Resultatkontrakt for SCKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008"

Transkript

1 Resultatkontrakt for SCKK Kontraktperiode: 1. januar 2007 til 31. marts 2008 Endelig opfølgning

2 Område 1. Vidensformidling Mål Resultatkrav Status 1.1. Formidling af god praksis via arrangementer SCKKs strategi bygger på en antagelse om, at SCKKs formidling via arrangementer er en hjørnesten i SCKKs virke, og at der skabes viden om og efterspørgsel efter SCKKs øvrige produkter, f.eks. rådgivning, via deltagelse i disse. SCKK skal løbende udbyde arrangementer, der understøtter det lokale arbejde med kompetence- og kvalitetsudvikling ved at formidle viden og skabe mulighed for erfaringsoverførsel mellem statens arbejdspladser. SCKK skal tilbyde en vifte af arrangementer dækkende fra temamøder, temadage, inspirationsdage og netværksmøder til egentlige konferencer. Arrangementerne skal dække bredt over SCKKs virkeområder, men der skal være en særlig vægt på de af parterne fastsatte strategiske hovedindsatsområder i perioden : kompetencestrategier/kompetenceudvikling, kortuddannede, erfarne medarbejdere samt kvalitetsudvikling. Arrangementerne skal afvikles til brugernes tilfredshed, og skal samtidig opfattes som nytænkende og eksperimenterende. Der skal være en gennemsnitlig tilfredshed med SCKKs arrangementer på 4,0 (på en skala fra 1-5, hvor 1 er utilfreds og 5 er meget tilfreds) (gennemsnitlig tilfredshed på 4,2 i 2006). Der skal være en geografisk spredning i arrangementerne, som sikrer, at alle statens ledere og medarbejdere finder dem tilgæn- SCKK har i perioden ud over konferencen afholdt 41 arrangementer, hvor der tilsammen har deltaget 1369 personer. Arrangementerne spænder fra halvdagstemamøder til hele inspirationsdage, netværksmøder og konferencer. Til sammenligning blev der i 2006 afholdt 31 arrangementer (25 temamøder og 6 inspirationsdage) med i alt 1233 personer. Som noget nyt er der i perioden også gennemført 3 gåhjem-møder, hvor arbejdspladser, der har fået støtte fra UO Fonden kommer og fortæller om erfaringer fra deres projekter. Ved alle arrangementer bliver der lagt vægt på, at der er rammer og mulighed for erfaringsoverførsel og erfaringsudveksling mellem deltagerne, samt at deltagerne får et indblik i, hvad SCKK i øvrigt kan tilbyde. 5 af arrangementerne har haft kortere uddannede som omdrejningspunkt, 11 har handlet om kvalitetsudvikling, 4 arrangementer har handlet om erfarne medarbejdere og de øvrige 21 har handlet om kompetenceudvikling/kompetencestrategier. Geografisk har arrangementerne været gennemført i Københavnsområdet, i Odense, i Århus, i Skive og i Holstebro og målgrupperne er tilgodeset, da en bred vifte af medarbejdere deltager i de forskellige arrangementer. 1

3 gelige. Arrangementerne skal herudover målrettes behov og forventninger hos de vigtigste målgrupper: ledere (primært personaleledere/udviklingschefer), tillidsrepræsentanter/organisationsrepræsentanter og HR-/kvalitetsspecialister. Der forudsættes mindst samme aktivitets- og tilfredshedsniveau i 2007 som i 2005/2006 for så vidt angår SCKKs arrangementer. Tilfredsheden har gennemsnitligt ligget på 4,3. Der er til stadighed fokus på nytænkning og eksperimenterende formidlingsmetoder. I 2006 lå den samlede tilfredshed på 4.2. Således har SCKK har i perioden til fulde opfyldt kravet om antal og type arrangementer, den geografiske spredning, deltagerantal og tilfredshed, men behovsafdækningen og forventningsafstemningen hos de vigtigste målgrupper, kunne have været mere systematisk. SCKK Konferencen 2007 er centrets formidlingsmæssige flagskib og har til formål at dagsordenssætte kompetence- og kvalitetsudvikling i forhold til ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, herunder medlemmer af samarbejdsudvalg, personalechefer, tillidsrepræsentanter, personalemedarbejdere, udviklingskonsulenter samt repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Herudover skal konferencen illustrere og medvirke til synergi og sammenhæng mellem SCKKs ydelser og produkter før, under og efter arrangementet. Brugerne skal opleve, at konferencen giver et løft i deres viden, som de kan bruge i arbejdet med kompetenceudvikling på deres arbejdsplads. Deltagerne på konferencen skal opleve en tilfredshed på mindst 4,0. Samtidig skal bestyrelsen ud fra en samlet betragtning vurdere konferencen som meget tilfredsstillende. SCKK Konference 2007 blev gennemført i Tivoli den 29. marts på tilfredsstillende vis. Der var i alt 1210 deltagere. Der har været mange positive tilkendegivelser på en god og helstøbt konference med en fin rød tråd igennem programmet og med et stort udbytte. Deltagerne var en god blanding af alle målgrupper og mange samarbejdsudvalg havde valgt at deltage samlet. Konferencens sessioner lå i forlængelse af de ydelser og produkter SCKK leverer og de præsenterede cases fortalte både om erfaringer og fremtidige udfordringer. SCKK har efterfølgende især oplevet efterspørgsel på rådgivning om kvalitetsværktøjet KVIK og kompetencestrategiseminarer. Tilfredsheden med konferencen alt i alt blev af deltagerne evalueret til 4,4. Tivoli som konferencested blev vurderet til 4,6 og tilbagemeldingen på de tre hovedtalere var positiv: Lars Aagaard 4,4, Charles Handy 4,6 og Karen Marie Lillelund 4,9. Bestyrelsen har på mødet den 7. juni 2007 vurderet, at konferencen var meget tilfredsstillende. Det var en god dag, som var godt planlagt og Tivoli fungerede fint som ramme. Bestyrelsens medlemmer har fået positiv respons fra deltagere både fra samarbejdsudvalg og ledelsesside. 2

4 1.2. En styrket rådgivning om kompetencestrategi og kompetenceudvikling SCKK vil i rådgivningsindsatsen formidle de erfaringer, som de statslige arbejdspladser har oparbejdet i deres arbejde med kompetencestrategier og kompetenceudvikling. Der lægges særlig vægt på de projekter, hvor SCKK har ydet rådgivning. Endvidere vil SCKK lægge betydelig vægt på at sikre en forankring af kompetencestrategier på statens arbejdspladser, således at der løbende er fokus herpå hos institutionens topledelse, mellemledere og medarbejdere. Dette sker i en løbende dialog med de enkelte arbejdspladser. Der sigtes mod et stigende antal rådgivningsbesøg om kompetencestrategier og kompetenceudvikling i forhold til I regi af Kompetencefonden vil der blive gennemført en målrettet kampagne for at sikre en bredere forankring af kompetencestrategier hos støttemodtagerne. Dette vil bl.a. ske gennem en introduktion til KIP-trilogien og en række train-thetrainer forløb. I efteråret 2007 etableres en erfaringsbank til inspiration for arbejdspladser, der skal i gang med kompetencestrategier, herunder særligt erfaringer med metoder, der understøtter praksisnær kompetenceudvikling. Det overvejes at etablere nogle netværk, hvor erfarne arbejdspladser fortæller og deler erfaringer med nybegynderne. SCKK har haft lidt flere rådgivningsbesøg i 2007 end i 2006 (315 besøg i 2007 mod 294 besøg i 2006) Efterspørgsel på rådgivning om kompetenceudvikling og kompetencestrategier er steget og mange af genereret af brugerdialogprojektet i efteråret Brugerdialogprojektet har skabt grundlag for en strategisk og målrettet dialog med de nye statslige arbejdspladser og de statslige arbejdspladser, som SCKK ikke tidligere har haft kontakt med. Erfaringerne er gode og udbytterige, om end behovene er forskellige og ikke peger på en entydig opfølgning. Men alt i alt har brugerdialogprojektet bidraget til ny viden om behov hos SCKKs nye brugere og mini brugere. Rådgivning om kompetencestrategier indgår som en naturlig del af rådgivning om kompetenceudvikling og bliver inddraget, når det er relevant i den øvrige rådgivning. SCKK sikrer forankring af kompetencestrategier ved at tilbyde statens arbejdspladser Kompetencestrategidage, hvor ledere og medarbejdere samarbejder om indsatsområder i forlængelse af deres kompetencestrategi. I forbindelse med evalueringen af Kompetencefonden har der været kontakt til en række store ministerområder, hvor 34 arbejdspladser er blevet rådgivet om kompetencestrategier. Derudover er rådgivning om kompetencestrategier og -udvikling integreret i en udvidet formidlingsindsats for Kompetencefonden i efteråret 2007, hvor bl.a. en række administratorer af fonden er blevet undervist i SCKKs kompetencestrategiværktøj. Der bliver løbende indhentet nye kompetencestrategicases, der indgår i SCKKs casesamling på hjemmesiden til inspiration for brugerne. Primo 08 er universet på hjemmesiden 3

5 blevet udviklet til en mere brugervenlig erfaringsbank. Samlet set er hensigten med en styrket rådgivning om kompetencestrategier og kompetenceudvikling imødekommet. Det er vurderingen, at SCKK har medvirket til at understøtte arbejdspladsens arbejde med kompetenceudvikling og kompetencestrategier. SCKK vil understøtte kompetenceudviklingstiltag som middel til at skabe innovation og jobudvikling på statens arbejdspladser. SCKK søger gennem projekter i Udviklings- og Omstillingsfonden samt via indsamling af konkrete cases, bl.a. i arbejdet med kortuddannede og erfarne medarbejdere, at stille skarpt på sammenhængen mellem jobudvikling og kompetenceudvikling. Denne viden vil indgå som et centralt element i SCKKs rådgivnings- og formidlingsindsats. SCKK imødekommer fortsat alle relevante henvendelser om rådgivning inden for kompetencestrategier/kompetenceudvikling samt særlige temaer, som har strategisk betydning, herunder f.eks. for erfarne medarbejdere og kortuddannede. En fornyet tilstandsundersøgelse skal vise en stigning i arbejdspladser, der arbejder systematisk med kompetenceudvikling (kompetencestrategi) (36 pct. i 2004). Ligeledes skal undersøgelsen vise en stigning i andelen af medarbejdere, som oplever, at arbejdspladsen og samarbejdsudvalget arbejder aktivt med kompetenceudvikling (43 pct. i 2004). Tilstandsundersøgelsen skal vise, at en større andel af medarbejderne har deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter ift (36 pct. i 2004). På et temamøde om innovative kompetencer i juni 2007 fortalte Dansk Blindebibliotek om arbejdet med kompetenceudvikling, innovation og jobudvikling bl.a. i forlængelse af et projekt i UO Fonden. Generelt bruger SCKK erfaringerne fra projekterne i UO Fonden i sin rådgivnings- og formidlingsindsats. Det er planlagt i sommeren 2008 at iværksætte en afdækning af sammenhængen mellem kompetence- og jobudvikling med afsæt i en række UOprojekter. Afdækningen skulle have været foretaget i OK 05, men måtte udskydes til OK-08. Alle relevante henvendelser imødekommes. Læs mere om den særlige indsats f.eks. for erfarne medarbejdere og kortuddannede under hhv. resultatkrav 1.4 og 1.5. Indsatsen ift. almen kvalificering er fremover integreret i den almindelige rådgivningsindsats. Tilstandsundersøgelsen 2007 bygger på Motivationsundersøgelsen 2006 (og 2000) fra Personalestyrelsen og der er derfor ikke mulighed for at sammenligne besvarelsen på spørgsmålene direkte. Vurderingen baseres derfor på Motivations- og SU-undersøgelsen idet begge undersøgelser bidrager med væsentlige fakta om status for arbejdet med kompetenceudviklingen i staten. Stigning i arbejdspladser, der arbejder systematisk med KU (kompe- 4

6 En fornyet tilstandsundersøgelse skal endelig vise, at en større andel af medarbejderne i staten oplever, at de udvikler deres kompetencer (kompetenceudvikling er en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen) (65 pct. i 2004). tencestrategi) (36 % i 2004) I SU undersøgelsen svarer 66 %, at de er enige/meget enige i, at de prioriterer kompetenceudviklingsaktiviteter, og når der spørges ind til hvorvidt arbejdet med kompetenceudvikling er knyttet til arbejdspladsens strategiske mål svarer 61 % ja. Stigning i andel af medarbejdere, der oplever at arbejdspladsen/su arbejder aktivt med KU (43 % i 2004) Motivationsundersøgelsen peger på, at 65 % af medarbejderne i staten oplever, at de har meget gode eller gode muligheder for kompetenceudvikling. I SU-undersøgelsen svarer 72 % af samarbejdsudvalgene v/formand og næstformand, at de er enige/meget enige i, at de arbejder med kompetenceudvikling. Større andel af medarbejderne har deltaget i KU-aktiviteter (36% i 2004) Der findes ikke aktuelle tal, der viser, hvor mange medarbejderes, der har deltaget i KU-aktiviteter. Medarbejderne oplever, at de udvikler hhv. deres personlige og faglige deres kompetencer på arbejdet (65% i 2004) I Motivationsundersøgelsen svarer hhv. 54 % og 59 % af medarbejderne, at de er enige i udsagnene, at de har gode muligheder for at udvikle hhv. deres personlige og deres faglige kompetencer på jobbet. Mens Tilstandsundersøgelsen viser, at 71 % af medarbejderne er helt enige i eller enige i, at deres job giver dem gode muligheder for at udnytte deres evner i praksis. Det er således vurderingen på grundlag af gennemgangen ovenfor, at der er en positiv udvikling i arbejdet med kompetenceudvikling i staten Efteruddannelse af ELU vil i kontraktperioden fastholde et formidlingsmæssigt Vedr. formidlingsmæssigt fokus på praksisnær kompetenceudvikling: 5

7 længerevarende uddannede. fokus på praksisnær kompetenceudvikling, herunder arbejde med læringsmiljøer mv., som et supplement til klassisk efter- og videreuddannelse af længerevarende uddannede. Der skal være en fornuftig balance mellem de to indsatsområder målt i støttekroner eller antal projekter. Indsatsen på og balancen mellem de to indsatsområder besluttes og vurderes løbende af ELUudvalget. ELU prioriterer evaluering af projekter og formidling af projekterfaringer gennem en vifte af kanaler. I februar 2007 afholdtes en inspirationsdag om læringsmiljøer i praksis i Eigtveds Pakhus, hvor konklusionerne fra ELUs læringsmiljøprojekt blev formidlet. Der er udarbejdet en lille pixi-pjece med titlen Kompetenceudvikling og videnmedarbejdere i staten med hovedpunkter fra ELUs eksperimenterende udbud. Pjecen omdeltes på SCKKs konference den 29. marts 2007 og er i juni 2007 blevet udsendt til SU i større statsinstitutioner, styrelser og departementer. Det har afstedkommet positive reaktioner. ELU fastholder fokus på mobilitet som et middel til praksisnær kompetenceudvikling, og mobilitet var et tema på SCKKs konference under titlen Videnmedarbejdere, der rykker i en session med ca. 140 deltagere. ELU har finansieret en spørgeskemaundersøgelse, som forestås af AC og Personalestyrelsen om emnet. Undersøgelse har givet anledning til en del debat og formidling i efteråret 2007 og blev drøftet på en konference, der arrangeredes af AC med deltagelse af forskere fra CBS og SFI samt Personalestyrelsen den 17. december ELU har bevilget støtte til Copenhagen Business School til en undersøgelse ved professor Torben Pedersen af barrierer for videndeling, som vil give anledning til to temamøder og en bog samt pjece/executive summary. Vedr. balance mellem ELU-aktiviteter ift. praksisnær kompetenceudvikling og klassiske udviklingsaktiviteter ift. efter- og videreuddannelse Balancen vurderes løbende af ELU ifm. drøftelser af status og fremdrift i ELUs handlingsplan. Der er i 2007 iværksat 6 ELU-projekter på landets universiteter, der alle skal udvikle 6

8 forretnings- og organisationsmodellerne mhp. at styrke udbuddet af især den mellemkorte efter- og videreuddannelse. Ligeledes er der i efteråret 2007 bevilget midler til to universitetsprojekter, som adresserer særlige universitetsfusionsproblemstillinger. Der er bevilget støtte til en konkret efteruddannelse i evaluering og en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi er under udvikling. Evaluering og formidling af projekterfaringer Præsentationen af ELU-projekterne på SCKKs hjemmeside er under overvejelse. Ifm. bevillingen til 6 nye universitetsprojekter er et projektlederforum etableret, der mødtes første gang i december Den 1. april 2008 afholder ELU i samarbejde med Rektorkollegiet en tværgående, offentlig konference om efter- og videreuddannelse på universiteterne. ELUs store læringsmiljøprojekt har med støtte fra ELU resulteret i en bog Modernisering og læring i staten (Andersen m.fl. 2007). Et ELU-projekt om kollegial supervision på Århus Universitet har dannet baggrund for en præsentation og diskussion på en ½-dags-konference 2007 med Københavns Universitet som vært. Arrangementet var velbesøgt og blev evalueret til Styrkelse af formidlings- og rådgivningsaktiviteter på seniorområdet SCKK vil styrke sin formidlings- og rådgivningsindsats om kompetence- og jobudvikling for seniorer. Det sker bl.a. ved bidrag til det faglige indhold på en temadag for og om seniorer i juni 2007 samt ved afholdelse af 3 temamøder om kompetenceog jobudvikling af seniorer i 2. halvår SCKK har medvirket ved Personalestyrelsen/CFU s idéseminar om kompetence- og jobudvikling for seniorer den 14. juni 2007 og stod bl.a. for kontakten til ekstern konsulent og oplægsholdere. Der deltog 66 seniorer, ledere og HR-konsulenter med en tilfredshed med dagen på 4,4. 7

9 SCKK har afholdt 2 temamøder i november 2007 Gode eksempler på seniorpraksis med 17 deltagere og en tilfredshed på 4,5 samt Kompetente seniorer med 28 deltagere og en tilfredshed på 3,9. Det 3. temamøde Motivation og fastholdelse af seniorer blev efter en evaluering og diskussion af indsatsen på et bestyrelsesmøde skubbet til februar Der kom 28 deltagere til temamødet og de udtrykte en tilfredshed på 4,1. Der oprettes et univers på om kompetence- og jobudvikling af seniorer. Faciliteten er klar til temadagen i juni Et prøvepanel evaluerer faciliteten, som efter eventuelle justeringer kan vurdere den som tilfredsstillende. SCKK deltagerne i parternes arbejdsgruppe om erfarne medarbejdere/seniorer med henblik på rådgivning og orientering om kompetence- og jobudvikling af seniorer. SCKK har initiativforpligtelsen i forhold til 2 projekter besluttet af arbejdsgruppen Afdækning af eksisterende værktøjer og Etablering af casesamling om seniorpraksis. Projekterne finansieres af UO-midler og udføres af eksterne konsulenter. SCKK kan gennemføre seniorprojekter, som parterne iværksætter, og som naturligt indgår i SCKKs portefølje. SCKK har oprettet et univers på Universet var klar til idéseminaret i juni og efterfølgende er faciliteten løbende blevet vurderet og udbygget. SCKK har deltaget i arbejdsgruppens møder med 1-3 repræsentanter og har i den forbindelse udarbejdet projektoplæg mm. samt bistået ved gennemførelse af arrangementer. Projektet Afdækning af eksisterende værktøjer er afsluttet. Rapporten er overgivet til Personalestyrelsen/CFU. SCKK har koordineret arbejdet med indsamling af cases om seniorpraksis på statslige arbejdspladser ved ekstern konsulent. Casene er godkendt i parternes arbejdsgruppe og er bl.a. offentliggjort på SCKK s hjemmeside i et særligt seniorunivers. SCKK har i perioden styrket sin formidlings- og rådgivningsindsats om kompetence- og jobudvikling for seniorer og har skabt grundlaget for en fornyet indsats Kompetenceudvikling af kortere uddannede SCKK vil styrke sin formidlings- og rådgivningsindsats om kompetence- og jobudvikling for kortuddannede. SCKK viderefører kampagnen Alle med ombord. Kampagnen Alle med Ombord er videreført gennem en række tiltag: Rådgivning om kortere uddannede og kompetenceudvik- 8

10 Der sker en udbygning af universet Alle med ombord på SCKKs hjemmeside, som bl.a. informerer om uddannelsesmuligheder for kortere uddannede. ling, herunder brug af det offentlige videre- og efteruddannelsessystem, er stigende i form at flere telefoniske henvendelser, ønsker om oplæg samt rådgivningsmøder. Der afholdes frem til 1. april 2008 som gennemsnit mindst et arrangement pr. måned om kompetenceudvikling af kortere uddannede. Der gennemføres en temadag om kompetenceudvikling for kortere uddannede i Der udarbejdes en revideret udgave af idékataloget om kompetenceudvikling af kortere uddannede, som formidles til relevante målgrupper, baseret på aktuel statistik om de statslige arbejdspladsers brug af AMU. Herudover udarbejdes i samarbejde med parterne et idékatalog om uddannelsesmuligheder for kontormedarbejdere, som formidles til relevante målgrupper. Universet på SCKKs hjemmeside Alle med Ombord er blevet koordineret med de øvrige universer om kortuddannede på hjemmesiden. Desuden udbygges løbende med cases. Der er i perioden gennemført 17 arrangementer om kompetenceudvikling af kortere uddannede, de 7 var temamøder og de 10 var workshops og sessioner som del af en større konference hhv. SCKK Konferencen marts 2007 og kortuddannede konferencen i Skive, juni Idékatalog om kompetenceudvikling Udvalgte AMUkurser for medarbejdere i staten er udarbejdet. Idekataloget markedsfører AMU-uddannelser, som kan udvikle en række væsentlige nøglekompetencer hos medarbejdere i staten. Udvælgelsen af uddannelser baseres dels på aktuel AMU statistik og dels på en række strategiske valg. På konkrete sektorområder er der udviklet idékatalog om kompetenceudvikling og AMU-kurser for kriminalforsorgen, kontormedarbejdere og politiet. SCKK er i gang med at udvikle særlige idékataloger for forsvaret og Domstolsstyrelsen SCKK gennemfører strategisk rådgivning om kompetenceudvikling af kortere uddannede til statens arbejdspladser. Der udarbejdes et koncept for rådgivning af arbejdspladser om kompetenceudvikling af kortere uddannede medarbejdere. Konceptet anvendes i rådgivningen af statens arbejdspladser Det er vurderingen, at SCKK alt i alt har opfyldt sin forpligtelse til at styrke sin formidlings- og rådgivningsindsats om kompetence- og jobudvikling for kortuddannede. Der er udarbejdet et koncept, som indeholder forskellige oplæg med særlig fokus på kompetenceudvikling af kortere uddannede medarbejdere, f.eks. Brug af AMU i Praksis, Hvad er Individuel kompetenceafklaring IKA, Almenkvalificering, Digitale kompetencer og Brug af DO-IT. 9

11 senest medio SCKK sikrer en løbende indsamling af viden og konkrete cases om kompetenceudvikling af kortere uddannede. Der bliver løbende produceret forskellige oplæg, som vil sætte særligt fokus på kompetenceudvikling af kortere uddannede (kvalitetsudvikling og kompetencestrategier). Konceptet har løbende været anvendt i rådgivning af statens arbejdspladser. 10

12 1.7. Formidle praktiske erfaringer og konkrete værktøjer vedr. kompetenceafklaring af kortere uddannede (IKA) SCKK synliggør AMU s muligheder ifm. kompetenceudvikling af kortere uddannede Der sættes fokus på formidling af erfaringer med individuel kompetenceafklaring (IKA). Der udgives en pjece om praktisk brug af IKA med erfaringer, koncepter og metoder, der er udviklet i regi af IKAprojektet. Pjecen udgives senest 1. april Praktiske erfaringer, metoder og værktøjer til brug for individuel kompetenceafklaring formidles på SCKKs hjemmeside Der afholdes en række temamøder om muligheder i AMU i forbindelse med kompetenceudvikling. SCKK rådgiver statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk brug af AMU-systemet, herunder særligt i forbindelse med kompetenceudvikling af kortuddannede. SCKK opfordrer i sin rådgivning om kompetencestrategier til at indtænke mulighederne i AMU-systemet. Der udarbejdes et idékatalog om kompetenceudvikling/- brancherelaterede pjecer for Forsvaret, Politi og Kriminalforsorgen i samarbejde med og på efterspørgsel fra branche- Erfaringerne med brug af IKA formidles løbende på forskellige temamøder, i rådgivningsarbejdet og på hjemmesiden. Cases fra arbejdspladser, der har gennemført IKA, vil løbende blive lagt på hjemmesiden. Der afholdtes med succes en afslutningskonference for projektets deltagere den 21. november Her fik deltagerne mulighed for at give input til de foreløbige produkter: Katalog til arbejdspladserne Anerkendelse af realkompetencer. Katalog til skolerne om arbejde med realkompetencer og IKV DVD til SU erne Erfaringerne fra projektet koordineres med Undervisningsministeriets initiativer om realkompetencevurdering. Lanceringen af pjecen om den praktiske brug af IKA er efter parternes ønske blevet skudt til medio juni Om mulighederne i AMU er der afholdt to temamøder i november og december 2007: Praktisk erfaring med realkompetencer og Brug af AMU i praksis med fokus på administrative medarbejdere. Temamøderne have en pæn deltageropbakning og en god overordnet tilfredshed. SCKK rådgiver løbende omkring strategisk og systematisk brug af AMU og opfordrer til, at mulighederne i AMUsystemet indtænkes i institutionernes kompetencestrategier. Dette sker bl.a. via brancheudvalgene for Forsvar, Politi, Kriminalforsorg og Kirke, gennem projektet omkring kortere uddannede, og herunder især IKA-projektet, samt 11

13 udvalgene. gennem rådgivningsbesøg. Der skal i perioden konstateres en øget anvendelse af AMUkurser for statsligt ansatte i forhold til 2006, herunder brug af uddannelser udviklet og medfinansieret af SCKK. Der er udviklet idékatalog om kompetenceudvikling og AMU-kurser for kriminalforsorgen, kontormedarbejdere og politiet. SCKK har udarbejdet et idékatalog for forsvaret, men det er ikke sendt til trykning, da der afventes en politisk intern afklaring i forsvaret. Derudover er der også et idékatalog undervejs på Domstolsstyrelsens område. Udgivelserne er blevet koordineret med branchernes reformer/udvikling SCKK understøtter arbejdet med kvalitetsudvikling i staten SCKK vil i fastholde en to-strenget formidlingsstrategi på kvalitetsområdet. Den nye KVIK 2006 vil på en række temamøder, tovholderdage og erfadage blive introduceret og debatteret som et lettilgængeligt og oplagt selvevalueringsværktøj for institutioner, der ønsker en systematisk og velforankret kvalitetsudviklingsproces understøttet af selvhjælpsværktøjer. Der forudsættes en stigning i anvendelsen af KVIK 2006 samt rådgivning i tilknytning hertil i forhold til 2006 (ca. 57 rådgivningsaktiviteter i 2006). Excellence Modellen og snitfladen mellem helhedsorientere- Danmarks Statistik har leveret en oversigt over branchernes forbrug af AMU-kurser for 2006, herunder brug af uddannelser udviklet og medfinansieret af SCKK. Statistikkerne viser, at der er sket en stigning for samtlige brancher. Der bemærkes, at statistikken er ca. et lille års tid bagud. Det vurderes at SCKK i høj grad har synliggjort AMUs muligheder i forbindelse med kompetenceudvikling af kortere uddannede. Der har været holdt en række formidlingsarrangementer i 2007, hvor KVIK og Excellence Modellen er blevet behandlet særskilt og i forhold til hinanden. Der har været afholdt 8 KVIK temamøder, der dels har været en introduktion til KVIK Modellen og dels har været et projektlederkursus for KVIK tovholderen. I alt har der været 238 deltagere på kurserne og en gennemsnitlig tilfredshed på 4.4. Derudover afholdtes i april et temamøde om Kvalitetsudvikling og kortere uddannede (6 deltagere/4,5). På SCKKs konference i marts 2007 var der en session om samspillet mellem KVIK, Excellence Modellen og akkreditering og en 12

14 de kvalitetsmodeller og andre udviklingsværktøjer og -tendenser sættes der fokus på gennem temadage og konferencer. Ligeledes vil der i 2007 blive sat fokus på brugen af helhedsorienterede kvalitetsudviklingsmodeller i en omstillings/fusionsproces. Brugertilfredsheden på arrangementerne skal være på mindst 4,0 som gennemsnit. session om arbejdet med KVIK i Høje Tåstrup Kommune, Ankestyrelsen og Skolen for Klinikassistenter og Tandteknikere. Der udkom to casebeskrivelser om KVIK på selve dagen, der bl.a. markedsføres på SCKKs hjemmeside. I forbindelse med fejringen af Kvalitetsprisens 10 års jubilæum holdt SCKK i november 2007 en kvalitetskonference Udvikling af lederskab og kvalitet med Excellence Modellen og KVIK. Dagen var opdelt i en dagskonference for ledere og praktikere fra den offentlige sektor, hvor fokus var på videndeling om arbejdet med Excellence Modellen og KVIK, samt en aftenkonference, hvor en række ledere og væsentlige aktører i arbejdet med kvalitetsudvikling diskuterede Kvalitetsreform, Excellence Model og Kvalitetspris i fremtiden. På dagskonferencen var der 7 workshops, som bl.a. fokuserede på brugen af helhedsorienterede kvalitetsudviklingsværktøjer i omstillings/fusionsprocesser. I dagsarrangementet var der 118 deltagere og en tilfredshed på 4.2. Aftenarrangementet blev ikke evalueret, da det primært havde karakter af et netværksarrangement. 10-årsjubilæet blev også markeret med udgivelsen af et jubilæumsskrift: Udvikling af lederskab og kvalitet med Excellence og KVIK som værktøjer Refleksioner i anledning af Kvalitetsprisens 10 års-jubilæum. Til jubilæet udkom også projektlederens guide i et KVIK selvevalueringsprojekt. SCKK har ændret registreringspraksis på kvalitetsområdet og opgør nu alene rådgivningsmøder og ikke som tidligere møder og telefonisk rådgivning. Det betyder, at hvis der skal sammenlignes med 2006, er det i forhold til antallet af rådgivningsbesøg. I 2006 havde SCKK 36 rådgivningsbesøg med fokus på kvalitet og i 2007 havde SCKK haft 53 rådgivningsbesøg med fokus på kvalitet. Antallet af institu- 13

15 tioner, der bruger er faldet fra 78 nytilmeldte i 2006 til 62 i I første kvartal af 2008 er der kommet 11 nye institutioner på Derudover har SCKK brugt tid på at sparre med Finansministeriet, KL og kommunerne om Kvalitetsreform og arbejdet med kvalitetsudvikling (KVIK og Excellence Modellen). Det kan konstateres, at det samlede billede af aktiviteter vedrørende KVIK i 2006 i forhold til 2007 er nogenlunde uændret. Derudover er der brugt bl.a. brugt ressourcer på en holdningsbearbejdning hos centrale aktører i arbejdet med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor Fokus på anvendelse af viden og erfaringer fra støttede projekter i den fremadrettede formidlingsindsats Udviklings- og Omstillingsfonden vil prioritere en systematisk videns- og erfaringsopsamling fra projekter, der har fået økonomisk støtte fra fonden, bl.a. gennem ekstern evaluering af større projekter. Denne viden formidles gennem en vifte af kanaler, herunder rådgivning, temamøder, konferencer, hjemmesider og publikationer, jf. mål 1.1. ovenfor. Ligeledes vil erfaringerne med de støttede udviklingsprojekter blive formidlet, bl.a. på en ny række af gå-hjem-møder. Der gennemføres som minimum fem temamøder/gå-hjemmøder om erfaringer fra støttede UO-projekter. I juni 2007 gav udvalget for UO-fonden tilslutning til et projektforslag til ekstern evaluering af støttede projekter inden for psykisk arbejdsmiljø. SCKK har forberedt opgaven, herunder haft møde med SPA-udvalget og været i dialog med mulige leverandører til opgaven. Udvalget har primo december taget stilling til den endelige projektbeskrivelse med forslag til leverandør og projektudgifter. Der er gennemført tre Gå-hjem-møder i perioden, som er et nyt tilbud og giver mulighed for at stille indgående spørgsmål til et aktuelt UO støttet arbejdspladsprojekt. I maj 2007 om den værdsættende udviklingssamtale for grupper/team. I september og gentaget i oktober (pga. deltagerinteressen) om stress og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Det er indtrykket, at det nye tiltag virker relevant for brugere på statens arbejdspladser. Herudover har der været afholdt et temamøde med Dansk Blindebibliotek i juni om Innovationskompetencer samt tre temamøder i henholdsvis juni, september og december 2007 om mulighederne få støtte til et udviklingsprojekt. På SCKK konferencen i marts blev der præsenteret erfaringer fra to fusionsprojekter, dels om at finde muligheder 14

16 for udvikling i en fusionsproces, dels erfaringer fra et projekt, der har anvendt en 48-timers camp som metode til at få alle med om bord. I øvrigt delte tre arbejdsplader ud af deres erfaringer fra arbejdet i UO støttede projekter med seniorer og kompetenceudvikling. Det kan konstateres, at SCKK har haft et øget fokus på at anvende viden og erfaringer fra støttede projekter i den fremadrettede formidling. Men intentionerne om at gøre erfaringsopsamlingen mere systematisk er ikke til fulde indarbejdet i SCKKs praksis Kendskab til SCKK SCKK skal sikre et øget kendskab til centret og dets ydelser blandt kernemålgrupperne i staten. Dette kan bl.a. ske ved at styrke SCKKs generelle formidlingsindsats og målrette indsatsen mod kernemålgrupperne i staten, jf. SCKKs kommunikationsstrategi og mål 1.1. Der gennemføres en ny kendskabsundersøgelse primo Kendskabsundersøgelsen viser et øget kendskab til SCKK i kernemålgruppen sammenlignet med 2006-undersøgelsen (34 pct. i 2006). SCKK har i overenskomstperioden via arrangementer og øvrige formidlingsaktiviteter gennemført en betydelig formidlingsindsats i forhold til SCKKs kernemålgrupper med henblik på at øge kendskabet til SCKK og centrets ydelser. Derudover har SCKK i efteråret 2007 og frem til OKs afslutning gennemført en kampagne for øget brugerdialog. Det er ikke blevet prioriteret at gennemføre en kendskabsundersøgelse i OK-perioden. Område 2. Økonomisk støtte Mål Resultatkrav Status 2.1. Evaluering af Kompetencefonden Kompetencefonden vil i foråret 2007 blive evalueret. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad det er lykkedes at prioritere individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for de kortere uddannede og erfarne medarbejdere. Denne evaluering vil blive anvendt til at målrette og prioritere SCKKs indsats for at forankre kompetencestrategier på statens arbejdspladser. Kompetencefonden er blevet evalueret. Evalueringen bygger på svar fra medarbejdere, der har fået støtte fra fonden, en spørgeskemaundersøgelse blandt 429 institutioner og en række fokusgruppemøder m.v. der har bidraget med supplerende kvalitative data fra 48 personer fra 34 forskellige arbejdspladser. Evalueringen lagde særlig vægt på en vurdering af effekten af indsatsområderne for Kompetencefonden, herunder en 15

17 vurdering af arbejdspladsernes prioritering af kortere uddannedes og erfarne medarbejderes kompetenceudvikling. Evalueringen viste, at der på arbejdspladsniveau kun i meget begrænset omfang ses en sammenhæng mellem en strategisk anvendelse af midlerne til kompetenceudvikling og en prioritering af særlige grupper f.eks. kortere uddannede og erfarne medarbejdere. Resultaterne fra evalueringen indgår i tilstandsundersøgelsen, og efterfølgende i SCKKs formidlingsindsats og dialog med statens arbejdspladser bl.a. om arbejdet med at forankre kompetencestrategier. Derudover har evalueringen ført til en styrket og udbygget dialog med administratorer af Kompetencefonden om formål, retningslinjer og løbende evaluering af fonden. Disse administratorer har vist sig at være et vigtigt forbindelsesled mellem lokale samarbejdsudvalg, HR-enheder og SCKK, og har i flere tilfælde ført til opfølgende formidlings- og rådgivningsopgaver om strategisk kompetenceudvikling. Se i øvrigt om Kompetencefondens kampagne under punkt 2.2 nedenfor Fremme kompetenceudviklingen af kortere uddannede samt erfarne medarbejdere gennem Kompetencefonden Der gennemføres en kampagne i Kompetencefonden, der har til formål dels at medvirke til en større forankring af kompetencestrategier på statens arbejdspladser, dels en øget fokus på kompetenceudvikling af kortere uddannede og erfarne medarbejdere. Kampagnen gennemføres i løbet af foråret 2007 og er målrettet medarbejdere på ministerieplan og arbejdspladsniveau, der administrerer Kompetencefonden, samt de endelige beslutningstagere vedr. fordeling af fondens midler. Kampagnen er gennemført i foråret Kampagneaktiviteterne har været fordelt på tre indsatser: Generel formidling: session i marts på SCKK konference og workshop på temadag i juni om kompetenceudvikling af kortere uddannede i Skive. Målrettede formidlingsaktiviteter for administratorer af Kompetencefonden gennem temadage og gå-hjem-møder (i februar og maj). I forbindelse med fordelingen af kompetencefondsmidlerne, blev der i foråret 2007 gennemført en bred formidling af Kompetencefondens fokus på kortere uddannede og erfarne medarbejderes kompetenceudvikling, samt en pointering af sam- 16

18 arbejdsudvalgets rolle i at sikre en forankret strategisk prioritering og anvendelse af kompetencefondsmidlerne. Opfølgende formidlings- og kampagneaktiviteter for Kompetencefonden er i efteråret 2007 blevet integreret i SCKKs samlede formidlings- og rådgivningsindsats og i målrettede formidlingsaktiviteter med særlig fokus på Kompetencefonden og strategisk kompetenceudvikling, eksempelvis gennem to arrangementer for HK-tillidsrepræsentanter fra statslige arbejdspladser, samt på yderligere et gå-hjem møde for administratorer af Kompetencefonden 2.3. U&O understøtter udviklingsprojekter i staten inden for særlige indsatsområder. Udviklings- og Omstillingsfonden giver tilskud til planlagte, prioriterede og forankrede projekter indenfor en række indsatsområder, som tidligere er defineret for perioden Fonden søger via aktiv formidling af støttemulighederne at komme i dialog med potentielle støttemodtagere i en tidlig fase af projektudviklingen. Ud over at støtte inden for de særlige indsatsområder overvåger fonden udviklingen i staten og har mulighed for til enhver tid at understøtte spydspidsprojekter såvel som arbejdspladser med særlige udfordringer, f.eks. i forhold til overtallighed eller psykisk arbejdsmiljø. Fordelingen af UO-fondens midler offentliggøres i dens årsberetning. Der skal ved udgangen af kontraktperioden være projekter, som har været anvendt til en formidlingsindsats, på alle fondens indsatsområder Via Få råd til dit projekt temamøder kommer SCKK i kontakt med arbejdspladser, der har et udviklingsprojekt i tankerne. Der er i 2007 afholdt 3 arrangementer henholdsvis juni, september og december. Konceptets indhold og struktur er løbende blevet videreudviklet, men på alle møderne har deltagerne bl.a. fået konkret sparring på en projektidé. I forlængelse af disse møder har udvalget i 2. halvdel af 2007 modtaget 19 ansøgninger i september og 21 i november. Til sammenligning kom der 12 ansøgninger i februar og 12 ansøgninger i april. Langt størstedelen af projekterne er planlagte, prioriterede og forankret solidt på institutionerne. I 2007 er der også ydet støtte til spydspidsprojekter og til arbejdspladser med særlige udfordringer. Udvalget har tiltrådt et forslag fra SCKK om, at årsberetningen er erstattet af en UO-informationsportal på SCKKs hjemmeside. Den nye løsning er lanceret i april 2007 og indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvilke arbejdspladsprojekter der er støttet inden for alle fondens særlige indsatsområder, samt en beskrivelse af de udfordringer og metoder institutionerne har stillet skarpt på i deres udviklingsforløb. Det er erfaringen, at UO-informationsportalen sikrer, at erfaringerne kommer flere brugere til gavn end 17

19 ved den almindelige årsberetning. Evalueringsberetningen for OK blev godkendt af udvalget i februar Endelig har første kvartal af 2008 været præget af beslutningen om at afvikle UO-Fonden. Således kom der ved den sidste ansøgningsrunde et rekordstort antal ansøgninger på 44 stk. og alle resterende midler i Fonden kom ud at arbejde. De ansøgninger, der ikke blev imødekommet, indeholdt projektidéer, der kan bruges i udmøntningen af den nye overenskomstaftale ELU vil medvirke til at understøtte en effektiv og videnbaseret efteruddannelse af længerevarende uddannede. ELU giver tilskud til nytænkning og forsøg, som kan medvirke til at udvikle et bredere og bedre udbud af efter- og videreuddannelse for længerevarende uddannede. ELU vil i perioden udvikle sit samspil med potentielle støtteansøgere, således at brugerne oplever en kreativ og inspirerende dialog allerede i idéfasen. Der gennemføres ultimo kontraktperioden en brugerundersøgelse for ELU, som viser et tilfredsstillende samspil og dialog mellem SCKK og støtteansøgere. Støtteansøgernes tilfredshed med rådgivningen og dialogen skal være på mindst 4,0. Der er i 2007 iværksat 6 ELU-projekter på landets universiteter, der alle skal udvikle forretnings- og organisationsmodellerne mhp. at styrke udbuddet af især den mellemkorte efter- og videreuddannelse. Ligeledes er der bevilget midler til to universitetsprojekter, som adresserer særlige universitetsfusionsproblemstillinger. Disse projekter er ikke genereret på baggrund af klassiske projektansøgninger, men gennem et nyudviklet samspil med institutionerne, som der foreløbig er gode tilbagemeldinger på. Metoden går ud på, at ELU anmoder samtlige universiteter om at indsende ideer til projekter indenfor bestemte, udmeldte temaer. Der er ikke knyttet særlige formkrav til disse ideer, men det meldes ud, at udvalget på baggrund af det indsendte vil udvælge et antal ideer til nærmere undersøgelse. ELU modtog 24 ideer og udvalgte i første omgang 8, som sekretariatet skulle søge nærmere oplysninger om og bistå med at modne. På baggrund af denne dialog besluttede ELU at reservere midler til 6 konkrete projekter under forudsætning af, at der kunne udarbejdes fagligt forsvarlige projektbeskrivelser. 18

20 Dette nye samspil betyder, at institutionerne først for alvor skal bruge ressourcer på at udvikle detaljerne i et projekt, når der foreligger et tilsagn fra ELU og en garanti for, at bevillingen bliver udløst, hvis projektet har den fornødne indre kvalitet. Med denne model er SCKK mere involveret i dialog og sparring og dermed projektmodning samtidig med, at SCKK har større indflydelse på udbuddet af efterog videreuddannelse for de længerevarende uddannede. Brugerundersøgelsen er ikke blevet gennemført. Undersøgelsen var planlagt gennemført i første kvartal af 2008, men ved nedlæggelsen af udvalget besluttedes det ikke at gennemføre den SCKK-AMU støtter udviklingen af nye uddannelser samt faglæreruddannelse SCKK-AMU s projektbevilling anvendes bl.a. til medfinansiering af udviklingen af nye AMU-uddannelser samt økonomisk støtte til gennemførelse af faglæreruddannelser, særligt inden for de strategisk vigtigste og mest anvendte AMU-uddannelser. Der skal i perioden konstateres en øget anvendelse af AMUkurser generelt samt særligt de AMU-kurser, som SCKK har medfinansieret via projektbevillingen i forhold til niveauet i 2006, jf. mål 1.8 ovenfor. For uddannelser, som SCKK har medfinansieret, skal kursisterne opleve en tilfredshed på mindst 3,5. Hvis tilfredsheden ligger under 3,5, skal SCKK tage initiativ til dialog med uddannelsesudbyderne med henblik på at aftale relevante initiativer. I forbindelse med nyudvikling eller revision af nye AMUuddannelser udvikles og gennemføres læreruddannelser for de strategisk vigtigste og mest anvendte AMU-uddannelser. I OK perioden har SCKK udviklet tre og igangsat udviklingen af to AMU uddannelser og udviklet syv læreruddannelser. Derudover har SCKK udviklet og igangsat udviklingen af undervisningsmaterialer for hhv. syv og ni uddannelser. Se i øvrigt under krav 3.6 nedenfor. Generelt er der sket en øget brug af AMU særligt indenfor politi, kirke og kriminalforsorg, som er de brancher SCKK har udviklingsansvaret for. Danmarks Statistik leverer tallene vedr. anvendelsen af AMU, jf. status for mål 1.8. SCKK overvåger deltagertilfredsheden på de arbejdsmarkedsuddannelser, som SCKK- AMU er udviklingsansvarlig for. Udtræk fra tilfredshedsmålinger fra Undervisningsministeriets systemfælles evalueringsredskab behandles en gang om året i SCKK-AMU udvalget. Tilfredshedsmålingerne behandles ligeledes i brancheudvalgene. 19

21 For de Fælles Kompetetencebeskrivelser, (FKB) inden for SCKKs område er den overordnede tilfredshed i 2006 målt til 3,9 på en skala fra 1 5. Område 3. Udvikling Mål Resultatkrav Status 3.1. Vidensopsamling om kritiske succesfaktorer for forankring af kompetencestrategier og strategisk kompetenceudvikling på statens arbejdspladser Der gennemføres i efteråret 2007 en fornyet tilstandsundersøgelse vedr. kompetenceudvikling i staten, herunder udbredelsen og anvendelsen af kompetencestrategier. Undersøgelsen vil blive gennemført i samspil med CFU og Personalestyrelsens evaluering af Kompetencepakken OK05. Undersøgelsen skal give et overblik over udviklingen i staten med hensyn til arbejdet med kompetenceudvikling, prioritering heraf samt forankringen af indsatsen. Tilstandsundersøgelsen er færdig og blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 20. december Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i motivationsundersøgelsens data suppleret med en undersøgelse af SU ernes arbejde med kompetenceudvikling. Undersøgelsen giver et statusbillede på arbejdet med kompetenceudvikling i staten. Der gennemføres en temadrøftelse i bestyrelsen om SU s rolle som en del af diskussionen af tilstandsundersøgelsen i efteråret SCKK vil analysere og indsamle erfaringer fra statens SU er med henblik på at underbygge en rådgivningsindsats, der kan understøtte og motivere statens SU er til i højere grad at arbejde med kompetencestrategier og strategisk kompetenceog kvalitetsudvikling. Udvalget for Samarbejdssekretariatet har godkendt den endelige afrapportering af SU-undersøgelsen, der også har været drøftet i SU-udvalget ultimo Bestyrelsen besluttede at udskyde en mere overordnet diskussion af SU ernes rolle til efter OK08. SCKK har deltaget i udviklingen af en række af Samarbejdssekretariatets SU-kurser, samt undervist på kurserne mhp. at øge arbejdet med kompetencestrategier i staten. Samarbejdssekretariatet og SCKK koordinerer løbende indsatsen og sørger for videndeling mhp. en formidling af de muligheder SCKK tilbyder. SCKK har sammen med Samarbejdssekretariatet gennemført en spørgeskemaundersøgelse af SU'ernes arbejde. Til denne undersøgelse har SCKK formuleret 7 spørgsmål om 20

22 arbejdet med kompetenceudvikling. Resultatet viser, at der bliver arbejdet med kompetenceudvikling i SU'erne, at kompetenceudviklingen er knyttet an til de strategiske mål, men ikke alle især ikke de små arbejdspladser har en skriftlig kompetencestrategi/plan. For at få uddybet resultaterne fra spørgeskemaerne har der været holdt et par fokusgruppeinterviews. De viser, at der stor interesse for arbejdet med kompetenceudvikling og at SU erne ikke til fulde er bevidste om den hjælp, som de kan hente i SCKK. SCKK har i efteråret 2007 lavet en opsøgende indsats i forhold til nye arbejdspladser i staten og arbejdspladser, der kun i ringe omfang har brugt SCKK i de forløbne 2 år. De foreløbige resultater af denne indsats viser også, at der er behov for at sætte det strategiske arbejde i forbindelse med kompetence- og kvalitetsudvikling på dagsordnen. SCKK overvejer at lade den opsøgende indsats blive en tilbagevende proces, som indarbejdes i SCKK's årsrytme. SCKK vil sikre en effektiv opsamling og formidling af viden fra de projekter, som gennemføres med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden. Udviklings- og Omstillingsfonden sætter i perioden særligt fokus på projekter, som handler om, hvordan man kan involvere medarbejdere og brugere i arbejdet med innovation, og hvordan der kan skabes kompetence- og jobudvikling for statens medarbejdere. Dette sker som en del af en større indsats, der undersøger sammenhængen mellem teamstruktur, jobudvikling og kompetenceudvikling. SCKK vil på baggrund heraf udvikle og anvende innovationskompetencer i arbejdet med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser SCKK er løbende opmærksom på, at formidle viden fra evaluerede projekter, der har fået støtte fra UO Fonden. Den 20. juni afholdtes et temamøde om innovative kompetencer på statens arbejdspladser. Som årets innovationsmester 2007 fortalte Dansk Blindebibliotek om forvandlingen frem til en innovativ arbejdsplads. Desuden har innovation og UO-støttede projekter om innovation fået sin egen indgang på SCKKs hjemmeside. Her kan potentielle ansøgere få et overblik over konkrete arbejdspladser, der har fået støtte til et innovationsprojekt SCKK har i samarbejde med en række interessenter og videnpartnere forelagt versioner af innovationsprojekter, der har taget udgangspunkt i arbejdet med innovationsnetværk mellem statslige arbejdspladser, men det har ikke 21

23 resulteret i, at SCKK konkret har udviklet innovationskompetencer, men til gengæld er der foretaget en række andre initiativer: I regi af ELU er der udviklet en innovationsuddannelse, der adresserer innovationskompetencer blandt projektansvarlige for innovationsprojekter i samarbejde med Mindlab, men det er ikke et arbejdende netværk. Ved den sidste ansøgningsrunde i UO blev der bevilliget støtte til en række innovationsprojekter herunder ét, der arbejder specifikt med udvikling af psykisk arbejdsmiljø gennem at styrke medarbejdernes innovative kompetencer. SCKK vil synliggøre ikke formaliseret kompetenceudvikling på statens arbejdspladser mhp. at gøre mere uformel kompetenceudvikling mere anerkendt, herunder f.eks. læringsmiljøer. Den 1. februar 2007 afholdtes inspirationsdag om læringsmiljø i praksis, hvor fem statslige arbejdspladser uddelte erfaringer om arbejdet med at etablere læringsmiljøer. Kompetenceudvikling, herunder udvikling af læringsmiljøer har endvidere indgået som et fast element i de kurser for samarbejdsudvalg som udbydes af SU Sekretariatet og hvor SCKK fast medvirker i kompetenceudviklingsdelen. I 2007 har der været afviklet kurser for 30 samarbejdsudvalg med godt 350 deltagere. Et nyt temamøde om læring på tværs af arbejdspladser afholdtes i februar Forskningsbaseret efteruddannelse af længe- I kontraktperioden vil ELU støtte, at der udvikles og gennemføres et antal projekter på universiteterne, som kan medvirke til Herudover er der oprettet et særskilt univers på SCKK's hjemmeside om KIP - Kompetenceudvikling i Praksis, hvor alle erfaringer fra projektet Forum for Læringsmiljø bliver formidlet. I øvrigt er ny information om støttede læringsmiljøprojekter tilgængelig på SCKKs hjemmeside. Læringsmiljø har som andre af UO-fondens indsatsområder sin egen hjemmeside. Her kan potentielle ansøgere få et overblik over konkrete arbejdspladser, der har fået støtte til at arbejde med den ikke formaliserede kompetenceudvikling og læringsmiljøet i deres organisation. Der er i 2007 iværksat 6 ELU-projekter på landets universiteter, der alle skal udvikle forretnings- og organisationsmo- 22

24 revarende uddannede. en væsentlig udvikling eller styrkelse af forretningsmodellerne for forskningsbaseret efter- og videreuddannelse af mellemkort varighed. Samtidig vil ELU prioritere, at der gennemføres spydspidsprojekter på universiteterne, som kan skabe ny viden om samspillet mellem forskere og praktikere og udvikle den pædagogiske praksis i forbindelse med efteruddannelse af længerevarende uddannede. ELU vil i perioden kortlægge de længerevarende uddannedes mobilitet og analysere barrierer og bevæggrunde. ELU vil bruge kortlægning og analyse til at sætte fokus på mobilitet som en vigtig kilde til såvel individuel som organisatorisk kompetenceudvikling. deller mhp. at styrke udbuddet af især den mellemkorte efter- og videreuddannelse. Flere af disse projekter omhandler og søger at udvikle et nyt samspil mellem forskere og praktikere i den pædagogiske praksis i forbindelse med efteruddannelsen, således at der ikke (kun) er tale om et envejs afsender-modtager forhold, men om en mere ligeværdig dialog, hvor også praktikernes viden og indspil er af betydning, og i øvrigt genererer input til forskningen. Ligeledes er der bevilget midler til to universitetsprojekter, som adresserer særlige universitetsfusionsproblemstillinger. Og derudover har ELU bevilget midler til udvikling af en efteruddannelse i evaluering, som forestås af EVA sammen med SDU og til udvikling af efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi ved Psykologi på KU. Udviklingsarbejdet forankres i ELU og der afrapporteres ultimo 2007 til bestyrelsen, som giver sin vurdering og eventuelle tilbagemelding til ELU. I 2008 har ELU bevilget midler til følgende 4 udviklingsprojekter: en efteruddannelse i innovation et koncept for coaching af Ph.D.-studerende et kompetenceudviklingskoncept af undervisere, der underviser på engelsk på ingeniøruddannelserne og udvikling og afprøvning af et redskab til kollegial supervision i gymnasieskolen. ELU fastholder fokus på mobilitet som et middel til praksisnær kompetenceudvikling, og har finansieret en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet afrapporteret i efteråret Udviklingsarbejdet blev afrapporteret på bestyrelsesmødet i december i forbindelse med evalueringen af ELU. ELU har i et ny-etableret samarbejde med Danske Universiteter/Rektorkollegiet afholdt en konference med 107 deltagere under overskriften Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver d. 1. april 23

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Årsberetning 2005 SCKK

Årsberetning 2005 SCKK Årsberetning 2005 SCKK April 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. PRÆSENTATION AF SCKK...1 3. RESULTATER I FORHOLD TIL AT NÅ DE STRATEGISKE MÅL...2 3.1 ARBEJDET MED AT UNDERSTØTTE AFTALEN OM KOMPETENCEUDVIKLING...3

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 1 ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Oplæg ved Henrik Bucholdtz og Lisbet Aabye, SCKK Hvad er KVIK? - Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence Selvevalueringsredskab

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vejledning om Udviklings- og Omstillingsfonden

Vejledning om Udviklings- og Omstillingsfonden Vejledning om Udviklings- og Omstillingsfonden 2005-2008 Vejledning om støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden 2005-2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Fondens formål 1.2 Særlige indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Resumé. Kompetenceundersøgelsen

Resumé. Kompetenceundersøgelsen Resumé Kompetenceundersøgelsen 2001 SCKK Oktober 2001 Indledning Hvordan foregår kompetenceudvikling i statslige institutioner? Hvordan oplever lederne og medarbejderne udviklingen? Hvad oplever de som

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling 2006-2008 Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Hvad er Kompetencefonden? Kompetencefonden

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere