MATRI KE L FORTEG N E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATRI KE L FORTEG N E L S E"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligdommen Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer ,

2 NATURKLAGENÆVNET>

3 REG. NR. O 3 (O b 3>. oo o HE LL l Gt Do M \--'\E N!.. INDHOLDSFORTEGNELSE _ De.k~~lra-\-~ Cl V\-Q..V- Cfv-~ v~"t) \ ly ~ t qjlt \0) l 'b o~ 2/10 \ClJ.J!Y \ c>~ ~,'e.jv,'; -f ~e.-o;;:c l c'c',;1-~ u S 9 00 \ 1 T' fr..dootytt'" f D<. v:tk~ v - ftf~q,r.llsc P,f" bh,/o,96 CNPBJ~ 9'hoJ UD/3YCCE fraj f',}jlfe6 - Afgørelse af l. juli 1994 (nævn 64/1992) - afslag til A7 foretage klippeklatring. I MATRI KE L FORTEG N E L S E (ajour pr. z/le 19lCO) Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende matrikelnumre:. 33 ~5~ g'7 \O~6u\ \o8 <3. Rø \ \ \ Gældende matrikulært kortbilag: - Se også REG. NR.: o~ 2... '3 Cl. oa o los C) g g.o o o

4 REG. NR HELLIGDCMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE Afgørelse af 17. juni 1996 (~rn 33/1995) - Tilladelse til at anlægge cykelstier langs hovedlandevej 174. Afgørelse af (nævn 22/96) - Tilladelse til at ændre trappe føringen til Sorte Gryde matr.nr. 33b Rø. Se også REG. NR.:

5 NATURKLAGENÆVNET Sekretariatet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø. \ ~ \ R - '\ )~ c.. '(- f REG.Nl0~~g CO Sk Modtaget i ov- og Naturstyrersel1 2 6,Jli Ai! 1995 Vermundsgade 38 B 2100 København ø. Tlf.: Fax.: juni 1995 J.nr. 151/ MHe Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om klippeklatring i Helligdomsklipperne i Allinge-Gudhjem Kommune. Med venlig hilsen I.. 4~ ;!;.A?A{~) ~~~~en Heinemann landinspektør direkte tlf.: Afgørelsen er sendt til: Fredningsnævnet for Bornholms Amt, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Danmarks Naturfond, Nørregade 2, 1165 København K... Dansk Bjergklub, v/formanden Jan Bønding, Østbanegade 17, st. th København ø. Christian Almer, Nyvej 8, 3700 Rønne. Bornholms Amt, østre Ringvej l, 3700 Rønne. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite på Bornholm, v/jørgen Butzbech, Søborgstræde 5, 3700 Rønne. Allinge-Gudhjem Kommune, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1175 København K. Att. Palle Grønlund Friluftsrådet, Olof Palmes Gade 10, 2100 København ø. Foreningen Bornholm, v/major H.V. Jørgensen, Kanegårdsvej Rønne. Unibank A/S, St. Torv 16-18, 3~00 Rønne. Haraldsgade 53, 2100 København ø.

6 <. NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B 2100 København ø. Tlf.: Fax.: juni 1995 J.nr. 151/ MHe Afgørelse i sagen om klippeklatring i Helligdomsklipperne i Allinge-Gudhjem Kommune. Fredningsnævnet for Bornholms Amt meddelte den 1. juli 1994, at klippeklatring i Helligdomsklipperne er i strid med to fredningsdeklarationer, der hviler på ejendommen matr. nr. 33, m.fl., Rø. Dansk Bjergklub og Christian Almer har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Sagsfremstilling på ejendommen er der tinglyst to deklarationer, der bl.a. indeholder bestemmelser om offentlighedens adgang og beskyttelse af områdets naturværdier. Den ene deklaration, der er tinglyst på indeholder bl.a. følgende bestemmelser: ejendommen den 9. april 1913 "1. Der skal altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på ejendommen langs havet værende klipper samt ad gangstien langs havet. 2. De fornævnte rkj.ipper, således som grænserne i følge for,,!-nstående ere bestemte, ere fredlyste, således at de med tilhørende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede." Den anden deklaration, der er tinglyst på samme ejendom den 2. oktober 1918, bestemmer bl.a. følgende: eljøminlsrerlaf, J.lir. SN \ r:l \ l. / (p - O D 2. I 2 ti JUNI 1995 hid, t)f:, I 7. I

7 , \ 2 I. "Endelig tinglyses de på ejendommene værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt klipperne langs havet imod at iagttage al tilbørlig sømmelighed og ikke at være til gene for hotellerne og disses gæster." Danmarks Naturfond, som ejer ejendommen, meddelte senest i maj 1992 Dansk Bjergklub v/christian Almer, at man ønskede den stedfundne klatring bragt til ophør. Danmarks Naturfond begrundede ønsket med, at klatringen gjorde skade på ynglende fugle og sjældne planter. Christian Almer fandt forbudet stridende mod de nævnte deklarationer og indbragte sagen for Fredningsnævnet for Bornholms Amt. Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at deklarationernes formål dels er at bevare og sikre naturoplevelsen af Helligdomsklipperne, dels at sikre offentlighedens adgang til klipperne. Nævnet mener ikke, at den offentlige adgang bliver indskrænket ved forbud mod klippeklatring, da der fortsat er mulighed for normal færdsel. Nævnet finder endvidere ikke, at den adgang til at.færdes på klipperne, der gives ved deklarationerne, efter en naturlig fortolkning, kan forstås som en adgang til at klatre på stejle klippevægge. Fredningsnævnet er på den baggrund enig med Danmarks Naturfond i, at flansk Bjergklub ikke skal have tilladelse til klippeklatring i Helligdomsklipperne. Fredningsnævnet har derimod ikke fundet, at deklarationernes ordlyd er til hinder for, at Danmarks Naturfond som ejer af ejendommen er afskåret fra at tillade en videregående adgang til at færdes i klipperne. Nævnet er således af den opfattelse, at Danmarks Naturfond har mulighed for at tillade klatring i begrænset udstrækning og i bestemte tidsrum til enkelte grupper og foreninger. Klagerne anfører blandt andet, at deklarationerne giver alle og enhver, som ikke udøver hærværk mod området, adgang til at færdes på klipperne, og at deklara~ionernes ordlyd ikke åbner mulighed for at forbyde en bestemt gruppe af mennesker adgang til området. Det fremhæves specielt, at det ikke fremgår af deklarationerne, at færdsel kun må finde sted, hvor det er muligt uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler.

8 3 Klagerne gør gældende, at klatring i Helligdomsklipperne sker under hensyntagen til områdets naturværdier, og at der ikke er påvist skader på klipperne eller disses bevoksninger som følge af klatreaktivitet. Danmarks Naturfond har heroverfor bl.a. gjort gældende, at deklarationernes hovedformål er at beskytte ejendommens naturværdier ~amtidig med, at der gives adgang for alle til at færdes på udlagte veje og stier og på klipperne langs havet det vil sige, hvor færdsel er mulig uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler. Danmarks Naturfond angiver, at fonden opfylder denne bestemmelse ved at stille området til rådighed for de mange turister, som besøger området. Deklarationerne indebærer derimod efter fondens opfattelse ikke, at de er forpligtet til at stille ejendommen til rådighed for klippeklatrere. Bornholms Amt har under sagens behandling i fredningsnævnet anført, at det er amtets opfattelse, at hovedformålet med de to deklarationer er en fredning af ejendommens klippe- og skovpartier, og at den tilladte færdselsret for almenheden må opfattes som en almindelig færdsel til fods uden brug af særlige hjælpemidler. Friluftsrådet har overfor Naturklagenævnet gjort gældende, at deklarationerne efter rådets opfattelse ikke forhindrer klippeklatrere i at klatre i Helligdomsklipperne, når klatringen ikke sker ved at sætte faste bolte og lignende i klippen. Afgørelse I sagens behandling har deltaget 7 af Naturklagenævnets 10 medlemmer. Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: De' to fredningsdeklarationer fastsætter bestemmelser om offentlighedens adgang til området og om beskyttelse af ejendommens klippeog bevoksningspartier. Naturklagenævnet finder det forståeligt, at deklarationerne - og specielt deklarationen fra 1913 efter ordlyden umiddelbart kan

9 ,1 4 give indtryk af, at alle kan færdes i hele området stejle klipper. også på de Uanset dette finder nævnet, at en nærmere fortolkning af deklarationerne fører til, at den umiddelbare ret til at færdes i området, som deklarationerne giver, ikke kan tages til indtægt for en ret til den mere specielle færden, som klippeklatring er. Nævnet finder således, at klippeklatring ligger udenfor den almindelige adgang til at færdes i området. Nævnet finder endvidere, at klatreaktivitetert vil være i strid med den beskyttelse af specielt bevoksningspartierne i området, som deklarationerne varetager. Klippeklatring i Helligdomsklipperne er derfor både i strid med deklarationernes bestemmelser om den almindelige adgang til området og bestemmelserne om beskyttelsen af klippe- og bevoksningspartierne, og klatring vil derfor ej heller kunne tillades af ejendommens ejer. Naturklagenævnets afgørelse går således ud på, at det er i strid med de på ejendommen hvilende deklarationer at tillade klippeklatring i Helligdomsklipperne. på Naturklagenævnets.~(jJQ~ Inger Vaaben viceformand vegne Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prsvelse af afgørelsen skal være anlagt inden li måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

10 DEKLARATIONER>

11 ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG. NR.?fcc,j./ Rt:PRQOUCER:;T AF - fredn~gsplanudvalget FOR ~ '\ ebrni-:lou.1s AMT,.~~~~iJ.:::. - '\~1~t.Jelse~ 3169).f ~:...\... lr.:tl~----_ ".,.. KORTBLAD NR : MATR.NR.:33, 4~, 97, 108 bu og bæsogn: Rø AREAL: I EJER: FREDET: FORMAL: INDHOLD: 19,0 ha. Privat. Deklaration, l At bevare ejendommens landskabelige skønhed og sikre offentligheden adgang til klippe- og skovpartierne. Ejendommen må kun afhændes til personer med dansk indfødsret. Bestemmelser om udstykning. Forbud mod smagløs bebyggelse. Fredning af klippe- og skovpartier. '.PÅTALERET REG, NR.: Bornholms amt, Foreningen "Bornholm" eller enhver anden dansk fore~ingmed samme formål som denne og libornholms Spare- og Laanekasse i Rønne II

12 ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE REG.N1<.'3(,b3 / ) H REPRODUCERET AF -FREeNI~GSPLANUDVALGET FOR i - 'BO~U.'S AMT KORTBLAD NR : MATR, NR.: S bu og 10S bæ SOGN: Rø AREAL: 12,9 ha EJER: Privat. FREDET Deklaration, l FORMÅL: Fredning af klippepartier og åbning for offentligheden. INDHOLD: o.pataleret Klipperne, gangstien og bevoksningen skal lades urørte og ubeskadigede. Færcselsretten gælder dog kun personer, der i enhver henseende opfører sig sømceligt, og er således ikke til hinder for, at vagabonder, betlere, berusede og persone~, der øver r~k eller generer ejeren eller hotellets gæster el. lign., kan bortvises. Bornhol~s a~tsråd. REG. NR.:

13 (I I\obenhavn kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi.l tingbogen. art. nr., ejerlav, sogn. REGe NR. 3 b to '3 Kobers } bo æ': Kreditors p (udfyldes.f- Jommerkorrtore'T Gade og hus nr.: Anmelder: Iljo-oC-Z i> E K L A a h T I o 1: Unjerte6~ede ho/vidhdl~ler, reetaurat0r Henry Colster (Heinrich Conrad Georg Eolster), der if0lge k0bekontrakt af 12. oktober 1306 vil blive ejer af den 4. vorledegård lthilli2,<lolilsgsrden:l kaldet, ~ matr.nr. 33, loobu OG lobbæ af'rø S06n, fo.r1jligt~8rved mig 06 alle I efterf01;er.de ejere uf beiliell~tejeldom, s~.1c.en6eder 1';3. samme drives gæstgiveri, krohold eller holdes restauration eller værtshus - over nol:'nholulsamtsråd til følgende:, l. Der s::-:al t: id boldes fri ad.gang for alle til og, nea ad de på e jendommen langs havet v:erende kliljl--ersunt ad gangstieil lan~s havet. Klil-.J..,ernes grænser er i marken afmærket med tydelige skel og på, det herved under o.llltsradet segl hæftede kort betegnede med bogstaverne c, d, e, f, g, h, i, j, gangstien er på bemel~te kort bcte(,net med bo~:;stuverne a, b, c, d, e, og f. Denne f~rdselsret gælder dog kun personerm der i enhver henseende oj:.;føresig, sølili'leligt og er saledes ikke til hinder for, at va,?,abonrler,betlere, ber'...lseæe 06 l-ersoner, der øve hærværk eller genere ejeren eller r.otellets gæster el. lign., kunile bortvises. 2. De f'ornævnte klir-rer, således som grænserne if"0lge foranstående ere OItillings. ormular D bestemte, ere fredlyste, SÅledes at de med tilh0rende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede Nærværende daklåration vil, n&r jeg til sin tid f~r skøde p~, 'onson & KJ.ldskov AIS, K"benhavn.

14 ./,/, I.' / (Jend OIDlUe n, være at tini!>lcese p.~ Cl.mtsrhdcts bekostning, ob illdegtår jeg 'or, at tingl:bsningen til den tid kan slce uden n0i?>ell}-ræjudiccrende e 'etsanmærknin6. p.t. Rønne den 22. marts l~l3. Henry Colster. # Til vitterligbed: H.Chr. Lund. Eva.ld Becb-Andersen., anm. Læst inden BorrJ't01ms N ordre J' erredsthins den 9. ar-ril lrot0}~olleret i.t-allteboc; 6. pag. (08. : I.s o 'r is e Genl-urtens rig,tig,hed bel{ræftes,,

15 DEKLARATIONER>

16 ~,.. \1f.f"'e)eh~v,1sogn; (I I(,>~nhayn kvarter) eller (I :J,.'! troht1yduce Iattds- ~}ix1. og bl. / tingbogen, alt. "r., ejerlav, sogn. (;ah cg hus nr.: 33 m.fl. Rø.Stempel:l kr. 00 øre Akt: Skab A nr (Hfy 1d4c d d...of><.(>nit} REG NR..3 (,(0 S Kreditors bopæl:-//10. C;S:.'r Kal>ers } 11-':2 kme/der: D e k l a r a t i o n Under~egnede bestyrelse for aktieselskabet "Bornholms nationale hoteller-, København, erklærer herved for nævnte aktieselskab og alle efterfølgende ejere af de aktieselskabet i følge skøde af 9. og 19. august d.a. tilhørende ejendomme, nemlig: 111~A. Hotel "Helligdommen": matr.nr. 33, den 4. vornedgårds hpvedlod i Rø sogn, Bornhomms amts nordre herred, af hartkorn 1 td. 7 skpr. 1 fdkr. ol alb. "Helligdomsgården" kaldet, matr.nr. 108 bu,ibdm,. udmarkalod, af hartkorn 2 ekpr. 2 fdkr. li alb., matr.nr. 108 bæ, ibdm, udmarkslod, af hartkorn 2 fdkr. li alb, I -\ B. "Blanche Hotel-, matr.nr. l t og l r a Hammersholms jorder, Alj O matr.nr. 48 c ibdm, af hartkorn l skpr. o fdkr. ol alb, matr.nr. 97 ibdm, af hartkorn 4 akpr. l fdkr. 2! alb, \ hartkorn HammerahuB birk; af l skp. li- alb. o at nævnte ejendomme i overensstemmelse med aktieselskabets formal _ t.,.--iar., stedse skal bevares i dansk eje, eåledee at der Ikkun må findee afhændelse sted til personer med dansk indfødsrot ~ller til selskaber, D... Kla14.kew AfS. K~

17 er registrerede her i landet, og hvori såvel flertallet af beat.,, tlen som aktiemajoriteten har dansk indfødsret, Bamt at de DæTnte domme skal bevares imod ethvert indgreb i deres landskabelige ed:.de til de under litr. A nævnte ejendomme "Helligdomsgården" ørende og underlagte avlsjorder kan derfor vel fraakilles ejendomen imod fremdeles at drives som avlsjord, og imod at nærværende aration fremdeles kommer til at hæfte på ejendommen, men iøvrigt '1'ingen udstykning af alle de nævnte ejendomme eller dele deraf finsted, ligesom heller ikke bemeldte ejendom eller dele heraf ma ges eller på nogen BIII anden måde overdrages til udlændinge. Der må. heller ikke ved smagløs bebyggelse eller på anden e gøres indgreb i "ejendommens landskabelige skønhed. Aktieselskaeller enhver fremtidig ejer må derfor ved de ny- og ombygninger, påkræves ved begge hoteller tage alle tilbørlige hensyn i så henende, hvilket også må iagttages ved opførelse af kottager eller an- 1 beboelseshuse på ejendommene. Det er derfor en selvfølge, at der f samme ikke må. XI opføres fabriker eller øves nogen art af industri- 11 virksomhed, derunder stenbrud., A/S. "Bornholms nationale hoteller- forbeholder sig dog, ~længe det ejer de under litr. Å nævnte ejendomme ~nhelligdommenn) tillige at fraskille til afhændelse enkelte mindre parceller fra disse jendomme til private villaer, dog kun på vilkår, at selskabets be- I tyrelae er forpligtet til at påse, at der kw,x,ijtxikar;xatt isxxwexk I ved bebyggelse tages landskabelige og rkitektoniske hensyn, i så henseende til udelukkemde brug for hotel-

18 1Mr. nr. ejerl..., sogn: (I KM>enh...n kvarter).-,/>d. og bl. I tingbogen. art. nr., ejerlav, sogn.... (I tie ~yd1.ke I.nds. Gide og hus nr.: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (""ty... af d1om"'ft"i<~":«) _ Kø~rs } bo æl: Kredltors p Anmelder: «J. c letls gæster. Endelig fredlyeeø de på ejendommene værende k11ppe- og / skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle o~ enhver at fær-.,., des pa alle udlagt. Teje og gangstier samt på klipperne langs havet imod at iagttage al tilbørlig sømmelighed og ikke at være til gene -~or, hote11e~-rne eg disses gæster. De i denne deklaration ommeldte servitutter og hæftelser pålægges for ~estandig og skal altså ikke kunne hæves, Såfremt nogen af de nævnte fastsatte bestemmelser desuagtet skulle blive misligholdt I en1ngen af aktieselskabet eller fremtidige-ejere tilkommer Bornholms amt, for- "Bornholm" eller enhver anden dansk forening med samme fprmal so~ denne og Bornholms Spare; og Lånekasse i Rønne påtaleret,...x såat amtet og enhver af- de nævnte institutioner særskil t ved domstolene kan ~ kræve erstatning for stedfundne misligholdelser og forholdene rehabiliteret som om ingen misligholdelse havde fundet sted. ~ Det bemærkes, at der på matr.nr. 33, 108 bu, 108 bæ, 48 c og 97 i Rø sogn findes tinglæst følgende hæfielser: Deklaration om landgilde og dokumenter om tiendeafgifter, Do til rednings?æsenet angående ~ærd8elbret, tinglæst 7. juni 1911, do til amtsrådet angående færdbeleret for alle og enhver til og nedad de på matr.nr. 33, 1~8 bu og 106 bæ lange havet værende klipper og ad gangstien langs havet samt

19 angående fredlysning af klipperne, Bålænge ~or pi.~.ndommen' drives gæstgiveri eller holdes restauration eller værtshuse, afg1ttepligt1g jernbaneskyld 8000 kr. på sidatnævnte,.. tr~. nr. aæsrkilt pl matr.nr. 48 c vejservitut m.v. i følge kontrakt, læ.t 6. maj 1836,, deklaration ~gående fredsk?vsforpligtelee, tinglæst 27. august 1913 særskilt, på matr.nr. 97 årlig arvefæste-afgifter og rekognition ved ejerskifte til statskassen, hvorfor denne har bestandig l. prioriteta i jorder og eventuelle bygninger, aærbkilt på matr.nr. 48 c og 97 et lån til Kreditkassen for.landejendomme i 0stifterne, 'stort 2200 kr., med statutmæssige forpligtelser, derunder 41 % p.a. 1 rente, samt at der på ejendommene matr.nr. l t og l r i Al~inge-Sandvig landsogn hæfter lån til Østifternes Kreditforening,. ~.; " stort kr,., med.statutmæssige forpligtelser, derunder 4* ~ p.a. i rente og at der heraf tilkommer statskassen ved ejerskifte en kendelse af 4 kr. København den 26. september Knud Valløe. Th. Lund. Johan D1driksen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthede li. Jørgensen. Graveøen. Læst inden Bornholms Nordre Herredsting den 2. oktober 1918 og protokolleret i pantebog X. pag. 907.

20 Mtr. "r. ~. «J9n; (J " " baner) flå; l ;~ /MdI-..,~..,bI.1 tingbogen. 1If(. "r. ejer',v. sogn. (;Mk og hus lir.: Stempel: kr. liijre Akt: Skab nr. (... ~ af... ""'"'... "'.c<) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Anm.: I~ølge landbrugsministeriets skrivelse af 10/ ar matr.nr. 33, R~, som følge af anlægget at jernbanen fra Rønne over Rø til Allinge skyld sat for hartkorn 1 td. 6.kp. 3 fdk. 2! &lb., hvorhos matr.nr. 33 og 108 bu, Rø,, er behæftet med forpagtnings~ontrakt, læst 21/9 1~92, hvorved Jphan Østerbye udlejer til Richard Ancher matr.nr. 33 og 108 bu med besætning m.v. Forpagteren har forkøbaret;på matr.nr. 97 hæfter dekl. om fredskovforpligtelse, læst 27. august &krivelee ~ra aktieaelekabereg1- stret, aktieselskabets vedtægter samt 2 udskrifter fra aktieeelskabets forhanslingsprotokol forevist. B o r g e n Genpartena rigtighed bekræftes, DOW~OI~ORET FOR RØNNE KØBSTAD m.v., den 5. april jg r ~.AsmUnd. 1 ba.0.. )J ~_L~... "_L.-I.

21 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

22 e Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne,tlf Søren Kock Ejnar Mikkelsensvej Gudhjem. Sag nr. 91/1990 Den.,,!!f i 8 SEP GENPART til, Sko v - o g Nat urst yrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J.nr. Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 7 SEP bilag.,overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til istandsættelse og udbygning af kaj anlægget ved Helligdomsklipperne i Rø. Anlægget benyttes ved passagersejlads, udflugtsture mellem Helligdomsklipperne og Gudhjem i sommerhalvåret. Det er oplyst, at såvel brohovedet som cementbroen, der fører ud til anlægget trænger til istandsættelse, og at brohovedet agtes forlænget med ca. 1m, idet vanddybden ved det eksisterende brohoved er for lav. Ejendommen matr. nr. 33 ~ Rø er fredet ved deklarationer af 22. marts 1913 og 26. september 1918, der bl.a. bestemmer, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at offentligheden har adgang til området. Danmarks Naturfond, der er ejer af ejendommen, har meddelt tilladelse til det ansøgte, ligesom Bornholms amtskommune ved skrivelse af 10. august 1990 har anbefalet, at der gives sådan tilladelse under forudsætning af, at istandsættelsen og forlængelsen af kajen udføres i beton og således, at kajens udseende, herunder højde og bredde, ikke ændres væsentligt. I medfør af naturfredningslovens 34 meddeler nævnet herved tile Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr.SN 1211/6- coo 1 Akt. nr.36

23 tt ladeise til udførelse af det forelagte projekt pa vilkar, at istandsættelsen og ~o~l.~ng~lsen af kajen udføres i beton og saledes, at kajens udseende, herunder høje og bredde, ikke ændres væsentligt. Efter naturfredningslovens 64 a bqrtfalder. tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 ~r fr~ d~ns meddelelse..,.~. (.'..J' Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 34 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune. Lorentzen I

24 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds e Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne Telefon Fax Dansk Bjergklub v/formanden Jan Bønding Østbanegade 17, st. th København ø. Sag nr. 64/1992 WØ41- REG. HR. Qlob2>. OD Den 1 JULI 1994 Modtaget' &kov- OQ Naturstyrelsen GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Cafes skr. af J. nr. - 4 JULI 1994 Overfor fredningsnævnet har Dansk Bjergklub indbragt en sag om tilladelse til at foretage klippeklatring i Helligdomsklipperne, matr. nr. 33 m.fl Rø. Ejendommen, hvorpå Helligdomsklipperne ligger, tilhører Danmarks Naturfond. På ejendommen er bl.a. tinglæst fredningsdeklarationer den 9. april 1913 Dg 2. oktober Fredningsdeklarationen tinglæst den 9. april 1913 indeholder bl.a. følgende bestemmelse: "Der skal ejendommen havet. altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på langs havet værende klipper samt ad gangstien langs Denne færdselsret gælder dog kun personer der i enhver henseende opføre sig sømmeligt Dg er således ikke til hinder for, at vagabonder, betlere, berusede og personer, der øve hærværk eller genere ejeren eller hotellets gæster el. lign., kunne bortvises. De fornævnte klipper, således som grænserne ifølge foranstående ere bestemte, ere fredlyste, således at de med tilhørende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede." Medens fredningsdeklarationen tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a. -'1 indeholder følgende bestemmelse: 1'2/ 1 / C;/ t-cool

25 det nedlagte forbud mod klippeklatring ikke strider mod den adgang til færdsel i området, der følger af fredningsdeklarationerne. I en erklæring af 20. januar 1993 har Danmarks Naturfond begrundet sit standpunkt således; "Efter Danmarks Naturfonds opfattelse indebærer de 2 nævnte servitutter som deres hovedformål, at der skal ske en beskyttelse af ejendommens naturværdier. Dette skal ske samtidig med, at der gives adgang for alle og ehver til at færdes på udlagte veje og stier, på klipperne langs havet, det vil sige, hvor færdsel er mulig uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler. Denne bestemmelse opfylder Danmarks Naturfond løbende ved at stille området til rådighed for det meget store årlige turistbesøg, som indebærer en meget betydelig, ønskelig og problemløs færdsel på ejendommens udlagte veje og stier, samt klipperne langs havet. Servitutterne indebærer derimod efter Danmarks Naturfonds opfattelse ikke, at ejeren er forpligtet til at stille ejendommen til rådighed for en organiseret og erhvervsmæssig privat virksomhed, som arrangerer færdsel på arealer udenfor de omtalte stier m.v., det vil sige på arealer som hidtil har været beskyttet under servituttens bestemmelse om naturhensyn, og som iøvrigt på grund af gradienten indtil dato har været utilgængelige for normal færdsel. Såfremt servitutterne skulle indebære pligt hertil, ville dette efter Danmarks Naturfonds opfattelse tillige indebære, at ejeren ville blive hindret i at varetage de naturmæssige hensyn, som er de nævnte servitutters hovedhensigt." Klippeklatring vil influere på klippernes monumentale virkning, og klippe klatring falder endvidere uden for den adgang til kortvarigt ophold på strande, der følger af naturbeskyttelseslovens 22, hvor kommercielle arrangementer iøvrigt tillige kræver ejerens samtykke.

26 dekla~ationerne, findes efter en naturlig fortolkning ikke at kunne forstås som en adgang til at klatre på stejle klippevægge. Danmarks Naturfond findes dog som ejer ikke være afsk~ret fra at tillade en videreg~ende adgang til at færdes i Hel!igdomsklipperne. Danmarks Naturfond har endvidere mulighed for at meddele tilladelser i begrænset udstrækning og i bestemte tidsrum til enkelte grupper og foreninger. Fredningsnævnet vil derimod ikke kunne træffe en afgørelse, hvorved der alene meddeles Dansk Bjergklub adgang til klatring. Under disse forudsætninger finder fredningsnævnet, at en fri adgang for alle til at foretage klippeklatring med den deraf følgende større aktivitet vil have vidtg~ende konsekvenser for omr~det og forringe naturoplevelsen af Helligdomsklipperne, herunder navnlig oplevelsen af klipper- 4t nes monumentale virkning. Fredningsnævnet kan derfor ikke tillade, at der mod Danmarks Naturfonds ønske foretages klippeklatring i Helligdomsklipperne. Nævnets afgørelse er enstemmig. Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse 78 st~. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Foreningen "Bornholm", Unibank og Allinge-Gudhjem kommune.

27 Fredningsnævnet.. for.hholms amts fredningskreds DommerKOntoret I Ronne Damgade 4A 3700 Rønne Telefon Fax REu. Nit :!> ~\ø 3.00 Sag nr 33/ JUNI 1996 Den Bornholms Amt østre Ringvej Rønne. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J. nr. Bornholms Amt har søgt om tilladelse til at anlægge cykelstier langs hovedlandevej 174, Sdr. St~andvej, mellem S~ovløkken i Tejn og Helligdomskrydset (5,1 km - 9,14 km). Stianlægget indgår ~ den nationale cykelrute nr. 10 og er en del af det regionale cykelvejnet på Bornholm. Ifølge projektet anlægges 2 m brede enkelt~ettede asfa1te~ede stier i begge vejside~ adskilt fra kørebanen med 1,8 m brede skillerabatter. Eksisterende ve~grøf~er rørlægges. På enkelte korte strækninger anlægges en smallere sti elle~ kantbane, hvor anlæg med 2 m sti og :,8 m skillerabat vil gøre indgreb i fortidsminder, bygninge~ m.v., e:- ler hvor terrænet (klipper) gør det nøavendigt. På visse strækninger med stor afgravning eller påfyldning lægges stien hen-.. holdsvis enten ved skræntfod eller skrænttop elle~ sænket 1-2 m i forhold til vejens kørebane. Cykelstiprojektet vil berøre områder omfattet af følgende fredningsdeklarationer og -kendelser: 1. Deklaration lyst den 2. februar 1950 på matr. nr. 42-md Olsker om offentlig adgang til udsigtshøj. 2. Deklaration lyst den 2. juli 1969 på matr. nr. 3-g og 108-dn Rø om bevarelse af den bestående tilstand: 3. Kendelse lyst den 22. maj 1958 på matr. nr. 3-c Rø ved Stammershalle om fredning af areal med fortidsminder bestående af bautastene, stenlægninger, røser, bautastensgrave m.v. Ved kendelsen bestemmes, at offentligheden skal have adgang til området, og at der ikke må ske ændring i den bestående tilstand i form af bl.a. afgravning og påfyldning. Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr SN 1QQR..., /' ~~ _ "'u--

28 4. Deklaration lyst den 9. december 1968 på matr. nr. lob-ex Rø med bestemmelse om, at området skal bevares som naturgrund, hvortil offentligheden har adgang. 5. Deklaration ting læst den 3. juli 1918 om offentlig adgang til jættestuelignende klippeparti og forbud mod stenbrydning (Troldeskoven). 6. Vilkår for dispensation meddelt af Overfredningsnævnet lyst den 26. juni 1975 indeholdende bebyggelsesregulerende bestemmelser. 7. Kendelse lyst den 10. december 1975 om fredning af Døndalen. L~nieføringen gennem Dondalen er enanu ikke endelig besluttet. Projektet og dermed ansøgningen omfatter derfor ikke stiforløbe~ gennem Døndalen. 8. Deklaration tinglæst den 9. april 1913 og 9. deklaration tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a. om offentlig adgang til klippe- og skovpartierne ved Helligdommen. Projektet forudsætter visse steder sprængning af klipper. Ved Stammershalle (nr. 3) sprænges soværts vest for hotellet m klippe i en bredde pa 1-3 m i et område, hvor der tidligere er sket sprængning, og hvor der ikke er registreret fortidsminder og 2 m kl~ppe landværts ind mod hotellets parkeringsplads. Ved Troldeskoven (nr. 5) sprænges klippefoden landværts landevejen ved vejkurven øst for holdepladsen, men således at den bagved liggende lodrette klippevæg bibeholdes. Endelig fjernes en klippe ud for matr. nr. 42-h Rø (nr. 6). Sagen har efter nævnets besigtigelse den 22. august og 19. september 1995 efter Bornholms Amts anmodning været stillet i bero fra oktober måned 1995 til udgangen af april måned 1996, idet Skov- og Naturstyrelsen havde fremsat indsigelser mod linieføringen ved Stammershalle (nr. 3) og ved Troldeskoven (nr. 5). Ved skrivelse af 29. april 1996 har Bornholms Amt meddelt, at Skov- og Naturstyrelsen har frafaldet indsigelserne vedrørende Stammershalle, medens indsigelserne vedrørende linieføringen gennem Troldeskoven har resulteret i, at Bornholms Amt i overens-.. s~emmelse med Skov- og Naturstyrelsen nu foreslår en ændret landværts linieføring, således at cykelstien placeres op til stengær-

29 det og mindst 2 m bag (syd for) røserne. Ved skrivelse af 6. juni 1996 har Skov- og Naturstyrelsen i henhold til na~urbeskyttelseslovens 20 meddelt sin godkendelse af projektet. I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om naturbeskyttelse 50 stk. 1 dispensation fra de ovennævnte fredningsdeklarationer og -kendelser til anlæg af cykelstier i overensstemmelse med det endelige projekt, således som dette fremgå= af de medsendte tegninger og beskrivelsen. Det bemærkes, at fredn~ngsnævnets tilladelse for såvidt er ufornøden efter deklaratio- ner, der alene indeh~lder bebyggelsesregulerende bes~emmelser. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter lov om naturbeskyttelse 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ~kke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan ef~er lov om naturbesky~~else 78 stk. 2 inabringes for Naturklagenævnet af of:entlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsen~lig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem tt kommune samt de berørte lodsejere. -~~- ~-SS. F. S c'hø n n em an n --- I

30 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne Telefon Fax Sag nr. 22/1996 Den - 5 NOV IICf.l:_ :'?: 3kov-.lE{ _ f:::.~.~, j IJ I Bornholms Amt østre Ringvej Rønne. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J.nr. + bilag. REG. NR. 5b~~.OO Bornholms Amt har på vegne Danmarks Naturfond søgt om fredningsnævnets tilladelse til at ændre trappeføringen til Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, matr. nr. 33-b Rø. Ejendommen, hvorpå Helligdomsklipperne ligger, tilhører Danmarks Naturfond. På ejendommen er tinglæst fredningsdeklarationer den 9. april 1913 og den 2. oktober Fredningsdeklarationen tinglæst den 9. april 1913 indeholder bl.a. følgende bestemmelse: "Der skal altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på ejendommen langs havet værende klipper samt ad gangsstien langs havet." Medens fredningsdeklarationen tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a.. indeholder følgende bestemmelse: "Endelig fredlyses de på ejendommene værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt på klipperne langs havet. " Den eksisterende trætrappe med gelænder af jernrør er i en så dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres. Hertil kommer, at trappen som følge af jordskred visse steder svæver frit i luften uden understøtning. Trappen fører ned til en tidligere nu delvis nedbrudt anløbsbro og ikke direkte til indgangen til Sorte Gryde. Miljø~ og EfieffiiffilBi t~fil!t Skov- og ~.nr..~n 1998 ~\ :: \ l ((ø.-(" ('., I Akt. ni'"; f

31 tt Det er oplyst, at den nye trappe ønskes givet et forløb, der leder færdslen ned mod Sorte Gryde. Trappen agtes efter det oplyste udført i træ fra douglasgraner og vil få gelænder af træ. I medfør af lov om naturbeskyttelse 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse fra de nævnte fredningsdeklarationer til etablering af den ændrede trappeføring i overensstemmelse med beskrivelsen og de medsendte fotografier. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter lov om naturbeskyttelse 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage ir.dgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Nae turklagenævnet bestemmer andet... Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Allige-Gudhjem kommune og de påtaleberettigede, Foreningen Bornholm og Bornholms Spare- og Lånekasse i Rønne (Unibank A/S). ; -

32 Fredni ngsnævnet Damgade 4A 3700 Rønne Bornholms Amt Modtaget Teknisk Forvaltning østre Ringvej 1 DK-3700 Rønne Tlf Fax SEP Retten i Rønne Dato: 1 2 SEP Deres ret.: Vor ret.: /94 gklvm Ændring af trappeføring ved Sorte Gryde, Helligdomsklipperne Herved søges, på vegne af Danmarks Naturfond, om nævnets eventuelle tilladelse efter fredningsdeklarationer tinglyst og til at ændre trappeføringen ved Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, matr.nr. 33b, Rø. Trappen er nu i en så dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres. Den kan ikke genopføres på det sted, den ligger nu, idet jordskred og slitage efterhanden har bevirket, at den visse steder svæver fnt i luften. Trappen ligger endvidere uhensigtsmæssigt, idet den fører ned til en tidligere anløbsbro og ikke direkte hen til indgangen til Sorte Gryde. Det medfører, at publikum skyder genvej fra trappen hen til Sorte Gryde og derved slider unødigt på vegetationen i området. Forløbet af den nye trappe fremgår af medfølgende billeder og skitse. Det nye forløb vil formentlig holde publikum på trappen, således at slitage på vegetationen undgås. Trappen vil blive udført i douglastræ, cm bred, med gelænder. Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser for ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på veje og gangstier samt klipperne langs havet. Med venlig hilsen g~2j~~ Gerda Kofod Landskabsafdelingen Gerda Kofod lokal 239

33 FREDNINGSNÆVNET Tlf for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a 3700 Rønne Fax ~) Bornholms Amt Teknisk Forvaltning østre Ringvej l 3700 Rønne Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø REG.Nl Modtaget i Skov. og Naturstyrelsen l27 DEC MPS10182/Sagsbeh: MPS J.nr Den 22. december 2000 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om generel tilladelse til fældning af elmesygeramte elmetræer og andre træer, der måtte udgøre fare for publikum ved Helligdomsklipperne. Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den tinglæst 2. oktober 1918 deklaration, der blandt andet fastsætter: "Endelig fred1yses de på ejendommen værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes... " _ Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 6. december I medfør af 50 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet tilladelse til fældning af de af fredningsdeklarationen omfattede elmetræer, der er angrebet af elmesyge. Nævnet meddeler endvidere tilladelse til fældning og fjernelse af eventuelle andre træer og grene, der efter tilsynsmyndigheden, Bornholms Amts skøn måtte udgøre en fare for den ved fredningsdeklarationerne forudsatte publikumsadgang på de fredede arealer. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn- Miljø- og Enaip6detetiMudførelsen af projektet. Skov- og Natur~~relsen J.nr, SN 'ljl1t - ao/! ~ Akt. nr.;2

34 -2 - Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Allinge-Gudhjem kommune og Danmarks Naturfond. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Til Deres orientering.

35 Qrt A 1\.T1\.Tl?T. RECiNi :%t3. ()& FREDN INGSNÆVNEt-r'o""~1'tJfr1'rs'~i-&'skommune Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø Hovedmodtager Bornholms Regionskommune Miljø og Natur Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Damgade4a 3700 Rønne Tlf Fax HER10019/Sagsbeh. HER J.nr Deres j.nr. 3. marts 2004 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 33-b, Rø (Helligdomsklipperne), at udbedre betonstien til turistbåden "Thor"s anløbsplads. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 9. april 1913 og en deklaration tinglyst den 2. oktober 1918, der fastsætter blandt andet: "... der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt klipperne langs havet... " Fredningsnævnet har den 2. marts 2004 foretaget besigtigelse. I medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til at udbedre den pågældende sti på vilkår, at udbedringen foretages med en betonblanding, der så vidt muligt vil komme til at fremstå som den blanding, der ses anvendt på den nuværende sti ca. 3-4 meter fra trappenedgangens fæste i stien, at stiens bredde ved fortøjningspladsen ikke overstiger 1,2 m, samt at fortøjningspladsen ikke udvides. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 12./1 /

36 Side 2/2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernmeside Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

37 NATUR & MIUØ eskovjøkkcn Allinge Tlf.: Fax' Fredningsnævnet Damgade4A 3700 Rønne w\\w.brk.dk MOdtaget 11 FEB.?nOt -""lo' t Retten irø nne 9. februar 2004 Reparation af sti til turistbåden Thor's anløbsbro, Rø Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, søger herved om Fredningsnævnets tilladelse efter fredningsdek1arationer tinglyst og til at reparere betonstien fra trætrappen til turistbåden Thor's anløbsbro ved Helligdomsklipperne, matr.nr. 33b, Rø. II Stien, der er støbt i beton på stedet, er meget nedbrudt og farlig at færdes på. Reparationen foretages ved at lave en ny støbning tilsvarende den gamle. Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser for ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på veje og gangstier samt klipperne langs havet. Ejendommen tilhører Danmarks Naturfond. Regionskommunen udfører naturpleje på arealet og vedligeholder stier og trapper m.v. Medven~sen g~ofod \ocl- Teknisk assistent Dir. tlf.: mail: J nr Bilag: 1 oversigtskort 3 fotos Fr8dningsnCf3f'r:'Z for ~L Oy Bornholms amts frednl gskreds

38

39 ~j. :2

40

41 '-re{1;)ln~si'1ævn8t ~cmhqlmsaill;~rirejn~~s~r~s

42 FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Natur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Damgade 4 A 3700 Rønne Tlf J.nr. FN 2/2014 Den 26. maj 2014 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en oplevelsessti gennem fredede områder ved Helligdommen og Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Sagens oplysninger Det fremgår af sagen, at den projekterede sti ved Helligdommen berører arealer omfattet af fredningsdeklarationer fra henholdsvis 1913, 1918 og Fredningsdeklaration af 22. marts 1913 fastsætter blandt andet, at offentligheden skal have fri adgang til klippepartierne ved havet samt stien langs havet. Fredningsdeklaration af 26. september 1918 indeholder navnlig æstetiske bestemmelser for byggeri på det fredede område. Fredningsdeklaration af 12. december 1966 indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang til og anvendelse af arealet kaldet Bornholmerpladsen. Den projekterede sti berører ved Gudhjem blandt andet et areal, der er omfattet af fredningsdeklaration af 14. september Deklarationen omhandler fredning af et større areal ved Gudhjem og Bokul og indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang samt æstetiske bestemmelser for byggeri i det fredede område. Endvidere fastsætter deklarationen de i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående færdsel og cykelkørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område. Projektet indebærer nyetablering af et ca. 30 m langt tracé på arealer, der er omfattet af fredningsdeklarationen af 14. september Det er oplyst, at oplevelsesstiens linjeføring på ovennævnte fredede arealer alene berører arealer i kommunalt eje. Dog ejer Danmarks Naturfond arealerne, hvor oplevelsesstien passerer Bornholmerpladsen. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. maj 2014.

43 Bornholms Regionskommune har på besigtigelsen nærmere redegjort for linjeføringen på de fredede arealer samt anskueliggjort stibrokonstruktionen, som forventes opført over en mindre sprækkedal ved p-pladsen ved Bornholmerpladsen. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Vandrelaug har anbefalet projektet. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet finder det til projektets gennemførelse ufornødent at meddele dispensation i forhold til fredningsdeklarationerne af 22. marts 1913 og 26. september 1918, idet projektet inden for arealgrænserne af disse deklarationer ikke begrænser offentlighedens adgang og ikke fremstår som et byggeri. I medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet dispensation fra fredningsdeklarationen af 12. december 1966 og fredningsdeklaration af 14. september 1951 til udførelse af projektet. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at stien alene berører begrænsede områder af de fredede arealer og vil tilgodese offentlighedens færdsel i de fredede områder. Nævnets afgørelse er enstemmig. Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. Andre modtagere af denne afgørelse Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug og Dansk Ornitologisk Forening. Klagevejledning Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 87. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens 86: Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond,

44 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klageren trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Henrik Engell Rhod

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

REG. NR. o \77 o.o 2..0

REG. NR. o \77 o.o 2..0 01770.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01770.02 Fredningen vedrører: Sejlflod Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1951, 19-10-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere