Juni Skatteministeriet, Departementet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet"

Transkript

1 Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen er udarbejdet med udgangspunkt i de bogførte indtægter på statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsens SKS-system. Størstedelen heraf opkræves af SKAT, men en del af tinglysningsafgiften (konto 38.16) og størstedelen af bo- og gaveafgiften (konto ) opkræves af Domstolsstyrelsen. Endvidere opkræver Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet en del af bødeet på konto Opbygningen af listen følger Finanslovens kontonummersystem. Visse mindre konti er slået sammen, mens der for større kontis vedkommende er foretaget opdelinger af et på underposter. Det drejer sig f.eks. om personskatterne, momsen og visse punktafgifter. Af hensyn til sammenligneligheden er indtægterne angivet for den pågældende måned og for året til dato, ligesom de tilsvarende oplysninger er anført for det foregående år. Fra og med 2009 er det i forbindelse med oplysningerne om indtægterne for året til dato for de enkelte konti anført hvor stor en procentandel af årets indtægter, der nu er kommet ind. For det foregående år opgøres procentandelen i forhold til regnskabstallet på statsregnskabet, mens den for det aktuelle år måles i forhold til indtægtsskønnet fra den seneste konjunkturvurdering. Konjunkturvurderingerne finder normalt sted i maj, august og december. Udgangspunktet for bogføringen af indtægterne på statsregnskabet er tilsvarsprincippet, som indebærer, at indtægterne bogføres, når der foreligger et krav om betaling. Det er således uden betydning, om betaling rent faktisk finder sted, eller der fremkommer en restance. Såfremt en restance ikke kan inddrives, bliver den afskrevet som uerholdelig og udgiftsført på regnskabet. Der er for en lang række konti oprettet afskrivningskonti, således at det af regnskabet og af indtægtslisten fremgår, i hvilket omfang restancer må afskrives. Indtægtslisterne tilsendes Folketinget og er endvidere tilgængelige på hvor det tillige er muligt at downloade tallene som regneark. De enkelte beløb er afrundet til hele millioner kr., hvorfor underposter ikke nødvendigvis summerer til totaler. 1

2 Særlige forhold juni 2015: 1. Diverse afskrivningskonti På samme måde som det var aftalt med Moderniseringsstyrelsen ved regnskabsafslutningen af finansåret 2013, er der i december 2014 og i supplementsperioden 2014 ekstraordinært regnskabsmæssigt slettet en række krav i afsluttede bosager og objektivt forældede restancer. Disse regnskabsmæssige afskrivninger er tilbageført primo januar 2015 med henblik på at blive afskrevet på normal vis i de første måneder af Tilbageførslen medfører, at en række afskrivningskonti udviser en indtægt i stedet for en udgift i januar I forbindelse med den normale afskrivning i de kommende måneder, vil afskrivningerne være for store, indtil de tilbageførte afskrivninger igen er afskrevet på normal vis. Forholdet omfatter primært afskrivninger af personskat, selskabsskat, moms og renter, i alt ca. 1,1 mia. kr. 2. Pensionsafkastskat I et på ca. 54,7 mia. kr. fra pensionsafkastskatten ult. juni 2015 indgår 1,1 mia. kr. (opgjort pr. 28/6-2015), hvor SKAT har modtaget indbetalingerne, men ikke har indtægtsført beløbet på statsregnskabet, da der endnu ikke er indsendt angivelser i tilknytning hertil. 3. Merværdiafgift Behandlingen af en fejlangivelse for en enkelt debitor i september 2014 har medført en fejl i fordelingen af momsindtægterne på angivelsesformerne i henholdsvis september 2014 og februar For 2014 er fejlen rettet i Excel dokumentet (link). Det drejer sig om indtægterne fra henholdsvis halvårsafregning (positiv angivelse) og fra månedsafregning (positiv angivelse) for september måned. Rettelsen påvirker opgørelsen af indtægterne for året til dato i september og året ud. Fejlen er rettet i februar Denne rettelse påvirker halvårsafregning (negativ angivelse) og månedsafregning (positiv angivelse) for februar og heraf optjent til dato. Ændringen medfører herudover at opgørelsen af indtægterne i procent af årets er justeret. Der er sket rettelse af Excel-dokumentet vedrørende 2015 (link), mens indtægtslisterne for februar og marts 2015 ikke er korrigerede. Fejlen påvirker ikke tallene for de samlede momsindtægter. 4. Tobaksafgift Med en Aftale om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet pr. 1. januar Finansårsvirkningen på denne konto er skønnet til ca. 45 mio. kr. i Fordelingen af de forventede (november 2014 tobaksafgiftsindtægter har hidtil ikke taget korrekt højde for denne lovændring. Fejlen er rettet fra april Denne rettelse medfører at opgørelsen af indtægterne i procent af årets (november 2

3 2014 er justeret. Der er sket rettelse af Excel-dokumentet vedrørende 2015 (link), mens indtægtslisterne for januar, februar og marts 2015 ikke er korrigerede. 5. Mineralvandsafgift Afgiften for mineralvand blev afskaffet med virkning fra 1. januar Eventuelle efterposteringer vedrørende den ophævede mineralvandsafgift vil indgå på kontoen for ophævede afgifter ( / ). Derfor fremgår afgiften for mineralvand ikke på indtægtslisten fra og med maj

4 Udgiftsbudgettet: 38 Skatter og Afgifter Nettotal ,97 50,19 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue Børne- og ungeydelse ,97 50,19 Indtægtsbudgettet: Nettotal ,96 53,28 Udgift ,08 44,74 Indtægt ,71 53,25 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue Personskatter ,07 47, Selskabsskatter mv ,78 47, Pensionsafkastskat ,02 100, Tinglysningsafgift mv ,42 53, Øvrige skatter ,93 78,15 Told- og forbrugsafgifter Merværdiafgift ,05 50, Energiafgifter mv ,72 50, Afgifter vedr. motorkøretøjer ,91 50, Miljøafgifter ,02 52, Afgifter på spil mv ,11 52, Øvrige punktafgifter ,40 51,24 Lønsumsafgift Lønsumsafgift ,13 50,99 Arbejdsskadeafgift Arbejdsskadeafgift ,00 0,00 Renteindtægter mv Renteindtægter mv ,20 125,47 Overførsler til andre paragrafer Overførsler til andre paragrafer ,34 48,87 Skatter og Afgifter på 38 i alt ,89 53,35 4

5 38.11 Specifikation af Personskatter Indkomstskat mv. af personer ,38 48,32 Heraf: A - skat ,76 50,37 Arbejdsmarkedsbidrag løn ,09 49,44 Arbejdsmarkedsbidrag pensionsindb ,91 4,74 Udbytteskat ,83 127,99 55-beløb ,28 37,99 B-skat mv ,41 46,52 Frivillige indbetalinger ,71 50,40 Restskat ,70 27,26 Overskydende skat ,53 91,57 Grøn check overf ,20 52,91 Pensionsbeskatning ,13 38,71 Andre skatter m.v ,03 123, Afskrivning, personskatter ,25-9, Grøn check ,20 52, Afregning til kom., personskatter ,17 50, Nettooverførsler til Sverige vedr. grænsegængere ,00 0, Kompensationsbeløb til Grønland ,00 100, Personskatter i alt ,02 47, Afgift af dødsboer og gaver i alt ,87 54,17 11 Personskatter i alt ,07 47, Specifikation af Selskabsskatter mv Indkomstskat af selskaber ,75 43, Afskrivning, selskabsskat ,23-5, Afregning til kommuner, selskabsskat mv ,28 50, Selskabsskat i alt ,70 43, Kulbrinteskat ,89 61,38 13 Selskabsskatter mv. i alt ,78 47,08 5

6 38.16 Specifikation af Tinglysningsafgift mv Tinglysningsafgift mv ,42 53,02 Heraf Skadesforsikringsafgift ,97 60,91 Tinglysningsafgift ,20 52, Specifikation af Merværdiafgift Merværdiafgift ,24 50,34 Heraf: Månedsafregning pos. ang ,55 51,32 neg. ang ,09 51,89 Kvartalsafregning pos. ang ,77 50,55 neg. ang ,41 50,11 Halvårsafregning pos. ang ,29 51,24 neg. ang ,65 49,33 Kreditbegrænsning pos. ang ,20 49,11 neg. ang ,85 47,66 Moms FF ,01 46,71 Import-Moms og Andet ,47 78, Afskrivninger ,73-8,59 21 Merværdiafgift i alt ,05 50,91 6

7 38.22 Specifikation af Energiafgifter mv Afgift af stenkul mv ,21 61, Afskrivninger afgift af stenkul mv , Afgift af elektricitet ,42 48, Afskrivninger elafgift , Afgift af naturgas ,93 54, Afgifter på stenkul, el og gas mv. i alt ,00 51, Afgift af olieprodukter ,81 49, Benzinafgifter ,81 47,88 22 Energiafgifter mv. i alt ,72 50, Specifikation af Afgifter vedr. motorkøretøjer Vægtafgift ( grøn ejerafgift ) ,21 50, Registreringsafgift ,83 50, Ansvarsforsikring ,42 58, Afgift af vejbenyttelse ,26 51,83 23 Afgifter vedr. motorkøretøjer i alt ,91 50,87 7

8 38.24 Specifikation af Miljøafgifter CO2 - afgift ,04 50, Afskrivninger CO2-afgift ,00-0, NOx - afgift ,44 52, SO2 - afgift ,19 50, Afgift af visse detailsalgspakninger (emballageafgift) ,66 49, Afskr., afgift af visse detailsalgspakninger ,17-5, Afgift vedr. CFC ,43 35, Afgift af klorerede opløsningsmidler mv , Afgift af bekæmpelsesmidler ,36 77, Afgift af affald ,45 27, /61 Afgift af råstofmaterialer ,83 47, Afgift af spildevand ,73 42, Afgift af ledningsført vand ,81 54, Afgift af NI/CD batterier ,86 16, Afgift af PVC og phathalater ,23 48, Afgift af kvælstof ,02 69, Afgift af mineralsk fosfor ,71 50, Miljøafgifter i alt ,02 52, Specifikation af Afgifter på spil mv /11 Afgift af spil ved væddeløb ,03 45, Afgift af gevinster ved lotterispil mv ,87 55, Kasinoafgift ,65 50, Afgift af spilleautomater ,49 50, Afgift af væddemål ,32 49, Afgift af online kasino ,91 59, Det Danske Klasselotteri A/S ,19 49, Afgifter af spil mv. i alt ,11 52,18 8

9 38.28 Specifikation af Øvrige punktafgifter (maj /11 Afgift af spiritus ,17 48, /21 Afgift af vin ,27 49, /31 Afgift af øl ,86 44, /41 Tillægsafgift af alkoholsodavand ,93 42, Afgift på spiritus, vin og øl i alt ,68 47,65 Afgift af cigaretter mv ,42 54,12 Afgift af cigarer mv ,76 79,49 Afgift af pibetobak mv ,73 51, Tobaksafgift i alt ,85 54, /11 Afgift af chokolade mv ,66 49, /21 Afgift af konsumis ,94 43, Afgift på chokolade og konsumis i alt ,66 48,65 Afgift af cigaretpapir mv ,41 38,88 Afgift af glødelamper mv ,03 42,22 Afgift af kaffe mv ,63 46,39 Afgift af te mv ,74 51, Lov om forskellige forbrugsafgifter i alt ,26 44, Øvrige afgifter ,99 49, Afskrivninger mv ,57 67,33 9

10 38.61 Specifikation af Renteindtægter mv Renteindtægt vedr. restancer ,61 74, Afskrivninger, restancer ,33-6, Rentegodtgørelse til personer mv ,26 50, Renter ved forhøjelse af skatteansætt., personer ,99 31, Rentegodtgørelse til selskaber mv ,27 104, Renter ved forhøjelse af skatteansætt., selskaber ,53 77,22 61 Renteindtægter mv. i alt ,20 125,47 Heraf: Indtægtsbevillinger ,81 71,65 Udgiftsbevillinger ,08 44,74 I alt ,20 125,47 10

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v.

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere