U D B U D S M A T E R I A L E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D B U D S M A T E R I A L E"

Transkript

1 U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012

2 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 7 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS 18 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFLALT 22 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KANTTILFYLDNING 26 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 27 BILAG: ERKLÆRING OM UBETALT, FORFALDEN GÆLD Bilag 1 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bilag 2 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bilag 3 GRUNDLAG FOR ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDS- OG SUNDHEDS- PLAN Bilag 4 TILBUDSLISTER Bilag 5

3 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 3 ORIENTERING Til orientering for de bydende kan følgende oplyses: Nedenstående entrepriser er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på statsveje. Entreprise nr. 96 Hldv. 415 ved Auning, km 23,510 26,000 Underlag: ABST ÅDT: Æ10: 700 Område: Norddanmark Udførelsestidspunkt fra 18. august til 30. september 2012 Entreprise nr. 98 Hldv. 476 ved Klinkby, km 6,150-6,860 Underlag: AB ÅDT: Æ10: 500 Område: Norddanmark Udførelsestidspunkt fra 18. august til 30. september 2012 I almindelighed vil vejstrækninger være normalt trafikerede under udførelsen. Belægningsbredder og entreprisegrænser for de enkelte strækninger fastlægges efter aftale med den tilsynsførende. Bygherren er. Tilsynet med arbejdernes udførelse varetages af ved de ovenfor angivne områder.

4 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Arbejdet udbydes i 2 entrepriser Entreprise nr. 96: Hldv. 415 ved Auning Entreprise nr. 98: Hldv. 478 ved Klinkby i offentlig licitation som angivet i udbudsannoncen. Der kan gives tilbud på en enkelt eller på flere entrepriser, idet de hertil svarende tilbudslister skal benyttes. Dersom entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, kan entreprenøren i sit tilbud angive en rabat ved samtidig overdragelse af de udbudte entrepriser. Alternative tilbud er ikke tilladt. Tildelingen: Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbudsfasen: Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt for entreprenørerne på s køberprofil hvor efterfølgende meddelelser fra ligeledes vil blive offentliggjort. De bydende entreprenører skal løbende holde sig orienterede om meddelelser mv. på hjemmesiden. Al kommunikation i tilbudsfasen skal ske til : Peter Andersen Niels Juels Gade 13 Postboks København K Henvendelse skal ske pr. brev eller (foretrukket) e- mail: Spørgsmål skal således fremsendes skriftligt og vil blive besvaret på s køberprofil på Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål er torsdag den 12. juli Tilbudsafgivelsen: Tilbud mærket Asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken modtages som angivet i udbudsannoncen, på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal som minimum vedlægges følgende: - Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL). - Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud

5 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 5 Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve dokumenterne forinden kontraktskrivning. Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen. Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket kuvert, påført entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse. Nedenstående blå mærkat bedes benyttet for at undgå, at kuverten åbnes ved en fejltagelse. Elektroniske tilbud modtages ikke. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad 3, stk. 5. Mærkat klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

6 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 ad 2, stk. 2 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesbreve udsendt til de bydende inden licitationen b. Tilbudsliste (TBL) c. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" (SBB) bestående af "Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB) samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). d. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde mindre entrepriser, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Afvanding, november 2007 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Overfladebehandling, november 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 Almindelig arbejdsbeskrivelse (supplerende) for asfaltarbejder, juli 2010 Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni generationssystem for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, november 2006, revideret januar Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september Bindemidler og klæbemidler, februar Afmærkning af vejarbejder, Vejregler november 2002, revideret april 2008.

7 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 7 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Instruks,, maj Afmærkning af vejarbejder på statsveje Tegningsbilag - motorveje,, maj e. AB 92. f. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. g. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. Det under punkterne a - c angivne materiale kan hentes på under Udbud. ad 2, stk. 3 Entrepriserne kan påregnes overdraget senest 30 arbejdsdage efter licitationsdagen. Bygherren forventer at entrepriserne kan igangsættes som indikeret i orienteringen. Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Forud for tilbuddets antagelse skal entreprenøren i samråd med bygherren fastlægge hvornår den enkelte entreprise skal være iværksat i marken, og med hvilken kapacitetsydelse arbejdernes fremdrift skal etableres. 2. Deltidsfrister Angives i entreprenørens overordnede tidsplan fastlagt ovenfor under 1. Igangsætningsfrist. 3. Færdiggørelsesfrist Forud for tilbuddets antagelse skal entreprenøren i samråd med bygherren fastlægge, hvornår den enkelte entreprise skal være afsluttet. Herunder lukning af gennemkørselsåbninger og fjernelse af den sidste afspærring. ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

8 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 8 Entreprenørens tilbud ad 3 ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbudet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene. Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Entrepriseaftalen ad 4, stk. 1 Entreprenøren skal på forlangende over for bygherren godtgøre, at han har truffet de foranstaltninger, der efter bygherrens skøn er nødvendige til bilæggelse af faglig strid. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFOR- MULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT. Standardformularen er vedlagt denne SBB som bilag 2. ad 5 stk. 4 Forinden tilbudets antagelse vil bygherren kræve, at entreprenøren leverer en liste over de underentreprenører, der påtænkes anvendt. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s udbudsdirektiv. B: SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i STANDARDFOR- MULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE. Standardformularen er vedlagt denne SBB som bilag 3. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Opmærksomheden henledes på, at ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i.

9 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 9 Forsikring ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C: ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplads og afsætning ad 9, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB- og SABarbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: - at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger, - at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen og i nødspor i mørke og usigtbart vejr, - at entreprenører for andre entrepriser skal have adgang for udførelse af de respektive entrepriser, - at entreprenøren skal påregne at ansøgning om rådighedstilladelse over vejarealet vil tage mindst 4 uger, da der er generelle tilladelser til særtransporter. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet vedlagte tjekliste Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan, bilag 4. Planen skal godkendes af bygherren ved opstartsmødet.

10 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 10 Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Entreprenøren skal anvende s IT systemer. Job Manager anvendes ifm. med indrapportering af observationer, jobbeskrivelse, - igangsættelse, - styring og -opfølgning, samt dokumentation og afregning af arbejdsopgaverne. ad 10 stk. 2 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet mindst 2 uger forinden de ønskes leveret. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. ad 11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. ad 11, stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan bygherren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler.

11 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 11 Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om arbejdets - og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders - anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs, betales overskridelsen ikke. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler kan fremsendes elektronisk. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 ad 14, stk. 3 ad 14, stk. 4 Aftale om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For den samlede tilbudssum gælder +/- 15 %-reguleringen. For poster og underposter gælder +/- 100 %-reguleringen. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

12 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 12 A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: - Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. - Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) - Et honorar på 22 % - Omkostninger til transport *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 7 %.

13 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 13 Bygherrens tilsyn C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb lægges 5 %. ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 4 Bygherrens tilsyn varetages af ved de i orienteringen angivne områder. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for ansvar for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (via mobiltelefon). Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbej-

14 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 14 Samvirke med andre entreprenører dere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise, herunder leverancer, gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 20 Vedrørende samtidig udførelse af andre arbejder, der udføres for bygherren, og som har eller kan få indflydelse på arbejder under denne entreprise, henvises til SAB-arbejdsplads. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto i pengeinstitut. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i henhold til Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 22, stk. 6 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen.

15 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 15 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mereller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden / ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Der kan således ikke ydes godtgørelse på delmaterialer isoleret som f.eks. bitumen og cement. Bitumen anvendt i forbindelse med overfladebehandling betragtes ikke som delmateriale. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen.

16 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 16 Bodsstørrelserne er som følger: For færdiggørelsesfristen 2 % af entreprisens tilbudssum pr. påbegyndt uge. For mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning Mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning er bodsbelagt. Boden er fastlagt til ,00 kr. pr. gang. F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28 stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsansvarets ophør ad 36 stk. 3 Tidsrummet for afhjælpningspligt og ret er således generelt 5 år, dog med nedenstående undtagelser. Mangelsansvarets ophør regnes altid til en 30. september. Jævnhed og profil: Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. 37 og 39. Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil.

17 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 17 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. Arbejdet kan påbegyndes, når aftale herom mellem entreprenør og bygherre foreligger. Der må dog ikke arbejdes eller køres med entreprenørmaskiner på motorveje før den endelige afmærkning er etableret. Afmærkning til regulering af trafikken etableres af entreprenøren. Evt. afmærkning, som af arbejdsmiljømæssige årsager skal etableres, skal være indeholdt i entreprisen. Andre entreprenører skal have lejlighed til at fremføre og oplagre fornødent materiale og materiel inden for arbejdsområdet. Ved arbejdspladsindretningen skal der tages hensyn hertil. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Bygherren foretager ikke nogen egentlig afsætning for kørebanerenoveringen, idet der i forbindelse med kontraktforhandlingerne aftales de endelige start- og slutstationer. 2.2 Entreprenørens afsætning Al afsætning påhviler entreprenøren. Hvor der kan være tvivl om afsætningen skal tilsynet forespørges, ligesom tilsynet skal have adgang til at kontrollere enhver afsætning. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. Entreprenøren skal umiddelbart efter arbejdets overdragelse udarbejde en plan for indretning af arbejdspladserne. Aftaler mellem entreprenøren og f.eks. lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retablerede.

18 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment 4.3 Udførelse 4.4 Kontrol Den trafikregulerende afmærkning på motorveje og landeveje opsættes og vedligeholdes af entreprenøren. Al afspærring og afmærkning skal udføres i overensstemmelse med Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger,, Driftsområdet, og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens anvisninger. Ved lukning af ramper etableres omkørsel. Der kan forventes godkendelse af afspærring af ca. 6 km motorvej pr. nat. På motorveje gælder at hvor trafikken kan afvikles i et spor i hver retning i modsat vejside påbegyndes trafikomlægningen kl og al afspærring skal være fjernet igen næste morgen kl Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. På landeveje skal entreprenøren være opmærksom på følgende: - Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. - Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherren forventes godkendt, hvis der anvendes manuel trafikregulering. - Sidevejstilslutninger: Ved kryds og betydende sideveje skal anvendes signalanlæg eller manuel styring af signalanlæg. - Ved ÅDT > skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. - Hvor fjernelse af kørebaneafmærkningen er nødvendig må dette normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. - Nødvendig skiltning skal opretholdes op til 20 dage efter udførelsen af belægningsarbejdet for at give bygherren mulighed for at udføre fornyet kørebaneafmærkning. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen mv., kan denne omgående stoppe arbejdet, og det er samtidig bodsbelagt. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt i henhold til ovenfor anførte instruks.

19 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 19 Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 5. LEDNINGER 5.1 Alment Entreprenøren skal indhente ledningsoplysninger i LER. Ved etablering af arbejdsplads m.m. skal entreprenøren i givet fald træffe fornødne aftaler med de enkelte ledningsejere og sikre, at ingen ledninger beskadiges. Alle aftaler skal godkendes af tilsynet. Såfremt bygherren etablerer supplerende afmærkning for trafikken skal der etableres strømforsyning til skiltebelysning m.m. Entreprenøren skal sikre, at kablerne hertil ikke beskadiges, f.eks. ved overkørsel til og fra arbejdsstedet. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer. Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB eller SAB. 10 ARBEJDSPROCEDURER VEDRØRENDE MILJØ Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure angive, hvilke affaldstyper der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse, hvorledes de indsamles og bortskaffes.

20 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 20 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt. 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter udførelse af bituminøse belægninger i det nedenfor angivne omfang inkl. alle nødvendige følgearbejder og biydelser i forbindelse hermed. Entreprise nr. 96 Hldv. 415 ved Auning, km 23,510-26,000 Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres 80 kg/m 2 SMA 11 Entreprise nr. 98 Hldv. 476 ved Klinkby, km 6,150-6,860 Eksisterende slidlag affræses, hvorefter der udføres: 70 kg/m 2 SMA 8 Særlige forhold: 1.2 Underlag Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads. På alle motorvejsentrepriser må entreprenøren påregne at bygherren i væsentligt omfang ønsker bassinudskiftninger udført ved kuglefræsning med ilægning af SMA med modificering i bassin. Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II. Entreprenøren skal senest 3 uger inden arbejdets påbegyndelse fremsende specifikationer. Efter aftale med bygherren kan en justering af specifikationen dog finde sted inden arbejdet udføres, såfremt entreprenøren finder dette nødvendigt. Fremsendelse af specifikationer til bygherren skal foretages via

21 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side Genbrug Der må ikke anvendes genbrug i slidlag af typen SMA. 1.5 Funktionskrav Friktionskoefficient Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted Jævnhed i længderetning Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning har fundet sted Profil Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag over alt være mindre end MATERIALER 2.1 Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske "specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren Stenmaterialer Slidlag Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver. I åbentgraderede slidlag samt SMA skal i den samlede mængde filler indgå en bestanddel støttefiller i en mængde, der sikrer en ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer Generelle krav For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshall stabilitet, er disse krav gældende i denne entreprise. Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelsen. For entreprise ingen af de udbudte entrepriser gælder at der i SMA skal anvendes modificering af elastomertypen overholdende krav til elastisk tilbagegang på mindst

22 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side % jf. Bindemidler og klæbemidler Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN efter: Small size device method B. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges bygherren. ABB For motorvejes kørebaner gælder følgende ændringer: - Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0. - Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0. Støjreducerende slidlag SRS Støjreducerende slidlag SRS, skal være i overensstemmelse med: 1. generationssystem for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag SRS, Vejregelforberedende rapport, november 2006, revideret januar 2008 SRS skal opfylde kravene beskrevet i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) for støjreducerende slidlag (SRS), januar Lyst tilslag Alle slidlag (bortset fra cykelstier) skal opfylde de i AAB under pkt anførte krav til ubelyst vej. 3. UDFØRELSE Samtlige udgifter for de under ad AAB afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Ved affræsning af eksisterende belægning må fræsehastigheden ikke overstige 20 m pr. min. 3.1 Afretning og opretning 3.3 Klæbning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 8 dage før udlægning af primærbelægningen ved arbejder på veje, der ikke er motorveje. Afretning/opretning skal efter aftale med bygherren udføres efter "30 m snor". Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr.

23 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side Udlægning Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Ved klæbning af nye og eksisterende kanter skal klæbemidlet påsprøjtes vinkelret på kanterne. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter bygherrens anvisninger. Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger over 70 kg/m 2 tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som belægningsarbejdet, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherren. Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherren. Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere strækninger end 500 lb.m. skal aftales med tilsynet. Udlægning af ABB- og GAB-belægninger skal efter aftale med bygherren udføres med "tusindben". 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende Eventuelle afvigelser af kanten af den færdigudlagte belægning må ikke afvige ensidigt fra den foreskrevne belægningskant Når trafikken overledes til modsat køreretning skal motorvejes kørebaner udføres i fuld bredde eller med varm længdesamling ved parallelkørsel. Hvor der efterfølgende skal udføres OB på nødspor skal oversiden af den del af slidlaget, som er beliggende udenfor den teoretiske kørebanekant, fræses for at give en god overgang til den efterfølgende OB i nødsporet. Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m² emulsionsopløsning (50%) i en bredde af ca. 15 cm. Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres. Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne.

24 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 24 For ABB- og GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 4 cm. Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken og må tidligst udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægninger. Der skal ved sådanne kanter etableres "bløde" overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 "Ujævn vej". På motorveje udføres fræsede tilslutninger. Affræset materiale skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherren. 4. KONTROL 4.1 Alment Riste placeres med stængerne vinkelret på kørselsretningen. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer m.v. Brøndgods til udskiftning leveres af entreprenøren. Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. 4.2 Dokumentation af kontrol Prøver af receptsammensatte stenmaterialer og færdig produktion skal på forlangende stilles bygherren til disposition for hver entreprise. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller. Ved lukning af borehuller skal materialet helst være af samme type og øverste lag lukkes med varmt asfaltmateriale eller andet egnet materiale, som ved komprimering kan tilvejebringe en tætsluttende og holdbar reparation. Anvendelse af propper, som forsegles er ikke tilladt. Der foretages opstartskontrol når udlægningen af et nyt asfaltlag påbegyndes uanset at den planlagte udlægningsperiode er mindre end 5 sammenhængende udlægningsdage. Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes ufortøvet til tilsynet, og som dette er aftalt på opstartsmødet.

25 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 25 Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.. Borekerner skal på forlangende forevises tilsynet. 4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt. Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner. Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle to eller tre dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner. Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering. 5. AFHJÆLPNING Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB 36 anførte.

26 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR KANTTILFYLDNING 1. ALMENT Arbejdet omfatter kanttilfyldning langs kørebanekanter for udbedring af trafikfarlige kanter og huller. 2. MATERIALER Kantgrus skal være et mekanisk stabilt grusmateriale med følgende sammensætning. Gennemfald på 22,4 mm sigten: 100 % Gennemfald på 16 mm sigten: % Gennemfald på 8 mm sigten: < 75 % Gennemfald på 2 mm sigten: % Gennemfald på 0,063 mm sigten: 2-11 % Kantgruset må ikke indeholde rødder, affald eller organisk materiale. Knust beton til kanttilfyldning skal leveres i henhold til Vejteknisk Institut rapport 113, kvalitet A. Knust asfalt må ikke anvendes. 3. UDFØRELSE Rabatten skal have et ensartet jævnt promillefald fra kørebanekant mod grøft/skel på normalt mellem 50 og 100. Kanttilfyldningen langs belægningskanter skal udføres i en bedde på ca. 0,5 m. Materialet udlægges og komprimeres til 1 til 2 cm under tilstødende belægningskant med fald væk fra vejbanen. Kanttilfyldningen komprimeres. Som minimum skal man umiddelbart efter arbejdets udførelse overkøre arealerne med et sæt tvillingehjul.

27 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 27 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Mængdeændringer (jf. AB 92 ad 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle mermængder udover de teoretiske m.v., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Alle enhedspriser for opbrydning og bortskaffelse af gamle vejmaterialer skal være inklusive alle gebyrer og afgifter for evt. modtagelse på godkendt losseplads. TAG, varmblandet asfalt i (AAB) og TAG, overfladebehandling (AAB) er gældende. AFSPÆRRING Entreprise nr. 96 og nr. 98: For denne entreprise gælder at enhedspriserne skal indeholde samtlige ydelser til afmærkning af vejarbejder, da disse ikke afregnes særskilt i TBL. UDSKIFTNING AF KØREBANEDÆKSLER OG RENDESTENSRISTE Enhedspriserne skal omfatte samtlige ydelser til optagning, transport og levering til godkendt depot, levering af nyt brøndgods og indbygning inkl. hævning ved efterfølgende udførelse af slidlag. VARMBLANDET ASFALT Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning, komprimering, højderegulering af dæksler og riste samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Fjernelse af kørebaneafmærkning skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet.

28 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 28 Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. 2, stk. 2, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende: kr., skriver kroner. Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over kr., oplyses hvorvidt (sæt X): A. ( ) Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt. B. ( ) Der er med inddrivelsesmyndigheden den / 20 indgået aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. Tilbudsgiver giver samtykke til, at må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. Navn og adresse:, den / - 20 (underskrift)

29 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 29 Bilag 2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på skriver: samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. kr. ekskl. moms, kroner Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren... den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren:.. den (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel)

30 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 30 Bilag 3 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr. Skriver:.... kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. den (garantens underskrift) (garantens stempel)

31 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken Side 31 Bilag 4 Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan. Arbejdsstedets navn og adresse Arbejdspladsens organisation Sikkerhedsorganisation Tidsplan Afmærkningsplan Arbejdsplan Entreprisenavn. Vejnr. og km Vejnavn/rutenr. Adresseliste for bygherren og hans tilsynsførende Adresseliste for entreprenøren Adresseliste for entreprenørens byggepladsledelse og formand Adresseliste for underentreprenører og deres formænd Entreprenørens redegørelse for sin sikkerhedsorganisation, med oplysning om placering af førstehjælpsudstyr m.m. Instruks for brug af sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn og sikkerhedstøj, forefindes på arbejdspladsen. Tidsplan for arbejdet, med angivelse af hoved- og underentreprenørers tilstedeværelse på pladsen er anført på Protokol for forberedende møde. Angivelse af samtidig tilstedeværelse Antal arbejdsgivere af antal arbejdsgivere og medarbejdere (inkl. vognmænd og chauffører). Antal medarbejdere Afmærkningsplanen foreligger som tegning påført arbejdsstedets navn. Henvisning til standardtegning er ikke tilstrækkeligt. Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen beskæftiger flere end 10 personer, skal der foreligge en plan over skurvognspladsen. Vedlagt: Vedlagt: Set: Set: Vedlagt: Vedlagt: Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal foreligge på pladsen. Set: Affald Ansvarlig for udarbejdelse og vedligehold af plan for sikkerhed og sundhed Procedure for hvilke affaldstyper der frembringes under entreprisen, hvorledes de indsamles og bortskaffes. Entreprenørens navn: Set: Ansvarlig for koordinering af sikkerhed og sundhed Godkendelse Koordinatorens navn: (Udfyldes kun såfremt to eller flere arbejdsgivere på arbejdspladsen samtidig beskæftiger flere end 10 personer). Dato:.. Entreprenør Bygherre

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 særlige arbejdsbeskrivelser samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 PJA SAB-TEKNIK BELÆGNINGER Asfaltarbejder Kørebaneafmærkning

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejder.

Vedligeholdelsesarbejder. UDBUDSMATERIALE for ASFALTARBEJDER 2015. Vedligeholdelsesarbejder. April 2015. Indhold ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 5 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015

UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015 UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015 Februar 2014 Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Nytårspakke II SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) December 2011 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejder

Vedligeholdelsesarbejder Bornholms Regionskommune E & D Vejplanlægning UDBUDSMATERIALE for ASFALTARBEJDER 2017 Vedligeholdelsesarbejder INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 4 SÆRLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE AAB, Overfladebehandling 1. ALMENT... 3 1.1 Entreprenørens

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Pinsepakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) April 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Asfaltarbejder 2005. Særlige betingelser og beskrivelser SBB

Høje-Taastrup Kommune. Asfaltarbejder 2005. Særlige betingelser og beskrivelser SBB Marts 2005 Sag 4051-001 Høje-Taastrup Kommune Asfaltarbejder 2005 Særlige betingelser og beskrivelser SBB Særlige betingelser og beskrivelser Side 2 af 33 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ORIENTERING 4 1.1

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER PÅ STATSVEJE 2013 AKUTPAKKEN MAJ 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER PÅ STATSVEJE 2013 AKUTPAKKEN MAJ 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER PÅ STATSVEJE 2013 AKUTPAKKEN MAJ 2013 U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2013 Akutpakken SÆRLIGE

Læs mere

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej - Den 3. Limfjordsforbindelse SB SAB TAG Særlige betingelser Særlig arbejdsbeskrivelse Tilbuds- og afregningsgrundlag April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...

Læs mere

Hldv. 439 >>> Sunds - Ilskov. december 2013

Hldv. 439 >>> Sunds - Ilskov. december 2013 særlige betingelser og beskrivelser RENOVERING AF BEFÆSTELSE Hldv. 439 >>> Sunds - Ilskov december 2013 Hldv. 439, Sunds - Ilskov Renovering af befæstelse Km 32,1 38,6 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014.

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Udbudsdokumenter: BUT, SB, SAB, og TAG. ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Jord- afvandings- og belægningsarbejde Februar 2016 Teknik & Miljø: Vej, park og arealdrift Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB.

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2011. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Marts 2011. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELS SIDE ORIENTERING..3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

ENTREPRISE H325.01.20

ENTREPRISE H325.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 1 af 78 Indhold H325.01.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere