Oxford Research A/S, august Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oxford Research A/S, august 2013. Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser"

Transkript

1 Oxford Research A/S, august 2013 Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser 1

2 Indhold 1. Baggrund Erfaringsopsamlingens datagrundlag Resultater fra erfaringsopsamlingen Deltagernes udbytte af kurserne Rammes rette målgruppe? Deltagernes udbytte af kurserne Forældrenetværk Kommunernes udbytte af konceptet Evalueringsredskaber Konklusion Bilag 1: Samlet opsamling på Introduktionskurset (modul 1) Baggrundsdata om deltagere Baggrundsdata om barnet Type af funktionsnedsættelse og påvirkning af familie Deltagernes udbytte af kurset Kursets relevans for deltagerne Bilag 2: Samlet opsamling på Forældrekurset (modul 2) Baggrundsdata om deltagere Baggrundsdata om barnet Type af funktionsnedsættelse og påvirkning af familie Deltagernes udbytte af kurset Kursets betydning for deltagerne

3 1. Baggrund Formålet med udviklingen og test af et koncept for forældrekurser til forældre med børn med funktionsnedsættelser er, at via øget viden og netværk mellem forældrene opnås en bedre dialog med myndighederne, øget fokus på barnets ressourcer og hermed en styrket forældrerolle. Dette giver en bedre rehabilitering af barnet og øget trivsel i familien som helhed. Kursuskonceptet er testet af i alt syv kommuner. I første runde deltog Frederiksberg og Herlev kommuner i afprøvningen, mens Aarhus, Syddjurs, Kolding, Aabenraa og Middelfart kommuner blev tilføjet som testkommuner i anden runde. Erfaringsopsamlingen har undervejs i projektet bidraget med læring i forhold til justeringer i selve kursuskonceptet både i forhold til konceptets introduktionskursus og forældrekurset. Nærværende rapport samler op på disse erfaringer. Ambitionen har samtidig været at udvikle selvevalueringsredskaber, der kan anvendes af kommunerne til at tilpasse og justere tilrettelæggelsen af indhold og afvikling af fremtidige kurser lokalt. 1.1 Erfaringsopsamlingens datagrundlag Erfaringsopsamlingen har over for kursusdeltagerne bestået i en spørgeskemaundersøgelse. Deltagerne har således på begge moduler fået udleveret et spørgeskema ved kursets afslutning, som er indsamlet på stedet. Der er udviklet to forskellige spørgeskemaer til hhv. introduktionskurset og forældrekurset. Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag 3 og 4. Tilhørende hvert spørgeskema følger et databehandlingsværktøj i Excel, hvor kursuslederen har tastet deltagernes svar ind. Et af svarene var deltagernes adresse, som blev brugt til at udsende et opfølgende spørgeskema 1-2 måneder efter kursets afholdelse. I forhold til kommunerne har dataindsamlingen indeholdt dels én workshop i første testrunde og to afholdte workshops inklusiv et refleksionsskema i anden testrunde, dels afsluttende interview af de lokale projektledere. En enkelt projektleder har ikke haft mulighed for at deltage, hvorfor der indgår seks kvalitative interview af projektledere. Samlet er datagrundlaget i tal: Spørgeskemaundersøgelse: 104 deltagere på modul deltagere på modul 2. Samlet har 13 svaret på det opfølgende spørgeskema fordelt på de to kursustyper. Kvalitativt Seks kvalitative interview af lokale projektledere/kontaktpersoner. 3

4 Tre workshops inkl. refleksionsskemaer. Det lave antal svar i de opfølgende spørgeskemaer gør, at data herfra er udeladt, idet vi finder, at datagrundlaget for at vurdere forældrenes udbytte af kurserne på længere sigt ikke er validt. 4

5 2. Resultater fra erfaringsopsamlingen Resultaterne af erfaringsopsamlingen vil ske i tre spor. For det første vurderes kursuskonceptet i forhold til deltagernes udbytte. For det andet vurderes konceptet i forhold til kommunernes udbytte, og i forlængelse heraf vurderes der for det tredje på anvendeligheden af erfaringsopsamlingsværktøjerne tilknyttet konceptet. 2.1 Deltagernes udbytte af kurserne I dette afsnit afdækkes deltagernes udbytte af kurserne. Der inddrages figurer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Alle spørgsmål er afrapporteret i bilag 1 og 2, mens der i dette afsnit fremdrages de væsentligste konklusioner ud fra en række temaer for vurdering af konceptet. Først afsøges rekrutteringen til kurserne og deltagernes karakteristika i forhold til, om kurserne har ramt den forventede målgruppe. Dernæst gennemgås deltagernes udbytte af introduktionskurset såvel som forældrekurset Rammes rette målgruppe? For at afsøge hvorvidt deltagerne på kurserne også er inden for den målgruppe, konceptet henvender sig til, ses dels på kommunernes rekrutteringsstrategi, dels på forældrenes baggrund. Kommunernes rekrutteringsstrategi Kommunerne har rekrutteret forældre til introduktionskurset gennem deres respektive modtageenheder. Det har givet mulighed for at invitere alle relevante forældre ved hjælp af hhv. breve og s relativt let. En enkelt kommune har også taget kontakt til sagsbehandlerne, som så har taget kontakt til de pågældende forældre. Nogle kommuner har inviteret forældre til børn, der var blevet visiteret inden for det seneste trekvarte år, mens andre er gået halvandet år tilbage. I konceptbeskrivelsen er målgruppen for introduktionskurset angivet til at være forældre til børn, der inden for 3-6 måneder har fået konstateret en funktionsnedsættelse. Som det ses i figur 1, er dette sjældent tilfældet for deltagerne, hvor barnets funktionsnedsættelse i lidt over halvdelen af tilfældene blev konstateret for mere end et år siden, mens det i 18 procent af tilfældene er mere end to år siden. Et opmærksomhedspunkt, som både projektledere og deltagere udpeger, er således timingen af introduktionskurset i forhold til, hvornår forældrene oplever behovet. Der er en generel opfattelse af, at mange forældre med fordel kunne have modtaget introduktionskurset tidligere i forhold til tidspunktet for deres barns udredning/diagnosticering, sådan som konceptet også lægger op til. 5

6 Flere projektledere vurderer, at forældrene har det største behov for introduktionskurset inden for det første halve til hele år efter konstateringen af deres barns funktionsnedsættelse. På den baggrund kan det derfor lokalt overvejes at rekruttere bredere end det seneste halve års henvendelser i modtagelsesenhederne. Enkelte har også anført, at familierne efter udredning kan have brug for lige at fordøje deres nye viden, inden de er klar til et introduktionskursus. Figur 1: Antal måneder siden konstatering af funktionsnedsættelse hos barnet < > 55 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Introduktionskursus (n = 104) Forældrekursus (n = 37) Kilde: Oxford reserach 2013 Det er klart, at der ved første udbud af kurserne har været en pukkel af forældre, som skulle inviteres. Derfor kan det forventes, at billedet i de syv testkommuner ændres, så det fremadrettet primært vil være forældre til nyligt visiterede børn, der deltager på kurserne. Der er dog god læring for nye kommuner, som står over for at skulle tilbyde introduktionskurset, i og med at introduktionskurset ikke overraskende af flere kilder vurderes i mindre grad at være relevant for forældre til børn, hos hvem funktionsnedsættelsen har været konstateret i flere år. Evaluator skal dog tilføje, at selv forældre med lang tids erfaring med at have et barn med en konstateret funktionsnedsættelse kan have udbytte af introduktionskurser. Vurderingen er alene, at udbyttet vil være endnu større med en mere præcis målgruppe svarende til formålet: At introducere. Til forældrekurserne har kommunerne fulgt forskellige rekrutteringsstrategier. De fleste projektledere fortæller, at de inviterede forældrene til introduktions- og forældrekurset samtidigt. Forældrene kunne således frit vælge at deltage i begge kurser eller nøjes med et enkelt af dem. Dette til trods for, at målgruppen for forældrekurserne faktisk er smallere end ved introduktionskurserne. Mens introduktionskurserne også inkluderer forældre til børn med betydelige funktionsnedsættelser, retter forældrekurserne sig alene til gruppen af børn med meget betydelige funktionsnedsættelser. Andre kommuner har i højere grad valgt en tilgang til forældrekurset, hvor deltagelse på introduktionskurset var en forudsætning for at deltage på forældrekurset. 6

7 I forhold til afholdelse af forældrekurserne (modul 2) har konceptet ikke opstillet en tidsmæssig afgrænsning af forældregruppen i forhold til diagnostisering/udredning. Flere projektledere fremhæver dog, at det kan være nyttigt at vente et år eller halvandet fra diagnosticering til afholdelse af kurset. Det skyldes, at forældrene i højere grad end til introduktionskurset har behov for at få ro på, inden de kan forholde sig mere refleksivt til det at være forældre til et barn med funktionsnedsættelser. Rekrutteringen har ikke i alle tilfælde været let og har derfor på de afholdte workshops været et tema til fælles erfaringsudveksling. Herunder har tidspunkt og sted været drøftet under hensyntagen til, at der ofte er tale om familier, der har svært ved at arrangere pasning. Nogle kurser er derfor afholdt i arbejdstiden, mens andre har ligget på aftener eller i weekenden. Desuden vil én kommune fremover overbooke møderne, idet der erfaringsmæssigt er flere forældre, som falder fra. Det er evaluators vurdering, at der her er tale om balancer, både når det handler om den tidsmæssige rekrutteringsbase og den praktiske afholdelse, og at balanceringen i høj grad afhænger af den lokale kontekst i forhold til, hvor ofte kommunen vil afholde introduktionskurser, og hvor mange nye forældre i målgruppen kommunen har at rekruttere fra. Deltagernes baggrund Som det ses af figur 2, er hovedparten af deltagerne til både introduktionskurset og forældrekurset mellem 31 og 50 år. Det ses imidlertid af figur 2, at alle aldersgrupper er repræsenteret til introduktionskurset. Det tyder på, at kurset formår at tiltrække forældre på tværs af aldersgrupper. Til gengæld er kun én deltager til forældrekurset under 31 år. Det kan tyde på, at forældre under 31 år har valgt ikke at fortsætte med forældrekurserne som andet modul af forskellige årsager. Det skal dog fremhæves, at der næppe er et stort rekrutteringsgrundlag i denne aldersgruppe, og samtidig er datagrundlaget ikke stærkt nok til at vurdere, om fraværet af unge forældre er et udtryk for tilfældigheder eller ej. 7

8 Figur 2: Deltagernes alder 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% < 25 år år år år år år år > 55 år Kilde: Oxford reserach 2013 Introduktionskursus (n = 104) Forældrekursus (n = 37) Det ses af figur 3, at der til både introduktionskurset og forældrekurset har været en overvægt af kvinder blandt deltagerne. Således er ca. 6 ud af 10 deltagere kvinder på introduktionskurset, mens kønsfordelingen har været mere lige på forældrekurset. Figur 3: Deltagernes køn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mand Kvinde Kilde: Oxford reserach 2013 Introduktionskursus (n = 102) Forældrekursus (n = 37) Det tyder på, at kurserne i en vis grad appellerer til både mænd og kvinder, men at der stadig er et opmærksomhedspunkt i forhold til at tiltrække mænd til kurserne. Endvidere er kønsforskel på forældrekurset mindre interessant i forhold til introduktionskurset. Og da det er på forældrekurserne, at der netop arbejdes mere praktisk med familiens egen situation, vurderer evaluator dette som positivt. 8

9 Anskuer vi deltagerne på baggrund af deres børn, har langt de fleste børn intellektuelle/ kognitive vanskeligheder, og der er en overrepræsentation af drenge. Tabel 1: Børnenes funktionsnedsættelse Introduktionskurset Funktionsnedsættelse Antal Procent Fysisk funktionsnedsættelse (fx høre, syn, kommunikation, mobilitet) 14 14% Psykisk funktionsnedsættelse (fx personlighedsforstyrrelse, angst) 5 5% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse (fx hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, ADHD) 71 70% Multiple funktionsnedsættelser 4 4% Anden 7 7% Sum % Forældrekurser Funktionsnedsættelse Antal Resultat % Fysisk funktionsnedsættelse (fx høre, syn, kommunikation, mobilitet) 5 14% Psykisk funktionsnedsættelse (fx personlighedsforstyrrelse, angst) 1 3% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse (fx hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, ADHD) 31 84% Multiple funktionsnedsættelser 0 0% Anden 0 0% Sum % Aldersmæssigt spreder de sig, om ikke jævnt, så over et bredt aldersspektrum. Børnene til deltagerne på introduktionskurset fordeler sig aldersmæssigt mere jævnt end ved forældrekurserne, hvor hovedgrupperne ligger på under fem år og mellem 13 og 15 år. Det blev på den sidste workshop anført, at dette kan skyldes, at forældrene med udsigt til pubertet og snarlig afslutning af folkeskolen oplever et øget behov for rådgivning og refleksion. 9

10 Tabel 2a: Aldersfordeling blandt børn ved introduktionskurserne Barnets alder Antal Procent < 5 år 26 28% 5-8 år 23 25% 9-12 år 26 28% år 11 12% år 6 7% Sum % Tabel 2b: Aldersfordeling blandt børn ved forældrekurserne Barnets alder Antal Resultat % < 5 år 10 32% 5-8 år 2 6% 9-12 år 3 10% år 12 39% år 4 13% Sum % Som et sidste parameter til beskrivelse af deltagerkredsene er forældre bedt om at angive, i hvilken grad deres barns funktionsnedsættelse påvirker familien. Som det ses i tabel 3 a+b oplever forældrene generelt, at deres barns funktionsnedsættelse har stor påvirkning på familien. Helt som forventet er andelen af forældre, der oplever, at barnets funktionsnedsættelse påvirker familien ret meget eller virkelig meget, højest ved forældrekurserne (81 %). Tabel 3a: Barnets funktionsnedsættelses påvirkning af familien ved introduktionskurserne Påvirkningen på respondent og dennes familie Antal Procent Slet ikke 1 1% Kun lidt 10 10% Moderat 23 22% Ret meget 38 37% Virkelig meget 32 31% Sum % 10

11 Tabel 3b: Barnets funktionsnedsættelses påvirkning af familien ved forældrekurserne Påvirkning af familie Antal Resultat % Slet ikke 0 0% Kun lidt 1 3% Moderat 6 17% Ret meget 19 53% Virkelig meget 10 28% Sum % Samlet vurderes det, at deltagerkredsen overordnet er inden for den beskrevne målgruppe med en opmærksomhed rettet mod at få forældrene rekrutteret hurtigere efter diagnosticering/ udredning, fokus på rekruttering af fædre og med øje for en meget klar overrepræsentation blandt forældre til børn med intellektuelle/kognitive vanskeligheder Deltagernes udbytte af kurserne I det følgende afsnit analyseres deltagernes udbytte af kurserne. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne besvarelser, som suppleres med indsigter fra de seks kvalitative interview af lokale projektledere/kontaktpersoner. Da der er forskel på indholdet og spørgsmålene til hhv. introduktionskurset og forældrekurset, behandles de i det følgende separat Introduktionskurset Formålet med introduktionskurset er at supplere kommunens individuelle rådgivning og vejledning. Kurset indeholder generel information og afholdes primært som oplæg i plenum. Deltagerne har et højt udbytte af introduktionskurset Deltagerne på introduktionskurset udtrykker generelt, at de har fået ny og relevant viden på kurset. Således vurderes både udbytte og relevans af kurset meget højt, jf. figur 4. Mellem 70 og 87 procent af respondenterne svarer, at de i høj eller nogen grad har fået ny viden af kursets forskellige fokusområder. Det vurderes at være meget tilfredsstillende, at deltagerne i så høj grad har fået ny viden ud af kurserne, og at den nye viden generelt vurderes at være relevant. Nedenfor gengives forældrenes vurdering af udbyttet, mens dette i bilag 1 udfoldes med afrapportering af forældrenes vurdering af relevans. 11

12 Figur 4: Deltagernes udbytte af introduktionskurset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Øget kendskab tilgrundlæggende principper for dansk handicappolitik (n = 99) Øget kendskab til støttemuligheder, der kunne være relevante for mit barn (n = 103) Øget viden om kommunens børnepolitik ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om hvordan kommunen er organiseret ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om de tilbud kommunen har til familer med børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om, hvor jeg skal henvende mig i kommunen med spørgsmål eller problemstillinger i relation til mit barns funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om kommunenes principper og regler for samarbejdet mellem kommune og forældre til børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Jeg er blevet klædt på til at kunne forstå information om kommunens tilbud og støttemuligheder (n = 103) Jeg forventer, at kurset vil gøre det lettere for mig at samarbejde med kommunen (n = 103) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke en del af kurset Kilde: Oxford reserach

13 Grundprincipper er godt, men tungt Flere kommunale projektledere gav i deres respektive interview udtryk for, at både de selv og deltagerne på deres kurser mente, at informationerne om Danmarks generelle handicappolitik fyldte for meget. Flere deltagere har skrevet lignende udsagn i kommentarfeltet i spørgeskemaet. Imidlertid har 87 % af deltagerne svaret, at de i høj eller nogen grad fik et øget kendskab til grundlæggende principper for dansk handicaplovgivning, og 85 % svarer, at kursets fokus på handicappolitiske grundprincipper og konventioner i høj eller nogen grad er relevant. Endvidere gav flere projektledere udtryk for, at punktet gav mulighed for at sætte deres kommunes handicappolitik ind i en større forståelsesramme. I det hele taget kan evaluator udlede af drøftelserne på workshops, at det er væsentligt at kunne relatere FN-konventionen og den nationale handicappolitik til en kommunal kontekst evt. via kommunens børnepolitik eller handicappolitik. Det blev også anført, at der med introduktionskurserne netop kan gives denne mere overordnede ramme som en del af rådgivningen, hvilket sjældent er muligt i en individuel rådgivning, der oftest tager afsæt i et konkret ønske eller problem. Det peger samlet på, at der er behov for at gennemgå grundprincipperne for den danske handicaplovgivning på introduktionskurset, men at punktet var for omfattende Forældrekurset Forældrekurset er mere omfattende og gennemføres over flere gange. De fleste kommuner har gennemført kurset over tre kursusgange, som beskrevet i konceptet, mens en enkelt kommune har gennemført det over fem gange. Formålet er at øge forældrenes viden og redskaber til på bedste vis at understøtte barnets og hele familiens trivsel. Det generelle billede af forældrenes udbytte er, at kurset i høj eller nogen grad har givet forældrene ny og relevant viden. Det vil være for omfattende at gennemgå de respektive udsving på samtlige temaer. Der henvises i stedet til figur 9 i bilag 2. Forældrene får ny viden og konkrete redskaber, som de kan bruge Udbyttet hos forældrene er positive og i tråd med formålet bag kurserne. Hele 83 % af forældrene vurderer, at de har fået nye redskaber til at håndtere deres families særlige situation (jf. figur 9 i bilag 2). Dette understøttes af, at 51 % af deltagerne svarer, at deres deltagelse i høj eller i nogen grad har medvirket til, at deres familier fungerer bedre, jf. figur 5. Forældrene får således ikke blot ny viden, men også konkrete redskaber, og at dette af forældrene vurderes at føre til, at deres familie fungerer bedre. 13

14 Figur 5: Kursets betydning for deltagerne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kurserne har medvirket til at styrke mit forhold til mit barn (n = 31) Jeg har fået større forståelse for mit barns funktionsnedsættelse (n = 31) Jeg har øget fokus på mit barns ressourcer (n = 31) Min deltagelse har medvirket til, at min familie fungerer bedre (n = 31) Min deltagelse har medvirket til et forbedret samarbejde med kommunen (n = 31) Kilde: Oxford reserach 2013 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Forældrene får større forståelse af deres barn og øje på dets ressourcer Ca. 80 % af respondenterne mener, at kurset i høj eller nogen grad har hjulpet dem til en større forståelse for deres barns funktionsnedsættelse og ressourcer. Det er ganske imponerende, at så stor en andel af forældrene har fået en større forståelse af deres barns funktionsnedsættelse og større fokus på ressourcer. Hvis man sammenholder dette med tallene fra figur 1, ses det, at 41 % af deltagerne har haft viden om deres barns funktionsnedsættelse i mere end et år. Og ganske mange af forældrene deltager mere end 24 måneder efter diagnosticering/ udredning. Det viser, at forældrekurset er med til at tilføre deltagerne ny viden om deres barn til trods for et forudgående kendskab. Ressourceperspektivet vurderes ligeledes at have bidt sig fast både i forhold til at få øje på barnets ressourcer og se familiens samlede ressourcer. 77 % har i høj grad eller nogen grad fået ny opmærksomhed på familiens ressourcer, og 81 % har i høj grad eller nogen grad fået øget fokus på barnets ressourcer. Evaluator vurderer, at det at ændre perspektiv fra udfordringer til potentialer og se ressourcerne i familien frem for at søge dem uden for familien er en meget stor gevinst. Samarbejdet med kommunerne påvirkes i mindre grad 36 % af deltagerne svarer, at kurset i høj eller nogen grad har medvirket til et forbedret samarbejde med kommunen. Man skal være varsom med at læse svarene som et udtryk for, at kurset har været dårligt i forhold til forældrenes samarbejde med kommunen. Der er stadig tale om en forholdsvis høj andel. Det kan samtidig tænkes, at samarbejdet allerede har været godt, og at der derfor ikke har været behov for at forbedre det. Under alle omstændigheder er samarbejdsrelationerne etableret, når man som familie har været i kontakt med myndighederne i ganske lang tid. Positive ændringer vil formentlig først være noget, der reelt kan afdækkes efter længere tid. 14

15 Samlet set er resultaterne generelt flotte, og det vurderes, at kommunerne har været i stand til at tilrettelægge gode og relevante kursusforløb på baggrund af konceptets undervisningsmateriale Forældrenetværk Kursuskonceptet har ud over viden også haft til formål at skabe et forum, hvor forældrene kan spejle sig og meget gerne skabe netværk. Resultaterne viser, at forældrene meget gerne vil deltage i netværk. Således svarer 65 procent af deltagerne, at de i høj eller nogen grad har fået lyst til at deltage i et netværk med andre forældre. Projektlederne fortæller også, at der på de konkrete kurser har været stor lyst til at dele erfaringer og udtrykt stor glæde ved at tale med ligestillede. Resultaterne peger imidlertid på et opmærksomhedspunkt omkring forældrenetværk. Mens 65 % som nævnt gerne vil deltage i et netværk, vil blot 27 % af respondenterne selv tage initiativ til at danne et sådant netværk. Dette peger på, at hvis kommunerne anser netværk som en væsentlig støtte til forældrene, skal den enkelte kommune spille en aktiv rolle i at oprette og facilitere sådanne netværk. I en kommune brugte man eksempelvis en hel kursusgang på at tale om netværksdannelse. Her holdt man et oplæg, hvorefter deltagerne fik tid til at snakke om, hvad netværket fremover skal bruges til. Ved selv at lave en drejebog for netværket blev der skabt et engagement blandt forældrene. Facebookgrupper er en anden vej til at hjælpe forældrene til at holde kontakten. Ligesom henvisning til de mange handicaporganisationer er en mulighed. 2.2 Kommunernes udbytte af konceptet Kursuskonceptet skal gerne inspirere kommunerne til afholdelse af de to kursustyper som et supplement til kommunernes individuelle rådgivning. Samtidig er det med konceptet søgt at skabe et lettilgængeligt værktøj for kommunerne til at iværksætte sådanne kurser. Særligt tre punkter fremstår på baggrund af workshops og interview som væsentlige til at belyse kommunernes udbytte af konceptet: Fordelene ved at have et færdigt koncept at forholde sig til De lokale tilpasninger af konceptet Muligheden for at sætte kommunens tilbud ind i en større forståelsesmæssig ramme for forældrene Muligheden for at møde forældrene på neutral bane. Et koncept gør det lettere Alle projektledere giver udtryk for, at de er positivt stemt over for at arbejde med og anvende konceptet, og at det anses som værende meget ressource- og tidsbesparende. Flere nævner, at konceptet har hjulpet dem til en relativ nem opstart, hvor kommunerne ikke skulle opfinde den dybe tallerken. Projektlederne vurderer samstemmende, at konceptets undervisningsmaterialer, invitationer og spørgeskemaer har været lette at gå til og arbejde med. 15

16 Lokale tilpasninger er nødvendige Undervisningsmaterialet fra Socialstyrelsen er blevet fulgt relativt loyalt af de fleste kommuner. Det skyldes primært et ønske om at afprøve konceptet i sin helhed. Det vurderes imidlertid af projektlederne, at undervisningsmaterialet er meget ambitiøst, og at flere slides indeholder for meget information. De fleste kommuner har derfor tilpasset og skåret materialet til efter en vurdering af den pågældende målgruppes behov samt den generelle tidsplan for kurset. Det peger på, at undervisningsmaterialet kunne bruge en slankning, hvilket kan være med til at gøre det endnu lettere at bruge samt mere overskueligt for såvel kommuner som deltagere. Samtidig må det understreges, at hensigten hele tiden har været, at der lokalt skal foretages tilpasninger i omfang og fokus. Konceptet giver en forståelsesramme for kommunens handicappolitik og tilbud Flere projektledere giver udtryk for, at deres respektive kommuner har haft et behov for at sætte deres handicappolitik og tilbud til børn med funktionsnedsættelser ind i en større forståelsesramme over for forældrene. I denne henseende vurderes forældrekurserne at være særdeles velegnede, idet kommunerne, igennem især introduktionskursets fokus på Danmarks handicappolitik og kommunernes respektive tilbud, får foræret denne ramme. Det vurderes ligeledes at være hensigtsmæssigt, at kurserne samler forældrene til den generelle information, således at kommunens politik og tilbud kan forklares til en større samling af målgruppen samtidigt. Kurserne giver mulighed for at møde forældrene på neutral bane Flere fagfolk i testkommunerne anfører, at kurserne gav dem mulighed for, at møde forældrene på neutral bane, hvor de ikke forhandler om en konkret problemstilling. Det vurderes, at netop denne neutrale bane skaber muligheden for at informere og drøfte den brede politiske og administrative ramme frem for, at informationen er tæt knyttet til forældrenes konkrete sag. Ligeledes anføres det, at kommunen med kurserne er proaktive overfor forældrene i modsætning til en oftest reaktiv rolle på baggrund af forældrenes konkrete ønsker eller problemstillinger. Kurserne kan dermed signalere anerkendelse og at kommunen ønsker et samarbejde. Testkommunerne ønsker alle at forankre konceptet Ved evalueringens afslutning var testkommunerne endnu ikke afklaret omkring, hvordan kurserne i fremtiden vil blive udbudt i deres respektive kommuner. I interview og den afsluttende workshop fremgår det imidlertid, at alle implicerede ønsker en forankring i en eller anden form, men endnu ikke havde afgjort den endelige form eller fået de endelige godkendelser i deres forvaltninger hertil. Flere af kommunerne håber på at kunne udbyde introduktionskurset mindst én gang om året. Nogle taler om at bryde forældrekurset op i flere kursusgange og evt. afholde hele eller dele som temaaftener i stedet. Enkelte nævnte tanker om at udvide brugen af kurserne ved også at udbyde til bedsteforældre. For de kommunale projektledere er kursernes vigtighed ikke alene knyttet op på den konkrete viden og dialog, der kan formidles på kurserne. Også signalet til forældrene om en kommune, der møder dem på en positiv arena frakoblet konkrete ønsker og stramme budgetter, påpeges som en pointe i sig selv. 16

17 2.3 Evalueringsredskaber De redskaber, som konceptet indeholder i forhold til at kunne foretage lokale erfaringsopsamlinger, er ligeledes blevet testet i perioden. Dette har givet givtig læring og fører til behovet for flere justeringer. I spørgeskemaerne er enkelte formuleringer præciseret efter første testrunde, mens databehandlingsværktøjet er undergået flere justeringer undervejs og ved afslutning. For det første skal databehandlingsværktøjet være mere intuitivt forståeligt med flere vejledninger og flere lukkede svarmuligheder via drop-down-lister. For det andet skal så mange funktioner som muligt låses. For det tredje indarbejdes validering af indtastningen, således at hvis der indtastes forkert, fx anvendes bogstaver frem for tal, vil der automatisk poppe en advarsel og en vejledning op. Databehandlingsværktøjet kan ikke sikres 100 % mod, at der sker fejl i anvendelsen, men med ovenstående ændringer tilføres en langt højere sikkerhed. Nogle projektledere har slet ikke anvendt erfaringsopsamlingen lokalt. Dette har baggrund i, at nogle kurser har haft ganske få deltagere (under 10), hvor der ikke har været behov for at skabe overblik, men kursuslederen har via indtastningen gennemgået deltagernes vurderinger af kurset. Andre anfører, at evalueringsredskaberne giver overblik og dokumentation, der kan anvendes i en argumentation for kursernes betydning opad i det kommunale system. Erfaringsopsamlingen har desuden indeholdt et opfølgende spørgeskema, som udsendes 1-2 måneder efter endt kursus. Denne proces kræver en udsendelse, som i testperioden er sket via websurveyprogrammet Inquisite på baggrund af de mailadresser, som kursusdeltagerne har tastet ind i de første spørgeskemaer, der blev udleveret og indsamlet på selve kurset. Det opfølgende spørgeskema kan anvendes i hard copy og udleveres eller fremsendes postalt. Kommunernes fremtidige anvendelse af redskaberne kræver, dels at man husker at sende eller udlevere opfølgningsskemaer, dels at man har et websurveyprogram eller postalt udsender og efterfølgende indtaster resultaterne. Herudover skal der løbende udsendes remindere. Dette skal ses i lyset af, at det i testperioden ikke er lykkes at opnå en tilfredsstillende svarprocent. Oxford Research vurderer på den baggrund, at viden på baggrund af opfølgningsskemaet ikke står mål med de ressourcer, det kræver at gennemføre. Anbefalingen er således at udelade opfølgningsskemaer af erfaringsopsamlingsredskaberne. 2.4 Konklusion Den samlede konklusion er, at der med konceptet er udviklet et redskab til kommunerne, som gør det lettere og mindre ressourcekrævende at afholde kurser for forældre til børn med funktionsnedsættelse. Samtidig viser testen af konceptet, at kurserne i høj grad tilfører forældrene nyttig viden, som de selv vurderer hjælper deres familie til en bedre håndtering af familiens særlige udfordringer. I punktform kan udbyttet opsummeres som følger: 17

18 Introduktionskurset giver forældrene en bred forståelsesramme for kommunens ageren o Kommunernes mulighed for netop at informere og drøfte de generelle principper i såvel lovgivning, konventioner og egne politikker vurderes at afhænge af den gruppebaserede vejledning, som foregår på neutral bane modsat den individuelle, der oftest er præget af en forhandlingssituation. o Forældrene forventer, at den nye viden og indsigt, de har opnået på introduktionskurset, forbedre deres samarbejde med kommunen Forældrekurserne giver forældrene ny viden og nye redskaber, som de oplever som relevante for deres dagligdag o Forældrene får større forståelse for deres barns funktionsnedsættelse o Forældrene øger deres fokus på barnets ressourcer Kommunerne oplever, at konceptet gør det lettere at give tilbud om kurser. o Forældrekurserne er effektive, fordi det giver mulighed for at formidle viden til forældrene samlet o Forældrekurserne skaber et samlet overblik over de mere generelle principper og kommunens politikker og service på området o Forældrene får på kurserne mulighed for at lære af hinandens erfaringer o Kommunerne får muligheden for dialog med forældrene i en neutral situation, hvor der ikke skal drøftes konkrete sager og ydelser til familien. 18

19 Bilag 1 Resultater introduktionskursus 19

20 Bilag 1: Samlet opsamling på Introduktionskurset (modul 1) Dette dokument indeholder en samlet opsamling på modul 1 af forældrekurser til forældre med børn og unge med funktionsnedsættelser. Oversigten indeholder besvarelser fra forældre ved forældrekurser i Aarhus, Kolding, Herlev, Aabenraa, Syddjurs og Middelfart. I alt har 104 forældre besvaret spørgeskemaet. Mange spørgsmål har et samlet svarantal på under 104. Det skyldes, at en eller flere respondenter har undladt at svare på det pågældende spørgsmål. 1. Baggrundsdata om deltagere Tabel 1: Deltagernes alder Alder (Udfylder) Alder Procent < 25 år 2 2% år 6 6% år 23 22% år 27 26% år 18 17% år 20 19% år 7 7% > 55 år 1 1% Sum % Kilde: Oxford Research

21 Figur 1: Deltagernes alder > 55 år år år år år år år < 25 år 1% 2% 6% 7% 17% 19% 22% 26% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 104 Tabel 1 og figur 1 viser deltagerne på forældrekursets alder. Det ses, at størstedelen af forældrene er mellem 31 og 50 år gamle. Tabel 2: Deltagernes køn Køn (Udfylder) Antal Procent Mand 42 41% Kvinde 60 59% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 2: Deltagernes køn Mand 41% Kvinde 59% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 102 Tabel 2 og figur 2 viser kønsfordelingen blandt deltagerne. Det ses, at ca. 3 ud af 5 af deltagerne er kvinder. 21

22 Tabel 3: Deltagernes uddannelsesbaggrund Uddannelsesbaggrund Antal Procent Folkeskolens afgangseksamen 9 9% Gymnasie- eller HF-niveau 4 4% Erhvervsfaglig uddannelse 21 21% Kort videregående uddannelse 14 14% Mellemlang videregående uddannelse 27 27% Lang videregående uddannelse 24 24% Andet 2 2% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 3: Deltagernes uddannelsesbaggrund Folkeskolens afgangseksamen 9% Gymnasie- eller HF-niveau 4% Erhvervsfaglig uddannelse 21% Kort videregående uddannelse 14% Mellemlang videregående uddannelse 27% Lang videregående uddannelse 24% Andet 2% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 101 Tabel 3 og figur 3 viser deltagernes uddannelsesbaggrund. De fleste forældre har enten en lang videregående uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse, mens hhv. 13 og 8 har en kort videregående uddannelse eller Folkeskolens afgangseksamen. Forældrene har generelt et højt uddannelsesniveau, hvor blot 15 ud af 101 respondenter højst har en uddannelse på gymnasie- eller HF-niveau. 22

23 2. Baggrundsdata om barnet Tabel 4: Barnets alder Barnets alder Antal Procent < 5 år 26 28% 5-8 år 23 25% 9-12 år 26 28% år 11 12% år 6 7% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 4: Barnets alder < 5 år 28% 5-8 år 25% 9-12 år 28% år 12% år 7% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 92 Tabel 4 og figur 4 viser alderen på barnet med funktionsnedsættelse. Det ses tydeligt, at størstedelen af børnene er under 13 år gamle. Således er blot 17 børn 13 år eller ældre. 23

24 Tabel 5: Barnets køn Barnets køn Antal Procent Dreng 73 71% Pige 30 29% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 5: Barnets køn Dreng 71% Pige 29% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 103 Det fremgår af tabel 5 og figur 5, at en stor overvægt af børnene med funktionsnedsættelser er drenge. Ca. 7 ud af 10 er således drenge. Tabel 6: Måneder siden diagnosen blev stillet Antal måneder siden diagnosen blev stillet Antal Procent Kilde: Oxford Research måneder 6 6% 4-6 måneder 15 16% 7-9 måneder 6 6% måneder 15 16% måneder 18 19% måneder 19 20% > 24 måneder 17 18% Sum % 24

25 Figur 6: Måneder siden diagnosen blev stillet 0-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder måneder måneder måneder > 24 måneder 6% 6% 16% 16% 18% 19% 20% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 96 Det ses af ovenstående tabel og figur, at der er stor spredning i antallet af måneder, siden børnene er blevet diagnosticeret. Med undtagelse af kategorierne 0-3 måneder og 7-9 måneder er der mellem 15 og 19 respondenter i hver gruppe. 3. Type af funktionsnedsættelse og påvirkning af familie Tabel 7: Børnenes funktionsnedsættelser Funktionsnedsættelse Antal Procent Fysisk funktionsnedsættelse (fx høre, syn, kommunikation, mobilitet) 14 14% Psykisk funktionsnedsættelse (fx personlighedsforstyrrelse, angst) 5 5% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse (fx hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, ADHD) 71 70% Multiple funktionsnedsættelser 4 4% Kilde: Oxford Research 2013 Anden 7 7% Sum % 25

26 Figur 7: Børnenes funktionsnedsættelser Fysisk funktionsnedsættelse 14% Psykisk funktionsnedsættelse 5% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse 70% Multiple funktionsnedsættelser Anden 4% 7% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 101 Den helt overvejende funktionsnedsættelse blandt børnene er intellektuelle/kognitive forstyrrelser såsom hjerneskade og autisme. Hele 71 ud af 101 af respondenter angiver således, at deres barn har en intellektuel/kognitiv funktionsnedsættelse. Tabel 8: Påvirkningen på familien Påvirkningen på respondent og dennes familie Antal Procent Kilde: Oxford Research 2013 Slet ikke 1 1% Kun lidt 10 10% Moderat 23 22% Ret meget 38 37% Virkelig meget 32 31% Sum % 26

27 Figur 8: Påvirkningen på familien Slet ikke 1% Kun lidt 10% Moderat 22% Ret meget 37% Virkelig meget 31% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 104 Det fremgår tydeligt af ovenstående tabel og figur, at funktionsnedsættelser i høj grad påvirker respondenterne og deres familier. Således svarer kun en enkelt, at funktionsnedsættelsen ikke har nogen påvirkning overhovedet, mens 10 svarer kun lidt. 27

28 5. Deltagernes udbytte af kurset Tabel og figur 9 viser deltagernes svar om deres udbytte af kurset. Tabel 9: Deltagernes udbytte af kurset Øget kendskab tilgrundlæggende principper for dansk handicappolitik (n = 99) Øget kendskab til støttemuligheder, der kunne være relevante for mit barn (n = 103) Øget viden om kommunens børnepolitik ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om hvordan kommunen er organiseret ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om de tilbud kommunen har til familer med børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om, hvor jeg skal henvende mig i kommunen med spørgsmål eller problemstillinger i relation til mit barns funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om kommunenes principper og regler for samarbejdet mellem kommune og I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke del af kurset 31% 56% 12% 1% 0% 0% 25% 52% 18% 3% 1% 0% 31% 50% 17% 2% 0% 0% 23% 53% 19% 3% 1% 0% 24% 47% 21% 5% 3% 0% 21% 56% 17% 5% 0% 0% 24% 52% 20% 3% 0% 0% 28

29 forældre til børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Jeg er blevet klædt på til at kunne forstå information om kommunens tilbud og støttemuligheder (n = 103) Jeg forventer, at kurset vil gøre det lettere for mig at samarbejde med kommunen (n = 103) Kilde: Oxford Research % 51% 19% 8% 2% 0% 34% 47% 13% 6% 1% 0% 29

30 Figur 9: Deltagernes udbytte af kurset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Øget kendskab tilgrundlæggende principper for dansk handicappolitik (n = 99) Øget kendskab til støttemuligheder, der kunne være relevante for mit barn (n = 103) Øget viden om kommunens børnepolitik ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om hvordan kommunen er organiseret ift. børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om de tilbud kommunen har til familer med børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om, hvor jeg skal henvende mig i kommunen med spørgsmål eller problemstillinger i relation til mit barns funktionsnedsættelse (n = 103) Øget viden om kommunenes principper og regler for samarbejdet mellem kommune og forældre til børn med funktionsnedsættelse (n = 103) Jeg er blevet klædt på til at kunne forstå information om kommunens tilbud og støttemuligheder (n = 103) Jeg forventer, at kurset vil gøre det lettere for mig at samarbejde med kommunen (n = 103) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke en del af kurset Kilde: Oxford reserach 2013 Det ses af figur 9, at deltagerne generelt er positive omkring deres udbytte af kurset. Således svarer mellem 70 og 87 % af respondenterne, at de i høj eller nogen grad har fået et udbytte af kursets forskellige fokusområder. 30

31 Mindst positive er respondenterne på spørgsmålene jeg er blevet klædt på til at kunne forstå information om kommunens tilbud og øget viden om, hvor jeg skal henvende mig i kommunen med spørgsmål eller problemstillinger i relation til mit barns funktionsnedsættelse. Omvendt er respondenterne mest positive i forhold til generel dansk handicappolitik og samarbejde med kommunen fremover. 7. Kursets relevans for deltagerne Tabel 10: Kursets betydning for deltagerne Kursets betydning De temaer som kurset har sat fokus på, har generelt været relevante for mig (n = 103) Kursts fokus på handicappolitiske grundprincipper og konventioner er relevant for mig (n = 103) Kursets fokus på hjælp og støtte efter serviceloven er relevant for mig (n = 102) Præsentationen af kommunen og deres tilbud er relevant for mig (n = 103) Fokusset på det gode samarbejde mellem forældre og kommune er relevant for mig (n = 103) I høj grad Kilde: Oxford Research 2013 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 47% 43% 10% 1% 0% 36% 49% 14% 2% 0% 51% 44% 4% 1% 0% 54% 34% 10% 1% 1% 63% 29% 6% 0% 2% 31

32 Figur 10: Kursets betydning for deltagerne 0% 20% 40% 60% 80% 100% De temaer som kurset har sat fokus på, har generelt været relevante for mig (n = 103) Kursts fokus på handicappolitiske grundprincipper og konventioner er relevant for mig (n = 103) Kursets fokus på hjælp og støtte efter serviceloven er relevant for mig (n = 102) Præsentationen af kommunen og deres tilbud er relevant for mig (n = 103) Fokusset på det gode samarbejde mellem forældre og kommune er relevant for mig (n = 103) Kilde: Oxford reserach 2013 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Respondenterne er overvejende positive i deres vurdering af kursets betydning for dem. Således har mindst 80 procent af respondenterne vurderet, at de respektive spørgsmål i høj eller nogen grad har relevans for dem. 32

33 Bilag 2 Resultater forældrekursus 33

34 Bilag 2: Samlet opsamling på Forældrekurset (modul 2) Dette dokument indeholder en samlet opsamling på modul 2 af forældrekurser til forældre med børn og unge med funktionsnedsættelser. Oversigten indeholder besvarelser fra forældre ved forældrekurser i Aarhus, Herlev, Syddjurs og Frederiksberg. I alt har 37 forældre besvaret spørgeskemaet. Mange spørgsmål har et samlet svarantal på mindre end 37. Det skyldes, at en eller flere respondenter har undladt at svare på det pågældende spørgsmål. 1. Baggrundsdata om deltagere Tabel 1: Deltagernes alder Deltagernes alder Antal Resultat % < 25 år 1 3% år 0 0% år 4 11% år 10 27% år 11 30% år 8 22% år 3 8% > 55 år 0 0% Sum % Kilde: Oxford Research

35 Figur1: Deltagernes alder < 25 år 3% år 0% år 11% år 27% år 30% år 22% år 8% > 55 år 0% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 37 Tabel 1 og figur 1 viser deltagerne på forældrekursets alder. Det ses, at størstedelen af forældrene er mellem 36 og 50 år gamle. Tabel 2: Deltagernes køn Deltagernes køn Antal Resultat % Mand 16 43% Kvinde 21 57% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 2: Deltagernes køn Mand 43% Kvinde 57% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 37 35

36 Tabel 2 og figur 2 viser kønsfordelingen blandt deltagerne. Det ses, at der har deltaget lidt flere kvinder end mænd. Tabel 3: Deltagernes uddannelsesbaggrund Deltageres uddannelsesbaggrund Antal Resultat % Folkeskolens afgangseksamen 4 11% Gymnasie- eller HF-niveau 0 0% Erhvervsfaglig uddannelse 7 19% Kort videregående uddannelse 3 8% Mellemlang videregående uddannelse 15 41% Lang videregående uddannelse 8 22% Andet 0 0% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 3: Deltagernes uddannelsesbaggrund Folkeskolens afgangseksamen 11% Gymnasie- eller HF-niveau 0% Erhvervsfaglig uddannelse 19% Kort videregående uddannelse 8% Mellemlang videregående 41% Lang videregående uddannelse 22% Andet 0% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 37 Tabel 3 og figur 3 viser deltagernes uddannelsesbaggrund. Flest forældre, 41 %, har en mellemlang videregående uddannelse, mens hhv. 7 og 8 har en erhvervsfaglig eller en lang videregående uddannelse. Forældrene har generelt et højt uddannelsesniveau, hvor blot 4 ud af 37 respondenter højst har folkeskolens afgangseksamen. 36

37 2. Baggrundsdata om barnet Tabel 4: Barnets alder Barnets alder Antal Resultat % < 5 år 10 32% 5-8 år 2 6% 9-12 år 3 10% år 12 39% år 4 13% Sum % Kilde: Oxford Research 2013 Figur 4: Barnets alder < 5 år 32% 5-8 år 6% 9-12 år 10% år 39% år 13% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 31 Tabel 4 og figur 4 viser alderen på barnet med funktionsnedsættelse. De fleste børn er enten under 5 år gamle eller mellem år. Tabel 5: Barnets køn Barnets køn Antal Resultat % Dreng 32 86% Pige 5 14% Sum % Kilde: Oxford Research

38 Figur 5: Barnets køn Dreng 86% Pige 14% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 37 Det fremgår af tabel 5 og figur 5, at langt de fleste børn med funktionsnedsættelser er drenge. Således er hele 86 % af børnene drenge. Tabel 6: Måneder siden diagnosen blev stillet Antal måneder siden diagnosen blev stillet Antal Resultat % 0-3 måneder 1 4% 4-6 måneder 3 11% 7-9 måneder 1 4% måneder 7 26% måneder 2 7% måneder 2 7% > 24 måneder 11 41% Kilde: Oxford Research 2013 Sum % 38

39 Figur 6: Måneder siden diagnosen blev stillet 0-3 måneder 4% 4-6 måneder 11% 7-9 måneder 4% måneder 26% måneder måneder 7% 7% > 24 måneder 41% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 27 Det ses af ovenstående tabel og figur, at en stor andel af børnene er blevet diagnosticeret for mere end 24 måneder siden. Der er dog forholdsvis mange respondenter, som ikke har svaret på spørgsmålet, hvorfor svartotalen er Type af funktionsnedsættelse og påvirkning af familie Tabel 7: Børnenes funktionsnedsættelser Funktionsnedsættelse Antal Resultat % Fysisk funktionsnedsættelse (fx høre, syn, kommunikation, mobilitet) 5 14% Psykisk funktionsnedsættelse (fx personlighedsforstyrrelse, angst) 1 3% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse (fx hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, ADHD) 31 84% Multiple funktionsnedsættelser 0 0% Kilde: Oxford Research 2013 Anden 0 0% Sum % 39

40 Figur 7: Børnenes funktionsnedsættelser Fysisk funktionsnedsættelse 14% Psykisk funktionsnedsættelse 3% Intellektuel / kognitiv forstyrrelse 84% Multiple funktionsnedsættelser 0% Anden 0% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 37 Den helt overvejende funktionsnedsættelse blandt børnene er intellektuelle/kognitive forstyrrelser såsom hjerneskade og autisme. Hele 31 ud af 37 af respondenter angiver således, at deres barn har en intellektuel/kognitiv funktionsnedsættelse. Tabel 8: Påvirkningen på familien Påvirkning af familie Antal Resultat % Slet ikke 0 0% Kun lidt 1 3% Moderat 6 17% Ret meget 19 53% Virkelig meget 10 28% Sum % Kilde: Oxford Research

41 Figur 8: Påvirkningen på familien Slet ikke 0% Kun lidt 3% Moderat 17% Ret meget 53% Virkelig meget 28% Kilde: Oxford reserach 2013 N = 36 Det fremgår tydeligt af ovenstående tabel og figur, at funktionsnedsættelser i høj grad påvirker respondenterne og deres familier. Således svarer kun en enkelt, at funktionsnedsættelsen kun har en lille betydning, mens 29 svarer, at funktionsnedsættelsen betyder enten ret meget eller virkeligt meget. 41

42 5. Deltagernes udbytte af kurset Tabel 911: Deltagernes udbytte af kurset Udbytte af kurset Ny viden om støtte til søskende (n = 36) Opmærksomhedspunkterne onkring søskendeproblematikker er relevante i min familie (n = 36) Ny opmærksomhed på ressourcerne i vores familie (n = 36) Jeg har fået redskaber, som øger vores muligheder for håndtering af familiens særlige situation (n = 36) Ny viden om overgangene mellem forskellige faser i mit barns liv (n = 37) Fokus på overgange er relevant for mig og min familie (n = 37) Jeg har fået lyst til at deltage i et netværk med andre forældre (n = 37) Jeg vil selv tage initiativ til oprettelse af et netværk (n = 37) Ny viden om vigtigheden af struktur og forudsigelighed (n = 36) Jeg har fået ideer til, hvordan jeg bedre kan skabe struktur og forud- I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke del af kurset 3% 42% 31% 11% 14% 0% 14% 44% 25% 6% 11% 0% 11% 56% 19% 6% 8% 0% 19% 64% 11% 0% 6% 0% 19% 35% 38% 5% 3% 0% 35% 43% 19% 0% 3% 0% 30% 35% 22% 8% 5% 0% 5% 22% 46% 16% 11% 0% 28% 44% 22% 6% 0% 0% 28% 42% 28% 3% 0% 0% 42

43 sigelighed i vores familie (n = 36) Kilde: Oxford Research

44 Figur 9: Deltagernes udbytte af kurset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ny viden om støtte til søskende (n = 36) Opmærksomhedspunkterne onkring søskendeproblematikker er relevante i min familie (n = 36) Ny opmærksomhed på ressourcerne i vores familie (n = 36) Jeg har fået redskaber, som øger vores muligheder for håndtering af familiens særlige situation (n = 36) Ny viden om overgangene mellem forskellige faser i mit barns liv (n = 37) Fokus på overgange er relevant for mig og min familie (n = 37) Jeg har fået lyst til at deltage i et netværk med andre forældre (n = 37) Jeg vil selv tage initiativ til oprettelse af et netværk (n = 37) Ny viden om vigtigheden af struktur og forudsigelighed (n = 36) Jeg har fået ideer til, hvordan jeg bedre kan skabe struktur og forudsigelighed i vores familie (n = 36) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Oxford reserach 2013 Det ses af figur 9, at deltagerne overordnet vurderer de respektive parametre for udbyttet af kurset positivt. Der er dog store udsving i forhold til de enkelte spørgsmål. Eksempelvis svarer 65 % af deltagerne, at de i høj eller nogen grad har fået lyst til at deltage i et netværk med andre forældre, mens blot 27 % af respondenterne svarer, at de selv vil tage initiativ til et sådant netværk. 6 respondenter har ikke svaret på spørgsmålene om udbyttet af kurset. 44

45 6. Kursets betydning for deltagerne Tabel og figur 10 viser kursets betydning for deltagerne. 7. Tabel 10: Kursets betydning for deltagerne Kursets betydning Kurserne har medvirket til at styrke mit forhold til mit barn (n = 31) Jeg har fået større forståelse for mit barns funktionsnedsættelse (n = 31) Jeg har øget fokus på mit barns ressourcer (n = 31) Min deltagelse har medvirket til, at min familie fungerer bedre (n = 31) Min deltagelse har medvirket til et forbedret samarbejde med kommunen (n = 31) I høj grad Kilde: Oxford Research 2013 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 16% 42% 19% 16% 6% 23% 58% 16% 3% 0% 26% 55% 13% 6% 0% 6% 45% 39% 3% 6% 10% 26% 32% 16% 16% 45

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer.

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer Kursusmanual 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og succeskriterier for de udbudte kurser...

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere