Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø"

Transkript

1 Ejendomsmæssig forundersøgelse ved Slivsø Indhold: Indledning Beskrivelse af projektområdet Lodsejerønsker Puljejord Jordfordeling Prisvurdering Værdien af projektarealerne efter projektgennemførelse Projektgennemførlighed Forhold som skal afklares Konklusion Bilag: 3 stk. kortbilag Fødevareministeriet Strukturdirektoratet Allégade Tønder

2 Indledning Denne rapport er en ejendomsmæssig forundersøgelse til VMPII projektet Slivsø i Sønderjyllands Amt. Sønderjyllands Amt har ønsket, at der i forbindelse med forundersøgelsen, blev lagt ekstra vægt på redegørelsen om jordfordelingsmulighederne. Den ekstra jordfordelingsredegørelse er indarbejdet i rapporten. Aftalegrundlaget for forundersøgelsen er beskrevet i "Aftaleformular for aftale om rådgivning og bistand". Sønderjyllands Amt har overfor Strukturdirektoratet defineret projektet som beskrevet i "Slivsø Teknisk notat om forundersøgelser og fremtidige muligheder, juni 1998" og ved kortbilag med ændring af projektområdets udstrækning. Det er ligeledes defineret, at projektet ønskes gennemført som et erhvervelsesprojekt, hvor det som udgangspunkt er en offentlig eller halvoffentlig myndighed, der skal eje arealerne efter projektgennemførelse. Bjarne Lanng fra Strukturdirektoratet i Tønder har med deltagelse af Ole Ottosen fra Sønderjyllands Amt i oktober 1999 gennemført interviews med områdets lodsejere. Interviewene er foretaget ved personlige møder, heraf dog en del som telefoninterviews. Lodsejerne, som er blevet kontaktet, er enten lodsejere i projektområdet eller lodsejere som er interessante i forbindelse med evt. opkøb af puljejord eller efterfølgende jordfordeling. Beskrivelse af projektområdet Projektområdet ligger ved Hoptrup mellem Haderslev og Aabenrå, og det afgrænses af kraftige skråninger mod nord og syd, af Hoptrup by mod vest, samt af en evt. kommende nyetableret jorddæmning mod øst. Ca. 3 km nordøst for projektområdet ligger landsbyen Sønder Vilstrup. Landsbyerne Diernæs og Sønderballe er beliggende hhv. ca. 1 og 3 km syd for projektområdet. Området Brærå findes ca. 0,5 km nord for projektområdet. På kortbilag 1 er områdets ejendomme indtegnet med en topografisk baggrund. Der er i alt ca. 161,5 ha i projektområdet, heraf er ca. 148 ha landbrugsjord og resten ca. 13,5 ha er veje, grøfte, dæmninger mm. Landbrugsarealerne i Slivsø ejes af 28 ejendomme fordelt på 26 bedrifter. Lodsejeren med mest jord i Slivsøen ejer ca. 22 ha, og det gennemsnitlige antal hektar pr. bedrift er ca. 5,7 ha. Den Sønderjyske Jordfond / Strukturdirektoratet ejer i alt ca. 20,5 ha i projektområdet. Arealerne i projektområdet er fortrinsvis ejet af de omkringliggende landbrugsejendomme. Der er dog ca. 14,50 ha frijord i projektområdet, hvoraf ca. 3 ha er i egentligt fjerneje. Omkring Slivsø-området findes der enkelte store svineproducenter og flere mellemstore landbrugsejendomme, men der er kun enkelte malkekvægsbesætninger i området. Der er generelt stor efterspørgsel på suppleringsjord, og på enkelte bedrifter er der harmoniproblemer. 2

3 I forbindelse med en teknisk forundersøgelse må der forventes en nærmere præcisering af udstrækningen og anvendelse af randzonerne og søarealerne. Ved gennemførelse af denne ejendomsmæssige forundersøgelse vurderes det, at det metodemæssigt er fuldt tilstrækkeligt at forudsætte, at hele projektarealet bliver vanddækket, og tilstødende arealer ikke påvirkes af projektet. Arealerne i Slivsøen er fortrinsvist omdriftsarealer, hvoraf en del henligger i flerårig brak. Arealanvendelsen ses af kortbilag 2. Lodsejerønsker I forundersøgelsen er de enkelte lodsejere blevet spurgt om deres holdning til projektet og deres ønsker ved en evt. jordfordeling. Resultatet ses af nedenstående tabel. Bedrifter Størrelse Antal % ha % Sælgere 4 15,5 31,27 21 Ønsker erstatningsjord 17 65,5 80,57 54 Modstandere 3 11,5 32,52 22 Andet 2 7,5 3,74 3 I alt , Som det ses af ovenstående tabel og af kortbilag 3, er der 4 bedrifter som umiddelbart er interesseret i at sælge deres jord i projektområdet, heraf er Den Sønderjyske Jordfond / Strukturdirektoratet den største. 17 ud 26 er indstillet på at afstå jorden i projektområdet, såfremt der kan skaffes velbeliggende erstatningsjord. Kategorien "ønsker erstatningsjord" dækker over holdninger fra at erstatningsjord er et ufravigeligt krav, til at de ikke umiddelbart vil stå i vejen for projektgennemførelsen, hvis det viser sig, at der ikke kan skaffes velbeliggende erstatningsjord. For 2 af lodsejerne er en sikring af en rekreativ udnyttelse af en kommende sø af afgørende betydning, hvorfor de ikke umiddelbart er interesseret i at afstå jorden, men de er interesserede i at projektet gennemføres. Der er 3 bedrifter, som er modstandere af projektet. Modstanderne ønsker ikke at projektet gennemføres og vil ikke sælge projektjorden. Under forudsætning af at de får opfyldt deres krav og ønsker er der samlet set 23 ud af 26 bedrifter, som er indforstået med, at projektet gennemføres og 3 ud af 26 bedrifter der er modstandere af en projektgennemførelse. De 23 bedrifter, der er indforstået med projektgennemførelsen, har tilsammen 115,58 ha, og de 3 modstandere har tilsammen 32,52 ha i projektområdet. De 3 modstandere udgør således 11,5% af bedrifterne, men ejer 22% af projektarealerne. 3

4 Puljejord Den Sønderjyske Jordfond og Strukturdirektoratet ejer tilsammen pr. den 1. november ca. 130 ha jord i Slivsø-området, heraf er ca. 20 ha projektjord og ca.110 ha er puljejord. Umiddelbart er der tilstrækkelig med erstatningsjord til at kompensere bedrifterne, der ønsker erstatningsjord. Af kortbilag 1 ses det imidlertid, at puljejorden hovedsageligt er beliggende syd for projektområdet mens en væsentlig del af bedrifterne, som ønsker erstatningsjord, er beliggende ved Brærå og i Sønder Vilstrup. Disse bedrifter er det på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart mulig at tilbyde velbeliggende erstatningsjord. Opkøb af puljejord som kan flyttes til Brærå For at bedrifterne nord for projektområdet kan tilbydes velbeliggende erstatningsjord, skal der derfor købes yderlige puljejord ved Brærå og Sønder Vilstrup, ellers skal der ved jordfordeling flyttes puljejord fra syd for projektområdet til nord for projektområdet. Gennem forundersøgelsen har der vist sig en mulighed for, at Strukturdirektoratet kan opkøbe yderligere ca. 50 ha fra ejendommene lbnr. 30 og 45. Ejendommene lbnr. 33 og 34 ejes af samme ejer, som har en stor svineproduktion på ejendommen lbnr. 33. Lbnr. 34 er en bygningsløs ejendom på ca. 80 ha, og ejeren har tilkendegivet, at han umiddelbart er interesseret i at få flyttet hele eller en del af ejendommen lbnr. 34 hjem til ejendommen lbnr. 33. Med udgangspunkt i et opkøb af yderligere ca. 50 ha fra lbnr. 30 og 45, samt den tidligere erhvervede puljejord og jordfordeling, vurderes det at være en realistisk mulighed at skaffe ca. 80 ha puljejord ved Brærå. Strukturdirektoratet forventer, at købet af de ca. 50 ha kan gennemføres, da der er lavet foreløbige mundtlige aftaler med sælgerne. Jordfordeling I det følgende afsnit beskrives jordfordelingsmulighederne i de enkelte områder. Brærå I Brærå-området er der 4 bedrifter, heraf er 2 modstandere af projektet og 2 ønsker erstatningsjord. De to modstandere har tilsammen 26,07 ha, og de 2 som ønsker erstatningsjord har hhv. 1,01 og 7,62 ha i projektområdet. For at lodsejerne i Brærå kan tilbydes velbeliggende erstatningsjord, er det en forudsætning, at ovenstående flytning af puljejord kan realiseres. For de 2 bedrifter, som er modstandere af projektet, er arealerne i projektområdet særdeles godt arronderede, og derfor vurderes det, at det ikke er realistisk, at der kan tilbydes tilsvarende velarronderede arealer. Af ovenstående kan det konkluderes, at det er muligt at tilbyde alle Brærå bedrifterne velarronderede erstatningsarealerne, men samtidigt at det er meget usikkert, om de 2 modstanderbedrifter kan tilbydes ligeså velarronderede erstatningsarealer, som de arealer de har i projektområdet. Herudover forventes der at være tilstrækkelig 4

5 puljejord til at supplere bedrifterne med suppleringsønsker eller harmoniproblemer. Sønder Vilstrup Der er 7 lodsejere i Sønder Vilstrup, som har jord i projektområdet, heraf ønsker 5 erstatningsjord, og 2 er villige til at sælge. De 5 lodsejere, der ønsker erstatningsjord, har tilsammen ca. 20,5 ha. En af de 5 lodsejere ønsker at få erstatningsjorden sammenlagt med en ejendom i Lønt. Strukturdirektoratet ejer et anvendeligt areal i Lønt. For de resterende 4 er det på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart muligt at tilbyde erstatningsjord. Forundersøgelsen har imidlertid vist, at der med stor sandsynlighed kommer jord til salg i området. Såfremt der bliver gennemført en jordfordeling, vurderes det alligevel, at alle i Sønder Vilstrup området kan tilbydes velbeliggende erstatningsjord. Djernæs Der er 3 bedrifter i Djernæs, som har jord i projektområdet, heraf er en modstander. Herudover er der en ejendom, som har jord i området mellem en kommende dæmning og Bræråvej. Ved jordfordeling med udgangspunkt i den erhvervede puljejord vurderes det at være muligt at give alle en god arronderingsmæssig løsning. Herudover vurderes det endvidere at være muligt at supplere enkelte ejendomme med harmonibehov eller suppleringsønske. Sønderballe I Sønderballe er der 2 ejendomme, som tilsammen har ca. 7 ha jord i Slivsø. Den Sønderjyske Jordfond har ca. 20 ha jord i Sønderballe og begge ejendomme er positive overfor projektet og indstillet på at bytte med Jordfondens jord. Hoptrup I Hoptrup by er der 4 lodsejere, som tilsammen har 38,75 ha jord i projektområdet, og heraf ønsker 3 erstatningsjord. En lodsejer er meget interesseret i at sikre en ret til rekreativ udnyttelse af en kommende sø og ønsker i den forbindelse ikke at afstå hele arealet i projektområdet. Med udgangspunkt i den eksisterende puljejord og jordfordeling er der gode muligheder for at tilbyde lodsejerne velbeliggende erstatningsarealer. En af lodsejerne er evt. interesseret i at få tilbudt erstatningsjorden i Brærå-området. Hoptrup Mark Der er 2 lodsejer fra Hoptrup Mark, som har hhv. ca. 0,8 og 1,6 ha i projektområdet. Begge lodsejere ønsker erstatningsjord, hvilket for den ene vurderes at være mulig at tilbyde gennem jordfordeling. For den anden lodsejer er det mere usikker, om der kan tilbydes erstatningsjord. Slivsø mellem den kommende dæmning og Bræråvej Der er 4 ud af de 5 lodsejere, som har jord mellem en kommende dæmning og Bræråvej eller umiddelbart øst for Bræråvej, som er interesseret i at sælge jorden mod at få tilbudt erstatningsjord. Dette vurderes generelt at være muligt i en jordfordeling. Herved er der ca. 20 ha umiddelbart vest og øst for 5

6 Bræråvej, som kan anvendes til erstatning- eller suppleringsjord for områdets øvrige lodsejere. Andet Af projektarealer er der et enkelt frijordsareal, som er i fjerneje. Ejeren er interesseret i at sælge arealet. En lodsejer med ejendommens bygninger umiddebart syd for projektgrænsen ønsker i forbindelse med projektets realisering at få sikret en ret til rekreativ anvendelse af en kommende sø. I den forbindelse er lodsejeren ikke umiddelbart interesseret i at sælge arealerne. Prisvurdering Arealerne i projektområdet er, som det ses af kortbilag 2, hovedsageligt omdriftsarealer, hvoraf en del dog har været braklagte i flere år. Som udgangspunkt antages det derfor, at hovedparten er hektarstøtteberettiget. Arealer som er hektarstøtteberettiget, kan anvendes til brak, og sålænge lodsejerne i forbindelse med hektarstøtteordningen skal braklægge en del af deres arealer har alle hektarstøtteberettiget arealer i Slivsø uanset bonitet, dræningstilstand mm. en relativ høj pris. Arealerne i projektområdet har ligeledes stor betydning for de enkelte bedrifter i forbindelse med overholdelse af areal- og harmonikrav. Det er Strukturdirektoratets vurdering, at der er forskel på den dyrkningsmæssige værdi af projektarealerne, hvor nogle arealer må betegnes dyrkningssikre, mens andre er vanskeligere. Lodsejernes udbytte af arealerne afhænger ikke kun af boniteten, dræningstilstanden mm, men også af lodsejernes erfaring med drift af arealerne i Slivsø. Enkelte lodsejere vurderer, at de normalt har et højere udbytte på arealerne i Slivsø end på den høje jord. Af de 148,10 ha i projektområder er der ca. 14,5 ha frijord uden landbrugspligt. Frijord handles erfaringsmæssigt til en % højere værdi end landbrugspligtig jord. Driften af arealerne i Slivsø er forbundet med udgifter til pumpning. F.eks. giver en lodsejer kr/år for 4,74 ha, hvilket giver 550 kr/ha. Kapitaliseres ovenstående eksempel på pumpeudgift med 7% forrentning giver dette ca kr/ha. Den puljejord, som er opkøbt af Den Sønderjyske Jordfond og Strukturdirektoratet, er generelt købt for kr. kr/ha for godt høj omdriftjord. I projektområdet er der ca. 13,5 ha veje, grøfter mm, som ejes af Haderslev kommune og Landvindingslaget, og i de følgende beregninger sættes værdien af disse arealer til 0. Fastsættelsen af værdien af projektarealerne er som beskrevet afhængig af flere forhold, hvorpå der vurderes at være høje usikkerheder. Det vurderes derfor, at det metodemæssigt er fuldt tilfredsstillende, at der i værdiansættel- 6

7 sen af projektarealerne regnes med en overordnet gennemsnitsbetragtning. Resultatet af den umiddelbare værdiansættelse ses af nedenstående tabel. Arealkategori ha kr/ha kr i alt Landbrugsjord 148, Veje, grøfter 13, mm. I alt 161, Strukturdirektoratet vurderer imidlertid, at det ikke umiddelbart er muligt i forbindelse med Slivsø projektet at handle til den vurderede landbrugsmæssige værdi. Det må derfor forventes, at der i forbindelse med erhvervelsen af projektarealerne vil opstå yderligere erhvervelsesomkostninger. For flere af de lodsejere, der ønsker erstatningsjord vil et bytteforhold svarende til kr/ha for Slivsø jord og kr/ha for andet omdriftsjord ikke umiddelbart være tilfredsstillende. Der kan derfor forventes yderligere erhvervelsesomkostning i forbindelse med at tilbyde lodsejerne erstatningsjord. Udover ekstra erhvervelsesomkostninger i forbindelse med sikring af erstatningsarealer vil der kunne forventes erhvervelsesomkostninger i forbindelse med jordfordelingen generelt, herunder flytningen af puljejorden til Brærå, samt ved ekstra gode tilbud til de lodsejere, som får en arronderingmæssig ulempe ved deltagelse i projektet. Med baggrund i ovenstående vurderes en erhvervelse af de ca. 161,5 ha projektarealer inklusiv veje, grøfter mm. minimum at koste ca kr., og afhængig af de konkrete forhandlinger med lodsejerne, vurderes det, at der bliver ekstra erhvervelsesomkostninger på ca kr. En erhvervelse af projektarealerne svarende derfor til ca kr/ha. Værdien af projektarealerne efter projektgennemførelse Efter projektgennemførelse er det meget vanskeligt på det nuværende grundlag at fastsætte værdien af arealerne, da det afhænger meget af de anvendelsesmæssige restriktioner. Endvidere afhænger værdien også af hvem, som kan og må købe arealerne. Et umiddelbart bud kunne dog være ca kr/ha. Projektgennemførlighed Med baggrund i den eksisterende puljejord og i nyt opkøb af puljejord og flytning af puljejord til Brærå-området vurderes det generelt, at en jordfordeling kan tilbyde lodsejerne velbeliggende erstatningsjord. Hovedparten af lodsejerne vil derfor få opfyldt deres ønsker og vil derved givetvis frivil- 7

8 ligt deltage i projektet. Der er enkelte lodsejere, som er modstandere af projektet. Det vurderes, at modstanderne kan tilbydes velbeliggende erstatningsjord, men også at det ikke er usandsynligt, at der ikke kan indgå frivillige aftaler med alle modstanderne. Det skyldes både, at modstanderne generelt har mange positive følelser for arealerne i projektområdet, og at det generelt er modstandernes bedrifter, som ligger bedst for landbrugsdrift af projektarealerne. Gennemførelse af en jordfordeling i forbindelse med projektet vil kunne forbedre den generelle landbrugsstruktur i området, og mange ejendomme vil kunne få særdeles gode arronderingsmæssige løsninger. Gode jordbytninger, som ikke har en meget snæver sammenhæng til projektet, vil givetvis kunne forbedre gennemførligheden af projektet. Forhold som skal afklares For flere lodsejere er det vigtig, at der i forbindelse med det videre arbejde med projektet redegøres for hvilke ekstra restriktioner i landbrugsproduktionen en projektgennemførelse bevirker. Der tænkes primært på mulighederne for drift og udbringning af husdyrgødning på arealerne tilgrænsende søarealerne, samt restriktionerne i forbindelse med fremtidige nybygninger af produktionsbygninger, herunder forhold i forbindelse med kommende VVM-vurderinger af udvidelser. For enkelte lodsejere med bygningerne i umiddelbar nærhed af projektgrænsen er en afklaring af deres muligheder for rekreativ udnyttelse af en kommende sø meget vigtig. Herunder også en afklaring af om de kan beholde projektarealerne og modtage et erstatningsbeløb. For flere lodsejere det vigtigt at få afklaret de tekniske, juridiske og økonomiske forhold vedrørende de dele af Slivsø som efter en projektgennemførelse fortsat skal afvandes ved pumpning. Konklusion Forundersøgelsen har vist, at der er 3 ud af 26 bedrifter, som er modstandere af projektet. Disse 3 bedrifter har ca. 22 % af arealerne i projektområdet. De resterende 23 bedrifter er, under forudsætning af at deres krav og ønsker opfylder, indforstået med, at projektet gennemføres. Generelt vurderes det, at der er gode muligheder for at tilbyde lodsejerne tilfredsstillende kompensationer, enten i form af velbeliggende erstatningsjord eller penge. Det bliver dog meget vanskelige at tilbyde nogle af modstanderne en arronderingsmæssig forbedring. Derfor vurderes det også, at det umiddelbart er usandsynligt, at alle modstanderne frivillige vil deltage i projektet. Forundersøgelsen viser, at projektet ikke umiddelbart kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer i kriteriebekendtgørelsen, da projektet i areal- 8

9 erhvervelse vurderes at koste ca kr., for ca. 161,5 ha, svarende til ca kr/ha. Det er meget vanskeligt at fastsætte en værdi af projektarealerne efter en projektgennemførelse, da det afhænger meget af restriktionerne i anvendelsen, men et godt bud er ca kr/ha. Trækkes den skønnede værdi af arealerne efter en projektgennemførelse fra erhvervelsesomkostningerne giver dette en udgift på ca kr/ha. Strukturdirektoratet Allégade Tønder Bjarne Lanng landinspektør 9

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk.

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 2 Erstatningsønsker... 3 Puljejord... 4 Realisering... 5 Prisvurdering... 6 Erstatningsberegning...

Læs mere

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Svendborg Kommune

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. for Søborg Sø

Ejendomsmæssig forundersøgelse. for Søborg Sø Ejendomsmæssig forundersøgelse for Søborg Sø Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 Projektarealet.... 3 Arealanvendelse.... 3 Landbrugsstrukturer og husdyrsproduktion.... 4 Arealanvendelse efter nedlæggelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse Vejlerne v. Tude Å Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse af Vådområdeprojekt under Grøn Vækst Vejlerne

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6.

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Marts 2012 Sektionsleder, landinspektør Morten Hartvigsen Email: moha@orbicon.dk

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Søborg Sø. Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med

Søborg Sø. Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Søborg Sø Slotsruinen set fra Bygaden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen, Jordfordeling & Landbrugslov 1 Indledning...

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose

Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose Ejendomsmæssig forundersøgelse Kongens Mose Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kongens Mose Indhold: Beskrivelse af området...2 Lodsejerønsker...3 Projektgennemførlighed...3 Prisvurdering...3 Konklusion

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune

Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune December 2012 Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur?

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvad er jordfordeling? Hvad er det jordfordeling kan (siden både NLKom og Naturplan DK anbefaler det)? VVM og jordfordeling Anlægsprojekter

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen Biskæret Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Morsø Kommune

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 ved Brandsbøl vedrørende Heraf fredskov Matr.nr. 184 Brandsbøl, Havnbjerg 5,9713 ha 6069 m 2 Matr.nr. 202 Brandsbøl, Havnbjerg 3,2014 ha 6000 m 2 Matr.nr. 152

Læs mere

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn

Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Velkommen til indledende møde Karstoft Å Ikast/Brande Jordfordeling Hvorfor jordfordeling og NaturErhvervstyrelsens rolle i projektet v/ricky Weissenborn Køb og salg af jord og fremskaffelse af puljejord

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 Aalborg Sydøst

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 Aalborg Sydøst Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse grundvandsbeskyttelse OSD 1435 Aalborg Sydøst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Principperne bag jordfordeling... 4 Skødehandel... 5 Lodsejerinterviews ønsker

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse ved Aalborg NIRAS. Mikkel Kloppenborg Nielsen. Kan jordfordeling bringe grundvandsbeskyttelsen i mål og skabe anden merværdi?

Grundvandsbeskyttelse ved Aalborg NIRAS. Mikkel Kloppenborg Nielsen. Kan jordfordeling bringe grundvandsbeskyttelsen i mål og skabe anden merværdi? Grundvandsbeskyttelse ved Aalborg Kan jordfordeling bringe grundvandsbeskyttelsen i mål og skabe anden merværdi? NIRAS Mikkel Kloppenborg Nielsen NATUR & MILJØ 2017 7. JUNI 2017 Disposition Jordfordeling

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse

Rute 26 Omfartsvej ved Nors. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport nr. 211 2001 Rute 26 Omfartsvej ved Nors VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport nr. 211 2001 Vejdirektoratet Niels Juels

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Titel: Evaluering af den ejendomsmæssige forundersøgelse. Tema: Professionel og faglig udvikling. Synopsis: Projektperiode: Deltager: Vejleder:

Titel: Evaluering af den ejendomsmæssige forundersøgelse. Tema: Professionel og faglig udvikling. Synopsis: Projektperiode: Deltager: Vejleder: Titel: Evaluering af den ejendomsmæssige forundersøgelse Tema: Professionel og faglig udvikling Projektperiode: 5.9.25 16.1.26 Deltager: Tue Pelle Christiansen Vejleder: Esben Munk Sørensen Oplagstal:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Lilleå vedrørende Matr.nr. 105a Vemb By, Vemb Ca. 49,3 ha Beliggende

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse af østlige Store Åmosen

Ejendomsmæssig forundersøgelse af østlige Store Åmosen Ejendomsmæssig forundersøgelse af østlige Store Åmosen Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 3 Projektarealets forhistorie...3 Landbrugsstrukturen og husdyrintensiteten...3 Arealanvendelse/beskaffenhed...4

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

Multifunktionel jordfordeling

Multifunktionel jordfordeling Multifunktionel jordfordeling Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet Danske Landskaber Et resultat af planlægning og jordpolitik gennem århundreder Jordfordeling et unikt fænomen i dansk landskabsforvaltning

Læs mere

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde Side 1 af 8 Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan StautrupÅbo

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet.

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet. Bilag 2: Økonomi for vådområder og ådale Bilaget indeholder en gennemgang af 1) de økonomiske forudsætninger for Grøn Vækst for vådområder/ådale 2) oversigt over midler som overgår til kommunerne i en

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å midt Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Skals vedrørende Heraf vej Matr.nr. 4n Kølsen By, Vorde 0,6093 ha 0 m 2 Del af matr.nr. 10g Kølsen By, Vorde 5,5521 ha 1125 m 2 Matr.nr. 11g Kølsen By, Vorde 5,1124

Læs mere

Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen. 22. januar 2016

Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen. 22. januar 2016 Jordfordeling Perspektiver til øget samfundsværdi Natur & Jordfordeling V. Enhedschef Lene Sørensen Perspektiver til øget samfundsværdi Jordfordeling er ikke et kvik fix (2-3 år og nogle gange meget længere)

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Beliggende i Vejle Kommune Indhold Oplysninger om det udbudte areal...

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2003 J.nr.: 97-33/350-0286 LLK Afgørelse

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Punkt 2. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst 2014-33592 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej 97. 8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd 1. december 2004 via Magistraten J.nr. 03/00442 Den Ref.: Tlf.nr. Ole Skou Rasmussen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Bjørndal Kær Forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning Forundersøgelsen af Bjørndal kær skal belyse og fremkomme med forslag til, hvordan der i projektområdet kan etableres et vådområdeprojekt.

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000 kr. til natur- og miljøprojekt med afgræsning af hedemosen i Ferbæk, Rødhus Fredningen.

Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000 kr. til natur- og miljøprojekt med afgræsning af hedemosen i Ferbæk, Rødhus Fredningen. Natur- og miljøprojekt J. nr. 32313-G-12-00664 Græsningsprojekt på hedemosen, Ferbæk, Rødhus Ansøgt af Ferbæk Ejerlaug. Afsluttet maj 2013 1 Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000

Læs mere

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse.

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Sag nr. 15/398 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling i forbindelse

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Landbruget og landskabet i Sønderlem Vig- Flyndersø området

Landbruget og landskabet i Sønderlem Vig- Flyndersø området Velkommen Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, Københavns Universitet Foredrag arrangeret af Skive kommune og Folkeuniversitet, Estvad- Rønbjerg Forsamlingshus den 11. januar, 2012 Landbruget og landskabet

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ejendomsforhold... 4 Lokalisering af landbrug i Holbæk Kommune... 7 Kvæg...19 Svin...20 Mink...21 Jordbundsforhold...22

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

! "#!$ % " # # " $ % & &' '# # !" # # $ ' $ " ' !"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #!

! #!$ %  # #  $ % & &' '# # ! # # $ ' $  ' !# $%#&' (! ) ! * %!&+#+ #! ! "#!$ %! "" "#& " # # " $ % & &' '# #!" # # $ ' $ " '!"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #! '%$ (% " $ $ ( ) ( & & ( * $ $ & ( ' $$ $ $*% * ' ' $ "$ ' " $ ' # # ' $ " & " & $ + ,-# &!"# $ %#&"'" (-.)!"! (

Læs mere

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND Bilag 5 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse 23. juli 2015 Vores

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger DDL kursus i jordfordeling. Vejle 31.marts 2016 Teamleder i Natur og Jordfordeling Lars Grumstrup Dagsorden Regler Proces Rammevilkår

Læs mere

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Serup Kær Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning og baggrund Forundersøgelsen af Serup Kær skal give et grundlag til at vurdere, om der kan etableres et vådområde der kan fjerne

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009 university of copenhagen Københavns Universitet Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Vilsted Sø - De gjorde det muligt

Vilsted Sø - De gjorde det muligt Vilsted Sø - De gjorde det muligt Denne bog er en del af en specialeafhandling omhandlende en evaluering af jordfordelingerne i Vilsted Sø-projektet. Specialeafhandlingen er skrevet på landinspektøruddannelsens

Læs mere