Naturhistorisk Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturhistorisk Museum"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS SAMLINGER OG ARKIV... 5 MUSEETS INDSAMLING, UNDERSØGELSER OG FORSKNING... 6 MUSEET SOM FORVALTNINGSORGAN OG VIDENCENTER... 8 BYGNINGER OG LOKALER... 9 MUSEETS LEDELSE OG PERSONALE KONKLUSION OG ANBEFALINGER Bilag Udtalelse fra Statens Naturvidenskabelige forskningsråd Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie 2

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere 15 statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, som sikrer en bred repræsentation. Kulturarvsstyrelsen udarbejdede i efteråret 2003 en redegørelse om museer med et særligt statsligt tilskud efter museumslovens 16. Vedrørende Naturhistorisk Museum konkluderede 16 redegørelsen, at der skulle gennemføres en kvalitetsvurdering af museet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum er baseret på: Museets besvarelse af styrelsens kvalitetsvurderings-spørgeskema og indsendte bilag, som blev modtaget i Kulturarvsstyrelsen den 2. juli En besigtigelse af museets udstillinger, magasiner og kontorer den 8. september 2004 med efterfølgende drøftelse. Fra museet deltog bestyrelsesformand Svend Kaaber, museumsdirektør Thomas Secher Jensen, museumsinspektør Henrik Sell og regnskabschef Jonna Pedersen. Fra Kulturarvsstyrelsen deltog: Kontorchef Frank Rechendorff Møller og konsulenterne Michael Lauenborg, Ebbe Keld Pedersen og Hanne Larsen. Evaluering af museets indsendte forskningspublikationer foretaget ved Statens Naturvidenskabeligt Forskningsråd, som udpegede lektor Ivan Nielsen, Biologisk Institut på Aarhus Universitet til at forestå evalueringen. Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie har til denne evaluering knyttet en udtalelse vedrørende museets forskningspublikationer (de to udtalelser vedlægges rapporten). Kulturarvsstyrelsen rettede den 26. marts 2004 henvendelse til Århus Kommune med en forespørgsel om særlige bemærkninger eller synspunkter i forbindelse med kvalitetsvurderingen. Århus Kommune meddelte den 6. juli 2004, at kommunen lægger vægt på kvaliteten af museets udstillings- og formidlingsaktiviteter. Naturhistorisk Museum Museet er et statsanerkendt naturhistorisk museum efter museumslovens 15 og 16 med følgende ansvarsområde: Naturhistorisk Museums formål er at fremme naturhistorisk forskning og sprede kendskab til videnskabens resultater på dette område. Dette tilgodeses bl.a. ved, at museet driver og støtter forskning, opretholder og videreudvikler de videnskabelige samlinger og de offentligt tilgængelige udstillingssamlinger, samarbejder med andre museer, med de biologiske institutter ved Aarhus Universitet og med forskellige kategorier af skoler med henblik på museets anvendelse i naturhistorieundervisningen. (Vedtægternes 2). Naturhistorisk Museum er en selvejende institution, som blev oprettet i 1921 og endeligt etableret i Museet i Universitetsparken blev indviet i 1941, og samme år fik museet doneret gården Nedre Strandkær, som blev indrettet til forsknings- og kursuscenteret Molslaboratoriet. Museumsdirektør Thomas Secher Jensen, mag. og lic. Scient. 3

4 Bestyrelsesformand: Svend Kaaber, valgt til bestyrelsen af Jysk Forening for Naturvidenskab. Museets arbejdsgrundlag og formål Vedtægtsbestemt ansvarsområde Naturhistorisk Museum er landets næststørste naturhistoriske museum målt i samlingernes størrelse og i museets udstillingsareal. Ifølge museets vedtægter 2, skal museet opretholde og videreudvikle videnskabelige samlinger og give offentlig adgang til udstillingssamlinger. Museet skal desuden forske og formidle målrettet til nytte for naturhistorieundervisning. Museets ansvarsområde er ikke geografisk defineret og vedtægterne sætter ikke rammer for det faglige naturvidenskabelige undersøgelsesområde. Museets genstands- og præparatsamlinger, der hovedsagelig rummer danske samlinger af botanik, zoologi og lydoptagelser samt i mindre omfang geologi, afspejler en omfattende undersøgelsesvirksomhed siden museets etablering. Museet påpeger, at det bredt favnende ansvarsområde har den svaghed, at ressourcerne bliver spredt så meget, at det kan være svært at fokusere arbejdet. Museet har derfor valgt at fokusere på zoologisk økologi, men søger at opretholde en medarbejderstab, som dækker det naturhistoriske undersøgelsesområde bredt, så museet kan formidle alle dele af naturhistorien. Som det fremgik af Kulturarvsstyrelsens 16 redegørelse fra 2003, rummer museet nationalt betydningsfulde samlinger af danske og udenlandske dyr, som også benyttes af forskere fra ind- og udland. Museet opgiver det samlede antal forespørgsler til ca i Museet tilstræber i sin formidling at dække en meget bred vifte af naturhistoriske og naturvidenskabelige fagområder. På forskningsområdet koncentrerer museet i højere grad ressourcerne på særlige emner indenfor naturvidenskaberne. Det anbefales alligevel, at museet tager initiativer, som kan medvirke til at koncentrere ressourcerne til fordel for en styrkelse af de prioriterede indsatsområder. Museet bør overveje at formulere en strategi for fastholdelse af det valgte fokus på zoologisk økologi. Samarbejde og medlemskaber Museet deltager meget aktivt i museumsfaglige sammenhænge i såvel museumspolitisk samarbejde som det naturhistoriske faglige museumsarbejde. Museumsdirektøren har i en årrække været formand for Dansk Naturhistorisk Museumsforening og medlem af forretningsudvalget for Samrådet af Danske Museumsforeninger. Desuden er museumsdirektøren medlem af Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie. Museet er blandt andet repræsenteret i Museumshøjskolens bestyrelse, i Dansk ICOM og i Foreningen af Museumsformidlere i Danmark. Af internationale medlemskaber kan nævnes CASTEX, som er et samarbejde mellem naturhistoriske museer i Europa, og ECSITE; European Collaborative for Science & Technology Exhibitions. Museets medarbejdere er medlemmer af en lang række danske naturorganisationer og -foreninger, hvilket prioriteres højt af museet. Af eksempler kan nævnes Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 4

5 ornitologisk Forening, Global Biodiversity Information Facilities og Dansk Pattedyrforening. Desuden er flere medarbejdere medlemmer af redaktionerne for 4 naturvidenskabelige tidsskrifter. Museets medarbejdere er desuden medlemmer af en række udenlandske foreninger, som The Association for the Study of Animal Behaviour, The International Bioarcoustics Council, Ecological Society of America og EURAAC European Association of Acarologists. Museet har tætte samarbejdsrelationer med Aarhus Universitet, herunder fælles ph.d.- og specialestuderende. Museet samarbejder også med universitetet om undervisningsforløb af biologistuderende og kursusforløb på Molslaboratoriet. Museet samarbejder med en række ministerier, styrelser og forskningscentre af relevans for museets ansvarsområde, blandt andet Skov- og Naturstyrelsen, Forskningscenter Risø, Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscenteret for Skov og Landskab og Statens Skadedyrslaboratorium. Desuden samarbejdes med øvrige (hovedsageligt naturhistoriske) museer i Danmark. Der findes tre naturhistoriske museer i Danmark, som arbejder med zoologi. Zoologisk Museum i København fokuser på taksonomi (klassificering), hvor Naturhistorisk Museum i Århus i højere grad ser på økologiske helheder. Svendborg Zoologiske Museum har i mindre grad relaterede samlinger. Det er positivt, at museet i høj grad samarbejder med øvrige museer og andre relevante institutioner. Det anbefales dog, at museet overvejer sit ressourceforbrug i forhold til den aktive deltagelse i de mange foreninger og organisationer, så museet sikrer, at tidsforbruget står i et fornuftigt forhold til den nytte, museet har af disse udadvendte aktiviteter. Museets samlinger og arkiv Museet har store samlinger af naturhistoriske genstande og præparater med hovedvægt på perioden 1750 til i dag. Museet har blandt andet en væsentlig zoologisk samling, som er økologisk-faunistisk opbygget med samlinger af dyr fra bestemte naturtyper, for eksempel vandløb, hede og landbrugsjord. Disse samlinger dækker hele landet og fungerer som referencemateriale i forhold til lignende naturtyper i andre dele af Europa (hvorfra museet også har prøver). Museet yder en systematisk indsats for bevaring af samlingerne, som i høj grad benyttes både af interne og eksterne forskere. Desuden sikrer museet naturhistoriske helhedsprøver, som viser de økologiske betingelser for dyreliv i Danmark gennem tiden. Når museet modtager samlingspræparater som gaver eller ved forskningsprojekter, sker der en systematisk grov-registrering af omfang, giver og indsamler m.v. Herefter frysebehandles alt materiale. Derefter registreres materialet i de relevante samlingsprotokoller. Der registreres ofte store mængder præparater, og derfor optælles normalt kun antal enkelte dyr. Der kan for eksempel ved indlemmelse af insekter være tale om samlinger på flere tusinde dyr. Efter indlemmelse i samlingerne bliver oplysninger om de enkelte præparater Edb-registreret. Museet oplyser, at der er et stort efterslæb på registreringen, og at der ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til, at museet kan være ajour med registreringen. 5

6 Museet angiver, at det er meget forskelligt for de forskellige samlinger, i hvilken udstrækning disse er registreret på Edb. Museet oplyser desuden, at museet bruger mange forskellige databaser: DB3, DB3+, DB4, DataPerfect, Excel og Acces. I revisionsprotokollat til årsrapporten for 2003 har revisor ikke haft særlige bemærkninger vedrørende samlingsrevisionen, hvor det stikprøvevis er blevet påset, at registrering og protokoller føres på en entydig måde, og at der er sikret sammenhæng mellem genstand og registrering. Museet skal forbedre sin registreringspraksis. På et statsanerkendt museum må det forventes, at der er ressourcer til denne helt basale fastholdelse af viden. Registrering er en opgave på niveau med indsamling, bevaring, forskning og formidling, og registreringen bør ikke prioriteres lavere end disse øvrige opgaver, der er nævnt i museumslovens 2. Det anbefales, at museet overvejer sin brug af registreringsdatabaser. Museet kan med fordel koncentrere sig om et mindre antal databasetyper, således museet ikke skal have ekspertise inden for så mange forskellige registreringssystemer. Desuden anbefales i den forbindelse, at der udarbejdes nogle retningslinier for registreringspraksis, således at kendskabet til databasernes vedligehold og brug ikke afhænger alene af den enkelte forskes kendskab til området. Dertil skal det anbefales, at museet tager initiativer til at sikre et centralt overblik over alle museets samlinger. Formålet er at sikre videnfastholdelsen til nytte for forskningen på lang sigt. Museets indsamling, undersøgelser og forskning Forskning Museet driver forskning indenfor følgende områder; Faunistiske undersøgelser af insekter, vandløbsdyr og pattedyr, taksonomiske undersøgelser af insekter og jordbundsdyr, jordbundsbiologi, ferskvandsbiologi, kulturlandskabets økologi, bioakustik og konserveringsteknik. Museet oplyser, at der ikke findes egentlige forskningsarkiver, og at forskningsmateriale i forbindelse med museets undersøgelser betragtes som den enkelte forskers eget materiale. Museet har tilkendegivet et ønske om at styrke tilrettelægningen og fokuseringen af forskningen ved ansættelse af en forskningsprofessor, som der pt. ikke er økonomiske ressourcer til. Eksterne forskere udfører projekter på Molslaboratoriets arealer og ved udlån fra museets samlinger. Dette har ført til en lang række forskningspublikationer. I forbindelse med kvalitetsvurderingen er museet blevet bedt om at indsende forskningspublikationer fra perioden Museet har indsendt et omfangsrigt materiale, som er blevet evalueret af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Desuden har Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie udtalt sig om museets forskning i forlængelse af forskningsrådets evaluering. Begge udtalelser er vedlagt som bilag. I hovedtræk vurderer Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, at museets medarbejdere har en lang tradition for videnskabeligt samarbejde med relevante forskningsinstitutioner. En stor del af museets forskningspublikationer kan tilskrives én medarbejder ved museet, som er 1. forfatter på ca. halvdelen af afhandlingerne. Det vurderes også, at museet er specialiseret i anvendt jordbundsforskning. Dette forskningstema er sammen med publikationerne om småpattedyr og fuglestemmer særdeles relevante for museets ansvarsområde. 6

7 I forskningsevalueringen konstateres en nedgang i antallet af publikationer i perioden, hvor 2001 var det mest produktive år. Forskningsrådet bedømmer museets forskningsmedarbejderes publikationsrate til at være under middel for en institution af Naturhistorisk Museums størrelse. Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie tilslutter sig forskningsrådets evaluering, men bemærker, at museet er en væsentlig naturhistorisk institution, der er særdeles aktiv indenfor den biologiske forskning i dansk naturhistorie. Rådet anser det for positivt, at museets leder har en stærk forskningsprofil og høj publikationsrate. Der savnes et fokus for forskningspublikationerne fra perioden , hvorfor rådet anbefaler, at museet i højere grad binder de forskellige forskningsområder sammen om et fælles tema. Både Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og Det Faglige Råd for Naturhistorie fremhæver museets betydelige indsats med udgivelse af populærvidenskabelige publikationer. Disse har en høj kvalitet og bidrager væsentligt til den naturvidenskabelige forskningskommunikation til offentligheden, herunder børn og unge. Museet bør forbedre fastholdelsen af viden på museet. Som forskningsinstitution under museumsloven bør museet i højere grad sikre, at de videnproducerende medarbejderes undersøgelser knyttes til et undersøgelses- eller forskningsarkiv. Formålet er at sikre museet som et videncenter, hvor det er muligt i fremtiden at genoptage undersøgelser på baggrund af tidligere medarbejderes forskningsresultater. Museet anbefales desuden at udarbejde en forsknings- og undersøgelsesstrategi, som kan være medvirkende til en øget fokusering både af de forskningsmæssige ressourcer og af museets ansvarsområde. Museet bør også tage initiativer, som kan sikre, at museets seniorforskere i højere grad publicerer deres forskningsresultater gennem egentlig videnskabelig publicering til nytte for andre museer og forskere, der beskæftiger sig med relaterede forskningsområder. Indsamling Museets indsamling sker hovedsageligt med baggrund i forskningsprojekter i ind- og udland. Der indsamles også for at øge samlingernes repræsentativitet. Museet modtager mange gaver årligt, hovedsageligt insektsamlinger fra private samlere. Museet har desuden påbegyndt en løbende indsamling med henblik på at opbygge en referencesamling over samtlige danske naturhistoriske objekter, og der arbejdes systematisk og strategisk med indsamlingen. Museet anbefales at overveje det hensigtsmæssige i det meget bredt formulerede indsamlingsområde: Samtlige danske naturhistoriske objekter. Det bør overvejes, at samarbejde med andre naturhistoriske museer om en koordinering af denne omfattende indsamlingsindsats. Formidling Museet har en målrettet formidlingsstrategi og en formidlingspraksis, som i høj grad aktiverer publikum blandt andet gennem interaktive elementer i udstillinger og ekskursioner. Museets strategiske mål med 7

8 formidlingen er at skabe overblik og sammenhæng i den store mængde af biologisk viden og at øge befolkningens interesse for naturhistorie og naturvidenskab. Museet har mange varierede formidlingsaktiviteter, som målrettes til forskellige brugere. Der benyttes forskellige strategier overfor hhv. børn, unge, skoleklasser, familier, turister og indvandrere. Et eksempel er natur- og miljøklubben Falkeøje, hvor der afvikles forskellige arrangementer ude i naturen eller på museet for børn i skolealderen og deres forældre. Museet råder over et stort udstillingsareal på i alt m². Af museets 4 basisudstillinger er de to udstillinger fra 1941 og én udstilling fra begyndelsen af 1950 erne. De ældste udstillinger lever ikke op til museets formidlingsstrategi om at skabe overblik og sammenhæng, da der i enkelte udstillinger alene tekstes med information, som kan identificere de udstillede præparater. Museet har i årenes løb forsøgt at modernisere de ældre udstillinger, med museet erkender, at udstillingerne trænger til at blive nyopstillede. Museet har en velfungerende skoletjeneste, som varetager museets undervisning og formidling til skoler. Skoletjenesten har en række undervisningstilbud og afholder forskellige tematiske arrangementer for skoleklasser, for eksempel Natur-leg-vis med forskellige naturaktiviteter, hvor ca børn deltager. Der afholdes også kurser for lærere, hvilket har til formål at opkvalificere folkeskoleundervisningen i naturfag. En række af disse kurser udbydes i samarbejde med Århus Kommunes Skolevæsen. I 2003 gennemførte 150 undervisere Skoletjenestens lærerkurser. Museets videnskabelige medarbejdere underviser studerende på Aarhus Universitet indenfor medarbejdernes faglige specialer, ligesom der jævnligt holdes foredrag for universitetsstuderende. Som nævnt under Forskning ovenfor er museets populærvidenskabelige publikationer af høj kvalitet, for eksempel tidsskriftet Natur og Museum, der udkommer tematisk 4 gange årligt. Museet arbejder strategisk med at formidle ny viden gennem særudstillinger, publikationer o.a. Museets forskning formidles også løbende på museets hjemmeside. Museet har udviklet TaggedX, som er en digital formidling via PDA er (håndholdte computere), hvor besøgende kan hente supplerende oplysninger om genstandene i udstillingerne. TaggedX kan forlænge museumsbesøget, ved at den besøgende kan sende informationer om museets genstande til sin hjemmecomputer. Museets besøgtes i 2003 af gæster. Museet har en fremragende formidlingspraksis med målrettede aktiviteter til forskellige brugergrupper og med en særdeles aktiv skoletjeneste. Men museets ældre udstillinger lever ikke op til museets erklærede mål med formidlingen om at skabe overblik og sammenhæng i den biologiske viden. Flere af disse udstillinger har karakter af at være studiesamlinger, hvor genstande og præparater står forholdsvis uformidlet udstillet. På denne baggrund anbefales museet på sigt at etablere nye udstillinger, der i højere grad er tilpasset såvel et nutidigt publikum som museets formidlingsstrategi. Museet som forvaltningsorgan og videncenter Museet modtager mange forespørgsler fra amter, interesseorganisationer og konsulentfirmaer i forbindelse med sager om naturgenopretning, motorvejslinieføringer og vandløbsvedligeholdelse. 8

9 Museet deltager i ca. 3-5 af sådanne større sager om året, for eksempel Reintroduktionen af bæver i Danmark og Faunaudviklingen i vandløb i Sønderjyllands Amt Museet er desuden aktiv deltager i pilotprojektet vedrørende etablering af en nationalpark i Mols Bjerge, hvor museumsdirektøren er medlem af styringsgruppen, og hvor museets medarbejdere på Molslaboratoriet deltager i arbejdsgrupper under pilotprojektet. Museet bemærker, at disse aktiviteter betyder, at en del af museets forskning bliver trukket i retning mod emner af samfundsmæssig høj interesse. Museet oplyser, at det ikke er repræsenteret i Kulturmiljørådet i Århus Amt, hvilket museet ser som en svaghed for kulturmiljøarbejdet i regionen. Det er positivt, at museet har et konstruktivt samarbejde med myndigheder og forvaltninger. I forbindelse med forskellige eksternt foranstaltede undersøgelser bør museet fortsat sikre, at opgavernes relevans står i et konstruktivt forhold til museets ansvarsområde og til prioriteringen af museets ressourcer og opgaver jf. museumslovens 2. Bygninger og lokaler Naturhistorisk Museum ejer bygningerne og grundene i Universitetsparken og på Mols. Begge bygningskomplekser har en alder, som medfører betydelige vedligeholdelsesudgifter. Museumsbygningen i Universitetsparken ligger på en m² stor grund. Bygningen er velegnet til udstillingsformål, og der er gode kontorforhold og værksteder i museumsbygningen. Museet bemærker at beliggenheden i Universitetsparken er værdifuld på grund af den tætte tilknytning til forskningsmiljøet på Aarhus Universitet. Molslaboratoriet består af et naturområde på 150 hektar, som rummer et omfattende datamateriale over dyr og planter i Mols Bjerge. Arealet benyttes i forsknings- og formidlingsøjemed. Her arbejdes blandt andet med at analysere menneskets påvirkninger af naturen, og stedet er en ofte brugt undervisningslejrskole for gymnasieklasser fra hele landet. Der er generelt god tilgængelighed for handicappede til museets udstillingslokaler. Dog er det ikke muligt for kørestolsbrugere at få adgang til museets skolestue på 3. sal. I 1965 blev der på museets grund opført to bygninger; Knasten og Kantinen i tilknytning til museet. Bygningerne benyttes både af universitetet og museet. Aarhus Universitet flytter fra Knasten pr. 1. juli 2005, og der hersker uklarhed om betingelserne for museets overtagelse af denne tilbygning. Der har hidtil eksisteret en aftale mellem Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum om, at museet vederlagsfrit får overdraget bygningen ved universitetets fraflytning. Imidlertid ejes bygningen nu af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, hvorfor betingelserne for bygningsoverdragelsen har ændret sig. Kulturarvsstyrelsen anbefaler museet at skabe klarhed over karakteren af problemerne med overtagelse af bygningen Knasten. Museet bør i samarbejde med Aarhus Universitet udrede status for den hidtidige aftale om overdragelsen samt 9

10 om forhold vedrørende bygningens stand ved universitetets fraflytning og vedrørende det økonomiske ansvar i forbindelse med museets ibrugtagning af Knasten. Magasiner, konservering og bevaring I museumsbygningen findes flere magasiner, som i alt udgør 650 m². Museet har fordelt ansvaret for de enkelte magasiner på forskellige medarbejdere. Magasinerne benyttes dagligt i forsknings- og formidlingsøjemed, og samlingerne efterses regelmæssigt for skadedyrsangreb. Museet ejer desuden et magasin i Trige udenfor Århus med et samlet opbevaringsareal på 900 m². Her opmagasineres genstande og præparater, som ikke jævnligt benyttes i forsknings- og formidlingsarbejde. Magasinerne er overvejende velordnede med en systematisk sortering af genstande og præparater. Men nogle af magasinerne i museumsbygningen er overfyldte, hvilket i nogen grad vanskeliggør en aktiv brug af samlingerne. Museet anbefales at gennemgå magasinerne i museumsbygningen. I forlængelse heraf bør det overvejes, om dele af samlingerne i museumsbygningens magasiner med fordel kan overflyttes til magasinet i Trige, så der kan skabes forbedrede pladsforhold i museumsbygningens magasiner. Museets ledelse og personale En gang årligt drøfter museets bestyrelse de overordnede udviklingslinier og strategier for museet efter oplæg fra museumsdirektøren. Bestyrelsen forholder sig også til museets arbejdsgrundlag gennem drøftelser af Museumsloven og ICOMs etiske regler. Museet har 23 fastansatte medarbejdere og 6 fuldtidsansatte medarbejdere i flexjob-ordninger. Der holdes månedlige personalemøder med samtlige medarbejdere, og ved disse møder drøftes blandt andet Museumsloven og ICOMs etiske regler. Museet har gennemført en arbejdspladsvurdering, og der er indgået aftaler om politik og alkoholpolitik. I de senere år har museet foretaget besparelser på medarbejdersiden, hvorfor en række stillinger er ubesatte, blandt andet stillingerne som museumsinspektør (siden 1989), bibliotekar (siden 2002) og konservator (siden 2002). Museet mener, at der er flere funktioner og kompetencer, som museet ikke er tilstrækkeligt dækket ind med. Museet ønsker, som tidligere nævnt, at ansætte en forskningsprofessor, der kan fungere som forskningschef. Desuden savnes personale til arbejdsopgaver indenfor kommunikation, IT og projektledelse. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet (ved en given mulighed for nyansættelse) overvejer, hvilken funktion det er væsentligst at få dækket. Under Museets samlinger og arkiv anbefaler Kulturarvsstyrelsen, at museet forbedrer sin registreringspraksis. Kulturarvsstyrelsen vil i henhold til dette anbefale museet at prioritere udnyttelsen af ressourcerne på en sådan måde, at museet kan udvikle en mere hensigtsmæssig registrering af museets samlinger. 10

11 Museets økonomi Museet er beliggende i Århus Kommune, som har indgået en regional kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen betyder, at kommunen i højere grad end ellers kan disponere og prioritere de samlede statslige tilskudsmidler mellem de forskellige kulturområder. Museet samlede driftsregnskab for 2003 Tilskud fra Kulturministeriet Tilskud fra Aarhus Universitet Tilskud fra Århus kommune (til Skoletjenesten) Særtilskud fra Kulturministeriet Særtilskud fra Aarhus Universitet Andre tilskud og bevillinger kr kr kr kr kr kr kr. Museet har en betydelig indtjening gennem ekstern projektfinansiering, som i 2003 er opgivet til kr. og en entréindtjening på ca kr. Museet påpeger, at museets driftstilskud ikke procentvis har fulgt den almindelige pris- og lønudvikling fra 1997 til 2003, og at museet derfor i 2002 måtte gennemføre personalereduktioner. Museet konstaterer, at der er et vigende bevillingsniveau, som har negativ indflydelse på museets opgaveløsning. På trods af dette må Kulturarvsstyrelsen henstille til, at museet sikrer løsningen af de lovbundne opgaver indenfor den økonomiske ramme, som museet på et givent tidspunkt har til rådighed. Konklusion og anbefalinger Naturhistorisk Museum har oplyst, at den grundige selvevaluering i forbindelse med besvarelsen af Kulturarvsstyrelsens spørgeskema blev vurderet som en konstruktiv proces, hvor medarbejdere fra forskellige afdelinger fik lejlighed til at se på museet i sin helhed. Museumsloven sætter en række krav til et statsanerkendt museum. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at Naturhistorisk Museum lever op til forudsætningerne for statsanerkendelsen, som disse er beskrevet i museumsloven. Det er også Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at museet arbejder strategisk og målrettet med at indfri bestemmelserne i museets vedtægter. Museet er veldrevet og løser opgaverne indenfor indsamling, bevaring, forskning og formidling på en særdeles kompetent måde. Særligt er forskningsformidlingen til børn forbilledlig. Kulturarvsstyrelsen vil her give en række anbefalinger, som museet bør forholde sig til: Museet bør fastholde den kompetente forskningsformidling af det naturvidenskabelige område. Den gode praksis med at dele ud af erfaringerne med forskningsformidling til kolleger i museumsnetværket bør ligeledes fortsætte. Museets vedtægter giver meget vide rammer for museets varetagelse af det naturhistoriske ansvarsområde. Museet har taget initiativer til at sikre en fokusering af ansvarsområdet til 11

12 zoologisk økologi. Kulturarvsstyrelsen anerkender denne fokusering, men anbefaler også, at museet formulerer nogle kerneområder, som kan binde de forskellige forskningsområder sammen. Museets konstruktive samarbejde med andre museer og relevante institutioner bør ligeledes fastholdes til gavn for museets virksomhed og for øvrige museer. Museets medarbejdere deltager aktivt i en lang række naturhistoriske og naturvidenskabelige samarbejder og projekter. Desuden gennemfører museet en række undersøgelser på ekstern foranledning. Dette vurderes generelt positivt, men i tråd med anbefalingen ovenfor bør museet overveje tidsforbruget i forhold til museets nytte af engagementerne og museets samlede ressourcer. Museet bør koordinere sin indsamling i et samarbejde med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark. Museet bør tage initiativer til at sikre en systematisk registreringspraksis. Det anbefales at prioritere opgaven på linie med indsamling, bevaring, forskning og formidling, herunder at sikre faste retningslinier for brugen af forskellige registreringsdatabaser samt at skabe et overblik over registreringen af alle museets samlinger med henblik på en øget videndeling. Museet anbefales at øge graden af fastholdelse af viden på museet. Der bør oprettes et forsknings- og undersøgelsesarkiv, som kan sikre, at den viden den enkelte forsker oparbejder forankres i institutionen. Museet anbefales på sigt at erstatte de ældre udstillinger med nye udstillinger, som i højere grad kan formidle sammenhænge i den mangfoldige biologiske viden. Det anbefales desuden, at museet på sigt skaber forbedrede pladsforhold i magasinerne i museumsbygningen i Universitetsparken. 12

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas. Kvalitetsvurdering Ringsted Museum Køgevej 41 4100 Ringsted Januar 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Indholdsfortegnelse Ringsted Museum...2 Baggrund for kvalitetsvurderingen...3

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere