Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst"

Transkript

1 Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag til regional udviklingsplan

2 Forord Hovedstadsregionen er Danmarks eneste internationale storbyregion. Vi er befolkningsmæssigt den største, og økonomisk den vigtigste. Selvom vi er den mindste af landets 5 regioner, så dækker vores region over store forskelle og variationer: Fra det hektiske byliv på Rådhuspladsen til de fredfyldte solnedgange over strandparkerne. Fra forstadsmiljø i Nivå til internationalt transportknudepunkt i Københavns Lufthavn. Vores region er med sin placering midt i Øresundsregionen en vigtig port til både det øvrige Skandinavien og Nordeuropa. Hovedstadsregionen har mange kvaliteter. Mange års fælles indsats af myndigheder, erhvervsliv og organisationer har skabt en storbyregion, hvor livskvalitet og vækst går hånd i hånd. Men vi ser også, at væksten og global konkurrence mellem storbyregionerne begynder at sætte rammerne for livskvaliteten under pres. Advarselslamper på så vigtige områder, som den trafikale infrastruktur, uddannelsessystemet og vores natur og miljø er begyndt at blinke. Med den regionale udviklingsplan har vi fået mulighed for at skabe en fælles vision og sætte pejlemærker for regionens samlede udvikling. En udviklingsplan som skal afspejle regionens kvaliteter og styrker, samtidig med at den skal fokusere på de konkrete udfordringer, vi har foran os som en international storbyregion. Det forslag til regional udviklingsplan, som du sidder med i hånden, bygger på dialog. Vi begyndte dialogen med at få et fælles politisk grundlag og en fælles forståelse af, hvordan og med hvem, vi skal udvikle vores region. Vi fortsatte dialogen med borgere, nøgleinteressenter og kommunerne om fremtidens store udfordringer. I den nærmeste tid er forslaget til udviklingsplanen til debat. Vi vil bruge tiden til at videreudbygge dialogen med regionens borgere, politikere, interesseorganisationer, erhvervslivet, uddannelsesorganisationer samt statslige parter. Vi vil invitere til fælles debatmøder rundt om i regionen. Vi laver et særligt internetbaseret debatforum på regionens hjemmeside. Og så har alle interesserede parter mulighed for at komme med skriftlige kommentarer. Alt sammen med det formål at få skabt en god udviklingsplan og en bæredygtig vision for hovedstadsregionen. Vibeke Storm Rasmussen Formand for Regionsrådet

3 2 Den første regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen Med forslaget til den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen er der for første gang skabt et bud på en fælles ramme for hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Udviklingsplanen sætter særligt fokus på tre temaer, som er afgørende for regionens udvikling lige nu: infrastruktur, uddannelse og natur /miljø. Udgangspunktet for hovedstadsregionen er godt. Vi har været i god vækst de senere år, og livskvaliteten er generelt høj sammenlignet med mange andre storbyregioner. Blandt andet fordi vi nyder godt af de samme kvaliteter og værdier, som hele Danmark bygger på. Men konkurrencen mellem Europas storbyregioner er hård, og indenfor alle tre temaområder er advarselslamper begyndt at blinke. Og vi kan allerede nu se store udfordringer, som kræver handling. Trafikken sander i stigende grad til i trængsel og stigende trafikmængder både i byen, på indfaldsvejene og på tværs af regionen. Kravene til kompetencer stiger på alle uddannelsesniveauer og frafald er et stort problem, især på ungdomsuddannelserne. Endelig er forurening af luft, jord, vand og støjproblemer et stigende problem for mange i hovedstadsregionen, og vi ser mange steder et stigende pres på regionens grønne og blå rekreative områder som følge af byvækst og behovet for ny infrastruktur. Den første udviklingsplan skal ses i sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien, som blev besluttet i Vækstforum for Region Hovedstaden i januar Derudover indgår kultur- og fritidstilbud og internationalt samarbejde som områder, hvor regionen også står over for centrale udfordringer med betydning for den fremtidige livskvalitet og vækst.

4 Den første regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen 3 Visioner, målsætninger og løsninger Vision for hovedstadsregionen Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Visionen er baseret på, at vækst og livskvalitet er hinandens forudsætninger og at visionen om varig høj vækst og livskvalitet kun kan realiseres, hvis begge dele indgår som mål. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i den samlede vision og syv pejlemærker for regionens udvikling, som tilsammen sætter de overordnede mål for regionens udvikling. For hvert af de tre hovedtemaer infrastruktur, uddannelse og natur/miljø beskrives de konkrete udfordringer, der opstilles målsætninger for udviklingen og mulige løsninger inden for området. Den fulde beskrivelse kan ses i den samlede regionale udviklingsplan. Denne korte version af udviklingsplanen opsummerer udfordringerne for hvert af de tre temaer. På hvert tema gengives pejlemærker og målsætninger sammen med de konkrete forslag til løsninger og forbedringer på området. Dialog med regionens borgere, erhvervsliv, kommuner og nøgleaktører har været et centralt element i udarbejdelsen af udviklingsplanen. Den 17. november 2007 blev der afholdt et borgerdialogmøde, hvor et repræsentativt udsnit af regionens borgere fik mulighed for at udpege de udfordringer og løsningsmuligheder, som de fandt var de vigtigste for hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Resultaterne af borgermødet kan ses på: Udover borgerdialogen er forslaget til udviklingsplanen udviklet i dialog med nøgleaktører fra ministerier, naboregioner, kommuner, vidensinstitutioner og organisationer. Tre konferencer om henholdsvis uddannelse, infrastruktur og regional udvikling har givet input til, hvilke konkrete udfordringer og løsninger, udviklingsplanen skulle fokusere på. Endelig har en følgegruppe med repræsentanter fra regionens kommuner og Kommune Kontakt Rådet fulgt arbejdet med udviklingsplanen.

5 4 1. Hovedstadens infrastruktur Hovedstadsregionen har med 1,6 mio. indbyggere meget trafik presset sammen på 6 % af landets areal. Transportmængden er høj, men nødvendig for at regionen kan hænge sammen og skabe vækst. Infrastrukturen sikrer mobilitet fra bolig til arbejde og fritidsliv over hele regionen og er en forudsætning for, at erhvervslivet kan lokalisere sig ikke bare i og omkring Storkøbenhavn, men også i Nordsjælland. Omvendt sætter den megen trafik natur og ressourcer under pres og påvirker miljøet. I regionen er det vigtigt at få transportsystemet til at spille sammen med miljøhensyn som luftforurening, klimaspørgsmål, støj og trafiksikkerhed - også for bløde trafikanter. Trængsel på både vej og bane er en stor udfordring i hovedstadsregionen, hvor langt over timer spildes hver dag på forsinkelser bare på vejene. Stigende trafikmængder sætter infrastrukturen under pres, især på tværs af regionen, samt på såvel forbindelser ind og ud af byen og inde i København. Godstransporter i regionen rummer også udfordringer. Og i takt med den øgede integration over Øresund risikerer vi, at den trafikale infrastruktur snart bliver en barriere. Pejlemærke: En effektiv og miljøvenlig trafikal infrastruktur. Trængslen i hovedstadsregionen skal nedbringes væsentligt gennem en markant og sammenhængende udbygning af det kollektive trafiksystem, regionens hovedtrafikårer og de regionale cykelstier. Den trafikale infrastruktur skal sikre fortsat integration på tværs af Øresund og medvirke til at placere Øresundsregionen som internationalt tilgængeligt nordeuropæisk trafikknudepunkt.

6 Hovedstadens infrastruktur 5 Borgernes top 4 for mål på infrastrukturområdet På Region Hovedstadens borgerdialogmøde gav et udsnit af regionens borgere et bud på udfordringer og mål, som de finder, vil være bedst for at sikre regionens rette udvikling. De fire mål er følgende: En forbedret, konkurrencedygtig, attraktiv kollektiv trafik En sammenhængende trafikplan for alle trafikformer Tidsforbruget skal minimeres privatliv, produktivitet, sundhed/miljø skal hænge sammen Byrum for byens borgere. Udbygning af cykelnettet. Borgerne pegede også på trafikinitiativer som bilfri zoner, roadpricing, flere p-pladser i forbindelse med stoppesteder for den kollektive trafik, anvendelse af nye energiformer og miljøvenlige transportmidler, letbaner, delebiler, samkørsel, intelligent trafikstyring og udbygning af det eksisterende vejnet. Udfordringer og løsninger for infrastruktur Regionens hovedudfordringer kan deles op i fire hovedområder, der hver især stiller krav til valget af løsninger, og afsnittet om infrastruktur er delt op i de fire emner: 1.1 Trafik og trængsel i de centrale bydele Den øgede trængsel i den centrale del hovedstadsregionen og særligt i og omkring København skaber vanskeligheder med at komme rundt. I Københavns indre bydele optager den gennemkørende trafik plads på vejene og forsinker både den private og den kollektive bustrafik. Og problemet er stigende. Langt den største del af den samlede transport foregår i bil (82 %), og brugen af bil er vokset på bekostning af den kollektiv trafik i de sidste 10 år. Bilernes gennemsnitlige hastighed inde i København er faldet fra 33 km i timen til 27 km i timen, svarende til et fald på 20 % fra 1995 til Trængslen kalder på nye løsninger, som både tager højde for situationen i storbyen og i omegnen, og samtidig sikrer den gennemgående trafik. I de centrale bydele skal en markant satsning på kollektiv trafik gøre den kollektive trafik mere attraktiv som alternativ til bilen. Samtidig skal det være let at skifte internt mellem de forskellige kollektive transportformer og fra bil og cykel til kollektiv transport. Trængslen kan også afhjælpes med andre virkemidler som fx intelligente transport systemer (ITS), som kan øge kapaciteten og fordele presset på infrastrukturen. Målsætningen for trafikken er en god tilgængelighed inde i og til og fra det centrale København med både individuel og kollektiv trafik. København skal udvikle sin gode fremkommelighed og den høje cykelanvendelse i forhold til andre storbyer. Trafik og trængsel i de centrale bydele Mobilitet på tværs af og rundt i regionen Forbindelser ind og ud af regionen Gods og varetransporter

7 6 Hovedstadsregionens infrastruktur løsningsforslag til Forbedring af infrastrukturen for trafik og trængsel i tætbyen Forslag til forbedringer her og nu : Mindre sporforbedringer på S-banen til at afhjælpe flaskehalsene Nye terminaler og særlige kørebaner med forkørselsret for busser mv. Parkeringsfaciliteter for cykler og biler ved stationer Styrket anvendelse af ITS, fx til bedre passagerinformation for kollektiv trafik Adfærdsregulerende tiltag, fx gennem yderligere regulering af parkeringsudbuddet og trafikmæssige investeringskrav ved nybyggeri Udbygning af et cykeltrafikstinet for pendlere langs de større veje og cykelparkering ved tog- og metrostationer. Forslag til forbedringer på kort sigt: Udbygning af den kollektive trafik i København og omegnskommunerne i form af mere skinnebåren trafik letbane, metro og S-tog Væsentlig udbygning af parker og rejs faciliteter med overvågning og tilhørende servicearealer, placeret ved de trafikale knudepunkter, som stærkt forbedrer kombinerede transportformer Mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, som fx ITS og miljøzoner Etablering af havnetunnel i København. 1.2 Mobilitet på tværs af og rundt i regionen Den stigende trængsel er den største udfordring for trafikken rundt i og på tværs af regionen. Gennemsnitshastigheden på vejene er faldet med 25 % de seneste år. Der er især køer på de store indfaldsveje og på de tværgående forbindelser. Andelen af motorvejsstrækninger med alvorlige trængselsproblemer er tredoblet siden 1998, fra 8% til 24% i Og tendensen med flaskehalse, køer og store forsinkelser i trafikken er stigende. Behovet for nye trafikale forbindelser er i en vis udstrækning imødekommet med de igangværende statslige aktiviteter og planer om udbygning af vejforbindelser. Men der mangler stadig gode kollektive forbindelser især på tværs; den kollektive trafik har den mindste markedsandel på alle tværforbindelser. De regionale cykeltrafikstier, som giver mulighed for hurtig cykeltransport fx til arbejde, er ikke et sammenhængende net i hele regionen. Samtidig kan den eksisterende infrastruktur udnyttes bedre via adfærdsregulering, fx med flere personer i samme bil og ved at styre trafikstrømme, fx med intelligente transport systemer (ITS). Vi holder mere og mere i kø, når vi kører rundt i regionen eller skal ind til København. Forslag til forbedringer på længere sigt: En udbygning af en ny S-togslinje i tunnel under det centrale København til at afhjælpe flaskehalsen i røret mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport.

8 Hovedstadsregionens infrastruktur 7 Målsætningen for trafikken rundt i regionen er, at den kollektive trafik på tværs af regionen udbygges for at imødekomme det stigende pendlingsbehov på tværs, samt at kapaciteten på de store indfaldsforbindelser og ring- og tværforbindelser udbygges. Vi ligger i centrum af Øresundsregionen. Og vi er et nordeuropæisk knudepunkt med gode forbindelser til det øvrige Skandinavien og Europa. løsningsforslag til Forbedring af infrastrukturen på tværs af og rundt i regionen Forslag til forbedringer her og nu : Indsætte direkte- og langtursbusser i særlige busbaner på strækninger med store pendlerstrømme Bedre omstigningsmuligheder ved stationer og knudepunkter Indsætte længere tog eller flere vogne på strækninger med overfyldte tog Mindre sporforbedringer samt udbygning med overhalingsspor på S-banen til afhjælpning af flaskehalsene Anvendelse af Intelligente Trafiksystemer (ITS) på indfaldsveje og hovedfærdselsårer for at reducere trængselen og rejsetiden Flere store parkér og rejs-anlæg ved de store indfaldsveje med overvågning og tilhørende servicefaciliteter Udbygning af missing link i det regionale cykelstinet i hele regionen Mulighed for biler med flere passagerer i særlige reserverede baner i myldretiden. Forslag til forbedringer på kort sigt: Anlæg af en letbane langs Ring 3 (Lundtofte- Lyngby Glostrup-Ishøj/Brøndby), da den vil være forbindelseslinje til alle S-togslinjer og lokalbanerne i nord Anlæg af Tværvejen mellem Høje Tåstrup og Ballerup Udbygning af Ring 4 fra Ballerup til Bagsværd Etablering af ny fast forbindelse ved Roskilde Fjord i Frederikssund Samtidig opgradering af S-togsforbindelsen og videreudbygning af vejen til Frederikssund efter planerne i takt med den befolknings- og erhvervsmæssige udbygning Forlængelse af Farum-motorvejen til Hillerød. Forslag til forbedringer på længere sigt: Et nyt transportkoncept, der fremmer de miljøvenlige transportformer som den kollektive trafik og cykeltransport. Fx gennem kraftig udbygning af den skinnebårne trafik med nye S-togslinjer og forlængelser af eksisterende samt nye letbanekorridorer fx langs Lyngbyvej og langs Herlev Hovedgade/ Frederikssundsvej samt en forbindelse til Kystbanen som supplement til letbanen langs Ring 3 Hovedstadsregionen skal være foregangsregion og leve op til de højeste miljøkrav i EU til biler, lastbiler og busser.

9 8 Hovedstadsregionens infrastruktur 1.3 Forbindelser ind og ud af regionen Den hurtigt voksende Øresundstrafik vil inden længe give flaskehalse både på vej og bane. Antallet af daglige pendlere over Øresund forventes at stige fra i 2006 til ca i Det skal ses i sammenhæng med forventningen om, at hovedstadsregionen kan nyde godt af en positiv udvikling i arbejdsstyrken i Skåne. På sigt bliver der behov for en anden fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, samt etablering af en ny jernbane og vejforbindelse i Ring 5, for at skabe forbindelse syd på, uden om København. Den stigende pendling til og fra det øvrige Sjælland er også en stor udfordring. Kapaciteten på vej og bane fra Sjælland er flere steder presset. Og sidst, men ikke mindst, skal forbindelserne til omverdenen fx fra lufthavnen fungere optimalt, hvis regionens konkurrenceevne skal bevares. Og med den faste forbindelse over Femern Bælt kan hovedstadsregionen blive koblet på det europæiske højhastighedsnet. Målsætningen for Øresundsregionen og den internationale trafik er, at vi let skal kunne komme til og fra regionen, og at folk let skal kunne komme til os. Vores transportsystem skal effektivt binde hele Øresundsregionen sammen og knytte regionen tættere til resten af Europa. løsningsforslag til Forbedring af infrastrukturen for forbindelser ind og ud af regionen Forslag til forbedringer her og nu : Indsætte længere tog eller flere vogne på strækninger med overfyldte tog, fx på Øresundsbanen Indsætte direkte- og langtursbusser på de store pendlerstrækninger, fx i særlige busbaner med forkørselsret Afhjælpning af trængselsproblemerne på de store indfaldsveje fra Sjælland til hovedstaden, fx ved hjælp af ITS (Intelligente Transport Systemer) Udbygge kapaciteten på tilkørslerne til Øresundsforbindelsen Mulighed for biler med flere passagerer i særligt reserverede baner i myldretiden. Forslag til forbedringer på kort sigt: Udbygning af hovedjernbanenettet mod syd Etablering af jernbane- og vejforbindelse i Ring 5 Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg til tog og biler. Forslag til forbedringer på længere sigt: En fremtidssikret løsning af kapaciteten på Hovedbanegården gennem nybygning af en aflastningsbanegård, så banetrafikken kan øges Opkobling til det europæiske højhastighedsnet som alternativ til bil og fly.

10 Hovedstadsregionens infrastruktur 9 Der transporteres mere og mere gods til, fra og igennem regionen. Især er transporten på lastbiler i stor vækst. 1.4 Gods- og varetransporter Hovedstaden er i dag et nationalt knudepunkt i forhold til godstransport. Forventningerne til vækst i godstransporten i de kommende år stiller regionen over for en række udfordringer: på den ene side er en effektiv godstrafik vigtig for hovedstadsregionen og den erhvervsmæssige vækst, på den anden side kan godstrafik være årsag til trafikpropper og trafikuheld, fremkommelighedsproblemer, støj og forurening. Godstransporter på de i forvejen trafikalt belastede transport og transitkorridorer er med til at hæmme fremkommeligheden og begrænse kapaciteten. En central udfordring er at få optimeret de enkelte transportformer (vej, bane, fly, søtransport) og samspillet mellem dem. Målsætningen for godstrafikken er, at gods og varer problemfrit kan komme til, rundt i og ud af regionen på en så effektiv og miljøvenlig måde som muligt. løsningsforslag til Forbedringer for gods- og varetransporter Forslag til forbedringer her og nu : Rejseplaner for gods for at sikre den bedste og mest miljøvenlige transportform Indførelse af modulvogntog på de store gennemgående transitveje mellem godsterminaler for at nedsætte antallet af lastbiler på vejene Mulighed for distribution af varer uden for dagtimerne, så lastbilerne fylder mindre i myldretiden. Forslag til forbedringer på kort sigt: Optimering af tilkørselsforholdene til både lufthavn og havn, fx vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Lyngbyvej og etablering af et tilslutningsanlæg i Lyngby ved Vintappersøen Kapaciteten til godstog på jernbanenettet omlægges og udbygges, således at trafikken kan afvikles uden nævneværdig gene for persontrafikken Dybdegående analyser samt udvikling og opbygning af et miljømæssigt bæredygtigt transportkoncept, der fremmer og optimerer de enkelte transportformer Fremkommeligheden i de store transitkorridorer udbygges og optimeres gennem brug af ITS-løsninger. Forslag til forbedringer på længere sigt: En fremtidssikret løsning for placeringen af den containertrafik, der i dag sker i Københavns Havn Udbygning af prioriterede missing links i det trans-europæiske jernbanenet, således at gods kan overføres fra vej til bane, fx banestrækningen fra Bremen/Hannover/Hamborg til København og den nordiske trekant mellem København, Stockholm og Oslo.

11 10 2. Uddannelse For hovedstadsregionen og dens virksomheder er udbuddet af veluddannet og omstillingsparat arbejdskraft på alle niveauer altafgørende for, at regionen kan bevare og udbygge sin konkurrencekraft og sin position som en af de førende uddannelses- og videnmetropoler i Europa. Region Hovedstaden har i dansk sammenhæng et godt udgangspunkt med en forholdsvis veluddannet befolkning og en god dækning af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer. Også i sammenligning med andre lande er arbejdsstyrken generelt veluddannet. Men der er ikke desto mindre udfordringer nok at tage fat på. Som tendenserne er i dag, stiger det fremtidige uddannelsesniveau ikke tilstrækkeligt sammenlignet med andre storbyregioner. Ikke mindst fordi alt for mange af hovedstadsregionens unge ikke fuldfører en ungdomsuddannelse selvom de starter på én. Knap hver femte falder fra undervejs og op mod halvdelen blandt særligt udsatte befolkningsgrupper. Og tidligere tiders forspring på andelen med en videregående uddannelse er også ved at forsvinde især halter hovedstadsregionen efter i forhold til udlandet, når man ser på hvor mange, der gennemfører egentligt forskningsrettede uddannelser. Samtidig har Hovedstadsregionen allerede i dag massive problemer med at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft, ikke mindst inden for plejeomsorgsområdet. Regionens virksomheder oplever, at få søger de ledige stillinger eller stillinger forbliver ubesat. Der er i dag er over ubesatte stillinger på Sjælland. Og udfordringerne bliver markant større i de kommende år. Især fordi befolkningens aldersprofil ændres der bliver flere ældre, der skal forsørges af relativt færre i den arbejdsdygtige alder. Pejlemærke: Et uddannelsessystem med attraktive og relevante tilbud til alle borgere. En satsning på, at alle får en uddannelse og at uddannelsesniveauet øges, skal sikre den sociale sammenhængskraft. Og sikre erhvervslivets og det offentliges behov for arbejdskraft og kompetencer i en tid, hvor efterspørgslen på uddannet arbejdskraft stiger.

12 Uddannelse 11 Resultater fra borgerhøringen På borgerhøringen blev der også sat fokus på regionens væsentligste udfordringer på uddannelsesområdet. De fire udfordringer, der vandt bredest tilslutning var: Optimering af folkeskolen alle børn skal have lige muligheder for at bære samfundet videre Uddannelse for alle sikre dannelse og fællesskabsfølelse Erkende vigtigheden af vores råstof viden er Danmarks mulighed for at markere sig globalt Mangfoldig uddannelse samfundet har brug for alle, vi er forskellige og har forskellige behov. Udfordringer og løsninger på uddannelse Regionens uddannelsesmæssige hovedudfordringer kan opdeles i tre hovedområder, som kræver hver deres særlige indsats: Ungdomsuddannelse til alle Videregående uddannelser i pagt med regionens behov Uddannelse gennem hele livet Temaet rundes af med et kig på, hvordan disse udfordringer viser sig i pleje- og omsorgsektoren, som et af de områder, som står over for markant mangel på arbejdskraft. 2.1 Ungdomsuddannelse til alle Regeringen har opstillet et mål om, at 95 % af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse altså en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Målsætningen er ambitiøs: I hovedstadsregionen starter langt de fleste unge godt 95 % - faktisk på en ungdomsud- dannelse, men omkring hver femte falder fra undervejs. Hvis udviklingen fortsætter, vil kun ca. 79 % gennemføre en ungdomsuddannelse. Situationen er værst på erhvervsuddannelserne, men også frafaldet på de gymnasiale uddannelser er for højt. Frafaldet peger i retning af, at uddannelsessystemet ikke i tilstrækkelig grad giver unge mulighed for at bryde den sociale arv. Der er især tre overordnede forklaringer på frafaldet: de studerendes baggrund, herunder familiemæssige forhold og opbakning, selve uddannelsens indhold og tilrettelæggelse og det sociale miljø på uddannelserne. Især de unge, som skubbes ud på grund af egne forudsætninger eller oplevelser, fremfor de som trækkes ud af et varmt arbejdsmarked, kan få problemer på lang sigt. Målsætningen for ungdomsuddannelserne i hovedstadsregionen er, at de skal være så brede og differentierede, at alle får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og 95 % er den langsigtede målsætning. Det lykkes kun, hvis der gennemføres en markant, målrettet og differentieret indsats, som giver attraktive uddannelser for alle. Løsningsforslag til at sikre ungdomsuddannelse til alle Aktivt udnytte de nye muligheder på erhvervsskoleområdet Geografisk bredde i ungdomsuddannelsernes placering Bedre brobygning og indslusning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne Bedre sammenhæng mellem skole- og praktikforløb på ungdomsuddannelserne Styrket vejledning Særlig indsats over for etniske unge og bogligt svage elever Mere viden og videndeling.

13 12 Uddannelse 2.2 Videregående uddannelser i pagt med regionens behov Regeringen har opstillet en målsætning om, at halvdelen af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse. Videregående uddannelser er både de længste universitetsuddannelser og fx sygeplejersker, folkeskolelærere på professionshøjskolerne og merkantile uddannelser på erhvervsakademierne. Målsætningen i sig selv er næppe tilstrækkeligt ambitiøs for hovedstadsregionen. Både fordi mange andre internationale storbyregioner opruster og fordi hovedstadsregionen har et medansvar for at løfte det samlede danske uddannelsesniveau på grund af de mange uddannelsesinstitutioner, der er placeret her. Med dagens uddannelsesmønster vil ca. 48 % af regionens unge få en videregående uddannelse i fremtiden. Det er markant mere end de ca. 36 %, der i dag har en videregående uddannelse hvilket endda er toppen blandt de danske regioner. Hovedstadsregionens særlige udfordringer er frafald, tempotab undervejs i uddannelsen og så har vi for få forskere. Endelig skal vi sikre, at uddannelse har den fornødne erhvervsrelevans og dimensioneres tilstrækkeligt fremsynet i forhold til en meget dynamisk erhvervsudvikling. Målsætningen for de videregående uddannelser i hovedstadsregionen er, at de skal bidrage til et fortsat kompetenceløft i regionen og der skal udvikles en bedre sammenhæng om indhold og dimensionering mellem uddannelsessystemet og regionens erhvervsmæssige behov også i en international sammenhæng. Løsningsforslag til at sikre videregående uddannelser i pagt med regionens behov Mere dynamisk dimensionering af kapacitet Udvikling af uddannelserne gennem bedre samspil med private og offentlige arbejdsgivere Styrket vejledning Uddannelse af flere forskere. 95 % af regionens unge starter på en ungdomsuddannelse. Men kun omkring 80 % gennemfører og kun omkring halvdelen blandt de mest udsatte grupper. 2.3 Uddannelse gennem hele livet Behovet for uddannelse stopper ikke med en afsluttet ungdoms- eller videregående uddannelse. Kravene på arbejdsmarkedet ændrer sig så hurtigt, at alle har behov for løbende at udbygge deres viden og styrke deres kompetencer. For det første skal de helt grundlæggende færdigheder for de kortest uddannede og andre udsatte grupper styrkes. For det andet skal de ufaglærtes kompetenceudvikling løbende sikres. For det tredje skal der sikres en effektiv indsats for de ledige i regionen, hvor især en forholdsvis stor gruppe af akademikere springer i øjnene. Målsætningen for voksen- og efteruddannelserne i hovedstadsregionen er, at de skal være lettere tilgængelige, så den samlede indsats kan øges især for personer på kanten af arbejdsmarkedet med de største behov, men også for ledige akademikere. Løsningsforslag til at sikre uddannelse gennem hele livet Markant flere skal gennemføre læse-, skriveog regnekurser Udnytte mulighederne for voksenlærlinge og jobrotation Sikre lettilgængelige efter- og videreuddannelsestilbud Sikre målretning mod de regionale erhvervsmæssige behov Sikre mere relevante krav og tilbud til de ledige Brobygning mellem arbejdsløse akademikere og erhvervslivet fx via jobtræning.

14 Uddannelse 13 Målsætningen for plejeomsorgsuddannelserne er, at de skal udvikles til en endnu bredere vifte af differentierede uddannelsestilbud med styrkede praktikforløb og fokus på erhvervsrelevans og faglig udvikling. Løsningsforslag til at sikre arbejdskraft til regionens plejeomsorgsområde 2.4 Plejeomsorgsuddannelserne et regionalt og kommunalt kerneområde med arbejdskraftmangel Mere end personer arbejder inden for plejeomsorgsområdet i hovedstadsregionen. Det drejer sig især om sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og socialog sundhedsassistenter, som primært arbejder på regionens hospitaler og psykiatri og i kommunernes ældre- og sundhedspleje. Sikre bredere rekruttering til plejeomsorgsuddannelserne Styrke opkvalificerings- og videreuddannelsesmulighederne Styrke praktikforløbene Sikre vejledning om alternative uddannelser inden for plejeomsorgsområdet ved frafald Styrke det direkte samspil omkring uddannelsernes erhvervsrelevans og faglige udvikling. I 2015 forventer man at mangle over medarbejdere på det regionale plejeomsorgsområde. Der er betydelig mangel på arbejdskraft inden for alle tre faggrupper både i kommunerne og på hospitalerne. Det skønnes, at der mangler knap medarbejdere til plejeomsorgsområdet i hovedstadsregionen. På det sjællandske arbejdsmarked viser en prognose at både sygeplejersker og SOSUer er blandt de områder med størst forventet fremtidig mangel. I hovedstadsregionen alene ventes manglen at overstige medarbejdere i Manglen er i nogen grad et resultat af, at mange uddannede forlader fagområdet, udstrakt brug af deltidsarbejde samt tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er behov for mange virkemidler mod manglen på arbejdskraft, både i forhold til uddannelserne, de generelle arbejdsforhold, samspillet mellem uddannelses- og praktiksteder og i forhold til at sikre en fleksibel opgaveløsning.

15 14 3. Natur og miljø Et godt miljø og attraktive naturområder er en forudsætning for god sundhed og livskvalitet for borgerne. Region Hovedstaden er en grøn region, som igennem årtier er udviklet med grønne kiler og grønne ringe af rekreative områder. Men vækst, byudvikling og trafik er med til at sætte de grønne områder og miljøet under pres. borgernes topprioriteter fra borgerhøringen på miljø- og naturområdet var: At gøre Region Hovedstaden til den grønneste hovedstad i Europa. Fx bæredygtig byplanlægning med plads til grønne områder i regionen Luftforurening, fx CO2 udslip At sikre fremtidig byudvikling mht. trivsel/ infrastruktur/bæredygtighed Energiproduktion/-forbrug, fx en mere bæredygtig produktion af energi med fokus på vedvarende og alternative energiformer. Samtidig er væksten i hovedstadsregionen i disse år med til at sætte miljøet under stigende pres. De centrale hovedudfordringer på miljøområdet er at mindske luftforureningen, herunder CO2-udledningen, forsyningen af rent drikkevand samt at begrænse støjgenerne hovedsagligt i byområderne. Derudover er der behov for at mindske de store affaldsmængder, der produceres i regionen. 3.1 Hovedstadsregionens blå-grønne struktur I et viden- og storbysamfund er kvaliteten af og adgangen til de grønne og blå rekreative områder en væsentlig kilde til god livskvalitet. Fingerplanen fra 1947 har medvirket til, at borgerne i det meste af regionen helt ind i de tætbebyggede områder af København har god adgang til rekreative områder. Men fortsat byvækst, udlæg til nye boliger og behov for udbygning af den trafikale infrastruktur sætter de rekreative områder under pres.

16 Natur og miljø 15 Hovedstadsregionen er et stykke fra at være den grønneste region i Europa. I storbyer som Helsingfors, Stockholm og Barcelona udgør andelen af grønne og blå rekreative arealer næsten halvdelen af arealet. I hovedstadsregionen er tallet under 30 %. Samtidig er tilgængeligheden til de rekreative områder af stor betydning for benyttelsen af dem. Har man mere end 10 minutters gå-afstand, falder brugen markant. I hovedstadsregionen er tilgængeligheden til de rekreative områder høj sammenlignet med andre storbyregioner. Men stadig er der ca. 20 % af regionens indbyggere, som har mere end 10 minutters gang til det nærmeste grønne område. Pejlemærke: Udvikling af flere attraktive rekreative områder. Hovedstadsregionen skal udvikles til den grønneste storbyregion i Europa. En klar deling mellem by og land skal sammen med videreudvikling af regionens grønne struktur øge andelen af grønne områder og sikre, at alle borgere i regionen har nær og let adgang til rekreative områder og god tilgængelighed til attraktive kyster og strandparker. Hensigten med det grønne nærhedsprincip er, at der tages hensyn til adgangen og udbuddet af grønne og blå rekreative områder. Det grønne nærhedsprincip lægger op til: at de nuværende grønne rekreative arealer i de grønne kiler og ringe, kystkilerne og de rekreative områder i det åbne land som minimum skal bevares og at tilgængeligheden skal styrkes at der skal etableres nye grønne rekreative områder i forhold til de 20 % af regionens borgere, som i dag bor længere væk end 10 minutter til fods, ved etablering af nye byområder at der ved inddragelse af grønne områder til nyt byområde bør sikres, at der etableres nye grønne rekreative områder af mindst samme størrelse inden for 10 minutters gang-afstand. Målsætningen for hovedstadens grønne og blå struktur er, at andelen af grønne og blå områder til rekreativ anvendelse skal øges til minimum en tredjedel af regionens samlede areal, og at tilgængeligheden til rekreative områder, både i nærområdet, til større sammenhængende naturområder i regionen og til kystområder og strandparker skal udbygges. Løsningsforslag til at sikre hovedstadsregionens grønne og blå struktur: Indførelsen af et grønt nærhedsprincip Videreudvikling af de grønne kiler og ringe ud til Købstadsringen i takt med udbygningen af byfingrene Etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland som et sammenhængende rekreativt naturområde. Udbygning af det regionale stinet og grønne korridorer mellem oplevelsesrige landskaber og naturområder Afgrænsning af det åbne land ved etablering af miljøzoner for landbrug omkring byerne Kampagner som synliggør de rekreative muligheder og kvaliteter i regionen Behovstilpasset vedligeholdelse af de rekreative grønne områder. 3.2 Hovedstadsregionens miljø Miljøet er en fælles udfordring for storbyregioner med høj økonomisk vækst og mange mennesker samlet på et lille område. Et godt miljø er en forudsætning for livskvaliteten i hovedstadsregionen, og for borgernes generelle sundhedstilstand. Det er en udfordring at udvikle infrastrukturen på en måde, der tager hensyn til miljøet. En fjerdedel af CO2- udledningen i hovedstadsregionen kommer fra trafikken. Men alle kilder til luftforurening skal begrænses, sammen med forbrug og forurening af vand og jord.

17 16 Natur og miljø Endelig plages flere og flere mennesker i regionen af støj. Udfordringen bliver derfor at sikre hensynet til miljøet, uden at det hæmmer væksten i regionen. Regionens hovedudfordringer på miljøområdet opdeles i tre områder, som kræver hver deres særlige indsats: Luftforurening, drikkevand og støj. Målsætningen for luftforureningen er at reducere partikelforureningen og kvælstofudledningen til minimum EU s grænseværdier og herigennem nedbringe antallet af luftvejsrelaterede sygdomme. Tilsvarende er målet at mindske udledningen af CO2 med mindst 20 % i forhold til i dag inden 2015, så internationale klimaaftaler kan overholdes. Pejlemærke: Ren luft, rent drikkevand og mindre støj for alle. Gennem en målrettet og fælles indsats skal luftforureningen i regionen mindskes til gavn for klimaet og for den enkelte borgers sundhed. Det skal sikres, at regionen fortsat kan være selvforsynende med drikkevand i form af urenset grundvand. Og færre borgere skal opleve gener fra forskellige typer af støj, herunder fra trafik og tekniske anlæg. Udfordringer og løsninger på miljø Luftforurening Luftforureningen skader sundhed, natur og økonomi. Men specielt to store problemstillinger melder sig, når vi snakker luftforurening: For det første den regionale globale udfordring, hvor det handler om udledning af CO2 og klimaforandringer. Her står energisektoren og transportsektoren for over halvdelen af Danmarks udledning af drivhusgasser. Udfordringen for hovedstadsregionen bliver at nedbringe det samlede brug af fossile brændstoffer. For det andet den mere lokale udfordring, hvor problematikken er kvælstofudledning og partikelforurening til stor skade for den almene sundhed. Især partikelforurening i de centrale dele af hovedstadsregionen, hvor tæt bebyggede boligområder ligger side og side med stærkt trafikerede veje, medvirker til hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme, blandt andet allergi og kræft. Partikelforurening i København medfører ca. 780 for tidlige dødsfald målt pr. 1 million københavnere og ekstra hospitalsindlæggelser. Løsningsforslag til forbedring af luftforureningen og de tilhørende klimaændringer En markant satsning på kollektiv trafik især i de centrale dele af hovedstadsregionen Tiltag som fremmer udvikling af en miljøvenlig bilpark Krav om partikelfiltre på alle dieseldrevne køretøjer Anvendelse af miljøzoner i de tættere bebyggede dele af regionen Krav til begrænsning af partikeludledning fra brændeovne Markant satsning på forskning i og udvikling af miljø- og lavenergiteknologi Styrket samspil mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder med henblik på udvikling af miljøvenlig og energibesparende teknologi Reform af skatte- og afgiftssystemet, som understøtter udvikling, indkøb og anvendelse af energibesparende og miljøvenlige foranstaltninger. Hovedstadens drikkevand En hovedudfordring i de kommende år er at vandressourcens størrelse er mindre end tidligere antaget og flere steder overudnyttet. Regionens store befolkningstæthed og jordforureningsproblemer betyder, at en omfattende indsats er nødvendig for at beskytte grundvandet, hvis indvindingen af rent drikkevand skal opretholdes.

18 Natur og miljø % af det vand vi bruger i dag til drikkevand og industrielt forbrug er indvundet primært fra grundvand i regionen. Målsætningen er, at hovedstadsregionen skal være selvforsynende med drikkevand i form af urenset grundvand, dvs. at indvindingen kun nødvendiggør en simpel vandbehandling. Hvis egne ressourcer ikke er tilstrækkelige, foretrækkes import fra naboregioner frem for renset overfladevand. 20 % af regionens borgere har stadig mere end 10 minutters gang til grønne rekreative arealer. løsningsforslag til beskyttelse af regionens grundvand Der bør etableres en koordineret og bæredygtig vandindvinding i regionen, som sikrer en stabil drikkevandsforsyning af høj kvalitet under hensyntagen til naturværdier Der er behov for forøget kapacitet til behandling af forurenet jord for at sikre mod grundvandsforurening fra regionens store og mindre forureninger Øget samarbejde mellem vandværker i forskellige indvindingsoplande om koordinering af vandindvinding og effektivisering af vandsektoren Styrket forskning i og udvikling af ny teknologi til vandindvinding og vandbehandling samt incitamenter for investering og anvendelse af ny teknologi på området Undersøgelse af muligheden for anvendelse af prisdannelsen som økonomisk incitament for vandbesparelser Udvikling af nye teknologier, der omkostningseffektivt kan medvirke til at nedbringe vand spild fra ledningsnettet Der bør snarest igangsættes planlægning af ny deponeringskapacitet. Støj i hovedstadsregionen Støj kan give gener og alvorlige helbredseffekter. Myndighederne anslår, at mennesker i Danmark årligt indlægges på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdom på grund af vejtrafikstøj, og mellem 200 og 500 mennesker om året dør tidligere end ellers, som følge af disse sygdomme. Målsætningen er, at støjforurening skal reduceres specielt fra trafikstøj og tekniske anlæg, som fx vindmøller, ved at opstille konkrete mål og krav om støjreduktion. Løsningsforslag til mindskelse af regionens støjgener Krav til støjforhold i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri Indførelse af støjgrænser for alle former for køretøjer for at begrænse trafikstøjen Anvendelse af støjdæmpende tiltag som støjskærme, støjdæmpende vejbelægning, støjisolering af vinduer og facader i eksisterende bebyggelser generet af støjgener Forskning i støj og støjdæmpende foranstaltninger og i de sundhedsskadelige effekter af støj Store vindmøller etableres kun som havmøller.

19 18 4. Erhvervsudvikling Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden indgår som en del af grundlaget for udviklingsplanen. Gode betingelser for erhvervsudvikling i hele hovedstadsregionen er afgørende for den vækst, som skal sikre virkeliggørelse af udviklingsplanen. Samtidig påvirkes de samlede erhvervsvilkår og vækstmuligheder af en række rammevilkår, som er håndteret særskilt i denne regionale udviklingsplan. Det gælder en velfungerende infrastruktur, helhedsperspektivet på at skabe en attraktiv region, som kan fastholde og tiltrække arbejdskraft, samt uddannelsesområdet. Pejlemærke: Konkurrencedygtige vækstbetingelser for erhvervslivet. En målrettet indsats skal sikre rammer for erhvervslivets vækst og udvikling i international topklasse. Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi har lagt grundstenen for en fokuseret regional satsning. Erhvervsudviklingsstrategien udgør en del af grundlaget for udviklingsplanen, som skaber fundamentet for en sammenhængende indsats. Erhvervsudviklingsstrategiens vision er at: Region Hovedstaden anno 2015 er Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge. Erhvervsudviklingsstrategien opstiller udfordringer og mål for i alt syv indsatsområder, der er afgørende for regionens fortsatte vækst og konkurrenceevne: STÆRKE OG PERSPEKTIVRIGE KOMPETENCEKLYNGER NYE VIRKSOMHEDER NY VIDEN METROPOLREGIONENS UDVIKLING FORSKNING OG INNOVATION ØGE OG UDVIKLE ARBEJDSSTYRKEN PÅ ALLE NIVEAUER MARKEDSFØRING, EVENTS, KULTUR OG VÆRDIER ØRESUND OG DET INTERNATIONALE UDSYN Indsatsområderne bliver understøttet af 33 konkrete initiativer, som Vækstforum i partnerskab med relevante regionale aktører arbejder på at virkeliggøre.

20 19 5. Kultur-, fritidstilbud og oplevelser Det er attraktivt at bo og være i regioner, der har et blomstrende, mangfoldigt kulturliv både for eliten og for bredden. Gode underholdnings- og fritidstilbud har betydning både for regionens egne borgere og for evnen til at tiltrække studerende, arbejdskraft, talenter, investeringer og virksomheder til regionen. Der er behov for at udvikle de regionale tilbud, som kan samle folk på tværs af regionen, og som kan tiltrække opmærksomhed fra omverdenen. Det gælder særligt udvikling og afholdelse af flere markante kulturoplevelser og events af international topklasse i hovedstadsregionen både til glæde for regionens borgere og samtidig for at understøtte hovedstadsregionens udvikling som en international storby. Pejlemærke: Mangfoldigt kultur- og fritidstilbud i international topklasse. En målrettet regional indsats skal understøtte udvikling og afholdelse af flere markante kulturoplevelser og fritidstilbud af international topklasse i hovedstadsregionen. Det kan samtidig være med til at øge bredden og kvaliteten i et righoldigt kultur- og fritidsliv i regionen.

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Forslag til regional udviklingsplan Natur

Læs mere

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger 1 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 13. juni 2007 Sagsnr.: 200700931 Arkiv: 1-15-0-76 Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Juni 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Regional udviklingsplan Natur og miljø 1 Forord

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer 2007/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Morten Homann (SF), Kamal

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere