Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,"

Transkript

1 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, Jette Olsen, Torben Riedel Adm.: Ulrik Brock Hoffmeyer og Louise Hansen Afbud: Flemming Vinther Wallin Jesper Rasmussen deltog i mødet under punkt 2. Carsten Brank deltog i mødet i under punkt 4. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Afd. 60 Hyldespjældet helhedsplan udlæg til teknikerhonorar Orientering om styringsdialog med Albertlund kommune Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger Vaskerigebyr dækning af vaskergebyr for 2011,2012 og Foreningsmøde d. 13. april Valg til BO-VEST s bestyrelse Opfølgning på VA s handlingsprogram og emner til handlingsprogram Årsberetning for Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj Direktionens beretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Bestyrelsesmøde i BO-VEST Orientering om aktuel boligpolitik Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 16

2 Til drøftelse og beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Ulrik bemærker, at bestyrelsen vil få eftersendt et notat om ejendomsvurderinger i blandt andet 4 Nord. Dette notat vil indgå i referatet fra mødet. Med denne bemærkning er dagsordenen godkendt. 2. Afd. 60 Hyldespjældet helhedsplan udlæg til teknikerhonorar Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes yderligere teknikerydelser omkring udarbejdelse af konkret oplæg til sammenlægning og etablering af øget tilgængelighed. Ydelserne gennemføres indenfor en økonomisk ramme på kr. hvoraf de kr. kan rummes indenfor en tidligere godkendt ramme. Bestyrelsen godkendte, at udgiften på kr. afholdes af dispositionsfonden i det omfang det ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. Der er en nærmere beskrivelse af hvilke udlæg, der er for dispositionsfonden under udarbejdelse. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender, at der igangsættes yderligere teknikerydelser omkring udarbejdelse af konkret oplæg til sammenlægning og etablering af øget tilgængelighed. Ydelserne gennemføres indenfor en økonomisk ramme på kr. hvoraf de kr. kan rummes indenfor en tidligere godkendt ramme. - Udgiften på kr. afholdes af dispositionsfonden i det omfang det ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. Beskrivelse: På organisationsbestyrelsesmødet den 28. januar 2014 godkendte bestyrelsen, at der kunne gennemføres en analyse af mulighederne for at sammenlægge lejemål i Hyldespjældet m.v. indenfor en økonomisk ramme på kr. Analysen er afsluttet med et samlet forbrug på kr. Landsbyggefonden (LBF) har anmodet om, at analysen suppleres med et konkret oplæg med bl.a. tegninger i 1:100 af de foreslåede lejlighedssammenlægninger tillige med kalkulationer over byggeudgifter og redegørelser for de udlejningsmæssige hensyn, der kan begrunde ændringerne. Endvidere ønsker LBF oversigter over lejlighedssammensætning før og efter sammenlægning med angivelse af lejlighedsstørrelser. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at få foretaget dette arbejde indenfor en ramme på i alt kr.. Dette beløb kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter i helhedsplanen. I forhold til færdiggørelse af sagen frem til et godkendt skema A er der brug for yderligere bistand fra den tekniske rådgiver. Administrationen har i februar 2015 modtaget et oplæg til ydelsen. Ydelsernes omfang ligger betydeligt over det niveau som administrationen umiddelbart finder relevant og nødvendig. Der pågår en nærmere forhandling med rådgiveren herom. Byggeudvalget har yderligere et ønske om, at der foretages en analyse af muligheder for at opgradere beboerhuset og Store Torv samt skabe bedre sammenhæng mellem ejen- 2

3 domskontor og øvrige mandskabsfaciliteter i materialegården. Dette bør sammenholdes med, at der er behov for omfattende renovering af materialegården. Renovering af materialegård og eventuel indretning af nyt ejendomskontor i materialegården er som udgangspunkt ikke en støtteberettiget udgift. Dog har LBF tilkendegivet, at der kan være mulighed for støtte til renovering af materialegårdens facade, der er skadet som følge af uhensigtsmæssige konstruktioner. Administrationen vil på det kommende bestyrelsesmøde fremkomme med oplæg til budget for den videre proces og udgifter frem til skema A. LBF har i skrivelse af 26. januar 2015 meddelt, at der er reserveret 55 mio. kr. i støttede lån til afdelingen. I 2011 var det af LBF afsatte beløb beregnet til 16 mio. kr. 3. Orientering om styringsdialog med Albertlund kommune Bestyrelsen tog orienteringen om styringsdialogmøde med Albertslund kommune til efterretning. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager orienteringen om styringsdialogmøde med Albertslund kommune til efterretning. Beskrivelse: Der har mandag den 2. februar 2015 været afholdt styringsdialog med Albertslund kommune. Før jul blev der afholdt formøde, hvor formålet var at få afklaret de operationelle problemstillinger forud for det egentlige styringsdialogmøde. På mødet blev BO-VESTs helhedsplaner i Albertslund kommune gennemgået. Herefter var der en kort drøftelse om et samarbejde mellem BO-VEST og Albertslund kommune om kontrol med sociale klausuler, som ønsket af AB. Albertslund kommune er villige til at indgå som sparringspartner, men ikke i et egentligt samarbejde. Herudover var der spørgsmål til boligorganisationernes regnskab. I den forbindelse bad kommunen om en redegørelse for udviklingen i VA s dispositionsfond, da den er negativ. Administrationen har igangsat arbejdet med en sådan redegørelse. Kommunen bad BO-VEST om inden udgangen af marts at udarbejde et forslag til styrkelse af anvisningen i forbindelse med renoveringen af særligt Albertslund Syd. Referat og styringsdialogsaftale er endnu ikke udsendt fra kommunen. Bestyrelsen vil blive orienteret, når referat og styringsdialogaftale ligger klar. På bestyrelsesmødet vil overstående blive suppleret af Vinie Hansen og Ulrik Brock Hoffmeyer, der begge deltog på mødet. 3

4 4. Ændring af udlejningsregler for supplementsboliger Bestyrelsen tog til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet lovliggøres. Bestyrelsen besluttede, at fortrinsretten til opskrivning på den interne venteliste, for de nuværende supplementslejere, først er gældende efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. Bestyrelsen sendte valg af for fremtidig udlejning af supplementsrum i Galgebakken og Hyldespjældet til høring i afdelingsbestyrelsen og beslutning hos afdelingsmødet. Efter mødet sender BO-VEST en indstilling til afdelingsbestyrelserne i Galgebakken og Hyldespjældet. Indstilling: - At bestyrelsen tager til efterretning, at udlejningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet lovliggøres. - At bestyrelsen beslutter, at fortrinsretten til opskrivning på den interne venteliste, for de nuværende supplementslejere, først er gældende efter en boperiode på 2 år, gældende fra deres indflytningsdato. - At bestyrelsen sender valg af fremtidig model af boligtyper i Galgebakken og Hyldespjældet til høring eller beslutning hos afdelingsbestyrelsen og evt. afdelingsmøde Beskrivelse: Supplementsboligerne i Hyldespjældet og Galgebakken på to forskellige måder BO- VEST udlejer eller privat fremleje. I Askerød og Grønningen udlejer BO-VEST også supplementsboliger ud på særlige vilkår, men da der i disse boliger ikke er opsat en trinette/tilsluttet et afløb i køkkenet, kan de fortsat udlejes efter reglerne for et enkeltværelse. BO-VEST udlejer: I forbindelse med drøftelse af supplementsboliger i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, har administrationen undersøgt kontrakterne på supplementsboliger, og den måde boligerne anvises på. I kontrakterne er der under særlige vilkår noteret, at lejeren i supplementsboligen, kan opsiges med 1 års varsel, men at vi i stedet tilbyder en tilsvarende bolig. Lejemålene i Galgebakken og Hyldespjældet anvises efter særlige regler til unge under 25 år, hvor afdelingens beboers børn kommer først, bagefter unge under 25 år i andre VA afdelinger og sidst unge under 25 år, der ikke bor i VA. Supplementsboligerne er udlejet efter reglerne for et enkeltværelse, men boligerne opfylder ikke kravene for et enkeltværelse, men derimod kravene for en bolig jf. lov om leje af almene boliger. 4

5 Privat fremleje: BO-VEST udlejer et lejemål til en lejer på én samlet kontrakt, hvorefter lejer efterfølgende kan fremleje et eller flere værelser privat til en fremlejetager. Hovedlejer kan af BO-VEST leje trinette til installation i værelset. Forholdet mellem lejer og BO-VEST er omfattet af almenlejeloven, mens fremlejeforholdet er reguleret af lejeloven. Hovedlejer har ret til at fremleje et værelse jf. lejeloven 69, dog må lejer ikke installere trinnette og andre ikke almindelige installationer uden udlejers samtykke jf. 28, jf. 29 og 30. Denne konstruktion bruges også både på Galgebakken og Hyldespjældet, og er lovlig i den nuværende form. Administrationen indstiller, at denne udlejningsform fortsætter som hidtil. Modeller for fremtidig udlejning: Der er følgende muligheder for lovliggørelse: 1) 1- og 2-rums beboelseslejemål der udlejes efter den alminidelige venteliste De nuværende supplementsboliger omdannes til almindelige 1- og 2 rumsboliger på Galgebakken og 1 rums i Hyldespjældet og vil fremadrettet have samme rettigheder til at søge bolig andre steder i VA, som de øvrige beboere. 2) 1- og 2-rums beboelseslejemål, der udlejes efter fleksible udlejningsregler Der er mulighed for at beslutte, at supplementsboligerne udlejes efter de fleksible udlejningsregler, hvor der aftales nogle kriterier, der efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. 3) Boligerne udlejes efter reglerne for enkelværelser (1-rumsboliger) Trinette og afløb afmonteres i 1-rumsboligerne, så lejerne fremadrettet må vaske op på badeværelset. I så fald kan BO-VEST fortsætte med at udleje efter nuværende praksis. Dette gælder dog ikke for A2 på Galgebakken, da dette ikke er et enkeltværelse. Dette vil dog betyde, at beboeren ikke kan få bevilliget boligstøtte. 4) Alle supplementsboliger sammenlægges med hovedlejemål ved supplementslejers fraflytning Mulighed for at afskaffe supplementsboligerne, i takt med, at supplementslejer selv opsiger boligen, således at Galgebakken vender tilbage til den oprindelige tanke med store 5 værelses familieboliger. Dette giver dog en ny problemstilling, hvis hovedlejer ikke ønsker at overtage supplementsboligen, da dette vil give et huslejetab på supplementsboligen indtil hovedlejer fraflytter lejemålet. 5) Ungdomsbolig Omdannelse af supplementsboliger til ungdomsboliger. Dette vil betyde, at boligerne fortsat kan udlejes efter særlige kriterier, men at beboeren kun kan bo der, mens lejer er studiesøgende. Skal endelig godkendes af Albertslund Kommune. Tidsplan: 5

6 Nuværende lejere i supplementsboliger på Galgebakken og Hyldespjældet orienteres om ændringen umiddelbart efter behandling i organisationsbestyrelsen og bliver impliceret på ventelisten, dog først med mulighed for opskrivning på den interne venteliste, når beboeren har boet i boligen i 2 år. Administrationen stopper udlejning af supplementsboliger efter særlige vilkår og indretter os efter reglerne i almenlejeloven og lejeloven umiddelbart efter behandling i organisationsbestyrelsen, så fremtidige ledige lejemål udlejes efter den normale venteliste, indtil der er taget stilling til, hvilken model der skal udlejes efter fremover. Relevant for strategien: Ændringen af anvisningsreglerne følger BO-VEST grundlæggende værdi om, at vi er redelige og professionelle og følger de gældende regler i Almenlejeloven. Lovgrundlag: Tidligere har det været meget omtvistet og uklart, hvad der definerer henholdsvis enkeltværelser og et beboelseslejemål. Retspraksis har dog de seneste år været entydig i definitionen, hvorfor der i dag ikke er i tvivl om, at et værelse med etableret trinette og afløb er at forstå som et beboelseslejemål med de rettigheder og forpligtigelser det giver. Hverken BO-VEST eller hovedlejer kan opsige supplementslejer, medmindre supplementslejer misligholder lejekontrakten eller der foreligger de udtømmende grunde i LLAB 85. Almenlejeloven giver mulighed for, at der indføres en karansperiode på max. 2 år fra lejeforholdets begyndelse, før beboeren kan opskrives på den interne venteliste.. Der henvises til Almenlejeloven 85 og Lejeloven 83, stk. 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Almenlejeloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lejeloven Vurdering: Administrationens anbefaling er, at den fremtidige model for udlejning af supplementsboliger besluttes af afdelingsmødet, men at administrationen, indtil der er valgt en model, udlejer supplementsboligerne efter den normale venteliste. Bilag: - Notat vedrørende udfordringer ved ændring af anvisningsregler for supplementsboliger i Galgebakken og Hyldespjældet. 5. Vaskerigebyr dækning af vaskergebyr for 2011,2012 og 2013 Bestyrelsen besluttede at sende beslutningen tilbage til BO-VEST med en opfordring til at udgiften for vaskerigebyr deles i lige dele, og at BO-VEST også skal betale en del af udgiften. 6

7 Indstilling - at bestyrelsen beslutter, hvordan den del af vaskerigebyret, der ved en fejl ikke er blevet opkrævet i 2011, 2012 og 2013, betales. Beskrivelse: Der har fra 2011 været en fejl i faktureringen af vaskekortadministrationsgebyr hos afdelingerne, som betyder, at der i 2011, 2012 og 2013 er blevet opkrævet for lidt. Årsagen er en fejlprogrammering af det program, der styrer faktureringen af vaskekortadministrations-gebyret. Der betyder, at BO-VEST for årene 2011, 2012 og 2013 mangler indtægter på i alt ca kr. BO-VEST-bestyrelsen har drøftet sagen på bestyrelsesmøde den 3. februar og besluttede i lyset af BO-VESTs vanskelige økonomiske situation, at indstille til de AB, VA og Tranemosegård, at organisationerne dækker de manglende beløb. For detaljer om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fællesvaskerier henvises til vedlagte bilag. Økonomi og ressourcer I VA mangler der opkrævning af i alt kr. VA I alt Vurdering Selvom Administrationen har begået en fejl ved ikke at få opkrævet alle gebyrerne, er det vurderingen, at Administrationen ikke skal dække udgiften, da vaskekortene jo er blevet brugt. Administrationen har håndteret opkrævningen hos beboeren og derved er ydelsen leveret. Det indstilles, at dispositionsfonden dækker beløbet. Bilag: - Vaskekortadministrationsgebyr - regler og praksis 6. Foreningsmøde d. 13. april 2015 Bestyrelsen godkendte udkast til program for foreningsmødet d. 13. april Programmet udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 7

8 Bestyrelsen vil gerne have en præsentation af det nye servicekoncept på foreningsmødet. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender udkast til program for foreningsmødet d. 13. april Beskrivelse: Der afholdes VA foreningsmøde d. 13. april 2015 i Bæk-og Forsgårdens fælleslokaler. Der er d. 6. februar sendt foreløbig invitation ud til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i VA. Herunder et forslag til program for mødet. Kl Kl Kl Kl Rundvisning i Bæk-og Fosgårdens nye udearealer ved projektleder Thomas Helsted og ejendomsleder Michael Sørensen Velkomst ved formand Vinie Hansen Smørrebrød Forventninger til afdelingens ledelse ved Drift og Teknikchef Jeannette Pagh Schüler og Områdeleder Martin Olsen. Herunder: - Det to ledelsesmodeller (praktisk, administrativ) - Samdrift forskellige muligheder - Fokus på udvikling af medarbejderkompetencer Kl Kl Kl Pause Gruppearbejde: Hvad menes med effektiv drift? Opsamling og tak for i dag. 7. Valg til BO-VESTs bestyrelse Bestyrelsen tog stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen og besluttede at indstille de eksisterende medlemmer, der er på valg. Bestyrelsen lægger i sit valg vægt på geografisk spredning af medlemmerne i bestyrelsen og efterlyste endvidere bedre orientering og mulighed for behandling af punkter tidligere i forløbet inden det behandles i BO-VEST bestyrelsen. Der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde om hvordan man fornyer og foryngrer VA bestyrelsen i fremtiden. 8

9 Indstilling - at bestyrelsen tager stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen. Beskrivelse: Ifølge BO-VESTs vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VESTs bestyrelse. Følgende er på valg: - Næstformand Dorthe Larsen - Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren - Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (andensuppleant). 8. Opfølgning på VA s handlingsprogram og emner til handlingsprogram Bestyrelsen tog status for VA s handlingsprogram til efterretning. Bestyrelsen foreslog følgende emner til Handlingsprogram : - Redskaber til valg af driftmodeller på vej mod effektiv drift - Pleje af landskab samt særligt pleje af træer det kunne fx være et tema på et foreningsmøde. - Ny affaldsordning i Albertslund hvordan arbejder afdelingerne bedst med det? Indstilling Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager status for VA s handlingsprogram til efterretning. - at bestyrelsen foreslår emner til Handlingsprogram Beskrivelse VA s handlingsprogram blev vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj Handlingsprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i emnerne: Beboerdemokrati og frivillighed, Beboerne, Boligområderne, Alment Socialt Ansvar og VA og BO-VEST. Administrationen har gennemgået programmet og udarbejdet en status på alle initiativer, som er vedlagt. På bestyrelsesmødet i april vil administrationen udarbejde et udkast til handlingsprogram på grundlag af bestyrelsens forslag og idéer. Bilag - Status på VA s handlingsprogram

10 9. Årsberetning for 2014 Bestyrelsen godkendte VA s artikler til den kommende årsberetning med en række bemærkningerne. Artiklerne sendes til endelig godkendelse hos formand og næstformand. Indstilling - at bestyrelsen kommenterer og godkender VA s artikler til den kommende årsberetning. Beskrivelse Vedlagt artikler til Årsberetningen VA s bestyrelse bedes kommentere og godkende følgende artikler: - Formandsberetning, VA - Økonomisk beretning og resultatopgørelse, VA - Kort nyt om afdelinger (VA s afdelinger) Der øvrige artikler er vedlagt til orientering. Bilag: - Bilagsmateriale ikke klar endnu eftersendes i dropbox 10. Planlægning af ordinær generalforsamling d. 20. maj 2015 Bestyrelsen besluttede kun afvikle dagsorden og ikke have en forudgående dialogcafe i forbindelse med generalforsamlingen d. 20. maj Bestyrelsen besluttede ikke at fremsætte forslag til generalforsamlingen. Indstilling: Administrationen indstiller, - at bestyrelsen træffer beslutning om program i forbindelse med generalforsamlingen d. 20. maj at bestyrelsen drøfter om bestyrelsen ønsker at stille forslag til generalforsamlingen Beskrivelse Dagsorden: Af hensyn til deadline for publicering af dagsorden to måneder før generalforsamlingen - jf. VA s vedtægter er annonce med dagsorden d. 12. marts sendt til Sydkysten Syd og Nord samt Albertslundposten. Dagsorden er godkendt på bestyrelsesmødet i januar. Dagsordenen til generalforsamlingen publiceres således i Albertslundposten og Sydkysten umiddelbart inden d. 20. marts samt lægges på BO-VESTs hjemmeside og i ud- 10

11 hængsskabene i boligafdelingerne senest den 20. marts. Desuden sendes dagsordenen til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsesmødet i januar godkendte bestyrelsen dagsorden for generalforsamlingen i maj 2015, men udskød beslutningen om evt. oplægsholder i forbindelse med generalforsamlingen. Kandidater til dirigentposterne: Bestyrelsen foreslog, at indstille Anita Sørensen og Finn Stubtoft som dirigenter til generalforsamlingen. Administrationen har rettet henvendelse, og de har begge takket ja. Bilag: - Annonce med dagsorden sendt til Sydkysten Syd og Nord og AP. - Dagsorden til afdelingsbestyrelser samt udhængsskabe 11. Direktionens beretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med nedenstående tilføjelser. Ang. hjemfald: Brev fra Landsbyggefonden til Albertslund kommune sendes ud med referatet. Vindtætte plader der optager fugt Jesper Rasmussen orienterede mundtligt om, at der indenfor de seneste 14 dage er udsendt advarsel fra BL og Byggeskadefonden om, at det er konstateret, at en særlig plade til etablering af vindspærre i lette facader optager fugt fra luften i et omfang så det har medført fugtskader og risiko for tæringer m.v. Pladerne, såkaldte MgO plader (Magnesium Oxid), er produceret i Kina og har i de seneste år fået en dominerende plads på markedet for plader til vindtætning. MTH A/S har meddelt, at det netop er MgO plader der er anvendt bag skiferbeklædningen på rækkehusene. Administrationen er ved at få overblik over, hvor disse plader i øvrigt kan være anvendt. Ifølge E & P A/S er der anvendt en anden type plader i Kanalens Kvarter, og formentlig også i Bæk- og Fosgården. Byggeskadefonden har igangsat omfattende tekniske undersøgelser, der skal afdække problemets nærmere omfang og undersøge afhjælpningsmuligheder. Endvidere forestår en juridisk udredning af ansvar. Bestyrelsen vil blive orienteret på de kommende møder. Indstilling - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Beskrivelse: Status på udsættelser Fordelt på organisationer for januar og februar: VA: 1 udsættelser 11

12 Tranemosegård: 1 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Blokland 1 Bilag: - Status på udsættelser for året 2015 for BO-VEST Status på ledige lejemål for VA Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Derfor er det væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor der er lejeledighed. De nedenstående tre lejemål står alle ledige på grund af skimmelsvamp. Antal ledige lejemål pr. 20. februar 2015 Boliger: 3 Erhvervslejemål: Institutioner: For yderligere oplysninger henvises til bilaget. På bestyrelsesmødet i september spurgte bestyrelsen til hvorvidt, der er lejetab i forbindelse med radon i Hyldespjældet. I den forbindelse kan administrationen oplyse, at byggesagen har disponeret over følgende lejemål i Hyldespjældet til undersøgelser: - Sadelstræde 1 - Suderlængen 11 - Torveslipperne 23 Byggesagen dækker tomgangslejen. På bestyrelsesmødet i januar spurgte bestyrelsen til hvorvidt lejetab i Galgebakken som følge af skimmelsvamp kan dækkes af byggesagen i stedet for dispositionsfonden. Administrationen kan oplyse, at der pågår undersøgelser, der skal ligge til grund for en vurdering hos LBF af hvorvidt lejetab i forbindelse med skimmelsvamp kan indeholdes i den endelige økonomi for byggesagen. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. Administrationens byggeafdeling må dog pointere, at generel forekomst af skimmel er et rent driftsanliggende, der ikke er en del af helhedsplanen, og ikke godkendes af LBF med midler, med mindre det kan påvises, at skimmelen er opstået på grund af fejlkonstruktion i byggeriet. Bilag: - Status på ledige lejemål for VA Fællesmøde med Greve kommune Formanden og administrationen har modtaget en invitation til et fællesmøde med alle boligafdelinger i Greve kommune. Administrationen forslår, at Astrid Hansen, Jørgen Fahlgren samt den på baggrund af dagsordenen mest relevante leder fra BO-VEST deltager på mødet. Mødet finder sted den 30. april 2015 kl

13 Dagsorden for mødet vil blive udsendt ca. en uge før mødets afholdelse. Fællesmøde med Ishøj kommune Administrationen har modtaget en invitation til fællesmøde med alle boligafdelinger i Ishøj kommune. Administrationen forslår, at Vinie Hansen, Torben Riedel samt den på baggrund af dagsordenen mest relevante leder fra BO-VEST deltager. Mødet finder sted den 29. april 2015 kl Medlem af foreningen Byggeriets samfundsansvar BO-VEST bestyrelsen besluttede i december, at BO-VEST skal melde sig ind i den nystiftede forening Byggeriets samfundsansvar. Foreningens formål er at udbrede en samfundsansvarlig arbejdsmåde i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det vil blandt andet sige, at der skal være orden i ansættelses- og arbejdsforholdene, at det sikres, at der arbejdes for bæredygtige løsninger, at der er dialog blandt parterne om samfundsansvar, og at der sikres en uafhængig og ikke-korrupt praksis. Medlemsskaren tæller en række boligselskaber, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og kommuner. Foreningens charter er vedlagt som bilag. For yderligere information henvises til Bilag: - Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark Vaskekortadministrationsgebyr betales a conto fremover Hidtil har vaskekortadministrationsgebyret været opgjort og faktureret hver anden måned efter forbrug på de enkelte vaskerier i afdelingerne. BO-VESTs bestyrelse har på møde den 3. februar besluttet, at der fremover betales et årligt acontobeløb for administration af vaskekort, beregnet på tidligere års forbrug eventuelle udsving udlignes så det følgende år. Der spares megen tid i Administrationen ved ikke at skulle opgøre forbruget hver anden måned, hvilket også giver besparelser for afdelingerne. Det beløb, den enkelte vaskeribruger betaler for at vaske, opgøres fortsat hver måned og faktureres sammen med huslejen. BO-VEST vært for Almennet udviklingsseminar 2015 I Almennet afholdes et årligt udviklingsseminar, hvor forslag til nye udviklingsprojekter sættes til debat blandt repræsentanter for medlemsorganisationerne. De seneste år er udviklingsseminaret afholdt med en medlemsorganisation som vært idet seminaret kombineres med besigtigelse af spændende byggerier eller renoveringsopgaver. I år har Almennet foreslået, at seminaret afholdes i Albertslund Syd med BO-VEST som vært. Seminaret afholdes den 11. marts i VA afd. 4 Række s fælleshus i Hjortens Kvarter. Seminaret er delt i to. På den første del fremlægges forslag til nye udviklingsprojekter, det vedrører nedrivning af almene boliger og IKT. IKT omfatter regler om informationsog kommunikationsteknologi i det almene byggeri. Denne del af seminaret ledes af Thorkild Ærø, direktør SBI/AAU. Anden del er med fokus på den samlede indsats i Albertslund Syd. BO-VEST vil fremkomme med oplæg omkring Masterplan Syd. Efter- 13

14 følgende vil der blive arrangeret guidede gåture i området med besigtigelse af de renoverede Etagehuse, Rækkehusene, hvor det er muligt at se både huse, der ikke er renoveret, huse der er under renovering og huse, der er renoveret og hvor beboerne er flyttet tilbage samt de syv prøvehuse i gårdhusene i Lærkens Kvarter. Personaleændringer i Byggeadministrationen Til bestyrelsens orientering kan oplyses, at der som følge af fratrædelser og nyansættelser i Byggeadministrationen er foretaget ændringer i sagsansvaret for en række byggesager. Thomas Grage er fratrådt med udgangen af januar og Tine Refsgaard med udgangen af februar Arkitekt Laura Juvik og bygningskonstruktør Peter Førhby Nybom er begge tiltrådt den 2. januar Følgende VA byggesager har som følge heraf ændret sagsansvarlig: Gårdhusene i Albertslund Syd: Peter Føhrby Nybom Gadekæret - afslutning: Jesper Rasmussen Rækkehusene i Albertslund Syd: Jesper Rasmussen Askerød - afslutning: Jesper Rasmussen Fælleshus i 4 Nord: Laura Juvik Toften: Laura Juvik Det kan endvidere oplyses, at arkitekt Christian Lind tiltræder en stilling som projektleder den 1. april Der kan således imødeses enkelte yderligere ændringer i sagsfordelingen i løbet af april måned. Der er dog endnu ikke taget endelige beslutninger herom. Orientering om bilagssagen Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet give en mundtlig orientering om status på bilagssagen. Orientering om hjemfald Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet give en mundtlig orientering forhandlingerne omkring hjemfald. 12. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke kommet nogen henvendelser til bestyrelsen. Lene Nielsens henvendelse fra Banehegnet behandles på næste møde. Per Larsen har en mulig løsning og taler med Ulrik om dette. 13. Bestyrelsesmøde i BO-VEST Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14

15 Bilag - Referat af bestyrelsesmøde i BO-VEST den 3.februar Orientering om aktuel boligpolitik v / Vinie Hansen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15. Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Torben Riedel orienterede om, at afdelingsbestyrelsen i Gadekæret ikke indstiller deres regnskab til godkendelse på beboermødet. I Gadekæret er der et stort ønske om at få mere information om projektet med det digitale beboermøde i Hyldespjældet. Jørgen Fahlgren orienterer om, at Klub Stamhuset ikke genopstår i Askerød. Jette Olsen orienterer om, at VA afd. Læhegnet fremadrettet kun afholder et beboermøde om året. Der afholdes således kun budgetbeboermøde i september. Der kan fortsat afholdes ekstraordinære beboermøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Indstilling - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Punkter til næste møde Redegørelse for Landsbyggefondens holdning til renoveringen af Gadekæret(merforbrug). Henvendelse fra Lene Nielsen i Banehegnet. Indstilling - at bestyrelsen drøfter evt. punkter til næste møde 17. Næste møde og kommende møder Næste møde: Torsdag d. 16. april

16 Mandag d. 27. april 2015 (tentativt budgetmøde) Onsdag d. 6. maj 2015 (tentativt møde vedr. indkomne forslag) Tirsdag d. 9. juni 2015 Onsdag d. 26. august 2015 Onsdag d. 23. september 2015 Onsdag d. 2. december 2015 Miljøforum: Tirsdag d. 17. marts Mødet er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Boligpolitisk forum: Mandag d. 2. november 2015 Generalforsamling: Onsdag d. 20. maj 2015 Foreningsmøder: Tirsdag d. 13. april 2015 Tirsdag d. 2. juni 2015 BO-VEST konference: Lørdag og søndag d oktober Eventuelt Louise Aner for Institut for Socialt arbejde forslås som oplægsholder på BO-VEST konferencen. Glostrup den 16. marts 2015 Vinie Hansen Astrid Hansen Per Larsen Biba Schwoon Henning Bjerre Erik Hansen Jørgen Fahlgren 16

Albertslund Boligselskab. 10. marts 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 10. marts 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 10. marts 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 09-06-2015 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 28. maj 2014 Indkaldelse til: Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2014 kl. 17.00 Wittrup Motel Roskildevej 251, 2620 Alberslund Deltagere: Vinie Hansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen under punkt 2 5, Bolig- og HR chef Carsten Brank under punkt 4, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen under punkt 2 5, Bolig- og HR chef Carsten Brank under punkt 4, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 17. marts 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 12. marts 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen,

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 21.06.2016 REFERAT Temabestyrelsesmøde tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Astrid Hansen, René Fuglsang,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-04-2015. Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Biba Schwoon

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-04-2015. Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Biba Schwoon VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-04-2015 Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 16. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Biba Schwoon Flemming

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter for Vridsløselille Andelsboligforening Indhold Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.................. 5 Kapitel 2: Medlemskab og kapitalforhold...............

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Jette Olsen, Flemming Vinther Wallin, Torben Riedel

Jette Olsen, Flemming Vinther Wallin, Torben Riedel VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 26-08-2014 Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015 kl. 18.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 28. oktober 2015 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale Forslag til ændring af vedtægter for VA Ændringerne vedrører: - forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale - forslag til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere