Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/3626 Politik for aktivt medborgerskab...1"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 4. maj kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT /9089 Indledende drøftelse af mål IMU /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) /21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur /30552 Landdistriktspuljen /30552 Straks-Puljen /30557 Pulje til Samlingssteder Orientering Evt Godkendelse af dagsorden Godkendt /3626 Politik for aktivt medborgerskab Assens Kommune, 1 af 17

2 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget: drøfter og tager beslutning vedrørende centrale elementer i den kommende politik for det aktive medborgerskab. godkender procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab. Beslutningstema: Sagen fremlægges i udvalget til drøftelse og beslutning. Sagsfremstilling: Det aktive medborgerskab har en central rolle i Vision 2018 for Assens Kommune. I visionen fremhæves et levende fællesskab som vigtig for at skabe vækst, ligesom det fremhæves, at Assens Kommune vil understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige arbejde. For at sætte rammen for denne indsats ønsker Innovations- og Medborgerskabsudvalget at formulere en politik for det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Med henblik på at igangsætte dette arbejde fremlægges her forslag til centrale elementer i politikken, samt forslag til procesplan for arbejdet. Centrale elementer Nedenstående fire punkter er en opsamling af udvalgets foreløbige drøftelser og signaler i øvrigt: Assens Kommune ser borgerne som en vigtig ressource i forhold til at udvikle kommunen. Assens Kommune opfatter borgerne som en positiv samfundsudviklende ressource både i forhold til at skabe udvikling i de enkelte lokalområder såvel som i kommunen som helhed. Målgruppen i en ny politik for det aktive medborgerskab er alle borgere, der er aktive fra den foreningstilknyttede frivillige over den hjælpsomme nabo til den aktive og engagerede debattør. Assens Kommune har med andre ord en bred og ligeværdig opfattelse af aktive medborgere. Formålet med politikken er at fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. Politikken skal bidrage til at tydeliggøre samspillet med Assens Kommune. Assens Kommune, 2 af 17

3 Punkterne lægger op til en drøftelse på udvalgets møde. Procesplan I nedenstående procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab er de enkelte delelementer beskrevet, herunder forslag til hvem der skal inddrages, hvordan og hvornår. Der er lagt vægt på en inddragende proces for alle relevante interessenter. Følges procesplanen vil en politik for det aktive medborgerskab kunne godkendes af Byrådet i december Dato IMU Anden aktivitet 4. maj 15 Formålet er her at udvalget drøfter centrale elementer som de ser som elementære og centrale i en politik for det aktive medborgerskab. Udvalgets drøftelser danner baggrund for det fremtidige formuleringsarbejde. Desuden drøftes procesplan mhp. godkendelse. Maj 15 Formandskabsmøde. Formålet er her, at temadrøftelsen skal være medvirkende til at skabe en solid grobund for, at de enkelte udvalg tager ejerskab over politikken på deres respektive udvalgsområder 1.juni 15 Orientering om kick-off arrangementet Juni aug. 15 Resultater fra borgerundersøgelse fremlægges af analysebureau og drøftes i forhold til den kommende politik. Drøftelse i øvrige fagudvalg. For at skabe ejerskab samt oversættelse til de enkelte fagudvalgs områder drøftes politikken på fagudvalgenes ordinære udvalgsmøder i juni. Assens Kommune, 3 af 17

4 26. aug. 15 Temamøde med byrådet. Forberedelse til Kick-off arrangement. 31. aug. 15 Klargøring ift. kick-off arrangement 26. sep. 15 Kick-off arrangement 2. nov. 15 På mødet drøftes input fra temamødet og et foreløbigt udkast til politikken fremlægges. Efter eventuelle tilpasninger på baggrund af udvalgets drøftelser vil udvalget sende udkastet i høring ved øvrige politiske udvalg samt evt. andre relevante høringsparter. November 15 Høring blandt øvrige udvalg. 30. nov. 15 Formålet er her en endelig godkendelse af politikken, som derefter sendes til byrådet til endelig godkendelse. December 15 Byrådet Endelig godkendelse af politikken. Politikken for det aktive medborgerskab vil erstatte den nuværende Frivilligpolitik, ligesom den - sammen med en kommende politik for lokalsamfundene vil erstatte den nuværende Politik for Borgerinddragelse. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen og kunne tilslutte sig de 4 beskrevne centrale elementer med en mindre justering. Administrationen arbejder videre med udgangspunkt i de faldne bemærkninger. Udvalget godkender samtidig procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab, i det det blev pointeret, at det er vigtigt at det bliver hele Byrådets politik /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 drift på Innovations- og Medborgerskabsudvalget forelægges. Assens Kommune, 4 af 17

5 Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Innovation- og Medborgerskab (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: IMU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 1. budgetopfølgning - DRIFT til efterretning /9089 Indledende drøftelse af mål IMU Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at mål 2016 inden for Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område drøftes. Beslutningstema: Indledende drøftelse af mål 2016 på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Sagsfremstilling: I henhold til årshjulet drøftes og formuleres mål for 2016 i forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni. Direktionen har på baggrund af 1. status for mål besluttet, at der skal sættes en ny ramme for målarbejdet i Assens Kommune, hvor målarbejdet i højere grad vil blive forankret i Direktion og i de politiske udvalg. Den ny ramme og proces har til formål at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Vilje til vækst Assens Kommunes Vision 2018 skal sikre at Assens Kommune opnår positiv vækst gennem 3 udvalgte parametre: Vækst og Udvikling, Flere vil bo her og Alle får en uddannelse. Vækst og Udvikling handler om at tage ansvar og vise vilje og mod. Flere vil bo her, realiseres ved at gøre Assens til et sundt og spændende sted at arbejde og holde fri. Assens Kommune, 5 af 17

6 Alle får en uddannelse handler om at skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv arbejder sammen om at sikre at unge i alle aldre gennemfører en uddannelse. Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre, at vi er på rette spor, så skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Målformuleringen for 2016 vil blive startskuddet for den nye ramme. Med udgangspunkt i de politisk vedtagne politikker og strategier vil hvert udvalg under behandlingen af dagsordenspunktet blive præsenteret for eksempler på mål fra eget område. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Målene for 2016 godkendes endeligt i fagudvalgene på møderne i juni 2015, hvorefter de vil indgå i det samlede materiale til 2. budgetseminar i august. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Vision 2018 IMU mål Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning IMU mål Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet de to mål for 2016 inden for udvalgets område. Udvalgets bemærkninger inddrages i det videre arbejde med målene, som fremlægges til beslutning på juni mødet /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) 6. 14/21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur Indstilling: Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller sagen til beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Assens Kommune, 6 af 17

7 Sagsfremstilling: På temadrøftelsen omkring ny struktur for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune, der fandt sted før det ordinære møde i Innovations- og Medborger-skabsudvalget den 13. april 2015, valgte udvalget en model, som skal danne grundlag for det fremtidige lokalsamfundsarbejde. Modellen danner således basis for at nå Innovations- og Medborgerskabsudvalgets/Assens Kommunes tre visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune fra Visioner vedlagt som bilag. Modellen og den medfølgende proces rummer følgende mål og handlinger: Lokalråd kan dannes i forskellige tempi Der er økonomisk og dialogisk ligeværdighed mellem lokalrådene Lokalrådene dannes i naturligt sammenhængende områder Vejledende minimumsgrænse for et lokalråd er 1500 indbyggere (med dispensation, mulighed ned til 1200). Undtagelsen er Bågø og Helnæs, der tilbydes eget lokalråd Formandsskabet i Landdistriktsrådet får plads i den paraplyforening, der dannes på tværs af samtlige lokalråd. Formandsskabet i Landdistriktsrådet har pladsen indtil første nyvalg til paraplyforeningen. Som minimum ydes ekstra administrativ bistand i 2016 Den nuværende administrative bistand til ambassadør- og landsbypedelordning, samt andre tværgående indsatser, bibeholdes. Økonomi 2016 Modellen indebærer en række udgifter, der er udspecificeret i nedenstående skema. De samlede økonomiske konsekvenser af modellen kan holdes indenfor Innovations- og Medborgerskabsudvalgets budgetramme for overslagsåret 2016: Oversigt over udgifter for 2016 Driftsstøtte til borgerforeninger 12 stk. á Driftsstøtte til lokalråd 10 stk. á kroner Paraplyorganisation for lokalråd Ekstraordinær administrativ bistand Pulje til samlingssteder Lokalsamfundspuljen Straks-puljen kroner [1] kroner [2] kroner kroner kroner kroner kroner Temadag for lokalråd kroner [3] Udvikling kroner [4] Assens Kommune, 7 af 17

8 Øvrige indsatser for aktivt medborgerskab I alt kroner kroner Landdistriktsmidler for overslagsåret 2016 Midler til Udvikling af det aktive medborgerskab for overslagsåret 2016 I alt kroner kroner kroner For både mål og økonomi gælder det, at 2016 betragtes som et overgangsår bliver således det første reelle driftsår. [1] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange borgerforeninger der søger støtte. [2] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange lokalråd der oprettes i 2016 [3] Tages fra Lokalsamfundspuljen [4] Tages fra Lokalsamfundspuljen Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Se sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune.pdf Tidsplan ny struktur for lokalsamfund - april - endelig beslutning.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen, og kan godkende visioner, mål og tidsplan for arbejdet med etablering af ny lokalsamfundsstruktur. Innovations- og Medborgerskabsudvalget træffer endvidere en principbeslutning vedrørende finansiering af den nye lokalsamfundsstruktur i Der tages dog forbehold for den endelig budgetlægning for 2016, herunder for Økonomiudvalgets godkendelse af de ønskede ressourcer til ekstraordinær administrativ bistand i /30552 Landdistriktspuljen 2015 Assens Kommune, 8 af 17

9 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Formålet med kommunens Landdistriktspulje er at yde støtte til projekter, der medvirker til at fastholde/forbedre rammerne for bosætningen, eller et levedygtigt erhvervsliv i kommunens landdistrikter. Ved tildeling af midler i 2015 er det besluttet, at man vil prioritere projekter der: Styrker aktivt medborgerskab Fremmer tilflytning Har fokus på aktivitetspladser for børn Styrker relationer og samarbejde på tværs af lokalområdets foreninger, virksomheder, borgere og institutioner. Der lægges især vægt på projekter, der fremmer nye samarbejdsrelationer på tværs af lokalsamfund Udvikler og markedsfører lokalområderne med afsæt i deres særlige potentialer Er nytænkende Hvad støtter puljen? Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til implementering af Assens Kommunes landdistriktspolitik. Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i landdistrikterne. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand. Eksempler på typer af projekter der kan komme i betragtning til puljemidlerne: Projekter hvor lokalkendskab omsættes til spændende natur- eller kulturformidling Fremtidsprojekter om forskønnelse og byfornyelse Projekter som byder tilflyttere velkommen Formidling og promovering af lokale aktiviteter Fornyelse af torve og pladser Alternative anvendelsesmuligheder af tiloversblevne bygninger Netværk og samarbejde mellem mikrovirksomheder (produktudvikling, markedsføring, kompetenceudvikling og vidensopbygning) Kulturelle eller fritidsorienterede aktiviteter, der skaber bånd på tværs af foreninger og generationer Erfaringsudveksling og samarbejde mellem lokale netværk Lokalt forankrede tiltag, hvor de fysiske rammer og fællesarealerne i lokalsamfundene udnyttes på tværs af interessegrupper/foreninger Der ydes ikke støtte til: Private formål Aktiviteter som allerede er afholdt eller igangsat Assens Kommune, 9 af 17

10 Projekter der har mulighed for at opnå støtte fra kommunens puljer til klubhuse og samlingssteder 2015, herunder renovering eller nybygning af forsamlingshuse, kultur- og borgerhuse Drift, herunder administration af hjemmesider, revision, generalforsamlinger eller interne møder. Tilskuddets størrelse Puljen støtter med op til 50 % af udgifterne. Dog kan der ydes støtte med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen. F.eks. pga. lovgivning omkring autorisation. Ligeledes kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget beslutte at tildele et beløb, der overstiger rammen på 50/75 %. Beløbsramme Der er i 2015 afsat en pulje på kroner, hvoraf kroner går til Straks- Puljen. 7 ansøgninger Der er indkommet 7 ansøgninger til landdistriktspuljen Der er ansøgt om støtte for i alt kr. Landdistriktsrådets bestyrelse har vurderet ansøgningerne i henhold til retningslinjerne for landdistriktspuljen 2015, og deres indstilling har ligeledes taget højde for om ansøger er momspligtig eller ej. For de ansøgere der er momsregistrerede, vil støttebeløbet være baseret på projektets udgifter ex. moms. Frivillige arbejdstimer indgår i nogle ansøgninger, og omregnes til 100 kr. pr. time. Denne kapitaliserede frivillige arbejdskraft indgår i projektets samlede udgifter, der kan støttes med op til 50 %, dog må støtten til den frivillige arbejdskraft ikke overstige støtten til projektets øvrige udgifter. 1. Etablering af kunstgræs på eksisterende hockeybane og legeplads. Ansøger ønsker økonomisk støtte til etablering af kunstgræs på eksisterende ødelagt hockeybane og legeplads i Brylle. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 2. Grillhytte på Bågø havn Ansøger søger om støtte til etablering af grillhytte på Bågø havn Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 3. Gynge og faldunderlag på legeplads. Ansøger søger om støtte til etablering af gynge og tilhørende faldunderlag på Holgers-lege-være-sted i Jordløse. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Assens Kommune, 10 af 17

11 Landdistriktsrådets indstilling: kr. 4. Renovering af lokaler og anskaffelse af underholdning til ungdomsklub i Skallebølle. Ansøger søger støtte til renovering af lokaler på Skallebølle Skole, der er stillet til rådighed for nystartet klub for unge i Skallebølle og dertil hørende underholdningsudstyr. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 5. Plantning af æbletræer ved Sulelængen i Magtenbølle Ansøger vil plante 50 æbletræer, der både kan bruges af daginstitutionsbørn og i forbindelse med den årlige æblefestival. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 6. Sti og landsbyhave i Brylle En bred skare af foreninger og menighedsrådet i Brylle er gået sammen om at etablere en sti med tilhørende landsbyhave omkring Brylle kirke, og søger støtte hertil. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 7. Informations-opslagstavle i Andebølle Andebølle landsbyforening søger støtte til fremstilling og opstilling af informationstavle i byen. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. Landdistriktsrådets samlede indstilling: kroner. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Landdistriktspuljen er på kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet PDFliste med ansøgninger til Landdistrikt puljen Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Landdistriktspuljen Retningslinjer for landdistriktspuljen 2015.pdf Assens Kommune, 11 af 17

12 Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. de indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen 2015 og godkender indstillingen /30552 Straks-Puljen 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tildeler de ansøgte midler fra Straks-Puljen. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte på møde den 1. december 2014 de overordnede rammer og indsatser for Straks-Puljen Vedhæftet som bilag. Straks-Puljen 2015 i Assens Kommune skal understøtte mindre projekter i Assens Kommunes lokalsamfund. Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, Aktivt medborgerskab, Bæredygtig udvikling i landdistrikterne Straks-Puljen støtter: Projekter der skaber attraktive og levende lokalsamfund. Projekter der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger. Projekter der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund. Der er indkommet følgende ansøgninger til Straks-Puljen: 1. Lokalforeningen for Salbrovad og omegn (IT-gruppen) ansøger om kroner til opstart af 2-3 årlige LAN-parties i Salbrovadhallen. Ansøger er nystartet forening i Salbrovad og omegn, og har som virke blandt andet at samle aktiviteter og være paraplyorganisation for flere etablerede foreninger i lokalområdet. Den ansøgte aktivitet med LAN-parties for unge er opstået på baggrund af ønsker fra målgruppen på 12 årige og opefter. Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. 2. Netværksgruppen/danske familier på Højfyn/DRK-familiedansk ansøger om kroner til indkøb af 30 genbrugscykler til brug for flygtninge i Assens Kommune i integrationsperioden. Cyklerne skal istandsættes i samarbejde med Fugleviglund Produktionsskole og skal især bruges til cykelture rundt på Fyn, og dermed skabe relationer og netværk mellem flygtningene og lokalområdernes idrætsforeninger. Assens Kommune, 12 af 17

13 Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Straks-Puljen 2015 er på kroner. Der er inden behandlingen af de vedhæftede ansøgninger uddelt kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Bilag: Cykel projekt ansøgning ANS lan party april 2015 Retningslinjer for straks-puljen 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender, at de beskrevne ansøgninger til Straks-puljen 2015 efterkommes /30557 Pulje til Samlingssteder 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Der er i puljen til samlingssteder afsat kroner i 2015 Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder. Definition på samlingssteder er således: En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter fester, møder, banko, foredrag, musik, teater m.v. Bygningen er foreningsejet/selvejende institution og drevet med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling Bygningen er drevet med et alment formål, det vil sige overskuddet anvendes til drift og vedligeholdelse af samlingsstedet og til aktiviteter for borgere i lokalområdet. Kriterierne for samlingssteder er følgende: Assens Kommune, 13 af 17

14 Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af driftsudgifterne til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og vedligeholdelse, som bidrager til at reducere CO2-udledningen i lyset af Assens Kommunes status som Klimakommune Nybygninger/udvidelse, som medvirker til at imødegå mangel på faciliteter. Renoveringsopgaver. Som noget nyt kan der i 2015 ansøges om støtte til etablering af WI-FI, bredbånd eller fibernet i samlingsstederne. For samlingssteder gælder: Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at renoveringen/ombygningen bidrager til at forbedre rammerne for landsbyens samlede udvikling, herunder at give bedre rammer for bosætning, lokalt engagement/samarbejde og kultur og fritidstilbud. Der vil især blive lagt vægt på, at renoveringen bidrager til at forbedre samlingsstedets muligheder for at fungere som samlingssted for aktiviteter, der fremmer sammenhold og engagement i landsbyen og/eller området. Projekter, der fremmer nytænkende måder at bruge samlingsstedet på eller fremmer ikke-kommercielle aktiviteter, vil nyde fortrin. Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter. Der kan støttes med op til 50 % af udgifterne. Der kan støttes med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eller kun minimalt kan bidrage til denne. Foreningen/samlingsstedet skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen. Værdi af egen arbejdskraft kan medregnes med 100 kr. pr. time. Hvor værdien af egen arbejdskraft medregnes som en del af det samlede budget for projektet, kan puljen maksimalt dække med op til 50 % af udgifterne til håndværkere, materialer mv. Ansøgninger Der er indkommet 15 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om kroner. Landdistriktsrådet har afgivet indstilling om fordeling af tilskud til samlingssteder. Ansøger Brylle Forsamlingshus Fjernvarme og tag Søllested Forsamlingshus Installation og indkøb af ny opvaskemaskine Køng Forsamlingshus Separation af regn- og brugsvand Ørsted Forsamlingshus Forbedring af akustik Landdistriktsrådets indstilling kroner kroner kroner kroner Assens Kommune, 14 af 17

15 Kerte Forsamlingshus Isolering, renovering af scene Sulelængen, Magtenbølle Køkken og toiletfaciliteter Tommerup Bys Forsamlingshus Brandtrappe, fibernet Strandby Forsamlingshus Efterisolering Frøbjerg Samlings- og Kulturhus Handicaptoiletter Jordløse Forsamlingshus Udskiftning af vinduer, efterisolering Andebølle Forsamlingshus 2 stk. varmepumper Turup Forsamlingshus Nyt gasfyr og varmtvandsbeholder Thorøhuse Forsamlingshus 2 energibesparende køleskabe Helnæs Borgerhus Hulmursisolering Dreslette Forsamlingshus Gulvlakering, sternbrædder, fibernet I alt indstillet af Landdistriktsrådet kroner 0 kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner 0 kroner kroner kroner kroner Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Puljen til Samlingssteder er i 2015 på kroner. Deraf er der brugt omkring kroner til Forsamlingshusenes Dag Der er således kroner til uddeling. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Samlingssteder puljen Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. indkomne ansøgninger til Puljen for Samlingssteder 2015 og godkender indstillingen. 10. Orientering Assens Kommune, 15 af 17

16 Sagsfremstilling: 1) Opfølgning på studietur til Skanderborg den ) Orientering om formandsskabsmøde mellem Landdistriktsrådet og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 3) Landdistriktsrådets generalforsamling 4) Kick-Off møde Demokratiske iværksættere 5) Opstartsseminar Ungdomsråd Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 11. Evt. Intet. Assens Kommune, 16 af 17

17 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 17 af 17

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere