GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2015

2 GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP yder tilskud til realisering af gode ideer, der gennem grøn omstilling kan styrke nytænkning i det danske fødevareerhverv. Alle projekter skal understøtte både grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Der kan søges tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter og til netværksprojekter. GUDP har fokus på hele værdikæden og lægger vægt på, at projekterne har deltagelse fra flere led i værdikæden, fx produktions-, forarbejdnings-, afsætnings- og transportleddet. Derudover vil GUDP styrke brobygning, samarbejde og vidensdeling mellem forskere, virksomheder, landmænd og fiskere samt aktører fra andre sektorer med ekspertise, som er til gavn for hele fødevaresektoren. GUDP yder tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, analysemetoder, processer, produkter, management- og logistikløsninger inden for klima-, miljø- og naturbeskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og human sundhed. GUDP-sekretariatet EU & Erhvervsudvikling Center for Erhverv Miljø-og Fødevareministeriet Nyropsgade København V GUDP

3 2015 var året, hvor vi i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) tog hul på vores nye strategi for Forord Den nye strategi lever I forhold til tidligere er strategien for udvidet med to fokusområder: Bæredygtig ressourceudnyttelse og Fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd. Det første fokusområde er med til at sikre, at GUDP-ordningen dækker hele fødevaresektoren - og ikke kun primær produktionen. Det andet fokusområde fremhæver de konkurrenceparametre, som også i fremtiden skal sikre, at danske fødevarer kan eksporteres internationalt til højere priser end vores konkurrenters. Vi har fortsat et krystalklart fokus på at fremme den grønne omstilling i fødevaresektoren, og GUDP er som tidligere en målrettet erhvervsstøtteordning med en klar mission om, at grøn bæredygtighed og vækst kan gå hånd i hånd. De projekter, som bestyrelsen besluttede at give tilskud til i 2015, bygger derfor alle på en god idé, der på én og samme tid løser grønne udfordringer og er en god forretning. Det er det, der kaldes den dobbelte bundlinje, og i en verden fuld af buzzwords med en døgnflues levetid, er det en idé og et udtryk, som ikke går af mode. Den nye strategi er blevet godt modtaget af GUDP s kunder og interessenter, og vi er stolte af, at ordningen også i 2015 var en attraktiv ordning for fødevaresektorens virksomheder. Fortsat tæt dialog med hele fødevaresektoren GUDP-bestyrelsen vægter dialog med kunderne højt. Det er afspejlet i vores aktiviteter i 2015, hvor vi gennem hele året har haft et tæt samarbejde med de væsentligste interessenter i fødevaresektoren. Den løbende dialog og det tætte samarbejde understreger vores filosofi om, at bæredygtighed og profitabel vækst skabes i et samspil mellem forskning og erhvervsliv, og at nytænkning sker i mødet mellem forskere, landmænd, fiskere og fødevarevirksomheder. Det er gennem projekterne, vi kan bygge bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder og få ideerne til at fungere i virksomhedernes dagligdag. Det gjorde vi i 2015, og det vil vi fortsætte med i Mikael Thinghuus Formand for GUDP s bestyrelse 3

4 Projekteksempel 1: Nyt værktøj skal opdage yverbetændelse Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er den mest almindelige sygdom blandt malkekøer i det moderne landbrug. Det er typisk meget dyrt for landmanden, når køerne får sygdommen, da den har negativ indflydelse på både koens velfærd, fødevaresikkerheden og forbruget af antibiotika. En projektgruppe bestående af DTU Veterinærinstituttet, FOSS Analytical og SEGES er derfor gået sammen om at skabe et værktøj, der kan stille en tidlig og præcis diagnose. På længere sigt 4 vil værktøjet reducere forekomsten af yverbetændelse. Værktøj måler nyt celletal Det nye værktøj skal kunne analysere celler i mælkeprøver. Projektgruppen arbejder på en løsning, som kan måle ændringer i celletal frem for det totale celletal, da det vil give en mere præcis indikation af betændelsestilstanden. Gruppen arbejder sideløbende på at udvikle en bio-økonomisk model, der kan hjælpe landmanden i situationer, hvor han skal undersøge, om en ko har en behandlingskrævende mastitis. Idéen er at kombinere ændringen i celletal med andre tilgængelige oplysninger om den enkelte ko og dermed afdække den økonomiske rentabilitet ved forskellige behandlingsmuligheder. Læs mere om projektet her: n a t u r e r h v e r v. d k / t v a e r g a a e n d e / gudp/gudp-projekter/2015/yverbetaendel se- sk al - opdages -t id ligere-med-nyt-vaerktoej/

5 Første år med ny strategi Den danske landbrugsproduktion har i 2015 været presset af øgede mængder af svinekød og mælk på markedet. Dette har betydet lavere afregningspriser for de danske landmænd på svin og mælk, og det har betydet, at der er ekstraordinært stort fokus på at forbedre de enkelte bedrifters økonomi. Den ny strategi Det er derfor glædeligt, at vi i GUDP har fået effektparameteren Bæredygtig ressourceudnyttelse ind som et fokusområde under GUDPs strategi for Bæredygtig ressourceudnyttelse handler om at optimere fødevareproduktionen, så primærproducenterne og fødevarevirksomheder opnår en bedre økonomi. Derfor er det glædeligt, at rigtig mange af de støttede projekter i 2015 har angivet, at primærproducenterne og virksomhederne opnår et bedre økonomisk afkast af projekternes resultater. For at skabe vækst i fødevaresektoren er det nødvendigt at kunne adressere udfordringerne i alle led i fødevaresektorens værdikæde. Det vil sige, at alle led i kæden fra jord til bord skal fungere både produktionsmæssigt og økonomisk og have afsætningsmuligheder. Med den nye strategi er der kommet øget fokus på dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, som er to forhold, der betyder rigtig meget, når vi skal afsætte de danske produkter på de internationale eksportmarkeder. Det første år i den nye strategiperiode har vist, at vi nu har en strategi, som skaber mulighed for at forbedre alle led i fødevaresektorens værdikæde. Bestyrelsesformand Mikael Thinghuus presenterer GUDPs strategi 5

6 Tabel 1: Bevilget tilskud til GUDP-projekter i GUDP i tal Konkurrence om GUDP-midlerne I 2015 blev der ydet 157,6 mio. kr. i tilskud til GUDP-projekter. Dertil kommer, at der blev givet tilskud til projekter under Organic RDD 2.2 (se tabel 1). GUDP-bestyrelsen besluttede endvidere at afsætte 11,2 mio. kr. til ERA-net, som er et samarbejde mellem europæiske bevillingsmyndigheder om særlige initiativer. Samlet modtog GUDP-bestyrelsen 137 ansøgninger. Der blev i alt søgt om tilskud for 616,2 mio. kr. og bevilget tilskud på 181,2 mio. kr. til projekterne. Under den ordinære GUDP-ordning blev der indsendt 114 ansøgninger om projekttilskud, hvoraf 31 fik tilsagn om tilskud. Det betyder, at kun 27 procent af de ansøgte projekter blev godkendt til at få tilsagn og tilskud. Det viser, at der er stor idérigdom og efterspørgsel efter GUDP s midler, og at der kun er midler til at godkende de mest perspektivrige projekter. Ansøgningerne kom fra hele fødevaresektoren. Der var stor bredde i emnerne. Alle havde et bud på en løsning af nogle af de klima-, miljø- og ressource udfordringer, som samfundet står over for samtidig med, at bundlinjen og konkurrenceevnen blev forbedret. Blandt de støttede projekter er der både store projekter og små projekter, og der er brancheprojekter med deltagelse af mange virksomheder. I de 31 projekter under den ordinære ordning, var der hele 184 deltagere. Det viser, at der i fødevaresektoren er stor vilje til at samarbejde mellem virksomheder og forskning samt mellem virksomhederne indbyrdes, når der skal findes nye løsninger.

7 Flere små virksomheder i GUDP-projekterne Det er komplekst at opfinde nye, grønne og bæredygtige løsninger. Det kræver ofte højt specialiseret viden, og det er baggrunden for, at mange af midlerne går til såvel anvendt forskning som udvikling og demonstration. Fordelte midler GUDP-projekterne er samarbejdsprojekter mellem forskning og virksomheder, men kan også være brancheprojekter, hvor nogle virksomheder i en branche går sammen i et netværk for at undersøge mulighederne for at skabe et udviklingsprojekt. Projekterne, der er støttet i 2015, viser, at den procentuelle andel af små virksomheder er steget i forhold til perioden (se fig. 1). Dette betyder, at flere virksomheder deltager i samme projekt, og at forskningens resultater har mulighed for at blive udnyttet i praksis af flere virksomheder. Dermed får flere virksomheder nytte af ordningens offentlige midler. Planteavl er det område, som procentuelt har modtaget flest midler. I 2015 modtog området - opgjort på erhvervssektorer - 35 procent af midlerne (se fig. 2). Planteavl dækker både produktion af potteplanter, vegetabilske fødevarer og af foderstoffer. Der er i projekterne inden for planteavl rigtig mange miljøeffekter at hente. Derfor ser vi mange projekter inden for dette område, som kan bidrage til den grønne omstilling. Figur 1 Figur 2 7

8 Projekteksempel 2: Netværk skal åbne nye veje f o r d a n s k e g a r t ne r ie r Et netværksprojekt, der består af forskellige danske virksomheder og forskningsinstitutter, skal nu udvikle idéer til, hvordan gartnerierne kan bidrage med viden og ressourcer til andre brancher. Et innovativt dialogforum Projektet består af en netværksgruppe, der skal undersøge, om tendenserne og problematikkerne inden for klima, fødevarer og sundhed kan anvise nye og hidtil usete muligheder for at bruge 8 viden og erfaringer fra dansk gartneri i andre brancher. Eksempelvis kunne man bruge dansk gartneris erfaringer fra ændringer af prydplanters genetiske egenskaber gennem forædling i f.eks. udvikling af nye tilsætningsstoffer. Som eksempel kan planten Stevia bruges som naturligt sødemiddel, men planten har en besk bismag. Når det har vist sig, at man kan flytte en prydplantes egenskaber på så mange andre parametre, så kan man måske også ændre planten, så man fjerner dens beske bismag. Det er den slags projekter, man håber på, at netværksgruppen kan få identificeret ved at sætte forskellige fagligheder sammen. Projekter, som man senere vil kunne arbejde videre på og måske sætte i produktion. Læs mere om projektet her: naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/ gudp-projekter/2015/netvaerk-skalaabne-nye-veje-for-danske-gartnerier/

9 Internationalt samarbejde gennem ERA-nets GUDP-bestyrelsen udarbejdede i 2015 en politik for ERA-nets for at understøtte internationale projekter. Formålet er at øge samarbejdet om centrale, fælles udfordringer og for at styrke fødevareerhvervets internationale profil og konkurrenceevne. ERA-nettene er et samarbejde mellem europæiske bevillingsmyndigheder. I 2015 ydede GUDP-bestyrelsen i tæt samarbejde med Innovationsfonden tilskud til dansk deltagelse i tværnationale projekter under følgende ERA-nets: ICT-AGRI Information and Communication Technologies for Sustainable Agriculture. GUDP-bestyrelsen valgte at støtte fire ICT Agri-projekter. COFASP Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Sea Food Processing. GUDP-bestyrelsen valgte at støtte to COFASP-projekter. Ansøgningerne kom fra en bred vifte af innovationsmiljøer og med deltagere fra en lang række lande. Internationalt samarbejde 9

10 GUDP- Konference 10 Årets GUDP-konference: Når vækst og bæredygtighed går hånd i hånd GUDP-bestyrelsen var i oktober vært for årets GUDP-konference. Konferencen var fokuseret på at viderebringe erfaringer fra afsluttede GUDP-projekter. Dette for at potentielle eller igangværende GUDP-projekter kunne få viden om, hvordan andre har løst projektudfordringerne i forhold til samarbejde mellem virksomheder og forskning, projektledelse, identificering af milepæle mv. Konferencen var en stor succes. Mange af deltagerne gav meget positive tilbagemeldinger, fordi de her kunne få konkrete projekterfaringer med hjem. Eftermiddagens program var udarbejdet over temaet praktisk erfaring med at anvende grøn og økonomisk bæredygtighed som forretningsskabende parametre. Bl.a. var der indlæg fra Landbrug & Fødevarer, Coop Danmark og Unilever Food Solutions. Billeder fra konferencen

11 Informationsmøder GUDP har i en årrække prioriteret at afholde informationsmøder med potentielle ansøgere. På møderne præsenteres GUDP-ordningen, og efterfølgende er det muligt at få vejledning i forhold til konkrete ansøgninger. Vejledningen består i at vurdere, om projektet falder inden for ordningens formål, og om emnet og projekt-idéen er i tråd med ordningens strategi og handlingsplan. I 2015 blev der forud for de to årlige ansøgningsfrister afholdt tre informationsmøder. I januar blev der afholdt et informationsmøde i Tåstrup og et i Aarhus, og i august blev der afholdt et informationsmøde i Odense. På mødet i Aarhus kunne deltagerne møde Innovationsagenter, som kunne henvise virksomheder til de rette samarbejdspartnere inden for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) og universiteter. På efterårets møde i Odense fortalte GUDP-bestyrelsen om arbejdet med at udvælge ansøgningerne. 11

12 Projekteksempel 3: Droner skal hjælpe fiskere med hurtigt at finde fiskene Tid er i høj grad lig med penge, når det gælder fiskeri. Alt efter fartøjets størrelse koster det mellem og kr. pr. dag at være til søs. Derfor handler det om hurtigst muligt at finde frem til der, hvor fiskene er. Det er afgørende for at sikre en sund økonomi. Et nyt projekt fremhæver droneteknologi som en oplagt løsning til at nedbringe den tid, fiskerne bruger på at søge efter fiskene. Løsningen vil både reducere driftsomkostningerne og forbruget af brændstof, hvilket gør projektet 12 bæredygtigt. I løbet af de seneste år har man i fiskeriet haft fokus på at optimere fartøjernes brændstofforbrug og nedbringe søgetiden efter fisk. Det har man i nogen grad formået ved at udvikle bl.a. sonar, ekkolodder og optisk teknologi, men teknologierne har alle en begrænset søgeradius. tidspunkt arbejder man med at anvende droner på tre måder: en flyvende drone til at søge fisk fra luften, en sejlende drone til at søge fisk via ekkolodder og en drone til at arts- og størrelsesbestemme fiskene. Koblingen af teknologier er innovativ, men også uprøvet i sammenhæng med fiskeriet. Kobling af velkendte teknologier Projektets gennemgående idé er at koble de velkendte teknologier fra fiskeriet med avanceret droneteknologi. På nuværende Læs mere om projektet her: naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/ gudp-projekter/2015/

13 GUDP-bestyrelsen på besøg hos Danish Crowns svineslagteri GUDP-bestyrelsen besøgte i løbet af året Danish Crowns Svineslagteri i Ringsted. Formålet for bestyrelsen var at etablere dialog med erhvervet. Samtidig blev to igangværende projekter inden for området sat ind i den praksisnære drift på slagteriet. Besøg på slagteri i Ringsted I det ene projekt Ornelugt hurtig metode til samtidig måling af skatol og androstenon arbejder man på at finde en metode, hvor man hurtigt kan måle, om hangrise, som ikke er kastreret, har de to nævnte stoffer i blodet. Hvis ikke stofferne forekommer i særlig stor udstrækning, kan hangrisene anvendes til almindelig konsum, og ikke, som det er praksis i dag, til dyrefoder. Projektet vil medføre, at det ikke længere vil være nødvendigt at kastrere hangrisene. Du kan læse mere om projektet her: naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2013/ny-metode-skal-sikre-hangrise-modkastrering/ I det andet projekt Optimal håndtering af svin på slagterier øget dyrevelfærd og produktivitet arbejder man på at gøre grisenes vej til slagtning mere skånsom for dyrene. Man arbejder på at finde metoder, så dyrene undgår at blive stressede. Hos dyr, som er stressede og stødes på vej til slagtning, kan der forekomme punktblødninger og blodansamlinger i kødet. Det forringer kødets kvalitet. Du kan læse mere om projektet her: naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/ gudp-projekter/2013/bedre-slagteprocesser-skal-mindske-punktbloedninger-hos-slagtesvin/ Bestyrelsen på besøg på Danish Crowns Svineslagteri i Ringsted Citat fra bestyrelsesmedlem Birgitte Brinch Madsen For mig var det interressant at se Danish Crowns svineslagteri i Ringsted og drøfte to projekter med deltagerne. Det viser, at de midler, GUDP har givet til udviklingsprojekterne, har en betydelig økonomisk effekt, og de giver helt klart også bedre dyrevelfærd. 13

14 Sådan vurderer GUDP ansøgninger GUDP-bestyrelsen vurderer alle ansøgninger ud fra otte prioriteringskriterier. Fem kriterier handler om grøn bæredygtighed, og tre kriterier handler om økonomisk bæredygtighed. For at opnå støtte skal alle projekter udmærke sig inden for både grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed, men ikke nødvendigvis inden for alle kriterierne. Effekt I hver projektansøgning angiver ansøger, hvor stor en effekt projektet har i forhold til de otte kriterier Udbredelse Ansøger giver et realistisk bud på, hvilken udbredelse projektet kan opnå, hvis det lykkes. Risiko GUDP giver det enkelte projekt en risikovurdering. Ansøgninger, der vurderes at have en høj risiko, får således en samlet vurdering af den potentielle effekt, som er korrigeret i forhold til denne risiko. De potentielle samlede effekter for GUDP s projekter opgøres ved at beregne: Effekt x Udbredelse x Risiko 14

15 Effekterne i de støttede projekter i 2015 fordeler sig på alle 8 parametre Det viser, at de støttede projekter har en faglig brede, og at de samlet set finder grønne løsninger, der er økonomisk bæredygtige inden for de prioriterede områder. Effekter af projekterne Mange af de støttede projekter i 2015 har opgjort en høj økonomisk gevinst af projektet tre år efter, at projektet er afsluttet. Det indikerer at den økonomiske bæredygtighed vægter højt, når projekterne vurderes. Vi kan derfor med stor tilfredshed notere, at strategien og den dobbelte bundlinje er slået igennem og bliver afspejlet i de støttede projekter. *Note: Kriteriet minimere nærringsstofoverskuddet er her opgjort særskilt for kvælstof (N) og fosfor (P). Derfor er der her ni kriterier og ikke otte som på s. 14. Figur 3 : Det samlede antal projekter er 31. Hvert af disse har angivet minimum 2 forskellige effekter. 15

16 Grøn Bæredygtighed Under grøn bæredygtighed kan projekterne angive deres potentielle effekt inden for 5 parametre. Herunder beskrives kort, hvordan parameteren er blevet tilgodeset i de støttede ansøgninger i GUDPs kriterirer -Grøn Bæredygtighed 16 Begrænse klimapåvirkningen Menneskeskabte aktiviteter forøger udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og kan bidrage til den globale temperaturstigning. Fødevareerhvervet og især landbruget har de sidste 20 år reduceret deres udledning af drivhusgasser betragteligt. Denne udvikling vil fortsætte, når GUDP-projekternes resultater omsættes i praksis. På virkemiddelsiden arbejdes der i projekterne i 2015 bl.a. med at teste, om produktionen af metan i malkekøer nedsættes ved at fodre med oregano og med at afprøve, om udbringning af gylle via slanger fra gård til mark forbedrer spredning og optagelse af næringsstoffer. Minimere næringsstofoverskuddet Fødevareproduktion kræver næringsstoffer i form af kompost og/eller gødning. Samtidig er det vigtigt, at vores dyrkningssystemer både tilgodeser afgrødernes næringsstofbehov og hensynet til vandmiljøet. På virkemiddelsiden søger projekterne i 2015 at forbedre afgrødernes næringsstofomsætning, forbedre udnyttelsen af råvarer samt forbedre udnyttelsen af grovfoder. Minimere pesticidanvendelsen Danmark er langt fremme, når det gælder miljøvurdering af pesticider, udfasning af problematiske sprøjtemidler og kortlægning af behandlingshyppighed. Der er fortsat et politisk ønske om at finde alternativer til de mest skadelige midler. GUDP har derfor et ønske om at stimulere nytænkning inden for området. Pesticidprojekterne i 2015 vil bl.a. fjerne sprøjtning mod gåsebillelarver, stankelbenslarver på golfplæner samt anvende nytteorganismer i stedet for sprøjtemidler. Bæredygtig ressourceudnyttelse Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, hvilket betyder, at vi bruger flere af jordens ressourcer. GUDP har derfor i sin strategi prioriteret området bæredygtig ressourceudnyttelse med fokus på ideer og nytænkning, der kan hjælpe med at producere mere for mindre, og på at skabe værdi og højere kvalitet. Parameteren beskriver projektets evne til at anvende nye eller eksisterede råvarer bedre eller at opnå et større udnyttelse af eksisterende produktioner. I de igangsatte projekter i 2015 arbejdes der bl.a. på at forbedre dyrkning, høst og forarbejdning af solbær og surkirsebær og på at skabe værdi i krabbebifangst.

17 17

18 18

19 GUDPs kriterier - Grøn Bæredygtighed Fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd Af de støttede projekter i 2015 havde ca. 45 pct. af de godkendte projekter angivet en effekt inden for parameteren fødevaresikkerhed, sundhed og dyrevelfærd. Der blev ikke uddelt midler til dyrevelfærd som enkeltstående parameter, fordi de opgjorte effekter i de indsendte ansøgninger ikke kunne konkurrere med de ansøgninger, som opnåede tilsagn om tilskud. Fødevaresikkerhed Internationalt er Danmark kendt for vores særdeles høje fødevaresikkerhed. Det har blandt andet medført, at Danmark som det første land i verden er blevet godkendt til at eksportere forarbejdede fødevarer til Kina. Men vi er under konstant pres fra vores internationale konkurrenter. For at fastholde vores position skal der udvikles nye metoder, processer og produkter, således at Danmark også i de kommende år kan være i front, når det kommer til fødevaresikkerhed. Inden for fødevaresikkerhed arbejdes der i projekterne i 2015 bl.a. på at udvikle et nyt analysekoncept til at identificere bakterier i fødevarer uden laboratorieanalyser. Endvidere arbejdes der på at undgå biogene aminer, når animalske rest- og biprodukter anvendes til dyrefoder. Biogene aminer dannes ved mikrobiel nedbrydning af aminosyrer og findes hovedsageligt i proteinrige fødevarer, der har gennemgået en modningsproces. Human sundhed GUDP har i sin nye strategi ønsket at bidrage til at udvikle sunde fødevarer, herunder at forbedre ernæringsrigtigheden i fødevarer, energiindtag, næringsstoffer og kosttilskud. Under dette område er der i 2015 startet et projekt, som skal øge anvendelsen af bitre grøntsager og et projekt, som vil udnytte de sundhedsfremmende fødevareingredienser fra den presserest, der er tilbage, når man presser aronia bær til juice. 19

20 Projekteksempel 4: Nyt computersystem skal effekt iv i s e r e v e t e r i n æ r k o n t r o l a f slagtekyllinger Veterinærkontrollen af slagtekyllinger er i dag en manuel proces, hvor personale undersøger kyllinger i timen. Det er en hård proces, som samtidig er en flaskehals for slagteriet. Et nyt projekt vil udvikle en automatisk veterinærkontrol, hvor en avanceret computer med vision-teknologi får hjælp af særlige kameraer og bestemt lys til at identificere eventuelle sygdomme hos kyllingerne. På den måde kan computere overtage en del af inspektionsarbejdet på slagterierne. 20 Computerteknologien skal udvikles Før computersystemet kan sættes i produktion og installeres ude på slagterierne, skal der gennemføres mange undersøgelser. Først og fremmest skal computerteknologien udvikles, og bagefter skal computeren lære at identificere sygdommene. Systemet skal testes på slagterierne, og hvis der herefter bliver givet grønt lys til at sætte gang i en produktion af systemet, vil det potentielt have mange positive effekter. Det vil kunne sikre bedre udnyttelse af slagtekapaciteten, hvilket vil have positive økonomiske effekter for fjerkræsslagterierne. Potentielt vil man også kunne bruge de data, som systemet indhenter, til at vejlede primærproducenter om for eksempel fodring, og sygdoms- og skadesforebyggelse. Læs mere om projektet her: naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/ gudp-projekter/2015/nyt-computersystem-kan-effektivisere-veterinaerkontrol-af-slagtekyllinger/

21 GUDPs kriterier - Økonomisk Bæredygtighed Økonomisk Bæredygtighed For at den grønne omstilling skal lykkes, kræver det gode, grønne ideer. Ideerne skal give gevinst for primærproducenterne eller virksomhederne. Derfor er der opstillet tre økonomiske parametre, som siger noget om projektets forretningskapacitet. De tre parametre er gennemgået herunder. Projektets provenu Projektets provenu er den gevinst, som et projektet akkumuleret kan skabe år 1, 2 og 3 efter projektets afslutning. Langt de fleste af de projekter, der er støttet i 2015, vurderes at have et positivt projekt-provenu. Ét af de projekter, som har angivet et højt provenu, er et algeprojekt, som vil dyrke to nye rødalger og optimere sidestrømme i den nuværende carrageenan-produktion, som bl.a. anvendes i is. Inden for fiskeprojekterne har projektet Bæredygtig udnyttelse af invasiv sortmundet kutling til gavn for erhverv og miljø angivet en god effekt i forhold til projektets provenu. Videre økonomisk effekt Projektets videre økonomiske effekt dækker over projektets økonomiske potentiale eller merindtjening for dem, der bruger projektets resultater. For eksempel vil et projekt, der arbejder på at anvende biprodukter fra slagtning af svin, betyde, at svineslagterierne vil kunne opnå en højere pris for deres bi- og restprodukter. Langt de fleste af projekterne, der opnåede tilsagn om tilskud i 2015, har angivet en potentiel effekt i forhold til videre økonomisk effekt. Parameteren er aktuel for de projekter, som indgår i værdikæden jord til bord eller hav til mave. v Kvalitet og merværdi per råvareenhed Kvalitet og merværdi pr. råvareenhed er vigtig, fordi det retter opmærksomheden mod at skabe merværdi af de anvendte råvarer. Dette kan ske ved at sikre mindre spild og affald ved at producere mere for mindre - eller det samme for færre ressourcer. Eksempelvis vil et projekt forbedre foder og foderudnyttelsen i økologisk griseproduktion. 21

22 Vi var spændte til det første bestyrelsesmøde i 2015, hvor vi skulle behandle årets første ansøgninger. Vi var spændte på, om den nye strategi var slået igennem. Og glade for at erfare, at det var den. Vi var meget glade for, at ansøgningerne indeholdt projekter, hvor ambitionen er at sikre både vækst og bæredygtighed i det danske fødevareerhverv fremover. GUDP-bestyrelsen 22

23 Mikael Thinghuus (Formand) Adm. Direktør Royal Greenland Henrijette Richter Partner hos Sofinova Partners Oversigt over GUDP- Bestyrelsen Birgitte Brinch Madsen Ejer af Brinch Advice Christian Jørgensen Økologisk landmand Bent Claudi Lassen Foodbest DK/SE Grith Mortensen Direktør Arla Foods Amba Arla, R&D Morten Würtz Christensen Direktør, Technology & Innovation, DuPont Nutrition & Health Jørn Jespersen Direktør i Dansk Miljøteknologi 23

24 ISBN:

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-strategien bygger på Grøn Vækst-aftalen samt GUDP-loven Grøn vækst-aftale af 16. juni 2009 Grøn Vækst-aftalen skal sikre, at et højt niveau

Læs mere

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse WORKSHOPS D. 12. SEPTEMBER 2014, DEL I Baggrund for ny GUDP-strategi Baggrund for ny GUDP-strategi

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 10.00-10.05 VELKOMST v. Pernille Svindt Lentfer, teamleder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 9.30-10.00 REGISTRERING Kaffe og morgenmad 10.00-10.05 VELKOMST

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011 Grønt GrøntUdviklings- Udviklings-og og Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 MISSION 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi og Handlingsplan 2011

Strategi og Handlingsplan 2011 Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet 1 Mission 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkommen til informationsmøde 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkomst og introduktion Philip Brask Madsen, teamleder i GUDP sekretariatet 09.30-10.00 REGISTRERING/ Kaffe, morgenmad og faglig sparring om projekter.

Læs mere

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE Årsberetning 2013 Forord Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtteordning, som skal skabe større bæredygtighed og løse nogle af de miljøproblemer, som samfundet står overfor.

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Projektperiode: 1. jan. 2016 31. dec. 2017 Bevilget beløb: 8.356.126 kr. fra GUDP Koordinator og projektleder for Økodrone-projektet:

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation 12.12.2013 Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

INSEKTER SOM PROTEINKILDE

INSEKTER SOM PROTEINKILDE INSEKTER SOM PROTEINKILDE Lars Lau Heckmann, Teknologisk Institut Plantekongres 17-18. jan. 2017 Potentiale FAO anslår, at fødevareproduktionen skal stige med mindst 70% for at kunne brødføde verden i

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 5. juli 2016 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfristen er den 7. september 2016 kl. 12:00

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2017 Frist den 21. marts 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2018 Frist den 13. februar 2018 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram effektivitet og værdiløft 2 i fødevarerhvervet GUDP Bæredygtig vækst GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der inviterer til fornyelse. GUDP satser på bæredygtighed

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

klimastrategi for danish crown koncernen

klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen De senere års stigende opmærksomhed på udledning af drivhusgasser og påvirkning af det globale klima gør det naturligt,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfrist er den 2. september 2015 kl. 12:00

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 21. februar 2013 Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 1 Bestyrelsesudvikling - Bestyrelsesuddannelse - Individuelle kundeforløb Sekretariatsledelse - Bestyrelse, formandskab og medlemmer

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere