SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET"

Transkript

1 REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Finn Bruun Ravnsbæk, Børge Juhl, Karen Bjørn Juhl, Johanne Markvart, Martin Lodahl, Thomas Kristian Nielsen (medarb.rep.) og Karsten Thorlund (referent). 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter Referat: Dagsorden godkendt. 2. Økonomi ved kassereren 2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. Kvartal 2012 (til beslutning bilag 1) Referat: Tilbagemelding på estimatet giver ikke anledning til justering af budget. Fremover udarbejdes der ikke estimerede budgetter. Kvartalsrapporten godkendt Endelig godkendelse af budget for 2013 (til beslutning bilag 2-) Provstiudvalget har godkendt budgettet og bevilget anlæg og driftsmidler som beskrevet i juni mødet. Drift: De bevilgede til diakonal virksomhed mv. er indsat på konto 33 med kr. til øvrig drift og kr. til løn. Iflg. regnskabskontoret er det lille "overskud" på kr. et budgetoverskud og clearet med Provstiet. 2) På anlægssiden er der indføjet de anlægsmidler som er bevilget af provstiet.

2 Forretningsudvalget indstiller budgettet til godkendelse. Referat: Budget godkendt. I øvrigt bemærkes det at Jørgen Lasgaard har fået ny KM maskine jf. tidligere beslutning. 3. Prioritering af energibesparende tiltag samt indkøb af katafalk (Til beslutning bilag 3a til 3d) Kirkeudvalget fik på mødet i juni til opgave at udarbejde scenarier for energibesparende tiltag såfremt menighedsrådet ville få mulighed for at prioritere hhv og kr. til dette formål. Kirkeudvalget har fremsendt en prioritering af anlægsformålene og prioriterer efterisolering af loft til en udgift på kr. Forretningsudvalget havde ikke bilaget med kirkeudvalgets prioriteringer til rådighed på sit møde, og var på sit møde indstillet på, at der bliver afsat kr. til formålet af tidligere års overskud. Referat: Menighedsrådet godkender udskiftning af lyskilder i rundgangen udgift ca. kr Efterisolering af loftet fremgår af provstiets oversigt over kommende anlægsudgifter. Georg Kjeldsen undersøger mulighederne for bevilling af midler til arbejdet. Kirkeudvalget ønsker endvidere menighedsrådets stilling til følgende som ikke er behandlet i forretningsudvalget: 3.1 Af arbejdsmiljømæssige årsager er kirken nødsaget til at købe en katafalk så kister kan køres ind i kirken. En sådan skønnes at kunne anskaffes for ca. kr ,- Referat: Indkøb af katafalkt godkendt. Midler tages fra tidligere års overskud Bord og sofamøbler i sognehuset er ved at være grimme i betrækket og på bordpladen. Et nyt sæt vurderes at kunne anskaffes for ca kr. Referat: Indkøb udsættes. 4. Afgørelse vedr. TV-pakker til præsterne (Til beslutning bilag 4)

3 Georg Kjeldsen har indhentet diverse vedr. TV-pakker til præsterne. Det fremgår at kirkeministeriet/stiftet anbefaler at MR ikke betaler TV-pakker til præsterne. Såfremt MR vælger at betale TV-pakker er det skattepligtigt og MR skal indberette det til SKAT. Stiftet kan ikke være behjælpelige. Referat: Menighedsrådet følger anbefaling fra kirkeministeriet/stiftet og vil fremadrettet ikke afholde udgifter til TV-pakker. 5. Stop for udarbejdelse af månedsprogram (Til beslutning bilag 5) Georg Kjeldsen indstiller at forsøget med kronologisk månedsprogram ophører på grund af mindre brug af dette. Referat: Kirketjeneren oplyser, at der tages eksemplarer pr. måned. Ordningen fortsættes et år mere, hvorefter den igen vurderes. 6. Program for Menighedsrådets studietur den 29. september 2012 (Til beslutning bilag 6) E+N Arkitektur har foreslået, at menighedsrådet besøger Koldinghus mv. Karsten Thorlund og Finn Bruun Ravnsbæk tilslutter sig forslaget. Det indstilles at aktivitetsudvalget arbejder videre med det praktiske i studieturen herunder snarlig udmelding af afgang og hjemkomsttidspunkt. Referat: Forslaget vedtaget. Afgang fra kirken kl. 9.00, hjemkomst kl Tilmelding til Martin Frøkjær-Jensen senest 3. september. Aktivitetetsudvalget står for det praktiske arrangement. 7. Nyt fra valgudvalget herunder planlægning af orienteringsmødet den 13. september 2012 (Til orientering bilag 7) Johanne Markvart har udarbejdet oversigt over diverse opgaver i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg. Der afholdes orienteringsmøde den 13. september Referat: Orientering taget til efterretning. I seneste kirkeblad har Finn Bruun Ravnsbæk på s. 14 skrevet om menighedsrådets arbejde. 8. Aftaler om fremlæggelse af indhold menighedsmødet den 16. september efter høstgudstjenesten (Til beslutning) Mogens Skjøth og Georg Kjeldsen har fået til opgave at arbejde med menighedsmødet. De foreslår på den baggrund:

4 At tingene skilles ad i en høstfest den fastsatte dato, og et Menighedsmøde i oktober. Til Høstfesten, hvor Martin har lovet at lave frokost med buffet, foreslår Mogens Skjøth, at vi, efter at have sunget høstsang, utraditionelt, hører, hvordan forskellige grupperinger ved kirken har oplevet året, der er gået og det med indlæg af 5. min længde. Derefter føjer kasserer og formand til med deres kommentarer, efter frit valg, uden at gå i detaljer og gerne humoristisk; det er jo høstfest. Derefter musikalsk indslag og afskedssalme. Menighedsmødet i oktober bliver jo faktuelt nok og omfattende. Referat: Menighedsmødet gennemføres som annonceret søndag d. 16. september i forlængelse af høstfrokosten. Forslaget fra Georg Kjeldsen og Mogens Skjøth foreslås inddraget i planlægningen af senere menighedsmøder. 9. Lån af kirkens forplads til Søren Bruun og Butleren forud for nogle AGF-hjemmekampe (Til beslutning - Bilag 8) Søren Bruun og Butleren ønsker forud for visse hjemmekampe at benytte forpladsen. FBK og forretningsudvalget indstiller at pladsen kan udlånes, hvis det ikke har konsekvenser for kirkelige handlinger og gudstjenester. Referat: Forslaget tiltrådt. Forretningsudvalget fastlægger procedure for udlån. Dog bemærkes det, at det formelt er kommunen og Aarhus Politi, der godkender brug af pladsen. Flemming Baatz Kristensen kontakter Søren Bruun. 10. Orientering om ansøgt tillægsbevilling til præsteboligen Strandvejen 114 (Til orientering - Bilag 9) Kirkeudvalgsformanden og MR-formanden fik bemyndigelse til ansøgning om tillægsbevilling til færdiggørelse af renoveringsarbejderne på Strandvejen 114. Der er på den baggrund ansøgt om kr. Referat: Orientering taget til efterretning.

5 11. Orientering om prioritering af sognemedhjælperressource til minikonfirmandundervisning (til orientering) Kontaktpersonen for sognemedhjælperne orienterer om prioriteringen mellem de to minikonfirmandtilbud. Referat: Orientering taget til efterretning. 12. Nyt fra udvalgene (til orientering) 12.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg Referat: Der er reception efter højmessen søndag d. 2. september i forbindelse med åbning af ny udstilling med billeder af Vibike Lawaetz. I den kommende tid er der arrangementer med bl.a. Jytte Abildstrøm og Klaus Højgaard Laursen. Sogneudflugten er fuldt besat 50 personer Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg 12.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget 12.4 Evt. nyt fra Børneudvalget 12.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen 12.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget 12.7 Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget Referat: Nyt kirkeblad er netop udkommet. Det første nyhedsbrev på hjemmesiden er nu udgivet Evt. nyt fra Koncertudvalget 12.9 Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget 13. Nyt fra kontaktpersonen Referat: Ingen bemærkninger. 14. Nyt fra Præsterne (til orientering) 14.1 Orientering om kirkestafet. Referat: Stafetten har været meget velbesøgt og den 3. aften i Sct. Pauls Kirke forløb rigtig fint med ca. 180 deltagere. Ved søndagens cykelsponsorløb blev der samlet godt kr. ind til Støtteforeningen. I weekenden har der været afholdt konfirmandlejr for Flemming Baatz Kristensens konfirmandhold.

6 Jørgen Lasgaard inviterer til åbent hus mandag d. 24. september kl Festkirke ved Vor Frue Kirke onsdag d. 5. september. Den 9. oktober modtages Kirkens Korshær på Aarhus Rådhus, som en del af markeringen af 100 års jubilæet for organisationens stiftelse. Den 12. oktober fejres Kirkens Korshærs 100 års jubilæum med en gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke. Menighedsrådet er vært for en forfriskning efter gudstjenesten. 15. Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet. Referat: Ingen bemærkninger. 16. Eventuelt (til orientering) Fælles indsamlingsprojekt med Langenæs og Lukas Mission Afrika. Der orienteres om projektet til høstgudstjenesten. Første lørdagsdåb afholdes på lørdag. Lona Meisnow er frivillig kordegn ved dåben. Jørgen Lasgaard har afholdt friluftsgudstjeneste samme med Vibeke Houmøller 2. Pinsedag. Flemming Baatz Kristen anmoder kirkeudvalget om at få gjort noget ved indeklimaet i rundgangen. Der er stadig for varmt, når der lukkes til sognehuset i forbindelse med arrangementer. Flemming Baatz Kristensen vil gerne have belysning af kirken på som punkt på næste møde. Lona Meisnow efterlyser guide til kirken. Kirkeblads- og hjemmesideudvalget arbejder videre med sagen. Der findes allerede et tidligere tryk, der kan danne udgangspunkt for arbejdet.

7 17. Evt. bevilling til H-mol messe (Til beslutning) Menighedsrådet ansøgte om kr. til H-mols messe til opførelse i Skt. Lukas Kirke. Provstiudvalget bevilgede ikke midlerne men henviste til, at kirken i stedet kunne finansiere kr. af det akkumulerede overskud. Det blev på MR-mødet i juni besluttet at en evt. finansiering skulle drøftes i forbindelse med 2013 budgettet. Referat: Beslutning udsættes til mødet i oktober. Finn Bruun Ravnsbæk undersøger forinden om Skt. Lukas Kirke vil være med i projektet. Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget afholdes torsdag den 13. september kl Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 27. september 2012 kl

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 REFERAT Ordinært menighedsrådsmøde for Bellahøj og Utterslevs menighedsråd Onsdag den 25. april 2012 i Bellahøj Kirke, Lille

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere