Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen"

Transkript

1 Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen - Affaldsøkonomi og Idékatalog Dorthe Nedermark og Lone Gjørret KPMG Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE 16 2 PROJEKTFORLØB ETABLERING AF IDÉKATALOG OPSAMLING AF IDEER TIL IDÉKATALOGET NYE IDEER OG ERFARINGER MED MODELLEN VIDEREUDVIKLING AF AFFALDSKORTLÆGNINGSMODELLEN UDBREDELSE AF AFFALDSØKONOMI OG IDÉKATALOGET 21 3 RESULTATER IDÉKATALOGET AFFALDSØKONOMI 24 Bilag A Bilag B 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport er en afrapportering af projekt "Videreudvikling og udbredelse af affaldskortlægningsmodellen". Projektet er blevet finansieret af Miljøstyrelsens program for renere produkter og er gennemført i perioden marts 2003 til december 2004 af KPMG konsulenterne Dorthe Nedermark og Lone Gjørret. Desuden har Rambøll v. Erik Nørby deltaget som underleverandør på projektet, med den opgave at udføre programmeringen værktøjet "Affaldsøkonomi" ud fra de indsamlede erfaringer. Videncentret for affald v/anders Christiansen har stået for etablering af Idékataloget på affaldsinfo.dk Følgegruppe Projektet har haft en følgegruppe, der har bistået med konstruktive input, synspunkter og erfaringer til stor gavn for konsulenterne og projektet. En tak til følgegruppens medlemmer som var: Miljøstyrelsen, Tonny Christensen Reno-Sam, René Rosendahl og Lisbeth Jacobsen Miljøkontrollen i København, Jette Jungsberg og Erik Jørgensen Valdemar Birn, Eddy Boe Nielsen Videncenter for Affald, Anders Christiansen Grafisk Arbejdsgiverforening, Carsten Bøg Plastindustrien, Lars Blom Dansk Handel og Service, Christian Hjort-Hansen Desuden har ca. 60 virksomheder, 12 kommuner og affaldsselskaber samt 1 amt landet over deltaget i workshopforløb, hvor de har anvendt den 1. generation af affaldskortlægningsmodellen. Resultaterne af de afholdte workshopforløb har været input til 2. generation af affaldskortlægningsmodellen, den elektroniske version, kaldet "Affaldsøkonomi" samt ideer til affaldsminimering, som er blevet offentliggjort i Idékataloget på hjemmesiden 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Affald forbedrer bundlinjen Der kan være god økonomi i at kigge en ekstra gang på virksomhedens affald, for der er penge at hente, hvis man se ordentligt efter. Det elektroniske værktøj Affaldsøkonomi kan hjælpe virksomheden på vej mod mindre spild og større genanvendelse. Baggrund og formål Virksomhedens affaldsmængder og -typer ændrer sig over tid. Det samme gør transportørernes priser og udviklingen i markedet for genanvendelse af affaldsprodukter. Derfor er det let at miste overblikket over økonomien i affaldet. Nærværende projekt har haft til formål at omdanne den trykte Affaldskortlægningsmodel, som KPMG udviklede for Miljøstyrelsen i år 2000, til et elektronisk værktøj med funktionaliteter, der gør det muligt for virksomhederne at håndtere og analysere deres affaldsdata samt udskrive de lovpligtige affaldsstamkort. Desuden skulle projektet levere en offentligt tilgængelig vidensbank indeholdende ideer og inspiration til affaldsminimering til brug for erfaringsudveksling mellem virksomheder, rådgivere og tilsynsmyndigheder. Undersøgelsen For at kunne videreudvikle affaldskortlægningsmodellen i tråd med brugernes ønsker, gennemførte KPMG fem workshopforløb landet over med deltagelse af i alt 60 virksomheder, 12 kommuner og affaldsselskaber og et amt. Virksomhederne fik indledningsvis en introduktion til affaldskortlægningsmodellen og input til, hvordan de kunne komme i gang med at arbejde med affaldsminimering og ressourceoptimering. På anden workshopdag blev virksomhedernes erfaringer med værktøjets kortlægnings- og analysedel præsenteret, og der blev givet feedback fra de øvrige virksomheder samt input til, hvordan udvalgte problematiske affaldsprodukter kunne undgås. Afslutningsvis præsenterede de enkelte virksomheder deres indsatsområder og handleplaner samt kom med ideer og input til videreudvikling af affaldskortlægningsmodellen. Generelt var det virksomhedernes ønske, at kortlægningsmodellen blev gjort elektronisk, således at det bliver muligt at opdatere virksomhedens affaldsdata periodisk, at eksportere affaldsdata over i det grønne regnskab, samt at få mulighed for at udskrive affaldsstamkort på baggrund af de registrerede data. Hovedkonklusioner Ved hjælp af de fire elementer i Affaldskortlægningsmodellen: Kortlægning, Analyse, Forbedringsforslag og Handlingsplan får virksomhederne på kort tid overblik over affaldsmængder og økonomi samt ideer til, hvor der eventuelt kan spares. De let tilgængelige besparelser er typisk bedre sortering, ændrede 7

8 transportøraftaler eller krav om andre emballagetyper fra leverandørerne, men de store gevinster er at hente, når virksomheden får sat fokus på spild og genindvinding af spildprodukter i produktionsprocessen. Projektresultater Der er udviklet en elektronisk version af affaldskortlægningsmodellen kaldet Affaldsøkonomi, som er et værktøj, der giver overblik over mængder og økonomi i affaldet, og som kan generere de lovpligtige affaldsstamkort. Affaldsøkonomi henvender sig til alle virksomheder, der frembringer affald i et omfang, der gør det interessant at beskæftige sig med. Med Affaldsøkonomi bliver det let at kortlægge og analysere omkostningerne og få overblik over forbedringsmuligheder. Besparelsespotentialet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men erfaringerne viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres spild og optimere deres håndtering. En lang række virksomheder har opnået erfaringer med affaldsminimering ved at benytte Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi er et værktøj, der hjælper virksomheden med: At få overblik over affaldsmængder og priser. At se mulighederne for affaldsreduktion og besparelser. At generere de lovpligtige affaldsstamkort. I boksene er et par eksempler på ganske enkle forbedringer, der har skabt resultater. Case: Hempel A/S "Da vi kortlagde, i hvilke processer der forekom spild, blev vi bl.a. opmærksom på, at der i perlemølleprocessen kasseres ca. 20 l maling, hver gang der laves en produktion. Spildet opstår, fordi der er løbet ublandede råvarer ned i aftapningsrøret til den videre proces. Før produktet kan videreforarbejdes, skal den ublandede maling derfor aftappes og kasseres. Dette kan undgås, hvis der monteres en "aktuator" under hvert kar, så røret lukkes af, når der startes en ny produktion. Besparelsespotentialet er kr. årligt i råvareindkøb og bortskaffelse." Eva Larsen, HSE Co-ordinator Case: Jem & Fix "Hos Jem & Fix gennemgik vi alle transportørbilagene og fandt, at fordi vi havde en aftale om ugentlig afhentning fra alle butikkerne, fik vi til tider tømt tomme eller næsten tomme containere. Jem & Fix valgte at skifte transportør og indgå aftale om, at der kun afhentes, når der ringes. Den forventede besparelse er i størrelsesordenen kr./årligt, og dertil kommer, at der skal håndteres ca. 600 færre fakturaer." Lasse Riisgaard, Miljøchef 8

9 Case: Odense Renovationsselskab A/S Odense Renovationsselskabs A/S' erhvervskonsulent hjalp en virksomhed med at få kortlagt de forskellige affaldstyper og containere i virksomhederne vha. Affaldskortlægningsmodellen. Mængden af forbrændingsegnet affald var stor, og ved at flytte om på containere internt i virksomheden kunne der sorteres mere affald fra til genanvendelse. Størsteparten af dette affald var klar plast og gummi. Der forventes indsamlet omkring 8% mere klar plast om året til genanvendelse. Virksomhedens har to typer gummiaffald - vulkaniseret gummi og uvulkaniseret gummi. Begge typer er tidligere blevet sendt til forbrænding. For det vulkaniserede gummi er der nu fundet et modtageanlæg, som kan genanvende dette. Det vulkaniserede gummi granuleres med videresalg for øje. Virksomheden forventer årligt at kunne sende ca. 99 tons vulkaniseret gummi til genanvendelse, hvoraf ca. 40% returneres til virksomhedens egen produktion. Der er derved opnået en større besparelse, idet en mindre mængde gummi skal til forbrænding og en del af det granulerede gummi bliver genbrugt i virksomhedens egen produktion og erstatter nye råvarer. Virksomheden har opnået økonomiske besparelser og bedre plads, idet forbedret sortering har medført færre lejede containere. Jimmy S. Bækholm, Erhvervskonsulent Affaldsøkonomi er udviklet af KPMG og programmeret af Rambøll for Miljøstyrelsen. Andre kilder Hos Videncenter for Affald på kan man downloade det elektroniske værktøj Affaldsøkonomi og Affaldskortlægningsmodellen i en pdf-version eller lade sig inspirere af Idékataloget, hvor alle virksomheder, rådgivere og tilsynsførerne kan udveksle ideer og tips til affaldsminimering. 9

10 10

11 Summary and conclusions Waste improves the bottom line It may be worthwhile paying extra attention to the waste generated by enterprises. In fact, enterprises may well save money. The electronic tool, Affaldsøkonomi, can help enterprises find ways to reduce wastage and improve recycling. Background and purpose The volume of waste and the types of waste generated by enterprises change over time, and so do the prices charged by carriers as well as the market for recycling waste products. Therefore, there is a risk that enterprises will loose track of the financial aspect of waste. The purpose of this project was to transform the printed model for charting waste, developed by KPMG for the Danish Environmental Protection Agency in 2001, into an electronic tool with functions that enable enterprises to manage and analyse waste data and to print out the statutory waste data. Also, the project was to create a public knowledge bank containing ideas and inspiration on waste minimisation to be shared between enterprises, consultants and supervisory authorities. The investigation In order to develop the waste charting model in line with the wishes of the users, KPMG arranged five workshops throughout Denmark, comprising 60 enterprises, 12 municipalities and waste companies and one county. In the workshops, the enterprises were introduced to the model and received input on waste minimisation and resource optimisation. The enterprises' experience on the charting and analyses function of the tool was presented, and the other enterprises provided feedback as well as input as to how to avoid hazardous waste. Finally, the individual enterprises presented their focus areas and action plans and provided ideas and input for the continued development of the waste charting model. The general impression was that enterprises want an electronic tool to enable them to update waste data continuously, to export waste data to the environmental report, and to print out waste data based on the data registered. Main conclusions By means of the four elements of the waste charting model: charting, analysis, proposed improvements and action plan, the enterprises quickly get an overview of the volume of waste generated and the financial aspects involved, as well as of potential cost-cutting measures. The benefits most easily attainable are typically improved sorting, changed carrier agreements or requirements for other types of packaging from the suppliers. However, the greatest advantages may be achieved when enterprises focus on waste and recycling of waste products in the production process. 11

12 Project results An electronic version of the Affaldsøkonomi waste charting model has been developed as a tool to provide an overview of waste volumes and the economic viability of waste, as well as to generate the statutory waste data. The model is aimed at all enterprises generating waste to an extent that may justify further consideration. When using Affaldsøkonomi, it becomes easier to chart and analyse costs and to get a general view of potential improvements. The potential savings differ from enterprise to enterprise, but experience shows that most enterprises can reduce waste and optimise waste management. A large number of enterprises have gained experience from waste minimisation by using Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi is a tool that helps enterprises to: control waste volumes and prices see the possibilities of waste reduction and savings generate the statutory waste data. Below, we provide some examples of simple improvements that have generated good results. Case: Hempel A/S "When we charted which processes generate waste, among other things we became aware that in the pearl-mill process approx. 20 l paint is discarded in each production run. The waste is attributable to the fact that unmixed raw materials run into the drain pipe for further processing. Before the product can be further processed, the unmixed paint therefore has to be be drained off and discarded. This may be avoided if an "actuator" is mounted under each vat so that the pipe is closed when a new production is started. The savings potential is DKK 100,000 annually in raw materials procurement and disposal." Eva Larsen, HSE Co-ordinator Case: Jem & Fix "At Jem & Fix, we examined all the carrier vouchers and found that, because we had an agreement on weekly collections from all the outlets, we sometimes had empty or almost empty containers. Jem & Fix chose to change carrier and entered into an agreement according to which containers were only collected when the outlet had requested collection. The expected saving is in the amount of DKK 100,000 annually. In addition, approx. 600 less invoices will have to be processed." Lasse Riisgaard, Environmental manager 12

13 Case: Odense Renovationsselskab A/S Odense Renovationsselskabs A/S' business consultant assisted the enterprise by charting the different types of waste and containers in the enterprises by means of the waste charting model. The volume of waste suitable for incineration was large, and by relocating the containers in the enterprise, more waste could be used for recycling. The majority of this waste consisted of clear plastics and rubber. It is expected that about 8% more clear plastics a year will be collected for recycling. The enterprise has two types of rubber waste vulcanised rubber and unvulcanised rubber. Both types have previously been sent for incineration. For vulcanised rubber, a receiving station has now been found that can recycle this rubber. The vulcanised rubber is granulated with a view to resale. The enterprise expects to be able to send approx. 99 tonnes of vulcanised rubber a year to recycling, of which approx. 40% is returned to the enterprise's own production. This has generated major savings, as a minor quantity of rubber will be sent for incineration, and part of the granulated rubber will be recycled in the enterprise's own production and will replace new raw materials. The enterprise has achieved savings and more space, as improved sorting has resulted in a reduced number of rented containers. Jimmy S. Bækholm, Business consultant Affaldsøkonomi has been developed by KPMG and the program was developed by Rambøll for the Danish Environmental Protection Agency. Other sources At Videncenter for Affald on you can download the Affaldsøkonomi electronic tool and the waste charting model in a pdf version, or you can obtain inspiration from the index of ideas where all enterprises, consultants and supervisory authorities can exchange ideas and tips on waste minimisation. 13

14 14

15 1 Indledning 1.1 Baggrund I løbet af 1999 og 2000 udviklede KPMG en affaldskortlægningsmodel for Miljøstyrelsen. Modellen havde til formål at sætter virksomheder i stand til at analysere deres affaldsproduktion og finde miljømæssige og økonomisk gunstige løsninger, der kan minimere affaldsmængden og fremme genanvendelse. Affaldskortlægningsmodellen blev udviklet som et let tilgængeligt værktøj til at kortlægge og efterfølgende analysere virksomhedens affaldsstrøm. Modellen baserer sig på grundtanken i miljøstyring, og hensigten med modellen er at synliggøre, at affald er ressourcespild og dermed både miljømæssigt og økonomisk uhensigtsmæssigt. Affaldskortlægningsmodellen består af fire vejledninger og registreringsskemaer, som fører virksomheden gennem forløbet med at kortlægge, analysere, vurdere og indføre forbedringsforslag. Som hjælp hertil er der desuden en tjekliste over affaldsprodukter, som vil være at finde i de fleste virksomheder. Tjeklisten indeholder også henvisninger til, hvem man kan søge rådgivning hos samt idéer til kendte genanvendelsesmuligheder. Modellen har sine begrænsninger, dels registreres virksomhedens affaldsoplysninger på papir og det er derfor vanskelige at vedligeholde data, dels indeholder modellen kun et begrænset antal eksempler på, hvordan adfærdsmæssige og tekniske ændringer kan forebygge og reducere affaldsmængden. Brugere af modellen har derfor efterspurgt en elektronisk version, således at data kan opdateres periodisk samt en mulighed for at finde flere eksempler på affaldsminimering, evt. ved at kunne søge elektronisk. 1.2 Formål Formålet med nærværende projekt har været: At samle konkrete ideer og erfaringer til affaldsreduktion og øget genanvendelse i et elektronisk Idékatalog til inspiration for virksomheder, myndigheder og rådgivere. At udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen på baggrund af virksomhedernes ønsker og behov. At øge udbredelsen og anvendelsen af affaldskortlægningsmodellen og dens idégrundlag. Alle elementer er gennemført med henblik på, at reducere virksomheders ressourcespild og dermed forebygge affaldsfrembringelse. Indsamling og formidling af erfaringer med modellen blev struktureret således, at der blev opsamlet erfaringer til brug for udvikling af næste generation af affaldskortlægningsmodellen samt at reduktions- og genanvendelses-ideer blev indsamlet og publiceret på Næste generation af affaldskortlægningsmodellen er elektronisk og baseret på virksomhedernes erfaringer og ønsker om at kunne foretage en hurtig konsekvensberegning af påtænkte ændringer i affaldshåndteringen samt stille 15

16 affaldsdata til rådighed for virksomhedens grønne regnskab/miljøredegørelse og tilsynsmyndighederne, herunder opfylder kravene til registrering af affaldsstamkort. En øget udbredelse og anvendelse af affaldskortlægningsmodellen blev opnået ved at gennemføre workshopforløb i to etablerede miljønetværk samt tre til projektet dannede virksomhedsnetværk. Det var intentionen at afholde et workshopforløb specifikt for medlemmer af Dansk Handel og Service for, således jf. udbuddets ønsker, at indsamle affaldsideer specifikt fra handels- og servicevirksomheder. Det viste sig dog, at der ikke kunne skabes tilstrækkelig interesse herfor, hvorfor eneste interesserede medlem deltog i et af de til projektet dannet virksomhedsnetværk. Idékataloget er oprettet på Videncenter for Affalds hjemmeside, under Vidensbank for erhvervsaffald, og den fremtidige godkendelse af ideer omfattes af Videncentrets aktiviteter. 1.3 Målgruppe Den primære målgruppe for projektet har været danske virksomheder, der i kraft af deres erhverv frembringer eller håndterer affald i et omfang, der gør det interessant at beskæftige sig med affaldsminimering og genanvendelse. Sekundær målgruppe er de rådgivere, som virksomhederne konsulterer i deres søgen efter viden om optimal affaldshåndtering bl.a. tilsynsførende, erhvervsaffaldskonsulenter og andre konsulenter. 16

17 2 Projektforløb 2.1 Etablering af Idékatalog Projektet blev indledt med, at KPMG i samarbejde med Videncenter for Affald definerede en standardrapportering af affaldsminimerings ideer til Idékataloget. Idékataloget blev efterfølgende etableret på Videncentrets hjemmeside som et supplement til den nyudviklede Vidensbank om erhvervsaffald. Det var intentionen, at der fortløbende i projektet skulle lægges ideer ind i takt med at de fremkom i de fem workshopforløb. 2.2 Opsamling af ideer til Idékataloget Med henblik på at opsamle eksisterende ideer til Idékataloget samt erfaringer med affaldskortlægningsmodellen blev en række virksomheder og erhvervsaffaldskonsulenter kontaktet. Det var intentionen at interviewe udvalgte personer, som projektgruppen vidste havde erfaringer med modellen fra det første projekt og få dem til at bidrage til Idékataloget med deres ideer. Det viste sig dog at være vanskeligt at fat i de relevante personer, bl.a. på grund af jobskifte, og få indsamlet deres bidrag og erfaringer inden for den til formålet afsatte tidsramme. De nøglepersoner, som det lykkedes at komme i kontakt med, lovede at bidrage med ideer, men tilskyndelsen har tilsyneladende ikke været tilstrækkelig. Samtidig blev der udsendt mere generelle opfordringer til de eksisterende miljø- og affaldsnetværk om at bidrage med ideer til Idékataloget, dette gav dog ikke noget videre resultat. Projektteamet gennemgik afrapporteringer af tidligere renere teknologiprojekter, brancherapporter o.a. litteratur og opsamlede her en række ideer, som løbende er langt ind i Idékataloget. 2.3 Nye ideer og erfaringer med modellen For at opfylde projektets formål om at indsamle ideer til affaldsminimering, udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen på baggrund af en virksomheds ønsker og erfaringer samt øge udbredelsen af den systematiske affaldsanalyse, blev der afhold fem workshopforløb landet over. For at afprøve flere forskellige indgangsvinkler til rekruttering af virksomheder, der blev inviteret via eksisterende miljønetværk, via erhvervsaffaldskonsulenter og tilsynsførende og via arbejdsgiverforeningen for Dansk Handel og Service. Resultatet blev, at der kunne gennemføres workshopforløb følgende steder: I København hos Miljøkontrollen, som i forvejen havde prioriteret en indsats i forhold til affaldsminimering overfor virksomhederne, og som kunne invitere gennem deres Miljønetværk. Workshopforløbet her blev gennemført over to temadage. I København i regi af Københavns Amts Affaldsforum, som inviterede virksomheder og kommuner, og hvor virksomhedernes tilsynsførende deltog aktivt i workshopforløbet og i flere tilfælde hjalp virksomhederne med kortlægningen. 17

18 I Odense, hvor erhvervsaffaldskonsulenter fra fire forskellige affaldsselskaber på Fyn, hver især fandt virksomheder for hvem det var relevant at deltage, og hjalp dem med kortlægningen. I Esbjerg, hvor der dels blev inviteret via Ribe Amts Miljønetværk samt via de tilsynsførende hos Esbjerg Kommune. I Holstebro, hvor KPMG inviterede via kundenetværk og erhvervsaffaldskonsulent ved affaldsselskabet 4S i Skive. Intentionen om at afholde et workshopforløb for medlemmer af Dansk Handel og Service for at kunne indsamle erfaringer specifikt fra denne branche, jf. udbuddets ønske, løb ud i sandet, da der kun meldte sig en virksomhed efter annoncering i deres medlemsblad. Denne virksomhed deltog i stedet på workshopforløbet i Holstebro. I forløbet var det planen, at de lokale aktører skulle være rådgivere for virksomhederne, således at viden og erfaringer med affaldskortlægningsmodellen blev forankret lokalt, mens KPMG primært fungerede som workshopleder og sparringspartner for de lokale aktører. Det viste sig i forløbet, at tilslutning til workshoppen var størst de steder, hvor lokale interessenter arbejdede for at få virksomhederne til at deltage og her fik virksomhederne mest rådgivning og vejledning og de lokale aktører størst erfaring med affaldskortlægningsmodellen. De enkelte workshopforløb bestod af tre halve workshopdage og strakte sig over tre måneder, afholdt i perioden september 2003 til maj I workshopforløbet skulle virksomhederne gennemføre en kortlægning, analyse, undersøgelse af forbedringsforslag samt implementering af udvalgte forslag ved brug af affaldskortlægningsmodellen. 1. workshop indeholdte bl.a. præsentation af projekt og workshopforløb, oplæg om de ressourcer der ligger gemt i affaldet, erfaringer med affaldsminimering ved brug af modellen, ideer til affaldsminimering, eksempler på hvordan kortlægning og analyse gennemføres, og øvelse hermed samt opgaverne til næste workshop. 2. workshop indeholdt bl.a. virksomhedernes præsentation af deres kortlægning og analyse, fælles brainstorm på de affaldsprodukter virksomhederne fandt problematiske at reducere samt introduktion til mål og handlingsplaner og opgaver til næste workshop. 3. workshop indeholdt bl.a. virksomhedernes præsentation af de forslag, som de ville arbejde videre med, opsamling af virksomhedernes ideer til Idékataloget, oplæg om fastholdelse i fremtiden samt virksomhedernes fif og finter til hvordan modellen kunne forbedres, så den kan fungere optimalt på virksomhederne. På workshopdagene blev der opnået en god stemning og erfaringsudveksling mellem virksomhederne som blev støttet med ideer og input fra de lokale aktører, hvor disse deltog. Den bedste dynamik blev opnået på de workshopper, hvor der var deltagere, var gruppen større lagde det en dæmper på deltagernes mod til at snakke frit. Virksomhedernes størrelse og 18

19 branchetilhørsforhold var af stor variation, men dette var på ingen måde af betydning for erfaringsudvekslingen. De ideer, der fremkom, var kreative og brugbare, men da workshopperioden var begrænset, var det dog de færreste, der nåede længere end til at beslutte umiddelbare ændringer i form af bedre sorteringspraksis i virksomheden og ændringer i transportøraftaler. Derefter skulle de i gang med at undersøge rækken af ideer og vurdere, om de var realiserbare. Ideerne, der er fremkom i workshopforløbene, kan opdeles i følgende typer: Ændringer i transportøraftaler (typisk - fra fast afhentning til ringeaftale) Bedre sortering og øget afsætning til genanvendelse (typisk - fokuseret på papir og plast) Afsætning til genbrug (typisk - diverse emballagetyper) Krav til leverandører om brug af anden emballagetype (typisk - specifikation for plastfolier) Ændrede indkøbsvaner i forhold til volumen eller substitution (typisk - større volumen, mere koncentreret eller alternativt produkt) Genindvinding af eget spildprodukt via oparbejder Tekniske løsninger der reducerer eller eliminerer affaldsmængden (separation, inddampning, procesomlægning m.v.) Virksomhederne kom med følgende "Fif og Finter" til, hvordan næste generation af affaldskortlægningsmodellen skulle se ud. Papirversion Kunne godt dø, hvis der var en elektronisk version Vejledninger er gode Eksempler er gode Godt kom-igang-værktøj Mulighed for at angive containerstørrelse i volumen, da man med små containere afregner i volumen og ikke i vægt. Fortsat en papirudgave som tilsendes de små virksomheder Papirudgaven skal være endnu mere simpel og så kan man evt. hente hjælp på nettet Teste papirudgaven på virksomheder med 5 ansatte Fjern MST logo fra modellen, det skræmmer virksomhederne Nyt navn - a la "Spind guld". Elektronisk version Skal kunne beregne omkostninger Skal kunne beregne transportørudgifter Web-løsning der kan sammenligne virksomhedens resultater med andres resultater - sådan at man har password til egne data 19

20 Muligt at hente værktøjet på nettet og rekvirere CD-rom, hvis den fylder for meget Mulighed for registrering af data på månedsbasis eller ad hoc som man får afregningerne Vejledning til værktøjet som pdf eller windows hjælpemenu Plads til ISAG-koder evt. som drop-down menu Plads til EAK-koder med søgefunktion Generering af data til affaldsstamkort Mulighed for at eksportere data til det grønne regnskab eventuelt som excel-fil Flere felter til at beregne Forskellige print muligheder/rapportformater Mulighed for arkivering af data fra flere år og sammenligne dem - historisk udvikling Importere data fra andre regneark Valg mellem om man indtaster mængde i vægt eller volumen Grafiske illustrationer over f.eks. fordeling mellem typer, eller afgift og behandlingsgebyr, eller udvikling over året, eller over åerne Register over godkendte/registrerede transportører og behandlingsanlæg som opdateres af Miljøstyrelsen Kortlægning og registrering af hver enkelt fraktion på hver sit "ark", og en mulighed for at akkumulere en oversigt over alle fraktionerne Mulighed for at trække grafer/figurer/ekstrakt af data over i Word til brug for f.eks. grønt regnskab. Det blev af projektets følgegruppe besluttet, at der ikke skulle foretages en revision af den trykte version af affaldskortlægningsmodellen, da der ikke var midler til at genoptrykke den. Modellen kan i dag downloades på KPMGs hjemmeside og på 2.4 Videreudvikling af affaldskortlægningsmodellen De erfaringer og ideer, som blev indsamlet i workshopforløbene, blev anvendt til at udvikle næste generation af affaldskortlægningsmodellen i form af et elektronisk værktøj kaldet Affaldsøkonomi. Affaldsøkonomi er i endnu højre grad tilpasset virksomhedernes behov og giver mulighed for at samle registreringen af affaldsoplysninger et sted i virksomheden uanset om det er til brug for affaldsanalysen, virksomhedens grønne regnskab eller dokumentation for affaldsstamkort. Af førnævnte ønsker til det elektronisk værktøj er følgende ikke implementeret: Affaldsøkonomi er ikke web-baseret, og man kan ikke sammenligne direkte med andre virksomheder: Årsag ikke alle affaldsansvarlige i virksomhederne kan arbejde on-line, og der kan opleves modstand mod at lægge data på et serverhotel, hvor virksomheden ikke selv har mulighed for at sikre data. 20

21 Import af data fra andre programmer er ikke muligt, da data skal struktureres så de passer ind i databasen. I den første version af Affaldsøkonomi vil der ikke være mulighed for registrering af data på månedsbasis eller ad hoc, som man får afregningerne. Affaldsøkonomi baserer sig på årsopgørelser. Det vil derfor være nødvendigt at oprette f.eks. et Excel-ark, hvis man ønsker løbende at registrere og følge udviklingen (se bilag B). Eksemplet i bilag B kan hentes samme sted som Affaldsøkonomi. Register over godkendte/registrerede transportører og behandlingsanlæg, som opdateres af Miljøstyrelsen vil ikke blive indarbejdet i denne version. Ideen vil først være aktuel, hvis Affaldsøkonomi konverteres til en web baseret løsning, i det registret så løbende vil kunne opdateres. Første og anden prototype af Affaldsøkonomi er blevet testet af en række af de virksomheder, der deltog i workshopforløbene, og deres kommentarer er der så vidt muligt taget højde for i den endelige version. 2.5 Udbredelse af Affaldsøkonomi og Idékataloget Viden om Affaldsøkonomi og Idékataloget formidles via en inspirationspjece til virksomheder, brancheforeninger, erhvervsaffaldskonsulenter, tilsynsmyndigheder samt i artikler til fagblade. Formålet er at udbrede brugen af Affaldsøkonomi og Idékataloget. Folder og link er udsendt til: Kommunekatalog (affaldsfolk og erhvervsaffaldskonsulenter) Key2Green - miljønetværker distribution af mail Tilbud til kommuner og amter om infomøder eller workshopforløb for ansatte og virksomheder mod egenfinansiering (Renviden nr ). Genvindingsindustrien Dakofa Miljøstyrelsens pressecenter Link til Idékataloget på MST, amter, kommuner og branchers hjemmesider. Pressemeddelelse er sendt til: Pressemeddelelse til Urban, Metropol, Børsen, Erhvervsbladet, Horisont net, Fyns Stiftstidende, JP København, Reuter. Affaldsøkonomi kan downloades hos Videncenter for affald, KPMG, Miljøstyrelsen. Præsentationer af Affaldsøkonomi inden for projektet Nov Reno-Sam Konference Maj FMK Konference Okt Københavns Amt - Affaldsforum Nov Reno-Sam Konference. 21

22 22

23 3 Resultater Projektet har resulteret i: Et Idékatalog på affaldsinfo.dk med affaldsrelaterede løsninger med p.t. 300 tilmeldte. En elektronisk version af affaldskortlægningsmodellen, der gør det muligt, hurtigt og enkelt at beregne effekterne af ændringer i de eksisterende affaldsordninger samt anvende de registrerede affaldsoplysninger i virksomhedernes grønne regnskaber og som dokumentation for affaldsstamkortene. En inspirationspjece (trykkeklart) til virksomheder, tilsynsførende, affaldskonsulenter og rådgivere med succeshistorier, som opmuntrer til at anvende affaldskortlægningsmodellen og Idékataloget. Artikler til fagblade, som kan øge udbredelsen og anvendelsen af affaldskortlægningsmodellen. Foredrag og præsentationer i relevante miljø- og affaldsfora. 3.1 Idékataloget Idékataloget henvender sig primært til virksomheder, der som led i deres miljøarbejde beskæftiger sig med ressourceoptimering og affaldsminimering. Idékataloget kan give konkrete og praktiske løsninger, som virksomhederne kan anvende i deres analyse af affaldsstrømmene og som inspiration til at omlægge processer i virksomheden. Sekundært er Idékataloget henvendt til tilsynsmyndighederne og rådgivere, som kan henvise virksomheder, samt opfordre dem til at bidrage med input hertil. Idékataloget er udformet således, at det undervejs i projektforløbet og efterfølgende løbende kan suppleres med nye erfaringer og praktiske løsninger fra erhvervsaffaldskonsulenter, virksomheder, affaldsmodtagere, KPMG eller andre rådgivere, der har en effektiv og hensigtsmæssig løsning på håndtering af affaldsmæssige problemer. Idékataloget er således et opsamlingsforum for konkrete løsninger. Hver idé eller forslag til en adfærdsmæssig eller teknisk løsning beskrives kort under overskrifterne: Affaldstype Initiativ Effekt Derudover kan man søge mellem løsningsforslagene, således at den enkelte virksomhed kan få præsenteret alle idéer og forslag, eksempelvis vedrørende pap og papir. 23

24 I forbindelse med Idékataloget er der mulighed for at stille spørgsmål og få svar. Alle kan stille spørgsmål og alle kan svare, der sidder således ikke et ekspertpanel og vurderer hvad der er rigtigt og forkert. Idékataloget er placeret i tilknytning til Videncenter for Affalds hjemmeside, idet Idékataloget supplerer Videnbank om erhvervsaffald, som Reno-Sam har etableret med konkrete og praktiske løsningsforslag vedrørende ressourceoptimering og affaldsforebyggelse. Placeringen knytter Idékataloget til den ekspertise og kapacitet, som Videncenter for Affald har, ligesom det sikrer en fremtidig kvalitetssikring og drift af Idékataloget. 3.2 Affaldsøkonomi Affaldsøkonomi er et elektronisk værktøj, som kan anvendes af virksomheder til at få et overblik over deres affald med hensyn til mængder, oprindelse og økonomi. Affaldsøkonomi indbefatter en kortlægning af affaldsprodukter i virksomheden, en opgørelse af diverse afregninger med transportører og en analyse af de kortlagte affaldsprodukter. Ved at anvende affaldsøkonomi får virksomheden systematiseret sin viden om affaldet på en måde, der gør det muligt at træffe beslutninger om, hvorvidt der er potentiale for forbedringer, både økonomisk og miljømæssigt. For virksomheden bliver det synligt, om det er en fornuftig transportøraftale der er indgået, eller om der betales for tømning af tomme containere. Desuden bliver det tydeligt om det affald, der betales bortskaffelsesomkostninger for, stammer fra transportemballage eller råvarer, der er gået tabt i produktionsprocessen. For at virksomheden kan nøjes med at samle sine affaldsoplysninger et sted, har virksomhederne, der er underlagt kravet om at udarbejde affaldsstamkort, mulighed for at generer disse på baggrund af de oplysninger, der er lagt ind i affaldsøkonomi. Virksomhederne kan desuden lave udtræk af oplysningerne til brug for det grønne regnskab eller deres miljøredegørelse. Har virksomhederne behov for løbende registrering af deres affaldsoplysninger, er dette ikke muligt i denne første version af Affaldsøkonomi. Derfor er det nødvendigt at oprette et supplerende Excelregneark til inddatering af de fortløbende oplysninger, som efterfølgende en gang årligt manuelt må overføres i Affaldsøkonomi. Dette var ikke den oprindelige intention, men et af de kompromiser der er indgået i programmeringsfasen. 24

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Kortlægning og evaluering af erhvervsaffaldskonsulentordninger i kommuner og affaldsselskaber

Kortlægning og evaluering af erhvervsaffaldskonsulentordninger i kommuner og affaldsselskaber Miljøprojekt Nr. 583 2001 Kortlægning og evaluering af erhvervsaffaldskonsulentordninger i kommuner og affaldsselskaber Lisbeth Andersen Reno-Sam Anders Christiansen RAMBØLL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere