MATRI KE L FORTEG N E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATRI KE L FORTEG N E L S E"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligdommen Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer ,

2 NATURKLAGENÆVNET>

3 REG. NR. O 3 (O b 3>. oo o HE LL l Gt Do M \--'\E N!.. INDHOLDSFORTEGNELSE _ De.k~~lra-\-~ Cl V\-Q..V- Cfv-~ v~"t) \ ly ~ t qjlt \0) l 'b o~ 2/10 \ClJ.J!Y \ c>~ ~,'e.jv,'; -f ~e.-o;;:c l c'c',;1-~ u S 9 00 \ 1 T' fr..dootytt'" f D<. v:tk~ v - ftf~q,r.llsc P,f" bh,/o,96 CNPBJ~ 9'hoJ UD/3YCCE fraj f',}jlfe6 - Afgørelse af l. juli 1994 (nævn 64/1992) - afslag til A7 foretage klippeklatring. I MATRI KE L FORTEG N E L S E (ajour pr. z/le 19lCO) Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende matrikelnumre:. 33 ~5~ g'7 \O~6u\ \o8 <3. Rø \ \ \ Gældende matrikulært kortbilag: - Se også REG. NR.: o~ 2... '3 Cl. oa o los C) g g.o o o

4 REG. NR HELLIGDCMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE Afgørelse af 17. juni 1996 (~rn 33/1995) - Tilladelse til at anlægge cykelstier langs hovedlandevej 174. Afgørelse af (nævn 22/96) - Tilladelse til at ændre trappe føringen til Sorte Gryde matr.nr. 33b Rø. Se også REG. NR.:

5 NATURKLAGENÆVNET Sekretariatet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø. \ ~ \ R - '\ )~ c.. '(- f REG.Nl0~~g CO Sk Modtaget i ov- og Naturstyrersel1 2 6,Jli Ai! 1995 Vermundsgade 38 B 2100 København ø. Tlf.: Fax.: juni 1995 J.nr. 151/ MHe Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om klippeklatring i Helligdomsklipperne i Allinge-Gudhjem Kommune. Med venlig hilsen I.. 4~ ;!;.A?A{~) ~~~~en Heinemann landinspektør direkte tlf.: Afgørelsen er sendt til: Fredningsnævnet for Bornholms Amt, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Danmarks Naturfond, Nørregade 2, 1165 København K... Dansk Bjergklub, v/formanden Jan Bønding, Østbanegade 17, st. th København ø. Christian Almer, Nyvej 8, 3700 Rønne. Bornholms Amt, østre Ringvej l, 3700 Rønne. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite på Bornholm, v/jørgen Butzbech, Søborgstræde 5, 3700 Rønne. Allinge-Gudhjem Kommune, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1175 København K. Att. Palle Grønlund Friluftsrådet, Olof Palmes Gade 10, 2100 København ø. Foreningen Bornholm, v/major H.V. Jørgensen, Kanegårdsvej Rønne. Unibank A/S, St. Torv 16-18, 3~00 Rønne. Haraldsgade 53, 2100 København ø.

6 <. NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B 2100 København ø. Tlf.: Fax.: juni 1995 J.nr. 151/ MHe Afgørelse i sagen om klippeklatring i Helligdomsklipperne i Allinge-Gudhjem Kommune. Fredningsnævnet for Bornholms Amt meddelte den 1. juli 1994, at klippeklatring i Helligdomsklipperne er i strid med to fredningsdeklarationer, der hviler på ejendommen matr. nr. 33, m.fl., Rø. Dansk Bjergklub og Christian Almer har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Sagsfremstilling på ejendommen er der tinglyst to deklarationer, der bl.a. indeholder bestemmelser om offentlighedens adgang og beskyttelse af områdets naturværdier. Den ene deklaration, der er tinglyst på indeholder bl.a. følgende bestemmelser: ejendommen den 9. april 1913 "1. Der skal altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på ejendommen langs havet værende klipper samt ad gangstien langs havet. 2. De fornævnte rkj.ipper, således som grænserne i følge for,,!-nstående ere bestemte, ere fredlyste, således at de med tilhørende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede." Den anden deklaration, der er tinglyst på samme ejendom den 2. oktober 1918, bestemmer bl.a. følgende: eljøminlsrerlaf, J.lir. SN \ r:l \ l. / (p - O D 2. I 2 ti JUNI 1995 hid, t)f:, I 7. I

7 , \ 2 I. "Endelig tinglyses de på ejendommene værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt klipperne langs havet imod at iagttage al tilbørlig sømmelighed og ikke at være til gene for hotellerne og disses gæster." Danmarks Naturfond, som ejer ejendommen, meddelte senest i maj 1992 Dansk Bjergklub v/christian Almer, at man ønskede den stedfundne klatring bragt til ophør. Danmarks Naturfond begrundede ønsket med, at klatringen gjorde skade på ynglende fugle og sjældne planter. Christian Almer fandt forbudet stridende mod de nævnte deklarationer og indbragte sagen for Fredningsnævnet for Bornholms Amt. Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at deklarationernes formål dels er at bevare og sikre naturoplevelsen af Helligdomsklipperne, dels at sikre offentlighedens adgang til klipperne. Nævnet mener ikke, at den offentlige adgang bliver indskrænket ved forbud mod klippeklatring, da der fortsat er mulighed for normal færdsel. Nævnet finder endvidere ikke, at den adgang til at.færdes på klipperne, der gives ved deklarationerne, efter en naturlig fortolkning, kan forstås som en adgang til at klatre på stejle klippevægge. Fredningsnævnet er på den baggrund enig med Danmarks Naturfond i, at flansk Bjergklub ikke skal have tilladelse til klippeklatring i Helligdomsklipperne. Fredningsnævnet har derimod ikke fundet, at deklarationernes ordlyd er til hinder for, at Danmarks Naturfond som ejer af ejendommen er afskåret fra at tillade en videregående adgang til at færdes i klipperne. Nævnet er således af den opfattelse, at Danmarks Naturfond har mulighed for at tillade klatring i begrænset udstrækning og i bestemte tidsrum til enkelte grupper og foreninger. Klagerne anfører blandt andet, at deklarationerne giver alle og enhver, som ikke udøver hærværk mod området, adgang til at færdes på klipperne, og at deklara~ionernes ordlyd ikke åbner mulighed for at forbyde en bestemt gruppe af mennesker adgang til området. Det fremhæves specielt, at det ikke fremgår af deklarationerne, at færdsel kun må finde sted, hvor det er muligt uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler.

8 3 Klagerne gør gældende, at klatring i Helligdomsklipperne sker under hensyntagen til områdets naturværdier, og at der ikke er påvist skader på klipperne eller disses bevoksninger som følge af klatreaktivitet. Danmarks Naturfond har heroverfor bl.a. gjort gældende, at deklarationernes hovedformål er at beskytte ejendommens naturværdier ~amtidig med, at der gives adgang for alle til at færdes på udlagte veje og stier og på klipperne langs havet det vil sige, hvor færdsel er mulig uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler. Danmarks Naturfond angiver, at fonden opfylder denne bestemmelse ved at stille området til rådighed for de mange turister, som besøger området. Deklarationerne indebærer derimod efter fondens opfattelse ikke, at de er forpligtet til at stille ejendommen til rådighed for klippeklatrere. Bornholms Amt har under sagens behandling i fredningsnævnet anført, at det er amtets opfattelse, at hovedformålet med de to deklarationer er en fredning af ejendommens klippe- og skovpartier, og at den tilladte færdselsret for almenheden må opfattes som en almindelig færdsel til fods uden brug af særlige hjælpemidler. Friluftsrådet har overfor Naturklagenævnet gjort gældende, at deklarationerne efter rådets opfattelse ikke forhindrer klippeklatrere i at klatre i Helligdomsklipperne, når klatringen ikke sker ved at sætte faste bolte og lignende i klippen. Afgørelse I sagens behandling har deltaget 7 af Naturklagenævnets 10 medlemmer. Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: De' to fredningsdeklarationer fastsætter bestemmelser om offentlighedens adgang til området og om beskyttelse af ejendommens klippeog bevoksningspartier. Naturklagenævnet finder det forståeligt, at deklarationerne - og specielt deklarationen fra 1913 efter ordlyden umiddelbart kan

9 ,1 4 give indtryk af, at alle kan færdes i hele området stejle klipper. også på de Uanset dette finder nævnet, at en nærmere fortolkning af deklarationerne fører til, at den umiddelbare ret til at færdes i området, som deklarationerne giver, ikke kan tages til indtægt for en ret til den mere specielle færden, som klippeklatring er. Nævnet finder således, at klippeklatring ligger udenfor den almindelige adgang til at færdes i området. Nævnet finder endvidere, at klatreaktivitetert vil være i strid med den beskyttelse af specielt bevoksningspartierne i området, som deklarationerne varetager. Klippeklatring i Helligdomsklipperne er derfor både i strid med deklarationernes bestemmelser om den almindelige adgang til området og bestemmelserne om beskyttelsen af klippe- og bevoksningspartierne, og klatring vil derfor ej heller kunne tillades af ejendommens ejer. Naturklagenævnets afgørelse går således ud på, at det er i strid med de på ejendommen hvilende deklarationer at tillade klippeklatring i Helligdomsklipperne. på Naturklagenævnets.~(jJQ~ Inger Vaaben viceformand vegne Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prsvelse af afgørelsen skal være anlagt inden li måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

10 DEKLARATIONER>

11 ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG. NR.?fcc,j./ Rt:PRQOUCER:;T AF - fredn~gsplanudvalget FOR ~ '\ ebrni-:lou.1s AMT,.~~~~iJ.:::. - '\~1~t.Jelse~ 3169).f ~:...\... lr.:tl~----_ ".,.. KORTBLAD NR : MATR.NR.:33, 4~, 97, 108 bu og bæsogn: Rø AREAL: I EJER: FREDET: FORMAL: INDHOLD: 19,0 ha. Privat. Deklaration, l At bevare ejendommens landskabelige skønhed og sikre offentligheden adgang til klippe- og skovpartierne. Ejendommen må kun afhændes til personer med dansk indfødsret. Bestemmelser om udstykning. Forbud mod smagløs bebyggelse. Fredning af klippe- og skovpartier. '.PÅTALERET REG, NR.: Bornholms amt, Foreningen "Bornholm" eller enhver anden dansk fore~ingmed samme formål som denne og libornholms Spare- og Laanekasse i Rønne II

12 ALLINGE-GUDHJEM KOMMUNE REG.N1<.'3(,b3 / ) H REPRODUCERET AF -FREeNI~GSPLANUDVALGET FOR i - 'BO~U.'S AMT KORTBLAD NR : MATR, NR.: S bu og 10S bæ SOGN: Rø AREAL: 12,9 ha EJER: Privat. FREDET Deklaration, l FORMÅL: Fredning af klippepartier og åbning for offentligheden. INDHOLD: o.pataleret Klipperne, gangstien og bevoksningen skal lades urørte og ubeskadigede. Færcselsretten gælder dog kun personer, der i enhver henseende opfører sig sømceligt, og er således ikke til hinder for, at vagabonder, betlere, berusede og persone~, der øver r~k eller generer ejeren eller hotellets gæster el. lign., kan bortvises. Bornhol~s a~tsråd. REG. NR.:

13 (I I\obenhavn kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi.l tingbogen. art. nr., ejerlav, sogn. REGe NR. 3 b to '3 Kobers } bo æ': Kreditors p (udfyldes.f- Jommerkorrtore'T Gade og hus nr.: Anmelder: Iljo-oC-Z i> E K L A a h T I o 1: Unjerte6~ede ho/vidhdl~ler, reetaurat0r Henry Colster (Heinrich Conrad Georg Eolster), der if0lge k0bekontrakt af 12. oktober 1306 vil blive ejer af den 4. vorledegård lthilli2,<lolilsgsrden:l kaldet, ~ matr.nr. 33, loobu OG lobbæ af'rø S06n, fo.r1jligt~8rved mig 06 alle I efterf01;er.de ejere uf beiliell~tejeldom, s~.1c.en6eder 1';3. samme drives gæstgiveri, krohold eller holdes restauration eller værtshus - over nol:'nholulsamtsråd til følgende:, l. Der s::-:al t: id boldes fri ad.gang for alle til og, nea ad de på e jendommen langs havet v:erende kliljl--ersunt ad gangstieil lan~s havet. Klil-.J..,ernes grænser er i marken afmærket med tydelige skel og på, det herved under o.llltsradet segl hæftede kort betegnede med bogstaverne c, d, e, f, g, h, i, j, gangstien er på bemel~te kort bcte(,net med bo~:;stuverne a, b, c, d, e, og f. Denne f~rdselsret gælder dog kun personerm der i enhver henseende oj:.;føresig, sølili'leligt og er saledes ikke til hinder for, at va,?,abonrler,betlere, ber'...lseæe 06 l-ersoner, der øve hærværk eller genere ejeren eller r.otellets gæster el. lign., kunile bortvises. 2. De f'ornævnte klir-rer, således som grænserne if"0lge foranstående ere OItillings. ormular D bestemte, ere fredlyste, SÅledes at de med tilh0rende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede Nærværende daklåration vil, n&r jeg til sin tid f~r skøde p~, 'onson & KJ.ldskov AIS, K"benhavn.

14 ./,/, I.' / (Jend OIDlUe n, være at tini!>lcese p.~ Cl.mtsrhdcts bekostning, ob illdegtår jeg 'or, at tingl:bsningen til den tid kan slce uden n0i?>ell}-ræjudiccrende e 'etsanmærknin6. p.t. Rønne den 22. marts l~l3. Henry Colster. # Til vitterligbed: H.Chr. Lund. Eva.ld Becb-Andersen., anm. Læst inden BorrJ't01ms N ordre J' erredsthins den 9. ar-ril lrot0}~olleret i.t-allteboc; 6. pag. (08. : I.s o 'r is e Genl-urtens rig,tig,hed bel{ræftes,,

15 DEKLARATIONER>

16 ~,.. \1f.f"'e)eh~v,1sogn; (I I(,>~nhayn kvarter) eller (I :J,.'! troht1yduce Iattds- ~}ix1. og bl. / tingbogen, alt. "r., ejerlav, sogn. (;ah cg hus nr.: 33 m.fl. Rø.Stempel:l kr. 00 øre Akt: Skab A nr (Hfy 1d4c d d...of><.(>nit} REG NR..3 (,(0 S Kreditors bopæl:-//10. C;S:.'r Kal>ers } 11-':2 kme/der: D e k l a r a t i o n Under~egnede bestyrelse for aktieselskabet "Bornholms nationale hoteller-, København, erklærer herved for nævnte aktieselskab og alle efterfølgende ejere af de aktieselskabet i følge skøde af 9. og 19. august d.a. tilhørende ejendomme, nemlig: 111~A. Hotel "Helligdommen": matr.nr. 33, den 4. vornedgårds hpvedlod i Rø sogn, Bornhomms amts nordre herred, af hartkorn 1 td. 7 skpr. 1 fdkr. ol alb. "Helligdomsgården" kaldet, matr.nr. 108 bu,ibdm,. udmarkalod, af hartkorn 2 ekpr. 2 fdkr. li alb., matr.nr. 108 bæ, ibdm, udmarkslod, af hartkorn 2 fdkr. li alb, I -\ B. "Blanche Hotel-, matr.nr. l t og l r a Hammersholms jorder, Alj O matr.nr. 48 c ibdm, af hartkorn l skpr. o fdkr. ol alb, matr.nr. 97 ibdm, af hartkorn 4 akpr. l fdkr. 2! alb, \ hartkorn HammerahuB birk; af l skp. li- alb. o at nævnte ejendomme i overensstemmelse med aktieselskabets formal _ t.,.--iar., stedse skal bevares i dansk eje, eåledee at der Ikkun må findee afhændelse sted til personer med dansk indfødsrot ~ller til selskaber, D... Kla14.kew AfS. K~

17 er registrerede her i landet, og hvori såvel flertallet af beat.,, tlen som aktiemajoriteten har dansk indfødsret, Bamt at de DæTnte domme skal bevares imod ethvert indgreb i deres landskabelige ed:.de til de under litr. A nævnte ejendomme "Helligdomsgården" ørende og underlagte avlsjorder kan derfor vel fraakilles ejendomen imod fremdeles at drives som avlsjord, og imod at nærværende aration fremdeles kommer til at hæfte på ejendommen, men iøvrigt '1'ingen udstykning af alle de nævnte ejendomme eller dele deraf finsted, ligesom heller ikke bemeldte ejendom eller dele heraf ma ges eller på nogen BIII anden måde overdrages til udlændinge. Der må. heller ikke ved smagløs bebyggelse eller på anden e gøres indgreb i "ejendommens landskabelige skønhed. Aktieselskaeller enhver fremtidig ejer må derfor ved de ny- og ombygninger, påkræves ved begge hoteller tage alle tilbørlige hensyn i så henende, hvilket også må iagttages ved opførelse af kottager eller an- 1 beboelseshuse på ejendommene. Det er derfor en selvfølge, at der f samme ikke må. XI opføres fabriker eller øves nogen art af industri- 11 virksomhed, derunder stenbrud., A/S. "Bornholms nationale hoteller- forbeholder sig dog, ~længe det ejer de under litr. Å nævnte ejendomme ~nhelligdommenn) tillige at fraskille til afhændelse enkelte mindre parceller fra disse jendomme til private villaer, dog kun på vilkår, at selskabets be- I tyrelae er forpligtet til at påse, at der kw,x,ijtxikar;xatt isxxwexk I ved bebyggelse tages landskabelige og rkitektoniske hensyn, i så henseende til udelukkemde brug for hotel-

18 1Mr. nr. ejerl..., sogn: (I KM>enh...n kvarter).-,/>d. og bl. I tingbogen. art. nr., ejerlav, sogn.... (I tie ~yd1.ke I.nds. Gide og hus nr.: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (""ty... af d1om"'ft"i<~":«) _ Kø~rs } bo æl: Kredltors p Anmelder: «J. c letls gæster. Endelig fredlyeeø de på ejendommene værende k11ppe- og / skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle o~ enhver at fær-.,., des pa alle udlagt. Teje og gangstier samt på klipperne langs havet imod at iagttage al tilbørlig sømmelighed og ikke at være til gene -~or, hote11e~-rne eg disses gæster. De i denne deklaration ommeldte servitutter og hæftelser pålægges for ~estandig og skal altså ikke kunne hæves, Såfremt nogen af de nævnte fastsatte bestemmelser desuagtet skulle blive misligholdt I en1ngen af aktieselskabet eller fremtidige-ejere tilkommer Bornholms amt, for- "Bornholm" eller enhver anden dansk forening med samme fprmal so~ denne og Bornholms Spare; og Lånekasse i Rønne påtaleret,...x såat amtet og enhver af- de nævnte institutioner særskil t ved domstolene kan ~ kræve erstatning for stedfundne misligholdelser og forholdene rehabiliteret som om ingen misligholdelse havde fundet sted. ~ Det bemærkes, at der på matr.nr. 33, 108 bu, 108 bæ, 48 c og 97 i Rø sogn findes tinglæst følgende hæfielser: Deklaration om landgilde og dokumenter om tiendeafgifter, Do til rednings?æsenet angående ~ærd8elbret, tinglæst 7. juni 1911, do til amtsrådet angående færdbeleret for alle og enhver til og nedad de på matr.nr. 33, 1~8 bu og 106 bæ lange havet værende klipper og ad gangstien langs havet samt

19 angående fredlysning af klipperne, Bålænge ~or pi.~.ndommen' drives gæstgiveri eller holdes restauration eller værtshuse, afg1ttepligt1g jernbaneskyld 8000 kr. på sidatnævnte,.. tr~. nr. aæsrkilt pl matr.nr. 48 c vejservitut m.v. i følge kontrakt, læ.t 6. maj 1836,, deklaration ~gående fredsk?vsforpligtelee, tinglæst 27. august 1913 særskilt, på matr.nr. 97 årlig arvefæste-afgifter og rekognition ved ejerskifte til statskassen, hvorfor denne har bestandig l. prioriteta i jorder og eventuelle bygninger, aærbkilt på matr.nr. 48 c og 97 et lån til Kreditkassen for.landejendomme i 0stifterne, 'stort 2200 kr., med statutmæssige forpligtelser, derunder 41 % p.a. 1 rente, samt at der på ejendommene matr.nr. l t og l r i Al~inge-Sandvig landsogn hæfter lån til Østifternes Kreditforening,. ~.; " stort kr,., med.statutmæssige forpligtelser, derunder 4* ~ p.a. i rente og at der heraf tilkommer statskassen ved ejerskifte en kendelse af 4 kr. København den 26. september Knud Valløe. Th. Lund. Johan D1driksen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthede li. Jørgensen. Graveøen. Læst inden Bornholms Nordre Herredsting den 2. oktober 1918 og protokolleret i pantebog X. pag. 907.

20 Mtr. "r. ~. «J9n; (J " " baner) flå; l ;~ /MdI-..,~..,bI.1 tingbogen. 1If(. "r. ejer',v. sogn. (;Mk og hus lir.: Stempel: kr. liijre Akt: Skab nr. (... ~ af... ""'"'... "'.c<) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Anm.: I~ølge landbrugsministeriets skrivelse af 10/ ar matr.nr. 33, R~, som følge af anlægget at jernbanen fra Rønne over Rø til Allinge skyld sat for hartkorn 1 td. 6.kp. 3 fdk. 2! &lb., hvorhos matr.nr. 33 og 108 bu, Rø,, er behæftet med forpagtnings~ontrakt, læst 21/9 1~92, hvorved Jphan Østerbye udlejer til Richard Ancher matr.nr. 33 og 108 bu med besætning m.v. Forpagteren har forkøbaret;på matr.nr. 97 hæfter dekl. om fredskovforpligtelse, læst 27. august &krivelee ~ra aktieaelekabereg1- stret, aktieselskabets vedtægter samt 2 udskrifter fra aktieeelskabets forhanslingsprotokol forevist. B o r g e n Genpartena rigtighed bekræftes, DOW~OI~ORET FOR RØNNE KØBSTAD m.v., den 5. april jg r ~.AsmUnd. 1 ba.0.. )J ~_L~... "_L.-I.

21 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

22 e Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne,tlf Søren Kock Ejnar Mikkelsensvej Gudhjem. Sag nr. 91/1990 Den.,,!!f i 8 SEP GENPART til, Sko v - o g Nat urst yrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J.nr. Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 7 SEP bilag.,overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til istandsættelse og udbygning af kaj anlægget ved Helligdomsklipperne i Rø. Anlægget benyttes ved passagersejlads, udflugtsture mellem Helligdomsklipperne og Gudhjem i sommerhalvåret. Det er oplyst, at såvel brohovedet som cementbroen, der fører ud til anlægget trænger til istandsættelse, og at brohovedet agtes forlænget med ca. 1m, idet vanddybden ved det eksisterende brohoved er for lav. Ejendommen matr. nr. 33 ~ Rø er fredet ved deklarationer af 22. marts 1913 og 26. september 1918, der bl.a. bestemmer, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at offentligheden har adgang til området. Danmarks Naturfond, der er ejer af ejendommen, har meddelt tilladelse til det ansøgte, ligesom Bornholms amtskommune ved skrivelse af 10. august 1990 har anbefalet, at der gives sådan tilladelse under forudsætning af, at istandsættelsen og forlængelsen af kajen udføres i beton og således, at kajens udseende, herunder højde og bredde, ikke ændres væsentligt. I medfør af naturfredningslovens 34 meddeler nævnet herved tile Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr.SN 1211/6- coo 1 Akt. nr.36

23 tt ladeise til udførelse af det forelagte projekt pa vilkar, at istandsættelsen og ~o~l.~ng~lsen af kajen udføres i beton og saledes, at kajens udseende, herunder høje og bredde, ikke ændres væsentligt. Efter naturfredningslovens 64 a bqrtfalder. tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 ~r fr~ d~ns meddelelse..,.~. (.'..J' Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 34 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune. Lorentzen I

24 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds e Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne Telefon Fax Dansk Bjergklub v/formanden Jan Bønding Østbanegade 17, st. th København ø. Sag nr. 64/1992 WØ41- REG. HR. Qlob2>. OD Den 1 JULI 1994 Modtaget' &kov- OQ Naturstyrelsen GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Cafes skr. af J. nr. - 4 JULI 1994 Overfor fredningsnævnet har Dansk Bjergklub indbragt en sag om tilladelse til at foretage klippeklatring i Helligdomsklipperne, matr. nr. 33 m.fl Rø. Ejendommen, hvorpå Helligdomsklipperne ligger, tilhører Danmarks Naturfond. På ejendommen er bl.a. tinglæst fredningsdeklarationer den 9. april 1913 Dg 2. oktober Fredningsdeklarationen tinglæst den 9. april 1913 indeholder bl.a. følgende bestemmelse: "Der skal ejendommen havet. altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på langs havet værende klipper samt ad gangstien langs Denne færdselsret gælder dog kun personer der i enhver henseende opføre sig sømmeligt Dg er således ikke til hinder for, at vagabonder, betlere, berusede og personer, der øve hærværk eller genere ejeren eller hotellets gæster el. lign., kunne bortvises. De fornævnte klipper, således som grænserne ifølge foranstående ere bestemte, ere fredlyste, således at de med tilhørende bevoksninger altid skulle lades urørte og ubeskadigede." Medens fredningsdeklarationen tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a. -'1 indeholder følgende bestemmelse: 1'2/ 1 / C;/ t-cool

25 det nedlagte forbud mod klippeklatring ikke strider mod den adgang til færdsel i området, der følger af fredningsdeklarationerne. I en erklæring af 20. januar 1993 har Danmarks Naturfond begrundet sit standpunkt således; "Efter Danmarks Naturfonds opfattelse indebærer de 2 nævnte servitutter som deres hovedformål, at der skal ske en beskyttelse af ejendommens naturværdier. Dette skal ske samtidig med, at der gives adgang for alle og ehver til at færdes på udlagte veje og stier, på klipperne langs havet, det vil sige, hvor færdsel er mulig uden særlige forudsætninger eller brug af hjælpemidler. Denne bestemmelse opfylder Danmarks Naturfond løbende ved at stille området til rådighed for det meget store årlige turistbesøg, som indebærer en meget betydelig, ønskelig og problemløs færdsel på ejendommens udlagte veje og stier, samt klipperne langs havet. Servitutterne indebærer derimod efter Danmarks Naturfonds opfattelse ikke, at ejeren er forpligtet til at stille ejendommen til rådighed for en organiseret og erhvervsmæssig privat virksomhed, som arrangerer færdsel på arealer udenfor de omtalte stier m.v., det vil sige på arealer som hidtil har været beskyttet under servituttens bestemmelse om naturhensyn, og som iøvrigt på grund af gradienten indtil dato har været utilgængelige for normal færdsel. Såfremt servitutterne skulle indebære pligt hertil, ville dette efter Danmarks Naturfonds opfattelse tillige indebære, at ejeren ville blive hindret i at varetage de naturmæssige hensyn, som er de nævnte servitutters hovedhensigt." Klippeklatring vil influere på klippernes monumentale virkning, og klippe klatring falder endvidere uden for den adgang til kortvarigt ophold på strande, der følger af naturbeskyttelseslovens 22, hvor kommercielle arrangementer iøvrigt tillige kræver ejerens samtykke.

26 dekla~ationerne, findes efter en naturlig fortolkning ikke at kunne forstås som en adgang til at klatre på stejle klippevægge. Danmarks Naturfond findes dog som ejer ikke være afsk~ret fra at tillade en videreg~ende adgang til at færdes i Hel!igdomsklipperne. Danmarks Naturfond har endvidere mulighed for at meddele tilladelser i begrænset udstrækning og i bestemte tidsrum til enkelte grupper og foreninger. Fredningsnævnet vil derimod ikke kunne træffe en afgørelse, hvorved der alene meddeles Dansk Bjergklub adgang til klatring. Under disse forudsætninger finder fredningsnævnet, at en fri adgang for alle til at foretage klippeklatring med den deraf følgende større aktivitet vil have vidtg~ende konsekvenser for omr~det og forringe naturoplevelsen af Helligdomsklipperne, herunder navnlig oplevelsen af klipper- 4t nes monumentale virkning. Fredningsnævnet kan derfor ikke tillade, at der mod Danmarks Naturfonds ønske foretages klippeklatring i Helligdomsklipperne. Nævnets afgørelse er enstemmig. Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse 78 st~. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Foreningen "Bornholm", Unibank og Allinge-Gudhjem kommune.

27 Fredningsnævnet.. for.hholms amts fredningskreds DommerKOntoret I Ronne Damgade 4A 3700 Rønne Telefon Fax REu. Nit :!> ~\ø 3.00 Sag nr 33/ JUNI 1996 Den Bornholms Amt østre Ringvej Rønne. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J. nr. Bornholms Amt har søgt om tilladelse til at anlægge cykelstier langs hovedlandevej 174, Sdr. St~andvej, mellem S~ovløkken i Tejn og Helligdomskrydset (5,1 km - 9,14 km). Stianlægget indgår ~ den nationale cykelrute nr. 10 og er en del af det regionale cykelvejnet på Bornholm. Ifølge projektet anlægges 2 m brede enkelt~ettede asfa1te~ede stier i begge vejside~ adskilt fra kørebanen med 1,8 m brede skillerabatter. Eksisterende ve~grøf~er rørlægges. På enkelte korte strækninger anlægges en smallere sti elle~ kantbane, hvor anlæg med 2 m sti og :,8 m skillerabat vil gøre indgreb i fortidsminder, bygninge~ m.v., e:- ler hvor terrænet (klipper) gør det nøavendigt. På visse strækninger med stor afgravning eller påfyldning lægges stien hen-.. holdsvis enten ved skræntfod eller skrænttop elle~ sænket 1-2 m i forhold til vejens kørebane. Cykelstiprojektet vil berøre områder omfattet af følgende fredningsdeklarationer og -kendelser: 1. Deklaration lyst den 2. februar 1950 på matr. nr. 42-md Olsker om offentlig adgang til udsigtshøj. 2. Deklaration lyst den 2. juli 1969 på matr. nr. 3-g og 108-dn Rø om bevarelse af den bestående tilstand: 3. Kendelse lyst den 22. maj 1958 på matr. nr. 3-c Rø ved Stammershalle om fredning af areal med fortidsminder bestående af bautastene, stenlægninger, røser, bautastensgrave m.v. Ved kendelsen bestemmes, at offentligheden skal have adgang til området, og at der ikke må ske ændring i den bestående tilstand i form af bl.a. afgravning og påfyldning. Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr SN 1QQR..., /' ~~ _ "'u--

28 4. Deklaration lyst den 9. december 1968 på matr. nr. lob-ex Rø med bestemmelse om, at området skal bevares som naturgrund, hvortil offentligheden har adgang. 5. Deklaration ting læst den 3. juli 1918 om offentlig adgang til jættestuelignende klippeparti og forbud mod stenbrydning (Troldeskoven). 6. Vilkår for dispensation meddelt af Overfredningsnævnet lyst den 26. juni 1975 indeholdende bebyggelsesregulerende bestemmelser. 7. Kendelse lyst den 10. december 1975 om fredning af Døndalen. L~nieføringen gennem Dondalen er enanu ikke endelig besluttet. Projektet og dermed ansøgningen omfatter derfor ikke stiforløbe~ gennem Døndalen. 8. Deklaration tinglæst den 9. april 1913 og 9. deklaration tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a. om offentlig adgang til klippe- og skovpartierne ved Helligdommen. Projektet forudsætter visse steder sprængning af klipper. Ved Stammershalle (nr. 3) sprænges soværts vest for hotellet m klippe i en bredde pa 1-3 m i et område, hvor der tidligere er sket sprængning, og hvor der ikke er registreret fortidsminder og 2 m kl~ppe landværts ind mod hotellets parkeringsplads. Ved Troldeskoven (nr. 5) sprænges klippefoden landværts landevejen ved vejkurven øst for holdepladsen, men således at den bagved liggende lodrette klippevæg bibeholdes. Endelig fjernes en klippe ud for matr. nr. 42-h Rø (nr. 6). Sagen har efter nævnets besigtigelse den 22. august og 19. september 1995 efter Bornholms Amts anmodning været stillet i bero fra oktober måned 1995 til udgangen af april måned 1996, idet Skov- og Naturstyrelsen havde fremsat indsigelser mod linieføringen ved Stammershalle (nr. 3) og ved Troldeskoven (nr. 5). Ved skrivelse af 29. april 1996 har Bornholms Amt meddelt, at Skov- og Naturstyrelsen har frafaldet indsigelserne vedrørende Stammershalle, medens indsigelserne vedrørende linieføringen gennem Troldeskoven har resulteret i, at Bornholms Amt i overens-.. s~emmelse med Skov- og Naturstyrelsen nu foreslår en ændret landværts linieføring, således at cykelstien placeres op til stengær-

29 det og mindst 2 m bag (syd for) røserne. Ved skrivelse af 6. juni 1996 har Skov- og Naturstyrelsen i henhold til na~urbeskyttelseslovens 20 meddelt sin godkendelse af projektet. I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om naturbeskyttelse 50 stk. 1 dispensation fra de ovennævnte fredningsdeklarationer og -kendelser til anlæg af cykelstier i overensstemmelse med det endelige projekt, således som dette fremgå= af de medsendte tegninger og beskrivelsen. Det bemærkes, at fredn~ngsnævnets tilladelse for såvidt er ufornøden efter deklaratio- ner, der alene indeh~lder bebyggelsesregulerende bes~emmelser. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter lov om naturbeskyttelse 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ~kke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan ef~er lov om naturbesky~~else 78 stk. 2 inabringes for Naturklagenævnet af of:entlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsen~lig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem tt kommune samt de berørte lodsejere. -~~- ~-SS. F. S c'hø n n em an n --- I

30 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne Telefon Fax Sag nr. 22/1996 Den - 5 NOV IICf.l:_ :'?: 3kov-.lE{ _ f:::.~.~, j IJ I Bornholms Amt østre Ringvej Rønne. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen til underretning, D. h. t. Deres skr. af J.nr. + bilag. REG. NR. 5b~~.OO Bornholms Amt har på vegne Danmarks Naturfond søgt om fredningsnævnets tilladelse til at ændre trappeføringen til Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, matr. nr. 33-b Rø. Ejendommen, hvorpå Helligdomsklipperne ligger, tilhører Danmarks Naturfond. På ejendommen er tinglæst fredningsdeklarationer den 9. april 1913 og den 2. oktober Fredningsdeklarationen tinglæst den 9. april 1913 indeholder bl.a. følgende bestemmelse: "Der skal altid holdes fri adgang for alle til og ned ad de på ejendommen langs havet værende klipper samt ad gangsstien langs havet." Medens fredningsdeklarationen tinglæst den 2. oktober 1918 bl.a.. indeholder følgende bestemmelse: "Endelig fredlyses de på ejendommene værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt på klipperne langs havet. " Den eksisterende trætrappe med gelænder af jernrør er i en så dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres. Hertil kommer, at trappen som følge af jordskred visse steder svæver frit i luften uden understøtning. Trappen fører ned til en tidligere nu delvis nedbrudt anløbsbro og ikke direkte til indgangen til Sorte Gryde. Miljø~ og EfieffiiffilBi t~fil!t Skov- og ~.nr..~n 1998 ~\ :: \ l ((ø.-(" ('., I Akt. ni'"; f

31 tt Det er oplyst, at den nye trappe ønskes givet et forløb, der leder færdslen ned mod Sorte Gryde. Trappen agtes efter det oplyste udført i træ fra douglasgraner og vil få gelænder af træ. I medfør af lov om naturbeskyttelse 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse fra de nævnte fredningsdeklarationer til etablering af den ændrede trappeføring i overensstemmelse med beskrivelsen og de medsendte fotografier. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter lov om naturbeskyttelse 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage ir.dgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Nae turklagenævnet bestemmer andet... Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Allige-Gudhjem kommune og de påtaleberettigede, Foreningen Bornholm og Bornholms Spare- og Lånekasse i Rønne (Unibank A/S). ; -

32 Fredni ngsnævnet Damgade 4A 3700 Rønne Bornholms Amt Modtaget Teknisk Forvaltning østre Ringvej 1 DK-3700 Rønne Tlf Fax SEP Retten i Rønne Dato: 1 2 SEP Deres ret.: Vor ret.: /94 gklvm Ændring af trappeføring ved Sorte Gryde, Helligdomsklipperne Herved søges, på vegne af Danmarks Naturfond, om nævnets eventuelle tilladelse efter fredningsdeklarationer tinglyst og til at ændre trappeføringen ved Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, matr.nr. 33b, Rø. Trappen er nu i en så dårlig forfatning, at den ikke længere kan repareres. Den kan ikke genopføres på det sted, den ligger nu, idet jordskred og slitage efterhanden har bevirket, at den visse steder svæver fnt i luften. Trappen ligger endvidere uhensigtsmæssigt, idet den fører ned til en tidligere anløbsbro og ikke direkte hen til indgangen til Sorte Gryde. Det medfører, at publikum skyder genvej fra trappen hen til Sorte Gryde og derved slider unødigt på vegetationen i området. Forløbet af den nye trappe fremgår af medfølgende billeder og skitse. Det nye forløb vil formentlig holde publikum på trappen, således at slitage på vegetationen undgås. Trappen vil blive udført i douglastræ, cm bred, med gelænder. Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser for ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på veje og gangstier samt klipperne langs havet. Med venlig hilsen g~2j~~ Gerda Kofod Landskabsafdelingen Gerda Kofod lokal 239

33 FREDNINGSNÆVNET Tlf for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a 3700 Rønne Fax ~) Bornholms Amt Teknisk Forvaltning østre Ringvej l 3700 Rønne Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø REG.Nl Modtaget i Skov. og Naturstyrelsen l27 DEC MPS10182/Sagsbeh: MPS J.nr Den 22. december 2000 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om generel tilladelse til fældning af elmesygeramte elmetræer og andre træer, der måtte udgøre fare for publikum ved Helligdomsklipperne. Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den tinglæst 2. oktober 1918 deklaration, der blandt andet fastsætter: "Endelig fred1yses de på ejendommen værende klippe- og skovpartier, hvorhos der gives adgang til for alle og enhver at færdes... " _ Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 6. december I medfør af 50 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet tilladelse til fældning af de af fredningsdeklarationen omfattede elmetræer, der er angrebet af elmesyge. Nævnet meddeler endvidere tilladelse til fældning og fjernelse af eventuelle andre træer og grene, der efter tilsynsmyndigheden, Bornholms Amts skøn måtte udgøre en fare for den ved fredningsdeklarationerne forudsatte publikumsadgang på de fredede arealer. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn- Miljø- og Enaip6detetiMudførelsen af projektet. Skov- og Natur~~relsen J.nr, SN 'ljl1t - ao/! ~ Akt. nr.;2

34 -2 - Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Allinge-Gudhjem kommune og Danmarks Naturfond. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Til Deres orientering.

35 Qrt A 1\.T1\.Tl?T. RECiNi :%t3. ()& FREDN INGSNÆVNEt-r'o""~1'tJfr1'rs'~i-&'skommune Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø Hovedmodtager Bornholms Regionskommune Miljø og Natur Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Damgade4a 3700 Rønne Tlf Fax HER10019/Sagsbeh. HER J.nr Deres j.nr. 3. marts 2004 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 33-b, Rø (Helligdomsklipperne), at udbedre betonstien til turistbåden "Thor"s anløbsplads. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 9. april 1913 og en deklaration tinglyst den 2. oktober 1918, der fastsætter blandt andet: "... der gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt klipperne langs havet... " Fredningsnævnet har den 2. marts 2004 foretaget besigtigelse. I medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til at udbedre den pågældende sti på vilkår, at udbedringen foretages med en betonblanding, der så vidt muligt vil komme til at fremstå som den blanding, der ses anvendt på den nuværende sti ca. 3-4 meter fra trappenedgangens fæste i stien, at stiens bredde ved fortøjningspladsen ikke overstiger 1,2 m, samt at fortøjningspladsen ikke udvides. Nævnets afgørelse er enstemmig. Efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 12./1 /

36 Side 2/2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjernmeside Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening. F. Schønnemann Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

37 NATUR & MIUØ eskovjøkkcn Allinge Tlf.: Fax' Fredningsnævnet Damgade4A 3700 Rønne w\\w.brk.dk MOdtaget 11 FEB.?nOt -""lo' t Retten irø nne 9. februar 2004 Reparation af sti til turistbåden Thor's anløbsbro, Rø Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, søger herved om Fredningsnævnets tilladelse efter fredningsdek1arationer tinglyst og til at reparere betonstien fra trætrappen til turistbåden Thor's anløbsbro ved Helligdomsklipperne, matr.nr. 33b, Rø. II Stien, der er støbt i beton på stedet, er meget nedbrudt og farlig at færdes på. Reparationen foretages ved at lave en ny støbning tilsvarende den gamle. Ovennævnte 2 deklarationer indeholder bl.a. fredningsbestemmelser for ejendommens klippe- og skovpartier og giver offentligheden adgang på veje og gangstier samt klipperne langs havet. Ejendommen tilhører Danmarks Naturfond. Regionskommunen udfører naturpleje på arealet og vedligeholder stier og trapper m.v. Medven~sen g~ofod \ocl- Teknisk assistent Dir. tlf.: mail: J nr Bilag: 1 oversigtskort 3 fotos Fr8dningsnCf3f'r:'Z for ~L Oy Bornholms amts frednl gskreds

38

39 ~j. :2

40

41 '-re{1;)ln~si'1ævn8t ~cmhqlmsaill;~rirejn~~s~r~s

42 FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Natur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Damgade 4 A 3700 Rønne Tlf J.nr. FN 2/2014 Den 26. maj 2014 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en oplevelsessti gennem fredede områder ved Helligdommen og Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Sagens oplysninger Det fremgår af sagen, at den projekterede sti ved Helligdommen berører arealer omfattet af fredningsdeklarationer fra henholdsvis 1913, 1918 og Fredningsdeklaration af 22. marts 1913 fastsætter blandt andet, at offentligheden skal have fri adgang til klippepartierne ved havet samt stien langs havet. Fredningsdeklaration af 26. september 1918 indeholder navnlig æstetiske bestemmelser for byggeri på det fredede område. Fredningsdeklaration af 12. december 1966 indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang til og anvendelse af arealet kaldet Bornholmerpladsen. Den projekterede sti berører ved Gudhjem blandt andet et areal, der er omfattet af fredningsdeklaration af 14. september Deklarationen omhandler fredning af et større areal ved Gudhjem og Bokul og indeholder navnlig bestemmelser om offentlighedens adgang samt æstetiske bestemmelser for byggeri i det fredede område. Endvidere fastsætter deklarationen de i plantagen værende veje må forbindes med den nye vej; de må dog foruden til gående færdsel og cykelkørsel kun benyttes til arbejdskørsel, hvilket skal tilkendegives ved opslag. Dette skal også gælde andre veje, som måtte blive anlagt på det fredede område. Projektet indebærer nyetablering af et ca. 30 m langt tracé på arealer, der er omfattet af fredningsdeklarationen af 14. september Det er oplyst, at oplevelsesstiens linjeføring på ovennævnte fredede arealer alene berører arealer i kommunalt eje. Dog ejer Danmarks Naturfond arealerne, hvor oplevelsesstien passerer Bornholmerpladsen. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. maj 2014.

43 Bornholms Regionskommune har på besigtigelsen nærmere redegjort for linjeføringen på de fredede arealer samt anskueliggjort stibrokonstruktionen, som forventes opført over en mindre sprækkedal ved p-pladsen ved Bornholmerpladsen. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfond, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Vandrelaug har anbefalet projektet. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet finder det til projektets gennemførelse ufornødent at meddele dispensation i forhold til fredningsdeklarationerne af 22. marts 1913 og 26. september 1918, idet projektet inden for arealgrænserne af disse deklarationer ikke begrænser offentlighedens adgang og ikke fremstår som et byggeri. I medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet dispensation fra fredningsdeklarationen af 12. december 1966 og fredningsdeklaration af 14. september 1951 til udførelse af projektet. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at stien alene berører begrænsede områder af de fredede arealer og vil tilgodese offentlighedens færdsel i de fredede områder. Nævnets afgørelse er enstemmig. Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. Andre modtagere af denne afgørelse Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug og Dansk Ornitologisk Forening. Klagevejledning Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 87. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens 86: Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond,

44 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klageren trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Henrik Engell Rhod

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00700.00. Fredningen vedrører: Gudhjem Plantage. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00700.00. Fredningen vedrører: Gudhjem Plantage. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00700.00 Fredningen vedrører: Gudhjem Plantage Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 23-01-196, 14-09-1951,

Læs mere

05999.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05999.00. Fredningen vedrører: Døndal. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05999.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05999.00. Fredningen vedrører: Døndal. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05999.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05999.00 Fredningen vedrører: Døndal Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsn~vnet 10-12-1975 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014 [Land] Naturturisme I/S Abildsvej 5A 5700 Svendborg Sendes pr. mail til: Jens.moller@svendborg.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00097 Ref. kimar Den 17. februar 2014 Afslag på dispensation til genopførelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> Iii _

FREDNINGSNÆVNET> Iii _ 01885.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01885.02 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00539.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00. Fredningen vedrører: Urania. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00539.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00. Fredningen vedrører: Urania. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00539.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00 Fredningen vedrører: Urania Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet 03-03-1937 Kendelser Deklarationer o._- FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk Naturstyrelsen Bornholm Sendes pr. mail: bon@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014 Dispensation til opførelse af multihus inden for strandbeskyttelseslinjen på

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del (midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) Den 12. maj 2016 FN-MJØ 2015.70: Badebro i Risskov Fredningsnævnet har den 10. juni 2015 fra Aarhus Kommune modtaget udtalelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att.: René Brinch Andersen Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: 23-05-2014 Du har den 22. maj 2014 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Johannes Sørensen Rubjerghøj 6 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Kolding Kommune har den 3. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til opsætning af

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter.

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Ketty Ebdrup og Harald Kjøde Skovrupvej 21 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Kolding

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Kolding Kommune har den 31. december 2011 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af 3 udhuse. Ejendommen ligger i landzone

Læs mere

Notat om skovning i Dammegaardsskoven

Notat om skovning i Dammegaardsskoven Notat om skovning i Dammegaardsskoven Skrevet af Rolf Molich, 20. februar 2016 på baggrund af materiale fra Torben Westh Jensen, Jens Fangel og Eva Hansen I januar og februar 2016 er der fældet en del

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom Lifa landinspektører Jeppesen og Bjerre Fredericiagade 17 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Naturstyrelsen meddeler samtidigt afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, jf. 15, til etablering af grønt hegn.

Naturstyrelsen meddeler samtidigt afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, jf. 15, til etablering af grønt hegn. Snaptun Kajakklub Formand Stig Josefsen stig@fof-rr.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-766-00085 Ref: mackj Den 27. november 2014 Dispensation til opførelse af klubhus til kajakklub inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com. 8. maj 2013

Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com. 8. maj 2013 Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet. 02724.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00 Fredningen vedrører: Melå Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 21-03-1961 DEKLARATIONER>

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedr. sløjfning af markvej

Vedr. sløjfning af markvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Knud Nielsen Kjærgårdsmøllevej 12 7600 Struer Vedr. sløjfning af markvej Struer Kommune er af Friluftsrådet

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev DcH Vojens civile Hundeføreforening V/ Frede Pedersen fp1499@bbsyd.dk Dato: 30-6-2014 Sagsident: 14/6189 Sagsbehandler: Søren Karmark Obel Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere