16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge"

Transkript

1 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej Kirke Hyllinge

2 Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse: 24. januar 2014 Bedriftens navn: Egholm CVR-nr: Ejendomsnummer: Matr. nr./ Ejerlav: Adresse: Bedrifts ejer og Ansøger: Ejerlav Matrikel nummer Egholm Hgd., Ferslev 1ad Egholm Hgd., Ferslev 1ø Egholm Hgd., Ferslev 1a Egholm Hgd., Ferslev 1g Egholm Hgd., Ferslev 1aa Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6n Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6c Egholm Hgd., Sæby 1au Egholm Hgd., Sæby 1f Egholm Hgd., Sæby 1as Egholm Hgd., Sæby 1ag Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 6e Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge 8b Biltris By, Sæby 7a Egholm Hgd., Sæby 3a Egholm Hgd., Sæby 3f Egholm Hgd., Sæby 3l Egholm Hgd., Sæby 1ba Biltris By, Sæby 9l Egholm Hgd., Sæby 1a Biltris By, Sæby 9a Egholm Hgd., Sæby 1ab Egholm Hgd., Sæby 1aø Egholm Hgd., Sæby 2c Egholm Hgd., Sæby 1g Egholm Hgd., Sæby 3k Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Kontaktperson på bedriften: Karsten Møller, mobil: Konsulent: Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf.nr.: / Mobil: Tilsynsmyndighed: Rådgiver: Kontrolleret af: Lejre Kommune Orbicon, Lotte Weesgaard, KS Peter Nygaard Helen Bovbjerg Sørensen, Lejre Kommune 2

3 Ikke-teknisk resumé Dorrik Aps har søgt Lejre Kommune om godkendelse af udbringningsarealer på bedriften Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Ansøgningen vedrører godkendelse af alle ejendommens udspredningsarealer, i alt 318,99 ha. Arealerne ligger i området mellem Skibby, Vellerup og Kirke Hyllinge. Der er arealer beliggende i både Lejre og Frederikssund Kommune. Ejendommen er beliggende i Lejre Kommune og der er indhentet 21 udtalelse fra Frederikssund Kommune for de 17,9 ha, som er beliggende i Frederikssund Kommune. Der søges en 16 godkendelse i forbindelse med modtagelse af husdyrgødning fra 321,83 DE (66 DE kvæggylle, 245 DE svinegylle, 10,83 DE anden organisk gødning) udover husdyrgødning fra egen bedrift i form af 14 DE fra kvæg/får og 13,3 DE fra heste. Der ansøges om godkendelse af alle ejendommens udspredningsarealer, i forbindelse med modtagelse af husdyrgødning fra 12 godkendt bedrift. Der modtages ikke husdyrgødning i nudrift men der udbringes husdyrgødning fra egen bedrift i form af kvæg-, får- og heste gødning. Arealerne dyrkes konventionelt. Ansøgningen er udløst af at der søges om en produktionsudvidelse af kvæg på ejendommen Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby. Udbringningsarealet til Trehøjevej 45 er beliggende indenfor nitratklasse 1 og 3 samt fosforklasse 2 og 3, hvorfor der kræves en godkendelse af arealerne efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr af d ). For at overholde det generelle afskæringskriterium med hensyn til N udvaskning og fosforoverskud er dyretrykket på arealerne nedsat. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Lejre Kommune en 16 godkendelse til arealerne på en række anførte vilkår. Arealerne afvander til Isefjord Indre og Ydre samt Roskilde Fjord, Indre. Disse er deloplande til Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord. Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre, at det tilladte ikke medfører en væsentlig øget virkning på miljøet. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Lejre Kommune en 16 godkendelse til ejendommen på en række anførte vilkår. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 Meddelelse om godkendelse... 7 Klagevejledning og offentliggørelse... 8 Vilkår for Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge Generelle vilkår Vilkår for udbringningsarealer Lejre Kommunes samlede vurdering Påvirkning af omgivelserne BAT - bedste tilgængelige teknik Grundvand Overfladevand Internationale naturbeskyttelsesområder vandområder Natur Internationale naturbeskyttelsesområder terrestrisk natur Artsfredninger, rødlistearter og Bilag IV-arter Miljøteknisk beskrivelse Oplysninger om ansøger og ejerforhold Husdyrgødning BAT-redegørelse udbringning Harmoniregler Bilag 1: Oversigt over udbringningsarealer Bilag 2: Transportveje Bilag 3: Arealer ift. Natura 2000 (incl. 7 kategori 1 natur) Bilag 4: 3 beskyttet natur (incl. kategori 3 natur) Bilag 5: Grundvandsinteresser Bilag 6: Nitratklasser Bilag 7: Vandløb ved arealer Bilag 8: Beskyttede diger, fredede fortidsminder, lavbund Bilag 9 Udtalelse fra Frederikssund Kommune

5 Indledning Dorrik Aps har ansøgt om en 16 miljøgodkendelse til husdyrproduktion på ejendommen Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Ansøgningen vedrører et udbringningsareal på 318,99 ha som skal anvendes til udbringning af husdyrgødning svarende til 349,13 DE hvoraf de 321,83 DE er fra modtaget husdyrgødning (66 DE kvæggylle, 245 DE svinegylle, 10,83 DE anden organisk gødning). Husdyrgødning fra egen bedrift består af 13,3 DE hestegødning og 14 DE husdyrgødning fra kvæg og får. Ansøgningen er indsendt på baggrund af, at ejendommen Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby har fået en 12 miljøgodkendelse og har indgået en husdyrgødningsaftale med Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. På ejendommens jorder ansøges om en udbringning af husdyrgødning svarende til 1,09 DE/ha. I førsituationen udbringes husdyrgødning fra egen bedrift. Miljøgodkendelsen udarbejdes af Lejre Kommune med bistand fra Orbicon. Desuden indgår udtalelse fra Frederikssund Kommune da en del af arealerne er beliggende i denne kommune. Læsevejledning Godkendelsen er opbygget, så vilkår står først sammen med begrundelserne for vilkårene. Derefter følger Lejre Kommunes samlede vurdering samt en miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte projekt. Den miljøtekniske vurdering er kommunens redegørelse for, og vurdering af, om forudsætningerne, for at meddele miljøgodkendelsen er opfyldt, dvs. at godkendelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses. Den miljøtekniske beskrivelse er fra den fremsendte ansøgning og fremsendte supplerende oplysninger. Sagens bilag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Ansøgning nr af 4. marts 2013, version 6 af 24. september 2013 med tilhørende bilag Supplerende oplysninger frem til 19. november 2013 Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i Husdyrgodkendelseloven 1 med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug 2 samt Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning 3. Da der udelukkende er tale om en godkendelse af ejendommens udbringningsarealer behandles godkendelsen jf. 16. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen jf. reglerne i habitatbekendtgørelsen 4. Ifølge denne skal kommunen, før der træffes afgørelse til et husdyrbrug, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK nr. 294 af 31/03/2009) med senere ændringer Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007) 5

6 Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau, afskæringskriterier Godkendelsen er vurderet i henhold til husdyrgodkendelseslovens og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer, og i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen 5, habitatbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. Husdyrloven beskriver 4 beskyttelsesniveauer/afskæringskriterier hvoraf 2 er relevante for en 16 arealgodkendelse: 1. Fosfor Natura 2000 områder overbelastet med fosfor Lavbund Lerjord En del af udbringningsarealerne ligger i opland til Natura2000 områder der er overbelastet med fosfor og en del af arealerne er drænede lerjorde eller lavbundsjorde. Dvs. at der er restriktioner udover harmonikravet ift. fosfor. Beskyttelsesniveauet er overholdt ved nedsat dyretryk. 2. Nitrat Overfladevand (nitratklasser 1-3) Grundvand (nitratfølsomme indvindingsområder) Alle arealerne ligger i nitratklasse 1 eller 3. Ingen arealer ligger i nitratfølsomt indvindingsopland i forhold til grundvand. Kravet til nitrat i forhold til overfladevand er overholdt ved nedsat dyretryk. 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 915 af 27/06/2013) 6

7 Meddelelse om godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Lejre Kommune hermed godkendelse til ovennævnte bedrift på nedenstående vilkår. Det er Lejre Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af landbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i udspredningsareal, husdyrgødningsmængder og typer eller lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden. Godkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, Planloven, m.v. samt afledning af spilde- og overfladevand efter Miljøloven) skal søges separat og der skal bl.a. indhentes byggemeddelelse inden evt. byggeri må igangsættes. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Godkendelse skal, jf. 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i Det er overførslen af husdyrgødning fra et husdyrbrug med 10, 11 og 12 godkendelser, der udløser krav om en 16 godkendelse. Bliver overførslen ikke gennemført f.eks. fordi den planlagte udvidelse i forbindelse med 10, 11 eller 12 husdyrbruget ikke gennemføres bortfalder 16 godkendelsen med mindre der modtages anden husdyrgødning, som kræver en 16 godkendelse. Hvis overførslen derimod påbegyndes og aftalen opsiges efter nogle år bortfalder 16 godkendelsen derimod ikke, jf. dog lovens 33 om bortfald ved manglende udnyttelse i 3 på hinanden følgende år. Kommentarer til udvidelsen Udkast til godkendelse har været sendt i partshøring fra den 11. december 2013 til den 8. januar Udkastet har været fremsendt til ejer samt enhver med væsentlig individuel interesse (ses på nedenstående orienteringsliste). I høringen er der kommet bemærkninger til udkast til godkendelse fra ansøgers konsulent og fra Frederikssund Kommune. De indkomne bemærkninger er behandlet og der er sket tilretninger i godkendelsen. Ændringerne har ikke medført ændringer i godkendelsens udfald se nærmere under Lejre Kommunes samlede vurdering. Med venlig hilsen Helen Bovbjerg Sørensen Biolog Lejre Kommune 7

8 Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen er truffet i henhold til Lov nr af 04/ om miljøgodkendelse af husdyrbrug og kan i medfør af 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 24. februar 2014 før kontotids ophør påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsen offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside den 27. januar Godkendelsen kan påklages i overensstemmelse med reglerne i Lov om miljøgodkendelse af m.v. af husdyrbrug kapitel 7. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, som videresender klagen med sagens akter. Klagen skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 24. februar 2014 før kontortids ophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Der modtages en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Lejre Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves. 2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet iht. i henhold til husdyrgodkendelseslovens 81, stk. 1. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 8

9 Udkast til afgørelse er fremsendt til kommentering inden meddelelse af godkendelsen til følgende (høring): Ansøger og konsulent - Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge - Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Husdyrgødningsproducent: - Jan Duchwaider, Nakkedamsvej 89, 4050 Skibby Ejere af forpagtede arealer: - K. Christen K. Andreasen, Frederiksdalvej 2, 4070 Kirke Hyllinge - Elissabeth Wessel, Nakkedamsvej 31, 4070 Kirke Hyllinge Vandværker: - Egholm Slot Vandværk, v/kontaktperson Carsten Møller, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge - Trekroner Vandværk, Trekroner 1, 4070 Kirke Hyllinge Andre kommuner: -Frederikssund Kommune, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund; samt Karin Helene Larsen; Orienteret om meddelelse af denne godkendelse er: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer: Dorrik Aps, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge (godkendelsen tilsendt) Miljøministeren: Højbro Plads 4, 1200 København : Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge67, 2300 København S: Embedslægeinstitutionen: Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø, Enhver med væsentlig individuel interesse: (dem der er nævnt i ovenstående afsnit som har haft udkast til kommentering) Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: e-post: Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. E-post: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre: Dansk Ornitologisk Forening, Lejre: Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Michael Hemmingsen, Agervej 12, 4400 Kalundborg. Friluftsrådet, Hjortemarksvej 4, Kisserup, 4330 Hvalsø, Tove Binzer: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. E-post: og Andre: Konsulent: Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Naturstyrelsen, 9

10 Vilkår for Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder bedriftens arealer skal drives. Grundlaget for godkendelsen fremgår af ansøgningen, og arealerne skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. Generelle vilkår Miljøteknisk begrundelse 1. Godkendelsen omfatter samtlige udspredningsarealer tilhørende ejendommen Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge v. Dorrik Aps tilknyttet CVR nr (arealerne fremgår af bilag 1) 2. Miljøgodkendelsen træder i kraft den dato den meddeles. Hvor intet andet er nævnt, skal vilkårene være opfyldt ved godkendelsens ibrugtagning. 3. Udspredningen skal foretages i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på bedriften. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår. Det forudsættes, at bedriftens 318,99 ha udbringningsarealer drives i overensstemmelse med det i sagen forelagte. Oversigt over udbringningsarealer fremgår af bilag 1. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejer af bedriften Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. Vilkår for udbringningsarealer Miljøteknisk begrundelse 5. På bedriften er der 318,99 ha der må anvendes til udspredning af husdyrgødning jf. bilag Der må maksimalt udbringes følgende mængder husdyrgødning på ejendommens arealer: - fra egen bedrift svarende til 27,3 DE - sammensat af 14,00 DE dybstrøelse fra kvæg/får og 13,30 DE anden husdyrgødning svin og andre dyr (hest). - modtaget flydende husdyrgødning svarende til 311,00 DE sammensat af 66,00 DE kvæggylle og 245,00 DE svinegylle - modtaget anden organisk gødning svarende til 10,83 DE svarende til samlet udbringning på 1,09 DE/ha. 7. Der skal forelægge dokumentation for tilført mængde husdyrgødning. 8. Det skal ved dyrkning og gødskning af de vandløbsnære arealer sikres, at der ikke sker direkte afstrømning til vandløbet og der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb. 9. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller 10 Ejendommen har et udbringningsareal på 318,99 ha, og arealerne godkendes til at modtage den ansøgte mængde husdyrgødning og anden organiske gødning, svarende til 321,83 DE samtidig med at husdyrgødning fra eksisterende dyrehold på egen bedrift (27,30 DE) fortsat udbringes på arealerne. Der udbringes dermed i alt 349,13 DE. Dette giver en maksimal udbringning svarende til 1,09 DE/ha. Det samlede antal ansøgte DE bidrager i alt med kg kvælstof og kg fosfor. Krav til beskyttelse af overfladevand ift. kvælstof og fosfor opnås ved nedsat dyretryk. Der gøres opmærksom på at flydende husdyrgødning skal udbringes med nedfælder eller anden udbringningsteknologi med samme miljøeffekt som nedfældning på sort jord og græsarealer jf. krav Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Da enkelte arealer ligger opad vandløb er der for at beskytte mod direkte afstrømning og erosion, sat vilkår til sikring af dette og at der ikke må etableres afvandingsrender.

11 lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 10. Efter udbringning af gylle på mark og fyldning af gyllevogne skal det sikres, at diverse rør og slanger m.v. er tømt, så der ikke spildes gylle på veje. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og mark/gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), indsendte gødningsregnskaber m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Der gøres i øvrigt opmærksom på at det er ansøgerens ansvar, at driften af arealer, der grænser op til 3 beskyttede områder herunder 3 beskyttede vandløb, søer, vandhuller, enge, moser varetager hensynet til 3 beskyttelsen. Såfremt der sker ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøgodkendelsen jf. bilag og kortbilag - skal dette anmeldes til Lejre Kommune efter bestemmelserne i i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal derefter vurdere om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt jf. 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis disse som minimum dækker samme areal, og at disse er lige så eller mere robuste. Der skal i den forbindelse skelnes mellem ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Kommunens vurdering af sårbarheden af de anmeldte arealer foretages som udgangspunkt ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som er gældende på anmeldelsestidspunktet. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august via IT-ansøgningssystemet på eller tilsvarende system. Kommunen skal inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående godkendelse efter 11, 12 eller 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 11

12 Lejre Kommunes samlede vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt kommunens registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for drift af arealerne, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Det er derfor Lejre Kommunes opfattelse at: - udbringningen kan ske uden væsentlig gene for naboer - udbringningen sker under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), - der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. - endvidere overholder udvidelsen husdyrlovgivningens fastlagte afskæringskriterier. Derfor meddeler Lejre Kommune miljøgodkendelse til bedriften på en række vilkår. Der meddeles godkendelse til udbringning af husdyrgødning svarende til 349,13 DE på egne/forpagtede arealer. De angivne DE er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse. På ejendommens jorder udbringes husdyrgødning svarende til 1,09 DE pr. ha i form af modtaget flydende husdyrgødning fra kvæg. Kommentarer til projektet I høringen er der ikke kommet bemærkninger til udkast til fra Gefion og fra Frederikssund Kommune. Gefion ønsker serviceoplysninger om grundvand ift. BNBO, vask af sprøjter mv. udtaget. Dette er er blevet tilrettet uden at det giver anledning til ændringer i sagens afgørelse. Frederikssund Kommune påpeger en fejl i sammentælling af DE under begrundelse af et vilkår samt et ønske om en tilføjelse til beskrivelse af Frederikssund Kommunes udtalelse, som tydeliggør udtagning af 3 areal jf. kommunens kommentarer i til udbringningsarealerne beliggende i Frederikssund Kommune. Dette er blevet tilføjet uden at det giver anledning til ændringer i sagens afgørelse. Udtalelse fra andre myndigheder 17,9 ha af udbringningsarealerne er beliggende i Frederikssund Kommune, hvorfor kommunen har indhente 21 udtalelse fra nabokommunen Frederikssund. Frederikssund Kommune har til den oprindelige ansøgning konstateret at der er overlab mellem et nyregistreret 3 naturområde og udbringningsarealet. Lejre Kommune har på denne baggrund sikret, at det omtalte 3 naturområde, i den behandlede ansøgnings version, er udtaget af det ansøgte udbringningsareal. Frederikssund Kommune vurderer samlet, at det gennerelle beskyttelsesniveau i husdyrloven, som medfører, at der maksimalt må udbringes 1,1 DE/ha på de pågældende arealer, giver en tilstrækkelig beskyttelse og kommunen vil derfor ikke stille specifikke vilkår for de 4 arealer. Derudover er vurderingen under forudsætning af, at udvaskningen af kvælstof og fosfor fra det samlede projekt (dvs. fra alle arealerne, der hører under Trehøjevej 45) overholder Miljøstyrelsens fastsatte afskæringskriterier for, hvornår udvaskningen ikke kan medføre en skadesvirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder Frederikssund Kommunes udtalelse fremgår af bilag 9. Påvirkning af omgivelserne Godkendelsesmyndigheden kan meddele miljøgodkendelse efter lovens 16, hvis den finder det godtgjort, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Ved vurderingen af, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, skal det bl.a. sikres, at det drives på en sådan måde, at beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning, finder sted. Nedenstående vil bedriftens aktiviteter bliver vurderet iht. ovenstående i det omfang det er relevant. Vurderingerne bygger på: - Oplysninger fra ansøger og landbrugskonsulent

13 - Lejre Kommunes oplysninger om områdets natur- og miljøforhold - Områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget - Målsætninger fra forslag til Vandplan , Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord, juni Målsætninger og retningslinjer fra Lejre Kommuneplan 2013 I det følgende behandles det ansøgte inddelt efter disse emner: - BAT - bedste tilgængelige teknik - Grundvand - Overfladevand - Natur - Internationale naturbeskyttelsesområder - Internationale naturbeskyttelsesområder - Kulturmiljø Der gives godkendelse til, at husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 349,13 DE kan udbringes på egne/forpagtede arealer tilhørende Trehøjevej 45, som udgør 318,99 ha. Beskyttelsesniveauet er overholdt ved, at der udbringes husdyrgødning med reduceret dyretryk ift. harmonikravet. Der udbringes 1,09 DE/ha hvor harmonikravet for modtagelse af husdyrgødning jf. de generelle regler er 1,41 DE/ha for de ansøgte dyretyper. BAT - bedste tilgængelige teknik. Ved godkendelse af husdyrbrug efter loven skal husdyrbruget og godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelsen foretage en vurdering af virksomhedens teknologi i forhold til det, som beskrives som Bedste Tilgængelige Teknik. Oplysningskravet vedrørende BAT i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse varierer. For brug, der som i den aktuelle sag er omfattet af 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal redegørelsen som minimum indeholde punkterne management samt anvendelse af BAT inden for udbringning af husdyrgødning. I Teknologibladene er dokumenteret teknik beskrevet, og der er redegjort for, hvor store reduktioner der kan forventes opnået ved brug af den pågældende teknik, samt hvor store merudgifterne eventuelt vil være. Miljøstyrelsen har endvidere oprindeligt valgt ikke at fokusere på markteknik m.v. i Teknologi-bladene, idet forbedrede metoder i dansk landbrug og generel lovgivning på området vurderes at medføre, at den bedste tilgængelige teknik generelt bliver anvendt. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger. Vurdering af BAT i forhold til 16 miljøgodkendelser skal ske på følgende områder: 1. Management 2. Udbringning af husdyrgødning Management Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes, for at styre husdyrbrugets miljøforhold herunder rutiner vedr. de anvendte teknologier. Lejre Kommune vurderer, at anvendelse BAT indenfor management som minimum skal leve op til følgende punkter: - At der årligt bliver udarbejdet mark- og gødningsplaner, der sikrer, at mængden af tilført gødning tilpasses afgrødernes aktuelle behov - At der bliver ført journal over eventuelle afvigelser fra mark- og gødningsplanen Hvert år udarbejder ansøger, i samarbejde med planteavlskonsulenter, en mark- og gødningsplan for ejendommens jorder, som sikre 13

14 at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I mark- og gødningsplanen tages blandt andet hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Udbringning af husdyrgødning BAT og godt landmandskab i forhold til udbringning er bl.a. følgende tiltag: - at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning - at udbringning af gødning mm. skal foretages så tæt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimalt næringsstofoptag og størst vækst - at man anvender BAT med hensyn til de maskiner man anvender til udspredning og om nødvendig nedpløjning af husdyrgødningen - at man ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræber at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning eller anden udbringningsteknologi med samme miljøeffekt som nedfældning. - at tage højde for udspredningsarealets karakteristika, f.eks. jordens struktur og type, evt. skråninger, klimatiske forhold, regn og vanding, anvendelse samt landbrugsmæssig praksis, inklusiv evt. sædskifte. - at følge de generelle regler for udbringning ift. udbringning på afgrøder med kvælstofnorm, hensyn til byzone mv., udbringningsmetode, udbringningsperiode, uden fare for afstrømning, overholdelse af harmonireglerne og overholdelse af bræmmebestemmelser. Ansøger beskriver, at de generelle regler for udbringning overholdes, bl.a. at al gylle nedfældes jf. lovgivningens regler på sort jord og græsmarker, dybstrøelse nedfræses hurtigt. Der udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode og behov, der laves mark og gødningsplaner og udbringning foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab. Det vurderes at den beskrevne drift med de stillede vilkår lever op til BAT. Lejre Kommune vurderer sammenfattende, at der med ovennævnte til- og fravalg er taget de nødvendige forholdsregler under indtryk af økonomisk proportionalitet. Grundvand I relation til miljøgodkendelse af landbrug er nitratfølsomme indvindingsområder mest interessant. I disse oplande er grundvandsressourcerne, som danner grundlag for vandværkernes drikkevandsforsyning, særligt følsom for næringsstofbelastning. For at beskytte grundvandet i områder, som er nitratfølsomme, er der krav til hvor meget kvælstof, der må udvaskes fra rodzonen på udspredningsarealer. For nogle indvindingsoplande til almene vandværker er der desuden udarbejdet indsatsplaner, der kan stille skærpede krav til kvælstofbelastningen. Naturstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at udføre den kortlægning af grundvandsressourcerne, der kan medføre, at kommunen efterfølgende i samarbejde med vandværkerne udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Naturstyrelsens kortlægning forventes afsluttet ved udgangen af 2015, hvorefter kommunen og vandværkerne inden for et år skal vurdere, om og hvor der skal gennemføres tiltag for at sikre fremtidens drikkevand. Ingen af udspredningsarealerne i Lejre Kommune (301,12 ha) ligger i områder, som på nuværende tidspunkt er vurderet at være nitratfølsomme indvindingsområder. Over halvdelen af arealerne ligger i område med drikkevandsinteresser(od), mens resten ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Nogle af arealerne ligger inden for indvindingsoplande til vandværker, men uden for kildepladszoner. Der er tale om Egholm Slot Vandværk, dgu nr , som er et alment vandværk (forsyner 13 husstande), afstandskrav 25 meter og Trekroner Vandværk, dgu nr , som er et ikke-alment vandværk (forsyner 3 ejendomme). Desuden er der enkelte øvrige boringer, der er private boringer. Vurdering Lejre Kommune vurderer på nuværende tidspunkt på baggrund af, at arealerne er beliggende uden for områder, der på nuværende tidspunkt er kortlagt som nitratfølsomme indvindingsområder, at beskyttelsesniveauet for nitrat i forhold til grundvand er overholdt samt at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning af områdets grundvandsressourcer. Der er stillet krav til udbringning med nedsat dyretryk, ift. de generelle harmoniregler, på det samlede udbringningsareal med baggrund i beskyttelse af overfladevand. 14

15 Det er kommunens vurdering, at de generelle regler for anvendelse af gødning og om plantedække på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige til at tilgodese grundvandsinteresserne. Det nuværende kort over drikkevandsområder og nitratfølsomme indvindingsområder er vedlagt (Bilag 5). Til sikring af grundvandet er der i indvindingstilladelserne til almene vandværker, ikke almene vandværker, og markvandingsboringer stillet vilkår, om ingen drift i nærzonen (5m 25 m) omkring boringen. Der er, som følge af Grøn Vækst fra august 2011, blevet indført regel om, at der ikke må ske dyrkning, sprøjtning og gødning i en zone på 25 m om vandværksboringer. LOV nr. 553 af 01/06/2011 tilføjer Miljøbeskyttelsesloven følgende :» 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Dette gælder dermed for boring DGU. Nr som ligger ved udbringningsareal Boringen tilhører Egholm Slot Vandværk, som er et alment vandværk (forsyner 13 husstande). Mange vandindvindingstilladelser skal fornys, herunder tilladelsen til Egholm Slots Vandværk og til Trekroner Vandværk. Tilladelserne skal fornys senest 1 år efter at den kommunale vandhandleplan er blevet vedtaget, hvilket skal ske senest et år efter, at Statens Vandplan er blevet vedtaget. Se endvidere udtalelse fra Frederikssund Kommune bilag 9. Overfladevand Plantevæksten i fjorde, indre farvande og søer er i vid udstrækning bestemt af tilførslerne af kvælstof og fosfor fra oplandene til de pågældende fjorde m.v. For store tilførsler medfører typisk en forringet miljøtilstand i disse vandområder. I fjorde og indre farvande kan både kvælstof og fosfor i varierende grad virke begrænsende for plantevæksten, mens plantevæksten i søer typisk er begrænset af fosfortilførslen. I vandløb har diffus næringsstoftilførsel typisk mindre betydning for miljøtilstanden, da andre faktorer har større betydning herfor. Erosion og overfladisk afstrømning, som direkte fører organisk materiale herunder husdyrgødning til vandløb, vil kunne forringe miljøtilstanden i de pågældende vandløb, mens de næringsstoffer, som et vandløb derved fører med sig, vil kunne forringe miljøtilstanden i nedstrømsliggende søer, fjorde og indre farvande. - Vandløb og søer Hovedparten af udbringningsarealerne afvander til Vejlemølle Å (målsat - god økologisk tilstand) og videre til Isefjord. De syd østlige arealer afvander via Ørbæk til Roskilde Fjord - indre. De øvrige arealer er ikke vandløbsnære. Vandløbet er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Arealernes placering forhold til vandløb, afstrømningsoplande og målsætninger fremgår af bilag 7. Et enkelt areal (1-0) i Lejre Kommune er beliggende op ad vandløb og der er terrænhældning på > 6 grader mod vandløbet. Ingen af de øvrige arealer ligger direkte eller i umiddelbar nærhed af vandløb. Dermed er der risiko for overfladisk afstrømning af udbragt husdyrgødning til vandløb. Vurdering Det vurderes, at udbringningen ikke vil give anledning til overfladisk afstrømning til vandløb ved overholdelse af de generelle regler om, at husdyrgødning m.m. ikke må udbringes i en afstand på 20 m på skråninger med hældninger på > 6 grader til vandløb medmindre det nedfældes i parallel retning ift. vandløbet. Det vurderes endvidere, at nitratudvaskning ikke vil få betydning for vandløbsmiljøet, idet der vil ske en videre transport af nitrat til slutrecipienten, og der stilles ikke vilkår udover den generelle lovgivning til nitratudvaskningen til vandløb fra det ansøgte projekt. Jf. Lov om randzoner (LOV nr. 591 af 14/06/2011), herefter kaldet randzoneloven, skal der opretholdes lovpligtige dyrknings- gødsknings-, sprøjte- og jordbearbejdningsfrie bræmmer omkring søer og vandløb. Med baggrund i, at søer og vandløb ikke påvirkes af deposition af kvælstof, med mindre der er tale om meget kvælstoffølsomme typer, og med en minimumsafstand på 10 meter til søer og vandløb jf. randzoneloven, er det vurderet, at kvælstof fra udbringning af husdyrgødning ikke vil påvirke vandområderne negativt. 15

16 Der er ingen målsatte søer i umiddelbar nærhed af udbringningsarealerne, ligesom ingen af arealerne eller ejendommen ligger i oplandet til målsatte søer. Der er et par registrerede 3 søer i nærheden af, som også er beskyttede af krav om 10 m randzone. Der er kommunens vurdering, at landbrugsdrift, herunder udspredning af gylle i sædvanligt omfang og efter gældende regler på de vandløbs- og sønære arealer, ikke vil påvirke flora og fauna i de aktuelle vandløb og søer. Sekundære effekter, som eksempelvis øget udvaskning af næringssalte, vurderes ikke at have betydning for vandløbsmiljøet idet næringssaltene transporteres videre til hav- og fjordområderne. Jf. randzoneloven skal der holdes en 10 m dyrknings- gødsknings-, sprøjte- og jordbearbejdningsfrie bræmmer omkring søer, hvorfor det vurderes at disse søer ikke vil blive væsentligt påvirket af kvælstofudvaskning. Den ansøgte, fremtidige drift på ejendommen, og på bedriftens udbringningsarealer, vurderes ikke være i modstrid med Vandplanens/kommuneplanens vandløbsmålsætninger og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. - Udvaskning af næringsstoffer til 3 naturområder Der ligger kvælstoffølsom 3 natur ved arealerne langs med vandløbet Vejlemølle Å, der er tale om naturtyperne eng og mose. Der kan være en næringsberigelse af de nære naturarealer ved arealerne men da arealet også i nudrift er dyrket og gødet og da husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav sætter krav til udbringnings tidspunkter og metoder vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig merpåvirkning fra udvaskning til disse naturarealer. - Marint opland 257,81 ha af udbringningsarealerne afvander via Vejlemølle Å til vandopland Isefjord, Indre og Ydre, mens de resterende 61,18 ha afvander gennem Ørbæk til vandopland Roskilde Fjord, Indre. Disse marine områder indgår i Vandplan for hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanen forelægger pt. i et høringsudkast af juni 2013, hvoraf fremgår, at målsætningen for vandområdet er god Økologisk og kemisk tilstand, hvor nuværende tilstand i dag er angivet som ringe økologisk tilstand Nitrat Ud fra arealers forskellige evne til at reducere nitrat (reduktionspotentialet) på det udvaskede kvælstofs vej fra marker til sårbare Natura 2000-vandområder, har staten foretaget en udpegning af områder, hvor der ikke vurderes at ske mere end en 75 %-reduktion. Disse områder er afhængigt af reduktionsevne kategoriseret i de såkaldte nitratklasser 1, 2 og 3. For udbringningsarealer beliggende i områder med nitratklasse 1-3 skal der, i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, være et lavere husdyrtryk end de generelle harmoniregler giver mulighed for eller anvendes bestemte virkemidler, som mindsker kvælstoftabet tilsvarende. Beskyttelsesniveauet for nitrat er defineret som en skærpelse af det generelle harmonikrav ud fra nitratklasserne 1-3 som er de kvælstof-følsomme områder i forhold til hav & fjord. Afhængig af udbringningsarealernes placering, vil der på bedriftsniveau blive beregnet et samlet krav til hele bedriften. Reduktionspotentialet, som ligger bag nitratklassen, er et udtryk for, hvor stor en del af kvælstoffet der bliver tilbageholdt i oplandet og derved ikke kommer ud i de danske farvande. Alle udbringningsarealerne ligger indenfor nitratklasse (bilag 6). Arealerne i oplandet til Isefjord, Indre og Ydre ligger i nitratklasse I (opland til sårbart natura 2000 område med reduktionspotentiale på 0-50 %), og arealerne i oplandet til Roskilde Fjord, Indre ligger i nitratklasse III (opland til meget sårbart natura 2000 område med reduktionspotentiale 0-50 %). Reduktionsprocenten er beregnet til 78,29 dvs. at de generelle harmoniregler for bedriften reduceres med 21,71 %. På den baggrund stilles der, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, krav til skærpelse af de generelle regler vedrørende den maksimale mængde husdyrgødning, der må udbringes på arealerne. Dvs. udvaskningen skal reduceres således, at den ikke overstiger udvaskningen svarende til udbringning af 1,10 DE/ha uden virkemidler. Det skærpede harmonikrav er opfyldt ved at overholde det beregnede reducerede harmonikrav. Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Der er valgt samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker hvorfor det ikke stilles krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen. Ifølge den indsendte ansøgning viser beregning, at det maksimale dyretryk, DEmax, er 1,10 DE/ha og det reelle dyretryk, DEreel for ansøgt drift, er 1,09 DE/ha. Det ses at DEreel er mindre end DEmax. Endvidere viser udvaskningsberegningen af N beregnet via Farm-N en maksimalt tilladelig udvaskning på 40,5 kg N/ha og en reel udvaskning fra det ansøgte projekt på ligeledes 40,5 kg N/ha. Således 16

17 er beskyttelsesniveauet overholdt. Der er altså valgt virkemidler i form af nedsat dyretryk som reducerer kvælstofudvaskningen ned til niveauet for reduktionsprocenten som følge af nitratklasse 1 og 3. Vurdering I henhold til det ansøgte projekt og beregningerne på kvælstof (overfladevand) i ansøgningssystemet vurderer Lejre Kommune, at de generelle regler for udvaskning af kvælstof til overfladevand fra udbringningsarealet er overholdt og at der er foretaget afbødende foranstaltninger ift. oplandets sårbarhed. Redegørelse og vurdering af kvælstofudvaskningen til overfladevand for det ansøgte projekt i forhold til Internationale Naturbeskyttelsesområder i vandområdet er behandlet nærmere i afsnittet Internationale naturbeskyttelsesområder - vandområder. Fosfor Generelt beskyttelsesniveau I henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, har Staten foretaget en udpegning af områder, hvor der vurderes at være størst risiko for tab af fosfor til Natura 2000-vandområder, der er overbelastet med fosfor. Disse områder udgøres af lerjorde samt af lavbundsjorde, der ikke har et højt indhold af jern. Tilførslen af fosfor fra marker til overfladevand sker hovedsagelig ved udvaskning via dræn, overfladisk afstrømning, direkte grundvandsafstrømning og sand/jordfygning. For drænede eller grøftede udbringningsarealer beliggende på ovenstående lavbundsjorder (benævnes fosforklasse II) samt for udbringningsarealer, der er drænet lerjord med et relativt højt fosfortal 6 (benævnes fosforklasse I eller III, afhængig af fosfortal) skal fosforoverskuddet holdes under bestemte niveauer. Med hensyn til fosfor så ligger udbringningsarealerne der afvander via Vejlemølle Å til Isefjord udenfor opland til natura 2000 område der er overbelastet med fosfor og dermed i fosforklasse 0. Udbringningsarealerne der afvander via Ørbæk til Roskilde Fjord, Indre ligger i opland til natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor og dermed potentielt i fosforklasse 1-3. Flere arealer er delvist beliggende i lavbundsareal ikke omfattet af okkerklasse 1 og dermed et risikoareal for tab af fosfor til fosforbelastede Natura 2000-områder, arealerne er drænede og dermed er 1,4 ha af arealerne omfattet af fosforklasse 2. Der er jf. jordprøver fra markplanen flere arealer i dette område, der er kategoriseret som lerjord og er drænet, derfor kan dette, afhængig af fosfortallet, være omfattet af fosforklasse 1 eller 3. Der er ikke indsendt fosfortal, der dokumenterer, at arealet ligger udenfor fosforklasse og dermed ligger 109,24 ha i fosforklasse 3. Alle øvrige arealer er beliggende i fosforklasse 0 og vurderet at være robuste ift. fosfortab. Da der er arealer i fosforklasse 2 og 3 er der begrænsninger til det tilladelige maksimale fosforoverskud (forskel mellem udbragt mængde fosfor med husdyrgødningen og fraført mængde med afgrøden) på arealerne udover det generelle harmonikrav. Lavbundsområder fremgår af bilag 8. Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift samt oplysninger om P-klasser for det ansøgte udbringningsareal er det beregnet, at beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt. I ansøgt drift udspredes der 25,4 kg P/ha og der fraføres 20,7 kg P/ha hvilket giver et gennemsnitlig fosforoverskud på alle arealer på 4,7 kg P/ha. Afskæringskravet (det maksimale fosforoverskud) er i ansøgningssystemet beregnet til 7,9 kg P/ha/år. Afskæringskravet er dermed overholdt og der udbringes 1006 kg P mindre end afskæringskravet. Fosforoverskuddet beregnes ud fra det aktuelle standardsædskifte og den deraf beregnede normoptagelse af fosfor og tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Vurdering Lejre Kommune vurderer, på baggrund af det ansøgte projekt, beregningerne, forekomsten af risikoarealer, samt det faktum at der kun på et enkelt areal er skrånende arealer >6 grader ned til vandløb (beskyttet af de generelle regler), at der i den konkrete sag ikke er forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet. Lovens beskyttelsesniveau er overholdt og det vurderes at udbringningen ikke vil medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af de aktuelle vandområder. 6 Fosfortallet (Pt) fremkommer ved en bestemt analysemetode, som giver et udtryk for dyrkningsjordens indhold af fosfor, som umiddelbart kan optages af plantevæksten. Én enhed i fosfortal svarer til 1 mg fosfor pr 100 g jord og til ca. 25 kg fosfor pr ha. 17

18 Derfor er der ikke stillet yderligere krav til fosforoverskuddet for det ansøgte projekt udover nedsat dyretryk som er en følge af nitratklassereguleringen. Se endvidere udtalelse fra Frederikssund Kommune bilag 9. Internationale naturbeskyttelsesområder vandområder Generelt EU har udpeget naturområder til vands, som set i et europæisk perspektiv er særligt værdifulde. Disse områder kaldes Natura områder og er en fælles betegnelse for habitat-, ramsar- og fuglebeskyttelsesområderne. Før Lejre Kommune træffer afgørelser i sager i henhold til husdyrgodkendelseslovens 10, 11, 12 eller 16, om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, skal kommunen i henhold til 8, stk. 6, nr. 2-3 i habitatbekendtgørelsen, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer eller projekter, vil medføre forringelser af internationale naturbeskyttelsesområder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget på grundlag af, eller for arter beskyttet af direktivets bilag IV. Denne vurdering skal foretages ud fra forsigtighedsprincippet jf. EF-domstolen 7. Dette medfører, at hvis det ikke, på baggrund af objektive kriterier, kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre, påvirker udpegningsgrundlaget væsentligt eller medfører negativ påvirkning af bevaringsmålsætningen, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering. Derudover er der krav om konsekvensvurderinger, hvis et Natura 2000-område efter Lejre Kommunes vurdering, ikke beskyttes tilstrækkeligt. I praksis betyder det, at der skal udarbejdes en foreløbig vurdering af, hvorvidt der skal stilles skærpede krav ud over det almindelige beskyttelsesniveau opstillet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Vurderer Lejre Kommune, at det er nødvendigt at stille skærpede vilkår, for at der ikke vil ske skade på et Natura 2000-område, er kommunen forpligtet til dette. Vurderes de skærpede vilkår ikke at være tilstrækkelig til at imødegå en skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal kommunen afslå at godkende ansøgningen. Beskrivelse De ansøgte udbringningsarealer ligger ikke indenfor områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Udbringningsarealerne ligger i oplandet til Isefjord, indre og ydre og i oplandet til Roskilde Fjord, Indre. I Isefjord, Indre og Ydre er EF-habitatområderne nr. 245 Kyndby Kyst, nr. 136 Udby Vig, nr. 247 Egernæs med holme og Fuglsø, nr. 133 Jægerspris Skydeterræn, nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig og EF-fuglebeskyttelsesområderne nr. 97 Hov Vig, nr. 102 Havet mellem Korshage og Hundested. I Roskilde Fjord ligger EF-habitatområde nr. 120 Roskilde Fjord og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Nærmeste Natura 2000 områder fremgår af bilag 3. Da alle udbringningsarealerne afvander til fjordområde, hvori der er udpeget Natura 2000-områder, foretages en habitatvurdering af udledning af kvælstof til områderne. Habitatvurderingen er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning herfor. Nitratpåvirkning af Natura 2000 områder (marint overfladevand) I forbindelse med miljøgodkendelse af udbringning af husgødning skal kommunen vurdere, om forudsætningerne for de givne vandoplande, hvori udbringningsarealerne er lokaliseret, er opfyldt. På baggrund af DMU s analyse har Miljøstyrelsen 8 opstillet følgende afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke kan medføre en skadevirkning på overfladevande som følge af nitratudvaskningen, herunder Natura 2000-områder og på levesteder og yngle- og rastepladser for beskyttede arter: Pkt. 1: Vurdering af, om det pågældende projekt i kumulation med andre projekter kan påvirke vandområdet negativt. Dyretrykket i det aktuelle opland, må ikke have været stigende siden 1. januar Eventuelle andre kilder til nitratudvaskning end husdyrproduktionen, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal inddrages i vurderingen på en sådan måde, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end husdyrproduktionen skal medføre krav om reduktion af det 7 Hjertemuslingedommen fra 2004 danner præcedens for anvendelse af forsigtighedsprincippet

19 samlede dyretryk i det aktuelle opland med tilsvarende effekt på nitratudvaskningen. Gennemførte initiativer 9, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, må ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland. Kumulationskriteriet betyder, at i oplande til Natura 2000-områder, hvor antallet af dyreenheder er stigende, vil alle ansøgninger som udgangspunkt få afslag, indtil antallet af dyreenheder igen er faldende. Hvis pkt. 1 er opfyldt, skal der efterfølgende vurderes om det enkelte husdyrbrug kan overholde pkt. 2A/2B. Pkt. 2A: vurdering af om det pågældende projekt i sig selv påvirker vandområdet. Nitratudvaskningen fra det samlede husdyrbrug, der ansøges om, må ikke udgøre 5 pct. eller mere af den samlede nitratudvaskning til det aktuelle område, dog Pkt. 2B: må nitratudvaskningen fra det samlede husdyrbrug, der ansøges om, ikke udgøre 1 pct. eller mere af den samlede nitratudvaskning, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er meget lidt eutrofieret. Kriterierne betyder, at der som udgangspunkt gives afslag til ansøgninger, hvor nitratudvaskningen fra projektet er over henholdsvis 1 eller 5 % af udvaskningen fra et givet kystvandopland (som nævnt afhængigt af om der udvaskes til et lukket bassin eller ikke), fordi en udvaskning af denne størrelse i sig selv vil have en væsentlig virkning eller skadesvirkning på et Natura 2000-område. Kammeradvokaten har vurderet, at overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier som beskrevet herover er tilstrækkelige i forhold til kravene i habitatdirektivet. Det vi sige, at der per definition ikke vil ske skadevirkning af et habitatområde, når begge afskæringskriterier (pkt. 1 og pkt. 2A/2B) overholdes. Ad pkt. 1: Vurdering af om det ansøgte projekt overholder kumulationskriteriet: Dyreenhederne i oplandet til både Isefjord, Indre og Ydre og Roskilde Fjord, Indre er faldende i perioden Der er ikke kendskab til andre kilder til nitratudvaskning i det aktuelle opland, der har medført en særlig nitratudvaskning, som skal tages i betragtning i forhold til det ansøgte projekt. Lejre Kommune har pt. ikke gennemført initiativer efter miljømålsloven, som reducerer nitratudvaskningen til fjorden. Udbringning af husdyrgødning på udbringningsarealerne til Trehøjevej 45 vil derfor ikke have negativ effekt på allerede gennemførte initiativer, og vil ikke være til hindring for, at vandområdet kan opnå den fastsatte tilstand. Lejre Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter og husdyrbrug vil påvirke Isefjord, Indre og Ydre, væsentligt, med hensyn til nitratudvaskning. Ad pkt. 2: Vurdering af om det ansøgte projekt overholder afskæringskriteriet for enkeltstående projekter: Roskilde Fjord, Indre Idet udbringningsarealerne er beliggende i opland til meget sårbart Natura 2000-område, med en meget ringe vandudskiftning i den indre del af fjorden, betragtes Roskilde Fjord, Indre som et lukket bassin, og nitratudvaskningen fra husdyrgødning til Roskilde Fjord, Indre, må deraf ikke udgøre mere end 1 % af det samlede kvælstofbidrag til området. En mindre del af udbringningsarealerne (61,18 ha) ligger i delopland, Roskilde Fjord, Indre, i et område hvor reduktionspotentialet er mellem 0-50 % ifølge reduktionspotentialekort fra Danmarks Miljøportal. Det betyder, at mellem 0 50 % af kvælstoffet der udvaskes fra rodzonen fra arealerne, vil være omsat til frit kvælstof, inden det når fra arealerne til vandområderne. Udvaskningen til rodzonen fra udbringningsarealerne er i FarmN beregnet til 40,5 kgn/ha/år. Dette giver til en samlet udvaskning på (40,5 kgn/ha/år x 61,18 ha=) 2478 kgn/år, som dog reduceres af jorden med gennemsnitligt 25 % (median 0-50 %), inden det når recipienten, hvilket svarer til, at 75 % af kvælstoffet, eller ca kgn, udvaskes årligt til rodzonen fra disse arealer. Den husdyrgødningsbetingede udvaskning dvs. det øgede bidrag fra husdyrgødningen ift. gødningsniveau til en optimal planteproduktion på ejendommens arealer er beregnet til 0,4 kg N/ha. Se beregninger af den husdyrgødningsbetingede udvaskning i tabellen herunder. 9 F.eks. etablering af vådområder med henblik på at gennemføre vandplanlægningen efter miljømålsloven

20 Delopland Roskilde Fjord, Indre Kvælstof Udbringningsarealer (ejet/lejet) Delopland Roskilde Fjord, Indre: ha (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm) Nuværende påvirkning til Roskilde Fjord, Indre , land, jf. udkast vandplan juni , tabel 2.4.8: 7,7 kgn/ha/år Reduktionspotentiale, udbringningsarealer: 0-50 % middel 25 % (jf. nitratklassekortlægningen) Udbringningsarealer i opland til Roskilde Fjord, Indre, ha: 61,18 Husdyrgødningsbetinget udvaskning fra rodzonen, * 0,4 Samlede påvirkning, husdyrgødning til Roskilde Fjord, Indre kgn/år: 18,4 ((1-0,25) x 0,4 kgn/ha/år x 61,18 ha) Ansøgt kvælstofbidrag af det samlet kvælstofbidrag fra deloplandet til Roskilde Fjord, Indre (omregnet til %): (18,4 kgn/år/ kgn) x 100** 0,005 % * husdyrgødningsbetingede udvaskning jf. husdyrgodkendelse.dk **Udspredningsarealernes merudvaskning af nitrat sættes i forhold til hele deloplandet til vandområdet. Derved fremkommer udbringningsarealernes andel af det samlede nitratudvaskning fra deloplandet. Isefjord, Indre og Ydre Idet udbringningsarealerne er beliggende i opland til sårbart Natura 2000-område, med en meget ringe vandudskiftning i den indre del af fjorden, betragtes Isefjord, Indre og Ydre som et lukket bassin, og nitratudvaskningen fra husdyrgødning til fjorden, må deraf ikke udgøre mere end 1 % af det samlede kvælstofbidrag til området. Hovedparten af udbringningsarealerne (257,81 ha) ligger i delopland, Isefjord, Indre og Ydre, i et område hvor reduktionspotentialet er mellem 0-50 % ifølge reduktionspotentialekort fra Danmarks Miljøportal. Det betyder, at mellem 0 50 % af kvælstoffet der udvaskes fra rodzonen fra arealerne, vil være omsat til frit kvælstof, inden det når fra arealerne til vandområderne. Udvaskningen til rodzonen fra udbringningsarealerne er i FarmN beregnet til 40,5 kgn/ha/år. Dette giver til en samlet udvaskning på (40,5 kgn/ha/år x 257,81ha=) kgN/år, som dog reduceres af jorden med gennemsnitligt 25 % (median 0-50 %), inden det når recipienten, hvilket svarer til, at 75 % af kvælstoffet, eller ca kgN, udvaskes årligt til rodzonen fra disse arealer. Den husdyrgødningsbetingede udvaskning dvs. det øgede bidrag fra husdyrgødningen ift. gødningsniveau til en optimal planteproduktion på ejendommens arealer er beregnet til 0,4 kg N/ha/år. Se beregninger i tabellen herunder. Delopland Isefjord, Indre og Ydre Kvælstof Udbringningsarealer (ejet/lejet) Delopland Isefjord, Indre og Ydre: ha (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm) Nuværende påvirkning til Isefjord, Indre og Ydre , land jf. udkast vandplan juni tabel 2.4.8: 11,1 kgn/ha/år Reduktionspotentiale, udbringningsarealer: 0-50 % middel 25 % (jf. nitratklassekortlægningen) Udbringningsarealer i opland til Isefjord, Indre og Ydre, ha: 257,81 Husdyrgødningsbetinget udvaskning fra rodzonen, * 0,4 Samlede påvirkning, husdyrgødning til Isefjord, Indre og Ydre kgn/år: 77,3 ((1-0,25) x 0,4 kgn/ha/år x 257,81 ha) Ansøgt kvælstofbidrag af det samlet kvælstofbidrag fra deloplandet til Isefjord, Indre og Ydre 0,009 % (omregnet til %): (77,3 kgn/år/ kgn) x 100** ** husdyrgødningsbetingede udvaskning jf. husdyrgodkendelse.dk **Udspredningsarealernes merudvaskning af nitrat sættes i forhold til hele deloplandet til vandområdet. Derved fremkommer udbringningsarealernes andel af det samlede nitratudvaskning fra deloplandet. 20

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere