Årsrapport Studievalg København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Studievalg København"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Studievalg København

2 Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg Københavns statistik Generelt om kontaktstatistik Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Vejledning i centrets åbne vejledning Overgangsfrekvenser Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Lokale brugerundersøgelser og data Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Centrets åbne vejledning Vejledernes uddannelsesniveau Indsatsen på erhvervsuddannelserne Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Samarbejdet med de gymnasiale skoler Udvidet behov Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Indsatsen, erfaringer og metoder i centret IT-baseret vejledning Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) Brug af andre sites og IT redskaber Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Årsrapport 2013, Studievalg København Side 2 af 12

3 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg København har i 2013 haft til to forskellige driftsherrer, Københavns Universitet og professionshøjskolen Metropol (herefter Metropol) har desuden været karakteriseret ved, at vi har arbejdet under to forskellige kontraktlige forhold, som på driftsplanet, vejledningen, er forskelligt. Kontraktforhandlingerne, som blev afsluttet i foråret 2013, betød, at Metropol blev driftsherre. Det medførte et ikke ubetydeligt arbejde med at lukke gammel kontrakt med KU, herunder regnskab, juridisk og praktisk overførsel og introduktion af personale til Metropol, flytning af center og implementering af nye arbejdsgange og ikke mindst nyt vejledningskoncept. Metropols bidrag til denne proces har været fremragende. Opdraget i denne årsrapport på max 10 sider er at forholde os til hele 2013 og beskrive forhold fra begge kontraktperioder, hvilket ikke gør årsrapporten helt nem at skrive. Vi har valgt følgende: I afsnit 2 ( Studievalg Københavns statistik 2013 ) og 3 ( Overgangsfrekvenser ) analyserer vi statistik for hele året, hvor det giver mening. Fra afsnit 4 forholder vi os til nuværende kontraktperiode. 2. Studievalg Københavns statistik har været et godt og travlt år. Personalet har på professionel og uden driftstab vis håndteret overgangen til såvel ny driftsherre og fysisk flytning som nyt vejledningskoncept. Den enkelte vejleder har i 2013 i gennemsnit afholdt over 130 kollektive og gruppevise arrangementer og gennemført mere end individuelle vejledningsaktiviteter. Der er en særdeles rutineret og professionel vejledningsstab i Studievalg København. 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013 Kontaktstatistikken i 2013 er på visse punkter svær at sammenligne med 2012, da: Studievalg København overgik til ny kontrakt og hermed nyt vejledningstilbud pr. 1. august 2013 Registrering vedrørende elever med udvidet behov for vejledning er anderledes fra 3. kvartal 2013 end tidligere. Alle elever, der har modtaget kollektiv vejledning og som herefter opsøger et andet tilbud (individuel eller gruppevejledning), bliver pr. 3. kvartal 2013 registreret som en person med udvidet behov hvilket er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv ( Studievalgsbekendtgørelsen ). Derfor vil der kun blive foretaget sammenligninger med 2012, hvor der er en ensartet registrering. 2.2 Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Studievalg København afholder individuelle samtaler med flere og flere elever i ungdomsuddannelserne. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 3 af 12

4 Tabel 1: Antal personlige samtaler i ungdomsuddannelser, 2012 vs I 2013 har man gennemført flere samtaler end i 2012, hvilket svarer til en stigning på 22%. På samme måde ser man også en kraftig fremgang ved den anden form for individuel kontakt, der eksisterer på ungdomsuddannelserne, nemlig mail. Tabel 2: Antal mailudvekslinger i ungdomsuddannelser, 2012 vs Der er i 2013 gennemført flere mailudvekslinger end i 2012, hvilket svarer til en fremgang på også 25% Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Antallet af gruppevejledninger er øget fra 206 i 2012 til 242 gruppevejledninger i 2013, delt op i 195 frivillige informationsmøder og 47 workshops med tilmelding. Til de frivillige informationsmøder har der deltaget elever. Hvad angår workshops har det i 2013, ligesom i 2012, været en stor udfordring at få disse gennemført, da alt for få af de over 700 inviterede elever tilmelder sig. I alt er 17 workshops gennemført med et samlet deltagerantal på 80 personer. Indsatsen står ikke mål med udbyttet. Der er ingen tvivl om, at elever med udvidede behov i højere grad foretrækker at tale individuelt med vejlederen. 2.3 Vejledning i centrets åbne vejledning I forbindelse med ny kontrakt pr. 1. august 2013 ændrede Studievalg København radikalt koncept for den åbne vejledning. Fokus på face-to-face vejledning blev intensiveret og telefon- og mailudvekslinger nedtonet. Der vil derfor være fokus på denne del her i årsrapporten. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 4 af 12

5 Der har fra august 2013 været tre face-to-face vejledningstilbud i den åbne vejledning: Åben vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden (normalt 15 minutters samtaler) Bookede samtaler (op til 45 minutters samtale) Informationsmøder og workshops, med mulighed for individuel vejledning (90 minutters varighed) I den åbne vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden, har Studievalg København gennemført 772 samtaler i 3. og 4. kvartal. Bookede samtaler, hvor der er plads til 8 samtaler om ugen, har Studievalg København fra 1. august 31. december gennemført 73 samtaler. Der har samlet været tilbudt 16 informationsmøder og workshops med i alt 80 deltagere. I forbindelse med disse workshops og informationsmøder er der gennemført 52 individuelle samtaler. Det skal her pointeres, at der har været et stort antal flere tilmeldte end fremmødte. Såvel antal tilmeldte som antal fremmødte er imidlertid ikke tilfredsstillende og der sættes i 2014 yderligere kræfter ind på at forbedre dette. Bl.a. vil der blive arbejdet med endnu mere opdyrkning af interessentmarkedet. Alt i alt har den nye struktur i den åbne vejledning fået en meget tilfredsstillende start i Overgangsfrekvenser 3.1 Gymnasiale uddannelser De nyeste data fra Danmarks Statistik viser, at det i Region Hovedstaden fortsat går godt i forhold til at få unge mennesker fra gymnasiale uddannelser til at starte på en videregående uddannelse. For dimittendårgang 2011 stiger andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 15 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse med 1,2 procentpoint ift årgangen. For dimittendårgang 2010 falder andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse en smule (0,9 procentpoint) i forhold til 2009 årgangen. Region Hovedstaden ligger imidlertid stadig lige ved landsgennemsnittet, som er 71,9. Tabel 3: Overgangsfrekvens fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 5 af 12

6 3.2 Erhvervsuddannelser Overgangsfrekvenser på erhvervsuddannelserne, holder Region Hovedstaden niveau for 15 måneders overgang for 2011-årgangen i forhold til 2010 (Region Hovedstaden ,7 % i forhold til 4,6 % i 2010). Region Hovedstaden går lige som de øvrige steder i landet tilbage i forhold til 27 måneders overgang, dog mindre end flere andre steder i landet (fra 7,3% for 2009-årgangen til 6,0 % for 2010-årgangen). Tabel 4: Overgangsfrekvens fra EUD til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Studievalg København vil imidlertid igen i år rejse spørgsmålstegnet, om den gymnasiale periodisering FOR overgangsfrekvenser er anvendelige på EUD-området. Flertallet af unge med EUDbaggrund bruger deres uddannelse på arbejdsmarkedet som tiltænkt og får senere øje for at kompetenceudvikle sig via videregående uddannelse. Det ville derfor give bedre mening at se på fx 39 måneders, måske endda 51 måneders, overgangsfrekvens for erhvervsuddannelserne. 4. Lokale brugerundersøgelser og data 4.1 Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Studievalg København har i forbindelse med ny kontraktperiode pr. 1. august 2013 arbejdet intensivt med kvalitetssikring. Dette har bevirket, at flere brugerundersøgelser er sat i gang. På ungdomsuddannelserne har der i efteråret 2013 (som der også vil være i foråret 2014) været fokus på de kollektive obligatoriske arrangementer. Derfor er der gennemført e-survey-brugerundersøgelse ved arrangementet Plan og Handling for afgangselever. Af de næsten 700 besvarelser fremgår det bl.a., at 75% selv er klar til at handle videre på deres uddannelsesvalg, mens de sidste 25% har brug for yderligere hjælp for at komme videre herunder at tale med en studievalgsvejleder. I forbindelse med arrangementet Plan og Handling for afgangselever bliver der, ligesom de foregående år, screenet ved hjælp af en særlig e-survey for at finde de elever, der har yderligere behov for vejledning. Næsten afgangselever har svaret på denne survey. Elevernes svar giver som tillægsgevinst et unikt up-to-date indblik i de unges tanker om livet foran dem. Her skal særligt fremhæves et spørgsmål, de unge mennesker bliver stillet: Hvad er vigtigt for dig, når du tænker på din fremtid. Eleverne må ved dette spørgsmål sætte max. 3 krydser ved 15 svarmuligheder. Her svarede 37 % af eleverne (3.572 elever): At være sikker på job efter uddannelse. Når Produktivitetskommissionen i sin rapport om Uddannelse og Innovation i decem- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 6 af 12

7 ber 2013 konkluderer, at unge mennesker i høj grad vælger uddannelser uden fokus på arbejdsmarkedet, er et sådant svar fra eleverne interessant. Vi oplever faktisk, at eleverne er ret opmærksomme på hvilke job-åbninger og karriereveje den uddannelse/de uddannelser, de overvejer at søge, har. Studievalg København inddrager og understøtter allerede dette karriereperspektiv i vejledningen. 4.2 Centrets åbne vejledning Som en del af kvalitetssikringsarbejdet har Studievalg København gennemført brugerundersøgelser ved aktiviteterne i den åbne vejledning. I efteråret 2013 er det de bookede samtaler og de udbudte informationsmøder og workshops, som er blevet evalueret. De bookede samtaler har i 2013 været en ubetinget succes. Afsluttede samtaler/samtaleforløb i 2013 er alle blevet brugerevalueret. I tabel 5 nedenfor ses resultatet ved spørgsmålet fra undersøgelsen Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen? : Som det fremgår af tabel 5 er 27 personer Meget tilfreds og 12 Tilfreds. Ingen er Utilfreds eller Meget utilfreds. Studievalg København har ligeledes lavet brugerevaluering på de gennemførte informationsmøder og workshops i centret, se tabel 6. Deltagerne har 1-2 dage efter deltagelse i arrangement fået tilsendt et spørgeskema pr. mail og SMS, hvilket samlet set har resulteret i 30 besvarelser. Dette tal er i underkanten af det ønskede. Imidlertid viser de opnåede besvarelser en god tilfredshed med arrangementerne. 24 personer, eller 80 % af besvarelserne, er enten Meget godt eller Godt tilfreds med arrangementet. Kun 1 person har svaret Lidt godt, mens 5 personer har svaret Hverken/eller. Tabel 5: Spg.: Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen (Brugerundersøgelse bookede samtaler) Tabel 6: Spg.: Hvad er din samlede vurdering af vejledningsarrangementet (Brugerundersøgelse infomøder/workshops, den åbne vejledning) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 7 af 12

8 5. Vejledernes uddannelsesniveau Status på uddannelsesniveau pr. 31. december 2013 for Studievalg Københavns fastansatte vejledere er følgende: Ni vejledere opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav En vejleder er i gang med Master i vejledning og mangler et modul og afgangsprojektet. Pga. forestående barsel forventes uddannelsen gennemført forår 2015 To vejledere har via realkompetencevurdering (RKV) fået godkendt fem moduler i Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) og er nu klar til at lave afgangsprojekt, som gennemføres i foråret 2014 To vejledere har gennem RKV fået godkendt tre moduler i DUEK. Vejlederne er begge på barsel og gennemfører efter tilbagekomst resten af uddannelsen En vejleder har ikke formel vejlederuddannelse og afventer at kunne opfylde adgangskravene til enten DUEK eller Master i vejledning med forventet start i 2014 Centerchef og souschef afventer afklaring på RKV 6. Indsatsen på erhvervsuddannelserne På EUD-området er der stor efterspørgsel efter og tilfredshed med Studievalg Københavns ydelser. Der er i hele 2013 afholdt 203 arrangementer, hvilket er en stigning på næsten 10 % i forhold til Der deltog elever i oplæggene i 2013, hvilket er en stigning på godt 26 % i forhold til Herudover er der afviklet 258 individuelle samtaler med elever på skolerne, der har tilkendegivet, at de er yderligere interesserede i at vide, hvad deres muligheder er for videreuddannelse. Hertil kommer et antal elever, som indgår i det samlede tal for individuel vejledning i centrets åbne vejledning, hvor de tæller med sammen med unge og voksne med færdiggjort erhvervsuddannelse. Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg København nøje oplæggene til erhvervsuddannelserne, så de er målrettet til indgangen eller hovedforløbets retning. Oplæggene er bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vejledningsteoretisk en høj grad af karriereorientering og eleverne orienteres grundigt til det åbne uddannelsessystem. Kvaliteten af Studievalg Københavns arbejde bekræftes løbende på skolerne, hvor lærernes feedback på vejlederens kompetencer samt indhold og afvikling af oplæggene er meget positiv. 6.1 Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg København har fortsat et godt og formaliseret samarbejde med alle erhvervsskoler og erhvervsskoleafdelinger- store som små i Region Hovedstaden. Hver erhvervsskole har sin egen studievalgsvejleder tilknyttet. På langt de fleste skoler foregår en systematisk planlægning af vejledningsaktiviteter for et halvt eller et helt skoleår ad gangen. Kun med enkelte skoler har vi en kort planlægningshorisont. Resultatet af dette samarbejde kan ses i antallet af afholdte EUD-oplæg: Studievalg København kom i 2013 på besøg på 99 % af alle hovedforløbshold uanset skolens størrelse. 7. Samarbejdet med de gymnasiale skoler Samarbejdet med de gymnasiale skoler er godt. Skolerne deltager på tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende vis i planlægningen med at få Studievalg Københavns aktiviteter optimalt ind i skoleplanen. Der har i hele 2013 været aftalt skemaaktiviteter som 16 vejledere (13,5 årsværk) gennemførte. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 8 af 12

9 Overgangen til nyt koncept, som følge af ny kontrakt er forløbet helt som planlagt og forventet. Studievalg København er opmærksomme på skolernes forskelligheder, og i samarbejde med skolerne tilpasser Studievalg København konceptet, så det bedst passer til skolen. Dette giver variationer i rækkefølge og sammensætning af aktiviteter, men altid i overensstemmelse med ydelses- og løsningsbeskrivelsen ( kontrakten ). Studievalg København vil gerne fortsætte med denne individuelle tilpasning, så eleverne rammes bedst muligt på de(t) tidspunkt(er), hvor de er mest motiverede/har størst behov for vejledningen. Studievalg København har i 2013 fortsat udgivet nyhedsbrev med et stærkt fagligt fokus til de gymnasiale skoler. Et nyhedsbrev er produceret i 2013 med fokus på optagelsen Skolerne har i desværre meget forsinket - fået leveret optagelsestal for deres egne dimittender til de videregående uddannelser ved optagelsen Skolerne har manglet disse oplysninger i efteråret, hvor de afholder forældremøder for nystartede elever, så Studievalg København håber FIVU næste år kan levere disse primo oktober. 8. Udvidet behov Som allerede beskrevet under afsnittet om kontaktstatistik er andelen af vejledningsaktiviteter med personer med udvidet behov steget betragteligt i Det gælder både for antallet af individuelle aktiviteter og gruppevejledninger. Studievalg København formår at finde og vejlede - de elever, der har behov for en særlig indsats for at blive i stand til at vælge videregående uddannelse. 8.1 Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Studievalg København har også i 2013 brugt e-surveys som en sikker og grundig metode til at spotte elever med udvidet behov. Ved at benytte denne digitale tilgang på de klassebaserede arrangementer Valgproces og Plan og Handling, og lade hver enkelt elev svare på centrale spørgsmål, skaber Studievalg København en unik mulighed for at finde de elever, der har mest behov for vejledning ud over de kollektive arrangementer. Ved disse arrangementer opnår vi en besvarelsesprocent på 75% af samtlige elever på årgangen, dvs. det er de færreste af de tilstedeværende elever, der ikke besvarer spørgeskemaet. Studievalg København har to tilbud til elever med udvidet behov: gruppevejledning og/eller individuelle samtaler. De individuelle samtaler er velfungerende og har været en stor succes. En stor del af de inviterede elever møder op, og Studievalg København oplever ved disse samtaler særligt for 2.g og 1.hf elever at elever, som med stor sandsynlighed ellers ikke ville have opsøgt Studievalg København, dukker op. Det drejer sig særligt om elever med utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger og lave karakterer samt elever med uddannelsesfremmed baggrund. Hvad angår gruppevejledning er der et ringe fremmøde, jf. afsnit Ud over den digitale tilgang til at finde elever med udvidet behov, er samarbejdet med vejledere på de enkelte skoler også en vigtig metode til at finde de elever, der har et særligt behov for vejledning i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv. 8.2 Indsatsen, erfaringer og metoder i centret I den åbne vejledning har Studievalg København åbent hver mandag og torsdag fra Profilen på de vejledningssøgende, som møder op, har ændret sig siden flytningen fra København K til Nørrebro. Det er nu mere komplekse problemstillinger de vejledningssøgende har, og det er en stor faglig tilfredsstillelse at betjene den nye type vejledningssøgende, som udtrykker stor tilfredshed med vejledningen. Tilbuddet om længere, forhåndsaftalte samtaler ( Bookede samtaler ) på op til 45 minutters varighed med mulighed for at aftale yderligere samtaler, hvis der er brug for det, har Studievalg Køben- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 9 af 12

10 havn fortsat. Disse samtaler er et unikt og enestående tilbud til vejledningssøgende, der har særligt komplicerede problemstillinger, og som der ellers ikke har eksisteret et vejledningstilbud til, når det drejer sig om at vælge videregående uddannelse. De vejledte har været: Unge og voksne studieskiftere ofte med lavt selvværd eller ondt i sjælen Unge og voksne, der en del af det sociale system Udlændinge, som ikke kan gennemskue det danske uddannelsessystem Unge og voksne med uddannelsesfremmed baggrund og manglende beslutningskompetence 9. IT-baseret vejledning Gode, dynamiske og let forståelige IT baserede værktøjer er i Studievalg Københavns optik essentielle når de fleste borgere/uddannelsessøgende (jf. vejledningsloven og studievalgsbekendtgørelsen) skal kunne klare sig selv med i forhold til valg af og søgning på videregående uddannelse. Studievalg København har også i 2013 arbejdet på at integrere IT og andre værktøjer i vejledningen, så elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres til og/eller oplæres i at bruge IT. 9.1 Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) UddannelsesGuiden og dens funktionaliteter er dybt indarbejdet i den vejledning, som Studievalg København udfører både i arrangementerne på ungdomsuddannelserne og i den vejledning, der foregår i den åbne vejledning i centret. Det betyder, at elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres og/eller oplæres i at bruge ug.dk. Såvel de egentlige afklaringsværktøjer i forhold til videregående uddannelser (som fx Studievælgeren og Jobkompasset) og den mere informationsmæssige del af portalen (som fx artiklerne om de enkelte uddannelser og jobhistorierne) er alle særdeles brugbare elementer i forhold til arbejdet med at blive afklaret på sit uddannelsesvalg. Afklaringsværktøjer på forsiden af ug.dk kan virke uoverskuelige for brugeren, så vi ser frem til et re-design i forbindelse med lancering af ug3.0 i august Studievalg København mener fortsat, at studievalgscentrene er gemt for langt væk på ug.dk. Det er næsten nødvendigt at vide, hvor studievalgscentrene er placeret, ellers finder den vejledingssøgende dem aldrig i modsætning til evejledning, som bl.a. har en stor reklameboks på forsiden af ug.dk og på mange undersider. Vi regner med, at dette løses i ug3.0. Vi ser frem til værktøjet Adgangskortet som skal afløse Adgangsnøglen. 9.2 Brug af andre sites og IT redskaber Studievalg København bruger andre sites og IT-redskaber. I vejledningen drejer det sig om uddannelsesinstitutionernes og når det giver mening at inddrage karriereperspektiver i vejledningen - brancheorganisationers hjemmesider, men også andre hjemmesider bruges hyppigt, fx Gribverden.dk. IT-redskabet U-base tidsbestilling fra Aarhus Universitet bruges med de ulemper dette program har med stor succes til vejledningssøgendes bestilling af tid til individuel vejledning og gruppevejledning i centret. Ulemperne er dels den noget omstændelige og tidskrævende administrative arbejdsgang og især at data ikke kan integreres i Excel eller anden software, så der kan laves statistiske analyser. Spørgeskemaundersøgelser i Inquisite benyttes i med stor tilfredshed. Studievalg København har i 2013 gennemført syv forskellige undersøgelser lige fra screeningundersøgelser af gymnasieelever til forskellige brugerundersøgelser. Systemet er meget tilfredsstillende i forhold til lynhurtigt at få brugbar statistik. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 10 af 12

11 Studievalg København har i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen for nuværende kontraktperiode arbejdet med Studievalg København på Facebook, som implementeres primo januar Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Samarbejdet med evejledning var i 2013 fortsat fint. Studievalg København har en kontaktperson i evejledning, så kommunikationsvejen er klar. Studievalg København er repræsenteret ved de møder og faglige sammenkomster evejledning inviterer til. Studievalg København inviterer evejledning til forskellige aktiviteter son egentllig arrangeres internt og /eller med andre studievalgscentre, fx, besøg på Lunds Universitet, seminardag om udenlandske medicinuddannelser mv. evejlednings involvering i ug.dk er spændende og Studievalg København ser frem til et udvidet samarbejde med evejledning i Studievalg København og evejledning har i samarbejde lavet en fælles mundtlig præsentation for ledende medarbejdere og sagsbehandlere i FTF. Studievalg København gør i sin vejledning meget ud af at præsentere evejlednings tilbud og henvise hertil både på ungdomsuddannelserne og i den åbne vejledning. Studievalg København har mundtligt og skriftligt orienteret evejledning om de typer af aktiviteter, Studievalg København tilbyder i den åbne vejledning, herunder informationsmøder og workshops samt muligheden for at booke samtaler med vejledningssøgende med komplicerede problemstillinger. Studievalg København har endvidere givet evejledning mulighed for at booke vejledningssøgende direkte til disse aktiviteter (samtaler, workshops, informationsmøder). Det er fortsat Studievalg Københavns opfattelse, at evejledning ikke er tilstrækkelig opmærksom på at henvise vejledningssøgende systematisk til Studievalg Københavns tilbud. Dette opleves som utilfredsstillende for Studievalg København. Studievalg har i 2013 også samarbejdet med: Job og uddannelse i Øresundsregionen om netværksdannelse med svenske vejledere UU-centre: o Deltagelse i vejledningen på forældreaftenerne på to uddannelsesmesser arrangeret af to forskellige UU-center-konstellationer, hvor der var forældreadgang o Oplæg på UU Hillerød-Halsnæs forældreaftener om mulighederne for at nå videregående uddannelse både via EUD og gymnasial uddannelse o Afholdt orienteringsmøde for nyansatte i UU-Nord om Studievalgs opgaver Oplæg for FTF-repræsentanter om studievejledningsmuligheder i DK for foreningens medlemmer i samarbejde med evejledning Forsvarets rekrutteringstjeneste: Oplæg om unge og deres forestillinger om uddannelsesvalg Uddannelsesinstitutioner: o o Uddannelsesbesøg på KEA og Mediehøjskolen Besøg fra CBS og Metropol på vejledermøde i centret vedr. efter- og videreuddannelsesprogrammer. Fokus var masterprogrammer (CBS) og Akademiuddannelserne (Metropol), begge dele som led i udvikling af Studievalg Københavns karrierevejledning o Besøg på Lunds Universitet for alle Studievalg Københavns alle vejledere Virksomhedsbesøg i produktionsfirma (møbler) Vejledning i udlandet: o Vejledning af danske elever i franske gymnasier i Paris via den danske kirke (i Paris) o Uddannelsesmesse i Thorshavn Oplæg om optagelse 2013 på UCC s tværfaglige fyraften-møderække Region Hovedstaden om 3-årigt projekt om Ufokuserede unge. Projektet har to dele; indsatser for elever i gymnasiet, som ikke har tanker om deres fremtid, hvor indsatsen skal inddrage AT, lærerne og Studievalgs vejledere samt indsatser for unge uden for (efter) gymnasiet, som ikke er kommet i gang, hvor Studievalg er tiltænkt en betydelig rolle. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 11 af 12

12 Møde med LO om Studievalg Danmarks vejledning, med særligt fokus på vejledning af unge med erhvervsuddannelse Oplæg for udenlandske vejledere (for FIVU) Oplæg på seminaret Vejledning med globalt udsyn (FIVU) Afslutning af Nordplus Horisontal-projektet Nordisk vejledning Afholdt et internationalt vejlederseminar i Zürich (COMENIUS) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 12 af 12

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere