Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum"

Transkript

1 N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr /2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat for støj (høj musik), samt forslag til tiltag, der kan gøres for at forebygge høreskader og andre gener i forbindelse med koncerter, festivaler og andre musikarrangementer Tlf Fax E-post Notatet indeholder følgende afsnit: Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum Sammenhængen mellem udsættelse for støj (høj musik) og høreskader og andre helbredseffekter Viden om lydniveauer på spillesteder Problemets omfang Nordiske initiativer til at begrænse støj ved musikarrangementer Konklusion Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum Der er i dag ingen regler for, hvor høj lyd børn og voksne må udsættes for som publikum til såvel store offentlige musikarrangementer som ved mindre private arrangementer fx såkaldte sodavandsdiskoteker. Koncert- og diskoteksgængere vil dog i nogen grad være beskyttet indirekte via reglerne for de ansatte, idet det i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006, bl.a. fremgår, at: 10. Hvis støjbelastningen overskrider 80dB(A) eller spidsværdierne af impulser overskrider 135 db(c), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed (Dette forsigtighedstiltag med høreværn gælder selvsagt ikke koncertgængere men kunne være et tilbud fx ved tvunget salg af kvalitetshøreværn

2 ved koncerter. Med dette menes ørepropper, som dæmper lydtrykket i alle frekvensområder, i stedet for de billige vat-ørepropper, der kun dæmper lyden i visse frekvensområder og således ændrer musikoplevelsen). Endvidere: 11. Ingen må udsættes for støjbelastning over 85 db(a) eller spidsværdier af impulser over 137 db(c). Denne bekendtgørelse trådte i kraft februar Der blev imidlertid givet 2 års dispensation (til 15. februar 2008) til underholdningsbranchen, så branchen kunne nå at indrette sig på de nye krav og finde ud af, hvordan de vil nedsætte lydniveauet til det anbefalede 1. Der er i forbindelse hermed blevet produceret en række materialer, der viser spillesteder mm. hvordan de kan organisere sig for at leve op til bekendtgørelsen (se link 1 bagerst i notatet). Tiltag herfra vil også have en positiv virkning på publikums udsættelse for høje lyde. Side 2 Ansvaret for publikums udsættelse for høj lyd/musik er ikke entydigt placeret i et enkelt ministerium.(se tabel 1 nedenfor). Derudover er kommunerne bevillingsmyndighed i henhold til restaurationsloven og giver bevilling med betingelser til aktiviteter, der producerer høj lyd, som kan være til gene for naboer og andre på grund af støj fx udendørsfestivaler. Politiet skal desuden beskytte den offentlige ro og orden, og politiet afgiver indstillinger til såvel driftsbevillinger til diskoteker som til udendørs koncerter. Der er således lokale muligheder for at regulere lydniveauet for sådanne arrangementer om end der mangler nationale retningslinjer for sådanne tilladelser og reguleringer. 1 Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. december 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagerens eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj).

3 Figur 1. Viser hvilke ministerier der har relation til støj (høj musik) og støjregulering Interessent Interesseområde Beskæftigelsesministeriet Har ansvaret for den lovgivning, der kommer til at virke på arbejdsplader, for de ansatte... (BM) Har politisk ansvar for Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere er Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere AMI) forankret under ministeriet. Side 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet (I&S) Miljøministeriet (MM) Økonomi- og Erhvervsministeriet Kulturministeriet (KM) Undervisningsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknolog og Udvikling Har det politiske ansvar for at kende de faktorer, der negativt påvirker folkesundheden, og skal ved behov rådgive relevante myndigheder om forebyggende aktiviteter Har politisk ansvar for miljøbeskyttelse og indirekte menneskers sundhed og for MSTs virksomhed Varetager via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klagesager og forbrugerforhold, fx området med mp3 afspillere og lignende. Er promotor af aktiviteter der kan producere høj lyd Varetager skoleområdet. Kan fremme forskning i lyd- og støjområdet. Sammenhæng mellem udsættelse for støj (høj musik) og høreskader og andre helbredseffekter Hørenedsættelse er en af de mest invaliderende funktionsnedsættelser, som den enkelte kan komme ud for (link 7). En anden konsekvens af støj og højt lydtryk er tinnitus (susen/ringen for ørerne), som kan fremkomme både akut - efter fx en koncert med højt lydtryk og kronisk over tid efter mange gentagne eksponeringer. I arbejdssammenhænge er det vist, at der er forøget risiko for hørenedsættelse ved udsættelse på mere end 85 db i over 40 år/ 8 timer dagligt (uden brug af høreværn). Den forøgede risiko er på 15 % for signifikant hørenedsættelse. Andre resultater tyder dog på, at risikoen for hørenedsættelse ikke er lige så stor, hvis eksponeringen spredes over dagen, og der er rolige perioder undervejs sammenlignet med 8 timer i træk (link 2). Ved en fordobling af lydniveauet svarende til yderligere 3 db - i bare 4 timer om dagen vil risikoen være den samme for en sådan høreskade. Ved 95 db er tiden 50 min. daglig, og ved 100

4 db er tiden 15 min for en sådan risiko for hørenedsættelse igen ud målt ud fra arbejdssammenhænge over en periode på 40 år. Forholdene,er ikke tilsvarende undersøgt ved især enkeltstående fritidsarrangementer. Manglende undersøgelser er bl.a. begrundet i, at det er svært at opstille retningslinjer for målinger af musik, og for den eksponering denne enkelte udsættes for ved sådanne arrangementer. Dels fordi musikken varierer i lydtryk, dels fordi det er svært at finde målepunkter til koncerter, som angiver den eksponering, den enkelte udsættes for især fordi mange koncertgængere bevæger sig rundt under koncerterne. Side 4 Endelig har langvarig trafikstøj over db kunnet relateres til både søvn og koncentrationsbesvær samt til stresslignende tilstande og til forøget risiko for forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme (se link 3 til norske regler på området samt link 4: Miljøstyrelsens trafikstøjsrapport). Støj som en samlet dosis Støj / lydpåvirkning skal på den ene side ses som en form for samlet dosis, der over tid alt efter lydtryk, hyppighed og frekvensområde osv. kan have en hørenedsættende effekt (se link 4). På den anden side er der også sikker viden om at meget høje pludselige lydpåvirkninger kan have høreskadelige effekter. I disse sammenhænge er det fuldstændig underordnet, om støjen skyldes erhvervsmæssig udsættelse, eller om den stammer fra hobbyer, musik i fritiden eller andre steder fra. Enkelte begivenheder med meget kraftig støj kan vægte lige så meget, som længere tids udsættelse på et lavere niveau. Koncertmusikere og rockmusikere formodes oftere at have høreskader end baggrundsbefolkningen som helhed. For tilskuerne/lytterne er der derfor et forebyggelsespotentiale i at begrænse antallet af koncerter (tid), være nøje med hvor tæt man er på scenen/højttalerne, og i at sørge for en overordnet regulering af lydtryk ved sådanne arrangementer. For personlige aflytningsenheder(walkman/mp3/ipod) gælder det samme, altså hvor mange timer pr. dag/måned/år/liv enhederne benyttes, og hvor kraftigt der skrues op. Moderne enheder forvrænger angiveligt mindre end tidligere teknologi og anses af den årsag at være mindre skadelig. Unge menneskers daglige brug af MP3 musikafspillere, Ipods mv. med højt gengiveniveau udgør en forholdsvis stor og i omfang stigende eksponering, der på sigt kan resultere i tidlig hørenedsættelse eller tinnitus hos den enkelte. Der er i den forbindelse ved at blive indført internationale retningslinjer for netop så-

5 danne musikafspilleres maksimale gengive niveauer (EN "Sound systrem equipment se link 2). Reglerne har formentlig begrænset effekt, idet de hovedtelefoner, som overfører lyden fra afspillerne til øret, er af vidt forskellig karakter. Sammen med forskelle i musikkens karakter gør det, at det er vanskeligt at måle og begrænse den samlede effekt effektivt fra sådanne afspillere. Side 5 En konklusion på ovenstående er, at det er svært at måle eksponeringen og at vurdere effekten på hørelsen effektivt. Et element, som er med til at besværliggøre sådanne målinger, er, at der er reflekser i øret, som er med til at begrænse lydens skadelige påvirkninger. Der er forholdsvis sikker viden om, at en høj pludselig lydpåvirkning (fx fra et kanonskud eller fra et hundeprop-pistolskud tæt ved øret svarende til db) kan bevirke høreskade i større eller mindre grad især hvis det kommer uventet, således at sikkerhedsrefleksen i øret ikke når at reagere. Omvendt kan den enkelte udsættes for et højt vedvarende lydtryk over et par timer, uden at dette nødvendigvis resulterer i hørenedsættelse fordi refleksen i øret er med til at begrænse effekten. Problemets omfang Der er ingen nyere danske opgørelser over antallet af patienter med henholdsvis tinnitus og høreskader. Landspatientregisteret har kun tal for indlæggelser og ambulant behandling i hospitalsregi, men ingen opgørelser fra praktiserende læger og fra ørelæger, som må formodes at være af meget større størrelsesorden. Der findes kun enkelte tal fra tidligere danske undersøgelser. Tal fra SUSYundersøgelsen i 2005 viser, at 9,1% af befolkningen har tinnitus.(nye SUSY-tal fra 2009 afventes og leveres når de frigives). Tal fra telefoninterviews blandt 957 unge mellem 13 og 20 år i 2005 viste, at 19,4% af de unge havde oplevet at have ringen eller susen for ørene mindst en gang om måneden. Resultater fra udskolingsundersøgelserne i 11 kommuner i Region Hovedstaden for årgangen 2007/2008. viser, at der er registreret data for hørelse for 4226 elever (i 9. klasse) svarende til 95,1 % af de deltagende elever og 88,2 % af samtlige antal elever i de undersøgte klasser. Høredata er registreret som diagnoser, således at let hørenedsættelse er defineret som høretærskel på db for en eller flere frekvenser på et eller begge ører, mens sværere hørenedsættelse er defineret som høretærskel på 35 db eller derover for en eller flere frekvenser på et eller begge ører. Der eksisterer ikke tilsvarende data fra tidligere

6 årgange. Det er således endnu ikke muligt at belyse udviklingen i høretab over tid. Tabel 2. Data fra udskolingsundersøgelser, Region Hovedstaden, 2007/2008. Hørenedsættelse fordelt på køn. Side 6 Drenge ja Drenge i alt Piger ja Piger i alt Antal elever Drenge Piger Samlet Høretab db 11,0 % 11,3 % 11,1 % Høretab > 30 db 3,7 % 4,1 % 3,9 % Et andet forslag til at få belyst udviklingen af høretab over tid i den danske befolkning kunne være at rekvirere sessionstal om problematikken over de seneste 20 år. Målte lydniveauer på spillestederne Målinger i tabel 3, som fik foretaget i 2005 af lydniveauet i biografer, til koncerter og på diskoteker, peger på, at lydniveauet er højt til koncerter og på diskoteker, mens lydniveauet i biograferne ikke medfører en belastning, der kan anses for at være høreskadende 2. Der blev her målt på steder og forestillinger, som børn og unge har adgang til eller har særlig interesse i. Tabel 3. lokaliteter og målt lydniveau, kilde: SST, 2005 Biografforestillinger < 75 db Koncert 1 99 db Koncert db Diskotek 1 99 db Diskotek db Konklusionen på målingerne var, at på arbejdsmarkedet vil udsættelse for tilsvarende støj som ved koncerterne og på diskotekerne, medføre overskridelse af grænseværdien efter mindre end 20 minutter. 2 Lydmålinger i biografer, til koncerter og på diskoteker. Møberg, Akustiknet for, 2005.

7 Side 7 Figur 1 Lydbarometer, Kilde: Delta, 2002 Nordiske initiativer til at begrænse støj ved musikarrangementer Der eksisterer ikke sikre grænseværdier for, hvornår musik ved musikarrangementer ikke har en skadelig effekt eller ikke medfører gener. Begrundelsen er dels, at musik indeholder et kvalitativt element (hvad der er vellyd for den ene, er larm for den anden og derfor generende). Herudover skifter musikken som tidligere nævnt - hele tiden frekvens og lydtryk, og er dermed varierende i sin påvirkning af den enkelte. Af samme årsag er det vanskeligt at måle musikkens eksponering og samlede størrelse. I øjeblikket benytter Norge de såkaldte DIN-måleretningslinjer, som er internationale, men vanskelige at benytte og måle, mens Sverige benytter en metode, hvor der tages højde for folks adfærd under et musikarrangement (der måles forskellige steder under arrangementet). Endelig benytter den danske musikbranche en tredje metode. - det såkaldte 10 EaZy til at måle lyden på spillesteder. Den bruges blandt andet på Roskilde Festivalen hvor gennemsnittet målt over 15 min. ligger til grund for resultaterne. For øjeblikket arbejder industrien på at opstille nogle klare og ensartede retningslinjer for måling af musikken og af påvirkningen, som efter sigende kan benyttes i fremtidige retningslinjer for musikkens påvirkning og for fastsættelse af retningslinjer for musikarrangementer.

8 Der har i dec været holdt et samarbejdsmøde mellem Norge, Sverige og Danmark med henblik på at sammenligne reglerne i de tre lande samt undersøge hvordan reglerne overholdes. Side 8 Norsk vejledning for støj Sundhedsministeriet i Norge er i gang med at udarbejde en vejledning for, hvor højt der må spilles, for at beskytte publikum. De norske regler udtrykkes som: Grænseværdier og standarder, der som udgangspunkt er vejledende, men som kommuner kan gøre til bindende lokale retningslinjer for koncerter, festivaler og virksomheder som træningscentre, restauranter, diskoteker, biografer ol. Reglerne gælder både ved ude- og inde-arrangementer og både for enkeltstående og permanente arrangementer. Den kommende norske vejledning beskriver: I arbejdssammenhænge gælder, at den gennemsnitlige lydgengivelse ikke må overstige 85 db i gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag, mens lydgengivelse i enkelttilfælde (peak) ikke må overstige 130 db. For alle andre end ansatte gælder det, at kommuner anbefales at stille krav om en gennemsnitlig varslingsgrænse på 92 db ved sådanne arrangementer og et maks (peak)niveau på 130 db. Hvis varslingsgrænsen overskrides op til 99 db - kræves det: at der er information til stede, der angiver, at der er risiko for hørenedsættelse (fx på bagsiden af koncertbilletter). Herudover at der tilbydes høreværn uden omkostninger, at der forefindes stillezoner, hvor niveauet ikke overskrider 85dB samt at lydniveauet registreres mhp dokumentation. Hertil er der opstillet andre forslag til tiltag ved sådanne arrangementer, som kan benyttes efter behov. Eksempelvis: At scenen har en afstand til naboer på m, koordineret planlægning samt andre hensyn til naboer. Svenske anbefalinger for lydniveauet I Sverige blev en række almene råd i 2005 lavet til anbefalinger om lydniveauet til alle steder og lokaler, hvor der spilles høj musik. Dvs. at anbefalingerne både kan dække over koncerter, festivaler og virksomheder som træningscentre, restauranter, diskoteker, biografer ol. Anbefalingerne gælder både indendørs og udendørs og kan benyttes af kommuner til regulering af støj ved musikarrange-

9 menter. Kommuner, som benytter anbefalingerne, foretager også kontrolbesøg på spillestederne for at vurdere, hvor vidt reglerne overholdes. Anbefalinger er delt op i to, alt efter børnenes alder: 1) Retningslinier for lokaler og pladser, hvor børn under 13 år, ikke har adgang: Her må den maksimale lyd være 115 db og den gennemsnitlige lyd max være 100 db 3 (bemærk at maksimal lyd ikke er det samme som peakniveau. Maksimal lyd måles over 250 msek. mens peakniveau er det absolut højeste lydniveau uanset udbredelse i tid). Side 9 2) Retningslinier for lokaler, hvor såvel børn og voksne har adgang. Her må den maksimale lyd være 110 db og den gennemsnitlige lyd være 97 db. Det står samtidig beskrevet i anbefalingerne, at virksomhedsudøveren ifølge lovgivningen løbende skal kontrollere, om der sker skader på menneskers sundhed, og kontrol af lydniveauer, ud fra standardiserede målemetoder. Grunden til, at der er lavet forskel på børn og voksne i anbefalingerne, er 4 : At børn betragtes som en særlig risikogruppe mht. høretab fordi dyreforsøg har vist, at nyfødte unger har større følsomhed overfor høreskader end voksne Børn har ikke så stor viden om, hvordan støjen kan påvirke dem og kan derfor ikke beskytte sig så godt som voksne Børn vælger ikke altid deres eget miljø og kan derfor færdes i miljøer, uden at vide at de bliver udsat for høje støjniveauer. 13-års alderen er bl.a. valgt, da børn i Sverige skifter til en ny skole i den alder. Lovgivningen er fulgt op med kurser for kommunerne i, hvordan de kan måle lydniveauet. En spørgeskemaundersøgelse fra 2007 blandt de 93 kommuner har vist, at i 25 % af kommunerne er lydniveauerne blevet overskredet en eller flere gange. Dette blev vurderet ud fra i alt 312 lydmålinger, hvoraf 60 af dem (19 %) overskred 3 Den gennemsnitlige værdi beskrives i anbefalingen som ekvivalent lyd, der er den A-vejede ekvivalente lydniveau under en vis tidsperiode (T). 4 Kilde den svenske Socialstyrelses hjemmeside, Spørgsmål/svar om høje lydniveauer.

10 Socialstyrelsens anbefalinger 5. Anbefalingerne i Sverige skal i øvrigt vurderes i 2011 for evt. revisioner. Nuværende lokale aftaler i Danmak Roskilde Festivalen har siden 2007 haft følgende regler: I kontraktgrundlaget med alle bands er det aftalt, at det maksimalt gennemsnitlige lydniveau for Orange scene og Arena scene er 103 dba og for de øvrige scener 102 dba målt over 15 minutter ved mikserpositionen. I festivalens aftalegrundlag står desuden, at Roskilde Festival har mulighed for at overtage kontrollen med lydpulten, såfremt lydmanden er på vej til at overbelaste anlægget eller udviser manglende evner til at kontrollere lyden. Reglerne fra Roskilde Festivalen er ifølge i følge uofficielle kilder også udbredt til andre danske spillesteder, om end omfanget er ukendt. Side 10 Konklusion og potentiale for at opstille retningslinjer for lydpåvirkning ved koncerter og musikarrangementer: Der er rimelig evidens for, at høreskader kan relateres til den samlede dosis af lydpåvirkninger af et vist lydtryk og over en vis tid. Der er evidens for, at hørenedsættelser kan relateres til meget høje, især uventede, lydpåvirkninger. Støjskader afhænger således af tre faktorer knyttet til lyden: lydtryk, varighed, lydens kvalitet (impuls/kontinuert) og herudover af en faktor knyttet til individet, nemlig en individuel følsomhed. Høreskader konstateres som regel senere, evt. langt senere, end eksponeringen. De skadevoldende begivenheder kan derfor være glemt, eller lydkilderne findes måske ikke mere eller er modificerede i. Det er vanskeligt at løfte den sundhedsfaglige evidens for, at hørenedsættelse og andre høreskader skyldes hyppig koncertdeltagelse og højt lydtryk - om end der er rimelig sikkerhed for, at en større andel blandt musikere og lydteknikere har en nedsat hørelse sammenlignet med befolkningen som helhed. Som det fremgår af det ovenstående, skal der en større udredning til for at kunne opstille retningslinjer for musikpåvirkningen med en sundhedsfaglig begrundelse eller man må benytte sig af et forsigtighedsprincip ud fra en politisk overvejelse. Det skal endvidere præciseres, hvorvidt man ønsker retningslinjer for både at begrænse gener og/eller det kun skal omfatte egentlige hørenedsættende påvirkninger. 5

11 Relevante links 1) Artikel om: Sound System Equipment, 6/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%A0%87%E5%87%86/ /1/BS %20EN% pdf Side 11 2) Det norske Helsedirektoratets udkast til en vejledning om støj 3) Miljøstyrelsen, Evaluering af vejstøjstrategien 4.htm 4) Lydbarometer fra DELTA ad&gid=18&itemid=50 : 5) Publikation om Sundhed i miljøarbejdet, 6) Materialer fra BAR om lovgivningen om støj og sætter fokus på måling af lydblastninger, høreskader og risiko samt forebyggelse 7) Materiale fra CEFU om unge og handicap - herunder høretab: i Svar fra s sagkyndige

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 Støj fra menneskelig aktivitet - Et udredningsarbejde Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: 87-7904-155-8 Tryk: DTKommunikation

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere