Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,"

Transkript

1 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, Jette Olsen, Torben Riedel Adm.: Ulrik Brock Hoffmeyer og Louise Hansen Afbud: Flemming Vinther Wallin Jesper Rasmussen deltog i mødet under punkt 2. Carsten Brank deltog i mødet i under punkt 4. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Afd. 60 Hyldespjældet helhedsplan udlæg til teknikerhonorar Orientering om styringsdialog med Albertlund kommune Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger Vaskerigebyr dækning af vaskergebyr for 2011,2012 og Foreningsmøde d. 13. april Valg til BO-VEST s bestyrelse Opfølgning på VA s handlingsprogram og emner til handlingsprogram Årsberetning for Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj Direktionens beretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Bestyrelsesmøde i BO-VEST Orientering om aktuel boligpolitik Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 16

2 Til drøftelse og beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Ulrik bemærker, at bestyrelsen vil få eftersendt et notat om ejendomsvurderinger i blandt andet 4 Nord. Dette notat vil indgå i referatet fra mødet. Med denne bemærkning er dagsordenen godkendt. 2. Afd. 60 Hyldespjældet helhedsplan udlæg til teknikerhonorar Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes yderligere teknikerydelser omkring udarbejdelse af konkret oplæg til sammenlægning og etablering af øget tilgængelighed. Ydelserne gennemføres indenfor en økonomisk ramme på kr. hvoraf de kr. kan rummes indenfor en tidligere godkendt ramme. Bestyrelsen godkendte, at udgiften på kr. afholdes af dispositionsfonden i det omfang det ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. Der er en nærmere beskrivelse af hvilke udlæg, der er for dispositionsfonden under udarbejdelse. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender, at der igangsættes yderligere teknikerydelser omkring udarbejdelse af konkret oplæg til sammenlægning og etablering af øget tilgængelighed. Ydelserne gennemføres indenfor en økonomisk ramme på kr. hvoraf de kr. kan rummes indenfor en tidligere godkendt ramme. - Udgiften på kr. afholdes af dispositionsfonden i det omfang det ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. Beskrivelse: På organisationsbestyrelsesmødet den 28. januar 2014 godkendte bestyrelsen, at der kunne gennemføres en analyse af mulighederne for at sammenlægge lejemål i Hyldespjældet m.v. indenfor en økonomisk ramme på kr. Analysen er afsluttet med et samlet forbrug på kr. Landsbyggefonden (LBF) har anmodet om, at analysen suppleres med et konkret oplæg med bl.a. tegninger i 1:100 af de foreslåede lejlighedssammenlægninger tillige med kalkulationer over byggeudgifter og redegørelser for de udlejningsmæssige hensyn, der kan begrunde ændringerne. Endvidere ønsker LBF oversigter over lejlighedssammensætning før og efter sammenlægning med angivelse af lejlighedsstørrelser. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at få foretaget dette arbejde indenfor en ramme på i alt kr.. Dette beløb kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. I forhold til færdiggørelse af sagen frem til et godkendt skema A er der brug for yderligere bistand fra den tekniske rådgiver. Administrationen har i februar 2015 modtaget et oplæg til ydelsen. Ydelsernes omfang ligger betydeligt over det niveau som administrationen umiddelbart finder relevant og nødvendig. Der pågår en nærmere forhandling med rådgiveren herom. Byggeudvalget har yderligere et ønske om, at der foretages en analyse af muligheder for at opgradere beboerhuset og Store Torv samt skabe bedre sammenhæng mellem ejen- 2

3 domskontor og øvrige mandskabsfaciliteter i materialegården. Dette bør sammenholdes med, at der er behov for omfattende renovering af materialegården. Renovering af materialegård og eventuel indretning af nyt ejendomskontor i materialegården er som udgangspunkt ikke en støtteberettiget udgift. Dog har LBF tilkendegivet, at der kan være mulighed for støtte til renovering af materialegårdens facade, der er skadet som følge af uhensigtsmæssige konstruktioner. Administrationen vil på det kommende bestyrelsesmøde fremkomme med oplæg til budget for den videre proces og udgifter frem til skema A. LBF har i skrivelse af 26. januar 2015 meddelt, at der er reserveret 55 mio. kr. i støttede lån til afdelingen. I 2011 var det af LBF afsatte beløb beregnet til 16 mio. kr. 3. Orientering om styringsdialog med Albertlund kommune Bestyrelsen tog orienteringen om styringsdialogmøde med Albertslund kommune til efterretning. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager orienteringen om styringsdialogmøde med Albertslund kommune til efterretning. Beskrivelse: Der har mandag den 2. februar 2015 været afholdt styringsdialog med Albertslund kommune. Før jul blev der afholdt formøde, hvor formålet var at få afklaret de operationelle problemstillinger forud for det egentlige styringsdialogmøde. På mødet blev BO-VESTs helhedsplaner i Albertslund kommune gennemgået. Herefter var der en kort drøftelse om et samarbejde mellem BO-VEST og Albertslund kommune om kontrol med sociale klausuler, som ønsket af AB. Albertslund kommune er villige til at indgå som sparringspartner, men ikke i et egentligt samarbejde. Herudover var der spørgsmål til boligorganisationernes regnskab. I den forbindelse bad kommunen om en redegørelse for udviklingen i VA s dispositionsfond, da den er negativ. Administrationen har igangsat arbejdet med en sådan redegørelse. Kommunen bad BO-VEST om inden udgangen af marts at udarbejde et forslag til styrkelse af anvisningen i forbindelse med renoveringen af særligt Albertslund Syd. Referat og styringsdialogsaftale er endnu ikke udsendt fra kommunen. Bestyrelsen vil blive orienteret, når referat og styringsdialogaftale ligger klar. På bestyrelsesmødet vil overstående blive suppleret af Vinie Hansen og Ulrik Brock Hoffmeyer, der begge deltog på mødet. 3

4 4. Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger Bestyrelsen tog til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet lovliggøres. Bestyrelsen besluttede, at fortrinsretten til opskrivning på den interne venteliste, for de nuværende supplementslejere, først er gældende efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. Bestyrelsen sendte valg af for fremtidig udlejning af supplementsrum i Galgebakken og Hyldespjældet til høring i afdelingsbestyrelsen og beslutning hos afdelingsmødet. Efter mødet sender BO-VEST en indstilling til afdelingsbestyrelserne i Galgebakken og Hyldespjældet. Indstilling: - At bestyrelsen tager til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet lovliggøres. - At bestyrelsen beslutter, at fortrinsretten til opskrivning på den interne venteliste, for de nuværende supplementslejere, først er gældende efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. - At bestyrelsen sender valg af fremtidig model af boligtyper i Galgebakken og Hyldespjældet til høring eller beslutning hos afdelingsbestyrelsen og evt. afdelingsmøde Beskrivelse: Supplementsboligerne i Hyldespjældet og Galgebakken på to forskellige måder BO- VEST udlejer eller privat fremleje. I Askerød og Grønningen udlejer BO-VEST også supplementsboliger ud på særlige vilkår, men da der i disse boliger ikke er opsat en trinette/tilsluttet et afløb i køkkenet, kan de fortsat udlejes efter reglerne for et enkeltværelse. BO-VEST udlejer: I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne anvises på. I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene boliger. 4

5 Privat fremleje: BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på én samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven 69, dog må lejer ikke installere trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. 28, jf. 29 og 30. Denne konstruktion bruges også både på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den nuværende form. Administrationen indstiller, at denne udlejningsform fortsætter som hidtil. Modeller for fremtidig udlejning: Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på Galgebakken og 1 rums i Hyldespjældet og vil fremadrettet have samme rettigheder til at søge bolig andre steder i VA, som de øvrige beboere. 2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler Der er mulighed for at beslutte, at supplementsboligerne udlejes efter de fleksible udlejningsregler, hvor der aftales nogle kriterier, der efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. 3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-rumsboliger) Trinette og afløb afmonteres i 1-rumsboligerne, så lejerne fremadrettet må vaske op på badeværelset. I så fald kan BO-VEST fortsætte med at udleje efter nuværende praksis. Dette gælder dog ikke for A2 på Galgebakken, da dette ikke er et enkeltværelse. Dette vil dog betyde, at beboeren ikke kan få bevilliget boligstøtte. 4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning Mulighed for at afskaffe supplementsboligerne, i takt med, at supplementslejer selv opsiger boligen, således at Galgebakken vender tilbage til den oprindelige tanke med store 5 værelses familieboliger. Dette giver dog en ny problemstilling, hvis hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, da dette vil give et huslejetab på supplementsboligen indtil hovedlejer fraflytter lejemålet. 5) Ungdomsbolig Omdannelse af supplementsboliger til ungdomsboliger. Dette vil betyde, at boligerne fortsat kan udlejes efter særlige kriterier, men at beboeren kun kan bo der, mens lejer er studiesøgende. Skal endelig godkendes af Albertslund Kommune. Tidsplan: 5

6 Nuværende lejere i supplementsboliger på Galgebakken og Hyldespjældet orienteres om ændringen umiddelbart efter behandling i organisationsbestyrelsen og bliver impliceret på ventelisten, dog først med mulighed for opskrivning på den interne venteliste, når beboeren har boet i boligen i 2 år. Administrationen stopper udlejning af supplementsboliger efter særlige vilkår og indretter os efter reglerne i almenlejeloven og lejeloven umiddelbart efter behandling i organisationsbestyrelsen, så fremtidige ledige lejemål udlejes efter den normale venteliste, indtil der er taget stilling til, hvilken model der skal udlejes efter fremover. Relevant for strategien: Ændringen af anvisningsreglerne følger BO-VEST grundlæggende værdi om, at vi er redelige og professionelle og følger de gældende regler i Almenlejeloven. Lovgrundlag: Tidligere har det været meget omtvistet og uklart, hvad der definerer henholdsvis enkeltværelser og et beboelseslejemål. Retspraksis har dog de seneste år været entydig i definitionen, hvorfor der i dag ikke er i tvivl om, at et værelse med etableret trinette og afløb er at forstå som et beboelseslejemål med de rettigheder og forpligtigelser det giver. Hverken BO-VEST eller hovedlejer kan opsige supplementslejer, medmindre supplementslejer misligholder lejekontrakten eller der foreligger de udtømmende grunde i LLAB 85. Almenlejeloven giver mulighed for, at der indføres en karansperiode på max. 2 år fra lejeforholdets begyndelse, før beboeren kan opskrives på den interne venteliste.. Der henvises til Almenlejeloven 85 og Lejeloven 83, stk. 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Almenlejeloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lejeloven Vurdering: Administrationens anbefaling er, at den fremtidige model for udlejning af supplementsboliger besluttes af afdelingsmødet, men at administrationen, indtil der er valgt en model, udlejer supplementsboligerne efter den normale venteliste. Bilag: - Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet. 5. Vaskerigebyr dækning af vaskergebyr for 2011,2012 og 2013 Bestyrelsen besluttede at sende beslutningen tilbage til BO-VEST med en opfordring til at udgiften for vaskerigebyr deles i lige dele, og at BO-VEST også skal betale en del af udgiften. 6

7 Indstilling - at bestyrelsen beslutter, hvordan den del af vaskerigebyret, der ved en fejl ikke er blevet opkrævet i 2011, 2012 og 2013, betales. Beskrivelse: Der har fra 2011 været en fejl i faktureringen af vaskekortadministrationsgebyr hos afdelingerne, som betyder, at der i 2011, 2012 og 2013 er blevet opkrævet for lidt. Årsagen er en fejlprogrammering af det program, der styrer faktureringen af vaskekortadministrations-gebyret. Der betyder, at BO-VEST for årene 2011, 2012 og 2013 mangler indtægter på i alt ca kr. BO-VEST-bestyrelsen har drøftet sagen på bestyrelsesmøde den 3. februar og besluttede i lyset af BO-VESTs vanskelige økonomiske situation, at indstille til de AB, VA og Tranemosegård, at organisationerne dækker de manglende beløb. For detaljer om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fællesvaskerier henvises til vedlagte bilag. Økonomi og ressourcer I VA mangler der opkrævning af i alt kr. VA I alt Vurdering Selvom Administrationen har begået en fejl ved ikke at få opkrævet alle gebyrerne, er det vurderingen, at Administrationen ikke skal dække udgiften, da vaskekortene jo er blevet brugt. Administrationen har håndteret opkrævningen hos beboeren og derved er ydelsen leveret. Det indstilles, at dispositionsfonden dækker beløbet. Bilag: - Vaskekortadministrationsgebyr - regler og praksis 6. Foreningsmøde d. 13. april 2015 Bestyrelsen godkendte udkast til program for foreningsmødet d. 13. april Programmet udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 7

8 Bestyrelsen vil gerne have en præsentation af det nye servicekoncept på foreningsmødet. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender udkast til program for foreningsmødet d. 13. april Beskrivelse: Der afholdes VA foreningsmøde d. 13. april 2015 i Bæk-og Forsgårdens fælleslokaler. Der er d. 6. februar sendt foreløbig invitation ud til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i VA. Herunder et forslag til program for mødet. Kl Kl Kl Kl Rundvisning i Bæk-og Fosgårdens nye udearealer ved projektleder Thomas Helsted og ejendomsleder Michael Sørensen Velkomst ved formand Vinie Hansen Smørrebrød Forventninger til afdelingens ledelse ved Drift og Teknikchef Jeannette Pagh Schüler og Områdeleder Martin Olsen. Herunder: - Det to ledelsesmodeller (praktisk, administrativ) - Samdrift forskellige muligheder - Fokus på udvikling af medarbejderkompetencer Kl Kl Kl Pause Gruppearbejde: Hvad menes med effektiv drift? Opsamling og tak for i dag. 7. Valg til BO-VESTs bestyrelse Bestyrelsen tog stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen og besluttede at indstille de eksisterende medlemmer, der er på valg. Bestyrelsen lægger i sit valg vægt på geografisk spredning af medlemmerne i bestyrelsen og efterlyste endvidere bedre orientering og mulighed for behandling af punkter tidligere i forløbet inden det behandles i BO-VEST bestyrelsen. Der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde om hvordan man fornyer og foryngrer VA bestyrelsen i fremtiden. 8

9 Indstilling - at bestyrelsen tager stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen. Beskrivelse: Ifølge BO-VESTs vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VESTs bestyrelse. Følgende er på valg: - Næstformand Dorthe Larsen - Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren - Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (andensuppleant). 8. Opfølgning på VA s handlingsprogram og emner til handlingsprogram Bestyrelsen tog status for VA s handlingsprogram til efterretning. Bestyrelsen foreslog følgende emner til Handlingsprogram : - Redskaber til valg af driftmodeller på vej mod effektiv drift - Pleje af landskab samt særligt pleje af træer det kunne fx være et tema på et foreningsmøde. - Ny affaldsordning i Albertslund hvordan arbejder afdelingerne bedst med det? Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager status for VA s handlingsprogram til efterretning. - at bestyrelsen foreslår emner til Handlingsprogram Beskrivelse VA s handlingsprogram blev vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj Handlingsprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i emnerne: Beboerdemokrati og frivillighed, Beboerne, Boligområderne, Alment Socialt Ansvar og VA og BO-VEST. Administrationen har gennemgået programmet og udarbejdet en status på alle initiativer, som er vedlagt. På bestyrelsesmødet i april vil administrationen udarbejde et udkast til handlingsprogram på grundlag af bestyrelsens forslag og idéer. Bilag - Status på VA s handlingsprogram

10 9. Årsberetning for 2014 Bestyrelsen godkendte VA s artikler til den kommende årsberetning med en række bemærkningerne. Artiklerne sendes til endelig godkendelse hos formand og næstformand. Indstilling - at bestyrelsen kommenterer og godkender VA s artikler til den kommende årsberetning. Beskrivelse Vedlagt artikler til Årsberetningen VA s bestyrelse bedes kommentere og godkende følgende artikler: - Formandsberetning, VA - Økonomisk beretning og resultatopgørelse, VA - Kort nyt om afdelinger (VA s afdelinger) Der øvrige artikler er vedlagt til orientering. Bilag: - Bilagsmateriale ikke klar endnu eftersendes i dropbox 10. Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj 2015 Bestyrelsen besluttede kun afvikle dagsorden og ikke have en forudgående dialogcafe i forbindelse med generalforsamlingen d. 20. maj Bestyrelsen besluttede ikke at fremsætte forslag til generalforsamlingen. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen træffer beslutning om program i forbindelse med generalforsamlingen d. 20. maj at bestyrelsen drøfter om bestyrelsen ønsker at stille forslag til generalforsamlingen Beskrivelse Dagsorden: Af hensyn til deadline for publicering af dagsorden to måneder før generalforsamlingen - jf. VA s vedtægter er annonce med dagsorden d. 12. marts sendt til Sydkysten Syd og Nord samt Albertslundposten. Dagsorden er godkendt på bestyrelsesmødet i januar. Dagsordenen til generalforsamlingen publiceres således i Albertslundposten og Sydkysten umiddelbart inden d. 20. marts samt lægges på BO-VESTs hjemmeside og i ud- 10

11 hængsskabene i boligafdelingerne senest den 20. marts. Desuden sendes dagsordenen til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsesmødet i januar godkendte bestyrelsen dagsorden for generalforsamlingen i maj 2015, men udskød beslutningen om evt. oplægsholder i forbindelse med generalforsamlingen. Kandidater til dirigentposterne: Bestyrelsen foreslog, at indstille Anita Sørensen og Finn Stubtoft som dirigenter til generalforsamlingen. Administrationen har rettet henvendelse, og de har begge takket ja. Bilag: - Annonce med dagsorden sendt til Sydkysten Syd og Nord og AP. - Dagsorden til afdelingsbestyrelser samt udhængsskabe 11. Direktionens beretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med nedenstående tilføjelser. Ang. hjemfald: Brev fra Landsbyggefonden til Albertslund kommune sendes ud med referatet. Vindtætte plader der optager fugt Jesper Rasmussen orienterede mundtligt om, at der indenfor de seneste 14 dage er udsendt advarsel fra BL og Byggeskadefonden om, at det er konstateret, at en særlig plade til etablering af vindspærre i lette facader optager fugt fra luften i et omfang så det har medført fugtskader og risiko for tæringer m.v. Pladerne, såkaldte MgO plader (Magnesium Oxid), er produceret i Kina og har i de seneste år fået en dominerende plads på markedet for plader til vindtætning. MTH A/S har meddelt, at det netop er MgO plader der er anvendt bag skiferbeklædningen på rækkehusene. Administrationen er ved at få overblik over, hvor disse plader i øvrigt kan være anvendt. Ifølge E & P A/S er der anvendt en anden type plader i Kanalens Kvarter, og formentlig også i Bæk- og Fosgården. Byggeskadefonden har igangsat omfattende tekniske undersøgelser, der skal afdække problemets nærmere omfang og undersøge afhjælpningsmuligheder. Endvidere forestår en juridisk udredning af ansvar. Bestyrelsen vil blive orienteret på de kommende møder. Indstilling - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Beskrivelse: Status på udsættelser Fordelt på organisationer for januar og februar: VA: 1 udsættelser 11

12 Tranemosegård: 1 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Blokland 1 Bilag: - Status på udsættelser for året 2015 for BO-VEST Status på ledige lejemål for VA Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Derfor er det væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor der er lejeledighed. De nedenstående tre lejemål står alle ledige på grund af skimmelsvamp. Antal ledige lejemål pr. 20. februar 2015 Boliger: 3 Erhvervslejemål: Institutioner: For yderligere oplysninger henvises til bilaget. På bestyrelsesmødet i september spurgte bestyrelsen til hvorvidt, der er lejetab i forbindelse med radon i Hyldespjældet. I den forbindelse kan administrationen oplyse, at byggesagen har disponeret over følgende lejemål i Hyldespjældet til undersøgelser: - Sadelstræde 1 - Suderlængen 11 - Torveslipperne 23 Byggesagen dækker tomgangslejen. På bestyrelsesmødet i januar spurgte bestyrelsen til hvorvidt lejetab i Galgebakken som følge af skimmelsvamp kan dækkes af byggesagen i stedet for dispositionsfonden. Administrationen kan oplyse, at der pågår undersøgelser, der skal ligge til grund for en vurdering hos LBF af hvorvidt lejetab i forbindelse med skimmelsvamp kan indeholdes i den endelige økonomi for byggesagen. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. Administrationens byggeafdeling må dog pointere, at generel forekomst af skimmel er et rent driftsanliggende, der ikke er en del af helhedsplanen, og ikke godkendes af LBF med midler, med mindre det kan påvises, at skimmelen er opstået på grund af fejlkonstruktion i byggeriet. Bilag: - Status på ledige lejemål for VA Fællesmøde med Greve kommune Formanden og administrationen har modtaget en invitation til et fællesmøde med alle boligafdelinger i Greve kommune. Administrationen forslår, at Astrid Hansen, Jørgen Fahlgren samt den på baggrund af dagsordenen mest relevante leder fra BO-VEST deltager på mødet. Mødet finder sted den 30. april 2015 kl

13 Dagsorden for mødet vil blive udsendt ca. en uge før mødets afholdelse. Fællesmøde med Ishøj kommune Administrationen har modtaget en invitation til fællesmøde med alle boligafdelinger i Ishøj kommune. Administrationen forslår, at Vinie Hansen, Torben Riedel samt den på baggrund af dagsordenen mest relevante leder fra BO-VEST deltager. Mødet finder sted den 29. april 2015 kl Medlem af foreningen Byggeriets samfundsansvar BO-VEST bestyrelsen besluttede i december, at BO-VEST skal melde sig ind i den nystiftede forening Byggeriets samfundsansvar. Foreningens formål er at udbrede en samfundsansvarlig arbejdsmåde i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det vil blandt andet sige, at der skal være orden i ansættelses- og arbejdsforholdene, at det sikres, at der arbejdes for bæredygtige løsninger, at der er dialog blandt parterne om samfundsansvar, og at der sikres en uafhængig og ikke-korrupt praksis. Medlemsskaren tæller en række boligselskaber, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og kommuner. Foreningens charter er vedlagt som bilag. For yderligere information henvises til Bilag: - Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark Vaskekortadministrationsgebyr betales a conto fremover Hidtil har vaskekortadministrationsgebyret været opgjort og faktureret hver anden måned efter forbrug på de enkelte vaskerier i afdelingerne. BO-VESTs bestyrelse har på møde den 3. februar besluttet, at der fremover betales et årligt acontobeløb for administration af vaskekort, beregnet på tidligere års forbrug eventuelle udsving udlignes så det følgende år. Der spares megen tid i Administrationen ved ikke at skulle opgøre forbruget hver anden måned, hvilket også giver besparelser for afdelingerne. Det beløb, den enkelte vaskeribruger betaler for at vaske, opgøres fortsat hver måned og faktureres sammen med huslejen. BO-VEST vært for Almennet udviklingsseminar 2015 I Almennet afholdes et årligt udviklingsseminar, hvor forslag til nye udviklingsprojekter sættes til debat blandt repræsentanter for medlemsorganisationerne. De seneste år er udviklingsseminaret afholdt med en medlemsorganisation som vært idet seminaret kombineres med besigtigelse af spændende byggerier eller renoveringsopgaver. I år har Almennet foreslået, at seminaret afholdes i Albertslund Syd med BO-VEST som vært. Seminaret afholdes den 11. marts i VA afd. 4 Række s fælleshus i Hjortens Kvarter. Seminaret er delt i to. På den første del fremlægges forslag til nye udviklingsprojekter, det vedrører nedrivning af almene boliger og IKT. IKT omfatter regler om informationsog kommunikationsteknologi i det almene byggeri. Denne del af seminaret ledes af Thorkild Ærø, direktør SBI/AAU. Anden del er med fokus på den samlede indsats i Albertslund Syd. BO-VEST vil fremkomme med oplæg omkring Masterplan Syd. Efter- 13

14 følgende vil der blive arrangeret guidede gåture i området med besigtigelse af de renoverede Etagehuse, Rækkehusene, hvor det er muligt at se både huse, der ikke er renoveret, huse der er under renovering og huse, der er renoveret og hvor beboerne er flyttet tilbage samt de syv prøvehuse i gårdhusene i Lærkens Kvarter. Personaleændringer i Byggeadministrationen Til bestyrelsens orientering kan oplyses, at der som følge af fratrædelser og nyansættelser i Byggeadministrationen er foretaget ændringer i sagsansvaret for en række byggesager. Thomas Grage er fratrådt med udgangen af januar og Tine Refsgaard med udgangen af februar Arkitekt Laura Juvik og bygningskonstruktør Peter Førhby Nybom er begge tiltrådt den 2. januar Følgende VA byggesager har som følge heraf ændret sagsansvarlig: Gårdhusene i Albertslund Syd: Peter Føhrby Nybom Gadekæret - afslutning: Jesper Rasmussen Rækkehusene i Albertslund Syd: Jesper Rasmussen Askerød - afslutning: Jesper Rasmussen Fælleshus i 4 Nord: Laura Juvik Toften: Laura Juvik Det kan endvidere oplyses, at arkitekt Christian Lind tiltræder en stilling som projektleder den 1. april Der kan således imødeses enkelte yderligere ændringer i sagsfordelingen i løbet af april måned. Der er dog endnu ikke taget endelige beslutninger herom. Orientering om bilagssagen Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet give en mundtlig orientering om status på bilagssagen. Orientering om hjemfald Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet give en mundtlig orientering forhandlingerne omkring hjemfald. 12. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke kommet nogen henvendelser til bestyrelsen. Lene Nielsens henvendelse fra Banehegnet behandles på næste møde. Per Larsen har en mulig løsning og taler med Ulrik om dette. 13. Bestyrelsesmøde i BO-VEST Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14

15 Bilag - Referat af bestyrelsesmøde i BO-VEST den 3.februar Orientering om aktuel boligpolitik v / Vinie Hansen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15. Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Torben Riedel orienterede om, at afdelingsbestyrelsen i Gadekæret ikke indstiller deres regnskab til godkendelse på beboermødet. I Gadekæret er der et stort ønske om at få mere information om projektet med det digitale beboermøde i Hyldespjældet. Jørgen Fahlgren orienterer om, at Klub Stamhuset ikke genopstår i Askerød. Jette Olsen orienterer om, at VA afd. Læhegnet fremadrettet kun afholder et beboermøde om året. Der afholdes således kun budgetbeboermøde i september. Der kan fortsat afholdes ekstraordinære beboermøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Punkter til næste møde Redegørelse for Landsbyggefondens holdning til renoveringen af Gadekæret(merforbrug). Henvendelse fra Lene Nielsen i Banehegnet. Indstilling - at bestyrelsen drøfter evt. punkter til næste møde 17. Næste møde og kommende møder Næste møde: Torsdag d. 16. april

16 Mandag d. 27. april 2015 (tentativt budgetmøde) Onsdag d. 6. maj 2015 (tentativt møde vedr. indkomne forslag) Tirsdag d. 9. juni 2015 Onsdag d. 26. august 2015 Onsdag d. 23. september 2015 Onsdag d. 2. december 2015 Miljøforum: Tirsdag d. 17. marts Mødet er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Boligpolitisk forum: Mandag d. 2. november 2015 Generalforsamling: Onsdag d. 20. maj 2015 Foreningsmøder: Tirsdag d. 13. april 2015 Tirsdag d. 2. juni 2015 BO-VEST konference: Lørdag og søndag d oktober Eventuelt Louise Aner for Institut for Socialt arbejde forslås som oplægsholder på BO-VEST konferencen. Glostrup den 16. marts 2015 Vinie Hansen Astrid Hansen Per Larsen Biba Schwoon Henning Bjerre Erik Hansen Jørgen Fahlgren 16

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af. Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 29. okt. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen til BO-VEST

Velkommen til BO-VEST Velkommen til BO-VEST 2014 BO-VEST er et fælles boligadministrationsselskab, som ejes af de tre boligorganisationer Albertslund Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014 NYT FRA FORMANDEN Handlingsprogram for BO-VEST 2014-2015 Handlingsprogrammet, der vil blive fremlagt til godkendelse af repræsentantskabet i slutningen af maj, understøtter i høj grad det godkendte budget

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere