Initiativet vil være et aktiv for skolen og et tilbud til alle områdets beboere. Al frugt i parken vil være frit tilgængelig for alle. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Igangsætte projektet og lede arbejdet. Relevans for udviklingsplanerne Styrker bosætningen. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Der vil blive nedsat en styregruppe af borgere. 25

27 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 1. maj 2014 VestMøn Lokalråd Udeskolens Grillhytte Projektets opstartsdato Afslutningsdato 30. november december 2014 Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Bygning af en udeskole/grillhytte på 25 m2 ved Fanefjordskolen, til brug i undervisningen. Initiativet skal være med til at fremtidssikre skolen. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Igangsætte og tilse arbejdet Relevans for udviklingsplanerne Understøtter bosætning. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Efter projektets afslutning har skolen overtaget ansvaret for brug og vedligehold af bygningen. 26

28 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere Projektbeskrivelse 4. maj 2011 VestMøn Lokalråd Bosætningsprojektet Projektets opstartsdato Afslutningsdato 4. september 2011?? Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Byde nye tilflyttere velkommen for at øge og fastholde bosætningen på VestMøn. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At uddanne bosætningsambassadører Have kontakt til ejendomsmæglerne Relevans for udviklingsplanerne Stor betydning for at beboergrundlaget fastholdes. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Der er nedsat en bosætningsgruppe, der kører initiativet videre.

29 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 4. august 2014 VestMøn Lokalråd Landsbypedel Projektets opstartsdato Afslutningsdato 22. september 2014 ongoing Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Vi forestiller os, at landsbypedellen skal servicerer ældre borgere og passe grønne områder. Arbejdsindhold i stillingen/funktionen er endnu ikke endeligt besluttet. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Projektet skal beskrives i detaljer, herunder beslutte og beskrive funktioner og arbejdsopgaver. Relevans for udviklingsplanerne En sådan funktion kan blive et stor gavn, specielt for områdets ældre beboere, men kan også blive et aktiv for områdets øvrige fastboende og dermed et attraktivt tilbud for mennesker, der overvejer at flytte til området. Initiativets videreførsel efter projektafslutning I forbindelse med projektets beskrivelse skal der tages stilling til hvordan initiativet kan videreføres.

30 Dette hæfte er lavet af VestMøn Lokalråd og tilkendegiver bestyrelsens holdninger og ideer vedr lokale udviklingplaner for VestMøn. Redaktionen af denne udgave er afsluttet februar Se mere på eller skriv til bestyrelsen på

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Internet og mobildækning på Møn

Internet og mobildækning på Møn Internet og mobildækning på Møn Bosætningsgruppen under Møn NU juli 2014 Nuværende internet dækning. Der er i øjeblikket 2 aktører på fibernet dækning. TDC og seas. TDC s dækning fremgår af nedenstående

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Årsberetning for 2012 i Fanefjord sogns Beboerforening

Årsberetning for 2012 i Fanefjord sogns Beboerforening Årsberetning for 2012 i Fanefjord sogns Beboerforening til generalforsamlingen den 14. marts 2013 på Fanefjordskolen. I januar måned præsenterede historiker Kirsten Lüthen-Lehn, på Møn Bibliotek, sin seneste

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Landsbypolitik for Kerteminde Kommune

Landsbypolitik for Kerteminde Kommune Landsbypolitik for Kerteminde Kommune 2015 2018 Landsbypolitik for Kerteminde Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde Byråd - Kerteminde Landsbyråd og borgere i Kerteminde Kommune Kerteminde

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation Gudbjerg, den 2. december 2008 Rev. 21.01.09 til Svendborg Kommune Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn Lidt baggrundsinformation Forord: Mindre landsbyer og landdistrikter har

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere