Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen"

Transkript

1 Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen - Affaldsøkonomi og Idékatalog Dorthe Nedermark og Lone Gjørret KPMG Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE 16 2 PROJEKTFORLØB ETABLERING AF IDÉKATALOG OPSAMLING AF IDEER TIL IDÉKATALOGET NYE IDEER OG ERFARINGER MED MODELLEN VIDEREUDVIKLING AF AFFALDSKORTLÆGNINGSMODELLEN UDBREDELSE AF AFFALDSØKONOMI OG IDÉKATALOGET 21 3 RESULTATER IDÉKATALOGET AFFALDSØKONOMI 24 Bilag A Bilag B 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport er en afrapportering af projekt "Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen". Projektet er blevet finansieret af Miljøstyrelsens program for renere produkter og er gennemført i perioden marts 2003 til december 2004 af KPMG konsulenterne Dorthe Nedermark og Lone Gjørret. Desuden har Rambøll v. Erik Nørby deltaget som underleverandør på projektet, med den opgave at udføre programmeringen værktøjet "Affaldsøkonomi" ud fra de indsamlede erfaringer. Videncentret for affald v/anders Christiansen har stået for etablering af Idékataloget på affaldsinfo.dk Følgegruppe Projektet har haft en følgegruppe, der har bistået med konstruktive input, synspunkter og erfaringer til stor gavn for konsulenterne og projektet. En tak til følgegruppens medlemmer som var: Miljøstyrelsen, Tonny Christensen Reno-Sam, René Rosendahl og Lisbeth Jacobsen Miljøkontrollen i København, Jette Jungsberg og Erik Jørgensen Valdemar Birn, Eddy Boe Nielsen Videncenter for Affald, Anders Christiansen Grafisk Arbejdsgiverforening, Carsten Bøg Plastindustrien, Lars Blom Dansk Handel og Service, Christian Hjort-Hansen Desuden har ca. 60 virksomheder, 12 kommuner og affaldsselskaber samt 1 amt landet over deltaget i workshopforløb, hvor de har anvendt den 1. generation af affaldskortlægningsmodellen. Resultaterne af de afholdte workshopforløb har været input til 2. generation af affaldskortlægningsmodellen, den elektroniske version, kaldet "Affaldsøkonomi" samt ideer til affaldsminimering, som er blevet offentliggjort i Idékataloget på hjemmesiden 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Affald forbedrer bundlinjen Der kan være god økonomi i at kigge en ekstra gang på virksomhedens affald, for der er penge at hente, hvis man se ordentligt efter. Det elektroniske værktøj Affaldsøkonomi kan hjælpe virksomheden på vej mod mindre spild og større genanvendelse. Baggrund og formål Virksomhedens affaldsmængder og -typer ændrer sig over tid. Det samme gør transportørernes priser og udviklingen i markedet for genanvendelse af affaldsprodukter. Derfor er det let at miste overblikket over økonomien i affaldet. Nærværende projekt har haft til formål at omdanne den trykte Affaldskortlægningsmodel, som KPMG udviklede for Miljøstyrelsen i år 2000, til et elektronisk værktøj med funktionaliteter, der gør det muligt for virksomhederne at håndtere og analysere deres affaldsdata samt udskrive de lovpligtige affaldsstamkort. Desuden skulle projektet levere en offentligt tilgængelig vidensbank indeholdende ideer og inspiration til affaldsminimering til brug for erfaringsudveksling mellem virksomheder, rådgivere og tilsynsmyndigheder. Undersøgelsen For at kunne videreudvikle affaldskortlægningsmodellen i tråd med brugernes ønsker, gennemførte KPMG fem workshopforløb landet over med deltagelse af i alt 60 virksomheder, 12 kommuner og affaldsselskaber og et amt. Virksomhederne fik indledningsvis en introduktion til affaldskortlægningsmodellen og input til, hvordan de kunne komme i gang med at arbejde med affaldsminimering og ressourceoptimering. På anden workshopdag blev virksomhedernes erfaringer med værktøjets kortlægnings- og analysedel præsenteret, og der blev givet feedback fra de øvrige virksomheder samt input til, hvordan udvalgte problematiske affaldsprodukter kunne undgås. Afslutningsvis præsenterede de enkelte virksomheder deres indsatsområder og handleplaner samt kom med ideer og input til videreudvikling af affaldskortlægningsmodellen. Generelt var det virksomhedernes ønske, at kortlægningsmodellen blev gjort elektronisk, således at det bliver muligt at opdatere virksomhedens affaldsdata periodisk, at eksportere affaldsdata over i det grønne regnskab, samt at få mulighed for at udskrive affaldsstamkort på baggrund af de registrerede data. Hovedkonklusioner Ved hjælp af de fire elementer i Affaldskortlægningsmodellen: Kortlægning, Analyse, Forbedringsforslag og Handlingsplan får virksomhederne på kort tid overblik over affaldsmængder og økonomi samt ideer til, hvor der eventuelt kan spares. De let tilgængelige besparelser er typisk bedre sortering, ændrede 7

8 transportøraftaler eller krav om andre emballagetyper fra leverandørerne, men de store gevinster er at hente, når virksomheden får sat fokus på spild og genindvinding af spildprodukter i produktionsprocessen. Projektresultater Der er udviklet en elektronisk version af affaldskortlægningsmodellen kaldet Affaldsøkonomi, som er et værktøj, der giver overblik over mængder og økonomi i affaldet, og som kan generere de lovpligtige affaldsstamkort. Affaldsøkonomi henvender sig til alle virksomheder, der frembringer affald i et omfang, der gør det interessant at beskæftige sig med. Med Affaldsøkonomi bliver det let at kortlægge og analysere omkostningerne og få overblik over forbedringsmuligheder. Besparelsespotentialet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men erfaringerne viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres spild og optimere deres håndtering. En lang række virksomheder har opnået erfaringer med affaldsminimering ved at benytte Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi er et værktøj, der hjælper virksomheden med: At få overblik over affaldsmængder og priser. At se mulighederne for affaldsreduktion og besparelser. At generere de lovpligtige affaldsstamkort. I boksene er et par eksempler på ganske enkle forbedringer, der har skabt resultater. Case: Hempel A/S "Da vi kortlagde, i hvilke processer der forekom spild, blev vi bl.a. opmærksom på, at der i perlemølleprocessen kasseres ca. 20 l maling, hver gang der laves en produktion. Spildet opstår, fordi der er løbet ublandede råvarer ned i aftapningsrøret til den videre proces. Før produktet kan videreforarbejdes, skal den ublandede maling derfor aftappes og kasseres. Dette kan undgås, hvis der monteres en "aktuator" under hvert kar, så røret lukkes af, når der startes en ny produktion. Besparelsespotentialet er kr. årligt i råvareindkøb og bortskaffelse." Eva Larsen, HSE Co-ordinator Case: Jem & Fix "Hos Jem & Fix gennemgik vi alle transportørbilagene og fandt, at fordi vi havde en aftale om ugentlig afhentning fra alle butikkerne, fik vi til tider tømt tomme eller næsten tomme containere. Jem & Fix valgte at skifte transportør og indgå aftale om, at der kun afhentes, når der ringes. Den forventede besparelse er i størrelsesordenen kr./årligt, og dertil kommer, at der skal håndteres ca. 600 færre fakturaer." Lasse Riisgaard, Miljøchef 8

9 Case: Odense Renovationsselskab A/S Odense Renovationsselskabs A/S' erhvervskonsulent hjalp en virksomhed med at få kortlagt de forskellige affaldstyper og containere i virksomhederne vha. Affaldskortlægningsmodellen. Mængden af forbrændingsegnet affald var stor, og ved at flytte om på containere internt i virksomheden kunne der sorteres mere affald fra til genanvendelse. Størsteparten af dette affald var klar plast og gummi. Der forventes indsamlet omkring 8% mere klar plast om året til genanvendelse. Virksomhedens har to typer gummiaffald - vulkaniseret gummi og uvulkaniseret gummi. Begge typer er tidligere blevet sendt til forbrænding. For det vulkaniserede gummi er der nu fundet et modtageanlæg, som kan genanvende dette. Det vulkaniserede gummi granuleres med videresalg for øje. Virksomheden forventer årligt at kunne sende ca. 99 tons vulkaniseret gummi til genanvendelse, hvoraf ca. 40% returneres til virksomhedens egen produktion. Der er derved opnået en større besparelse, idet en mindre mængde gummi skal til forbrænding og en del af det granulerede gummi bliver genbrugt i virksomhedens egen produktion og erstatter nye råvarer. Virksomheden har opnået økonomiske besparelser og bedre plads, idet forbedret sortering har medført færre lejede containere. Jimmy S. Bækholm, Erhvervskonsulent Affaldsøkonomi er udviklet af KPMG og programmeret af Rambøll for Miljøstyrelsen. Andre kilder Hos Videncenter for Affald på kan man downloade det elektroniske værktøj Affaldsøkonomi og Affaldskortlægningsmodellen i en pdf-version eller lade sig inspirere af Idékataloget, hvor alle virksomheder, rådgivere og tilsynsførerne kan udveksle ideer og tips til affaldsminimering. 9

10 10

11 Summary and conclusions Waste improves the bottom line It may be worthwhile paying extra attention to the waste generated by enterprises. In fact, enterprises may well save money. The electronic tool, Affaldsøkonomi, can help enterprises find ways to reduce wastage and improve recycling. Background and purpose The volume of waste and the types of waste generated by enterprises change over time, and so do the prices charged by carriers as well as the market for recycling waste products. Therefore, there is a risk that enterprises will loose track of the financial aspect of waste. The purpose of this project was to transform the printed model for charting waste, developed by KPMG for the Danish Environmental Protection Agency in 2001, into an electronic tool with functions that enable enterprises to manage and analyse waste data and to print out the statutory waste data. Also, the project was to create a public knowledge bank containing ideas and inspiration on waste minimisation to be shared between enterprises, consultants and supervisory authorities. The investigation In order to develop the waste charting model in line with the wishes of the users, KPMG arranged five workshops throughout Denmark, comprising 60 enterprises, 12 municipalities and waste companies and one county. In the workshops, the enterprises were introduced to the model and received input on waste minimisation and resource optimisation. The enterprises' experience on the charting and analyses function of the tool was presented, and the other enterprises provided feedback as well as input as to how to avoid hazardous waste. Finally, the individual enterprises presented their focus areas and action plans and provided ideas and input for the continued development of the waste charting model. The general impression was that enterprises want an electronic tool to enable them to update waste data continuously, to export waste data to the environmental report, and to print out waste data based on the data registered. Main conclusions By means of the four elements of the waste charting model: charting, analysis, proposed improvements and action plan, the enterprises quickly get an overview of the volume of waste generated and the financial aspects involved, as well as of potential cost-cutting measures. The benefits most easily attainable are typically improved sorting, changed carrier agreements or requirements for other types of packaging from the suppliers. However, the greatest advantages may be achieved when enterprises focus on waste and recycling of waste products in the production process. 11

12 Project results An electronic version of the Affaldsøkonomi waste charting model has been developed as a tool to provide an overview of waste volumes and the economic viability of waste, as well as to generate the statutory waste data. The model is aimed at all enterprises generating waste to an extent that may justify further consideration. When using Affaldsøkonomi, it becomes easier to chart and analyse costs and to get a general view of potential improvements. The potential savings differ from enterprise to enterprise, but experience shows that most enterprises can reduce waste and optimise waste management. A large number of enterprises have gained experience from waste minimisation by using Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi is a tool that helps enterprises to: control waste volumes and prices see the possibilities of waste reduction and savings generate the statutory waste data. Below, we provide some examples of simple improvements that have generated good results. Case: Hempel A/S "When we charted which processes generate waste, among other things we became aware that in the pearl-mill process approx. 20 l paint is discarded in each production run. The waste is attributable to the fact that unmixed raw materials run into the drain pipe for further processing. Before the product can be further processed, the unmixed paint therefore has to be be drained off and discarded. This may be avoided if an "actuator" is mounted under each vat so that the pipe is closed when a new production is started. The savings potential is DKK 100,000 annually in raw materials procurement and disposal." Eva Larsen, HSE Co-ordinator Case: Jem & Fix "At Jem & Fix, we examined all the carrier vouchers and found that, because we had an agreement on weekly collections from all the outlets, we sometimes had empty or almost empty containers. Jem & Fix chose to change carrier and entered into an agreement according to which containers were only collected when the outlet had requested collection. The expected saving is in the amount of DKK 100,000 annually. In addition, approx. 600 less invoices will have to be processed." Lasse Riisgaard, Environmental manager 12

13 Case: Odense Renovationsselskab A/S Odense Renovationsselskabs A/S' business consultant assisted the enterprise by charting the different types of waste and containers in the enterprises by means of the waste charting model. The volume of waste suitable for incineration was large, and by relocating the containers in the enterprise, more waste could be used for recycling. The majority of this waste consisted of clear plastics and rubber. It is expected that about 8% more clear plastics a year will be collected for recycling. The enterprise has two types of rubber waste vulcanised rubber and unvulcanised rubber. Both types have previously been sent for incineration. For vulcanised rubber, a receiving station has now been found that can recycle this rubber. The vulcanised rubber is granulated with a view to resale. The enterprise expects to be able to send approx. 99 tonnes of vulcanised rubber a year to recycling, of which approx. 40% is returned to the enterprise's own production. This has generated major savings, as a minor quantity of rubber will be sent for incineration, and part of the granulated rubber will be recycled in the enterprise's own production and will replace new raw materials. The enterprise has achieved savings and more space, as improved sorting has resulted in a reduced number of rented containers. Jimmy S. Bækholm, Business consultant Affaldsøkonomi has been developed by KPMG and the program was developed by Rambøll for the Danish Environmental Protection Agency. Other sources At Videncenter for Affald on you can download the Affaldsøkonomi electronic tool and the waste charting model in a pdf version, or you can obtain inspiration from the index of ideas where all enterprises, consultants and supervisory authorities can exchange ideas and tips on waste minimisation. 13

14 14

15 1 Indledning 1.1 Baggrund I løbet af 1999 og 2000 udviklede KPMG en affaldskortlægningsmodel for Miljøstyrelsen. Modellen havde til formål at sætter virksomheder i stand til at analysere deres affaldsproduktion og finde miljømæssige og økonomisk gunstige løsninger, der kan minimere affaldsmængden og fremme genanvendelse. Affaldskortlægningsmodellen blev udviklet som et let tilgængeligt værktøj til at kortlægge og efterfølgende analysere virksomhedens affaldsstrøm. Modellen baserer sig på grundtanken i miljøstyring, og hensigten med modellen er at synliggøre, at affald er ressourcespild og dermed både miljømæssigt og økonomisk uhensigtsmæssigt. Affaldskortlægningsmodellen består af fire vejledninger og registreringsskemaer, som fører virksomheden gennem forløbet med at kortlægge, analysere, vurdere og indføre forbedringsforslag. Som hjælp hertil er der desuden en tjekliste over affaldsprodukter, som vil være at finde i de fleste virksomheder. Tjeklisten indeholder også henvisninger til, hvem man kan søge rådgivning hos samt idéer til kendte genanvendelsesmuligheder. Modellen har sine begrænsninger, dels registreres virksomhedens affaldsoplysninger på papir og det er derfor vanskelige at vedligeholde data, dels indeholder modellen kun et begrænset antal eksempler på, hvordan adfærdsmæssige og tekniske ændringer kan forebygge og reducere affaldsmængden. Brugere af modellen har derfor efterspurgt en elektronisk version, således at data kan opdateres periodisk samt en mulighed for at finde flere eksempler på affaldsminimering, evt. ved at kunne søge elektronisk. 1.2 Formål Formålet med nærværende projekt har været: At samle konkrete ideer og erfaringer til affaldsreduktion og øget genanvendelse i et elektronisk Idékatalog til inspiration for virksomheder, myndigheder og rådgivere. At udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen på baggrund af virksomhedernes ønsker og behov. At øge udbredelsen og anvendelsen af affaldskortlægningsmodellen og dens idégrundlag. Alle elementer er gennemført med henblik på, at reducere virksomheders ressourcespild og dermed forebygge affaldsfrembringelse. Indsamling og formidling af erfaringer med modellen blev struktureret således, at der blev opsamlet erfaringer til brug for udvikling af næste generation af affaldskortlægningsmodellen samt at reduktions- og genanvendelses-ideer blev indsamlet og publiceret på Næste generation af affaldskortlægningsmodellen er elektronisk og baseret på virksomhedernes erfaringer og ønsker om at kunne foretage en hurtig konsekvensberegning af påtænkte ændringer i affaldshåndteringen samt stille 15

16 affaldsdata til rådighed for virksomhedens grønne regnskab/miljøredegørelse og tilsynsmyndighederne, herunder opfylder kravene til registrering af affaldsstamkort. En øget udbredelse og anvendelse af affaldskortlægningsmodellen blev opnået ved at gennemføre workshopforløb i to etablerede miljønetværk samt tre til projektet dannede virksomhedsnetværk. Det var intentionen at afholde et workshopforløb specifikt for medlemmer af Dansk Handel og Service for, således jf. udbuddets ønsker, at indsamle affaldsideer specifikt fra handels- og servicevirksomheder. Det viste sig dog, at der ikke kunne skabes tilstrækkelig interesse herfor, hvorfor eneste interesserede medlem deltog i et af de til projektet dannet virksomhedsnetværk. Idékataloget er oprettet på Videncenter for Affalds hjemmeside, under Vidensbank for erhvervsaffald, og den fremtidige godkendelse af ideer omfattes af Videncentrets aktiviteter. 1.3 Målgruppe Den primære målgruppe for projektet har været danske virksomheder, der i kraft af deres erhverv frembringer eller håndterer affald i et omfang, der gør det interessant at beskæftige sig med affaldsminimering og genanvendelse. Sekundær målgruppe er de rådgivere, som virksomhederne konsulterer i deres søgen efter viden om optimal affaldshåndtering bl.a. tilsynsførende, erhvervsaffaldskonsulenter og andre konsulenter. 16

17 2 Projektforløb 2.1 Etablering af Idékatalog Projektet blev indledt med, at KPMG i samarbejde med Videncenter for Affald definerede en standardrapportering af affaldsminimerings ideer til Idékataloget. Idékataloget blev efterfølgende etableret på Videncentrets hjemmeside som et supplement til den nyudviklede Vidensbank om erhvervsaffald. Det var intentionen, at der fortløbende i projektet skulle lægges ideer ind i takt med at de fremkom i de fem workshopforløb. 2.2 Opsamling af ideer til Idékataloget Med henblik på at opsamle eksisterende ideer til Idékataloget samt erfaringer med affaldskortlægningsmodellen blev en række virksomheder og erhvervsaffaldskonsulenter kontaktet. Det var intentionen at interviewe udvalgte personer, som projektgruppen vidste havde erfaringer med modellen fra det første projekt og få dem til at bidrage til Idékataloget med deres ideer. Det viste sig dog at være vanskeligt at fat i de relevante personer, bl.a. på grund af jobskifte, og få indsamlet deres bidrag og erfaringer inden for den til formålet afsatte tidsramme. De nøglepersoner, som det lykkedes at komme i kontakt med, lovede at bidrage med ideer, men tilskyndelsen har tilsyneladende ikke været tilstrækkelig. Samtidig blev der udsendt mere generelle opfordringer til de eksisterende miljø- og affaldsnetværk om at bidrage med ideer til Idékataloget, dette gav dog ikke noget videre resultat. Projektteamet gennemgik afrapporteringer af tidligere renere teknologiprojekter, brancherapporter o.a. litteratur og opsamlede her en række ideer, som løbende er langt ind i Idékataloget. 2.3 Nye ideer og erfaringer med modellen For at opfylde projektets formål om at indsamle ideer til affaldsminimering, udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen på baggrund af en virksomheds ønsker og erfaringer samt øge udbredelsen af den systematiske affaldsanalyse, blev der afhold fem workshopforløb landet over. For at afprøve flere forskellige indgangsvinkler til rekruttering af virksomheder, der blev inviteret via eksisterende miljønetværk, via erhvervsaffaldskonsulenter og tilsynsførende og via arbejdsgiverforeningen for Dansk Handel og Service. Resultatet blev, at der kunne gennemføres workshopforløb følgende steder: I København hos Miljøkontrollen, som i forvejen havde prioriteret en indsats i forhold til affaldsminimering overfor virksomhederne, og som kunne invitere gennem deres Miljønetværk. Workshopforløbet her blev gennemført over to temadage. I København i regi af Københavns Amts Affaldsforum, som inviterede virksomheder og kommuner, og hvor virksomhedernes tilsynsførende deltog aktivt i workshopforløbet og i flere tilfælde hjalp virksomhederne med kortlægningen. 17

18 I Odense, hvor erhvervsaffaldskonsulenter fra fire forskellige affaldsselskaber på Fyn, hver især fandt virksomheder for hvem det var relevant at deltage, og hjalp dem med kortlægningen. I Esbjerg, hvor der dels blev inviteret via Ribe Amts Miljønetværk samt via de tilsynsførende hos Esbjerg Kommune. I Holstebro, hvor KPMG inviterede via kundenetværk og erhvervsaffaldskonsulent ved affaldsselskabet 4S i Skive. Intentionen om at afholde et workshopforløb for medlemmer af Dansk Handel og Service for at kunne indsamle erfaringer specifikt fra denne branche, jf. udbuddets ønske, løb ud i sandet, da der kun meldte sig en virksomhed efter annoncering i deres medlemsblad. Denne virksomhed deltog i stedet på workshopforløbet i Holstebro. I forløbet var det planen, at de lokale aktører skulle være rådgivere for virksomhederne, således at viden og erfaringer med affaldskortlægningsmodellen blev forankret lokalt, mens KPMG primært fungerede som workshopleder og sparringspartner for de lokale aktører. Det viste sig i forløbet, at tilslutning til workshoppen var størst de steder, hvor lokale interessenter arbejdede for at få virksomhederne til at deltage og her fik virksomhederne mest rådgivning og vejledning og de lokale aktører størst erfaring med affaldskortlægningsmodellen. De enkelte workshopforløb bestod af tre halve workshopdage og strakte sig over tre måneder, afholdt i perioden september 2003 til maj I workshopforløbet skulle virksomhederne gennemføre en kortlægning, analyse, undersøgelse af forbedringsforslag samt implementering af udvalgte forslag ved brug af affaldskortlægningsmodellen. 1. workshop indeholdte bl.a. præsentation af projekt og workshopforløb, oplæg om de ressourcer der ligger gemt i affaldet, erfaringer med affaldsminimering ved brug af modellen, ideer til affaldsminimering, eksempler på hvordan kortlægning og analyse gennemføres, og øvelse hermed samt opgaverne til næste workshop. 2. workshop indeholdt bl.a. virksomhedernes præsentation af deres kortlægning og analyse, fælles brainstorm på de affaldsprodukter virksomhederne fandt problematiske at reducere samt introduktion til mål og handlingsplaner og opgaver til næste workshop. 3. workshop indeholdt bl.a. virksomhedernes præsentation af de forslag, som de ville arbejde videre med, opsamling af virksomhedernes ideer til Idékataloget, oplæg om fastholdelse i fremtiden samt virksomhedernes fif og finter til hvordan modellen kunne forbedres, så den kan fungere optimalt på virksomhederne. På workshopdagene blev der opnået en god stemning og erfaringsudveksling mellem virksomhederne som blev støttet med ideer og input fra de lokale aktører, hvor disse deltog. Den bedste dynamik blev opnået på de workshopper, hvor der var deltagere, var gruppen større lagde det en dæmper på deltagernes mod til at snakke frit. Virksomhedernes størrelse og 18

19 branchetilhørsforhold var af stor variation, men dette var på ingen måde af betydning for erfaringsudvekslingen. De ideer, der fremkom, var kreative og brugbare, men da workshopperioden var begrænset, var det dog de færreste, der nåede længere end til at beslutte umiddelbare ændringer i form af bedre sorteringspraksis i virksomheden og ændringer i transportøraftaler. Derefter skulle de i gang med at undersøge rækken af ideer og vurdere, om de var realiserbare. Ideerne, der er fremkom i workshopforløbene, kan opdeles i følgende typer: Ændringer i transportøraftaler (typisk - fra fast afhentning til ringeaftale) Bedre sortering og øget afsætning til genanvendelse (typisk - fokuseret på papir og plast) Afsætning til genbrug (typisk - diverse emballagetyper) Krav til leverandører om brug af anden emballagetype (typisk - specifikation for plastfolier) Ændrede indkøbsvaner i forhold til volumen eller substitution (typisk - større volumen, mere koncentreret eller alternativt produkt) Genindvinding af eget spildprodukt via oparbejder Tekniske løsninger der reducerer eller eliminerer affaldsmængden (separation, inddampning, procesomlægning m.v.) Virksomhederne kom med følgende "Fif og Finter" til, hvordan næste generation af affaldskortlægningsmodellen skulle se ud. Papirversion Kunne godt dø, hvis der var en elektronisk version Vejledninger er gode Eksempler er gode Godt kom-igang-værktøj Mulighed for at angive containerstørrelse i volumen, da man med små containere afregner i volumen og ikke i vægt. Fortsat en papirudgave som tilsendes de små virksomheder Papirudgaven skal være endnu mere simpel og så kan man evt. hente hjælp på nettet Teste papirudgaven på virksomheder med 5 ansatte Fjern MST logo fra modellen, det skræmmer virksomhederne Nyt navn - a la "Spind guld". Elektronisk version Skal kunne beregne omkostninger Skal kunne beregne transportørudgifter Web-løsning der kan sammenligne virksomhedens resultater med andres resultater - sådan at man har password til egne data 19

20 Muligt at hente værktøjet på nettet og rekvirere CD-rom, hvis den fylder for meget Mulighed for registrering af data på månedsbasis eller ad hoc som man får afregningerne Vejledning til værktøjet som pdf eller windows hjælpemenu Plads til ISAG-koder evt. som drop-down menu Plads til EAK-koder med søgefunktion Generering af data til affaldsstamkort Mulighed for at eksportere data til det grønne regnskab eventuelt som excel-fil Flere felter til at beregne Forskellige print muligheder/rapportformater Mulighed for arkivering af data fra flere år og sammenligne dem - historisk udvikling Importere data fra andre regneark Valg mellem om man indtaster mængde i vægt eller volumen Grafiske illustrationer over f.eks. fordeling mellem typer, eller afgift og behandlingsgebyr, eller udvikling over året, eller over åerne Register over godkendte/registrerede transportører og behandlingsanlæg som opdateres af Miljøstyrelsen Kortlægning og registrering af hver enkelt fraktion på hver sit "ark", og en mulighed for at akkumulere en oversigt over alle fraktionerne Mulighed for at trække grafer/figurer/ekstrakt af data over i Word til brug for f.eks. grønt regnskab. Det blev af projektets følgegruppe besluttet, at der ikke skulle foretages en revision af den trykte version af affaldskortlægningsmodellen, da der ikke var midler til at genoptrykke den. Modellen kan i dag downloades på KPMGs hjemmeside og på 2.4 Videreudvikling af affaldskortlægningsmodellen De erfaringer og ideer, som blev indsamlet i workshopforløbene, blev anvendt til at udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen i form af et elektronisk værktøj kaldet Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi er i endnu højre grad tilpasset virksomhedernes behov og giver mulighed for at samle registreringen af affaldsoplysninger et sted i virksomheden uanset om det er til brug for affaldsanalysen, virksomhedens grønne regnskab eller dokumentation for affaldsstamkort. Af førnævnte ønsker til det elektronisk værktøj er følgende ikke implementeret: Affaldsøkonomi er ikke web-baseret, og man kan ikke sammenligne direkte med andre virksomheder: Årsag ikke alle affaldsansvarlige i virksomhederne kan arbejde on-line, og der kan opleves modstand mod at lægge data på et serverhotel, hvor virksomheden ikke selv har mulighed for at sikre data. 20

21 Import af data fra andre programmer er ikke muligt, da data skal struktureres så de passer ind i databasen. I den første version af Affaldsøkonomi vil der ikke være mulighed for registrering af data på månedsbasis eller ad hoc, som man får afregningerne. Affaldsøkonomi baserer sig på årsopgørelser. Det vil derfor være nødvendigt at oprette f.eks. et Excel-ark, hvis man ønsker løbende at registrere og følge udviklingen (se bilag B). Eksemplet i bilag B kan hentes samme sted som Affaldsøkonomi. Register over godkendte/registrerede transportører og behandlingsanlæg, som opdateres af Miljøstyrelsen vil ikke blive indarbejdet i denne version. Ideen vil først være aktuel, hvis Affaldsøkonomi konverteres til en web baseret løsning, i det registret så løbende vil kunne opdateres. Første og anden prototype af Affaldsøkonomi er blevet testet af en række af de virksomheder, der deltog i workshopforløbene, og deres kommentarer er der så vidt muligt taget højde for i den endelige version. 2.5 Udbredelse af Affaldsøkonomi og Idékataloget Viden om Affaldsøkonomi og Idékataloget formidles via en inspirationspjece til virksomheder, brancheforeninger, erhvervsaffaldskonsulenter, tilsynsmyndigheder samt i artikler til fagblade. Formålet er at udbrede brugen af Affaldsøkonomi og Idékataloget. Folder og link er udsendt til: Kommunekatalog (affaldsfolk og erhvervsaffaldskonsulenter) Key2Green - miljønetværker distribution af mail Tilbud til kommuner og amter om infomøder eller workshopforløb for ansatte og virksomheder mod egenfinansiering (Renviden nr ). Genvindingsindustrien Dakofa Miljøstyrelsens pressecenter Link til Idékataloget på MST, amter, kommuner og branchers hjemmesider. Pressemeddelelse er sendt til: Pressemeddelelse til Urban, Metropol, Børsen, Erhvervsbladet, Horisont net, Fyns Stiftstidende, JP København, Reuter. Affaldsøkonomi kan downloades hos Videncenter for affald, KPMG, Miljøstyrelsen. Præsentationer af Affaldsøkonomi inden for projektet Nov Reno-Sam Konference Maj FMK Konference Okt Københavns Amt - Affaldsforum Nov Reno-Sam Konference. 21

22 22

23 3 Resultater Projektet har resulteret i: Et Idékatalog på affaldsinfo.dk med affaldsrelaterede løsninger med p.t. 300 tilmeldte. En elektronisk version af affaldskortlægningsmodellen, der gør det muligt, hurtigt og enkelt at beregne effekterne af ændringer i de eksisterende affaldsordninger samt anvende de registrerede affaldsoplysninger i virksomhedernes grønne regnskaber og som dokumentation for affaldsstamkortene. En inspirationspjece (trykkeklart) til virksomheder, tilsynsførende, affaldskonsulenter og rådgivere med succeshistorier, som opmuntrer til at anvende affaldskortlægningsmodellen og Idékataloget. Artikler til fagblade, som kan øge udbredelsen og anvendelsen af affaldskortlægningsmodellen. Foredrag og præsentationer i relevante miljø- og affaldsfora. 3.1 Idékataloget Idékataloget henvender sig primært til virksomheder, der som led i deres miljøarbejde beskæftiger sig med ressourceoptimering og affaldsminimering. Idékataloget kan give konkrete og praktiske løsninger, som virksomhederne kan anvende i deres analyse af affaldsstrømmene og som inspiration til at omlægge processer i virksomheden. Sekundært er Idékataloget henvendt til tilsynsmyndighederne og rådgivere, som kan henvise virksomheder, samt opfordre dem til at bidrage med input hertil. Idékataloget er udformet således, at det undervejs i projektforløbet og efterfølgende løbende kan suppleres med nye erfaringer og praktiske løsninger fra erhvervsaffaldskonsulenter, virksomheder, affaldsmodtagere, KPMG eller andre rådgivere, der har en effektiv og hensigtsmæssig løsning på håndtering af affaldsmæssige problemer. Idékataloget er således et opsamlingsforum for konkrete løsninger. Hver idé eller forslag til en adfærdsmæssig eller teknisk løsning beskrives kort under overskrifterne: Affaldstype Initiativ Effekt Derudover kan man søge mellem løsningsforslagene, således at den enkelte virksomhed kan få præsenteret alle idéer og forslag, eksempelvis vedrørende pap og papir. 23

24 I forbindelse med Idékataloget er der mulighed for at stille spørgsmål og få svar. Alle kan stille spørgsmål og alle kan svare, der sidder således ikke et ekspertpanel og vurderer hvad der er rigtigt og forkert. Idékataloget er placeret i tilknytning til Videncenter for Affalds hjemmeside, idet Idékataloget supplerer Videnbank om erhvervsaffald, som Reno-Sam har etableret med konkrete og praktiske løsningsforslag vedrørende ressourceoptimering og affaldsforebyggelse. Placeringen knytter Idékataloget til den ekspertise og kapacitet, som Videncenter for Affald har, ligesom det sikrer en fremtidig kvalitetssikring og drift af Idékataloget. 3.2 Affaldsøkonomi Affaldsøkonomi er et elektronisk værktøj, som kan anvendes af virksomheder til at få et overblik over deres affald med hensyn til mængder, oprindelse og økonomi. Affaldsøkonomi indbefatter en kortlægning af affaldsprodukter i virksomheden, en opgørelse af diverse afregninger med transportører og en analyse af de kortlagte affaldsprodukter. Ved at anvende affaldsøkonomi får virksomheden systematiseret sin viden om affaldet på en måde, der gør det muligt at træffe beslutninger om, hvorvidt der er potentiale for forbedringer, både økonomisk og miljømæssigt. For virksomheden bliver det synligt, om det er en fornuftig transportøraftale der er indgået, eller om der betales for tømning af tomme containere. Desuden bliver det tydeligt om det affald, der betales bortskaffelsesomkostninger for, stammer fra transportemballage eller råvarer, der er gået tabt i produktionsprocessen. For at virksomheden kan nøjes med at samle sine affaldsoplysninger et sted, har virksomhederne, der er underlagt kravet om at udarbejde affaldsstamkort, mulighed for at generer disse på baggrund af de oplysninger, der er lagt ind i affaldsøkonomi. Virksomhederne kan desuden lave udtræk af oplysningerne til brug for det grønne regnskab eller deres miljøredegørelse. Har virksomhederne behov for løbende registrering af deres affaldsoplysninger, er dette ikke muligt i denne første version af Affaldsøkonomi. Derfor er det nødvendigt at oprette et supplerende Excelregneark til inddatering af de fortløbende oplysninger, som efterfølgende en gang årligt manuelt må overføres i Affaldsøkonomi. Dette var ikke den oprindelige intention, men et af de kompromiser der er indgået i programmeringsfasen. 24

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 2 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com TELEFON MAIL WEB 52 30 20 55 info@sputnik5.com www.sputnik5.com Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool Modtager Ansvarlig Fornavn: Efternavn: Stilling: Virksomhed: Kontakt info: Martin Schorling Overgård

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere