Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/3626 Politik for aktivt medborgerskab...1"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 4. maj kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /3626 Politik for aktivt medborgerskab /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT /9089 Indledende drøftelse af mål IMU /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) /21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur /30552 Landdistriktspuljen /30552 Straks-Puljen /30557 Pulje til Samlingssteder Orientering Evt Godkendelse af dagsorden Godkendt /3626 Politik for aktivt medborgerskab Assens Kommune, 1 af 17

2 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget: drøfter og tager beslutning vedrørende centrale elementer i den kommende politik for det aktive medborgerskab. godkender procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab. Beslutningstema: Sagen fremlægges i udvalget til drøftelse og beslutning. Sagsfremstilling: Det aktive medborgerskab har en central rolle i Vision 2018 for Assens Kommune. I visionen fremhæves et levende fællesskab som vigtig for at skabe vækst, ligesom det fremhæves, at Assens Kommune vil understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige arbejde. For at sætte rammen for denne indsats ønsker Innovations- og Medborgerskabsudvalget at formulere en politik for det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Med henblik på at igangsætte dette arbejde fremlægges her forslag til centrale elementer i politikken, samt forslag til procesplan for arbejdet. Centrale elementer Nedenstående fire punkter er en opsamling af udvalgets foreløbige drøftelser og signaler i øvrigt: Assens Kommune ser borgerne som en vigtig ressource i forhold til at udvikle kommunen. Assens Kommune opfatter borgerne som en positiv samfundsudviklende ressource både i forhold til at skabe udvikling i de enkelte lokalområder såvel som i kommunen som helhed. Målgruppen i en ny politik for det aktive medborgerskab er alle borgere, der er aktive fra den foreningstilknyttede frivillige over den hjælpsomme nabo til den aktive og engagerede debattør. Assens Kommune har med andre ord en bred og ligeværdig opfattelse af aktive medborgere. Formålet med politikken er at fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. Politikken skal bidrage til at tydeliggøre samspillet med Assens Kommune. Assens Kommune, 2 af 17

3 Punkterne lægger op til en drøftelse på udvalgets møde. Procesplan I nedenstående procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab er de enkelte delelementer beskrevet, herunder forslag til hvem der skal inddrages, hvordan og hvornår. Der er lagt vægt på en inddragende proces for alle relevante interessenter. Følges procesplanen vil en politik for det aktive medborgerskab kunne godkendes af Byrådet i december Dato IMU Anden aktivitet 4. maj 15 Formålet er her at udvalget drøfter centrale elementer som de ser som elementære og centrale i en politik for det aktive medborgerskab. Udvalgets drøftelser danner baggrund for det fremtidige formuleringsarbejde. Desuden drøftes procesplan mhp. godkendelse. Maj 15 Formandskabsmøde. Formålet er her, at temadrøftelsen skal være medvirkende til at skabe en solid grobund for, at de enkelte udvalg tager ejerskab over politikken på deres respektive udvalgsområder 1.juni 15 Orientering om kick-off arrangementet Juni aug. 15 Resultater fra borgerundersøgelse fremlægges af analysebureau og drøftes i forhold til den kommende politik. Drøftelse i øvrige fagudvalg. For at skabe ejerskab samt oversættelse til de enkelte fagudvalgs områder drøftes politikken på fagudvalgenes ordinære udvalgsmøder i juni. Assens Kommune, 3 af 17

4 26. aug. 15 Temamøde med byrådet. Forberedelse til Kick-off arrangement. 31. aug. 15 Klargøring ift. kick-off arrangement 26. sep. 15 Kick-off arrangement 2. nov. 15 På mødet drøftes input fra temamødet og et foreløbigt udkast til politikken fremlægges. Efter eventuelle tilpasninger på baggrund af udvalgets drøftelser vil udvalget sende udkastet i høring ved øvrige politiske udvalg samt evt. andre relevante høringsparter. November 15 Høring blandt øvrige udvalg. 30. nov. 15 Formålet er her en endelig godkendelse af politikken, som derefter sendes til byrådet til endelig godkendelse. December 15 Byrådet Endelig godkendelse af politikken. Politikken for det aktive medborgerskab vil erstatte den nuværende Frivilligpolitik, ligesom den - sammen med en kommende politik for lokalsamfundene vil erstatte den nuværende Politik for Borgerinddragelse. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen og kunne tilslutte sig de 4 beskrevne centrale elementer med en mindre justering. Administrationen arbejder videre med udgangspunkt i de faldne bemærkninger. Udvalget godkender samtidig procesplan for udarbejdelse af politik for det aktive medborgerskab, i det det blev pointeret, at det er vigtigt at det bliver hele Byrådets politik /29980 IMU - 1. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 drift på Innovations- og Medborgerskabsudvalget forelægges. Assens Kommune, 4 af 17

5 Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Innovation- og Medborgerskab (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: IMU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 1. budgetopfølgning - DRIFT til efterretning /9089 Indledende drøftelse af mål IMU Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at mål 2016 inden for Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område drøftes. Beslutningstema: Indledende drøftelse af mål 2016 på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Sagsfremstilling: I henhold til årshjulet drøftes og formuleres mål for 2016 i forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni. Direktionen har på baggrund af 1. status for mål besluttet, at der skal sættes en ny ramme for målarbejdet i Assens Kommune, hvor målarbejdet i højere grad vil blive forankret i Direktion og i de politiske udvalg. Den ny ramme og proces har til formål at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Vilje til vækst Assens Kommunes Vision 2018 skal sikre at Assens Kommune opnår positiv vækst gennem 3 udvalgte parametre: Vækst og Udvikling, Flere vil bo her og Alle får en uddannelse. Vækst og Udvikling handler om at tage ansvar og vise vilje og mod. Flere vil bo her, realiseres ved at gøre Assens til et sundt og spændende sted at arbejde og holde fri. Assens Kommune, 5 af 17

6 Alle får en uddannelse handler om at skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv arbejder sammen om at sikre at unge i alle aldre gennemfører en uddannelse. Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre, at vi er på rette spor, så skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Målformuleringen for 2016 vil blive startskuddet for den nye ramme. Med udgangspunkt i de politisk vedtagne politikker og strategier vil hvert udvalg under behandlingen af dagsordenspunktet blive præsenteret for eksempler på mål fra eget område. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Målene for 2016 godkendes endeligt i fagudvalgene på møderne i juni 2015, hvorefter de vil indgå i det samlede materiale til 2. budgetseminar i august. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Vision 2018 IMU mål Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning IMU mål Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet de to mål for 2016 inden for udvalgets område. Udvalgets bemærkninger inddrages i det videre arbejde med målene, som fremlægges til beslutning på juni mødet /32720 Omprioriteringskatalog til budget (Lukket sag) 6. 14/21082 Mål og budget 2016 for ny lokalsamfundsstruktur Indstilling: Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller sagen til beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Assens Kommune, 6 af 17

7 Sagsfremstilling: På temadrøftelsen omkring ny struktur for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune, der fandt sted før det ordinære møde i Innovations- og Medborger-skabsudvalget den 13. april 2015, valgte udvalget en model, som skal danne grundlag for det fremtidige lokalsamfundsarbejde. Modellen danner således basis for at nå Innovations- og Medborgerskabsudvalgets/Assens Kommunes tre visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune fra Visioner vedlagt som bilag. Modellen og den medfølgende proces rummer følgende mål og handlinger: Lokalråd kan dannes i forskellige tempi Der er økonomisk og dialogisk ligeværdighed mellem lokalrådene Lokalrådene dannes i naturligt sammenhængende områder Vejledende minimumsgrænse for et lokalråd er 1500 indbyggere (med dispensation, mulighed ned til 1200). Undtagelsen er Bågø og Helnæs, der tilbydes eget lokalråd Formandsskabet i Landdistriktsrådet får plads i den paraplyforening, der dannes på tværs af samtlige lokalråd. Formandsskabet i Landdistriktsrådet har pladsen indtil første nyvalg til paraplyforeningen. Som minimum ydes ekstra administrativ bistand i 2016 Den nuværende administrative bistand til ambassadør- og landsbypedelordning, samt andre tværgående indsatser, bibeholdes. Økonomi 2016 Modellen indebærer en række udgifter, der er udspecificeret i nedenstående skema. De samlede økonomiske konsekvenser af modellen kan holdes indenfor Innovations- og Medborgerskabsudvalgets budgetramme for overslagsåret 2016: Oversigt over udgifter for 2016 Driftsstøtte til borgerforeninger 12 stk. á Driftsstøtte til lokalråd 10 stk. á kroner Paraplyorganisation for lokalråd Ekstraordinær administrativ bistand Pulje til samlingssteder Lokalsamfundspuljen Straks-puljen kroner [1] kroner [2] kroner kroner kroner kroner kroner Temadag for lokalråd kroner [3] Udvikling kroner [4] Assens Kommune, 7 af 17

8 Øvrige indsatser for aktivt medborgerskab I alt kroner kroner Landdistriktsmidler for overslagsåret 2016 Midler til Udvikling af det aktive medborgerskab for overslagsåret 2016 I alt kroner kroner kroner For både mål og økonomi gælder det, at 2016 betragtes som et overgangsår bliver således det første reelle driftsår. [1] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange borgerforeninger der søger støtte. [2] Beløbet er variabelt, da det er usikkert hvor mange lokalråd der oprettes i 2016 [3] Tages fra Lokalsamfundspuljen [4] Tages fra Lokalsamfundspuljen Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Se sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Visioner for lokalsamfundsarbejdet i Assens Kommune.pdf Tidsplan ny struktur for lokalsamfund - april - endelig beslutning.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet sagen, og kan godkende visioner, mål og tidsplan for arbejdet med etablering af ny lokalsamfundsstruktur. Innovations- og Medborgerskabsudvalget træffer endvidere en principbeslutning vedrørende finansiering af den nye lokalsamfundsstruktur i Der tages dog forbehold for den endelig budgetlægning for 2016, herunder for Økonomiudvalgets godkendelse af de ønskede ressourcer til ekstraordinær administrativ bistand i /30552 Landdistriktspuljen 2015 Assens Kommune, 8 af 17

9 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Formålet med kommunens Landdistriktspulje er at yde støtte til projekter, der medvirker til at fastholde/forbedre rammerne for bosætningen, eller et levedygtigt erhvervsliv i kommunens landdistrikter. Ved tildeling af midler i 2015 er det besluttet, at man vil prioritere projekter der: Styrker aktivt medborgerskab Fremmer tilflytning Har fokus på aktivitetspladser for børn Styrker relationer og samarbejde på tværs af lokalområdets foreninger, virksomheder, borgere og institutioner. Der lægges især vægt på projekter, der fremmer nye samarbejdsrelationer på tværs af lokalsamfund Udvikler og markedsfører lokalområderne med afsæt i deres særlige potentialer Er nytænkende Hvad støtter puljen? Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til implementering af Assens Kommunes landdistriktspolitik. Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i landdistrikterne. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand. Eksempler på typer af projekter der kan komme i betragtning til puljemidlerne: Projekter hvor lokalkendskab omsættes til spændende natur- eller kulturformidling Fremtidsprojekter om forskønnelse og byfornyelse Projekter som byder tilflyttere velkommen Formidling og promovering af lokale aktiviteter Fornyelse af torve og pladser Alternative anvendelsesmuligheder af tiloversblevne bygninger Netværk og samarbejde mellem mikrovirksomheder (produktudvikling, markedsføring, kompetenceudvikling og vidensopbygning) Kulturelle eller fritidsorienterede aktiviteter, der skaber bånd på tværs af foreninger og generationer Erfaringsudveksling og samarbejde mellem lokale netværk Lokalt forankrede tiltag, hvor de fysiske rammer og fællesarealerne i lokalsamfundene udnyttes på tværs af interessegrupper/foreninger Der ydes ikke støtte til: Private formål Aktiviteter som allerede er afholdt eller igangsat Assens Kommune, 9 af 17

10 Projekter der har mulighed for at opnå støtte fra kommunens puljer til klubhuse og samlingssteder 2015, herunder renovering eller nybygning af forsamlingshuse, kultur- og borgerhuse Drift, herunder administration af hjemmesider, revision, generalforsamlinger eller interne møder. Tilskuddets størrelse Puljen støtter med op til 50 % af udgifterne. Dog kan der ydes støtte med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen. F.eks. pga. lovgivning omkring autorisation. Ligeledes kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget beslutte at tildele et beløb, der overstiger rammen på 50/75 %. Beløbsramme Der er i 2015 afsat en pulje på kroner, hvoraf kroner går til Straks- Puljen. 7 ansøgninger Der er indkommet 7 ansøgninger til landdistriktspuljen Der er ansøgt om støtte for i alt kr. Landdistriktsrådets bestyrelse har vurderet ansøgningerne i henhold til retningslinjerne for landdistriktspuljen 2015, og deres indstilling har ligeledes taget højde for om ansøger er momspligtig eller ej. For de ansøgere der er momsregistrerede, vil støttebeløbet være baseret på projektets udgifter ex. moms. Frivillige arbejdstimer indgår i nogle ansøgninger, og omregnes til 100 kr. pr. time. Denne kapitaliserede frivillige arbejdskraft indgår i projektets samlede udgifter, der kan støttes med op til 50 %, dog må støtten til den frivillige arbejdskraft ikke overstige støtten til projektets øvrige udgifter. 1. Etablering af kunstgræs på eksisterende hockeybane og legeplads. Ansøger ønsker økonomisk støtte til etablering af kunstgræs på eksisterende ødelagt hockeybane og legeplads i Brylle. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 2. Grillhytte på Bågø havn Ansøger søger om støtte til etablering af grillhytte på Bågø havn Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 3. Gynge og faldunderlag på legeplads. Ansøger søger om støtte til etablering af gynge og tilhørende faldunderlag på Holgers-lege-være-sted i Jordløse. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Assens Kommune, 10 af 17

11 Landdistriktsrådets indstilling: kr. 4. Renovering af lokaler og anskaffelse af underholdning til ungdomsklub i Skallebølle. Ansøger søger støtte til renovering af lokaler på Skallebølle Skole, der er stillet til rådighed for nystartet klub for unge i Skallebølle og dertil hørende underholdningsudstyr. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 5. Plantning af æbletræer ved Sulelængen i Magtenbølle Ansøger vil plante 50 æbletræer, der både kan bruges af daginstitutionsbørn og i forbindelse med den årlige æblefestival. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 6. Sti og landsbyhave i Brylle En bred skare af foreninger og menighedsrådet i Brylle er gået sammen om at etablere en sti med tilhørende landsbyhave omkring Brylle kirke, og søger støtte hertil. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. 7. Informations-opslagstavle i Andebølle Andebølle landsbyforening søger støtte til fremstilling og opstilling af informationstavle i byen. Projektets samlede budget: kr. Der ansøges om: kr. Landdistriktsrådets indstilling: kr. Landdistriktsrådets samlede indstilling: kroner. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Landdistriktspuljen er på kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet PDFliste med ansøgninger til Landdistrikt puljen Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Landdistriktspuljen Retningslinjer for landdistriktspuljen 2015.pdf Assens Kommune, 11 af 17

12 Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. de indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen 2015 og godkender indstillingen /30552 Straks-Puljen 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tildeler de ansøgte midler fra Straks-Puljen. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte på møde den 1. december 2014 de overordnede rammer og indsatser for Straks-Puljen Vedhæftet som bilag. Straks-Puljen 2015 i Assens Kommune skal understøtte mindre projekter i Assens Kommunes lokalsamfund. Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, Aktivt medborgerskab, Bæredygtig udvikling i landdistrikterne Straks-Puljen støtter: Projekter der skaber attraktive og levende lokalsamfund. Projekter der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger. Projekter der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund. Der er indkommet følgende ansøgninger til Straks-Puljen: 1. Lokalforeningen for Salbrovad og omegn (IT-gruppen) ansøger om kroner til opstart af 2-3 årlige LAN-parties i Salbrovadhallen. Ansøger er nystartet forening i Salbrovad og omegn, og har som virke blandt andet at samle aktiviteter og være paraplyorganisation for flere etablerede foreninger i lokalområdet. Den ansøgte aktivitet med LAN-parties for unge er opstået på baggrund af ønsker fra målgruppen på 12 årige og opefter. Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. 2. Netværksgruppen/danske familier på Højfyn/DRK-familiedansk ansøger om kroner til indkøb af 30 genbrugscykler til brug for flygtninge i Assens Kommune i integrationsperioden. Cyklerne skal istandsættes i samarbejde med Fugleviglund Produktionsskole og skal især bruges til cykelture rundt på Fyn, og dermed skabe relationer og netværk mellem flygtningene og lokalområdernes idrætsforeninger. Assens Kommune, 12 af 17

13 Direktøren for Innovation- og Netværk indstiller, at ansøgningen på kroner efterkommes. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Straks-Puljen 2015 er på kroner. Der er inden behandlingen af de vedhæftede ansøgninger uddelt kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Bilag: Cykel projekt ansøgning ANS lan party april 2015 Retningslinjer for straks-puljen 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender, at de beskrevne ansøgninger til Straks-puljen 2015 efterkommes /30557 Pulje til Samlingssteder 2015 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som beslutningssag. Sagsfremstilling: Der er i puljen til samlingssteder afsat kroner i 2015 Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder. Definition på samlingssteder er således: En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter fester, møder, banko, foredrag, musik, teater m.v. Bygningen er foreningsejet/selvejende institution og drevet med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling Bygningen er drevet med et alment formål, det vil sige overskuddet anvendes til drift og vedligeholdelse af samlingsstedet og til aktiviteter for borgere i lokalområdet. Kriterierne for samlingssteder er følgende: Assens Kommune, 13 af 17

14 Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af driftsudgifterne til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og vedligeholdelse, som bidrager til at reducere CO2-udledningen i lyset af Assens Kommunes status som Klimakommune Nybygninger/udvidelse, som medvirker til at imødegå mangel på faciliteter. Renoveringsopgaver. Som noget nyt kan der i 2015 ansøges om støtte til etablering af WI-FI, bredbånd eller fibernet i samlingsstederne. For samlingssteder gælder: Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at renoveringen/ombygningen bidrager til at forbedre rammerne for landsbyens samlede udvikling, herunder at give bedre rammer for bosætning, lokalt engagement/samarbejde og kultur og fritidstilbud. Der vil især blive lagt vægt på, at renoveringen bidrager til at forbedre samlingsstedets muligheder for at fungere som samlingssted for aktiviteter, der fremmer sammenhold og engagement i landsbyen og/eller området. Projekter, der fremmer nytænkende måder at bruge samlingsstedet på eller fremmer ikke-kommercielle aktiviteter, vil nyde fortrin. Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter. Der kan støttes med op til 50 % af udgifterne. Der kan støttes med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eller kun minimalt kan bidrage til denne. Foreningen/samlingsstedet skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen. Værdi af egen arbejdskraft kan medregnes med 100 kr. pr. time. Hvor værdien af egen arbejdskraft medregnes som en del af det samlede budget for projektet, kan puljen maksimalt dække med op til 50 % af udgifterne til håndværkere, materialer mv. Ansøgninger Der er indkommet 15 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om kroner. Landdistriktsrådet har afgivet indstilling om fordeling af tilskud til samlingssteder. Ansøger Brylle Forsamlingshus Fjernvarme og tag Søllested Forsamlingshus Installation og indkøb af ny opvaskemaskine Køng Forsamlingshus Separation af regn- og brugsvand Ørsted Forsamlingshus Forbedring af akustik Landdistriktsrådets indstilling kroner kroner kroner kroner Assens Kommune, 14 af 17

15 Kerte Forsamlingshus Isolering, renovering af scene Sulelængen, Magtenbølle Køkken og toiletfaciliteter Tommerup Bys Forsamlingshus Brandtrappe, fibernet Strandby Forsamlingshus Efterisolering Frøbjerg Samlings- og Kulturhus Handicaptoiletter Jordløse Forsamlingshus Udskiftning af vinduer, efterisolering Andebølle Forsamlingshus 2 stk. varmepumper Turup Forsamlingshus Nyt gasfyr og varmtvandsbeholder Thorøhuse Forsamlingshus 2 energibesparende køleskabe Helnæs Borgerhus Hulmursisolering Dreslette Forsamlingshus Gulvlakering, sternbrædder, fibernet I alt indstillet af Landdistriktsrådet kroner 0 kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner 0 kroner kroner kroner kroner Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Puljen til Samlingssteder er i 2015 på kroner. Deraf er der brugt omkring kroner til Forsamlingshusenes Dag Der er således kroner til uddeling. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Samlet excel-udregning på alle ansøgninger til Samlingssteder puljen Innovations- og Medborgerskabsudvalget har drøftet Landdistriktsrådets indstilling vedr. indkomne ansøgninger til Puljen for Samlingssteder 2015 og godkender indstillingen. 10. Orientering Assens Kommune, 15 af 17

16 Sagsfremstilling: 1) Opfølgning på studietur til Skanderborg den ) Orientering om formandsskabsmøde mellem Landdistriktsrådet og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 3) Landdistriktsrådets generalforsamling 4) Kick-Off møde Demokratiske iværksættere 5) Opstartsseminar Ungdomsråd Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 11. Evt. Intet. Assens Kommune, 16 af 17

17 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 17 af 17

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere