Årsrapport Studievalg København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Studievalg København"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Studievalg København

2 Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg Københavns statistik Generelt om kontaktstatistik Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Vejledning i centrets åbne vejledning Overgangsfrekvenser Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Lokale brugerundersøgelser og data Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Centrets åbne vejledning Vejledernes uddannelsesniveau Indsatsen på erhvervsuddannelserne Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Samarbejdet med de gymnasiale skoler Udvidet behov Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Indsatsen, erfaringer og metoder i centret IT-baseret vejledning Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) Brug af andre sites og IT redskaber Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Årsrapport 2013, Studievalg København Side 2 af 12

3 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg København har i 2013 haft til to forskellige driftsherrer, Københavns Universitet og professionshøjskolen Metropol (herefter Metropol) har desuden været karakteriseret ved, at vi har arbejdet under to forskellige kontraktlige forhold, som på driftsplanet, vejledningen, er forskelligt. Kontraktforhandlingerne, som blev afsluttet i foråret 2013, betød, at Metropol blev driftsherre. Det medførte et ikke ubetydeligt arbejde med at lukke gammel kontrakt med KU, herunder regnskab, juridisk og praktisk overførsel og introduktion af personale til Metropol, flytning af center og implementering af nye arbejdsgange og ikke mindst nyt vejledningskoncept. Metropols bidrag til denne proces har været fremragende. Opdraget i denne årsrapport på max 10 sider er at forholde os til hele 2013 og beskrive forhold fra begge kontraktperioder, hvilket ikke gør årsrapporten helt nem at skrive. Vi har valgt følgende: I afsnit 2 ( Studievalg Københavns statistik 2013 ) og 3 ( Overgangsfrekvenser ) analyserer vi statistik for hele året, hvor det giver mening. Fra afsnit 4 forholder vi os til nuværende kontraktperiode. 2. Studievalg Københavns statistik har været et godt og travlt år. Personalet har på professionel og uden driftstab vis håndteret overgangen til såvel ny driftsherre og fysisk flytning som nyt vejledningskoncept. Den enkelte vejleder har i 2013 i gennemsnit afholdt over 130 kollektive og gruppevise arrangementer og gennemført mere end individuelle vejledningsaktiviteter. Der er en særdeles rutineret og professionel vejledningsstab i Studievalg København. 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013 Kontaktstatistikken i 2013 er på visse punkter svær at sammenligne med 2012, da: Studievalg København overgik til ny kontrakt og hermed nyt vejledningstilbud pr. 1. august 2013 Registrering vedrørende elever med udvidet behov for vejledning er anderledes fra 3. kvartal 2013 end tidligere. Alle elever, der har modtaget kollektiv vejledning og som herefter opsøger et andet tilbud (individuel eller gruppevejledning), bliver pr. 3. kvartal 2013 registreret som en person med udvidet behov hvilket er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv ( Studievalgsbekendtgørelsen ). Derfor vil der kun blive foretaget sammenligninger med 2012, hvor der er en ensartet registrering. 2.2 Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Studievalg København afholder individuelle samtaler med flere og flere elever i ungdomsuddannelserne. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 3 af 12

4 Tabel 1: Antal personlige samtaler i ungdomsuddannelser, 2012 vs I 2013 har man gennemført flere samtaler end i 2012, hvilket svarer til en stigning på 22%. På samme måde ser man også en kraftig fremgang ved den anden form for individuel kontakt, der eksisterer på ungdomsuddannelserne, nemlig mail. Tabel 2: Antal mailudvekslinger i ungdomsuddannelser, 2012 vs Der er i 2013 gennemført flere mailudvekslinger end i 2012, hvilket svarer til en fremgang på også 25% Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Antallet af gruppevejledninger er øget fra 206 i 2012 til 242 gruppevejledninger i 2013, delt op i 195 frivillige informationsmøder og 47 workshops med tilmelding. Til de frivillige informationsmøder har der deltaget elever. Hvad angår workshops har det i 2013, ligesom i 2012, været en stor udfordring at få disse gennemført, da alt for få af de over 700 inviterede elever tilmelder sig. I alt er 17 workshops gennemført med et samlet deltagerantal på 80 personer. Indsatsen står ikke mål med udbyttet. Der er ingen tvivl om, at elever med udvidede behov i højere grad foretrækker at tale individuelt med vejlederen. 2.3 Vejledning i centrets åbne vejledning I forbindelse med ny kontrakt pr. 1. august 2013 ændrede Studievalg København radikalt koncept for den åbne vejledning. Fokus på face-to-face vejledning blev intensiveret og telefon- og mailudvekslinger nedtonet. Der vil derfor være fokus på denne del her i årsrapporten. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 4 af 12

5 Der har fra august 2013 været tre face-to-face vejledningstilbud i den åbne vejledning: Åben vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden (normalt 15 minutters samtaler) Bookede samtaler (op til 45 minutters samtale) Informationsmøder og workshops, med mulighed for individuel vejledning (90 minutters varighed) I den åbne vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden, har Studievalg København gennemført 772 samtaler i 3. og 4. kvartal. Bookede samtaler, hvor der er plads til 8 samtaler om ugen, har Studievalg København fra 1. august 31. december gennemført 73 samtaler. Der har samlet været tilbudt 16 informationsmøder og workshops med i alt 80 deltagere. I forbindelse med disse workshops og informationsmøder er der gennemført 52 individuelle samtaler. Det skal her pointeres, at der har været et stort antal flere tilmeldte end fremmødte. Såvel antal tilmeldte som antal fremmødte er imidlertid ikke tilfredsstillende og der sættes i 2014 yderligere kræfter ind på at forbedre dette. Bl.a. vil der blive arbejdet med endnu mere opdyrkning af interessentmarkedet. Alt i alt har den nye struktur i den åbne vejledning fået en meget tilfredsstillende start i Overgangsfrekvenser 3.1 Gymnasiale uddannelser De nyeste data fra Danmarks Statistik viser, at det i Region Hovedstaden fortsat går godt i forhold til at få unge mennesker fra gymnasiale uddannelser til at starte på en videregående uddannelse. For dimittendårgang 2011 stiger andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 15 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse med 1,2 procentpoint ift årgangen. For dimittendårgang 2010 falder andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse en smule (0,9 procentpoint) i forhold til 2009 årgangen. Region Hovedstaden ligger imidlertid stadig lige ved landsgennemsnittet, som er 71,9. Tabel 3: Overgangsfrekvens fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 5 af 12

6 3.2 Erhvervsuddannelser Overgangsfrekvenser på erhvervsuddannelserne, holder Region Hovedstaden niveau for 15 måneders overgang for 2011-årgangen i forhold til 2010 (Region Hovedstaden ,7 % i forhold til 4,6 % i 2010). Region Hovedstaden går lige som de øvrige steder i landet tilbage i forhold til 27 måneders overgang, dog mindre end flere andre steder i landet (fra 7,3% for 2009-årgangen til 6,0 % for 2010-årgangen). Tabel 4: Overgangsfrekvens fra EUD til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Studievalg København vil imidlertid igen i år rejse spørgsmålstegnet, om den gymnasiale periodisering FOR overgangsfrekvenser er anvendelige på EUD-området. Flertallet af unge med EUDbaggrund bruger deres uddannelse på arbejdsmarkedet som tiltænkt og får senere øje for at kompetenceudvikle sig via videregående uddannelse. Det ville derfor give bedre mening at se på fx 39 måneders, måske endda 51 måneders, overgangsfrekvens for erhvervsuddannelserne. 4. Lokale brugerundersøgelser og data 4.1 Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Studievalg København har i forbindelse med ny kontraktperiode pr. 1. august 2013 arbejdet intensivt med kvalitetssikring. Dette har bevirket, at flere brugerundersøgelser er sat i gang. På ungdomsuddannelserne har der i efteråret 2013 (som der også vil være i foråret 2014) været fokus på de kollektive obligatoriske arrangementer. Derfor er der gennemført e-survey-brugerundersøgelse ved arrangementet Plan og Handling for afgangselever. Af de næsten 700 besvarelser fremgår det bl.a., at 75% selv er klar til at handle videre på deres uddannelsesvalg, mens de sidste 25% har brug for yderligere hjælp for at komme videre herunder at tale med en studievalgsvejleder. I forbindelse med arrangementet Plan og Handling for afgangselever bliver der, ligesom de foregående år, screenet ved hjælp af en særlig e-survey for at finde de elever, der har yderligere behov for vejledning. Næsten afgangselever har svaret på denne survey. Elevernes svar giver som tillægsgevinst et unikt up-to-date indblik i de unges tanker om livet foran dem. Her skal særligt fremhæves et spørgsmål, de unge mennesker bliver stillet: Hvad er vigtigt for dig, når du tænker på din fremtid. Eleverne må ved dette spørgsmål sætte max. 3 krydser ved 15 svarmuligheder. Her svarede 37 % af eleverne (3.572 elever): At være sikker på job efter uddannelse. Når Produktivitetskommissionen i sin rapport om Uddannelse og Innovation i decem- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 6 af 12

7 ber 2013 konkluderer, at unge mennesker i høj grad vælger uddannelser uden fokus på arbejdsmarkedet, er et sådant svar fra eleverne interessant. Vi oplever faktisk, at eleverne er ret opmærksomme på hvilke job-åbninger og karriereveje den uddannelse/de uddannelser, de overvejer at søge, har. Studievalg København inddrager og understøtter allerede dette karriereperspektiv i vejledningen. 4.2 Centrets åbne vejledning Som en del af kvalitetssikringsarbejdet har Studievalg København gennemført brugerundersøgelser ved aktiviteterne i den åbne vejledning. I efteråret 2013 er det de bookede samtaler og de udbudte informationsmøder og workshops, som er blevet evalueret. De bookede samtaler har i 2013 været en ubetinget succes. Afsluttede samtaler/samtaleforløb i 2013 er alle blevet brugerevalueret. I tabel 5 nedenfor ses resultatet ved spørgsmålet fra undersøgelsen Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen? : Som det fremgår af tabel 5 er 27 personer Meget tilfreds og 12 Tilfreds. Ingen er Utilfreds eller Meget utilfreds. Studievalg København har ligeledes lavet brugerevaluering på de gennemførte informationsmøder og workshops i centret, se tabel 6. Deltagerne har 1-2 dage efter deltagelse i arrangement fået tilsendt et spørgeskema pr. mail og SMS, hvilket samlet set har resulteret i 30 besvarelser. Dette tal er i underkanten af det ønskede. Imidlertid viser de opnåede besvarelser en god tilfredshed med arrangementerne. 24 personer, eller 80 % af besvarelserne, er enten Meget godt eller Godt tilfreds med arrangementet. Kun 1 person har svaret Lidt godt, mens 5 personer har svaret Hverken/eller. Tabel 5: Spg.: Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen (Brugerundersøgelse bookede samtaler) Tabel 6: Spg.: Hvad er din samlede vurdering af vejledningsarrangementet (Brugerundersøgelse infomøder/workshops, den åbne vejledning) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 7 af 12

8 5. Vejledernes uddannelsesniveau Status på uddannelsesniveau pr. 31. december 2013 for Studievalg Københavns fastansatte vejledere er følgende: Ni vejledere opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav En vejleder er i gang med Master i vejledning og mangler et modul og afgangsprojektet. Pga. forestående barsel forventes uddannelsen gennemført forår 2015 To vejledere har via realkompetencevurdering (RKV) fået godkendt fem moduler i Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) og er nu klar til at lave afgangsprojekt, som gennemføres i foråret 2014 To vejledere har gennem RKV fået godkendt tre moduler i DUEK. Vejlederne er begge på barsel og gennemfører efter tilbagekomst resten af uddannelsen En vejleder har ikke formel vejlederuddannelse og afventer at kunne opfylde adgangskravene til enten DUEK eller Master i vejledning med forventet start i 2014 Centerchef og souschef afventer afklaring på RKV 6. Indsatsen på erhvervsuddannelserne På EUD-området er der stor efterspørgsel efter og tilfredshed med Studievalg Københavns ydelser. Der er i hele 2013 afholdt 203 arrangementer, hvilket er en stigning på næsten 10 % i forhold til Der deltog elever i oplæggene i 2013, hvilket er en stigning på godt 26 % i forhold til Herudover er der afviklet 258 individuelle samtaler med elever på skolerne, der har tilkendegivet, at de er yderligere interesserede i at vide, hvad deres muligheder er for videreuddannelse. Hertil kommer et antal elever, som indgår i det samlede tal for individuel vejledning i centrets åbne vejledning, hvor de tæller med sammen med unge og voksne med færdiggjort erhvervsuddannelse. Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg København nøje oplæggene til erhvervsuddannelserne, så de er målrettet til indgangen eller hovedforløbets retning. Oplæggene er bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vejledningsteoretisk en høj grad af karriereorientering og eleverne orienteres grundigt til det åbne uddannelsessystem. Kvaliteten af Studievalg Københavns arbejde bekræftes løbende på skolerne, hvor lærernes feedback på vejlederens kompetencer samt indhold og afvikling af oplæggene er meget positiv. 6.1 Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg København har fortsat et godt og formaliseret samarbejde med alle erhvervsskoler og erhvervsskoleafdelinger- store som små i Region Hovedstaden. Hver erhvervsskole har sin egen studievalgsvejleder tilknyttet. På langt de fleste skoler foregår en systematisk planlægning af vejledningsaktiviteter for et halvt eller et helt skoleår ad gangen. Kun med enkelte skoler har vi en kort planlægningshorisont. Resultatet af dette samarbejde kan ses i antallet af afholdte EUD-oplæg: Studievalg København kom i 2013 på besøg på 99 % af alle hovedforløbshold uanset skolens størrelse. 7. Samarbejdet med de gymnasiale skoler Samarbejdet med de gymnasiale skoler er godt. Skolerne deltager på tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende vis i planlægningen med at få Studievalg Københavns aktiviteter optimalt ind i skoleplanen. Der har i hele 2013 været aftalt skemaaktiviteter som 16 vejledere (13,5 årsværk) gennemførte. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 8 af 12

9 Overgangen til nyt koncept, som følge af ny kontrakt er forløbet helt som planlagt og forventet. Studievalg København er opmærksomme på skolernes forskelligheder, og i samarbejde med skolerne tilpasser Studievalg København konceptet, så det bedst passer til skolen. Dette giver variationer i rækkefølge og sammensætning af aktiviteter, men altid i overensstemmelse med ydelses- og løsningsbeskrivelsen ( kontrakten ). Studievalg København vil gerne fortsætte med denne individuelle tilpasning, så eleverne rammes bedst muligt på de(t) tidspunkt(er), hvor de er mest motiverede/har størst behov for vejledningen. Studievalg København har i 2013 fortsat udgivet nyhedsbrev med et stærkt fagligt fokus til de gymnasiale skoler. Et nyhedsbrev er produceret i 2013 med fokus på optagelsen Skolerne har i desværre meget forsinket - fået leveret optagelsestal for deres egne dimittender til de videregående uddannelser ved optagelsen Skolerne har manglet disse oplysninger i efteråret, hvor de afholder forældremøder for nystartede elever, så Studievalg København håber FIVU næste år kan levere disse primo oktober. 8. Udvidet behov Som allerede beskrevet under afsnittet om kontaktstatistik er andelen af vejledningsaktiviteter med personer med udvidet behov steget betragteligt i Det gælder både for antallet af individuelle aktiviteter og gruppevejledninger. Studievalg København formår at finde og vejlede - de elever, der har behov for en særlig indsats for at blive i stand til at vælge videregående uddannelse. 8.1 Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Studievalg København har også i 2013 brugt e-surveys som en sikker og grundig metode til at spotte elever med udvidet behov. Ved at benytte denne digitale tilgang på de klassebaserede arrangementer Valgproces og Plan og Handling, og lade hver enkelt elev svare på centrale spørgsmål, skaber Studievalg København en unik mulighed for at finde de elever, der har mest behov for vejledning ud over de kollektive arrangementer. Ved disse arrangementer opnår vi en besvarelsesprocent på 75% af samtlige elever på årgangen, dvs. det er de færreste af de tilstedeværende elever, der ikke besvarer spørgeskemaet. Studievalg København har to tilbud til elever med udvidet behov: gruppevejledning og/eller individuelle samtaler. De individuelle samtaler er velfungerende og har været en stor succes. En stor del af de inviterede elever møder op, og Studievalg København oplever ved disse samtaler særligt for 2.g og 1.hf elever at elever, som med stor sandsynlighed ellers ikke ville have opsøgt Studievalg København, dukker op. Det drejer sig særligt om elever med utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger og lave karakterer samt elever med uddannelsesfremmed baggrund. Hvad angår gruppevejledning er der et ringe fremmøde, jf. afsnit Ud over den digitale tilgang til at finde elever med udvidet behov, er samarbejdet med vejledere på de enkelte skoler også en vigtig metode til at finde de elever, der har et særligt behov for vejledning i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv. 8.2 Indsatsen, erfaringer og metoder i centret I den åbne vejledning har Studievalg København åbent hver mandag og torsdag fra Profilen på de vejledningssøgende, som møder op, har ændret sig siden flytningen fra København K til Nørrebro. Det er nu mere komplekse problemstillinger de vejledningssøgende har, og det er en stor faglig tilfredsstillelse at betjene den nye type vejledningssøgende, som udtrykker stor tilfredshed med vejledningen. Tilbuddet om længere, forhåndsaftalte samtaler ( Bookede samtaler ) på op til 45 minutters varighed med mulighed for at aftale yderligere samtaler, hvis der er brug for det, har Studievalg Køben- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 9 af 12

10 havn fortsat. Disse samtaler er et unikt og enestående tilbud til vejledningssøgende, der har særligt komplicerede problemstillinger, og som der ellers ikke har eksisteret et vejledningstilbud til, når det drejer sig om at vælge videregående uddannelse. De vejledte har været: Unge og voksne studieskiftere ofte med lavt selvværd eller ondt i sjælen Unge og voksne, der en del af det sociale system Udlændinge, som ikke kan gennemskue det danske uddannelsessystem Unge og voksne med uddannelsesfremmed baggrund og manglende beslutningskompetence 9. IT-baseret vejledning Gode, dynamiske og let forståelige IT baserede værktøjer er i Studievalg Københavns optik essentielle når de fleste borgere/uddannelsessøgende (jf. vejledningsloven og studievalgsbekendtgørelsen) skal kunne klare sig selv med i forhold til valg af og søgning på videregående uddannelse. Studievalg København har også i 2013 arbejdet på at integrere IT og andre værktøjer i vejledningen, så elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres til og/eller oplæres i at bruge IT. 9.1 Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) UddannelsesGuiden og dens funktionaliteter er dybt indarbejdet i den vejledning, som Studievalg København udfører både i arrangementerne på ungdomsuddannelserne og i den vejledning, der foregår i den åbne vejledning i centret. Det betyder, at elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres og/eller oplæres i at bruge ug.dk. Såvel de egentlige afklaringsværktøjer i forhold til videregående uddannelser (som fx Studievælgeren og Jobkompasset) og den mere informationsmæssige del af portalen (som fx artiklerne om de enkelte uddannelser og jobhistorierne) er alle særdeles brugbare elementer i forhold til arbejdet med at blive afklaret på sit uddannelsesvalg. Afklaringsværktøjer på forsiden af ug.dk kan virke uoverskuelige for brugeren, så vi ser frem til et re-design i forbindelse med lancering af ug3.0 i august Studievalg København mener fortsat, at studievalgscentrene er gemt for langt væk på ug.dk. Det er næsten nødvendigt at vide, hvor studievalgscentrene er placeret, ellers finder den vejledingssøgende dem aldrig i modsætning til evejledning, som bl.a. har en stor reklameboks på forsiden af ug.dk og på mange undersider. Vi regner med, at dette løses i ug3.0. Vi ser frem til værktøjet Adgangskortet som skal afløse Adgangsnøglen. 9.2 Brug af andre sites og IT redskaber Studievalg København bruger andre sites og IT-redskaber. I vejledningen drejer det sig om uddannelsesinstitutionernes og når det giver mening at inddrage karriereperspektiver i vejledningen - brancheorganisationers hjemmesider, men også andre hjemmesider bruges hyppigt, fx Gribverden.dk. IT-redskabet U-base tidsbestilling fra Aarhus Universitet bruges med de ulemper dette program har med stor succes til vejledningssøgendes bestilling af tid til individuel vejledning og gruppevejledning i centret. Ulemperne er dels den noget omstændelige og tidskrævende administrative arbejdsgang og især at data ikke kan integreres i Excel eller anden software, så der kan laves statistiske analyser. Spørgeskemaundersøgelser i Inquisite benyttes i med stor tilfredshed. Studievalg København har i 2013 gennemført syv forskellige undersøgelser lige fra screeningundersøgelser af gymnasieelever til forskellige brugerundersøgelser. Systemet er meget tilfredsstillende i forhold til lynhurtigt at få brugbar statistik. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 10 af 12

11 Studievalg København har i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen for nuværende kontraktperiode arbejdet med Studievalg København på Facebook, som implementeres primo januar Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Samarbejdet med evejledning var i 2013 fortsat fint. Studievalg København har en kontaktperson i evejledning, så kommunikationsvejen er klar. Studievalg København er repræsenteret ved de møder og faglige sammenkomster evejledning inviterer til. Studievalg København inviterer evejledning til forskellige aktiviteter son egentllig arrangeres internt og /eller med andre studievalgscentre, fx, besøg på Lunds Universitet, seminardag om udenlandske medicinuddannelser mv. evejlednings involvering i ug.dk er spændende og Studievalg København ser frem til et udvidet samarbejde med evejledning i Studievalg København og evejledning har i samarbejde lavet en fælles mundtlig præsentation for ledende medarbejdere og sagsbehandlere i FTF. Studievalg København gør i sin vejledning meget ud af at præsentere evejlednings tilbud og henvise hertil både på ungdomsuddannelserne og i den åbne vejledning. Studievalg København har mundtligt og skriftligt orienteret evejledning om de typer af aktiviteter, Studievalg København tilbyder i den åbne vejledning, herunder informationsmøder og workshops samt muligheden for at booke samtaler med vejledningssøgende med komplicerede problemstillinger. Studievalg København har endvidere givet evejledning mulighed for at booke vejledningssøgende direkte til disse aktiviteter (samtaler, workshops, informationsmøder). Det er fortsat Studievalg Københavns opfattelse, at evejledning ikke er tilstrækkelig opmærksom på at henvise vejledningssøgende systematisk til Studievalg Københavns tilbud. Dette opleves som utilfredsstillende for Studievalg København. Studievalg har i 2013 også samarbejdet med: Job og uddannelse i Øresundsregionen om netværksdannelse med svenske vejledere UU-centre: o Deltagelse i vejledningen på forældreaftenerne på to uddannelsesmesser arrangeret af to forskellige UU-center-konstellationer, hvor der var forældreadgang o Oplæg på UU Hillerød-Halsnæs forældreaftener om mulighederne for at nå videregående uddannelse både via EUD og gymnasial uddannelse o Afholdt orienteringsmøde for nyansatte i UU-Nord om Studievalgs opgaver Oplæg for FTF-repræsentanter om studievejledningsmuligheder i DK for foreningens medlemmer i samarbejde med evejledning Forsvarets rekrutteringstjeneste: Oplæg om unge og deres forestillinger om uddannelsesvalg Uddannelsesinstitutioner: o o Uddannelsesbesøg på KEA og Mediehøjskolen Besøg fra CBS og Metropol på vejledermøde i centret vedr. efter- og videreuddannelsesprogrammer. Fokus var masterprogrammer (CBS) og Akademiuddannelserne (Metropol), begge dele som led i udvikling af Studievalg Københavns karrierevejledning o Besøg på Lunds Universitet for alle Studievalg Københavns alle vejledere Virksomhedsbesøg i produktionsfirma (møbler) Vejledning i udlandet: o Vejledning af danske elever i franske gymnasier i Paris via den danske kirke (i Paris) o Uddannelsesmesse i Thorshavn Oplæg om optagelse 2013 på UCC s tværfaglige fyraften-møderække Region Hovedstaden om 3-årigt projekt om Ufokuserede unge. Projektet har to dele; indsatser for elever i gymnasiet, som ikke har tanker om deres fremtid, hvor indsatsen skal inddrage AT, lærerne og Studievalgs vejledere samt indsatser for unge uden for (efter) gymnasiet, som ikke er kommet i gang, hvor Studievalg er tiltænkt en betydelig rolle. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 11 af 12

12 Møde med LO om Studievalg Danmarks vejledning, med særligt fokus på vejledning af unge med erhvervsuddannelse Oplæg for udenlandske vejledere (for FIVU) Oplæg på seminaret Vejledning med globalt udsyn (FIVU) Afslutning af Nordplus Horisontal-projektet Nordisk vejledning Afholdt et internationalt vejlederseminar i Zürich (COMENIUS) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 12 af 12

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

ANALYSE AF STUDIEVALG

ANALYSE AF STUDIEVALG ANALYSE AF STUDIEVALG AFRAPPORTERING STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG UDDANNELSESSTØTTE SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte 8. klasse Navn: Klasse: Hæftet Ungdomsuddannelserne : Hæftet udleveres til elever i 8. og 9. klasse, men du og dine forældre også se indeværende års hæfte på

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere