MELLEM ØST INFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MELLEM ØST INFORMATION"

Transkript

1 ISSN Nr. 7/8 8. årgang Indhold Statistik i Mellemøsten (1) Statistik i Mellemøsten (1) 1 Af Martin Hvidt Fundamentalisme og politik 4 Af Lars Erslev Andersen BCCI og bankvæsenets mirakel 7 Af Søren Mørch Jordan og fredsprocessen 10 Af Torben Rugberg Rasmussen PLO og fredsprocessen 13 Af Peter Seeberg Utålmodighed i Algeriet 17 Af Pernille Bramming Arabisk på 9 uger - The american way 19 Af Helle Lykke Nielsen Anvendt Mellemøstforskning 23 Af Thomas Møller Kristensen Romanen som bastardkultur 26 Af Lars Erslev Andersen Redaktionelt Redaktion: Lars Erslev Andersen (ansvarshavende), Martin Hvidt, Thomas Møller Kristensen, Søren Mørch, Helle Lykke Nielsen og Torben Rugberg Rasmussen. Redaktionen afsluttet 30.august Udsendt til abonnenterne 2. september Næste nummer udsendes 1. oktober Årsabonnement kr. 915 inkl. to bogudgivelser. Løssalg kr. 60. Mellemøst-information, Odense Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, tlf , lokal Citater tilladt med kildeangivelse. Gengivelse af hele artikler kræver aftale med Mellemøst-Information. Af Martin Hvidt Man siger der findes tre slags løgne; løgn, forbandet løgn og statistik! Og det er ikke helt forkert, når vi taler om den mellemøstlige statistik. Generelt lider statistikkerne under to sæt af problemer. For det første så har landene ikke et administrativt apparat, der rent fysisk gør det muligt for dem at indsamle de oplysninger, der skal til for at lave ordentlige statistikker og for det andet, fordi tallene ofte bevidst manipuleres. Den mellemøstlige statistik er i dag meget bedre, end den var for et årti siden og vil fortløbende blive bedre. Det er selvfølgelig en ringe trøst, når man som handelsmand, journalist, underviser eller forsker har behov for klar besked her og nu. Svaret er ikke at undgå statistikkerne, men derimod at lære sig kunsten at gennemskue de problemer og begrænsninger talmaterialet rummer. Det er hvad denne og en efterfølgende artikel om statistik i Mellemøsten drejer sig om. Statistik er en betegnelse for talmæssige iagttagelser af alle samfundslivets områder - altså informationer om samfundet givet i form af tal. De kan opdeles i en række delstatistikker, hvor de vigtigste er: Befolkning, sociale forhold, arbejdsmarked, erhvervsstatistik (herunder olie), udenrigshandel, penge-og kapitalmarked, national regnskab. Statistikkens udviklingsbetingede vilkår At kunne lave god statistik er ikke en medfødt egenskab, men en bevidst satsning. Når vi i Danmark kan slå oplysninger op om indtægter, boligforhold, antal trafikofre, så er det ikke fordi, at nogle mennesker har fundet det morsomt at samle disse oplysninger, men

2 2 fordi oplysninger af den art er nødvendige - ja, selve krumtappen - i den planlægning og regulering af det danske samfund, som har sikret os en plads blandt verdens rigeste lande. At planlægge kræver informationer. Disse indhentes hos borgerne, samles og formes til planer, som bliver forelagt politikkerne til godkendelse for senere at blive ført ud i livet. Til det formål har vi et system med ministerier i toppen, dernæst amter og i bunden kommunerne. Informationer går op og love ned. Og systemet virker. Der er ikke mange, som formår at slippe udenom, når f.eks renteafgift, kartoffelkur og ændringer i momsen iværksættes. Omvendt er det i de fleste mellemøstlige samfund. Begreber som grå økonomi, bazarøkonomi eller rentíer økonomi beskriver typer af økonomier, som kun dårligt lader sig kontrollere. Det er økonomier, hvor pengestrømmene i al væsentlighed er usynlige fra statens side. Hver gang en landbrugsafgrøde byttes for andre varer, en kone køber krydderier i suqen, en turist betaler kontant på en restaurant eller en fremmedarbejder sender penge hjem til sin familie, så bliver det ikke registreret og kan ikke senere kontrolleres. Pointen er, at staten ikke kan føre andet, end en meget overordnet kontrol med den økonomiske aktivitet i samfundet. Og når de ikke kan det, så kan de heller ikke lave statistikker, der giver et fuldstændigt billede af landets økonomi. Men, hvor store er så forskellene mellem de officielle statistikker og virkligheden? Ja, det kan man jo af gode grunde ikke opgøre. De kan være store. Feks. kan man prøve at slå tallet for privat opsparing op for Tyrkiet. Efter 3 militærkup over de sidste 20 år er folk forsigtige med at bruge bankerne til opsparing. Man kan jo aldrig vide! Familieformuer og medgifte sættes følgeligt i guld for at sikre den mod tab. Sammenlagt mener man, at ca. 40 mia. $ (= landets udenlandsgæld) ligger hengemt på denne måde under hovedpuderne eller i udenlandske bankbokse. Eksemplet påpeger, at den nationaløkonomiske statistik kun udtrykker den officielle eller synlige del af et lands økonomiske aktivitet - og den kan være meget forskellig fra virkeligheden. Anderledes er det ikke med andre typer statistik, feks. dem, der omfatter befolkningsstørrelser, sociale - eller indtægtsforhold eller etniske spørgsmål. I næsten alle arabiske lande bygger forholdet mellem stat og borger på mistillid. Borgerne kender kun staten for det negative; skatteindkrævning, tvangsarbejde, udskrivning til hæren osv. Følgeligt udtrykker den slags statistikker i højere grad, hvad borgerne har troet at tallene skulle bruges til end, hvad der egentligt har været spurgt om. Lægges dertil problemer med at optælle normadiserende folk og tabuerne omkring hustruer og døtre i muslimske samfund, så må statistikkernes mangelfuldhed så klart. Der er altså store unøjagtigheder i statistikkerne. Det er ikke så mærkeligt. Selv de rigeste golfstater er på et udviklingstrin, der svarer til Danmark for år siden. Og dengang hverken kunne vi eller havde vi interesse i at lave god statistik. Statistikkens politiske vilkår Men statistikkernes unøjagtighed skyldes ikke blot en manglende evne til at indsamle og bearbejde et talmateriale. De udsættes i vid udstrækning for bevidst manipulation. Nationalstatistikken anvendes ofte som et politisk manifest, de arabiske ledere bruger til at tegne et billede af landet udaftil. Den mest åbenlyse manipulation af det statistiske materiale sker i befolkningsstatistikken. Feks. i Iran. Shahen publicerede befolkningstal, der viste, at Iran var komme langt med sin modernisering. At landet havde gennemløbet den såkaldte demografiske transition fra en situation med høj fødselshyppighed og høj dødelighed til én med lave værdier for begge. Sidstnævnte karakteriserer udviklede og industrialiserede samfund. Efter revloutionen havde det nye styre brug for at sende andre signaler. En høj vækstrate i befolkningenstallet gav omverdenen - og det ville i første omgang sige Irak - et budskab om, at den iranske befolkning trivedes godt på trods af revolution og krig. Mullaernes opfordring til de unge om at gifte sig tidligt og få mange børn skal ses i dette lys. I 1989 gættede man fra internationalt hold på, at befolkningsstatistikken var overdrevet med 1-2 mill. Men også uden krig og revolution manipuleres befolkningsstatistikkerne. Feks. i Saudi Arabien. Det hedder sig, at Saudi Arabiens befolkningstal fås ved at lægge en mill. til Yemens. Og det er ikke så mærkeligt. Saudi Arabien har det væsentlige sikkerhedspolitiske problem, at det har en relativt lille befolkning på et overordentligt stort areal, under hvilket 25% af ver-

3 3 dens olieressourcer ligger gemt. Det kunne friste det befolkningsrige og relativt fattige naboland til krigeriske handlinger. Saudi Arabien har således altid angivet sine befolkningstal højt - og altså altid højere end det forenede Yemens for at vise, at de var nok til at slå en eventuel fjende tilbage. Hvad befolkningstallet reelt er, er der ingen, der ved. Sidste tælling var i 1974 og den blev kritiseret stærk. I begyndelsen af 1980 erne eksisterede der således en række kvalificerede bud på størrelsen af landets befolkning. Forskellen mellem regeringens egne bud og de laveste var ca. 4 mill. - og det ud af en befolkning, der ikke oversteg10 millioner. Men der er andre grunde til, at specielt befolkningsstatistikken er omgivet med så store usikkerheder - og det er antallet af gæstearbejdere. Det er klart, at ingen ledere ønsker at vidergive det indtryk, at mængden af asiatere, arabere, og i mindre omfang, europæere og amerikanere overstiger den indfødte befolkning. Det kunne give tilflytterne, som for manges vedkommende har været gælstearbejdere i landet i generationer, grimme tanker om at skulle ligestilles med den indfødte befolkning. De Forenede Arabiske Emirater går så vidt som til slet ikke at publicere nogen befolkningsstatistik. Af deres befolkning, som skønnes til at udgøre ca. 1,6 mill., er nemlig kun eller 26% lokale statsborgere. Resten er gæstearbejdere. Dette problem eksisterer i alle golflandene, hvilket er blevet synliggjort i forbindelse med Kuwait krigen (1990/91). Statistikkens politiske mål At specielt befolkningstallene er omgivet med stor usikkerhed er et problem, fordi en lang række af de andre statistikker bygger på befolkningstallet. Det være sig indkomst pr. indbygger, beskæftigelses tal, erhvervsfordeling osv. Men det er ikke blot befolkningsstatistikkerne, der manipuleres, hvilket Tyrkiet kan tjene som eksempel på. I 1980 erne havde Özal- regeringens eksportorienterede udviklingsstrategi skabt nogle bemærkelsesmæssige stigninger i eksporten - i hvert fald som det kunne læses i landets officielle statistikker. Virkeligheden var en anden. Den skattebegunstigelse, som blev eksportørerne til gode, kombineret med statens dårlige kontrolmuligheder gjorde det nemt og særdeles attrattivt at snyde med eksporten, feks. ved at fakturere varerne kunstigt højt, forfalske toldsedler eller via påstået eksport af varepartier, der aldrig forlod landet. Den fiktive eksport blev af uafhængige kilder opgjort til at udgøre mellem 15 og 20% af landets samlede eksport. Pointen er ikke, at det kunne lade sig gøre, men at regeringen kun med megen tøven forsøgte at stramme lovgivningen og kontrollen. For regeringen havde brug for høje eksporttal som dokumentation for, at landets udviklingsstrategi var lykkedes. Ikke mindst over for sin egen befolkning, men i særdeleshed over for IMF, Verdensbanken og hele den internationale finansverden, hvis rundhåndede kreditter landet var og er fuldstændig afhængig af. Men manipulation antager også andre former end en direkte ændring af talmaterialet. De hyppigste former er udeladelser og sproglige bearbejdninger. Overalt i mellemøsten er statistik omgivet med et stort hemmelighedskræmmeri. Alle stater har et centralistisk ophav og der er ingen ambition om, at folket skal vide, hvad Emiren ved. Derfor findes heller ingen dogmer om åbenhed i forvaltningen eller offentlighed omkring statistikken. I alle lande er der således noget statistik som publiceres og noget, som ikke bliver det. Sådan er det. Set fra vores ende af verden er det selvfølgelig interessant, når nationalstatistikken pludselig ikke længere indeholder handelstal eller andre tal, som måske tidligere har været der eller, at opgørelses metoder ændres, så man ikke længere kan sammenligne tallene med tidligere år. Det er en effektiv måde at skjule ubehagligheder på. Mht. sproglig bearbejdning er der utallige historier om vestlige eksperter, der har været ansat i feks. Saudi Arabien til at udarbejde deres 5-års planer. Når deres arbejde var ovre og materialet leveret til den gruppe af saudere, der sammenskriver den, så er det ganske ofte set, at tal er blevet ændret, tabelhoveder rettet osv. så de konklusioner, der kunne drages var anderledes end, hvad materialet viste i første omgang. Som det fremgår af ovenstående, så er der to hovedproblemer i den mellemøstlige statistik. Dels at de fleste lande ikke evner at udarbejde god statistik, hvilket er naturligt for lande på deres udviklingsnivau, og dels, at der bliver manipuleret bevidst med talmaterialet. Begge dele kan være svært at forestille sig, når vi som danskere lever i et af verdens mest gennemorganiserede samfund.

4 4 Dette var første af to artikler om statistik i mellemøsten. Den næste del er mere praktisk orienteret. Den omhandler bla., hvordan man skelner mellem gode og dårlige tal og giver en guide til de mest pålidelige statistiske samlinger. Fundamentalisme og politik Af Lars Erslev Andersen I reportager fra og om Mellemøsten høres oftere og oftere begrebet fundamentalisme og i erklæringer fra forskellige islamiske politiske grupperinger, feks. det Det muslimske Broderskab i Egypten høres kravet om etableringen af en islamisk stat. Men hvad er fundamentalisme og hvad er en islamisk stat? Studerer man Koranen og Hadith får man knapt svar: her står der ikke meget om, hvordan en stat skal udformes endsige ledes. Om begrebet islamisk økonomi findes nogle principper, som feks. at rentetagning og skat er uforenelig med muslimsk tro, men en decideret teori må man lede langt efter. Meget fastlægges entydigt i de hellige skrifter som feks., at en muslim må have 4 koner (af gangen), men ligeså meget efterlades til fortolkningen. At princippet om de 4 koner så langt hen ad vejen kan ses som et princip, der skal sikre såvel politisk som økonomisk stabilitet i en samfundsorganisation, der traditionelt er stammeorganiseret, er fint nok så lang tid samfundet faktisk og reelt er stammeorganiseret, og bestemt gennem biologiske relationer såsom køn og familie. Når kompleksiteten i samfundet stiger bla. fordi det bliver del af en global og dermed vestlig økonomi samt undergår mere eller mindre moderne forandringer, da er den slags principper allerhøjest rettesnore, der siger meget lidt om den praktiske og konkrete organisation af en stats økonomi. Her må de generelle principper alliere sig med en praktisk virkelighed og denne alliance støder let på vanskeligheder, når principperne er arabiske og virkeligheden præget af vestlige organisationsprincipper. På denne baggrund kan det være rimeligt at spørge om, hvad der egentlig menes med begreber som fundamentalisme og islamisk stat. Politik og religion I vesten har vi udviklet et særligt sprog og en særlig sfære, som vi kalder politisk og som er det område, hvor individet søger at løse sine mellemværender med staten. Dette finder sted gennem repræsentation: individet lader sig repræsentere i en eller anden organisation, der er specialiseret til ordne sine mellemværender gennem en indsigt i, hvordan politik skal klares. Når dette kan lade sig gøre skyldes det, at vi har adskilt det politiske fra det religiøse, at det politiske sprog fungerer uden henvisninger til religiøse kilder og skrifter. Sådan er det ikke i de fleste mellemøstlige lande. Her er politik og religion ikke adskilt og det politiske sprog fungerer ikke uden om den religiøse kontekst. Det betyder, at politiske synspunkter for at vinde overbevisning må betjene sig af en retorik, der klart refererer til en religiøs kontekst. Det kan for vestlige iagttagere give anledning til forvirring, idet en tilsyneladende religiøs konflikt meget vel kan vise sig at være en sociologisk, der mere handler om politiske interessekonflikter end om religiøs dogmatik. Feks. er islam i udgangspunktet særdeles tolerant over for jødedommen, hvilket hænger sammen med, at jødedom som islam er en monoteistisk religion. Men på grund af forskellige historiske og sociologiske omstændigheder indtræder der modsætningsforhold mellem muslimer og jøder og denne modsætning formuleres politisk i et religiøst farvet sprog, således at vi i dag umiddelbart identificerer modsætningen som en religionskonflikt. Svaret på, hvordan politik - statsledelse - og islam hænger sammen findes altså ikke som en teori i de

5 5 hellige skrifter. Alligevel er den første store konflikt i den islamiske verden en konflikt om, hvem der skal have magten og hvem der skal være overhovede i den islamiske verden. Nærmere bestemt en konflikt om, hvem der var den retmæssige arvtager (kaldet kalif) til Muhammad efter hans død i 632 e.v.t. Dette førte til en magtkamp mellem to stammer. På den ene side Alis stamme: Ali var fætter til Muhammad og endvidere gift med hans datter Fatima. Som sådan var han den nærmeste slægtning til Muhammad og han og hans stamme, der er efterkommere af Muhammads farbror al-abbas, hvorfor stammen kaldes abbasiderne, påberåbte sig i følge arabisk tradition retten til kalifatet. På den anden side stod en anden indflydelsesrig stamme, umajaderne, og det var den, der i første omgang løb af med sejren. De hævdede, at det måtte være den mest indsigtsfulde og retsskafte person, der var bedst egnet til at lede den islamiske verden: en ledelse, der indbefattede såvel verdslig, militær som religiøs myndighed. Umajaderne var i besiddelse af kalifatet indtil 750, hvor oprør gjorde ende på deres herredømme og blev overtaget af abbasiderne. De sad på kalifatet indtil 1258 og herefter har det mistet sin betydning. Denne strid mellem to stammer om magten førte imidlertid til en splittelse i den islamiske verden, som den dag i dag stadig gør sig gældende: forskellen på sunni- og shiamuslimer. Denne forskel, der omfatter forskellige tolkninger af islam, har også politiske og sociologiske rødder: Under islams voldsomme ekspansion i perioden efter Muhammad erobres områder beboet af mere perifere arabiske stammer og ikkearabiske, feks. persiske, stammer og selv om de konverterede til islam, blev de ikke altid behandlet lige godt af de arabiske magthavere. De blev ikke arabiserede og dermed ikke en fuldgyldig del af det arabiske-islamiske samfund. Shiismens rødder kan bla. spores tilbage til denne politiske og sociale eksklusion og måden politisk at gøre modstand på var at formulere sig i en religiøs teminologi. Imambegrebet Den religiøse forskel på shia- og summislam kan lokaliseres omkring imambegrebet og har med den gamle strid at gøre: For Shia er imamen en direkte efterkommer af Muhammad gennem Ali. Han er islams ufejlbarlige leder og Muhammads eneste retmæssige arvtager. De iranske shiiter kan opregne 12 af den slags imamer, men den 12. forsvandt imidlertid ind i skjultheden i 871. Shiiterne venter på, at han skal vende tilbage fra skjultheden og shia har dermed en slags messiasforestilling: Mahdien, der vender tilbage med den eneste retmæssige tolkning af Koranen. Det var denne forstilling, der blev spillet på i forbindelse med den islamiske revolution i Iran i 1979 og ayatollah Khomeinis magtovertagelse på trods af, at ayatollohen selv var bevidst om det blasfemiske i at benævne sig imam - hvad han da heller ikke selv gjorde. Sunnierne har hverken forestillingen om en imam som en person med særlig privilegeret indsigt i koranen eller en messiasforestilling. For dem er en imam blot den person - uanset herkomst og stand - der leder bønnen i moskeen. Sunnierne har heller ikke som shiiterne en særlig præsteuddannelse: Enhver, der har erhvervet sig indsigt i Koranen kan lede bønnen eller udtale sig om religiøse anliggender. I dagens verden har hver retning faktisk sin eksemplariske stat. Den islamiske Republik Iran er baseret på shia-islam. Den blev dannet i 1979 efter shahens fald. Målsætningen var, at alle forhold skulle styres efter islamiske principper. Imidlertid har alliancen mellem de islamiske forskrifter og den praktiske virkelighed indtil videre budt på uoverstigelige vanskeligheder. Således har man feks. i Iran ikke fundet nogle islamiske principper efter hvilke jordlodderne i landbruget kan fordeles med det resultat, at op til 25% af den bedste landbrugsjord stadig ligger ubenyttet hen. Efter Khomeinis død har man slækket lidt på de islamiske principper og den nye præsident Rafsanjani har indført en mere pragmatisk linie. Sunni-islam er mere udbredt, men mønstereksemplet på den sunni-islamiske stat er Saudi Arabien. På grundlag af alliance i 1744 mellem den religiøse leder al-wahab og den, der skulle sørge for udøvelsen af principperne kong Saud, har Saudi Arabien udviklet sig til et stabilt styre, der baserer sig helt og holdent på sunni-islam. Sunni eller sædvane og skik refererer til Muhammad liv og til det samfund, der udviklede sig umiddelbart efter Muhammads død. Sauderne har trods moderniseringer formået at fastholde en statsstruktur, der i vid udstrækning baserer sig på sunni. Vil man have svaret på, hvad fundamentalisme i islamisk sammenhæng er, så er et studie af såvel den saudiske

6 6 som den iranske stat nok et godt sted at begynde. Imidlertid anvender vi hyppigere betegnelsen fundamentalisme om de bevægelser, der i stigende grad gør deres indflydelse gældende i andre arabiske lande, feks. Det muslimske Broderskab i Egypten. Også i dette tilfælde er det værd at lytte til de politiske toner i den religiøse terminologi: en protest mod urimelige levevilkår, arbejdsløshed og fattigdom, der ses som resultat af den vestlige indflydelse og hvor man så samler sig om den islamiske arv. Men at man politisk kan formulere sig i religiøse termer siger altså ikke noget om, at man omvendt har en islamisk teori, der kan virkeliggøre politikken. Dette er bla. læren af den iranske revolution. BCCI og bankvæsnets mirakel. Af Søren Mørch Den 5. juli gik banktilsynene i 7 lande på et aftalt tidspunkt ind i de forskellige afdelinger af den store internationale bank BCCI og lukkede dem. Hovedaktørerne i aktionen var tilsynene i Luxembourg og London og de reagerede på grundlag af en rapport fra det internationale revisionsfirma Price Waterhouse, som Bank of England i marts 1991 havde anmodet om at undersøge BCCI efter at havde modtaget oplysninger om svindel fra en af bankens tidligere ansatte direktører. Tabene blev anslået til ca. 4 mia. $, men det var kun et skøn. Andre skønnede tabene til 15 mia.$, men selv de beskedne 4 mia.$ placerer BCCI på toppen af listen over verdenshistoriens største fupforetagender. BCCI var grundlagt og for en dels af sit filialnets vedkomende ejet af en pakistaner ved navn Agha Hasan Abedi. Dens største aktionær er Abu Dhabis hersker Sheik Zayed bin Sultan a-nahyan. Det var en del af koncernens forretningskoncept, at den blev drevet på et idealistisk grundlag som en bank for Den tredie Verden, forskellig fra de kapitalistiske og jødisk inficerede pengeinstitutter, der ellers er de dominerene. Islamisk retorik om ikke at låne penge ud til forrentning, men kun til deltagelse i forretninger indgik i dens image. I praksis spillede de fromme lader den rolle, at privilegerede kunder, der i særlig grad nød bankens tillid kunne låne penge uden forrentning og sikkerhed. Det religiøse setup tiltalte mange indvandrere. En stor del af bankens indskud stammede fra farvede småsparere i Storbritanien og Hongkong, men derudover havde den afdelinger i 67 lande først og fremmest i Afrika og Latinamerika, og den ordnede flere afrikanske regeringernes bankforretninger. Lukningen af BCCI blev mange steder i Den tredie Verden opfattet som et overfald gennemført af de jødisk-dominerede vestlige finanskredse mod en muslinsk virksomhed, der for en gangs skyld var ved at få succes. Disse anklager støttede sig i hovedsagen på to forhold: For det første blev det bestridt, at BCCI overhovedet har været insolvent. Det er blevet hævdet, at dens privilegerede kunder og ejere, først og fremmest sheik Zayed, ikke ville lade de mange fromme muslimske småsparere i stikken, men ville dække

7 7 tabene, så banken kunne rekonstrueres, måske ved at blive delt op, således at dens sunde dele kunne videreføres. Heroverfor har de 7 landes banktilsyn som deres opfattelse hævdet, at banken var så gennemkorrupt og svindelagtig, at den ikke kunne fortsætte. Det fører frem til det andet - og solidere - angrebspunkt, nemlig at de forhold, BCCI blev anklaget for af de 7 banktilsyn, i årevis havde været almindelig kendt i finanskredse, uden at det havde givet anledning til indskriden, så hvorfor så nu? Dertil føjedes det mere tvivlsomme argument, at det, BCCI havde lavet, ikke var værre end det, alle andre banker laver. Dertil er at sige, at BCCI, der havde indskud på omkring 20 mia.$, utvivlsomt ville have kunnet fortsat, indtil alle disse penge var tabt, men på den anden side kan ingen heller vide, om det havde været muligt for banken at tjene de penge ind igen, som den havde tabt, hvis den havde fået lov at fortsætte. Der kan ikke være tvivl om, at banktilsynene i al fald siden 1988 har kendt de numre som BCCI foretog, og de har også været berettigede til at skride ind på mistankerne uden af afvente de beviser, som de fik smækket i ansigtet af den tidligere ansatte, og som tilsynene ikke med deres bedste vilje kunne sidde overhørige. Som årsager til, at tilsynene ikke skred ind på et tidligere tidspunkt, har allehånde anliggender været fremført: At BCCI betjente CIA og andre spionorganisationer, at den var ekspert i at vaske narkopenge hvide, og at den som forbryderbank blev beskyttet af stærke kræfter. Disse anklager er muligvis berettigede, men det er nok ikke dem, der har holdt banktilsynene tilbage. Det er langt mere sandsynligt, at deres tøven skyldes, at de ikke har været i stand til at skaffe sig overblik over det eksotiske og indviklede foretagende, som BCCI var. Selv i en almindelig stor og hæderlig bank er det utroligt vanskeligt at overskue samspillet mellem afdelinger, datterselskaber og filialer, og i et foretagende som BCCI med al dets religiøse mumbo-jumbo var det umuligt. Det er talende, at Price Waterhouse, der havde revideret den britiske del af BCCI-regnskaberne og godkendt dem som true and fair, først kunne klarlægge svindelen efter, at en tidligere ansat havde sladret. Det er kun tilsyneladende, at de såkaldte islamiske bankregler er ukendte i vesten. De ligner nemlig til forveksling akkurat det selvssamme stof som utallige banksvindlerier har været lavet af siden John Laws bank brød sammen i I det lys adskiller BCCI sig blot ved sin størrelse fra en triviel række af gammelkendte fiduser, og ideen om et islamisk bankvæsen tager sig nøgternt anskuet ud som endnu et påhit til at lænse penge ud af lommerne på godtroende småsparere. Bankvæsen og kreditformidling kan ikke foregå efter ret mange forskellige principper, og fristelsen til at lave svindel ligger som en trussel for al bankvirksomhed, simpelthen fordi det er så let at få penge ud af det og så vanskeligt at få stoppet numrene i tide. The miracle of banking I gammeldags økonomisk litteratur taler man om et fænomen, der betegnes som the miracle of banking. Med det udtryk beskrev man det forunderlige, men i og for sig ganske simple forhold, at de penge, en bank udlåner - eller i al fald en hel del af dem - vender tilbage til banken igen i form af indskud. Når bankens kunder låner penge for at betale, hvad de skylder, vil de, der modtager deres tilgodehavender, hurtigst muligt sætte pengene ind på deres konti for at få renter af beløbet. Så er banken klar til at låne pengene ud til nye kunder, der igen bruger dem til at betale til nogle, som sætter pengene i banken og så fremdeles. De penge, banken oprindelig rådede over, bliver således lånt ud massevis af gange og sat ind lige så tit. Banken modtager renter af lånene og betaler naturligvis renter af indskuddene og tjener på forskellen mellem udlåns- og indlånsrente (rentemarginalen). I islamisk bankvæsen er man også nødt til at benytte denne mekanisme og den fromme snak mod renter betyder kun, at tingene skal have nye navne - en omstændighed, der giver hurtige folk mulighed for at berige sig under den forvirring, der opstår, når en spade ikke længere kaldes en spade.. Som mirakel betragtet hører bankvæsen til i den verdslige afdeling på linie med kaniner, der kommer op ad høje hatte og damen uden underkrop. På samme måde som med andre af den slags kunster står og falder også bankvæsnet med, om det går til, som det plejer at gå til, og om publikum og de optrædende opfører sig, som de skal, og gør som de plejer at gøre.

8 8 Der er kun en meget tynd margin mellem kunst og plattenslageri, og denne tynde skillevæg består i bankfolkenes hæderlighed og publikums tillid til banken. Hvis der kommer slinger i valsen og flere indskydere end der plejer, møder op på samme tid og vil have deres penge, så går det galt. Miraklet falder til jorden. Pengene selv i den solideste og mest hæderlige bank viser sig så at være af samme art som eventyrenes troldguld, der forsvinder, når solens stråler faldet på det. Bankens image For at iværksætte miraklet må banken sørge for at besværge publikum, så det får tillid til, at den til enhver tid kan betale alle indskyderne alle deres penge igen - hvad den jo altså i virkeligheden aldrig kan. Denne grundlæggende illusion er den arvesynd, som alle banker har i kødet båret, og som al bankpsykologi går ud på at aflede publikums opmærksomhed fra. Det sker ved, at banken i et og alt optræder med værdighed. Dens bygninger skal udstråle soliditet, dens personale anonym pænhed. Tilforladelighed er et nøgleord for alt, hvad der har med bankvæsen at gøre. Det må præge alle, der tjener ved mysteriet. Overholdelse af bedetiderne og fromme muslimske lader kan være lige så gode tillidsskabende foranstaltninger som hvad som helst andet. Det noble anstrøg, de rene negle, den dæmpede og værdige atmosfære i de gedigne og rolige lokaler, alt dette lader sig nogenlunde let præstere. Det er vanskeligere at sikre, at indskyderne kan få deres penge. Selv den solideste og pæneste bank kan ikke have penge liggende til alle indskyderne, og jo større likviditet banken har, jo færre penge tjener den. Det problem kan nogenlunde klares, når man som i Vesten har århundrede lang erfaring for, hvor stor bankens likviditet skal være, for at det i reglen går godt, kombineret med ordninger, der sikrer bankerne lånemuligheder i pressede situationer. Det er meget vanskeligere at gadere sig mod svindel. Grundstrukturen i al banksvindel består i, at bankens ledelse bruger indskydernes penge i stedet for at låne dem ud, og al banklovgivning går i princippet ud på at forhindre, at det sker, eller hvis det allerede er sket, så få det stoppet hurtigst muligt. Umiddelbart skulle man tro, at det måtte være en simpel sag, men da den menneskelige fantasi er uendelig opfindsom, er der tilsyneladende ingen grænser for, hvordan dette enkle tema kan varieres til skade for bankernes indskydere og aktionære. Forvirringen opstår, fordi det nu engang er vanskeligt at skelne mellem et lån og en gave. Når banken låner penge ud, gør den klogt i at sørge for, at der er sikkerhed for, at lånet kan blive betalt tilbage, men hvis den kræver fuldstændig sikkerhed, kommer der ikke nogen forretning i stand, al den stund en kunde, der i streng forstand kan stille fuldstændig sikkerhed, ikke har brug for at låne penge. Det er klart, at sikkerhed er et elastisk begreb, og hvor langt man trækker det, afhænger af uendelig mange omstændigheder. Der skal, som man ved, en stærk karakter til at sælge elastik i metermål, og der findes ingen objektive målestokke, der kan afgøre, om man står over for en rimelig låneforretning eller en urimelig begunstigelse eller måske ligefrem en gave. Det kan derfor ikke lade sig gøre at forhindre banksvindel, men man kan ved hensigtsmæssig lovgivning opstille nogle regler, der besværliggør nogle af de mest indlysende numre. Bortset fra det helt elementære om regelmæssig regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne, så handler banklovgivning altid om det samme. Det, det gælder om, er at gøre det så svært som muligt for banken at pleje sin aktiekurs eller (hvad der er det samme sagt på en anden måde) at opkøbe sine egne aktier for indskydernes penge. En bank, der ejer sine egne aktier, kan, så længe der er reelle værdier tilbage i den, tilsyneladende tjene penge og vise et fint regnskab frem, bortset fra den lille detalje med de egne aktier. Når de sidste penge er brugt til erhvervelse af egne aktier, falder hele foretagenet sammen. Ikke med et brag, for der er intet tilbage, der kan give lyd fra sig, intet til indskyderne, intet til aktionærerne, intet til lønninger, ingenting. Kloakkonti En variation af temaet med de egne aktier er kloakkontoen og skraldespandsselskabet. Som med de egne aktierne går begge dele ud på, at banken køber sine egne underskud for indskydernes og aktionærernes penge feks. ved at oprette en konto til de tabsgivende forretninger og undlade at afskrive de penge, der er

9 9 tabt, eller ved at stifte et selskab, der køber de tvivlsomme forretninger for penge, der er lånt i banken. Begge dele er besværlige at gennemskue for revisionen, fordi det, hvadenten der er tale om kloakkonti eller skraldespandsselskaber, kræver en konkret og sagkyndig vurdering af de værdier, der er overført eller solgt for at finde ud af, hvor meget, der er snot og hvor meget, der er overskæg. Systemet kan let gøres endnu mere uigennemskueligt, hvis banken råder over et stort antal filialer hvorimellem værdierne kan sendes frem og tilbage under forskellige navne. Selv om vi i vesten, Danmark inklusive, med ganske jævne mellemrum oplever banksvindel (Kronebanken, C&G-banken, 5. juli banken osv. osv.), er det alligevel lykkedes at få offentligheden til at glemme, hvor let det er at lave numre med folks penge, når de har afleveret dem i en bank. Det er ikke, som en dansk folketingsmand foreslog under en af fortidens mange debatter om bankvæsnet, ved lov blevet påbudt, at bankbøger på forsiden skal være afmærket med store dødningehoveder og knogler over kors for at advare småsparerne mod den risiko, de løber ved at aflevere deres surt erhvervede opsparing til forrentning i en bank. Det vil endnu i mange år være muligt at narre vældige summer fra naive mennesker i den tredie verden ved at dække sig bag idealistiske tågebanker af muslimsk fromhed og uklare regler for islamisk bankvæsen. Ligegyldig hvilken religiøs konfession man bekender sig til, gør man klogt i at huske på Lenins ord: Tillid er godt. Revision er bedre. JORDAN OG FREDS- PROCESSEN Af Torben Rugberg Rasmussen Jordan var på det forkerte hold i Golfkrigen. Sammen med Sudan, Yemen og Libyen - et højst umage makkerskab for det traditionelt meget pro-vestlige kongedømme - indtog Jordan med sin støtte til Irak og de verbale udfald mod USA og de arabiske Golflande en position uden for den sejrende anti-irakiske lejr. Her befinder landet sig stadig - økonomisk og politisk ude i kulden i forhold til Den arabiske Verden, økonomisk lagt på is af USA, men med udsigt til øget økonomisk støtte fra EF-landene og med den igangværende arabisk-israelske fredsproces som en enestående mulighed for at vende tilbage som aktiv medspiller i den arabiske lejr. Jordan er på vej ud af kulden og af Iraks skygge. Den amerikanske udenrigsminister James Baker sprang af indlysende årsager Amman over på sin første rundrejse i Mellemøsten efter Golfkrigen, men allerede i april mødtes Baker og kong Hussain, og siden har jordanerne slået deres position fast som medaktør i det diplomatiske spil. Uden Jordan ingen forhandlinger, endsige en forhandslingsløsning. Formelt er Jordan stadig i krig med Israel og Vestbredden stadig en del af det hashemitiske kongerige, og både med hensyn til Jerusalems status og palæstinensernes repræsentation, begge åbenbare minefelter i konflikten, går vejen omkring kongepaladset i Amman. Hertil kommer yderligere, at PLO i hvert fald midlertidigt har tabt afgørende politisk indflydelse både i Den arabiske Verden og i forhold til Vesten. Også her er kong Hussain - i konkurrence eller parløb med syrerne - mere end rede til at tage over. Man kan således se frem til en fælles jordansk-palæstinensisk forhandslingsdelegation ved de indledende fredforhandlinger, som USA og Sovjetunionen har indkaldt til i oktober. Palæstinensernes repræsentation er stadig et uafklaret minefelt, men kong Hussain synes at have gode kort på hånden for at opnå et politisk comeback i området og dermed en plads i det ny Mellemøsten, der er i støbeskeen med aksen Rijaad- Kairo-Damaskus som bærende struktur. Hverken økonomisk eller sikkerhedspolitisk kan Jordan stå uden for denne alliance på længere sigt. Kong Hussains kort forekommmer imidlertid særdeles vanskelige at spille. På den ene side er Jordan afhængig af en normalisering af forholdet til USA, Saudi Arabien og de øvrige Golfstater, der har ydet store bidrag til den jordanske økonomi op gennem 1970 erne og -80 erne. På den anden side taler hensynet til det palæstinensiske befolkningsflertal og Det muslimske Broderskab, der er modstander af en forhandlingsløsning, fordi det betyder en anerkendelse af staten Israel, for en mere afventende og forsigtig kurs. Endelig er en israelsk løsning på det palæstinensi-

10 10 ske problem ud fra devisen Jordan er Palæstina det skræmmescenario for kong Hussain, som det for enhver pris handler om at modarbejde. Ikke blot vil Jordan hermed miste forbindelsen til Vestbredden, en ændret demografisk sammensætning i Jordan vil samtidig fjerne kong Hussains magtgrundlag. Krigens konsekvenser Selvom jordanerne hørte til taberne i Golfkrigen og stadig slikker deres økonomiske sår, kan de i det mindste glæde sig over, at det kunnne være gået meget værre! Ikke mindst i krigens første fase, hvor de irakiske missilangreb over jordansk territorium mod Israel var på deres højeste, var muligheden for, at Jordan blev direkte inddraget i krigen en nærliggende mulighed, og en sådan udvikling havde været katastrofal for landet. Krigen demonstrerede således, hvad et hurtigt blik på landkortet også vil vise, nemlig at landet er uhyre sårbart over for ydre fjender, hvadenten det er Israel, Syrien eller Irak. Reelt er landet forsvarsløst og afhængig af militære alliancepartnere, og med den irakiske hærs sammenbrud oven på Golfkrigen fremstår landet idag mere sårbar end nogensinde tidligere, dvs. uden mulighed for at forsvare sine grænser mod en eventuel aggression. Man skal ikke undervurdere betydningen af denne uklare sikkerhedspolitiske situation for landets forhandlingsvilje over for Israel. Den militære svækkelse, som generelt kendetegner de arabiske lande oven på Golfkrigen, gælder således i udpræget grad Jordan, der ikke længere har det irakiske skjold og den tilnærmelsesvise paritet mellem arabiske og israelske styrker at gemme sig bag. Heri ligger der et vigtigt incitament til en forhandlingsløsning. Ikke blot blandt palæstinensere og radikale muslimer, men også blandt kristne, transjordanere og de mere konservative muslimske kredse, hvor kong Hussain traditionelt henter sin støtte, var opbakningen bag Saddam Hussain næsten entusiastisk. Dette reducerede kongens politiske manøvrerum til et minimum, men ikke desto mindre lykkedes det at holde landet uden for krigshandlingerne. I forlængelse af den folkelige sympati for Saddam Hussain, der bla. betød, at mange jordanere indtil det sidste troede, at irakere ville være i stand til at besejre de allierede styrker, stod kongen og den jordanske regering bag en række verbale udfald mod USA, FN og de arabiske Golflande, og meget tyder på, at kong Hussain med den nyudnævnte palæstinensiske premierminister Tahir al-masri som styrmand indenrigsspolitisk er kommet styrket ud af Golfkrigen. De politiske uroligheder, der eksploderede i foråret 1989, er således blevet afløst af et mere åbent politisk klima, hvor kongens og regeringens status er blevet genoprettet. Kongen har samtidig stået bag en omfattende politisk liberalisering siden 1989 og har i denne forbindelse stillet frie valg med regulære politiske partier i udsigt. Formålet med denne liberalisering er ikke politiske eksperimenter ud i den blå luft. Tværtimod handler det om at knytte de politiske meningsdannere og ikke mindst den politiske opposition til staten. Både i foråret og sommeren over er en række medlemmer af radikale islamiske grupper uden for Det muslimske Broderskab blevet fængslet - mere liberal og pluralistisk er det politiske liv med andre ord ikke endnu - og i det omfang det lykkes at kontrollere de radikale islamiske grupper og den palæstinensiske venstrefløj, synes kong Hussain i øjeblikket at have mere styr på sit politiske bagland end de sidste mange år. Spørgsmålet er, hvad denne styrkede indenrigspolitiske

11 11 position i kombination med PLOs åbenbare krise kan bruges til. Hvor langt kan kong Hussain gå med hensyn til en anerkendelse af det amerikanske udspil om forhandlingernes afvikling, før palæstinenserne siger fra? Hvor langt kan han efterleve behovet for en normalisering af forholdet til USA og Saudi Arabien, før de palæstinensiske grupper føler sig forrådt? Det er dette prekære balancepunkt, som måske slet ikke findes, og som israelere er med til at definere, kong Hussain og al-masry er ved at pejle sig ind på. Økonomien og de fordrevne palæstinensere Den jordanske økonomi er hårdt ramt af krigen og den pro-irakiske kurs, som kong Hussain af hensyn til befolkningsstemningen og sit eget politiske liv var nødt til at følge. Både USA og de arabiske Golfstater har standset deres økonomiske støtte til landet, den indbringende eksport og re-eksport til Irak, der op gennem 1980 erne er blevet landets vigtigste samhandelspartner både på import- og eksportsiden, er indstillet på grund af den fortsatte FN-embargo, og landet har det seneste halve år været tvunget til at importere olie til verdensmarkedspriser fra Syrien og Yemen i modsætning til tidligere, hvor Irak og Saudi Arabien forsynede jordanere med billig olie. Hertil kommer faldende turistind-tægter og restriktioner på adgangen til de købedygtige markeder i Saudi Arabien og i Golflandene. Dette har specielt ramt det jordanske landbrug, der i øjeblikket må se til, at tyrkiske og syriske landbrugsprodukter af politiske årsager nyder fortrin i Saudi Arabien og i Golflandene. Det største problem både på kort og længere sigt er imidlertid de store strømme af jordanere eller palæstinensere, der enten flygter fra Kuwait eller ikke har fået deres arbejdstilladelse fornyet her eller i de øvrige Golfstater. De regulære pogromer og lukningen af skolerne for jordanske og palæstinensiske børn i Kuwait har ligeldes bidraget til strømmen af hjemvendende jordanere. I 1989 var ca jordanere bosat i GCC-landene, men siden er tallet faldet drastisk. Op imod skønnes således at være flygtet eller vendt tilbage til Jordan i forbindelse med golfkrigen. De umiddelbare problemer i forbindelse med denne massetilstrømning hedder arbejdsløshed, boligproblemer, administrativt kaos osv. Samtidig mister statskassen og den jordanske økonomi i det hele taget store og vitale valutatilførsler. Optimistiske beregninger taler således om et fald på landets vigtigste tilførsel af udenlandsk valuta på ca. 300 mio.$. Økonomisk bistand fra USA og de arabiske Golflande er utænkelig i den nuværende politiske situation. Istedet har både Japan og EF-landene ydet store bidrag. I kongerigets første 3 årtier var det englænderne, der finansierede; fra 1950erne og frem til begyndelsen af 1970erne tog USA over. Jordan har i 70 erne og 80 erne haft de arabiske golflande som hovedsponsor, og i øjeblikket ser det ud til, at EF overtager hovedfinansieringen i 1990erne. Spørgsmålet er, hvilke politiske krav EF vil stille til Jordan, og hvordan disse krav kan fremme en politisk stabilisering af den israelsk-arabiske konflikt. PLO og fredsprocessen i Mellemøsten Af Peter Seeberg, Århus Akademi I slutningen af august 1982 bliver PLO tvunget ud af Beirut, som i 12 år har været hovedkvarter for organisationen. Man kunne forvente, at PLO som organisation ville være stærkt svækket efter opgivelsen af Beirut, men bla. som en følge af den utrolige voldsomhed. hvormed Israels invasion i Libanon foregår og massakrerne i Sabra og Chatila og den heraf følgende internationale sympati, der bliver palæstinenserne til del, kommer det til at gå anderledes. Så egentlig får forlægningen af det palæstinensiske nervecenter til Hammam el-shat, en lille flække uden for Tunis, ikke afgørende indflydelse på den styrke, hvormed PLO manifesterer sine synspunkter på den mellemøstlige politiske scene. Hertil kommer den israelske uformåen i henseende til at gøre noget effektivt ved Intifadaen, der i stedet - via intensiv international mediedækning - bliver til en for israelerne utrolig pinlig udstilling af knægtelse af de elementære menneskerettigheder for den palæstinensiske befolkning på Vestbredden, i Gaza-området og i Østjerusalem erne har således været en periode, hvor

12 12 palæstinensernes muligheder for at opnå politiske resultater, synes at være blevet bedre end nogensinde før. Og samtidig er Arafats linie i PLO, på trods af modstand fra de radikale fraktioner, blevet konfirmeret på PNC-møderne i 80 erne, kulminerende med anerkendelsen af FN-resolutionerne 242 og 338 i november 1988 på PNC-mødet i Algier og fulgt op af hans definitive annoncering af beslutningen på pressekonferencen i Geneve den 14. december Efter Algier-mødet bliver især Gaza-områdets mure dækket med graffiti, der fordømmer Arafats kapitulation over for Israel og USA. Det er først og fremmest det fundamentalistiske Hamas, der opfordrer til at holde fast i PLOs oprindelige paroler om ikke at anerkende en to-statsløsning under nogen form. I lang tid er det den israelske politik at tillade de islamiske organisationer, idet disse anses for at kunne udgøre en splittelsesfaktor blandt palæstinenserne. Men med Hamas-tilhængernes opfordringer til terrorhandlinger i stedet for PLOs oprindelige forhandlingslinie, og de islamiske organisationers stadig større opbakning, skifter Israel politik over for fundamentalisterne, og går fra midten af 1988 over til direkte at forfølge de islamiske organisationers ledere og i mange tilfælde sætte lederne i fængsel. Således bliver op mod 400 Hamas-folk pågrebet i efteråret 1988 og foråret 1989, sigtet for bla. at have smuglet penge ind i Gaza til Hamas aktiviteter, at have dræbt palæstinensiske kollaboratører samt at have planlagt kidnapning og mord på israelske soldater. Den israelske politik, der tager til i hårdhed bliver i stigende omfang et indrepolitisk problem, indtil Golf-krigen for en tid vender mediernes opmærksomhed væk fra Intifadaen. Golfkrigen og udsigterne til en fredskonference Det har været hævdet, at det efter Golfkrigen er absolut nødvendigt at få etableret en vedvarende løsning på det palæstinensiske spørgsmål, og at en løsning må forudsætte, at USA lægger pres på Isael for at få den jødiske stat til at give indrømmelser til palæstinenserne i form af israelsk tilbagetrækning fra Gaza og Vestbredden og oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat. Imidlertid forekommer en sådan udvikling mere end usandsynlig i lyset af begivenhederne i regionen det sidste års tid. For det første står Arafat særdeles svagt netop nu. Nederlaget i Libanon her i sommeren 1991 skaber frustrationer i organisationen, især mod de radikale grupperinger, der ønsker fortsatte terrorangreb mod Israel. Intifadeen er efterhånden ved at gå i opløsning og har antaget en karakter, hvor personlige fejder, kollaboratørmord mv. er blevet dagligdags foreteelser. Arafat har ikke længere sit kæmpende folk bag sig: den opstand, der muliggjorde de store forhåbninger i efteråret 1988 og samtidig nødvendiggjorde handlinger, har mistet sin dynamik og er i dag reelt et problem for PLO. Med opslutningen til Saddam Hussain har Arafat endvidere forspildt enhver chance for at komme til forhandlingsbordet for længere tid. Dermed har indrømmelserne til Israel og USA, der medførte amerikansk anerkendelse af PLO, ikke fået nogen konsekvenser - ganske som forudsagt af kritikere blandt palæstinenserne. Og oven i købet får han for en tid samtidig både Syrien og Ægypten mod sig, noget han ellers har prøvet at undgå gennem mange års taktisk manøvreren rundt i den arabiske verden. Arafat valgte at satse på Irak, havde måske ikke rigtig noget tillokkende alternativ, med fatale konsekvenser. For oven i ulykkerne i forhold til den internationale opinion, kommer ophøret af økonomisk støtte fra de konservative arabiske Golf-lande: først og fremmest Saudi Arabien. For det andet er PLO oppe mod Israel, der er kommet ud af Golf-krigen (uden egentlig at medvirke) som den store vinder, et Isael, der har kunnet foretage nye overgreb mod palæstinenserne, uden at den internationale presse har gjort noget særligt ud af det. Israels tilbageholdenhed med at blande sig i konflikten er

13 13 kommet landet til gode såvel på det militære, det finansielle og det diplomatiske område. I marts 1991 bevilgede den amerikanske kongres, ud over den normale finansielle bistand til Israel, yderligere 650 mio $ til udbygning af forsvaret, især med henblik på situationer som den under Golfkrigen opståede med missilangreb fra et arabisk land. Landet har kunnet optrappe bosættelsespoli-tikken uden nævneværdige protester og planlægger at udbygge de eksisterende bosættelser med op til nye boliger, således at det nuværende antal jødiske udflyttere kan fordobles inden for de kommende to år. De amerikanske forsøg på at etablere en dialog omhandlende det palæstinensiske spørgsmål har således, i høj grad på grund af Golfkrigen, ikke anfægtet den israelske politik overfor PLO eller palæstinenserne som helhed. For det tredie har USA i forbindelse med Golfkrigen opnået, hvad ingen for et år siden ville have troet muligt, nemlig at forlige traditionelle arvefjender i Mellemøsten: Syrien, Ægypten og Saudi Arabien. Assad og Mubarak har, med udsigten til vestlig hjælp, valgt at bakke op om FNs alliance mod Saddam Hussain. For Syrien er mange bolde i spil: ud over det økonomisk fornuftige i at satse på alliancer, der orienterer sig mod vest, er der også spørgsmålet om en fredskonference kan komme til at indebære, at problemet vedrørende Golan-højderne tages op igen. I givet fald er man villige til at sidde til bords med Israel. Ægypten, der i forlængelse af Golf-krigen står som uofficiel leder af den arabiske verden, har nok at se til med internt at få noget gjort ved sine sultende masser i hastig vækst og har desuden erklæret Arafat persona non grata i Ægypten. Af disse årsager har det palæstinensiske spørgsmål ikke den vægt for USA, som det traditionelt har haft - en relativ stabilitet i Mellemøsten synes for tiden at være sikret. Hvis man ser nærmere på de aktuelle bestræbelser på at få en regional fredskonference sat i værk, som Baker her i sommeren 1991 forsøger sig med, er der især to ting, der springer i øjnene. Israelerne har fået langt de fleste af sine traditionelle krav opfyldt for overhovedet at ville indgå i forhandlinger: Bakers forslag, som har mødt bred opbakning i den arabiske verden. opererer ikke med FN som forhandlingsregi. PLO indgår ikke som organisation og sidst, men ikke mindst: målet er at etablere en rammeaftale, der skal danne basis for bilaterale forhandlinger mellem Israel og dets naboregeringer. Palæstinenserne deltager alene i den forberedende fredskonference via en fælles jordanskpalæstinensisk delegation. Det forekommer ret oplagt, at Shamir-regeringen har gode chancer for undervejs i et sådant forhandlingsforløb at stille nye betingelser, der kan trække forhandlinger i langdrag, således at presset fra USA, på grund af den udenrigspolitiske lammelse, der altid indtræder frem mod et amerikansk præsidentvalg, mindskes. Kan Shamir forpurre forhandlingsforsøgene, kan han se frem til en kolossal opbakning ved valget i Israel, der afholdes senest i november Det vigtigste forhold er imidlertid, at bilaterale samtaler mellem Israel og Ægypten, Jordan, Syrien og Libanon, giver Israel chancen for at spille arabiske intereser ud mod hinanden. Netop dette forhold rummer den største fare for palæstinenserne, ved at de arabiske lande kan komme i situationer, hvor udsalg af PLO-interesser skal vejes op mod nationale eller regionale interesser. Her er det sandsynligt, at Israels naboer selv har alt for meget på spil, til at man for alvor vil gå i brechen for at få opfyldt kravet om en selvstændig palæstinensisk stat, eller mere beskedne krav: selvstyre, stop for fortsatte israelske bosættelser, osv. "Den nye verdensorden" Det er USAs status som supermagt efter 2. verdenskrig, der nødvendiggør en forholden sig til Mellemøsten. Fra Nixons støttepunktspolitik over Carters paroler om intervention baseret på den såkaldte Rapid Deployment Force, har interessen i 80 erne koncentreret sig om at undgå, at den islamiske fundamentalisme og den hermed sammenhængende antiamerikanisme, spreder sig alt for meget ud over Irans grænser. Det er denne interesse der ligger bag USAs støtte til Saddam Hussain under Iran-Irak-krigen og det er den amerikanske opbakning til Irak under krigen med Iran, der får Hussain til at forestille sig, at han kan foretage sig hvad som helst, uden at USA intervenerer. Problemet for USA er imidlertid, at netop invasionen i Kuwait afgørende truer stabiliteten i området,

MELLEMØST INFORMATION

MELLEMØST INFORMATION MELLEMØST INFORMATION MÅNEDSOVERSIGT NR 3 2005-22. ÅRGANG CENTER FOR MELLEMØSTSTUDIER SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE 01 06 10 14 18 Golfen, sikkerheden og det demokratiske spøgelse Lars Erslev Andersen Valg

Læs mere

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag 185» marts 2012 samfundsfagsnyt TEMA: Det arabiske forår foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 186: 15.04.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne

Læs mere

MELLEM ØST INFORMATION

MELLEM ØST INFORMATION Nr.5, 2000 17. årgang ISSN 0901 1374 Redaktionelt Indhold: Kadafi i Kairo: Ny politik eller "business as usual"? 1 Jens Kirk Nielsen Demokratisering i Jordan? 4 Khaled Salih Frihandelsområder - en vej

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Kastellet 30-2100 København Ø Telefon 33 32 55 66 Telefax 33 93 13 20 www.fe-ddis.dk E-mail: fe@fe-mail.dk Nr.: 350.460-02100 Dato: 4. december 2006 (Bedes anført

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Arabisk opbrud Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Steffen Gram om Obamas udfordringer Udleveringen af Mladic Taiwan Den kolde

Læs mere

71. møde. Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1. (Spm. nr. S 1398).

71. møde. Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1. (Spm. nr. S 1398). Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1 (Spm. nr. S 1398). 71. møde Onsdag den 23. marts 2011 kl. 12.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen i Mellemøsten og Nordafrika

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

Palæstina Nyt SOCIALDEMOKRATERNE OG PALÆSTINA PALÆSTINA, DANMARK OG EU ET SOCIALDEMOKRATISK BUD

Palæstina Nyt SOCIALDEMOKRATERNE OG PALÆSTINA PALÆSTINA, DANMARK OG EU ET SOCIALDEMOKRATISK BUD Palæstina Nyt NYHEDSBREV fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening September 2004 ISSN 1396-9994 16. ÅRGANG NR. 3 Verdensbanken om Gaza Verdensbanken mener ikke, at en israelsk tilbagetrækning fra Gaza

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSKEREN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Europa, verdensdelen, som fostrede demokratiet, som afskaffede slaveriet og udviklede tanken om det enkelte menneskes værdighed

Læs mere

Historie: Israel-Palæstina-konflikten Side 1 af 1

Historie: Israel-Palæstina-konflikten Side 1 af 1 Historie: Israel-Palæstina-konflikten Side 1 af 1 Kilde : http://www.palaestina-info.dk/side/7/m/23/s/ Irak og Palæstina Skrevet af: Michael Irving Jensen Introduktion I midten af januar 2003 gjorde den

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige Halvtredsårskrigen INTERSOL NR. 121 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY September 2014 I mere end 50 år har man talt om fred mellem palæstinensere og israelere, og utallige fredsforslag er blevet

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Collage: Michael Dickinson Carnival of Chaos HILSEN FRA DET HVIDE HUS Nr. 4 9. årg. 2005 18. februar - 3. marts Støttepris 12 kr. TEMA: HISTORIESLUT? Foghs dagsorden s. 2 Åbent brev

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

BOOMERANG. Sandheden er det, hvad du tror på (?)

BOOMERANG. Sandheden er det, hvad du tror på (?) BOOMERANG Sandheden er det, hvad du tror på (?) Lidt om Internationalismens fødekæde eller SOM EN BOOMERANG Jørn E. Vig 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning 1. kapitel Internationalisme er ikke bare

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 21. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2007. Velfærd for de mennesker, som skal levere ydelserne.

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 21. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2007. Velfærd for de mennesker, som skal levere ydelserne. DANSKEREN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 21. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2007 Regeringen har fremlagt sine visioner for den fremtidige velfærd i Danmark i form af tre forslag om en kvalitetsreform for den offentlige

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere