Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)"

Transkript

1 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året 2010/ / /10 Nettoomsætning 206, , ,9 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 1,1 2,1-10,9 Bruttoresultat 106,0 161,4 200,5 Resultat før finansiering 40,4 84,7 57,5 Finansiering m.v. -32,9-4,6-17,9 Resultat før skat 8,4 80,6 39,4 Periodens resultat 6,2 68,2 25,4 Aktionærernes andel af periodens resultat 6,2 68,2 25,4 Samlet balance 4.586, , ,3 Materielle anlægsaktiver 364,9 380,5 364,3 heraf investeringsejendomme 356,6 368,3 355,1 Projektportefølje 3.439, , ,5 heraf projektbeholdning 3.439, , ,5 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -0,3-3,3-4,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regering 10,7 0,0 17,8 Egenkapital 1.610, , ,4 Pengestrøm fra driften -181,8-270,5-582,8 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.369, , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) * 0,8 % 8,8 % 1,6 % Overskudsgrad (EBIT margin) 19,5 % 7,2 % 4,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,1 % 38,3 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,4 57,3 56,8 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,4 0,4 0,5 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 0,2 2,4 0,9 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) * 0,8 % 8,8 % 1,6 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,1 % 38,3 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,4 57,3 56,8 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 0,2 2,4 0,9 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. * Omregnet til helårsbasis. 2

3 Resume Første halvår 2010/11 TK Development realiserede et resultat på DKK 6,2 mio. efter skat mod DKK 68,2 mio. for samme periode året før. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2010 DKK 1.610,3 mio., svarende til en soliditet på 35,1 %. Koncernens m 2 retailpark i Uppsala, Sverige, er færdigopført og åbnede fuldt udlejet i marts Retailparken er solgt, baseret på forward funding, og i april 2010 afleveret til investor, den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 92 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og en tilfredsstillende kundetilstrømning. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2010 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflow-genererende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 148,3 mio., svarende til en forrentning af den investerede kapital på ca. 7,2 %. Koncernen har i august 2010 overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m 2 på Trøjborgvej i Århus, Danmark. Der foreligger byggetilladelse, og projektet er fuldt finansieret. Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf koncernens ejerandel udgør 20 %. I forbindelse med overtagelsen af projektet på Trøjborgvej i Århus, Danmark, er der solgt to af koncernens færdigopførte retailparker til det fælles projektselskab. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m 2.Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning forventes i oktober Koncernens projektportefølje udgør pr. 31. juli m 2 (31. januar 2010: m 2 ). Siden begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning. På investorsiden er markederne generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Der opleves en stigende efterspørgsel efter fast ejendom hvor kvalitet og beliggenhed fortsat er afgørende elementer for investorerne. Det er ledelsens vurdering at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser og leje og for prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes dermed en normal avance. Der blev den 1. juli 2010 afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen besluttede at gennemføre en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Kapitalforhøjelsen er gennemført i august TK Development står efter den gennemførte kapitalforhøjelse styrket i forhold til at udnytte projektmulighederne i det nuværende marked. Koncernen forventer for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. TK Development realiserede i første halvår 2010/11 et resultat på DKK 6,2 mio. efter skat mod DKK 68,2 mio. for tilsvarende periode året før. Resultat efter skat for TKD Nordeuropa udgør DKK 1,3 mio. mod DKK 63,9 mio. for tilsvarende periode året før. For Euro Mall Holding udgør periodens resultat efter skat DKK 1,2 mio. mod DKK 2,4 mio. for samme periode året før. Periodens resultat efter skat i den resterende del af koncernen udgør DKK 3,7 mio. efter skat mod DKK 1,9 mio. samme periode året før. Balancen udgør pr. 31. juli 2010 DKK 4.586,9 mio. mod DKK 4.377,3 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.610,3 mio., svarende til en soliditet på 35,1 %. Afleverede projekter Der er i første kvartal 2010/11 afleveret projekter på ca m 2. Der er ikke afleveret projekter i andet kvartal 2010/11. Retailpark, Uppsala, Sverige I Uppsala, Sverige, har TKD Nordeuropa udviklet og opført en ca m 2 retailpark. Retailparken er solgt, baseret på forward funding, til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Retailparken åbnede fuldt udlejet i marts 2010 og er i april 2010 overdraget til investor. Retailpark, Uppsala, Sverige Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Koncernen har i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 lejligheder der sælges som ejerlejligheder. Størstedelen heraf er overdraget til nye ejere i tidligere regnskabsår. De resterende fire boligenheder er overdraget til køberne i første kvartal 2010/11. 3

4 Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Dette fokus har løbende sikret en god fremdrift på og yderligere optimering af de enkelte projekter. Som følge af den økonomiske afmatning og det deraf følgende skifte i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Dette er dog delvist kompenseret ved lavere byggepriser. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 92 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og har en tilfredsstillende kundetilstrømning. I koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, som åbnede i oktober 2009,er både driften og kundetilstrømningen fortsat tilfredsstillende. Centret er fuldt udlejet idet der dog sker udskiftning af enkelte lejere. Koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, som åbnede i november 2009,er fuldt udlejet idet der dog sker udskiftning af enkelte lejere. Centret oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2010 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflow-genererende. Driften af disse færdigopførte projekter, primært shoppingcentre, forløber tilfredsstillende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 148,3 mio., svarende til en forrentning af den investerede kapital på ca. 7,2 %. På koncernens øvrige retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen fortsat en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. På Trøjborgvej i Århus, Danmark, har koncernen i august 2010 overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m 2.Projektet omfatter en dagligvareenhed på ca m 2 udlejet til REMA 1000, eterhvervslejemål på knap 900 m 2 og lejeboliger på ca m 2. Der foreligger byggetilladelse, og projektet er fuldt finansieret. Projektet forventes færdigopført i efteråret Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf koncernens ejerandel udgør 20 %. TK Development modtager honorarbetaling for de ydelser koncernen stiller til rådighed for det fællesejede projektselskab. I forbindelse med overtagelse af projektet på Trøjborgvej i Århus, Danmark, er der samtidig solgt to af koncernens færdigopførte retailparker på i alt m 2 til det fælles projektselskab. I Polen er byggeriet af ca m 2 kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa, påbegyndt i foråret 2010, og byggeriet forløber planmæssigt. Af det samlede projekt er ca m 2 solgt til en bruger, og aftalen er baseret på forward funding. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m 2.Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning forventes i oktober Markedsforhold Den økonomiske krise har bevirket at markedssituationen for koncernen gennem de seneste år har været vanskelig. De finansielle markeder har været præget af usikkerhed hvor kreditinstitutterne har været yderst tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom eller har stillet høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter hos såvel projektudviklere som investorer. Den økonomiske afmatning har bevirket at priserne på byggeri og jord over de seneste år løbende er faldet, dog med stor variation fra projekt til projekt og fra land til land. På udlejningssiden har koncernen i de seneste år oplevet en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Et lavere privatforbrug og den afledte effekt heraf har betydet at lejepriserne i en periode har været under pres. På investorsiden har der i de seneste år været usikkerhed om prissætningen på fast ejendom idet der kun er gennemført få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette har medført en generel afventende holdning hos investorerne. Siden begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning. På udlejningssiden er lejernes fokus på den rette beliggenhed skærpet, og projekternes beliggenhed er nu endnu mere afgørende end tidligere. Inden for butikssegmentet vurderes lejepriserne fremadrettet at være stabile. Koncernen oplever fortsat en pæn lejerinteresse, primært på retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart, og har i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter. På investorsiden er markederne nu generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Der opleves en stigende efterspørgsel efter fast ejendom hvor kvalitet og beliggenhed fortsat er afgørende elementer for investorerne. Det er ledelsens vurdering at der fortsat vil være stor differentiering i jordpriser afhængig af beliggenhed og anvendelsesformål. Prisniveauet for entrepriser vurderes at være nogenlunde stabilt, med nogen variation fra land til land. 4

5 Alt i alt er det ledelsens vurdering at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser og leje og for prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes dermed en normal avance. Yderligere projektmuligheder Markedsforholdene de seneste år har åbnet for nye projektmuligheder. Ledelsen vurderer aktuelt en række konkrete nye projektmuligheder, og koncernen forventer at indgå aftaler om flere af disse projekter. TK Development oplever herudover flere muligheder end tidligere for opnåelse af langsigtede optionsaftaler på jord på favorable vilkår. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder sikre en høj udlejningsgrad. Markedsforholdene de seneste år har tillige åbnet for alternative indtjeningsmuligheder, bl.a. i form af overtagelse af konkurrerende udviklingsprojekter eller ved at stille koncernens kernekompetencer til rådighed for kreditinstitutter med nødlidende projekter som endnu ikke er færdiggjorte, men som kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. Forhøjelse af kapitalgrundlag styrkelse af det finansielle beredskab Med henblik på at styrke det finansielle beredskab så koncernen aktivt kan udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder, blev der den 1. juli 2010 afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen besluttede at gennemføre en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Kapitalforhøjelsen blev fuldtegnet og er gennemført i august Af tekniske årsager er der umiddelbart forud for kapitalforhøjelsen gennemført en kapitalnedsættelse hvorved stykstørrelsen af alle aktier er nedsat fra DKK 20 til DKK 15.Kapitalnedsættelsen udgør DKK 140,2 mio. som er overført til en særlig fond under egenkapitalen. Denne særlige fond kan efterfølgende kun anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen. Kapitalforhøjelsen er gennemført ved udstedelse af stk. nye aktier a nom. DKK 15 til kurs 15 og dermed et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. TK Development står efter kapitalforhøjelsen styrket i forhold til at udnytte projektmulighederne i det nuværende marked.tk Development vurderer aktuelt en række konkrete projekter som koncernen ønsker at sikre sig retten til på det nuværende prisniveau. Det er ledelsens forventning at dette kan bidrage til at koncernen hurtigere end ellers vil få adgang til projekter med en forventet højere avance end den forventede avance på flertallet af de igangværende projekter i projektporteføljen. Incentiveprogrammer Bestyrelsen i TK Development blev på generalforsamlingen den 25. maj 2010 bemyndiget til at udstede warrants for i alt op til nom. DKK ( stk. a DKK 20) til direktion og ledende medarbejdere. Bestyrelsen har den 4. juni 2010 besluttet at udnytte denne bemyndigelse, og der er derfor til direktionen tildelt stk. warrants og til 26 øvrige ledende medarbejdere stk. warrants. Dermed er der i alt tildelt stk. warrants. Formålet med tildelingen er at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den langsigtede værdiskabelse i koncernen. Som følge af den i august 2010 gennemførte kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, jf. omtale foran, har bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets vedtægter besluttet at regulere det antal warrants der er tildelt selskabets direktion og ledende medarbejdere og tegningskursen for udnyttelse af optionerne. Reguleringen foretages for at sikre at værdien for medarbejderne af de tildelte warrants bevares efter gennemførelsen af de nævnte ændringer i TK Developments kapitalforhold. Reguleringen medfører at medarbejderne tildeles et yderligere antal warrants, og at tegningskursen ved udnyttelse nedsættes. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger til 2010/11 På basis af forventninger til markedsforholdene i indeværende regnskabsår, de allerede foretagne salg og perspektiverne i den bestående projektportefølje hvor flere færdigopførte projekter er klar til salg, forventer ledelsen for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. 5

6 Projektporteføljen i koncernen Status på projektporteføljen Koncernens projektportefølje udgør m 2 pr. 31. juli Projektporteføljen består af m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Koncernens projektportefølje udgjorde pr. 31. januar m 2. Udviklingen i koncernens projektportefølje kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m 2 fordelt med m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m 2. Færdigopførte projekter Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har i Frederikssund opført et center på i alt ca m 2. Centret består af ca m 2 dagligvareenheder og ca m 2 specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m 2 boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 92 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Centret åbnede i marts I tilknytning til centret er etableret et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Øvrige Færdígopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 95,4 % 96,2 % 94,2 % ( 000) m Solgte Øvrige Total projektportefølje Antal projekter Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen pengebindingen i den solgte projektportefølje. Reduktionen i forward funding i forhold til 31. januar 2010 er en kombination af en reduktion som følge af aflevering af koncernens m 2 retailpark i Uppsala, Sverige, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding, og opbygning af forward funding på igangværende solgte projekter. Som det fremgår ovenfor, er der i perioden sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af øvrige færdigopførte projekter. Denne stigning kan henføres til koncernens nyligt åbnede shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m 2, samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede i marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 60 %. Senest har G-Star og Diesel åbnet i Premier Outlets Center. Der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Retailparker, Århus og Brønderslev, Danmark Retailparken i Århus er på ca m 2 som er fuldt udlejet. I Brønderslev omfatter retailparken ca m 2 der ligeledes er fuldt udlejet. Begge projekter er efter regnskabsperiodens udløb solgt til et projektselskab ejet af Nordica Real Estate A/S og TKD Nordeuropa i forholdet 80/20. Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m 2. Den eksisterende bygning på ca m 2 er fuldt udlejet. Det samlede projekt forventes færdigt medio

7 Projekter under opførelse Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige I Danderyd kommune nær Stockholm opfører TKD Nordeuropa en retailpark på ca m 2. Der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m 2, en møbelbutik på ca m 2 og Plantagen. Projektet er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Real. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Projektet er fuldt udlejet, og byggeriet er påbegyndt i november 2009.Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af elleve butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og forventes at åbne i foråret Amerika Plads, p-kælder, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Ikke påbegyndte projekter Østre Teglgade, København, Danmark TKD Nordeuropa ejer et m 2 projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa gennem et fællesejet selskab (50/50) med Frederikshavn Maritime Erhvervspark en business- og boligpark på ca m 2.Arealet er erhvervet af det fælles selskab hvor der sker løbende betaling for de erhvervede byggeretter i takt med at der udvikles og gennemføres konkrete projekter. Lokalplanen for en del af området giver bl.a. mulighed for opførelse af ca m 2 boliger. Der pågår forhandlinger med en investor herom. Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m 2 fordelt med m 2 shoppingcenter, m 2 service/erhverv samt m 2 boliger. TK Development skal stå for de m 2 shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m 2 boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i Amerika Plads, felt A og C, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m 2 kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m 2 erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. Der planlægges opført et shoppingcenter på ca m 2.Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes primo Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m 2. Der arbejdes med en udvidelse af projektet til ca m 2, og der pågår forhandlinger med brugere/lejere hertil. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m 2. Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sine aktiviteter på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, samt i Polen tillige boligsegmentet. 7

8 Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m 2 fordelt med m 2 solgte projekter og m 2 øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m 2. Færdigopførte projekter Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding opført et m 2 shoppingcenter hvoraf ca m 2 udgør supermarked og ca m 2 specialbutikker. Centret åbnede fuldt udlejet i november Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m 2 factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner. Første etape på ca m 2 åbnede den 15. november 2007 og har en aktuel udlejningsgrad på 96 %. I projektets anden fase på ca m 2 er der opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning, og byggeriet er igangsat i foråret Aktuel udlejningsgrad udgør 47 % på fase II og dermed 82 % på det samlede outlet center. Åbning af anden etape forventes i oktober Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz opført et shoppingcenter på ca m 2 bestående af ca m 2 hypermarked og ca m 2 specialbutikker. Centret åbnede fuldt udlejet i oktober Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m 2.Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m 2 åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 87 %. Byggeriet af anden etape forventes igangsat så åbning kan ske i efteråret Projekter under opførelse Tivoli Residential Park, service/kontor, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, udvikles ca m 2 kontor/serviceerhverv. Der er med en bruger indgået aftale om salg af ca m 2 heraf. Salgsaftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2010 og forventes færdigopført medio Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet For nærmere beskrivelse af projektets anden fase henvises til foranstående beskrivelse under færdigopførte projekter. Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen 8

9 Ikke påbegyndte projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m 2 multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt ultimo Når infrastrukturarbejdet igangsættes, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt i foråret 2011 med aflevering i De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m 2 shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Den videre fremdrift i projektet og tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Shoppingcenter. Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding ejer arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m 2. Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m 2.Byggestart forventes i løbet af efteråret 2012 med aflevering i efteråret Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m 2.Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m 2 retailpark. Første etape på ca m 2 åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m 2 forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m 2. Aktuel udlejningsgrad udgør 77 %. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2010 med åbning i foråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding ejer arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m 2. Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret

10 Halvår /10/10 11:28 Side 10 Øvrige forhold Bestyrelsen På selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2010 valgte selskabets bestyrelsesformand, Poul Lauritsen, at træde tilbage. Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Jens Erik Christensen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Roth som ny formand. Økonomiske styremål For at kunne sikre et fremadrettet finansielt beredskab har ledelsen vedtaget likviditetsstyremål i den samlede koncern. Ligeledes er der vedtaget et soliditetsmål for den samlede koncern svarende til en soliditet på minimum 30 %, beregnet som egenkapital i forhold til samlede aktiver. I forhold til koncernens hovedbankforbindelse anvendes både likviditets- og soliditetsmæssige styremål. Begge er opfyldt i perioden. Finansiering Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en driftsog projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2010 havde DKK 298,3 mio. udløb i 2010/11. En væsentlig del af kreditterne er blevet forlænget, og der udestår alene forlængelse af en projektkredit på DKK 176 mio. som har udløb ultimo regnskabsåret. Ledelsen forventer at denne projektkredit vil blive forlænget. Aktionærforhold Efter den foran omtalte kapitalforhøjelse er gennemført, har koncernen noteret følgende storaktionærer i selskaber: Direkte og indirekte ejerskab (aktionærer) Ejer- og stemmeandel Carl Ejler Rasmussen Holding Sweden AB, Pirgatan 13, Karlshamn, Sverige 7,44 Dava I ApS, c/o Kirt Daell, Lysagervej 25, 2920 Charlottenlund, Danmark 6,44 Holberg Fenger Holding A/S, Frode Jakobsens Plads 4, 5., 2720 Vanløse, Danmark *) *) 5,81 Holberg Fenger Holding A/S har efterfølgende nedbragt sin beholdning af TK Development-aktier fra stk. til stk., svarende til 4,60 % af aktiekapitalen. Øvrige forhold For nærmere omtale af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold, henvises til koncernens årsrapport for 2009/10 der er tilgængelig på konshoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sa cz, Polen cernens hjemmeside, 10

11 SELSKABSOPLYSNINGER ISIN kode: (TKDV) Hjemstedskommune: Aalborg, Danmark Hjemmeside: TK Development A/S: CVR TKD Nordeuropa A/S: CVR Euro Mall Holding A/S: CVR Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg T: (+45) København Arne Jacobsens Allé 16, 3.t.v. DK-2300 København S T: (+45) Helsinki Uudenmaankatu 7, 4th floor FIN Helsinki T: (+358) Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm T: (+46) Vilnius Gyn eju str. 16 LT Vilnius T: (+370) Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 T: (+420) Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa T: (+48) Berlin Ahornstraße 16 D Berlin T: (+49) Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Niels Roth, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Jens Erik Christensen 11

12 Denne aktionærinformation indeholder uddrag af TK Developments halvårsrapport 2010/11. Den fuldstændige halvårsrapport ligger til gennemsyn på selskabets kontor og er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Vestre Havnepromenade Aalborg T: A A L B O R G K Ø B E N H A V N S T O C K H O L M H E L S I N K I B E R L I N P R A G W A R S Z A W A V I L N I U S

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 FOTO: ÅBNING, BROEN SHOPPING, ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 16. JUNI 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 (1.2.2017-30.4.2017) RESUMÉ

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2016 15. SEPTEMBER 2016 D E L Å

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17 ILLUSTRATION: DOMUS VISTA, UNGDOMSBOLIGER, FREDERIKSBERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 15. DECEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 CVR 24256782 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark DomusPro

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere