RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr"

Transkript

1 DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens indtrædelse har branchen fra ikke haft et betydeligt fald i omsætningen, sammenlignet med andre brancher. Efter krisen har der gradvist været fremgang i omsætningen, med undtagelse af et fald i starten af. Branchens udvikling skal ses i sammenhæng med, at branchen for almindelig rengøring oplevede et fald i omsætningen, hvorimod branchens for kombinerede serviceydelser har oplevet en væsentlig fremgang. Årsagen hertil findes i det øgede fokus på facility management, hvor rengøringsydelser udbydes med andre serviceydelser. Den langsomme vækst i branchens omsætning indikerer dog, at der er behov for at forbedre konkurrenceevnen i branchen. afløst af en faldende omsætning. Mindre fald i omsætningen i Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Forord Renhold og kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand 11 Strukturelle nøgletal 1 Almindelig rengøring 1 Den økonomiske situation 18 Branchens økonomiske sundhedstilstand 23 Strukturelle nøgletal 28 Specialiseret rengøring 28 Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand 3 Strukturelle nøgletal 38 Vinduespolering 38 Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand Strukturelle nøgletal Kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand Strukturelle nøgletal Om publikationen Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

2 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 2

3 SIDE 3 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Forord Med Årsrapporten for renhold og kombinerede serviceydelser 13 vil DI Service præsentere et samlet overblik over udviklingen i den økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. I årsrapporten anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse for følgende delbrancher: - Almindelig rengøring - Specialiseret rengøring, herunder skadeservice - Vinduespolering, og - Kombinerede serviceydelser Først vil årsrapporten beskrive henholdsvis den økonomiske situation, den økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for renhold og kombinerede serviceydelser. Herefter vil årsrapporten tilsvarende præsentere beskrivelser for delbrancherne én for én. Den samlede branche præges af en række store og mellemstore virksomheder, der typisk udspringer af rengøringsbranchen, men som i årenes løb har udviklet sig og tilbyder en bred vifte af kombinerede serviceydelser. Hertil kommer en lille håndfuld virksomheder, der tilbyder egentlig facility management typisk ved brug af et bredt netværk af underleverandører på de forskellige serviceydelser. Det skal understreges, at virksomhederne inden for renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper delbrancherne på kryds og tværs, hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige delbrancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af delbrancherne og at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire delbrancher. God læselyst! København, maj 13 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 4 renhold og kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser var præget af høje årlige vækstrater i omsætningen i løbet af erne frem til efteråret 8, hvor finanskrisen ramte. I forhold til det øvrige erhvervsliv blev branchen ikke ramt lige så hårdt på omsætningen efter krisens udbrud. Branchen oplevede således kun et beskedent fald i omsætningen i 8. Siden krisen er branchens omsætning langsomt blevet forbedret. Til trods for at startede med et tilbagefald i omsætningen, opnåede branchen i et resultat på godt 18 mia. kr. Det udgør en samlet stigning på ca. 6 pct. i forhold til niveauet for 9, hvor branchen omsatte for ca. 17 mia. kr. Der tegner sig i branchen et billede af, at branchen for almindelig rengøring de seneste år har oplevet en faldende omsætning, men at dette modsvares af en tilsvarende fremgang i branchen for kombinerede serviceydelser. Dette skyldes et stigende fokus på facility management, hvormed rengøringsydelser udbydes sammen med andre serviceydelser. Som eksempel på denne udvikling kan nævnes forsvarets og rigspolitiets store udbud i. Fra 9 til 11 har udviklingen i den indenlandske omsætning trods midlertidige udsving overordnet set fulgt udviklingen i den operationelle servicebranche. Det markante udsving for den indenlandske omsætning i 11 skal tages med forbehold, da der i forhold til branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er problemer med data fra 4. kvartal 11. Dette ændrer imidlertid ikke på billedet af, at branchen i har oplevet et fald i den indenlandske omsætning i forhold til niveauet for 11. Omsætningstallene fra 4. kvartal vidner imidlertid om, at dette tilbagefald i den indenlandske omsætning er vendt igen. Det fald i omsætningen som branchen har oplevet fra niveauet i 11, er markant større end de fald i omsætningen som der i tilsvarende periode er oplevet i den operationelle servicebranche eller alle brancher samlet. Langsom forbedring af omsætningen Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

5 SIDE 5 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Omsætningen er steget mindre end i den øvrige servicebranche Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Renhold og kombinerede serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Faldende beskæftigelse i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har beskæftigelsen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser udviklet sig væsentligt anderledes. I perioden frem mod krisens indtog i 8 steg beskæftigelsen jævnt i hele servicebranchen, og i 8 var beskæftigelsen mere end 1 pct. højere end i 1. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser beskæftigede derimod i 8 det samme antal personer som i 1. Da krisen indtraf, faldt beskæftigelsen i stort set alle arbejdstunge brancher, herunder også servicebranchen. I branchen for renhold og kombinerede serviceydelser steg beskæftigelsen imidlertid fra 8 til 9. I forhold til niveauet fra 9 har branchen oplevet et fald i beskæftigelsen. Dette fald vendte dog medio 11, hvorefter beskæftigelsen i branchen har været stigende. Som helhed har beskæftigelsen i den operationelle servicebranche derimod været stort set uforandret siden 9. Stigende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 9= Renhold og kombinerede serviceydelser Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

6 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 6 Branchens økonomiske sundhedstilstand Gradvis bedring i regnskabstallene oven på krisen Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 58,7 46, 38,1 69,7 57,6 Ordinært resultat 1 31,7-5,2 14,5 37,8 4,9 Egenkapital 1 63,1 45,6 44,4 52,3 68,4 Aktiver 1 81,8 7,1 6, 61,9 63,9 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder opleverede her en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før. De følgende regnskabsår 8/9 og 9/1 fortsatte krisen sin negative påvirkning af regnskabstallene. Herefter har branchen for dog årligt haft en løbende forbedring af såvel aktiver og egenkapital som primært og ordinært resultat. I 9/1 var det gennemsnitlige primære resultat i branchen faldet til godt 38 pct. af niveauet for resultatet i 6/7. Siden dette lavpunkt har branchen forbedret sin position, og i 11/12 var en væsentlig del af det tabte indhentet. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 8/9 oplevede branchen et negativt ordinært resultat, hvilket i høj grad er et resultatet af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster. Dette blev blandt andet forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Fra 8/9 har det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret sig i en hastighed, der overgår resten af servicebranchen. Siden finanskrisens udbrud har mange danske virksomheder haft fokus på at øge egenkapitalen. Fra regnskabsåret 8/9 er branchens egenkapital gradvist forøget. Dette skyldes i høj grad, at de eksterne finansieringsmuligheder har været begrænset, og derfor har virksomhederne været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne op for fremtidige finansieringsmuligheder. Fremgangen siden 9/1 har givet håb om et fornyet opsving i branchen, men de positive forventninger er delvist blevet bremset i 11 af den voksende økonomiske usikkerhed, som har fulgt i kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa. Derudover kommer en stor del af omsætning i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser fra det offentlige forbrug. Da gældskrisen skærpede regeringens fokus på udgiftsstyringen i den offentlige sektor, er der generelt investeret mindre i den offentlige service de seneste år. Det offentlige forbrug var mindre end budgetteret i både 11 og 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

7 SIDE 7 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE. Disse omstændigheder har været medvirkende til, at der trods en løbende forbedring er lange udsigter til, at det ordinære resultat når op på niveauet fra før krisen. Det gennemsnitlige ordinære resultat i 11/12 udgjorde således kun ca. 4 pct. af resultatet fra 6/7. I tråd med den generelle bedring af regnskabstallene i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, er antallet af virksomheder med angrebet egenkapital faldet fra 1/11. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stort fokus på at konsolidere sig siden krisens start. På trods af et fald i egenkapitalen i 11/12 i forhold til året før, faldt andelen af virksomheder med angrebet egenkapital i samme periode. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stor fokus på at konsolidere sig siden krisens start. Der er netop tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder for første gang i 6 år Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I takt med at virksomhederne har fokuseret på at konsolidere sig, og at branchen har leveret et positivt ordinært resultat hvert år siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud gået fra godt 42 pct. i 8/9 til ca. 33 pct. i 11/12. Udviklingen er vendt, og den er nu næsten nede på niveauet fra før krisen, der var på knap pct. Andelen af virksomheder med underskud fortsætter med at falde Andel af virksomheder med underskud / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med konkursretning var i 11/12 godt 3,2 procentpoint lavere end for blot to år siden. I modsætning til de øvrige økonomiske indikatorer, toppede andelen af virksomheder med konkursretning først i 9/1. Dette peger i retning af, at krisen har trukket ud for mange virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, hvilket specielt er gået ud over branchens mindre virksomheder. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note: Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

8 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 8 Positiv udvikling i branchens nøgletal Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsningsgrad 6,1 4,4 4, 3,9 6,9 5,5 Egenkapitalens forrentning 23,2 11,7-2,6 7,6 16,8 13,9 Likviditetsgrad 149,8 112,9 11, 18,9 116,9 122,8 Soliditetsgrad 44,9 34,6 29,2 33,1 37,9 48, Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal Trods en svag udvikling i de overordnede regnskabstal i 11/12, er der klare underliggende sundhedstegn i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Branchens nøgletal viser dog, at selvom det går i den rigtige retning, er der endnu et stykke vej til styrken fra før krisen. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Afkastningsgraden er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser har siden 6/7 ikke oplevet et tilsvarende fald i afkastningsgraden, som det fald den øvrige servicebranche har været igennem. I 11/12 ligger branchens afkastningsgrad også betydeligt over den for resten af servicebranchen. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning er, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. I 8/9 var egenkapitalens forrentning negativ, men siden da har den været positiv og voksende. Der er dog fortsat langt op til niveauet fra 6/7 og samtidig faldt egenkapitalens forrentning en smule i 11/12 i forhold til 1/11. Likviditetsgraden i branchen faldt markant efter finanskrisen betydeligt mere end likviditetsgraden for samlede servicebranche. Siden krisen er likviditetsgraden gradvist forbedret, men er stadig væsentligt under niveauet for 6/7. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlånsog udlånsrenten er usædvanlig højt. Likviditetsgraden udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden faldt betydeligt efter krisen, men er siden årligt vokset jævnt. I 11/12 var soliditetsgraden for branchen for renhold og kombinerede serviceydelsers over niveauet for 6/7 og betydeligt over soliditetsgraden for den øvrige servicebranche. Dette vidner igen om en markant konsolidering i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser.

9 SIDE 9 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Andelen af konkurser stiger igen Andelen af konkursramte virksomheder i branchen faldt for første gang i fem år i 1/11. Dette skabte et håb om bedre tider. Det finansielle opsving udeblev imidlertid, og det har medført, at flere virksomheder har måttet dreje nøglen om i 11/12. Andelen af konkursramte virksomheder nåede således op på 5,5 pct. i 11/12, hvilket er over niveauet for i 9/1. Andelen af konkursramte selskaber i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser En del af forklaringen på stigningen ligger i fordelingen af konkurser på virksomhedsstørrelse. Andelen af virksomheder med mindre end 2 ansatte udgjorde således hele 8 pct. af alle konkurser i 11/12. Det er altså fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Den seneste stigning i konkurserne er med til at forstyrre det generelle billede af den økonomiske sundhedstilstand i branchen, hvor branchens forholdsvis positive regnskabstal domineres af store virksomheder, som er kommet på fode igen efter krisen. Under finanskrisen gik både mindre og større virksomheder i vidt omfang konkurs, hvor spredningen var langt mindre i 11/12. Andelen af virksomheder med mere end 1 ansatte udgjorde således godt pct. af den samlede virksomhedsskare i branchen, men kun 9,5 pct. af alle konkurser i 8/9. I 11/12 var andelen af konkurser i branchen blandt virksomheder med mere end 1 ansatte faldet til blot 3,1 pct. De større virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er således voldsomt underrepræsenteret i konkursstatistikken. 6/ 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

10 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 1 Færre større virksomheder går konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 8/9 11/ 9,5 pct. 3,1 pct. 16,9 pct. 28,6 pct. 61,9 pct. 8, pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Yngre virksomheder har svært ved at etablere sig i branchen Andelen af konkursramte virksomheder, som har eksisteret mindre end to år udgjorde 4 pct. af konkurserne i 11/12. Det er godt en fordobling i forhold til 8/9, hvor de kun repræsenterede ca. 19 pct. af de konkursramte virksomheder. Dette skal ses i sammenhæng med at andelen af virksomheder, der har eksisteret under 2 år, siden 8/9 har udgjort omkring pct. af branchens samlede virksomhedsskare. De seneste år er de yngre virksomheder således blevet kraftigt overrepræsenteret i konkursstatistikkerne. Dette vidner om, at det efter krisen er blevet vanskeligere at etablere nye virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Tilsvarende har andelen af konkurser blandt de mere etablerede virksomheder været aftagende de seneste tre år. Dette er til trods for, at over pct. af branchen repræsenteres af virksomheder som er ældre end ti år. I 11/12 var andelen af konkurser blandt disse etablerede virksomheder nede på blot 6 pct. af branchens samlede antal konkurser. Stadig flere helt nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/

11 SIDE 11 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange mindre virksomheder i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Under 1 1 til 1 over 1 Mange mindre virksomheder og få meget store Fordelingen af virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Knapt 83 pct. af alle branchens virksomheder havde i regnskabsåret 11/ således under 1 ansatte. Derimod udgjorde andelen af store virksomheder med over 1 ansatte kun omkring 2 pct. af det samlede antal virksomheder. Ser man på regnskabsåret 6/7 var der lidt færre mindre virksomheder, men sammensætningen af virksomhedsskaren har ikke ændret sig betydeligt. Trods en virksomhedsskare domineret af mindre virksomheder, er branchen præget af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskillige år. I 6/7 havde godt 38 pct. af virksom- Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel 4 6/7 11/ 1 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) -2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år

12 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 12 Færre yngre personer arbejder inden for branchen i Aldersfordelingen inden for branchen for renhold og kombinerede serviceydelser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) hederne i den operationelle servicebranche eksisteret i mere end 1 år. Det høje antal konkurser under finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe. I 11/ er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til knapt 32 pct. af virksomhederne i branchen. Tilsvarende er andelen af virksomheder, der har eksisteret i under to år faldet efter krisen, så denne gruppe i 11/ udgjorde ca. pct. I tråd tendensen for hele servicebranchen, har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i andelen af virksomheder med 2-1 års levetid. Således har hovedparten af branchens virksomheder nu har eksisteret et sted imellem 2 og 1 år. Arbejdsstyrken er blevet ældre Alderssammensætningen i branchen har ændret sig betydeligt siden 1. I er de ansatte sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Udviklingen vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Andelen af ansatte, der er fyldt 55 år, er således steget fra omkring 12 pct. i 1 til knapt 18 pct. i. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Flere ældre personer ansat i service- og rengøringsbranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder Renhold og kombinerende serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

13 SIDE 13 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Hvis man sammenligner alderssammensætningen i den operationelle servicebranche og hele landet, ses det at en stor del af arbejdsstyrken i er ældre personer. Knap 42 pct. af de ansatte i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser og omkring 41 pct. i servicebranchen som helhed er således over 45 år. Ser man på sammensætningen for alle brancher er andelen en smule lavere, da 37 pct. af de ansatte er fyldt 45. Flere i branchen har en Siden 1 er sniveauet i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser blevet forbedret. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens sniveau generelt har oplevet en forbedring. Det øgede sniveau afspejler sig i, at branchen har fået markant flere ansatte med en erhvervsfaglig. Andelen af ansatte med en erhvervsfaglig er således gået fra at udgøre 29 pct. i 1 til over 38 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende faldet fra godt 63 pct. i 1 til knapt 53 pct. i. Trods en løbende forbedring af sniveauet er branchen for stadig et stykke fra at nå niveauet i servicebranchen som helhed samt niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende næsten 53 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, hvor denne gruppe blot udgjorde ca. pct. i alle brancher og kun 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i sniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst for gruppen af ansatte Markant færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

14 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 14 Stor forskel på andelen af ufaglærte imellem brancher Beskæftigede fordelt på sniveau, Renhold og kombinerende serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående med en lang videregående. I alle brancher samlet set udgør gruppen af ansatte med lang videregående godt 1 pct., hvor den kun udgør knapt 2 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Derudover er der en markant forskel på sniveauet i andelen af ansatte, der har taget en mellemlang videregående. I den operationelle servicebranche udgør gruppen pct., hvorimod den kun er på knapt 5 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser.

15 SIDE 15 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Servicebranchen integrerer flere indvandrere og efterkommere Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Renhold og kombineret serviceydelser Servicebranchen Etnicitet Den operationelle servicebranche beskæftiger samlet en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, end det øvrige erhvervsliv gør. Det er dog i særdeleshed branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, der her trækker den samlede servicebranchen op i statistikken. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser har i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche beskæftiget indvandrere og efterkommere. I havde knapt 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde hele 31 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Indvandrere og efterkommere har siden 1 udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

16 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 16 Almindelig rengøring Den økonomiske situation Negativ udvikling i omsætningen Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchen for almindelig rengøring omfatter ikke-specialiseret indvendig rengøring af bl.a. kontorer, fabrikker, institutioner, butikker, storcentre, beboelsesejendomme og lignende. Grundet en stigende outsourcing af disse servicefunktioner oplevede branchen høje årlige vækstrater i løbet af erne frem til efteråret 8, hvor finanskrisen ramte. Siden krisen har branchens omsætning været stagnerende. Medio 11 oplevede branchen en midlertidig stigning i omsætningen, som efterfølgende har været faldende i det meste af. Således sluttede med en omsætning på godt 13 mia. kr., hvilket er marginalt under niveauet for 9. Fra 9 til 11 har udviklingen i den indenlandske omsætning i branchen for almindelig rengøring trods midlertidige udsving overordnet set fulgt udviklingen i den operationelle servicebranche. I skiller udviklingen i branchens omsætning sig imidlertid ud fra resten af den operationelle servicebranche, da branchen for almindelig rengøring her oplever et betydeligt fald i den indenlandske omsætning i forhold til niveauet for 11. Branchen afslutter således med en indenlandsk omsætning, der ligger omkring 3 pct. under niveauet for 9. En af forklaringerne på faldet i perioden er, at branchen grundet krisen har oplevet markante reduktioner i virksomhedernes kontrakter, hvilket har påvirket omsætningen negativt. Dertil har Compass Group i forbindelse med købet af IDA Services flyttet en anseelig volumen væk fra almindelig rengøring og over til branchen for kantine- og catering, hvilket kan ses af omsætningens udvikling i 11.

17 SIDE 17 Almindelig rengøring DI ANALYSE Faldende omsætning sammenlignet med hele servicebranchen Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Almindelig rengøring Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Faldende beskæftigelse Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har beskæftigelsen i branchen for almindelig rengøring udviklet sig væsentligt anderledes. I perioden frem mod krisens indtog i 8 steg beskæftigelsen jævnt i hele servicebranchen, og i 8 var beskæftigelsen godt 1 pct. højere end i 1. Derimod beskæftigede branchen for almindelig rengøring i 8 et lidt lavere antal personer sammenlignet med 1. Krisen har presset beskæftigelsen i stort set alle arbejdskraftstunge brancher. Således har den operationelle servicebranche trods en stigende omsætning siden 8 oplevet et marginalt fald i beskæftigelsen. Branchen for almindelig rengøring, der de seneste år har haft en faldende omsætning, har siden 7 oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Faldet i beskæftigelsen modsvares i det store hele af en stigning i beskæftigelsen for kombinerede serviceydelser. Årsagen hertil er, at rengøring i stigende grad udbydes og udføres som en del af kombinerede serviceydelser. Fortsat faldende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 1= Almindelig rengøring Servicebranchen Note : Der er databrud mellem 8 og 9. Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

18 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 18 Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchen er stadig præget af krisen Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 55, 65,8 67,3 92, 77,6 Ordinært resultat 1 39,2 41,2 43,1 59,6 53,6 Egenkapital 1 37,4 24,2 29,7 33, 31,9 Aktiver 1 59,7 49,8 55,8 57,5 56,1 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i branchen for almindelig rengøring allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder opleverede her en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før. I regnskabsåret 8/9 fortsatte krisen sin negative påvirkning af regnskabstallene. Herefter har branchen i både 9/1 og 1/11 haft en løbende forbedring af såvel aktiver og egenkapital som primært og ordinært resultat. En mindre tilbagegang i regnskabsåret 11/12 vidner dog om, at de hårde tider ikke er helt ovre endnu. I krisens første år oplevede branchen et væsentligt fald i det primære resultat, således at resultatet allerede i 7/8 var faldet til 55 pct. af niveauet for regnskabsåret 6/7. Frem mod 1/11 har det primære resultat årligt været stigende, hvilket korrelerer med en øget omsætning i perioden. Tilsvarende har resultatet været faldende i regnskabsåret 11/12, hvor omsætningen også faldt. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 7/8 var det ordinære resultat nede på godt 39 pct. af niveauet for året før. Dette fald var i høj grad et resultat af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster, hvilket blandt andet blev forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Fra 8/9 har det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret sig. Siden finanskrisens udbrud har mange danske virksomheder haft fokus på at øge egenkapitalen. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv har branchen for almindelig rengøring dog oplevet en betydelig mindre vækst i egenkapital siden 8/9. Således har branchens egenkapital herefter holdt sig på under en tredjedel af niveauet fra 6/7. Fremgangen siden 8/9 har givet håb om et fornyet opsving i branchen, men de positive forventninger er delvist blevet bremset i 11 af den voksende økonomiske usikkerhed, som har fulgt i kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa. Derudover kommer en stor del af omsætningen i branchen 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

19 SIDE 19 Almindelig rengøring DI ANALYSE fra det offentlige forbrug. Da gældskrisen skærpede regeringens fokus på udgiftsstyringen i den offentlige sektor, er der generelt investeret mindre i den offentlige service de seneste år. Det offentlige forbrug var mindre end budgetteret i både 11 og. Disse omstændigheder har været medvirkende til, at der trods en løbende forbedring er lange udsigter til, at det ordinære resultat når op på niveauet fra før krisen. Det gennemsnitlige ordinære resultat i 11/12 udgjorde således kun ca. 54 pct. af resultatet fra 6/7. I tråd med den langsomme bedring af regnskabstallene i branchen, er antallet af virksomheder med angrebet egenkapital faldet fra 9/1. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stort fokus på at konsolidere sig siden krisens start. Der er netop tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med underskud fortsætter med at falde Andel af virksomheder med underskud / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder stadig Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Tilsvarende er andelen af virksomheder med konkursretning faldet markant siden regnskabsåret 9/1, hvor den toppede med knapt 25 pct. Grundet det fortsatte fald er andelen af virksomheder med konkursretning i 11/12 nede på ca. 19 pct., hvilket er ca. et procentpoint under niveauet fra 6/7. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Udviklingen vidner således om, at branchen de seneste år har konsolideret sig for at modstå krisen. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning 25 Idet virksomhederne i stigende grad har fokuseret på at konsolidere sig, og da branchen har leveret et positivt ordinært resultat hvert år siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud gået fra godt 38 pct. i 8/9 til ca. 31 pct. i 11/12. Udviklingen er vendt, og andelen af virksomheder med underskud er nu nede på niveauet fra før krisen. 15 6/ 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

20 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE De hårde tider er ikke ovre endnu Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsgrad 7, 6,4 9,2 8,4 11,2 9,7 Egenkapitalens forrentning 16,9 17,7 28,9 24,6,6 28,5 Likviditetsgrad 185,4 14,5 99,8 14,7 116,1 117,7 Soliditetsgrad 6,6 38, 29,4 32,2 34,8 34,5 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal De overordnede regnskabstal vidner trods en svag udvikling i 11/12 om, at der er klare underliggende sundhedstegn i branchen for almindelig rengøring. Dette gælder særligt for afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning, der ligger over niveauet for regnskabsåret 6/7. Derimod vidner niveauet for både likviditets- og soliditetsgraden om, at finanskrisen endnu ikke har sluppet sit tag på branchen. Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor godt virksomheden evner at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Afkastningsgraden er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchen har siden 6/7 ikke oplevet et tilsvarende fald i afkastningsgraden, som det fald den øvrige servicebranche har været igennem. I 11/12 ligger branchens afkastningsgrad således betydeligt over den for hele servicebranchen. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning er, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Dette nøgletal har ligeledes oplevet en markant forøgelse siden regnskabsåret 6/7 og ligger i 11/12 også markant over niveauet for den samlede servicebranche. Branchen for almindelig rengøring oplevede et markant fald i likviditetsgraden efter finanskrisen betydeligt mere end likviditetsgraden for den samlede servicebranche. Siden krisen er likviditetsgraden gradvist forbedret men er stadig væsentligt under niveauet for 6/7. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlånsog udlånsrenten er usædvanlig højt. Likviditetsgraden udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav.

21 SIDE 21 Almindelig rengøring DI ANALYSE Soliditetsgraden angiver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden faldt betydeligt efter krisen og har siden ligget på et nogenlunde jævnt niveau, der svarer til soliditetsgraden i hele servicebranchen samlet set. Andelen af konkursramte selskaber i rengøringsbranchen 7 6 Fortsat et højt niveau af konkursramte selskaber I branchen for almindelig rengøring faldt andelen af konkursramte virksomheder for første gang i fem år i 1/11. Dette skabte et håb om bedre tider. Det finansielle opsving udeblev imidlertid, og det har medført, at flere virksomheder har måttet dreje nøglen om i 11/12. Andelen af konkursramte virksomheder var i regnskabsåret 11/12 på ca. 6 pct., hvilket er marginalt mindre end niveauet i 9/ / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) En del af forklaringen på den høje andel konkursramte selskaber skal dog findes i, at godt 74 pct. af virksomhederne i branchen for almindelig rengøring består af virksomheder med under 1 ansatte. I denne kategori vil der naturligt være en relativt høj andel konkurser. Fordelingen af de konkursramte virksomheder opdelt efter størrelse viser, at de mindre virksomheder er overrepræsenteret i konkursstatistikkerne og at de bliver det i gradvist højere grad. Hvor hele 19 pct. af de konkursramte virksomheder i 8/9 havde mere end 1 ansatte, udgjorde denne gruppe i 11/12 blot 5 pct. af den samlede mængde konkurser i branchen. Derimod var knapt 8 pct. af konkurserne i 11/12 blandt virksomheder med -1 ansat. Det er således fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Færre større virksomheder går konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 8/9 11/ 5,1 pct. 19, pct. 15,4 pct. 56, pct. 79,5 pct. 28,4 pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

22 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 22 De yngre virksomheder har vanskeligere ved at etablere sig Andelen af konkursramte virksomheder, som har eksisteret mindre end to år, udgjorde godt 46 pct. af konkurserne i 11/12. Det er godt en fordobling i forhold til 8/9, hvor de kun repræsenterede pct. af de konkursramte virksomheder i branchen. I forhold til den samlede virksomhedsskare går gruppen af yngre virksomheder væsentligt oftere konkurs. Dette vidner om, at det efter krisen er blevet vanskeligere at etablere nye virksomheder i branchen for almindelig rengøring. Blandt de mere etablerede virksomheder har andelen af konkurser tilsvarende været aftagende de seneste tre år. Dette er til trods for, at over pct. af branchen repræsenteres af virksomheder, som er ældre end ti år. I 11/12 var andelen af konkurser blandt disse etablerede virksomheder nede på 1 pct. af branchens samlede antal konkurser. Flere helt nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/

23 SIDE 23 Almindelig rengøring DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange mindre virksomheder Branchen for almindelig rengøring er kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Godt 74 pct. af alle branchens virksomheder havde i regnskabsåret 11/ under 1 ansatte. I forhold til regnskabsåret 6/7 er gruppen af mindre virksomheder vokset med næste 1 procentpoint. Andelen af store virksomheder med over 1 ansatte udgjorde derimod kun omkring 4 pct. af det samlede antal virksomheder i 6/7. I 11/ er andel af store virksomheder faldet til knapt 3 pct. af den samlede virksomhedsskare. Trods en virksomhedsskare domineret af mindre virksomheder, er branchen præget af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskil- lige år. I 6/7 havde godt 41 pct. af virksomhederne i den almindelige rengøring eksisteret i mere end 1 år. Det høje antal konkurser under finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe. I 11/ er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til godt 31 pct. af virksomhederne i branchen. Andelen af nye virksomheder, der har eksisteret i under to år, har været nogenlunde konstant siden regnskabsåret 6/7. I tråd med tendensen for hele servicebranchen har branchen for almindelig rengøring oplevet en væsentlig stigning i andelen af virksomheder med 2-1 års levetid. Således har næsten halvdelen af branchens virksomheder nu eksisteret et sted imellem 2 og 1 år. Stadigt flere mindre virksomheder Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 11/ Under 1 1 til 1 over 1 6/7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

24 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 24 Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 5-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Branchens arbejdsstyrke er blevet ældre Sammenlignet med 1 har alderssammensætningen i branchen for almindelig rengøring ændret sig betydeligt. I er arbejdsstyrken således sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Andelen af ansatte, der er fyldt 4 år, er steget fra ca. 44 pct. i 1 til knapt 52 pct. i. Dermed er størstedelen af de ansatte i branchen over 4 år i. Branchen har ligeledes fået flere ansatte over 6, hvilket vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen for almindelig rengøring, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Sammenlignes alderssammensætningen i branchen for almindelig rengøring med hele servicebranchen, ses det, at arbejdsstyrken inden for almindelig rengøring trods - en aldring siden 1 - er sammensat af relativt mange yngre ansatte. Hvor andelen af ansatte under 45 år udgør godt 55 pct. i hele servicebranchen, så består denne gruppe af ca. 61 pct. af arbejdsstyrken i branchen for almindelig rengøring. Man får et tilsvarende billede, hvis man sammenligner almindelig rengøring med alle brancher samlet set. Arbejdskraften i rengøringsbranchen bliver ældre Aldersfordelingen inden for branchen for almindelig rengøring 3,5 3, 2,5 1 2, 1,5 1,,5, Alder Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

25 SIDE 25 Almindelig rengøring DI ANALYSE Flere yngre i rengøringsbranchen end i hele servicebranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder Almindelig rengøring Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Flere har en erhvervsfaglig Uddannelsesniveauet er siden 1 blevet forbedret i branchen for almindelig rengøring. Branchen har fået en lidt større andel af ansatte med både en kort, mellemlang og lang videregående. Størst er tendensen dog blandt ansatte med en erhvervsfaglig, der er gået fra at udgøre knapt 28 pct. i 1 til ca. 33 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende faldet fra knapt 65 pct. i 1 til knapt 59 pct. i. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens sniveau generelt er blevet forbedret. Færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetence givende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

26 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 26 Markant flere ufaglærte i rengøringsbranchen Beskæftigede fordelt på sniveau, Almindelig rengøring Servicebranchen Alle brancher 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Trods en løbende forbedring af sniveauet er branchen for almindelig rengøring stadig et stykke fra at nå niveauet i servicebranchen som helhed samt niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende 59 pct. i branchen for almindelig rengøring, hvor denne gruppe blot udgjorde ca. pct. i alle brancher og kun 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i sniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst blandt de ansatte med videregående r. I alle brancher samlet set udgør gruppen af ansatte med lang videregående godt 1 pct., hvor den kun udgør godt 1 pct. i branchen for almindelig rengøring. Ligeledes ses den markante forskel i sniveauet af den andel ansatte, der har taget en mellemlang videregående. I den operationelle servicebranche udgør gruppen pct., hvorimod den kun er på 4 pct. i branchen for almindelig rengøring.

27 SIDE 27 Almindelig rengøring DI ANALYSE Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Almindelig rengøring Servicebranchen Branchen integrerer mange indvandrere og efterkommere I forhold til det øvrige erhvervsliv beskæftiger servicebranchen en høj andel borgere med anden etnisk baggrund end dansk primært med asiatisk oprindelse. Det er i særdeleshed rengøringsbranchen, der her trækker den samlede servicebranchen op i statistikken. Branchen for almindelig rengøring har i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche beskæftiget indvandrere og efterkommere. I havde ca. 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde knapt 44 pct. i branchen for almindelig rengøring. Siden 1 har indvandrere og efterkommere udgjort en gradvist større andel af branchens arbejdsstyrke. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

28 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE 28 Specialiseret rengøring Den økonomiske situation Omsætningen er faldet i Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchen for specialiseret rengøring omfatter specialiseret rengøring af bl.a. svømmebassiner, toge, busser, fly, indvendig rengøring af tanke, tankvogne og tankskibe desinfektion og skadedyrsbekæmpelse samt skadeservice. Det er en branche, der består af mange forskellige slags virksomheder, der har det fælles træk, at de alle foretager forskellige former for rengøring, som adskiller sig fra den såkaldte almindelige rengøring. Derfor samler denne branche virksomheder, som beskæftiger sig med blandt andet desinfektion, skadedyrsbekæmpelse, rensning, affugtning samt skadeservice. Af den grund er der også stor forskel på, hvilke virksomheder branchen udgøres af, idet der er både større rengørings- og servicevirksomheder, Større stigning i omsætningen end i hele servicebranchen Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Specialiseret rengøring Servicebranche Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden 2-2 7 har der været en støt stigning i omsætningen i de 4 delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere