Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/3626 Politik for aktivt medborgerskab...1"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 4. maj kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT /9089 Indledende drøftelse af mål IMU /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) /21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur /30552 Landdistriktspuljen /30552 Straks-Puljen /30557 Pulje til Samlingssteder Orientering Evt Godkendelse af dagsorden Godkendt /3626 Politik for aktivt medborgerskab Assens Kommune, 1 af 17

2 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget: drøfter og tager beslutning vedrørende centrale elementer i den kommende politik for det aktive medborgerskab. godkender procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab. Beslutningstema: Sagen fremlægges i udvalget til drøftelse og beslutning. Sagsfremstilling: Det aktive medborgerskab har en central rolle i Vision 2018 for Assens Kommune. I visionen fremhæves et levende fællesskab som vigtig for at skabe vækst, ligesom det fremhæves, at Assens Kommune vil understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige arbejde. For at sætte rammen for denne indsats ønsker Innovations- og Medborgerskabsudvalget at formulere en politik for det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Med henblik på at igangsætte dette arbejde fremlægges her forslag til centrale elementer i politikken, samt forslag til procesplan for arbejdet. Centrale elementer Nedenstående fire punkter er en opsamling af udvalgets foreløbige drøftelser og signaler i øvrigt: Assens Kommune ser borgerne som en vigtig ressource i forhold til at udvikle kommunen. Assens Kommune opfatter borgerne som en positiv samfundsudviklende ressource både i forhold til at skabe udvikling i de enkelte lokalområder såvel som i kommunen som helhed. Målgruppen i en ny politik for det aktive medborgerskab er alle borgere, der er aktive fra den foreningstilknyttede frivillige over den hjælpsomme nabo til den aktive og engagerede debattør. Assens Kommune har med andre ord en bred og ligeværdig opfattelse af aktive medborgere. Formålet med politikken er at fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. Politikken skal bidrage til at tydeliggøre samspillet med Assens Kommune. Assens Kommune, 2 af 17

3 Punkterne lægger op til en drøftelse på udvalgets møde. Procesplan I nedenstående procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab er de enkelte delelementer beskrevet, herunder forslag til hvem der skal inddrages, hvordan og hvornår. Der er lagt vægt på en inddragende proces for alle relevante interessenter. Følges procesplanen vil en politik for det aktive medborgerskab kunne godkendes af Byrådet i december Dato IMU Anden aktivitet 4. maj 15 Formålet er her at udvalget drøfter centrale elementer som de ser som elementære og centrale i en politik for det aktive medborgerskab. Udvalgets drøftelser danner baggrund for det fremtidige formuleringsarbejde. Desuden drøftes procesplan mhp. godkendelse. Maj 15 Formandskabsmøde. Formålet er her, at temadrøftelsen skal være medvirkende til at skabe en solid grobund for, at de enkelte udvalg tager ejerskab over politikken på deres respektive udvalgsområder 1.juni 15 Orientering om kick-off arrangementet Juni aug. 15 Resultater fra borgerundersøgelse fremlægges af analysebureau og drøftes i forhold til den kommende politik. Drøftelse i øvrige fagudvalg. For at skabe ejerskab samt oversættelse til de enkelte fagudvalgs områder drøftes politikken på fagudvalgenes ordinære udvalgsmøder i juni. Assens Kommune, 3 af 17

4 26. aug. 15 Temamøde med byrådet. Forberedelse til Kick-off arrangement. 31. aug. 15 Klargøring ift. kick-off arrangement 26. sep. 15 Kick-off arrangement 2. nov. 15 På mødet drøftes input fra temamødet og et foreløbigt udkast til politikken fremlægges. Efter eventuelle tilpasninger på baggrund af udvalgets drøftelser vil udvalget sende udkastet i høring ved øvrige politiske udvalg samt evt. andre relevante høringsparter. November 15 Høring blandt øvrige udvalg. 30. nov. 15 Formålet er her en endelig godkendelse af politikken, som derefter sendes til byrådet til endelig godkendelse. December 15 Byrådet Endelig godkendelse af politikken. Politikken for det aktive medborgerskab vil erstatte den nuværende Frivilligpolitik, ligesom den - sammen med en kommende politik for lokalsamfundene vil erstatte den nuværende Politik for Borgerinddragelse. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen og kunne tilslutte sig de 4 beskrevne centrale elementer med en mindre justering. Administrationen arbejder videre med udgangspunkt i de faldne bemærkninger. Udvalget godkender samtidig procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab, i det det blev pointeret, at det er vigtigt at det bliver hele Byrådets politik /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 drift på Innovations- og Medborgerskabsudvalget forelægges. Assens Kommune, 4 af 17

5 Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Innovation- og Medborgerskab (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: IMU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 1. budgetopfølgning - DRIFT til efterretning /9089 Indledende drøftelse af mål IMU Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at mål 2016 inden for Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område drøftes. Beslutningstema: Indledende drøftelse af mål 2016 på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Sagsfremstilling: I henhold til årshjulet drøftes og formuleres mål for 2016 i forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni. Direktionen har på baggrund af 1. status for mål besluttet, at der skal sættes en ny ramme for målarbejdet i Assens Kommune, hvor målarbejdet i højere grad vil blive forankret i Direktion og i de politiske udvalg. Den ny ramme og proces har til formål at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Vilje til vækst Assens Kommunes Vision 2018 skal sikre at Assens Kommune opnår positiv vækst gennem 3 udvalgte parametre: Vækst og Udvikling, Flere vil bo her og Alle får en uddannelse. Vækst og Udvikling handler om at tage ansvar og vise vilje og mod. Flere vil bo her, realiseres ved at gøre Assens til et sundt og spændende sted at arbejde og holde fri. Assens Kommune, 5 af 17

6 Alle får en uddannelse handler om at skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv arbejder sammen om at sikre at unge i alle aldre gennemfører en uddannelse. Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre, at vi er på rette spor, så skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Målformuleringen for 2016 vil blive startskuddet for den nye ramme. Med udgangspunkt i de politisk vedtagne politikker og strategier vil hvert udvalg under behandlingen af dagsordenspunktet blive præsenteret for eksempler på mål fra eget område. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Målene for 2016 godkendes endeligt i fagudvalgene på møderne i juni 2015, hvorefter de vil indgå i det samlede materiale til 2. budgetseminar i august. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Vision 2018 IMU mål Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning IMU mål Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet de to mål for 2016 inden for udvalgets område. Udvalgets bemærkninger inddrages i det videre arbejde med målene, som fremlægges til beslutning på juni mødet /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) 6. 14/21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur Indstilling: Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller sagen til beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Assens Kommune, 6 af 17

7 Sagsfremstilling: På temadrøftelsen omkring ny struktur for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune, der fandt sted før det ordinære møde i Innovations- og Medborger-skabsudvalget den 13. april 2015, valgte udvalget en model, som skal danne grundlag for det fremtidige lokalsamfundsarbejde. Modellen danner således basis for at nå Innovations- og Medborgerskabsudvalgets/Assens Kommunes tre visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune fra Visioner vedlagt som bilag. Modellen og den medfølgende proces rummer følgende mål og handlinger: Lokalråd kan dannes i forskellige tempi Der er økonomisk og dialogisk ligeværdighed mellem lokalrådene Lokalrådene dannes i naturligt sammenhængende områder Vejledende minimumsgrænse for et lokalråd er 1500 indbyggere (med dispensation, mulighed ned til 1200). Undtagelsen er Bågø og Helnæs, der tilbydes eget lokalråd Formandsskabet i Landdistriktsrådet får plads i den paraplyforening, der dannes på tværs af samtlige lokalråd. Formandsskabet i Landdistriktsrådet har pladsen indtil første nyvalg til paraplyforeningen. Som minimum ydes ekstra administrativ bistand i 2016 Den nuværende administrative bistand til ambassadør- og landsbypedelordning, samt andre tværgående indsatser, bibeholdes. Økonomi 2016 Modellen indebærer en række udgifter, der er udspecificeret i nedenstående skema. De samlede økonomiske konsekvenser af modellen kan holdes indenfor Innovations- og Medborgerskabsudvalgets budgetramme for overslagsåret 2016: Oversigt over udgifter for 2016 Driftsstøtte til borgerforeninger 12 stk. á Driftsstøtte til lokalråd 10 stk. á kroner Paraplyorganisation for lokalråd Ekstraordinær administrativ bistand Pulje til samlingssteder Lokalsamfundspuljen Straks-puljen kroner [1] kroner [2] kroner kroner kroner kroner kroner Temadag for lokalråd kroner [3] Udvikling kroner [4] Assens Kommune, 7 af 17

8 Øvrige indsatser for aktivt medborgerskab I alt kroner kroner Landdistriktsmidler for overslagsåret 2016 Midler til Udvikling af det aktive medborgerskab for overslagsåret 2016 I alt kroner kroner kroner For både mål og økonomi gælder det, at 2016 betragtes som et overgangsår bliver således det første reelle driftsår. [1] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange borgerforeninger der søger støtte. [2] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange lokalråd der oprettes i 2016 [3] Tages fra Lokalsamfundspuljen [4] Tages fra Lokalsamfundspuljen Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Se sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune.pdf Tidsplan ny struktur for lokalsamfund - april - endelig beslutning.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen, og kan godkende visioner, mål og tidsplan for arbejdet med etablering af ny lokalsamfundsstruktur. Innovations- og Medborgerskabsudvalget træffer endvidere en principbeslutning vedrørende finansiering af den nye lokalsamfundsstruktur i Der tages dog forbehold for den endelig budgetlægning for 2016, herunder for Økonomiudvalgets godkendelse af de ønskede ressourcer til ekstraordinær administrativ bistand i /30552 Landdistriktspuljen 2015 Assens Kommune, 8 af 17

9 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Formålet med kommunens Landdistriktspulje er at yde støtte til projekter, der medvirker til at fastholde/forbedre rammerne for bosætningen, eller et levedygtigt erhvervsliv i kommunens landdistrikter. Ved tildeling af midler i 2015 er det besluttet, at man vil prioritere projekter der: Styrker aktivt medborgerskab Fremmer tilflytning Har fokus på aktivitetspladser for børn Styrker relationer og samarbejde på tværs af lokalområdets foreninger, virksomheder, borgere og institutioner. Der lægges især vægt på projekter, der fremmer nye samarbejdsrelationer på tværs af lokalsamfund Udvikler og markedsfører lokalområderne med afsæt i deres særlige potentialer Er nytænkende Hvad støtter puljen? Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til implementering af Assens Kommunes landdistriktspolitik. Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i landdistrikterne. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand. Eksempler på typer af projekter der kan komme i betragtning til puljemidlerne: Projekter hvor lokalkendskab omsættes til spændende natur- eller kulturformidling Fremtidsprojekter om forskønnelse og byfornyelse Projekter som byder tilflyttere velkommen Formidling og promovering af lokale aktiviteter Fornyelse af torve og pladser Alternative anvendelsesmuligheder af tiloversblevne bygninger Netværk og samarbejde mellem mikrovirksomheder (produktudvikling, markedsføring, kompetenceudvikling og vidensopbygning) Kulturelle eller fritidsorienterede aktiviteter, der skaber bånd på tværs af foreninger og generationer Erfaringsudveksling og samarbejde mellem lokale netværk Lokalt forankrede tiltag, hvor de fysiske rammer og fællesarealerne i lokalsamfundene udnyttes på tværs af interessegrupper/foreninger Der ydes ikke støtte til: Private formål Aktiviteter som allerede er afholdt eller igangsat Assens Kommune, 9 af 17

10 Projekter der har mulighed for at opnå støtte fra kommunens puljer til klubhuse og samlingssteder 2015, herunder renovering eller nybygning af forsamlingshuse, kultur- og borgerhuse Drift, herunder administration af hjemmesider, revision, generalforsamlinger eller interne møder. Tilskuddets størrelse Puljen støtter med op til 50 % af udgifterne. Dog kan der ydes støtte med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen. F.eks. pga. lovgivning omkring autorisation. Ligeledes kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget beslutte at tildele et beløb, der overstiger rammen på 50/75 %. Beløbsramme Der er i 2015 afsat en pulje på kroner, hvoraf kroner går til Straks- Puljen. 7 ansøgninger Der er indkommet 7 ansøgninger til landdistriktspuljen Der er ansøgt om støtte for i alt kr. Landdistriktsrådets bestyrelse har vurderet ansøgningerne i henhold til retningslinjerne for landdistriktspuljen 2015, og deres indstilling har ligeledes taget højde for om ansøger er momspligtig eller ej. For de ansøgere der er momsregistrerede, vil støttebeløbet være baseret på projektets udgifter ex. moms. Frivillige arbejdstimer indgår i nogle ansøgninger, og omregnes til 100 kr. pr. time. Denne kapitaliserede frivillige arbejdskraft indgår i projektets samlede udgifter, der kan støttes med op til 50 %, dog må støtten til den frivillige arbejdskraft ikke overstige støtten til projektets øvrige udgifter. 1. Etablering af kunstgræs på eksisterende hockeybane og legeplads. Ansøger ønsker økonomisk støtte til etablering af kunstgræs på eksisterende ødelagt hockeybane og legeplads i Brylle. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 2. Grillhytte på Bågø havn Ansøger søger om støtte til etablering af grillhytte på Bågø havn Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 3. Gynge og faldunderlag på legeplads. Ansøger søger om støtte til etablering af gynge og tilhørende faldunderlag på Holgers-lege-være-sted i Jordløse. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Assens Kommune, 10 af 17

11 Landdistriktsrådets indstilling: kr. 4. Renovering af lokaler og anskaffelse af underholdning til ungdomsklub i Skallebølle. Ansøger søger støtte til renovering af lokaler på Skallebølle Skole, der er stillet til rådighed for nystartet klub for unge i Skallebølle og dertil hørende underholdningsudstyr. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 5. Plantning af æbletræer ved Sulelængen i Magtenbølle Ansøger vil plante 50 æbletræer, der både kan bruges af daginstitutionsbørn og i forbindelse med den årlige æblefestival. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 6. Sti og landsbyhave i Brylle En bred skare af foreninger og menighedsrådet i Brylle er gået sammen om at etablere en sti med tilhørende landsbyhave omkring Brylle kirke, og søger støtte hertil. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 7. Informations-opslagstavle i Andebølle Andebølle landsbyforening søger støtte til fremstilling og opstilling af informationstavle i byen. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. Landdistriktsrådets samlede indstilling: kroner. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Landdistriktspuljen er på kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet PDFliste med ansøgninger til Landdistrikt puljen Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Landdistriktspuljen Retningslinjer for landdistriktspuljen 2015.pdf Assens Kommune, 11 af 17

12 Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. de indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen 2015 og godkender indstillingen /30552 Straks-Puljen 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tildeler de ansøgte midler fra Straks-Puljen. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte på møde den 1. december 2014 de overordnede rammer og indsatser for Straks-Puljen Vedhæftet som bilag. Straks-Puljen 2015 i Assens Kommune skal understøtte mindre projekter i Assens Kommunes lokalsamfund. Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, Aktivt medborgerskab, Bæredygtig udvikling i landdistrikterne Straks-Puljen støtter: Projekter der skaber attraktive og levende lokalsamfund. Projekter der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger. Projekter der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund. Der er indkommet følgende ansøgninger til Straks-Puljen: 1. Lokalforeningen for Salbrovad og omegn (IT-gruppen) ansøger om kroner til opstart af 2-3 årlige LAN-parties i Salbrovadhallen. Ansøger er nystartet forening i Salbrovad og omegn, og har som virke blandt andet at samle aktiviteter og være paraplyorganisation for flere etablerede foreninger i lokalområdet. Den ansøgte aktivitet med LAN-parties for unge er opstået på baggrund af ønsker fra målgruppen på 12 årige og opefter. Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. 2. Netværksgruppen/danske familier på Højfyn/DRK-familiedansk ansøger om kroner til indkøb af 30 genbrugscykler til brug for flygtninge i Assens Kommune i integrationsperioden. Cyklerne skal istandsættes i samarbejde med Fugleviglund Produktionsskole og skal især bruges til cykelture rundt på Fyn, og dermed skabe relationer og netværk mellem flygtningene og lokalområdernes idrætsforeninger. Assens Kommune, 12 af 17

13 Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Straks-Puljen 2015 er på kroner. Der er inden behandlingen af de vedhæftede ansøgninger uddelt kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Bilag: Cykel projekt ansøgning ANS lan party april 2015 Retningslinjer for straks-puljen 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender, at de beskrevne ansøgninger til Straks-puljen 2015 efterkommes /30557 Pulje til Samlingssteder 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Der er i puljen til samlingssteder afsat kroner i 2015 Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder. Definition på samlingssteder er således: En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter fester, møder, banko, foredrag, musik, teater m.v. Bygningen er foreningsejet/selvejende institution og drevet med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling Bygningen er drevet med et alment formål, det vil sige overskuddet anvendes til drift og vedligeholdelse af samlingsstedet og til aktiviteter for borgere i lokalområdet. Kriterierne for samlingssteder er følgende: Assens Kommune, 13 af 17

14 Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af driftsudgifterne til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og vedligeholdelse, som bidrager til at reducere CO2-udledningen i lyset af Assens Kommunes status som Klimakommune Nybygninger/udvidelse, som medvirker til at imødegå mangel på faciliteter. Renoveringsopgaver. Som noget nyt kan der i 2015 ansøges om støtte til etablering af WI-FI, bredbånd eller fibernet i samlingsstederne. For samlingssteder gælder: Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at renoveringen/ombygningen bidrager til at forbedre rammerne for landsbyens samlede udvikling, herunder at give bedre rammer for bosætning, lokalt engagement/samarbejde og kultur og fritidstilbud. Der vil især blive lagt vægt på, at renoveringen bidrager til at forbedre samlingsstedets muligheder for at fungere som samlingssted for aktiviteter, der fremmer sammenhold og engagement i landsbyen og/eller området. Projekter, der fremmer nytænkende måder at bruge samlingsstedet på eller fremmer ikke-kommercielle aktiviteter, vil nyde fortrin. Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter. Der kan støttes med op til 50 % af udgifterne. Der kan støttes med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eller kun minimalt kan bidrage til denne. Foreningen/samlingsstedet skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen. Værdi af egen arbejdskraft kan medregnes med 100 kr. pr. time. Hvor værdien af egen arbejdskraft medregnes som en del af det samlede budget for projektet, kan puljen maksimalt dække med op til 50 % af udgifterne til håndværkere, materialer mv. Ansøgninger Der er indkommet 15 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om kroner. Landdistriktsrådet har afgivet indstilling om fordeling af tilskud til samlingssteder. Ansøger Brylle Forsamlingshus Fjernvarme og tag Søllested Forsamlingshus Installation og indkøb af ny opvaskemaskine Køng Forsamlingshus Separation af regn- og brugsvand Ørsted Forsamlingshus Forbedring af akustik Landdistriktsrådets indstilling kroner kroner kroner kroner Assens Kommune, 14 af 17

15 Kerte Forsamlingshus Isolering, renovering af scene Sulelængen, Magtenbølle Køkken og toiletfaciliteter Tommerup Bys Forsamlingshus Brandtrappe, fibernet Strandby Forsamlingshus Efterisolering Frøbjerg Samlings- og Kulturhus Handicaptoiletter Jordløse Forsamlingshus Udskiftning af vinduer, efterisolering Andebølle Forsamlingshus 2 stk. varmepumper Turup Forsamlingshus Nyt gasfyr og varmtvandsbeholder Thorøhuse Forsamlingshus 2 energibesparende køleskabe Helnæs Borgerhus Hulmursisolering Dreslette Forsamlingshus Gulvlakering, sternbrædder, fibernet I alt indstillet af Landdistriktsrådet kroner 0 kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner 0 kroner kroner kroner kroner Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Puljen til Samlingssteder er i 2015 på kroner. Deraf er der brugt omkring kroner til Forsamlingshusenes Dag Der er således kroner til uddeling. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Samlingssteder puljen Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. indkomne ansøgninger til Puljen for Samlingssteder 2015 og godkender indstillingen. 10. Orientering Assens Kommune, 15 af 17

16 Sagsfremstilling: 1) Opfølgning på studietur til Skanderborg den ) Orientering om formandsskabsmøde mellem Landdistriktsrådet og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 3) Landdistriktsrådets generalforsamling 4) Kick-Off møde Demokratiske iværksættere 5) Opstartsseminar Ungdomsråd Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 11. Evt. Intet. Assens Kommune, 16 af 17

17 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 17 af 17

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. februar 2016 - kl. 16:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Bodil Boesgaard deltog ikke i mødet under punkterne 3,4,5,6,7,8 og 9. Afbud Ena Nørgaard

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/25960 Straks-puljen...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene 1. Ens organisering på tværs af byer og mindre lokalområder: I et af høringssvarene stilles spørgsmålstegn ved relevansen af ens organisering på tværs af

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/29867

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/7036 Møde med lokalforeninger...2

Læs mere

Samlingsstedets navn Ejerforhold Ejer Adresse Bemærkninger

Samlingsstedets navn Ejerforhold Ejer Adresse Bemærkninger 1 Oversigt over samlingssteder Samlingsstedets navn Ejerforhold Ejer Adresse Bemærkninger modtager tilskud til kulturelle arrangement er Andebølle Constantina Forening Andebølle Andebøllevej 216, Andebølle,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet...

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet... Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Ena Nørgaard deltog ikke under pkt. 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab

Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab Organisation og Personale Til Innovations- og Medborgerskabsudvalget 15. februar 2016 Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab HovedMED-udvalget har drøftet udkastet til Politik for aktivt

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 09/35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet...

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 09/35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet... Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Ena Nørgaard deltog ikke under pkt. 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/6934 Henvendelse

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup Tirsdag den. 21.april 2015 kl.19.00 22.30 Referat Formand for Landdistriktsrådet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /21300 Status på Det Digitale Barometer...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /21300 Status på Det Digitale Barometer...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 1. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21300 Status på

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper

Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper Titel: Forsøgsprojektets arbejdstitel er: Udvikling af metode til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere