16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge"

Transkript

1 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej Kirke Hyllinge

2 Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse: 24. januar 2014 Bedriftens navn: Egholm CVR-nr: Ejendomsnummer: Matr. nr./ Ejerlav: Adresse: Bedrifts ejer og Ansøger: Ejerlav Matrikel nummer Egholm Hgd., Ferslev 1ad Egholm Hgd., Ferslev 1ø Egholm Hgd., Ferslev 1a Egholm Hgd., Ferslev 1g Egholm Hgd., Ferslev 1aa Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6n Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6c Egholm Hgd., Sæby 1au Egholm Hgd., Sæby 1f Egholm Hgd., Sæby 1as Egholm Hgd., Sæby 1ag Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6e Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 8b Biltris By, Sæby 7a Egholm Hgd., Sæby 3a Egholm Hgd., Sæby 3f Egholm Hgd., Sæby 3l Egholm Hgd., Sæby 1ba Biltris By, Sæby 9l Egholm Hgd., Sæby 1a Biltris By, Sæby 9a Egholm Hgd., Sæby 1ab Egholm Hgd., Sæby 1aø Egholm Hgd., Sæby 2c Egholm Hgd., Sæby 1g Egholm Hgd., Sæby 3k Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Kontaktperson på bedriften: Karsten Møller, mobil: Konsulent: Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf.nr.: / Mobil: Tilsynsmyndighed: Rådgiver: Kontrolleret af: Lejre Kommune Orbicon, Lotte Weesgaard, KS Peter Nygaard Helen Bovbjerg Sørensen, Lejre Kommune 2

3 Ikke-teknisk resumé Dorrik Aps har søgt Lejre Kommune om godkendelse af udbringningsarealer på bedriften Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Ansøgningen vedrører godkendelse af alle ejendommens udspredningsarealer, i alt 318,99 ha. Arealerne ligger i området mellem Skibby, Vellerup og Kirke Hyllinge. Der er arealer beliggende i både Lejre og Frederikssund Kommune. Ejendommen er beliggende i Lejre Kommune og der er indhentet 21 udtalelse fra Frederikssund Kommune for de 17,9 ha, som er beliggende i Frederikssund Kommune. Der søges en 16 godkendelse i forbindelse med modtagelse af husdyrgødning fra 321,83 DE (66 DE kvæggylle, 245 DE svinegylle, 10,83 DE anden organisk gødning) udover husdyrgødning fra egen bedrift i form af 14 DE fra kvæg/får og 13,3 DE fra heste. Der ansøges om godkendelse af alle ejendommens udspredningsarealer, i forbindelse med modtagelse af husdyrgødning fra 12 godkendt bedrift. Der modtages ikke husdyrgødning i nudrift men der udbringes husdyrgødning fra egen bedrift i form af kvæg-, får- og heste gødning. Arealerne dyrkes konventionelt. Ansøgningen er udløst af at der søges om en produktionsudvidelse af kvæg på ejendommen Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby. Udbringningsarealet til Trehøjevej 45 er beliggende indenfor nitratklasse 1 og 3 samt fosforklasse 2 og 3, hvorfor der kræves en godkendelse af arealerne efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr af d ). For at overholde det generelle afskæringskriterium med hensyn til N udvaskning og fosforoverskud er dyretrykket på arealerne nedsat. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Lejre Kommune en 16 godkendelse til arealerne på en række anførte vilkår. Arealerne afvander til Isefjord Indre og Ydre samt Roskilde Fjord, Indre. Disse er deloplande til Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord. Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre, at det tilladte ikke medfører en væsentlig øget virkning på miljøet. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Lejre Kommune en 16 godkendelse til ejendommen på en række anførte vilkår. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 Meddelelse om godkendelse... 7 Klagevejledning og offentliggørelse... 8 Vilkår for Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Generelle vilkår Vilkår for udbringningsarealer Lejre Kommunes samlede vurdering Påvirkning af omgivelserne BAT - bedste tilgængelige teknik Grundvand Overfladevand Internationale naturbeskyttelsesområder vandområder Natur Internationale naturbeskyttelsesområder terrestrisk natur Artsfredninger, rødlistearter og Bilag IV-arter Miljøteknisk beskrivelse Oplysninger om ansøger og ejerforhold Husdyrgødning BAT-redegørelse udbringning Harmoniregler Bilag 1: Oversigt over udbringningsarealer Bilag 2: Transportveje Bilag 3: Arealer ift. Natura 2000 (incl. 7 kategori 1 natur) Bilag 4: 3 beskyttet natur (incl. kategori 3 natur) Bilag 5: Grundvandsinteresser Bilag 6: Nitratklasser Bilag 7: Vandløb ved arealer Bilag 8: Beskyttede diger, fredede fortidsminder, lavbund Bilag 9 Udtalelse fra Frederikssund Kommune

5 Indledning Dorrik Aps har ansøgt om en 16 miljøgodkendelse til husdyrproduktion på ejendommen Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Ansøgningen vedrører et udbringningsareal på 318,99 ha som skal anvendes til udbringning af husdyrgødning svarende til 349,13 DE hvoraf de 321,83 DE er fra modtaget husdyrgødning (66 DE kvæggylle, 245 DE svinegylle, 10,83 DE anden organisk gødning). Husdyrgødning fra egen bedrift består af 13,3 DE hestegødning og 14 DE husdyrgødning fra kvæg og får. Ansøgningen er indsendt på baggrund af, at ejendommen Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby har fået en 12 miljøgodkendelse og har indgået en husdyrgødningsaftale med Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. På ejendommens jorder ansøges om en udbringning af husdyrgødning svarende til 1,09 DE/ha. I førsituationen udbringes husdyrgødning fra egen bedrift. Miljøgodkendelsen udarbejdes af Lejre Kommune med bistand fra Orbicon. Desuden indgår udtalelse fra Frederikssund Kommune da en del af arealerne er beliggende i denne kommune. Læsevejledning Godkendelsen er opbygget, så vilkår står først sammen med begrundelserne for vilkårene. Derefter følger Lejre Kommunes samlede vurdering samt en miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte projekt. Den miljøtekniske vurdering er kommunens redegørelse for, og vurdering af, om forudsætningerne, for at meddele miljøgodkendelsen er opfyldt, dvs. at godkendelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses. Den miljøtekniske beskrivelse er fra den fremsendte ansøgning og fremsendte supplerende oplysninger. Sagens bilag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning nr af 4. marts 2013, version 6 af 24. september 2013 med tilhørende bilag Supplerende oplysninger frem til 19. november 2013 Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i Husdyrgodkendelseloven 1 med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug 2 samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 3. Da der udelukkende er tale om en godkendelse af ejendommens udbringningsarealer behandles godkendelsen jf. 16. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen jf. reglerne i habitatbekendtgørelsen 4. Ifølge denne skal kommunen, før der træffes afgørelse til et husdyrbrug, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr. 294 af 31/03/2009) med senere ændringer Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007) 5

6 Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau, afskæringskriterier Godkendelsen er vurderet i henhold til husdyrgodkendelseslovens og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer, og i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen 5, habitatbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. Husdyrloven beskriver 4 beskyttelsesniveauer/afskæringskriterier hvoraf 2 er relevante for en 16 arealgodkendelse: 1. Fosfor Natura 2000 områder overbelastet med fosfor Lavbund Lerjord En del af udbringningsarealerne ligger i opland til Natura2000 områder der er overbelastet med fosfor og en del af arealerne er drænede lerjorde eller lavbundsjorde. Dvs. at der er restriktioner udover harmonikravet ift. fosfor. Beskyttelsesniveauet er overholdt ved nedsat dyretryk. 2. Nitrat Overfladevand (nitratklasser 1-3) Grundvand (nitratfølsomme indvindingsområder) Alle arealerne ligger i nitratklasse 1 eller 3. Ingen arealer ligger i nitratfølsomt indvindingsopland i forhold til grundvand. Kravet til nitrat i forhold til overfladevand er overholdt ved nedsat dyretryk. 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 915 af 27/06/2013) 6

7 Meddelelse om godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Lejre Kommune hermed godkendelse til ovennævnte bedrift på nedenstående vilkår. Det er Lejre Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af landbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i udspredningsareal, husdyrgødningsmængder og typer eller lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden. Godkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, Planloven, m.v. samt afledning af spilde- og overfladevand efter Miljøloven) skal søges separat og der skal bl.a. indhentes byggemeddelelse inden evt. byggeri må igangsættes. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Godkendelse skal, jf. 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i Det er overførslen af husdyrgødning fra et husdyrbrug med 10, 11 og 12 godkendelser, der udløser krav om en 16 godkendelse. Bliver overførslen ikke gennemført f.eks. fordi den planlagte udvidelse i forbindelse med 10, 11 eller 12 husdyrbruget ikke gennemføres bortfalder 16 godkendelsen med mindre der modtages anden husdyrgødning, som kræver en 16 godkendelse. Hvis overførslen derimod påbegyndes og aftalen opsiges efter nogle år bortfalder 16 godkendelsen derimod ikke, jf. dog lovens 33 om bortfald ved manglende udnyttelse i 3 på hinanden følgende år. Kommentarer til udvidelsen Udkast til godkendelse har været sendt i partshøring fra den 11. december 2013 til den 8. januar Udkastet har været fremsendt til ejer samt enhver med væsentlig individuel interesse (ses på nedenstående orienteringsliste). I høringen er der kommet bemærkninger til udkast til godkendelse fra ansøgers konsulent og fra Frederikssund Kommune. De indkomne bemærkninger er behandlet og der er sket tilretninger i godkendelsen. Ændringerne har ikke medført ændringer i godkendelsens udfald se nærmere under Lejre Kommunes samlede vurdering. Med venlig hilsen Helen Bovbjerg Sørensen Biolog Lejre Kommune 7

8 Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen er truffet i henhold til Lov nr af 04/ om miljøgodkendelse af husdyrbrug og kan i medfør af 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 24. februar 2014 før kontotids ophør påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsen offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside den 27. januar Godkendelsen kan påklages i overensstemmelse med reglerne i Lov om miljøgodkendelse af m.v. af husdyrbrug kapitel 7. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, som videresender klagen med sagens akter. Klagen skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 24. februar 2014 før kontortids ophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Der modtages en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Lejre Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves. 2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet iht. i henhold til husdyrgodkendelseslovens 81, stk. 1. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 8

9 Udkast til afgørelse er fremsendt til kommentering inden meddelelse af godkendelsen til følgende (høring): Ansøger og konsulent - Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge - Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Husdyrgødningsproducent: - Jan Duchwaider, Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby Ejere af forpagtede arealer: - K. Christen K. Andreasen, Frederiksdalvej 2, 4070 Kirke Hyllinge - Elissabeth Wessel, Nakkedamsvej 31, 4070 Kirke Hyllinge Vandværker: - Egholm Slot Vandværk, v/kontaktperson Carsten Møller, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge - Trekroner Vandværk, Trekroner 1, 4070 Kirke Hyllinge Andre kommuner: -Frederikssund Kommune, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund; samt Karin Helene Larsen; Orienteret om meddelelse af denne godkendelse er: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer: Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge (godkendelsen tilsendt) Miljøministeren: Højbro Plads 4, 1200 København : Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge67, 2300 København S: Embedslægeinstitutionen: Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø, Enhver med væsentlig individuel interesse: (dem der er nævnt i ovenstående afsnit som har haft udkast til kommentering) Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: e-post: Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. E-post: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre: Dansk Ornitologisk Forening, Lejre: Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Michael Hemmingsen, Agervej 12, 4400 Kalundborg. Friluftsrådet, Hjortemarksvej 4, Kisserup, 4330 Hvalsø, Tove Binzer: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. E-post: og Andre: Konsulent: Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Naturstyrelsen, 9

10 Vilkår for Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder bedriftens arealer skal drives. Grundlaget for godkendelsen fremgår af ansøgningen, og arealerne skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. Generelle vilkår Miljøteknisk begrundelse 1. Godkendelsen omfatter samtlige udspredningsarealer tilhørende ejendommen Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge v. Dorrik Aps tilknyttet CVR nr (arealerne fremgår af bilag 1) 2. Miljøgodkendelsen træder i kraft den dato den meddeles. Hvor intet andet er nævnt, skal vilkårene være opfyldt ved godkendelsens ibrugtagning. 3. Udspredningen skal foretages i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på bedriften. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår. Det forudsættes, at bedriftens 318,99 ha udbringningsarealer drives i overensstemmelse med det i sagen forelagte. Oversigt over udbringningsarealer fremgår af bilag 1. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejer af bedriften Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Vilkår for udbringningsarealer Miljøteknisk begrundelse 5. På bedriften er der 318,99 ha der må anvendes til udspredning af husdyrgødning jf. bilag Der må maksimalt udbringes følgende mængder husdyrgødning på ejendommens arealer: - fra egen bedrift svarende til 27,3 DE - sammensat af 14,00 DE dybstrøelse fra kvæg/får og 13,30 DE anden husdyrgødning svin og andre dyr (hest). - modtaget flydende husdyrgødning svarende til 311,00 DE sammensat af 66,00 DE kvæggylle og 245,00 DE svinegylle - modtaget anden organisk gødning svarende til 10,83 DE svarende til samlet udbringning på 1,09 DE/ha. 7. Der skal forelægge dokumentation for tilført mængde husdyrgødning. 8. Det skal ved dyrkning og gødskning af de vandløbsnære arealer sikres, at der ikke sker direkte afstrømning til vandløbet og der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb. 9. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller 10 Ejendommen har et udbringningsareal på 318,99 ha, og arealerne godkendes til at modtage den ansøgte mængde husdyrgødning og anden organiske gødning, svarende til 321,83 DE samtidig med at husdyrgødning fra eksisterende dyrehold på egen bedrift (27,30 DE) fortsat udbringes på arealerne. Der udbringes dermed i alt 349,13 DE. Dette giver en maksimal udbringning svarende til 1,09 DE/ha. Det samlede antal ansøgte DE bidrager i alt med kg kvælstof og kg fosfor. Krav til beskyttelse af overfladevand ift. kvælstof og fosfor opnås ved nedsat dyretryk. Der gøres opmærksom på at flydende husdyrgødning skal udbringes med nedfælder eller anden udbringningsteknologi med samme miljøeffekt som nedfældning på sort jord og græsarealer jf. krav Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Da enkelte arealer ligger opad vandløb er der for at beskytte mod direkte afstrømning og erosion, sat vilkår til sikring af dette og at der ikke må etableres afvandingsrender.

11 lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 10. Efter udbringning af gylle på mark og fyldning af gyllevogne skal det sikres, at diverse rør og slanger m.v. er tømt, så der ikke spildes gylle på veje. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og mark/gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), indsendte gødningsregnskaber m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Der gøres i øvrigt opmærksom på at det er ansøgerens ansvar, at driften af arealer, der grænser op til 3 beskyttede områder herunder 3 beskyttede vandløb, søer, vandhuller, enge, moser varetager hensynet til 3 beskyttelsen. Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Lejre Kommune efter bestemmelserne i i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal derefter vurdere om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt jf. 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis disse som minimum dækker samme areal, og at disse er lige så eller mere robuste. Der skal i den forbindelse skelnes mellem ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående godkendelse efter 11, 12 eller 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 11

12 Lejre Kommunes samlede vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt kommunens registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af arealerne, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Det er derfor Lejre Kommunes opfattelse at: - udbringningen kan ske uden væsentlig gene for naboer - udbringningen sker under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), - der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. - endvidere overholder udvidelsen husdyrlovgivningens fastlagte afskæringskriterier. Derfor meddeler Lejre Kommune miljøgodkendelse til bedriften på en række vilkår. Der meddeles godkendelse til udbringning af husdyrgødning svarende til 349,13 DE på egne/forpagtede arealer. De angivne DE er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse. På ejendommens jorder udbringes husdyrgødning svarende til 1,09 DE pr. ha i form af modtaget flydende husdyrgødning fra kvæg. Kommentarer til projektet I høringen er der ikke kommet bemærkninger til udkast til fra Gefion og fra Frederikssund Kommune. Gefion ønsker serviceoplysninger om grundvand ift. BNBO, vask af sprøjter mv. udtaget. Dette er er blevet tilrettet uden at det giver anledning til ændringer i sagens afgørelse. Frederikssund Kommune påpeger en fejl i sammentælling af DE under begrundelse af et vilkår samt et ønske om en tilføjelse til beskrivelse af Frederikssund Kommunes udtalelse, som tydeliggør udtagning af 3 areal jf. kommunens kommentarer i til udbringningsarealerne beliggende i Frederikssund Kommune. Dette er blevet tilføjet uden at det giver anledning til ændringer i sagens afgørelse. Udtalelse fra andre myndigheder 17,9 ha af udbringningsarealerne er beliggende i Frederikssund Kommune, hvorfor kommunen har indhente 21 udtalelse fra nabokommunen Frederikssund. Frederikssund Kommune har til den oprindelige ansøgning konstateret at der er overlab mellem et nyregistreret 3 naturområde og udbringningsarealet. Lejre Kommune har på denne baggrund sikret, at det omtalte 3 naturområde, i den behandlede ansøgnings version, er udtaget af det ansøgte udbringningsareal. Frederikssund Kommune vurderer samlet, at det gennerelle beskyttelsesniveau i husdyrloven, som medfører, at der maksimalt må udbringes 1,1 DE/ha på de pågældende arealer, giver en tilstrækkelig beskyttelse og kommunen vil derfor ikke stille specifikke vilkår for de 4 arealer. Derudover er vurderingen under forudsætning af, at udvaskningen af kvælstof og fosfor fra det samlede projekt (dvs. fra alle arealerne, der hører under Trehøjevej 45) overholder Miljøstyrelsens fastsatte afskæringskriterier for, hvornår udvaskningen ikke kan medføre en skadesvirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder Frederikssund Kommunes udtalelse fremgår af bilag 9. Påvirkning af omgivelserne Godkendelsesmyndigheden kan meddele miljøgodkendelse efter lovens 16, hvis den finder det godtgjort, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Ved vurderingen af, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, skal det bl.a. sikres, at det drives på en sådan måde, at beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning, finder sted. Nedenstående vil bedriftens aktiviteter bliver vurderet iht. ovenstående i det omfang det er relevant. Vurderingerne bygger på: - Oplysninger fra ansøger og landbrugskonsulent

13 - Lejre Kommunes oplysninger om områdets natur- og miljøforhold - Områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget - Målsætninger fra forslag til Vandplan , Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord, juni Målsætninger og retningslinjer fra Lejre Kommuneplan 2013 I det følgende behandles det ansøgte inddelt efter disse emner: - BAT - bedste tilgængelige teknik - Grundvand - Overfladevand - Natur - Internationale naturbeskyttelsesområder - Internationale naturbeskyttelsesområder - Kulturmiljø Der gives godkendelse til, at husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 349,13 DE kan udbringes på egne/forpagtede arealer tilhørende Trehøjevej 45, som udgør 318,99 ha. Beskyttelsesniveauet er overholdt ved, at der udbringes husdyrgødning med reduceret dyretryk ift. harmonikravet. Der udbringes 1,09 DE/ha hvor harmonikravet for modtagelse af husdyrgødning jf. de generelle regler er 1,41 DE/ha for de ansøgte dyretyper. BAT - bedste tilgængelige teknik. Ved godkendelse af husdyrbrug efter loven skal husdyrbruget og godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelsen foretage en vurdering af virksomhedens teknologi i forhold til det, som beskrives som Bedste Tilgængelige Teknik. Oplysningskravet vedrørende BAT i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse varierer. For brug, der som i den aktuelle sag er omfattet af 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal redegørelsen som minimum indeholde punkterne management samt anvendelse af BAT inden for udbringning af husdyrgødning. I Teknologibladene er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store merudgifterne eventuelt vil være. Miljøstyrelsen har endvidere oprindeligt valgt ikke at fokusere på markteknik m.v. i Teknologi-bladene, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger. Vurdering af BAT i forhold til 16 miljøgodkendelser skal ske på følgende områder: 1. Management 2. Udbringning af husdyrgødning Management Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes, for at styre husdyrbrugets miljøforhold herunder rutiner vedr. de anvendte teknologier. Lejre Kommune vurderer, at anvendelse BAT indenfor management som minimum skal leve op til følgende punkter: - At der årligt bliver udarbejdet mark- og gødningsplaner, der sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov - At der bliver ført journal over eventuelle afvigelser fra mark- og gødningsplanen Hvert år udarbejder ansøger, i samarbejde med planteavlskonsulenter, en mark- og gødningsplan for ejendommens jorder, som sikre 13

14 at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I mark- og gødningsplanen tages blandt andet hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Udbringning af husdyrgødning BAT og godt landmandskab i forhold til udbringning er bl.a. følgende tiltag: - at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning - at udbringning af gødning mm. skal foretages så tæt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimalt næringsstofoptag og størst vækst - at man anvender BAT med hensyn til de maskiner man anvender til udspredning og om nødvendig nedpløjning af husdyrgødningen - at man ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræber at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning eller anden udbringningsteknologi med samme miljøeffekt som nedfældning. - at tage højde for udspredningsarealets karakteristika, f.eks. jordens struktur og type, evt. skråninger, klimatiske forhold, regn og vanding, anvendelse samt landbrugsmæssig praksis, inklusiv evt. sædskifte. - at følge de generelle regler for udbringning ift. udbringning på afgrøder med kvælstofnorm, hensyn til byzone mv., udbringningsmetode, udbringningsperiode, uden fare for afstrømning, overholdelse af harmonireglerne og overholdelse af bræmmebestemmelser. Ansøger beskriver, at de generelle regler for udbringning overholdes, bl.a. at al gylle nedfældes jf. lovgivningens regler på sort jord og græsmarker, dybstrøelse nedfræses hurtigt. Der udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode og behov, der laves mark og gødningsplaner og udbringning foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab. Det vurderes at den beskrevne drift med de stillede vilkår lever op til BAT. Lejre Kommune vurderer sammenfattende, at der med ovennævnte til- og fravalg er taget de nødvendige forholdsregler under indtryk af økonomisk proportionalitet. Grundvand I relation til miljøgodkendelse af landbrug er nitratfølsomme indvindingsområder mest interessant. I disse oplande er grundvandsressourcerne, som danner grundlag for vandværkernes drikkevandsforsyning, særligt følsom for næringsstofbelastning. For at beskytte grundvandet i områder, som er nitratfølsomme, er der krav til hvor meget kvælstof, der må udvaskes fra rodzonen på udspredningsarealer. For nogle indvindingsoplande til almene vandværker er der desuden udarbejdet indsatsplaner, der kan stille skærpede krav til kvælstofbelastningen. Naturstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at udføre den kortlægning af grundvandsressourcerne, der kan medføre, at kommunen efterfølgende i samarbejde med vandværkerne udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Naturstyrelsens kortlægning forventes afsluttet ved udgangen af 2015, hvorefter kommunen og vandværkerne inden for et år skal vurdere, om og hvor der skal gennemføres tiltag for at sikre fremtidens drikkevand. Ingen af udspredningsarealerne i Lejre Kommune (301,12 ha) ligger i områder, som på nuværende tidspunkt er vurderet at være nitratfølsomme indvindingsområder. Over halvdelen af arealerne ligger i område med drikkevandsinteresser(od), mens resten ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Nogle af arealerne ligger inden for indvindingsoplande til vandværker, men uden for kildepladszoner. Der er tale om Egholm Slot Vandværk, dgu nr , som er et alment vandværk (forsyner 13 husstande), afstandskrav 25 meter og Trekroner Vandværk, dgu nr , som er et ikke-alment vandværk (forsyner 3 ejendomme). Desuden er der enkelte øvrige boringer, der er private boringer. Vurdering Lejre Kommune vurderer på nuværende tidspunkt på baggrund af, at arealerne er beliggende uden for områder, der på nuværende tidspunkt er kortlagt som nitratfølsomme indvindingsområder, at beskyttelsesniveauet for nitrat i forhold til grundvand er overholdt samt at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning af områdets grundvandsressourcer. Der er stillet krav til udbringning med nedsat dyretryk, ift. de generelle harmoniregler, på det samlede udbringningsareal med baggrund i beskyttelse af overfladevand. 14

15 Det er kommunens vurdering, at de generelle regler for anvendelse af gødning og om plantedække på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige til at tilgodese grundvandsinteresserne. Det nuværende kort over drikkevandsområder og nitratfølsomme indvindingsområder er vedlagt (Bilag 5). Til sikring af grundvandet er der i indvindingstilladelserne til almene vandværker, ikke almene vandværker, og markvandingsboringer stillet vilkår, om ingen drift i nærzonen (5m 25 m) omkring boringen. Der er, som følge af Grøn Vækst fra august 2011, blevet indført regel om, at der ikke må ske dyrkning, sprøjtning og gødning i en zone på 25 m om vandværksboringer. LOV nr. 553 af 01/06/2011 tilføjer Miljøbeskyttelsesloven følgende :» 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Dette gælder dermed for boring DGU. Nr som ligger ved udbringningsareal Boringen tilhører Egholm Slot Vandværk, som er et alment vandværk (forsyner 13 husstande). Mange vandindvindingstilladelser skal fornys, herunder tilladelsen til Egholm Slots Vandværk og til Trekroner Vandværk. Tilladelserne skal fornys senest 1 år efter at den kommunale vandhandleplan er blevet vedtaget, hvilket skal ske senest et år efter, at Statens Vandplan er blevet vedtaget. Se endvidere udtalelse fra Frederikssund Kommune bilag 9. Overfladevand Plantevæksten i fjorde, indre farvande og søer er i vid udstrækning bestemt af tilførslerne af kvælstof og fosfor fra oplandene til de pågældende fjorde m.v. For store tilførsler medfører typisk en forringet miljøtilstand i disse vandområder. I fjorde og indre farvande kan både kvælstof og fosfor i varierende grad virke begrænsende for plantevæksten, mens plantevæksten i søer typisk er begrænset af fosfortilførslen. I vandløb har diffus næringsstoftilførsel typisk mindre betydning for miljøtilstanden, da andre faktorer har større betydning herfor. Erosion og overfladisk afstrømning, som direkte fører organisk materiale herunder husdyrgødning til vandløb, vil kunne forringe miljøtilstanden i de pågældende vandløb, mens de næringsstoffer, som et vandløb derved fører med sig, vil kunne forringe miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer, fjorde og indre farvande. - Vandløb og søer Hovedparten af udbringningsarealerne afvander til Vejlemølle Å (målsat - god økologisk tilstand) og videre til Isefjord. De syd østlige arealer afvander via Ørbæk til Roskilde Fjord - indre. De øvrige arealer er ikke vandløbsnære. Vandløbet er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Arealernes placering forhold til vandløb, afstrømningsoplande og målsætninger fremgår af bilag 7. Et enkelt areal (1-0) i Lejre Kommune er beliggende op ad vandløb og der er terrænhældning på > 6 grader mod vandløbet. Ingen af de øvrige arealer ligger direkte eller i umiddelbar nærhed af vandløb. Dermed er der risiko for overfladisk afstrømning af udbragt husdyrgødning til vandløb. Vurdering Det vurderes, at udbringningen ikke vil give anledning til overfladisk afstrømning til vandløb ved overholdelse af de generelle regler om, at husdyrgødning m.m. ikke må udbringes i en afstand på 20 m på skråninger med hældninger på > 6 grader til vandløb medmindre det nedfældes i parallel retning ift. vandløbet. Det vurderes endvidere, at nitratudvaskning ikke vil få betydning for vandløbsmiljøet, idet der vil ske en videre transport af nitrat til slutrecipienten, og der stilles ikke vilkår udover den generelle lovgivning til nitratudvaskningen til vandløb fra det ansøgte projekt. Jf. Lov om randzoner (LOV nr. 591 af 14/06/2011), herefter kaldet randzoneloven, skal der opretholdes lovpligtige dyrknings- gødsknings-, sprøjte- og jordbearbejdningsfrie bræmmer omkring søer og vandløb. Med baggrund i, at søer og vandløb ikke påvirkes af deposition af kvælstof, med mindre der er tale om meget kvælstoffølsomme typer, og med en minimumsafstand på 10 meter til søer og vandløb jf. randzoneloven, er det vurderet, at kvælstof fra udbringning af husdyrgødning ikke vil påvirke vandområderne negativt. 15

16 Der er ingen målsatte søer i umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne, ligesom ingen af arealerne eller ejendommen ligger i oplandet til målsatte søer. Der er et par registrerede 3 søer i nærheden af, som også er beskyttede af krav om 10 m randzone. Der er kommunens vurdering, at landbrugsdrift, herunder udspredning af gylle i sædvanligt omfang og efter gældende regler på de vandløbs- og sønære arealer, ikke vil påvirke flora og fauna i de aktuelle vandløb og søer. Sekundære effekter, som eksempelvis øget udvaskning af næringssalte, vurderes ikke at have betydning for vandløbsmiljøet idet næringssaltene transporteres videre til hav- og fjordområderne. Jf. randzoneloven skal der holdes en 10 m dyrknings- gødsknings-, sprøjte- og jordbearbejdningsfrie bræmmer omkring søer, hvorfor det vurderes at disse søer ikke vil blive væsentligt påvirket af kvælstofudvaskning. Den ansøgte, fremtidige drift på ejendommen, og på bedriftens udbringningsarealer, vurderes ikke være i modstrid med Vandplanens/kommuneplanens vandløbsmålsætninger og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. - Udvaskning af næringsstoffer til 3 naturområder Der ligger kvælstoffølsom 3 natur ved arealerne langs med vandløbet Vejlemølle Å, der er tale om naturtyperne eng og mose. Der kan være en næringsberigelse af de nære naturarealer ved arealerne men da arealet også i nudrift er dyrket og gødet og da husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav sætter krav til udbringnings tidspunkter og metoder vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig merpåvirkning fra udvaskning til disse naturarealer. - Marint opland 257,81 ha af udbringningsarealerne afvander via Vejlemølle Å til vandopland Isefjord, Indre og Ydre, mens de resterende 61,18 ha afvander gennem Ørbæk til vandopland Roskilde Fjord, Indre. Disse marine områder indgår i Vandplan for hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanen forelægger pt. i et høringsudkast af juni 2013, hvoraf fremgår, at målsætningen for vandområdet er god Økologisk og kemisk tilstand, hvor nuværende tilstand i dag er angivet som ringe økologisk tilstand Nitrat Ud fra arealers forskellige evne til at reducere nitrat (reduktionspotentialet) på det udvaskede kvælstofs vej fra marker til sårbare Natura 2000-vandområder, har staten foretaget en udpegning af områder, hvor der ikke vurderes at ske mere end en 75 %-reduktion. Disse områder er afhængigt af reduktionsevne kategoriseret i de såkaldte nitratklasser 1, 2 og 3. For udbringningsarealer beliggende i områder med nitratklasse 1-3 skal der, i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, være et lavere husdyrtryk end de generelle harmoniregler giver mulighed for eller anvendes bestemte virkemidler, som mindsker kvælstoftabet tilsvarende. Beskyttelsesniveauet for nitrat er defineret som en skærpelse af det generelle harmonikrav ud fra nitratklasserne 1-3 som er de kvælstof-følsomme områder i forhold til hav & fjord. Afhængig af udbringningsarealernes placering, vil der på bedriftsniveau blive beregnet et samlet krav til hele bedriften. Reduktionspotentialet, som ligger bag nitratklassen, er et udtryk for, hvor stor en del af kvælstoffet der bliver tilbageholdt i oplandet og derved ikke kommer ud i de danske farvande. Alle udbringningsarealerne ligger indenfor nitratklasse (bilag 6). Arealerne i oplandet til Isefjord, Indre og Ydre ligger i nitratklasse I (opland til sårbart natura 2000 område med reduktionspotentiale på 0-50 %), og arealerne i oplandet til Roskilde Fjord, Indre ligger i nitratklasse III (opland til meget sårbart natura 2000 område med reduktionspotentiale 0-50 %). Reduktionsprocenten er beregnet til 78,29 dvs. at de generelle harmoniregler for bedriften reduceres med 21,71 %. På den baggrund stilles der, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, krav til skærpelse af de generelle regler vedrørende den maksimale mængde husdyrgødning, der må udbringes på arealerne. Dvs. udvaskningen skal reduceres således, at den ikke overstiger udvaskningen svarende til udbringning af 1,10 DE/ha uden virkemidler. Det skærpede harmonikrav er opfyldt ved at overholde det beregnede reducerede harmonikrav. Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Der er valgt samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker hvorfor det ikke stilles krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen. Ifølge den indsendte ansøgning viser beregning, at det maksimale dyretryk, DEmax, er 1,10 DE/ha og det reelle dyretryk, DEreel for ansøgt drift, er 1,09 DE/ha. Det ses at DEreel er mindre end DEmax. Endvidere viser udvaskningsberegningen af N beregnet via Farm-N en maksimalt tilladelig udvaskning på 40,5 kg N/ha og en reel udvaskning fra det ansøgte projekt på ligeledes 40,5 kg N/ha. Således 16

17 er beskyttelsesniveauet overholdt. Der er altså valgt virkemidler i form af nedsat dyretryk som reducerer kvælstofudvaskningen ned til niveauet for reduktionsprocenten som følge af nitratklasse 1 og 3. Vurdering I henhold til det ansøgte projekt og beregningerne på kvælstof (overfladevand) i ansøgningssystemet vurderer Lejre Kommune, at de generelle regler for udvaskning af kvælstof til overfladevand fra udbringningsarealet er overholdt og at der er foretaget afbødende foranstaltninger ift. oplandets sårbarhed. Redegørelse og vurdering af kvælstofudvaskningen til overfladevand for det ansøgte projekt i forhold til Internationale Naturbeskyttelsesområder i vandområdet er behandlet nærmere i afsnittet Internationale naturbeskyttelsesområder - vandområder. Fosfor Generelt beskyttelsesniveau I henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, har Staten foretaget en udpegning af områder, hvor der vurderes at være størst risiko for tab af fosfor til Natura 2000-vandområder, der er overbelastet med fosfor. Disse områder udgøres af lerjorde samt af lavbundsjorde, der ikke har et højt indhold af jern. Tilførslen af fosfor fra marker til overfladevand sker hovedsagelig ved udvaskning via dræn, overfladisk afstrømning, direkte grundvandsafstrømning og sand/jordfygning. For drænede eller grøftede udbringningsarealer beliggende på ovenstående lavbundsjorder (benævnes fosforklasse II) samt for udbringningsarealer, der er drænet lerjord med et relativt højt fosfortal 6 (benævnes fosforklasse I eller III, afhængig af fosfortal) skal fosforoverskuddet holdes under bestemte niveauer. Med hensyn til fosfor så ligger udbringningsarealerne der afvander via Vejlemølle Å til Isefjord udenfor opland til natura 2000 område der er overbelastet med fosfor og dermed i fosforklasse 0. Udbringningsarealerne der afvander via Ørbæk til Roskilde Fjord, Indre ligger i opland til natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor og dermed potentielt i fosforklasse 1-3. Flere arealer er delvist beliggende i lavbundsareal ikke omfattet af okkerklasse 1 og dermed et risikoareal for tab af fosfor til fosforbelastede Natura 2000-områder, arealerne er drænede og dermed er 1,4 ha af arealerne omfattet af fosforklasse 2. Der er jf. jordprøver fra markplanen flere arealer i dette område, der er kategoriseret som lerjord og er drænet, derfor kan dette, afhængig af fosfortallet, være omfattet af fosforklasse 1 eller 3. Der er ikke indsendt fosfortal, der dokumenterer, at arealet ligger udenfor fosforklasse og dermed ligger 109,24 ha i fosforklasse 3. Alle øvrige arealer er beliggende i fosforklasse 0 og vurderet at være robuste ift. fosfortab. Da der er arealer i fosforklasse 2 og 3 er der begrænsninger til det tilladelige maksimale fosforoverskud (forskel mellem udbragt mængde fosfor med husdyrgødningen og fraført mængde med afgrøden) på arealerne udover det generelle harmonikrav. Lavbundsområder fremgår af bilag 8. Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift samt oplysninger om P-klasser for det ansøgte udbringningsareal er det beregnet, at beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt. I ansøgt drift udspredes der 25,4 kg P/ha og der fraføres 20,7 kg P/ha hvilket giver et gennemsnitlig fosforoverskud på alle arealer på 4,7 kg P/ha. Afskæringskravet (det maksimale fosforoverskud) er i ansøgningssystemet beregnet til 7,9 kg P/ha/år. Afskæringskravet er dermed overholdt og der udbringes 1006 kg P mindre end afskæringskravet. Fosforoverskuddet beregnes ud fra det aktuelle standardsædskifte og den deraf beregnede normoptagelse af fosfor og tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Vurdering Lejre Kommune vurderer, på baggrund af det ansøgte projekt, beregningerne, forekomsten af risikoarealer, samt det faktum at der kun på et enkelt areal er skrånende arealer >6 grader ned til vandløb (beskyttet af de generelle regler), at der i den konkrete sag ikke er forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet. Lovens beskyttelsesniveau er overholdt og det vurderes at udbringningen ikke vil medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af de aktuelle vandområder. 6 Fosfortallet (Pt) fremkommer ved en bestemt analysemetode, som giver et udtryk for dyrkningsjordens indhold af fosfor, som umiddelbart kan optages af plantevæksten. Én enhed i fosfortal svarer til 1 mg fosfor pr 100 g jord og til ca. 25 kg fosfor pr ha. 17

18 Derfor er der ikke stillet yderligere krav til fosforoverskuddet for det ansøgte projekt udover nedsat dyretryk som er en følge af nitratklassereguleringen. Se endvidere udtalelse fra Frederikssund Kommune bilag 9. Internationale naturbeskyttelsesområder vandområder Generelt EU har udpeget naturområder til vands, som set i et europæisk perspektiv er særligt værdifulde. Disse områder kaldes Natura områder og er en fælles betegnelse for habitat-, ramsar- og fuglebeskyttelsesområderne. Før Lejre Kommune træffer afgørelser i sager i henhold til husdyrgodkendelseslovens 10, 11, 12 eller 16, om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, skal kommunen i henhold til 8, stk. 6, nr. 2-3 i habitatbekendtgørelsen, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller projekter, vil medføre forringelser af internationale naturbeskyttelsesområder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget på grundlag af, eller for arter beskyttet af direktivets bilag IV. Denne vurdering skal foretages ud fra forsigtighedsprincippet jf. EF-domstolen 7. Dette medfører, at hvis det ikke, på baggrund af objektive kriterier, kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre, påvirker udpegningsgrundlaget væsentligt eller medfører negativ påvirkning af bevaringsmålsætningen, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering. Derudover er der krav om konsekvensvurderinger, hvis et Natura 2000-område efter Lejre Kommunes vurdering, ikke beskyttes tilstrækkeligt. I praksis betyder det, at der skal udarbejdes en foreløbig vurdering af, hvorvidt der skal stilles skærpede krav ud over det almindelige beskyttelsesniveau opstillet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Vurderer Lejre Kommune, at det er nødvendigt at stille skærpede vilkår, for at der ikke vil ske skade på et Natura 2000-område, er kommunen forpligtet til dette. Vurderes de skærpede vilkår ikke at være tilstrækkelig til at imødegå en skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal kommunen afslå at godkende ansøgningen. Beskrivelse De ansøgte udbringningsarealer ligger ikke indenfor områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Udbringningsarealerne ligger i oplandet til Isefjord, indre og ydre og i oplandet til Roskilde Fjord, Indre. I Isefjord, Indre og Ydre er EF-habitatområderne nr. 245 Kyndby Kyst, nr. 136 Udby Vig, nr. 247 Egernæs med holme og Fuglsø, nr. 133 Jægerspris Skydeterræn, nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig og EF-fuglebeskyttelsesområderne nr. 97 Hov Vig, nr. 102 Havet mellem Korshage og Hundested. I Roskilde Fjord ligger EF-habitatområde nr. 120 Roskilde Fjord og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Nærmeste Natura 2000 områder fremgår af bilag 3. Da alle udbringningsarealerne afvander til fjordområde, hvori der er udpeget Natura 2000-områder, foretages en habitatvurdering af udledning af kvælstof til områderne. Habitatvurderingen er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning herfor. Nitratpåvirkning af Natura 2000 områder (marint overfladevand) I forbindelse med miljøgodkendelse af udbringning af husgødning skal kommunen vurdere, om forudsætningerne for de givne vandoplande, hvori udbringningsarealerne er lokaliseret, er opfyldt. På baggrund af DMU s analyse har Miljøstyrelsen 8 opstillet følgende afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke kan medføre en skadevirkning på overfladevande som følge af nitratudvaskningen, herunder Natura 2000-områder og på levesteder og yngle- og rastepladser for beskyttede arter: Pkt. 1: Vurdering af, om det pågældende projekt i kumulation med andre projekter kan påvirke vandområdet negativt. Dyretrykket i det aktuelle opland, må ikke have været stigende siden 1. januar Eventuelle andre kilder til nitratudvaskning end husdyrproduktionen, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal inddrages i vurderingen på en sådan måde, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end husdyrproduktionen skal medføre krav om reduktion af det 7 Hjertemuslingedommen fra 2004 danner præcedens for anvendelse af forsigtighedsprincippet

19 samlede dyretryk i det aktuelle opland med tilsvarende effekt på nitratudvaskningen. Gennemførte initiativer 9, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, må ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland. Kumulationskriteriet betyder, at i oplande til Natura 2000-områder, hvor antallet af dyreenheder er stigende, vil alle ansøgninger som udgangspunkt få afslag, indtil antallet af dyreenheder igen er faldende. Hvis pkt. 1 er opfyldt, skal der efterfølgende vurderes om det enkelte husdyrbrug kan overholde pkt. 2A/2B. Pkt. 2A: vurdering af om det pågældende projekt i sig selv påvirker vandområdet. Nitratudvaskningen fra det samlede husdyrbrug, der ansøges om, må ikke udgøre 5 pct. eller mere af den samlede nitratudvaskning til det aktuelle område, dog Pkt. 2B: må nitratudvaskningen fra det samlede husdyrbrug, der ansøges om, ikke udgøre 1 pct. eller mere af den samlede nitratudvaskning, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er meget lidt eutrofieret. Kriterierne betyder, at der som udgangspunkt gives afslag til ansøgninger, hvor nitratudvaskningen fra projektet er over henholdsvis 1 eller 5 % af udvaskningen fra et givet kystvandopland (som nævnt afhængigt af om der udvaskes til et lukket bassin eller ikke), fordi en udvaskning af denne størrelse i sig selv vil have en væsentlig virkning eller skadesvirkning på et Natura 2000-område. Kammeradvokaten har vurderet, at overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier som beskrevet herover er tilstrækkelige i forhold til kravene i habitatdirektivet. Det vi sige, at der per definition ikke vil ske skadevirkning af et habitatområde, når begge afskæringskriterier (pkt. 1 og pkt. 2A/2B) overholdes. Ad pkt. 1: Vurdering af om det ansøgte projekt overholder kumulationskriteriet: Dyreenhederne i oplandet til både Isefjord, Indre og Ydre og Roskilde Fjord, Indre er faldende i perioden Der er ikke kendskab til andre kilder til nitratudvaskning i det aktuelle opland, der har medført en særlig nitratudvaskning, som skal tages i betragtning i forhold til det ansøgte projekt. Lejre Kommune har pt. ikke gennemført initiativer efter miljømålsloven, som reducerer nitratudvaskningen til fjorden. Udbringning af husdyrgødning på udbringningsarealerne til Trehøjevej 45 vil derfor ikke have negativ effekt på allerede gennemførte initiativer, og vil ikke være til hindring for, at vandområdet kan opnå den fastsatte tilstand. Lejre Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter og husdyrbrug vil påvirke Isefjord, Indre og Ydre, væsentligt, med hensyn til nitratudvaskning. Ad pkt. 2: Vurdering af om det ansøgte projekt overholder afskæringskriteriet for enkeltstående projekter: Roskilde Fjord, Indre Idet udbringningsarealerne er beliggende i opland til meget sårbart Natura 2000-område, med en meget ringe vandudskiftning i den indre del af fjorden, betragtes Roskilde Fjord, Indre som et lukket bassin, og nitratudvaskningen fra husdyrgødning til Roskilde Fjord, Indre, må deraf ikke udgøre mere end 1 % af det samlede kvælstofbidrag til området. En mindre del af udbringningsarealerne (61,18 ha) ligger i delopland, Roskilde Fjord, Indre, i et område hvor reduktionspotentialet er mellem 0-50 % ifølge reduktionspotentialekort fra Danmarks Miljøportal. Det betyder, at mellem 0 50 % af kvælstoffet der udvaskes fra rodzonen fra arealerne, vil være omsat til frit kvælstof, inden det når fra arealerne til vandområderne. Udvaskningen til rodzonen fra udbringningsarealerne er i FarmN beregnet til 40,5 kgn/ha/år. Dette giver til en samlet udvaskning på (40,5 kgn/ha/år x 61,18 ha=) 2478 kgn/år, som dog reduceres af jorden med gennemsnitligt 25 % (median 0-50 %), inden det når recipienten, hvilket svarer til, at 75 % af kvælstoffet, eller ca kgn, udvaskes årligt til rodzonen fra disse arealer. Den husdyrgødningsbetingede udvaskning dvs. det øgede bidrag fra husdyrgødningen ift. gødningsniveau til en optimal planteproduktion på ejendommens arealer er beregnet til 0,4 kg N/ha. Se beregninger af den husdyrgødningsbetingede udvaskning i tabellen herunder. 9 F.eks. etablering af vådområder med henblik på at gennemføre vandplanlægningen efter miljømålsloven

20 Delopland Roskilde Fjord, Indre Kvælstof Udbringningsarealer (ejet/lejet) Delopland Roskilde Fjord, Indre: ha (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm) Nuværende påvirkning til Roskilde Fjord, Indre , land, jf. udkast vandplan juni , tabel 2.4.8: 7,7 kgn/ha/år Reduktionspotentiale, udbringningsarealer: 0-50 % middel 25 % (jf. nitratklassekortlægningen) Udbringningsarealer i opland til Roskilde Fjord, Indre, ha: 61,18 Husdyrgødningsbetinget udvaskning fra rodzonen, * 0,4 Samlede påvirkning, husdyrgødning til Roskilde Fjord, Indre kgn/år: 18,4 ((1-0,25) x 0,4 kgn/ha/år x 61,18 ha) Ansøgt kvælstofbidrag af det samlet kvælstofbidrag fra deloplandet til Roskilde Fjord, Indre (omregnet til %): (18,4 kgn/år/ kgn) x 100** 0,005 % * husdyrgødningsbetingede udvaskning jf. husdyrgodkendelse.dk **Udspredningsarealernes merudvaskning af nitrat sættes i forhold til hele deloplandet til vandområdet. Derved fremkommer udbringningsarealernes andel af det samlede nitratudvaskning fra deloplandet. Isefjord, Indre og Ydre Idet udbringningsarealerne er beliggende i opland til sårbart Natura 2000-område, med en meget ringe vandudskiftning i den indre del af fjorden, betragtes Isefjord, Indre og Ydre som et lukket bassin, og nitratudvaskningen fra husdyrgødning til fjorden, må deraf ikke udgøre mere end 1 % af det samlede kvælstofbidrag til området. Hovedparten af udbringningsarealerne (257,81 ha) ligger i delopland, Isefjord, Indre og Ydre, i et område hvor reduktionspotentialet er mellem 0-50 % ifølge reduktionspotentialekort fra Danmarks Miljøportal. Det betyder, at mellem 0 50 % af kvælstoffet der udvaskes fra rodzonen fra arealerne, vil være omsat til frit kvælstof, inden det når fra arealerne til vandområderne. Udvaskningen til rodzonen fra udbringningsarealerne er i FarmN beregnet til 40,5 kgn/ha/år. Dette giver til en samlet udvaskning på (40,5 kgn/ha/år x 257,81ha=) kgN/år, som dog reduceres af jorden med gennemsnitligt 25 % (median 0-50 %), inden det når recipienten, hvilket svarer til, at 75 % af kvælstoffet, eller ca kgN, udvaskes årligt til rodzonen fra disse arealer. Den husdyrgødningsbetingede udvaskning dvs. det øgede bidrag fra husdyrgødningen ift. gødningsniveau til en optimal planteproduktion på ejendommens arealer er beregnet til 0,4 kg N/ha/år. Se beregninger i tabellen herunder. Delopland Isefjord, Indre og Ydre Kvælstof Udbringningsarealer (ejet/lejet) Delopland Isefjord, Indre og Ydre: ha (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm) Nuværende påvirkning til Isefjord, Indre og Ydre , land jf. udkast vandplan juni tabel 2.4.8: 11,1 kgn/ha/år Reduktionspotentiale, udbringningsarealer: 0-50 % middel 25 % (jf. nitratklassekortlægningen) Udbringningsarealer i opland til Isefjord, Indre og Ydre, ha: 257,81 Husdyrgødningsbetinget udvaskning fra rodzonen, * 0,4 Samlede påvirkning, husdyrgødning til Isefjord, Indre og Ydre kgn/år: 77,3 ((1-0,25) x 0,4 kgn/ha/år x 257,81 ha) Ansøgt kvælstofbidrag af det samlet kvælstofbidrag fra deloplandet til Isefjord, Indre og Ydre 0,009 % (omregnet til %): (77,3 kgn/år/ kgn) x 100** ** husdyrgødningsbetingede udvaskning jf. husdyrgodkendelse.dk **Udspredningsarealernes merudvaskning af nitrat sættes i forhold til hele deloplandet til vandområdet. Derved fremkommer udbringningsarealernes andel af det samlede nitratudvaskning fra deloplandet. 20

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere