UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM INTRODUKTIONSSTILLING ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER ÅRHUS SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 1

2 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ORTOPÆDKIRURGI DET ORTOPÆDISKE CENTER, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Formål med introduktionsstilling i ortopædkirurgi. Formålet med introduktionsuddannelsen er at gøre den uddannelsessøgende læge fortrolig med arbejdet i det ortopædkirurgiske speciale og sikre en generel indføring i kliniske, praktiske, teoretiske og videnskabelige områder, således at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi er det rigtige valg. Godkendt uddannelsesforløb i introduktionsstilling er en forudsætning for ansøgning til hoveduddannelsen i et kirurgisk speciale. Ca. 70 % af patienterne i de ortopædkirurgiske afdelinger er akutte, enten via skadestuen eller via henvisning fra primærsektoren. beskrivelsen hvad angår de medicinske kompetencer er således væsentlig baseret på opnåelse af kompetencer for initial behandling herunder operativ behandling af ortopædkirurgiske traumer. Herudover lægges vægt på at den uddannelsessøgende udvikler sig med hensyn til alle 7 lægeroller. Kort beskrivelse af det ortopædkirurgiske speciale. Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i behandlingen af medfødte, traumatologiske, udviklingsbetingede, degenerative, infektiøse og neoplastiske lidelser i bevægeapparatet. Herudover spiller den ortopædkirurgiske speciallæge en central rolle ved behandling af den svært tilskadekomne patient. Faget har i de senere år gennemgået en betydelig subspecialisering med dannelsen af 9 fagområder. Der er i dag ansat overlæger, der udelukkende beskæftiger sig indenfor disse: Traumatologi, håndkirurgi, børneortopædi, skulder- albuekirurgi, rygkirgi, idrætstraumatologi, knæ- og hoftekirurgi, tumorkirurgi, fod-ankelkirurgi samt infektions- tumorkirurgi. Ortopædkirurgi er det største kirurgiske speciale i Danmark med en årlig registrering af ca operationer i Landspatientregistret. Det seneste år er der sket en betydelig udvikling i sygehusstrukturen med sammenlægning af sygehuse og oprettelse af større funktionsbærende enheder og elektive klinikker. Dansk ortopædisk Selskab har ca. 725 medlemmer (2003) og afholder to gange årligt videnskabelige møder. Forskningsmæssigt er Danmark i front for såvel eksperimentel som klinisk forskning og der foregår løbende kvalitetsudvikling på sygehusene ligesom de underkastes international akkreditering og benchmarking. Kort beskrivelse af Det ortopædiske Center, Århus Universitetshospital. Det Ortopædiske Center på Århus Universitetshospital har eksisteret siden Afdelingen er placeret på Århus Amtssygehus og på Århus Kommunehospital. Tidligere var der tale om to adskilte sygehusafdelinger, men med et tæt fagligt samarbejde. Fra 2004 er de to afdelinger fuldbyrdet fusioneret med en fælles ledelse, fælles personale og en integreret fælles organisation. Afdelingen har desuden dagkirurgisk funktion på Odder Sygehus samt satellitfunktion indenfor rygkirurgi på Silkeborg Centralsygehus. Afdelingen har desuden tilknyttet et ortopædisk forskningslaboratorium og har 4 professorer, samt en række forskningsstipendiater og kliniske assistenter. 2

3 Afdelingen er opdelt i sektor for traumatologi, rygkirurgi, skulder-albue kirurgi, tumor- og infektion, børneortopædi, fod- ankelkirurgi, håndkirurgi, idrætstraumatologi, knæ- bækkenkirurgi, hoftekirurgi, skadeambulatorium samt 2 skadestuer. Afdelingen råder over ca. 115 senge. Der varetages både behandlingen af basispatienter fra Århus området samt specialfunktioner på lands- landsdels patienter. I år 2003 modtog centret årligt ca patienter til ambulatorierne, der blev behandlet ca patienter i skadestuerne, der blev indlagt ca patienter, der blev udført knap 7000 operationer på indlagte patienter og 3000 indgreb i dagkirurgisk regi. Der ansat over 500 mennesker på afdelingen, heraf 45 yngre læger (incl. 20 afdelingslæger i ortopædkirurgi), 6 speciallæger i almen medicin, som er ansat i skadestuesektoren samt 26 overlæger. Der er dagligt uddannelseskonference i forbindelse med morgenkonferencen, hvor du også skal forestå undervisningsseancer mindst 1-2 gange i løbet af ansættelsen. Du vil både få arbejdsfunktioner på både Århus Amtssygehus og på Århus Kommunehospital, hvor du skal deltage i arbejdet i skadestuerne/skadeambulatoriet, samt i specialsektorerne. Du vil også blive taget med til dagkirurgiske klinik på Odder Sygehus, hvor du vil skulle operere sammen med en speciallæge hele dagen. Når du tiltræder introduktionsstillingen vil du modtage yderligere informationer om afdelingen. Du kan finde de fleste oplysninger incl. vores lægefaglige instruksbøger på Desuden vil du på afdelingens intranet (sektor AAS) finde undervisningsmateriale fra de enkelte sektorer. Præsentation af uddannelsesforløbet. Ansættelsen i introduktionsstilling på Det ortopædiske Center ved Århus Universitetshospital har en varighed på 1 år. Du vil blive tilknyttet traumesektoren, hvor du skal arbejde i team med sektorens øvrige læger og hvor du vil få funktioner, som matcher til dit kompetenceniveau på det givne tidspunkt. Desuden skal du som afdelingens øvrige yngre læger i uddannelsesstillinger deltage i arbejdet i skadestuesektoren. Din vejleder vil blive udpeget blandt en af traumesektorens speciallæger. Afdelingens læger er ikke inddelt i vagtlag i gammeldags forstand med et for- og mellemvagtslag, men du vil skulle deltage i lægeteamet i traumesektoren eller i skadestuesektoren og varetage funktioner der svarer til dit kompetenceniveau. Det vil sige, at det forventes, at du i den sidste halvdel af uddannelsen vil kunne arbejde mere selvstændigt og tage større ansvar end i starten. Der er ikke planlagt fokuserede ophold. Forud for ansættelsen vil du modtage plan over din arbejdstilrettelæggelse. De første 14 dage vil der være arrangeret et introduktiosprogram. Centret har 4 introduktionsstillinger. De to af disse stillinger vil blive kombineret med en 1 årig forskningsstilling. Dette betyder, at 2 læger deler en stilling over 2 år, og at de indenfor nærmere bestemte rammer selv kan aftale det mest hensigtsmæssige uddannelses- og forskningsforløb. Der forefindes særskilt beskrivelse af uddannelsesforløb for disse to kombistillinger. 3

4 Læringsstrategi: Introduktionslægen og den formelle vejleder skal fra starten være opmærksomme på, at der sker en kontinuerlig erhvervelse af kompetencer under uddannelsen.. Løbende, tæt kontakt er nødvendig. Senest ved midtvejssamtalen skal der tages stilling til, om erhvervelsen af kompetencer er sket i et tilstrækkeligt omfang, og om der skal gøres en ekstra indsats på udvalgte områder. Man skal også her tage stilling til, om det overhovedet kan forventes, at minimumskompetencerne kan nås, og stillingen kan godkendes. Det skal pointeres, at der er tale om minimumskompetencer. Det forventes af introduktionslægen, at der opnås et væsentligt større læringsudbytte end blot erhvervelsen af minimumskompetencerne. De anførte læringsmetoder supplerer hinanden, i nogle tilfælde kan den nødvendige minimumskompetence nås ved hjælp af en enkelt læringsmetode, i andre tilfælde er det nødvendigt at kombinere metoderne. Introduktionslægen afgør selv i samarbejde med den formelle vejleder, hvilke læringsstrategier, der er nødvendige. Den vigtigste læring foregår ved det daglige kliniske arbejde på sygehuset. Diagnostik læres hovedsageligt i skadestue og i ambulatorierne og operative færdigheder læres på operationsgangen. Administrative, undervisningsmæssige og andre ikke kliniske kompetencer indlæres og udføres i helt andre sammenhænge. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad målet er for de forskellige områder og at du herefter gør dig konkrete overvejelser over hvorledes du bedst kan opfylde disse mål. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at gå på kompetencejagt. Herved forstås, at når f.eks. nogle obligatoriske mål vanskeligt lader sig opfylde ved i arbejdet i hverdagen bør du aktivt opsøge dem. For introduktionslægens vedkommende kan det f.eks. dreje sig om deltagelse i visse typer operationer eller ambulatorier, hvorfor man særskilt må opsøge disse. I de fleste tilfælde vil din vejleder kunne være behjælpelig med at skaffe adgang til disse ønskede læringsmål. Udover det direkte kliniske arbejde omfatter læringsrummet også en bevidst udnyttelse af afdelingens konferencer, kurser og arbejde i færdighedslaboratorium samt selvstudier. Definition og beskrivelse af læringsmetoder Mesterlære Mesterlære i moderne forstand er en form for reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et praksisfællesskab: I afdelingen, skadestuen, operationsgangen, ambulatorium m.v. Den medfører gensidige forpligtelser for mester og lærling i en specifik social struktur og foregår over en længere periode. Mesterlære er således mere end imitation af en mere erfaren kollegas adfærd. Afdelingsundervisning Selvstudium Er internt organiseret undervisning i afdelingen, der retter sig mod alle læger. Kan være tilknyttet konferencer med kollegaer, hvor der fremlægges og drøftes videnskabelige problemer. Er en form for adfærd, hvor den enkelte med eller uden hjælp fra andre tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer resourser og læringsstrategier hertil og selv vurderer resultaterne. Kursus Er læringsramme for formaliseret teoretisk vidensformidling eller læring af praktiske færdigheder. 4

5 Evalueringsstrategier Evaluering af minimumskompetencerne skal foretages af klinisk vejleder. Den læge, der har foretaget evalueringen, attesterer på checklisten i logbogen, når minimumskompetencen er opnået. Introduktionslægen underskriver ligeledes. Det er begges ansvar, at minimumskompetencen reelt er opnået. Evalueringsmetoder Struktureret kollegial bedømmelse Er direkte at se hvordan en uddannelsessøgende læge udfører en færdighed og udfra i forvejen opstillede kriterier vurdere dennes færdighedsniveau. Udføres af den formelle vejleder. Registreret litteraturliste*) Introduktionslægen skal registrere litteraturliste i e-logbog. Audit af journaler*) Er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af journaler mod i forvejen opstillede kriterier. Godkendt kursus Er en skriftlig udtalelse fra kursusleder om, at kursisten har opfyldt kursets mål. Præsentation af patientforløb i logbog*) Sikre at kompetencemålene for en given sygdom, teoretiske og praktiske færdigheder, er opnået. Metode: Gennemgang med klinisk diskussion og fremlæggelse mellem vejleder og uddannelsessøgende yngre læge. Den yngre læge vælger i den kliniske dagligdag de patientforløb vedkommende ønsker til dette brug. *) Ikke obligatoriske evalueringsmetoder, men i forsøgsperiode anvendes der disse metoder også på Det ortopædiske Center. Tværfagligt kursus i vejledning. Det planlægges at tværfagligt kursus i lægelig uddannelsesvejledning placeres i introduktionsuddannelsen. Kursus i ledelse og samarbejde samt forskningstræningskursus vil blive placeret i hoveduddannelsen. Vejledning Evaluering under ansættelsen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse. Introduktionslægen tilknyttes primært traumesektoren og tildeles som hovedregel også en vejleder fra denne sektor. Introduktionslægen og dennes vejleder udarbejder i fællesskab en uddannelsesplan. I forbindelse med de formelle vejledersamtaler og introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale udfyldes skemaerne. Introduktionssamtalen skal finde sted indenfor de første 14 dage af ansættelsen og midtvejssamtalen efter 6 måneder og slutsamtalen kan finde sted, når det samlede uddannelsesmål er nået og inden ansættelsen er afsluttet. Udover de formelle samtaler bør der løbende være kontakt mellem introduktionslægen og vejleder for at sikre, at der sker en løbende kompetenceudvikling. 5

6 Det er et fælles ansvar for introduktionslægen og vejlederen, at samtalerne afholdes til tiden. De ved samtalerne udfyldte skemaer og den udarbejdede uddannelsesplan, skal efter samtalen afleveres til godkendelse hos den uddannelsesansvarlige overlæge. Ved utilfredsstillende uddannelsesforløb skal dette tilkendegives senest ved midtvejssamtalen, og den uddannelsesansvarlige overlæge skal inddrages. Kopi af slutevalueringsskemaerne og underskrifterne over erhvervelse af kompetencerne sendes til videreuddannelsessekretariatet Region Nord. Originalen udleveres til introduktionslægen, og der er endvidere en kopi, der opbevares i introduktionslægens P-sag i sygehusadministrationen. Evaluering af den lægelige videreuddannelse. I henhold til Vejledning af evaluering af den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen 1998, skal introduktionslægen ved slutsamtalen evaluere kvaliteten af den uddannelse, afdelingen har givet. Dette sker på det officielle skemamateriale fra Århus Universitetshospital. De officielle skemaer til denne evaluering (prosaform og pointgivning,) anvendes af afdelingen til løbende kontrol af uddannelseskvaliteten. Skemaerne fremsendes til cheflægen og videreuddannelsesrådet på Århus Universitetshospital samt til amtets videreuddannelsesråd. På Det ortopædiske Center skal denne evaluering også foretages i den elektroniske uddannelseslogbog. Herudover evalueres kvaliteten af uddannelsen ved afdelingen gennem inspektorordningen, der har til formål at kvalitetsudvikle den lægelige videreuddannelse. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside PDA-logbog. Ved ansættelse i introduktionsstilling i på centret udleveres en PDA (Personal Digital Assistant), som indeholder uddannelsesprogrammet Stylus. Programmet indeholder menu vedr. kompetenceudvikling, læringsmetoder og evaluering. Stylus fungerer sammen med en række øvrige PDA faciliteter som den elektroniske uddannelseslogbog. Denne vil senere blive implementeret som en e-logbog for hele uddannelsesforløbet til speciallæge i ortopædkirurgi. PDA en indeholder desuden afdelingens lægefaglige instrukser, lægemiddelfortegnelsen, fortegnelse over diagnosekoder og en hel række microsoftbaserede programmer og internet adgang (se skema 1) På Det ortopædiske Center er det obligatorisk for introduktionslægerne at anvende STYLUS til registrering af erhvervede kompetencer Du vil modtage en udførlig brugermanual til PDA og til STYLUS samt få undervisning i brug af den. Kort forklaring til enkelte punkter i STYLUS og uddannelsesprogrammet: Dette er det overordnede mål/kompetence. Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt og entydigt. Der kan også være tale om eksemplificeringer og delmål. Hvert mål skal evalueres for sig og en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes logbog.. I den kirurgiske uddannelse er den rent praktiske udførelse af diverse diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer og operationer en vigtig del af uddannelsen. Disse færdigheder kan beherskes/mestres på forskelligt niveau. På introduktionsniveau skal basale kirurgiske færdigheder indøves ved forskellige typer operationer og kliniske sammenhænge. Det er ikke altid afgørende hvilke typer operationer den uddannelsessøgende læge har deltaget i. Man kan f.eks. nævne at en osteosyntese af en metacarpus fraktur kan ækvivalere med tilsvarende osteosyntese på metatarsus. 6

7 Læringsstrategier Evalueringsstrategier Egenevaluering Evaluering af afdelingen Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves. Der vil typisk være tale om, at man skal opnå delmål for at kunne erhverve målet.. F.eks. kompetencen operativ aktivitet. her kræves der fra sundhedsstyrelsen, at introlægen har deltaget i mindst 50 operationen for at kunne få dette mål opfyldt. For at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling og for at sikre at målet reelt bliver opfyldt er dette mål opdelt i 4 delmål: operation af collum femoris frakturer, operation på overekstremitet, operation på underekstremitet og endelig artroskopier. Det svarer til en tjekliste, som er indført i logbogen. Registrering af delmålene (tjekliste) foretages af introduktionslægen. I Stylus er opnåelse af delmål kaldt for egen evaluering eller formativ evaluering. Beskriver, hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet. Hvert mål skal attesteres af de kliniske vejledere på afdelingerne. Se under evalueringsstrategi. Disse evaluering danner basis for en dialog mellem introduktionslægen og den formelle vejleder. En gang hver måned skal introduktionslægen foretage en egen evaluering af sin kompetenceudvikling indenfor bestemte områder. Disse evaluering danner basis for en dialog mellem introduktionslægen og den formelle vejleder. En gang hver måned skal introduktionslægen foretage en evaluering af afdelingen indenfor bestemte områder, som er udvalgte som indikatorer for uddannelsesmiljøet. Generelt om PDA. Udgangspunktet i denne beskrivelse er en Microsoftbaseret PDA, som fås i en række forskellige fabrikater og med forskellige specifikaitoner. En PDA kan synkroniseres med en PC v.h.a en cradle (kabel) eller via trådløst netværk. Følgende standardprogrammer, som alle kan synkroniseres med PC er, findes på PDA en, og hertil kommer en række programmer, der kan købes eller gratis downloades fra internettet. Det ortopædiske Centers instruksbog, lægemiddelfortegnelsen, diagnosekodelister m.v. forefindes på PDA en ved udleveringen. Husk: Opbevar PDA forsvarligt og aflåst Den er et yndet objekt for tyveknægte. Skema 1 Program Outlook postsystem Pocket Word Pocket Excel File Explorer Pocket Explorer Microsoft Reader Windows Media Player Anvendelse , kalender, kontakter, opgaver Tekstbehandling Regneark Filstyring Internet browser E-bogslæseprogram Afspilning af musik, video etc. 7

8 Nedenfor findes en liste med eksempler på anvendelsesmuligheder for PDA en i sundhedssektoren: Personlig produktivitet Kalender Opgaveliste Kontakter Regnemaskine Noter, regneark, dokumenter og huskesedler Diverse referenceværker (kittelbøger, billedsamlinger, mv.) Internetadgang (utallige underpunkter) Integrerede løsninger Afdelingskalender Afdelingsopgavelister Patientlister Vagtplan Afdelingsinstruks Elektronisk logbog Kodelister (diagnose, operation) Medicinfortegnelse Beredskabsplaner Videosekvenser Røntgenbilleder EPJ-adgang Medicinering (registrering mv.) Bookingsystemer Intranetløsninger (utallige underpunkter) Claus Möger Uddannelsesansvarlig overlæge, Det ortopædiske Center, Århus Universitetshospital. 8

9 Kunne varetage diagnostik og behandling af hoftenær fraktur. Kunne gennemføre Anamnese og objektiv undersøgelse af hoften. Vurdere behov for røntgenundersøgelser af hoften Kan vurdere behov for evt. suppl. Røntgenbilleder/CT-scanning. Kan foretage forberedelse af patient til operation herunder med.tilstand. Vurdere blodprøver og reagere på disse. Kan vurdere og fastsætte operationstidspunktet. Diskutere valg af operationstype. Lejring på ekstensionsleje. Reposition af frakturen. Atraumatisk operationsteknik. Demonstrere instrumentkendskab og korrekt instrumenthåndtering. Progression i den operative procedure. Postoperativ plan (mobilisering, smertebehandling, røntgenkontrol, tromboseprofylakse). Diagnostik af postoperative komplikationer ved stuegang Planlægge genoptræningsforløb og ortopædkir. efterbehandling. Vurdering af behov for socialmedicinske tiltag. Diskussion af årsager til fald og frakturprofylakse. Assistere på op Stuegang Ambulatoriearbejde Konferencer (røntgen, ortopædiske, tværfaglige, afdeling) Øvelser i færdighedslab.(kh) i osteosynteser. Selvstudium af teoretisk viden Eevaluering Haveopereret 5 patienter under supervision. 3 patientforløb i logbogen (medial, lateral, subtrokantær) Præsentere litteraturliste i logbog 9

10 Kunne varetage diagnostik og behandling af collesfraktur. Anamnese og objektive undersøgelse af underarm og hånd. Vurdere røntgenbilleder af håndled og carpus. Kan vurdere behov for evt. supplerende røntgenoptagelser/ct-sc. Diagnosticere forskellige former for håndledsfrakturer. Diskutere indikation for konservativ kontra operativ behandling. Kan foretage lukket reposition og bandagering. Har assisteret til operation. Skal kende komplikationer til konservativ behandling. Planlægge ambulant forløb og efterbehandling. Diskutere årsager til fald og frakturer samt profylakse. Behov for socialmedicinske tiltag. Skadestuearbejde Assistere på op eller i skadestuen. Ambulatoriet. Konferencer Selvstudium Evaluering Have udført 5 repositioner og bandageringer. 2 patientforløb i logbogen 10

11 Kunne varetage diagnostik og behandling af sår. Kunne gennemføre Kunne redegøre for Såranamnese Opstille udredningsplan for sårdiagnose (inficeret, diabetisk, iskæmisk, venøst m.m) Objektiv undersøgelse af patient med traumatisk sår mhp. vurdering af læsioner af underliggende strukturer. Tetanusprofylakse. Ren og aseptisk sårskiftning, Revision og suturering af hudsår og bandagering. Skiftning af sår. Principperne for akut, primær delayed og sekundær suturering af sår. Skadestuearbejde Assistere på op eller i skadestuen. Ambulatoriet (efterbehandling: suturfjernelse, sårskiftning) Selvstudium af anatomi og kirurgisk teknik. Patoanotomi og patofysiologi. Evaluering SKB 11

12 Operativ aktivitet. Assisteret til Desuden Kunne redegøre Operationsplanlægning Aseptisk procedure. Lejring af patient. Operationsafdækning Lejring af patient postoperativt (seng, stol, armpose, trykaflastning m.m) Suturering af hud, fascie, sener og ligamenter. Demonstrere instrumentkendskab og instrumenthåndtering. Indøve atraumatisk operationsteknik. Osteosyntesemetoder (K-tråd, tensionband, AO, marvsøm, ekstern fix) Knæledsartroskopier Anatomi og almindelige kirurgiske adgange til fingre, hånd, antebrachium, albue, hofte, femur, knæ, crus og fod-ankel. Evaluering Operationsafdeling. Selvstudium. 10 osteosynteser på OE 10 osteosynteser på UE 10 artroskopier 20 andre operationer (herunder frakturrepositioner) Registrere litteraturliste. ( Obs: min. 5 hofteosteosynteser og 5 andre osteosynteser) Vejleder underskrift. Navn: dato: 12

13 Postoperative komplikationer Kunne gennemføre Kunne redegøre for Klinisk undersøgelse for og påbegynde behandling af dyb venetrombose lungeemboli ileus postoperative sårinfektioner Tryksår Overvej kirurgisk problem : hæmatom, implantatproblemer, m.m. Vurdere postoperative smerter og påbegynde behandling Årsager til og forebyggelse af postoperative komplikationer. Stuegang under supervision Selvstudier Evaluering Vejlederevaluering af: 2 stuegange Selvevaluering: 3 patientforløb i logbog 13

14 Smertebehandling (akut) Kunne gennemføre Kunne redegøre for Vurdering af akutte smerter, såvel postoperativt som efter traumer og iværksætte en smertebehandling. Årsager til smerter ud fra kirurgiske, biologiske og sociale forhold. Bivirkninger og komplikationer ved brug af analgetika (NSAID,lokalanæstesi, morfika, paracetamol, antiepileptika) samt administationsformer. Skadestue, afdelinger Besøg på smerteklinikken (aftales med din vejleder) Litteraturstudier, instruksbøger, selvstudier Evaluering 2 patientforløb i logbog. 14

15 Frakturdiagnostik og behandling Kunne gennemføre Kunne redegøre for Diagnosticere og klassificere de hyppigst forekommende frakturer. Lednære - børnefrakturer Metafysære - åbne frakturer Diafysære - patologiske frakturer Hånd, fod, bækken og columna Overvejelser omkring valget af konservativ og operativ behandling. De almindeligste principper og teknikker for osteosynteser. Redegøre for forebyggende tiltag på forskellige niveauer. Skadestuen, afdelinger Konferencer Selvstudium af lærebøger, tidsskrifter, instruksbøger m.v. Evaluering Selvevaluering: 5 patientforløb i logbog. Litteraturliste i logbogen 15

16 Distorsio genus (mensik læsion) Kunne gennemføre Anamnese og objektiv undersøgelse af knæ (herunder ansamling, diffus hævelse, bevægelighed, udpalpere med. og lat. ledlinjer, sideløshed, rotationstest, ACL og PCL læsion). Kende symptomerne på discoid menisk og kende meniskcyste. Vurdering af behov for røntgenundersøgelse. Kan beskrive røntgenbilleder af knæ. Steril knæpunktur herunder afdækning. Diskussion af indikation for artroskopi og MR-scanning. Stille indikation for akut/subakut artroskopi. Kende behandlingsprincipperne ved menisklæsion (resektion/reinsertion). Kende behandlingen for efterbehandling efter meniskresektion. Kende komplikationerne til artroskopisk kirurgi. Anlæggelse af knæbandage. (støttebind, bagre gipsskinne, hængslet bandage). Visitation til videre behandling/planlægge ambulant behandling (afsluttes, egen læge, ambulatorier, fysioterapi). Skadestuen og skadeambulatoriet. Besøg i idrætsambulatoriet og på op. Øvelser i færdighedslaboratoriet (artroskopi) Selvstudier. Formativ evaluering SKB 16

17 Bandagering Kunne gennemføre Kunne redegøre for Gipsbandagering og dynamisk bandagering af håndled, albue, knæ og fod/ankel. Bandagering af fingre (karstamskinne, sammentapning) Fordele og ulemper ved anvendelsen af forskellige bandageringsmetoder (statisk/dynamisk). Skadestue, ambulatorier, operationsgang Konferencer. Evaluering SKB 1 bagre gipsskinne på underben 1 dorsal gipsskinne over håndled 1 elastikbind på knæ 1 karstamskinne/bøhler skinne på finger/fingre. 17

18 Diagnostik af sene-, muskel-, kar- og nervelæsioner. Kunne gennemføre Klinisk objektiv undersøgelse af såvel lukkede som åbne læsioner af bløddelene på ekstremiteterne (muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner). Skadestue, ambulatorium, operationsgang Selvstudier. Evaluering SKB 2 patientforløb i logbog (f.eks. achillesseneruptur og åben fleksorsenelæsion) 18

19 Kranietraume Kan varetage modtagelsen af den bevidsthedspåvirkede patient. Anamnese og objektiv undersøgelse. Kan vurdere bevidsthedsniveauet (Glasgow Coma Scale) Tentativ diagnose og vurdere behov for CT-scanning Plan for observation. Visitation til videreforløb: akut neurokir. behandlingsbehov, obs på sengeafsnit eller intensiv, afsluttes til hjemmet. Information til patient og pårørende om særlige restriktioner (artbejde, alkohol). Skadestuen, afdeling, intensiv. Formativ evaluering SKB 2 patientforløb i logbog 19

20 Billeddiagnostik Kende indikationerne for Alm. Røntgen CT- og MR-scanning UL-scanning Scintigrafi. ved traumer og ortopædkirurgiske lidelser Konferencer, stuegang, ambulatoriet, skadestuen. Røntgenundervisning indgår i introduktionkursus besøg på røntgenafdelingen (aftales individuelt, eller via vejleder). Formativ evaluering SKB 3 patientforløb i logbog. 20

21 Infektion i bløddele Kunne gennemføre Kunne redegøre for Kunne diagnosticere infektioner i bløddele: absces i subcutis og hud, fascier og muskulatur (fasciitis necroticans), postoperativ sårinfektion, panaritier. Skal kunne behandle subkutan absces. Valg af antibiotika ud fra mikrobiologisk undersøgelser, patientens alder og medicinske faktorer (risikopatienter), kirurgisk indgreb m.v. Skadestuen, stuegang, ambulatoriet, konferencer. Formativ evaluering KB 2 patientforløb i logbog. 21

22 Ikke traumatisk betingede lidelser. Kan gennemføre Diagnostik af Bursit Traktionstendinit Akut nervekompression Degenerative forandringer i led (artrose) Skadestue, ambulatorier, operationsgang, selvstudier. Evaluering SKB 5 patientforløb i logbog. Vejleder underskrift. Navn: dato: 22

23 Den tilskadekomne patient herunder den multitraumatiserede patient Skal kunne modtage og indlede primær diagnostik og behandling i henhold til Traumemanualen for Det ortopædiske Center. Afdelingens kliniske vejledninger og skadestuehåndbogen. Katastrofeplanen. Skadestuen, færdighedslab., konference, selvstudier. Deltager i traumevagt samen med traumevagten. Der vil være mulighed for deltagelse i traumekurser. Evaluering SKB 2 patientforløb i logbogen 23

24 Ledinfektioner Kunne gennemføre Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner Klinisk undersøgelse af patient med ledinfektion Kende almindelige differentialdiagnoser og undersøge for disse. Ordinere relevante parakliniske undersøgelser (blodprøver, billeddiagnostik) Ledpunktur i knæ Planlægning af behandling. Skadestuen, ambulatoriet, konference, stuegang, op. Evaluering SKB 24

25 Sundhedsfremmer Kunne gennemføre Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til arbejds- og fritidsulykker. Skal kunne oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation. Skal kunne inddrage forebyggelse ved information af patienter i skadestuen. Ambulatorium, skadestue, selvstudier. Evaluering SKB 25

26 Akademiker Kunne gennemføre Skal kunne foretage selvstyret læring med erhvervelse af seneste viden. Skal under supervision kunne formulere videnskabelig baseret hypotese og udarbejde projektprotokol og evt. gennemføre videnskabelig studie. Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå. Skal kunne varetage uddannelsesfunktion overfor kolleger, andre faggrupper og patienter. Skal kunne vejlede medicinstuderende og turnuslæger. Klinisk arbejde, selvstudier, kursus, evt. vejlederfunktion. (Kursus i forskningstræning ligger i hoveduddannelsen) Evaluering SKB 26

27 Professionel Kunne gennemføre Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende. Skal kunne praktisere lægelig adfærd i overensstemmelse med lægelovens faglige og etiske regelsæt. Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu i medikolegale sager. Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser. Klinisk arbejde, selvstudier. Vejlederkursus. Evaluering SKB 27

28 Kommunikator, underviser og vejleder. Kunne gennemføre Skal kunne etablere kontakt og kommunikere med patient og pårørende på et niveau og i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient. Skal kunne informere patienter og pårørende om behandlingsprocedurer vedr. forventelig effekt, forløb, mulige bivirkninger/komplikationer/risici. Skal kunne informere pårørende om dødsfald, herunder regler for obduktion og om mulighed for organdonation. Skal kunne etablere kontakt med kolleger, sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere herunder kommunikation i teams. Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre personalegrupper og medicinstuderende. Skadestue, stuegang, ambulatorium, tværfaglige konferencer. Undervisning: tutorfunktion, konferencer, selvstændig foredrag ved staffmeeting, konference, kongres el.lign. Vejlederkursus. Formativ evaluering SKB 1 selvstændig undervisningsopgave (undevisningskonference) Vejleder underskrift. Navn: dato: 28

29 Administration og ledelse. Kunne gennemføre Kende lovgivning, der gælder for udøvelse af almindelig lægegerning, heriblandt lov om ligsyn. Udfærdigelse af almindelige erklæringer/attester til brug for myndigheder og forsikringsselskaber. Medvirke ved udfærdigelsen af arbejds- og vagtskema for egen gruppe (niveau 3). Varetage lederrollen i mindre behandlingsteam (skadestue, op) Skal kunne prioritere og administrere egen uddannelse. Skal kunne prioritere egen tid og egne ressourcer. Skal have grundlæggende kendskab til sundhedsvæsenet, det amtslige politiske system og forvaltningsmæssige og organisatoriske forhold. Selvstudier, afdelingsinstruks. Vejlederkursus. Evaluering SKB Gennemgang af 2 lægeerklæringer/attester Vejleder underskrift. Navn: dato: 29

30 Samarbejder Kunne gennemføre Kunne redegøre for Skal kunne samarbejde med patient med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlings- og optræningsplaner. Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktiserende læger med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner. Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktiserende læger med henblik på uddannelsesmæssige og administrative opgaver. Deltagelse i tværfaglige team, stuegang, skadestue, ambulatorium. Vejlederkursus. Evaluering SKB 30

31 Referenceliste Nedenstående referenceliste forventes bekendt og brugt i introduktionsuddannelsen: McRae, R.: Clinical Orthopaedic Examination 4. udgave 1997, Edingburgh, Churchill Livingstone. Peterson, L. & Renström, P.: Idrætsskader og Idrætstræning 1. udgave, 6. oplag, Gyldendal, København. Engquist, A. et al.: Operationspatienten 1. udgave 1986, Lægeforeningens Forlag, København. Sneppen, O., Bünger, C. og Hviid, I.: Ortopædisk kirurgi 5. udgave 2002, Fadl s Forlag, København ISBN Hald, T. & Stadil, F. Red.: Kirurgisk Kompendium I-II Introduktionsuddannelsen 2. udgave 1996, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk, København Michel Boeckstyns, Bent Ebskov, Lars Bo Ebskov: Skadestuekirurgi, 4.udgave, August ca. 324 sider 31

32 Munksgaard, København. Referenceprogrammer: Colles Fraktur og Hoftebrud. Websites: The Journal of Bone and Joint Surgery Dansk Ortopædisk Selskab Wheeless Textbook of Orthopaedics The American Academy of Orthopaedic Surgeons Edinburgh Orthopaedic Trauma Unit British Orthopaedic Association Orthopaedic Web Links (OWL) Internet Portal for Orthopaedic Specialists Orthogate The Orthopaedic Internet Gateway National Library of Med. 32

3.januar 2004. Side 1 af 9

3.januar 2004. Side 1 af 9 3.januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER ORTOPÆDISK KIRURGI PÅ RANDERS CENTRALSYGEHUS 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling

Læs mere

3. januar Side 1 af 9

3. januar Side 1 af 9 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning 1.1 Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring 3. januar 2004 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsessøgendes navn

Uddannelsessøgendes navn 3RUWHI OMH IRU,QWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ L 2UWRS GLVN.LUXUJL 6XQGKHGVVW\UHOVHQ RJ 'DQVN2UWRS GLVN6HOVNDE $SULO ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 3RUWHI OMHQVIRUPnOV 8GGDQQHOVHVSODQV %HVNULYHOVHDIDIGHOLQJHQVRYHURUGQHGHUDPPHURJXGGDQQHOVHVVWUXNWXUV

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling SVS Revideret okt. 2012/TV 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af afdelingen side 4 3. Uddannelses forløb side

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2011 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab September 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser Susanne Mallet skm@regionsjaelland.dk Indhold PRÆSENTATION AF ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING:... 2 ORTOPÆDKIRURGISK AFDELINGS ORGANISATION:... 2 MÅLSÆTNING OG

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere