De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33"

Transkript

1 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne beretning afgives til bestyrelsen for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i henhold til artikel 14, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 ( 1 ). BEMÆRKNINGER OM DE VÆSENTLIGSTE RESULTATER AF REVISIONEN AF GENNEMFØRELSEN AF OVERSÆT- TELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS OR- GANERS BUDGET FOR REGNSKABSÅRET, DER AFSLUT- TEDES PR. DECEMBER Retten har revideret regnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december Direktøren er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Dette indebærer, at direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet ( 2 ) i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for centret, og som er fastsat i artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94. Revisionsretten skal i henhold til artikel 188 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet. Budgetregnskabet og det almindelige regnskab 1.5. Selv om 1997 er centrets tredje regnskabsår (dvs. to regnskabsår er afsluttet), føres regnskabet stadig på regneark og ikke ved hjælp af passende regnskabssoftware. I beretningen om de to foregående regnskabsår ( 3 ) kritiserede Retten brugen af regneark Centret kan kun beregne de faktiske omkostninger ved de tjenesteydelser, centret leverer til brugerorganerne, ved at anvende et analytisk regnskabssystem Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte internationale revisionsnormer og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Revisionen omfattede regnskabsregistreringerne og andre revisionshandlinger, der skønnedes nødvendige under de givne omstændigheder. Revisionen gav Retten et rimeligt grundlag for nedenstående erklæring Revisionen gav Retten rimelig sikkerhed for, at regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 1997, er rigtigt og de underliggende transaktioner som helhed betraget lovlige og formelt rigtige. ( 1 ) EFT L 314 af , s. 1. ( 2 ) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 er regnskabet over centrets indtægter og udgifter i regnskabsåret 1997 opstillet den 25. februar 1998 og sendt til Kommissionen, bestyrelsen og Revisionsretten. Retten modtog regnskaberne den 3. marts I tabellerne vedføjet som bilag til denne beretning vises regnskabet i oversigtsform. Aftaler med Kommissionen 1.7. I 1996 og 1997 indgik centret en aftale med Kommissionen om de oversættelser, som normalt skulle have været oversat af centret, men i stedet blev overdraget til Kommissionens oversættelsesafdeling. Omkostningerne ved tjenesteydelserne leveret i denne forbindelse blev dækket over centrets budget og udgjorde 0,4 mio. ECU for 1996 og 0,2 mio. ECU for 1997 (i dette beløb indgår 0,06 mio. ECU, der vedrører andet arbejde end oversættelsesarbejde, såsom terminologiarbejde og standardisering) Under tidligere aftaler var faktureringen baseret på andre kriterier end dem, der blev anvendt ved revisionen af det udførte arbejde (dage i stedet for sider). Derfor kan Retten ikke udtale sig om, hvorvidt de angivne beløb er berettigede. Retten har endvidere ikke kunnet få en forklaring på, hvorfor nettoprisen for en oversat side var 36 ECU i 1996 og 82 ECU i Endvidere har centret ikke kunnet forelægge fyldestgørende bilag for de ( 3 ) EFT C 393 af , s. 47.

2 C 406/ ,06 mio. ECU, der er brugt til terminologiarbejde og standardisering. Gennemførelsesbestemmelser til de finansielle bestemmelser Budget 1.9. Der er kun brugt 58 %, eller 0,89 mio. ECU, af de automatisk fremførte bevillinger fra regnskabsåret En meget høj procentdel af de fremførte bevillinger bortfalder dermed, og det skyldes, at der blev fremført 0,65 mio. ECU, som ikke vedrørte bestemte forpligtelser I 1997 udgjorde betalingerne kun 57,1 % af regnskabsårets bevillinger (eller 9,92 mio. ECU), 30,3 % af disse bevillinger er fremført automatisk til regnskabsåret 1998, og 12,6 % er bortfaldet Ifølge artikel 13 i centrets finansielle bestemmelser skal centret offentliggøre budgettet i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Dette er ikke sket Da Rettens revision fandt sted (i marts 1998), havde centret stadig ikke vedtaget gennemførelsesbestemmelserne til de finansielle bestemmelser, som trådte i kraft i september Bygningen Siden april 1997 har centret haft til huse i kontorer, som den luxembourgske regering har stillet til rådighed. Der foreligger stadig ikke en skriftlig aftale om betingelserne for brugen af disse kontorer. Regnskabsårets saldo I strid med bestemmelserne i artikel 32 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget har centret ikke opført saldiene for hvert af de tidligere regnskabsår på budgettet for det følgende regnskabsår. Vedtaget af Revisionsretten på mødet i Luxembourg den 29. oktober På Revisionsrettens vegne Bernhard FRIEDMANN Formand

3 C 406/35 Tabel 1 Balance pr. 31. december 1996 og 1997 (1 000 ECU) Aktiver Anlægsaktiver Anlæg og inventar 71 9 Edb-materiel 156 Immaterielle anlægsaktiver 48 8 Subtotal Passiver Anlægskapital Egenkapital Regnskabsårets saldo Subtotal Omsætningsaktiver Bidrag fra organer Diverse debitorer 7 Subtotal Likvide beholdninger Anfordringsindskud i bank Forskudsforvaltning Subtotal Kortfristet gæld Automatisk fremførte bevillinger Diverse kreditorer Saldo bidrag fra organer Bevillinger til genanvendelse 3 Subtotal Aktiver i alt Passiver i alt Kilde: Revisionsretten på grundlag af centrets tal.

4 C 406/ Tabel 2 Regnskabsårets saldo i 1996 og 1997 (1 000 ECU) Indtægter Tilskud fra Kommissionen 300 Diverse indtægter Egne indtægter Indtægter i alt Udgifter Personale Afsnit I Betalinger Fremførte bevillinger Ejendomme, materiel mv. Afsnit II Betalinger Fremførte bevillinger Udgifter i alt Regnskabsårets resultat Resultat fremført fra foregående regnskabsår Fremførte bevillinger, der er bortfaldet Kursdifference (9) (10) Kilde: Revisionsretten på grundlag af centrets tal. Regnskabsårets saldo

5 C 406/37 OVERSÆTTELSESCENTRETS SVAR Budgetregnskabet og det generelle regnskab 1.5. Som nævnt i svaret til beretningen om de hidtidige regnskabsår har centret altid været af den opfattelse, at det anvendte programmel til budgetregnskabet er uegnet til formålet. Centret er sammen med andre agenturer blevet enige om at oprette en koordineringsgruppe, der skal stå for installation og support af SI 2. Aftalen er blevet positivt modtaget af de kompetente myndigheder. Centret foretog i juni en undersøgelse af installationen af SI 2 for at kunne komme i gang så hurtigt som muligt. Det forventes, at testversionen vil være til rådighed den første uge i november Centret er fuldt ud klar over, at det er yderst vigtigt at have et effektivt driftsbogholderisystem. Det er meningen, at der i SI 2 skal integreres moduler til driftsbogholderiet og det formålsbestemte regnskab. I løbet af 1998 har centret anvendt Excel-programmel til de formålsbestemte beregninger. 1.9 og På grund af det store antal freelanceoversættelser og de svagheder, der var både i Excel-bogholderisystemet og opfølgningssystemet til oversættelserne, var der problemer med at fastsætte beløbet på de bestillingssedler, der ved slutningen af regnskabsåret 1997 var på igangværende oversættelser. For at løse dette problem har centret oprettet en database til opfølgning af de oversættelser, der udføres i 1998, og har påbegyndt installationen af SI 2 for at kunne råde over de nødvendige værktøjer til at udføre en korrekt beregning ved regnskabsårets afslutning Den relativt høje omkostning i forbindelse med offentliggørelsen af budgettet i De Europæiske Fællesskabers Tidende har fået centret til i samarbejde med fire andre agenturer at forhandle en aftale i hus med Publikationskontoret, der skal stå for en fælles offentliggørelse af budgetterne. Forhandlingen er stadig i gang, hvad angår budgettet for Europa-Parlamentet har foreslået, at budgetterne offentliggøres via Internet efter forudgående publikation af en meddelelse i EF-Tidende, hvor der henvises til webstedet. Finansforordningens gennemførelsesbestemmelser Aftaler med Kommissionen 1.8. Det var Kommissionens valg, at faktureringen skulle ske i dage. Valget begrundedes med, at de ydelser, Kommissionen yder centret, ikke kun består af oversættelse af dokumenter, men også af terminologisk bistand, standardiseringsbistand, benyttelse af databaser, osv. Centret vil forsøge af nå frem til en aftale med Kommissionen, således at der i fremtiden opstilles mere detaljerede bilag for disse ydelser, selv om de dertil hørende beløb er faldende (0,4 mio. ECU i 1996, 0,2 mio. ECU i 1997, 0,45 mio. ECU i 1998) Udkastet til gennemførelsesbestemmelser for finansforordningen er forelagt finansinspektøren til udtalelse. I tilfælde af en positiv udtalelse sættes udkastet på bestyrelsesmødets dagsorden den 26. oktober 1998 til vedtagelse. Lokaler Centret er i færd med af færdiggøre et udkast til aftale om lokaler og sikkerhed, som vil blive forelagt de luxembourgske myndigheder. Budget Saldo for regnskabsåret Centrets finansforordning indeholder ikke en mulighed for at opføre saldi fra foregående regnskabsår i efterfølgende budgetter. Centret vil undersøge, om det er muligt at ændre finansordningen, således at denne mulighed opstår.

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Moderniseringen af EU s regnskaber

Moderniseringen af EU s regnskaber Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT?

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? 2012 ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 25 ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? DA Særberetning

Læs mere