Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Politik og Administration - kombi"

Transkript

1 Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af 1. februar 2016 samt af 1. september 2016 fremgår ligeledes sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, Den humanistiske bacheloruddannelse, Den humanistiske-teknologiske Bacheloruddannelse og Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Fagmodul PA-B1 indgår i en 2-fagsbacheloruddannelse eller som det ene af to fagmoduler i en 1-fagsbacheloruddannelse i Politik og Administration. Formål 1. Formålet med fagmodul PA-B1 i Politik og Administration er, at: sætte den studerende i stand til at anvende centrale teorier og metoder på Politik og Administration selvstændigt og tværvidenskabeligt. give den studerende en indgående forståelse af politologiske, juridiske og sociologiske aspekter af politik og administration. udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor politik og administration. Fagmodulet i Politik og Administration PA-B1 har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Politik og Administration eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodul PA-B1 i Politik og Administration giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Viden om centrale empiriske forhold, metoder og teorier indenfor fagfeltet Politik og Administration, herunder fortrinsvis politiske institutioner, styring i offentlige organisationer samt forvaltningsret. 1

2 Med afsæt heri skal den studerende kunne forstå og reflektere over politologiske, juridiske og sociologiske problemstillinger knyttet til den offentlige administrations funktioner, opgaver og politiske udfordringer. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger indenfor politik og administration med anvendelse af centrale teorier og metoder. Færdighed i at begrunde og vælge relevante analysetilgange. Færdighed i at formidle problemstillinger, teorier, metoder og konklusioner til fagfæller og ikke-specialister. Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i den offentlige administrations funktioner, opgaver og politiske udfordringer. Kompetence til at identificere problemer og løsninger i tilknytning hertil i en arbejdsmæssig kontekst. Kompetence til professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde om analyse og strategiprocessor hvori indgår afdækning af yderligere læringsbehov omkring den offentlige administrations funktioner, opgaver og politiske udfordringer. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS-point), jf. stk. 2. Stk. 2. Samfundsvidenskabeligt metodekursus: Det samfundsvidenskabelige metodekursus udbydes i 2 forskellige varianter: - Fagmodulkursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point). Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i politik og Administration. (Ændret pr. 1. september 2015) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig 2

3 viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Basiskursus 1: Grundkursus i politologi, som er obligatorisk for studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Andre studerende kan tilegne sig tilsvarende via deltagelse i valgkurset: Grundkursus i politologi. (Ændret pr. 1. februar 2014) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og indsigt i teorier om politik og administration i et tværfagligt perspektiv. Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger indenfor politik og administration med anvendelse af centrale teorier og metoder. Færdighed i at begrunde og vælge relevant analysetilgange. Færdighed i at formidle problemstillinger, teorier, metoder og konklusioner til fagfæller. Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser. Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i den offentlige administrations funktioner, opgaver og politiske udfordringer. Kompetence til at identificere problemer og løsninger i tilknytning hertil i en arbejdsmæssig kontekst. Kompetence til professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde om analyse og strategiprocessor hvori indgår afdækning af yderligere læringsbehov omkring den offentlige administrations funktioner, 3

4 opgaver og politiske udfordringer. Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb. Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt politologisk/administrativ problemstilling ud fra et tværfagligt perspektiv indenfor fagfeltet Politik og Administration. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Det vejledende omfang af litteraturgrundlaget er 1000 sider, som udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. Dansk Litteratur kan være på engelsk og nordiske sprog, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog. Det anbefales, at den studerende har gennemført ét eller flere af fagmodulets kurser. Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Der er følgende omfangsbestemmelser til den skriftlige projektrapport: Ved 2-4 studerende: anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 5 studerende: anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til normalsider af 2400 anslag pr. side. Bilag indgår ikke i anslagsomfanget. Afviger projektrapporten fra ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. 4

5 Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i eksaminationsgrundlaget fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Bedømmelse Censur Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. (Ændret pr. 1. februar 2014) 7-trins-skalaen Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Politiske institutioner og deres samspil Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om danske politiske institutioner og deres indbyrdes samspil ud fra et grundlæggende politologisk og et forfatningsretligt perspektiv. Viden om den grundlæggende opbygning af det danske politiske system. Viden om dansk forfatningsret, den retlige opbygning og de retlige regler, samt den tradition og kultur, der præger det danske politiske system og dets institutioner og som har betydning for, hvordan systemet fungerer i praksis. Viden om statens relation til kommuner og regioner og disses institutioner og til EU og dets institutioner. 5

6 Færdigheder: Færdighed i at anvende såvel et juridisk som et politologisk perspektiv i analyser af de politiske institutioner i Danmark samt deres relation til EU, kommuner og regioner. Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger vedrørende danske politiske institutioner og institutioner i EU, herunder anvende forfatningsretlige begreber og principper samt begrunde og vælge relevante analysemodeller. Færdighed i på en kort og præcis facon at analysere og diskutere fordele og ulemper ved anvendelsen af indretningen af de offentlige institutioner og deres samspil. Færdighed i kunne formidle viden om det politiske system og dets funktionsmåde til både fagfæller og ikkespecialister. Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Kompetencer: Kompetence til at kunne identificere formelle og uformelle strukturer indenfor de politiske institutioner med henblik på at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om politiske institutionelle problemstillinger. Kurset gennemgår de grundlæggende danske politiske institutioner og deres indbyrdes samspil. Herunder: Den danske centraladministration og regeringen; Magtdeling og lovgivningsproces; Juridisk kontrol af regering og forvaltning; Regioner og kommuner; International ret, EU og den danske stat; og Det politiske samspil mellem EU og den danske stat. Maksimalt 700 sider Dansk Kursuslitteratur kan være på engelsk og nordiske sprog, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Skriftlig, individuel 48-timers hjemmeopgave. Den studerende besvarer 1 spørgsmål stillet af underviser på kurset. Omfanget af besvarelsen må maksimalt være på anslag alt inklusive, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger opgavebesvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform, (Ændret pr. 1. februar 2014 og 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) 6

7 Fagmodulkursus 2 Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Styring i offentlige organisationer Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om indretningen og forandringen af offentlige organisationer, deres bidrag til samfundsstyringen og deres relationer til omgivelserne. Færdigheder: Færdighed i at forbinde teori og praksis i analysen af offentlig organisation og styring. Færdighed i at analysere og diskutere politiske betingelser og effekter af den måde de offentlige organisationer og den offentlige styring er indrettet på og fungerer Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Kompetencer: Kompetence til forstå og manøvrere i komplekse organisatoriske omgivelser og udvikle nye former for samfundsstyring gennem tværfagligt samarbejde. Styring i offentlige organisationer, herunder: Struktur, kultur og værdier i offentlige organisationer; Politiske beslutningsprocesser; Implementering, Evaluering, resultatmåling og evidens; Kontraktstyring og offentlig-private partnerskaber; og Netværksstyring og metastyring. Maksimalt 700 sider Dansk Kursuslitteratur kan være på engelsk og nordiske sprog, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Individuel, mundtligt prøve med udgangspunkt i pensum. Prøven har en samlet varighed af 40 minutter eksklusiv votering, fordelt på 20 minutters forberedelsestid og 20 minutters mundtlig eksamination, eksklusiv votering. De studerende inviteres til at komme med forslag til eksamensspørgsmål, og der udmeldes derefter spørgsmål, der tilsammen dækker pensum. Ved prøvens begyndelse trækker den studerende 2 spørgsmål. De 2 spørgsmål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efter forberedelsestiden (20 minutter) præsenterer og 7

8 Bedømmelse diskuterer spørgsmålene på baggrund af pensum. Der kan ved eksaminationen spørges ind til hele kursus pensum. Alle hjælpemidler tilladt. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Censur Intern (Ændret pr. 1. februar 2016) Fagmodulkursus 3 Titel Fagtype Type Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Forvaltningsret Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de retlige rammer for forvaltningens arbejde, herunder hovedtræk og hovedhensyn i dansk forvaltningsret. Færdigheder: Færdighed i anvendelsen af juridisk metode i analyse og diskussion. Færdighed i at gennemføre retlige analyser af konkrete problemstillinger ved anvendelse af juridisk metode og pensum i forvaltningsret. Færdighed i at identificere de(t) retlige problem(er) i analyser, identificere og anvende relevante retskilder, foretage en retlig vurdering og konklusion på problemet samt anvise relevante klageinstanser og redegøre for disses reaktionsmuligheder. Overordnet indhold Kompetencer: Kompetence til at håndtere den forvaltningsretlige dimension af en kompleks samfundsvidenskabelig virkelighed og til at demonstrere en anvendelsesorienteret viden om forvaltningsret Forvaltningsretten sætter rammerne for forvaltningens møde med borgere, virksomheder m.v. Reglerne falder i 3 hovedgrupper: sagsbehandling, hjemmel og kontrol, som på hver sin måde bidrager til at sikre, at de afgørelser, forvaltningen træffer, er lovlige og rigtige. Hertil kommer kendskab til de praktisk vigtige regler om offentlighedens adgang til aktindsigt i forvaltningens dokumenter. Da dansk ret ikke eksisterer isoleret fra omverdenen 8

9 Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform berører kurset tillige EU-rettens og menneskerettighedernes betydning for forvalterens arbejde. Maksimalt 700 sider Dansk Kursuslitteratur kan være på engelsk og nordiske sprog, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1. Skriftlig, individuel prøve i kursuspensum med udgangspunkt i en konkret case, der udleveres ved eksamens start. Prøven er stedbunden og afholdes på universitetet. Besvarelsen skal have form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i casen og forslag til, hvordan de skal løses. Prøvens varighed er 4 timer, og alle hjælpemidler er tilladt. Dog må der ikke kommunikeres med andre om opgavebesvarelsen. Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014, pr. 1. september 2015 og 1. september 2016) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 4a Titel Videregående Samfundsvidenskabelig Metode Fagtype Kursus Type Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den 9

10 enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespecialiseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier. (Ændret pr. 1. september 2015) Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. (Ændret pr. 1. september 2015) Maksimalt 600 sider Dansk eller engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige metodekompetencer. (Ændret pr. 1. september 2015) Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 10

11 Bedømmelse normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bestået / Ikke bestået Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 4b Titel Samfundsvidenskabelig Analysestrategi Fagtype Kursus Type Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderings kriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens struktur og transparens. Kompetencer: Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg. Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglige læsefærdigheder Studiemæssige forudsætninger Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Maksimalt 600 sider Dansk eller engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. (Ændret pr. 1. september 2015) 11

12 Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. (Ændret pr. 1. september 2015) Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Seneste ændringer træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en 12

13 bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Forvaltning den 16. november Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelsen efter skriftlig høring den 26. november Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 7. februar Ændringer: Prøveformen for fagmodulkursus 1 Politiske institutioner og deres samspil er ændret fra: Skriftlig, individuel 48 timers hjemmeopgave. Den studerende besvarer 2 spørgsmål fra underviser på kursus. Besvarelsen må være på maksimalt 8 normalsider. til Skriftlig, individuel 48-timers hjemmeopgave. Den studerende besvarer 1 spørgsmål stillet af underviser på kurset. Besvarelsen må være på maksimalt 5 normalsider. Ændringen er vedtaget af Studienævnet for Forvaltning den 21. juni Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse den 4. juni Ændringer: 4 er ændret fra: Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi og sociologi og den økonomiske prøve i Samfundsvidenskabeligt grundkursus i økonomi og planlægning, rum og ressourcer fra basisdelen af Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. til: Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Basiskursus 1: Grundkursus i politologi, som er obligatorisk for studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Andre studerende kan tilegne sig tilsvarende via deltagelse i valgkurset: Grundkursus i politologi. Prøveformen for Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration er ændret fra: Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter, Ved 3 eksaminander 75 minutter, Ved 4 eksaminander 90 minutter, Ved 5 eksaminander 105 minutter. Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). Det vejledende omfang af litteraturgrundlaget er 1000 sider, som udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. til: Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter, Ved 3 eksaminander 75 minutter, Ved 4 eksaminander 90 minutter, Ved 5 eksaminander 105 minutter. Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Der er følgende omfangsbestemmelser til den skriftlige projektrapport: Ved 2-4 studerende:

14 anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til normalsider af 2400 anslag pr. side Ved 5 studerende: anslag alt inklusive på nær bilag, svarende til normalsider af 2400 anslag pr. side. Bilag indgår ikke i anslagsomfanget. Afviger projektrapporten fra ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). Der udleveres ikke spørgsmål til eksamen, men i forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i eksaminationsgrundlaget fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Prøveformen i Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil, ændres fra: Skriftlig, individuel 48-timers hjemmeopgave. Den studerende besvarer 1 spørgsmål stillet af underviser på kurset. Besvarelsen må være på maksimalt 5 normalsider til: Skriftlig, individuel 48-timers hjemmeopgave. Den studerende besvarer 1 spørgsmål stillet af underviser på kurset. Omfanget af besvarelsen må maksimalt være på anslag alt inklusive, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger opgavebesvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøveformen i Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer, er ændret fra: Individuel, mundtligt prøve med udgangspunkt i pensum. De studerende inviteres til at komme med forslag til eksamensspørgsmål, og der udmeldes derefter spørgsmål, der tilsammen dækker pensum. Ved eksaminationen trækkes to af disse spørgsmål som besvares mundtligt. Øvrige dele af pensum kan også inddrages. Den studerende har 20 minutters forberedelsestid efter at spørgsmålene er trukket. Prøvens varighed er 20 minutter excl. votering. Alle hjælpemidler tilladt. til: Individuel, mundtligt prøve med udgangspunkt i pensum. Prøven har en samlet varighed af 40 minutter eksklusiv votering, fordelt på 20 minutters forberedelsestid og 20 minutters mundtlig eksamination, eksklusiv votering. De studerende inviteres til at komme med forslag til eksamensspørgsmål, og der udmeldes derefter spørgsmål, der tilsammen dækker pensum. Ved prøvens begyndelse trækker den studerende 2 spørgsmål. De 2 spørgsmål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efter forberedelsestiden (20 minutter) præsenterer og diskuterer spørgsmålene på baggrund af pensum. Der kan ved eksaminationen spørges ind til hele kursus pensum. Alle hjælpemidler tilladt. Prøveformen i Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret, er ændret fra: Mundtlig, individuel prøve i kursusstoffet med udgangspunkt i en 48-timers individuel hjemmeopgave i form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i en case. Prøvens varighed er 20 minutter excl. votering. Alle hjælpemidler kan medbringes til: Mundtlig, individuel prøve i kursuspensum med udgangspunkt i en 48-timers individuel hjemmeopgave i form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i en case. Casen udleveres af underviser og notatet indgår i bedømmelsen. Notatet må maksimalt have et omfang på anslag inklusive alt. Overstiger det skriftlige notat ovenstående anslagsomfang afvises det fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøvens varighed er 20 minutter ekskl. votering. Ved prøven tages der udgangspunkt i det skriftlige notat, og der eksamineres i hele kursus pensum. Eksamen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det juridiske notat og den mundtlige pensumprøve. Der tildeles én samlet karakter. Alle hjælpemidler kan medbringes. Prøveformen på Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode, er ændret fra: Bunden skriftlig individuel ugeopgave (4-8 sider). til: Individuel skriftlig, bunden, 14

15 hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maksimalt anslag, alt inklusive, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Der er desuden foretaget en række sproglige korrektioner i fagmodulbeskrivelsen. Ændringerne er vedtaget af Studienævnet for Forvaltning den 12. december 2013, på baggrund af skriftlig høring. Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse den 13. december 2013 Ændringer pr. 1. september 2015: Der er foretaget ændring af 3 stk. 2 og den er ændret fra: Såfremt den studerende vælger begge sine fagmoduler blandt fagene Politik og Administration, Socialvidenskab, Internationale Studier og Virksomhedsstudier, skal den studerende gennemføre både fagmodulkursus 4a og fagmodulkursus 4b. Den studerende vælger på det først valgte fagmodul, hvilket af fagmodulkurserne 4a eller 4b, som skal gennemføres. Den studerende skal på det andet fagmodul gennemføre det manglende fagmodulkursus. Såfremt den studerende kun vælger et af sine fagmoduler blandt fagene Politik og Administration, Socialvidenskab, Internationale Studier og Virksomhedsstudier, vælger den studerende, hvilket af de to fagmodulkurser 4a eller 4b, som skal gennemføres. Hvis den studerende allerede har fulgt et af kurserne via sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i politik og Administration. Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration: Der er tilføjet følgende bestemmelse til Viden: Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Tilføjet følgende bestemmelser til færdigheder: Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser. Der er tilføjet følgende bestemmelser til kompetencer: Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb. Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil: Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. 15

16 Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode: Målbestemmelser er ændret fra: Viden: Viden om videregående samfundsvidenskabelige metoder, herunder i særlig grad inden for de faglige fordybelser de studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at arbejde med videregående samfundsvidenskabelige metoder relateret til de faglige fordybelser, den studerende har valgt. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder reliabilitet og validitet, og at kunne evaluere konsekvenserne af de metodiske valg. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra det enkelte fags præmisser, men også ved at inddrage relevante metoder og perspektiver fra andre relevante fag. Til: Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespecialiseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier. Overordnet indhold er ændret fra: Kurset indeholder en uddybet diskussion af samfundsvidenskabelige metoder. Efter en generel indledning er der mulighed for at specialisere sig indenfor kurset, alt efter hvilke metodiske traditioner der er indenfor de fagområder den studerende har valgt i sine fagmoduler. Til: Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. Studiemæssige forudsætninger er tilføjet: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Prøveformen er ændret fra: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maksimalt anslag, alt inklusive, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg Til: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, 16

17 svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Fagmodulkursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi: Studiemæssige forudsætninger er ændret fra: Det anbefales, at den studerende har kendskab til kvantitative og kvalitative metoder, samt til videnskabsteoretiske overvejelser og deres sammenhæng med metodiske valg. Til: Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. Prøveform er ændret fra: Fri skriftlig semesteropgave (6 8 sider) udarbejdet i grupper med fremlæggelse på et analysestrategiseminar. Til den mundtlige fremlæggelse er eksaminationstiden 15 min. pr. studerende inkl. votering. Til: Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Godkendt, efter skriftlig høring, af den 30. juni 2015 samt efter skriftlig høring i studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelsen den 1. juli Ændringerne godkendt af UI den 3. august Ændringer pr. 1. februar 2016: Fagmodulkursus 2 Styring i offentlige organisationer; Censur ændres fra ekstern til intern. Godkendt, efter skriftlig høring, af den 28. oktober 2015 samt af studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse på møde d. 28. oktober Ændringerne er godkendt af UI den 1. december

18 Ændringer pr. 1. september 2016: Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret; Prøveformen er ændret fra; Mundtlig, individuel prøve i kursuspensum med udgangspunkt i en 48-timers individuel hjemmeopgave i form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i en case. Casen udleveres af underviser og notatet indgår i bedømmelsen. Notatet må maksimalt have et omfang på anslag inklusive alt. Overstiger det skriftlige notat ovenstående anslagsomfang afvises det fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven, og der er anvendt et eksamensforsøg. Prøvens varighed er 20 minutter ekskl. votering. Ved prøven tages der udgangspunkt i det skriftlige notat, og der eksamineres i hele kursus pensum. Eksamen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det juridiske notat og den mundtlige pensumprøve. Der tildeles én samlet karakter. Alle hjælpemidler kan medbringes. Til: Skriftlig, individuel prøve i kursuspensum med udgangspunkt i en konkret case, der udleveres ved eksamens start. Prøven er stedbunden og afholdes på universitetet. Besvarelsen skal have form af et skriftligt notat om de juridiske problemer i casen og forslag til, hvordan de skal løses. Prøvens varighed er 4 timer, og alle hjælpemidler er tilladt. Dog må der ikke kommunikeres med andre om opgavebesvarelsen. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. Censur er ændret fra; ekstern til Intern. Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil Censurform ændres fra; Intern til Ingen. Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret censurform ændres fra Intern til Ingen. Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode censurform ændres fra Intern til Ingen. Godkendt af den 26. januar 2016 samt af Studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, på baggrund af skriftlig høring d.27. januar Ændringerne er godkendt af UI den 10. marts Ændringer vedr. censurform er godkendt, efter skriftlig høring, af Studienævnet for Samfundsstudier den 11. maj 2016 samt af studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, via skriftlig høring d. 17. maj Ændringerne er godkendt af UI den 3. juni

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. december til 15. december : Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. december til 15. december : Link to STADS selfservice Kursus 3: Forvaltningsret Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul I Politik og Administration, B1 Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. december til 15. december : Link to STADS

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-81 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse DATO/REFERENCE 1. september 2017 2012-407 JOURNALNUMMER Ændringerne pr. 1. september 2014 fremgår sidst i dokumentet. Ændringerne pr. 1. september

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere