Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i CEO-perspektiv 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i CEO-perspektiv Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14 Exiqon Services 16 Exiqon Diagnostics 22 Medarbejderne i Exiqon 24 Immaterielle rettigheder 26 Samfundsansvar (CSR) 27 Risikostyring 30 Regnskabsberetning 34 Aktionærinformation Del II Ledelses- og revisionspåtegning 40 Ledelsens påtegning 41 Den uafhængige revisors påtegning Del III Årsregnskab 43 Koncernens totalindkomstopgørelse 44 Koncernens balance 46 Koncernens pengestrømsopgørelse 47 Koncernens egenkapitalopgørelse 48 Egenkapitalopgørelse 49 Noter til årsregnskabet

3 Exiqon kort fortalt Exiqon har aktiviteter i to segmenter, Exiqon Life Sciences og Exiqon Diagnostics. Exiqon Life Sciences adresserer det nye marked for analyse af microrna. Vi har med succes positioneret os selv som en førende one-stop leverandør af produkter af høj kvalitet i dette marked. Vores forskningsprodukter sælges over hele verden gennem direkte salg, distributører og via internettet. Kundernes tilbagemeldinger er bestemmende for, hvad vi fokuserer på i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, og hvilke nye produkter vi udvikler. Produktionen af LNA oligonukleotider og andre reagenser har vi outsourcet til højt kvalificerede leverandører, som vi har licenseret for at sikre, at vores forretning kan opskaleres uden behov for yderligere investeringer i produktionsudstyr. Exiqon Life Sciences succes afhænger af vores fortsatte evne til at øge produktsalget på stadigt mere konkurrenceprægede markeder. Vejen til succes Exiqon Diagnostics udvikler en række nye molekylærdiagnostiske tests, der adresserer store, udækkede medicinske behov. Vi har med succes gået forrest i opdagelsen af nye biologiske markører til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på en simpel blodprøve. Vi arbejder også på at udvikle prædiktive tests for risikoen for tilbagefald af tyktarmskræft og modermærkekræft. Vi fokuserer på udviklingen af tests, der kan udføres på basis af blodprøver, udtaget på sædvanlig vis efter gældende standardprocedurer i klinikken. Exiqon Diagnostics søger klinisk at validere nye biomarkører før udlicensering til partnere. Exiqon Diagnostics succes afhænger af vores evne til at identificere nye biologiske markører til udækkede diagnostiske behov og kommercielle partnere med de nødvendige ressourcer og kvalifikationer til effektivt at markedsføre nye molekylærdiagnostiske tests. Vi fastholder en konkurrencemæssig fordel gennem vores patenterede LNA -teknologi. 3 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING EXIQON KORT FORTALT Voksende potentiale Store markeder Exiqon Diagnostics Markedssegmenter i vækst Markedsdækkende produktudbud Markedsledende Broad coverage position Exiqon Life Sciences Unikke produkter Skalerbar forretning Konkurrencedygtig teknologi

4 5 års hoved- og nøgletal (t.kr. undtagen nøgletal) EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger EBITDA *) Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Totalindkomst for året Balance Aktiver Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser Pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finanseringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Likvider, ultimo Nøgletal Antal aktier, gns Aktuel EPS af fortsættende aktiviteter (kr.) -0,73-1,32-4,84-3,98-3,35 Udvandet EPS af fortsættende aktiviteter (kr.) -0,71-1,28-4,84-3,98-3,35 Bruttomargin 55,8% 51,4% 49,2% 52,4% 49,1% Aktiver / Egenkapital (gearing) 1,53 1,53 1,44 1,12 1,14 Antal medarbejdere, gns Børskurs pr. aktie (kr.) 9,6 9,5 6,8 20,0 37,5 Markedsværdi (mio. kr.) 336,7 316,7 206,1 606,0 916,5 Kurs / Indre værdi (kr.) 4,20 3,74 1,69 1,31 2,67 Nettorentebærende gæld / Egenkapital 0,03-0,13-0,28-0,34-0,93 Nettorentebærende gæld / EBITDA -0,12 0,36 0,50 2,23 4,58 Rentedækning -4,36-29,34-58,99-37,11-86,96 *) EBITDA (defineret som resultat før særlige poster, renter, skat, af- og nedskrivninger) inkluderer aktiebaseret vederlæggelse i 2011 med kr. Aktuel og udvandet EPS er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2011", dateret juni 2011.

5 Højdepunkter i 2011 I 2011 oplevede vi fortsat stærk organisk vækst i Exiqon Life Sciences salg af forskningsprodukter. Væksten var primært drevet af vores mircury LNA Universal RT PCR-platform til akademisk og klinisk forskning i microrna. Vi udvidede vores produktudbud inden for PCR væsentligt igennem året, hvor vi lancerede nye PCRprodukter til analyse af microrna, og vi tog det første skridt til at udvide vores marked til også at omfatte produkter til analyse af messenger-rna. Exiqon Diagnostics leverede foreløbige data til validering af vores PCR-test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på analyse af microrna i blod samt data, der påviser muligheden for at identificere patienter med en høj risiko for tilbagefald af modermærkekræft. Årets vigtigste begivenheder Den 3. maj 2011 offentliggjorde Exiqon en udvidelse af sit qpcr-produktudbud med lanceringen af meget fleksible Pick & Mix microrna PCR-paneler til følsom og specifik kvantificering af kundevalgte micrornaer i både 96- og 384-array format, og efterfølgende blev forskellige fokuspaneler lanceret. Den 30. juni 2011 offentliggjorde Exiqon registreringen af en kapitalforhøjelse på nye aktier af nominelt 1 kr. pr. stk. med et bruttoprovenu på 19 mio. kr. Den 7. oktober 2011 afsluttede Exiqon retssagen mod Santaris Pharma a/s, og det blev fastslået, at Exiqon har ret til at sælge LNA produkter til brug for forskning og klinisk udvikling af lægemidler, der indeholder LNA som aktiv ingrediens. Den 27. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon data på 2011 EORTC-NCI-ASCO mødet i Bruxelles, der foreløbigt validerede selskabets blodplasma-baserede microrna PCR test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft, og de dertil hørende kriterier for kvalitetskontrol af de multicenter-blodprøver, der anvendes til udvikling af testen. Årets vigtigtste finansielle resultater Omsætningen steg 19% til 111,5 mio. kr. (93,5 mio. kr.), og var primært drevet af 36% vækst i Life Sciences produktsalg, som udgjorde 79 mio. kr. (58 mio. kr.). Bruttoresultatet blev forbedret med 29% til 62,2 mio. kr. (48,1 mio. kr.). De samlede driftsomkostninger faldt 13% til 76,4 mio. kr. (88,3 mio. kr.) før særlige poster (sagsomkostninger til voldgift, i alt 14,2 millioner kr.). EBITDA blev forbedret med 83% til -5,1 mio. kr. (-30,2 mio. kr.) før særlige poster. Periodens resultat blev -24,9 mio. kr. (DKK -42,1 mio.). EPS udgjorde 0,73 kr. (-1,32 kr.). 5 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING HØJDEPUNKTER I 2011 Omsætning for hver region som andel af omsætningen 2011 Omsætning fordelt på segment som andel af omsætningen 2011 Omkostninger efter funktion som andel af de samlede driftsomkostninger 2011 Europa: 51% Nordamerika: 38% Resten af verden: 11% Life Sciences: 90% Diagnostics: 10% Salg og markedsføring: 27% Produktion: 39% Forskning og udvikling: 18% Administration: 16%

6 CEO-perspektiv EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING CEO-PERSPEKTIV 2011 Kære aktionær 2011 blev endnu et år med markant vækst i Exiqon Life Sciences salg af forskningsprodukter. Salget udviklede sig positivt på tværs af vores geografiske markeder, men mest imponerende i Asien og Europa. I løbet af 2011 udnævnte vi en række Centers of Excellence, primært i den akademiske verden. Det vil give os mulighed for at imødekomme behovet for udførelse af services tæt på vores kunder. En stigende procentdel af vores produkter sælges til lægemiddelvirksomheder, der ønsker at stratificere patienterne ved hjælp af biomarkører, såsom microrna, for en bedre udnyttelse af nye og eksisterende lægemidler. For yderligere at understøtte dette salg indgik vi sidst på året en Center of Excellence-aftale med en af verdens største servicevirksomheder inden for lægemiddeludvikling, benævnt CRO er, som vil støtte brugen af Exiqons produkter i den kliniske forskning. Vi ser optimistisk på vores muligheder for fortsat at øge salget af Exiqon Life Sciences forskningsprodukter. Vores salgsstyrke er større end nogensinde, og vores velkvalificerede distributører dækker 27 lande, herunder de nye og hurtigt voksende økonomier i Asien og Sydamerika. Uanset om vores salg sker direkte eller gennem distributører, understøttes salgsprocessen af ny og meget avanceret internetbaseret software, der giver vores kunder mulighed for at designe produkter til netop deres specifikke behov. I 2011 tog vi en række vigtige skridt mod at blive en profitabel virksomhed, der kan levere en fortsat og bæredygtig vækst. Mest bemærkelsesværdigt var vores lancering af 10 nye produkter. Vi lykkedes med lanceringn af meget fleksible Pick & Mix microrna PCR-paneler til følsom og specifik kvantificering af kundedefinerede micro- RNA er i både 96- og 384- qpcr array-formater. Denne seneste tilføjelse til vores udbud af PCR produkter giver forskere mulighed for at designe produkter til deres individuelle behov og deres foretrukne instrument, hvad enten det er til akademisk eller klinisk forskning. Lanceringen blev efterfulgt af en række nye Focus microrna PCR-paneler, hvor Exiqon har identificeret de relevante micrornaer i forhold til, hvad der skal undersøges, der giver forskere mulighed for at opnå et forspring i deres arbejde og samtidig spare omkostninger og tidsforbrug i deres studier. Den fortsatte udvidelse af vores produktudbud skaber grundlaget for vores fremtidige vækst. Nye qpcrprodukter til analyse af messenger-rna og lange ikkekodende RNA er peger henimod en fuld integration af alle qpcr-rna analyser i én og samme platform, der kan skabe kundeværdi og repræsenterer nye markedsmuligheder for Exiqon. Vores produkter til microrna-analyse er rettet mod det hurtigst voksende segment i markedet for nukleinsyreanalyse - et marked, der oversteg en værdi på ca. $12 mia. i salg i Markedet for microrna analyse forventes at vokse ca % årligt i de kommende 3 år. Med vores nyligt lancerede qpcr-produkt til analyse af messenger-rna, går vi ind i et marked med en årlig omsætning på ca. $1 mia. Vi kan udvide vores nuværende forretning uden væsentlige nye investeringer. Vi har nemlig indrettet Exiqons forretning med øje for skalerbarhed via outsourcing af produktion og dokumentation af arbejdsgange og procedurer i hele selskabet. I de kommende år vil det give os mulighed for at udnytte vores nuværende infrastruktur og adressere nye markeder, som kan supportere fortsat vækst med kun få nødvendige investeringer. Nye robotter med høj kapacitet er allerede implementeret i vores produktion for at tage højde for øget efterspørgsel, og vores planlagte nye og endnu mere komplekse og værdiberigede qpcr-produkter markerede effektivt det år, hvor vi tog det første skridt mod at udvide grundlaget for Exiqons forretning ud over den nuværende niche med produkter til brug for analyse af microrna, og påbegyndte overgangen til at blive et selskab baseret på udbud af qpcr produkter til analyse af en lang række biologier. Vores services blev i 2011 opgraderet, så vi opfylder GLP (Good Laboratory Practices), og vi vil fremover i stigende grad fokusere vores ressourcer i Services på partnerskaber og udviklingen af finansierede diagnostiske programmer, herunder companion -diagnostiske programmer. I 2011 gjorde vi også betydelige fremskridt i vores diagnostiske forretningssegment. Mest bemærkelsesværdigt leverede Exiqon Diagnostics foreløbige data til validering af vores PCR-test til tidlig opdagelse af tykog endetarmskræft baseret på analyse af microrna i blod. Blodprøverne blev indsamlet i samarbejde med en række danske hospitaler, som medvirker til

7 7 I 2011 tog vi en række vigtige skridt mod at blive en profitabel virksomhed, der kan levere en fortsat og bæredygtig vækst. EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING CEO-PERSPEKTIV 2011 at udvikle testen. Vi opnåede meget lovende data fra udviklingen af en microrna-baseret test til diagnostik af risiko for tilbagefald af modermærkekræft sammen med vores partner, New York University, som blev præsenteret på den årlige ASCO konference i Chicago. Med udgangen af året afsluttede vi det andet valideringsstudie i udviklingen af vores test til diagnostik af risiko for tilbagefald af tyktarmskræft med et positivt resultat. Data vil blive offentliggjort i første halvår af Vores konkurrencemæssige fordele fastholder vi gennem vores patenterede LNA -teknologi, der har gjort det muligt at positionere Exiqon som en leverandør af produkter af høj kvalitet til en mérpris. I 2011 indgik vi en ikke-eksklusiv licensaftale med IDEXX Laboratories, Inc. s om anvendelse af Exiqons patenterede LNA teknologi til diagnostik af veterinære sygdomme ved nærmere definerede produkter. Vi afsluttede også verserende retssager mod Santaris Pharma a/s, og sikrede Exiqons position som en førende leverandør af LNA -baserede produkter til brug i forskning, herun- der klinisk forskning og udvikling af lægemidler, der indeholder LNA som aktiv farmaceutisk ingrediens. Den 30. juni 2011 offentliggjorde Exiqon registreringen af en kapitalforhøjelse på nye aktier á nominelt 1 kr. pr. stk.til styrkelse af selskabets kapitalressourcer. I 2011 sikrede vi også en stående kredit på 10 mio. kr. Vi takker vores investorer for deres fortsatte støtte. I 2012 forventer vi en samlet omsætning på omkring 130 millioner kroner, et positivt EBIT og positivt cash-flow fra driften. Vi håber, at I fortsat vil støtte os på vejen mod en meget spændende og givende fremtid. Med venlig hilsen Lars Kongsbak, adm. direktør

8 Forretningsmodel 8 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING FORRETNINGSMODEL Exiqons forretningsmodel udnytter synergien mellem vores to forretningssegmenter, der begge er baseret på Exiqons patenterede LNA -teknologi, og begge benytter de samme kompetencer og bioinformatiske softwareløsninger. Exiqon Life Sciences giver indtægter allerede i dag gennem verdensomspændende salg af produkter til microrna-forskning. Exiqon Life Sciences' produkter fungerer som platform for vores udvikling af nye molekylærdiagnostiske tests. Biomarkører, der opdages af Exiqon Diagnostics, offentliggøres og præsenteres på internationale konferencer, hvilket understøtter micrornaers potentiale som biomarkører og dermed Life Sciences produktsalg. Synergistisk forretningsmodel Exiqon Life Sciences' produkter anvendes også af Exiqon til at udføre en service, så kunder kan nyde gavn af Exiqons store erfaring med analyse af micro- RNA er. Oprindeligt blev Exiqon Services etableret for at tiltrække nye kunder til forskningen inden for brugen af microrna som biomarkører, men arbejdet er i stigende grad fokuseret på identifikation af biomarkører for kunder, der udvikler nye molekylærdiagnostiske produkter. Exiqon Services udnytter de højt kvalificerede ressourcer, der findes hos Exiqon Diagnostics, der på den anden side samtidig drager fordel af den know-how, som udvikles i samarbejdet med kunder. Life Sciences produkter bruges til at udføre Services Life Sciences produkter fungerer som platform for ny molekylærdiagnostik Services tiltrækker nye kunder til Life Sciences produkter Diagnostics genererer data, der anvendes til at markedsføre Life Sciences produkter Services identificerer biomarkører for kunder, der udvikler ny molekylærdiagnostik Diagnostics udnytter know-how, genereret af Services

9 Vores strategi Exiqon har med førende produkter og services baseret på vores patenterede LNA -detektionsteknologi været med til at udvikle forskningen i microrna og potentialet for diagnostiske anvendelser. Vi har skabt et selskab med et dedikeret fokus på kvalitet og effektivitet i hele selskabets værdikæde fra Salg & Marketing, gennem Produktion til Forskning & Udvikling. Exiqon Life Sciences er i dag en etableret "one-stopshop" for produkter til forskning i microrna. Vores evne til at møde forskernes behov i alle faser af deres arbejder har gjort det muligt for os at opnå en markedsledende position i den nye niche for micrornaforskning, som er det hurtigst voksende marked inden for nukleinsyreanalyse. Den stigende biologiske forståelse af micrornas rolle i biologiske processer, herunder sygdomme som kræft, hjertesygdomme og neurologiske lidelser, flytter fortsat grænser og baner vejen for nye vigtige opdagelser. For Exiqon er nye opdagelser lig med nye muligheder. Vi vedbliver at være dedikeret til at opfylde vores kunders behov, i deres bestræbelser på at opdage og udnytte den stadig dybere forståelse af biologien omkring microrna. Exiqon har udviklet og anvender bioinformatisk software til effektivt at designe nye LNA -baserede produkter i computeren. Vores produktudvikling kræver i dag færre laoratorietimer og er derfor hurtigere og billigere end for blot få år siden. Kort sagt giver vores bioinformatik os mulighed for hurtigt og omkostningseffektivt at levere nye produkter til vores kunder. I 2011 har vi udnyttet denne konkurrencefordel til at udvide vores qpcr-produktsortiment markant. Vi tilbyder nu både 384- og 96-brønds testformater, Pick & Mix for optimal kundefleksibilitet og et stigende antal af Focus-paneler, der opfylder specifikke kundebehov. I 2012 planlægger vi at udvide vores sortiment af qpcrprodukter med nye produkter, der muliggør samtidig analyse af messenger-rna og dets samspil med microrna. Ved at honorere vores kunders efterspørgsel efter nye produkter har vi mulighed for at udnytte eksisterende kunderelationer og Exiqons etablerede infrastruktur til at adressere nye og kommercielt attraktive markeder til gavn for vores aktionærers afkast. Services kommer til at spille en stadig større strategisk rolle, og vil blive mindre vigtigt som et middel til at sikre indtægter. Ressourcerne deles med Exiqon Diagnostics for at udnytte og opbygge selskabets know-how maksimalt. Vi mener, at microrna vil kunne få fundamental betydning for kliniske diagnoser. Det langsigtede potentiale for ny molekylærdiagnostik er betydeligt. På kort sigt følger Exiqon Diagnostics en strategi, der tillader os at være førende inden for diagnostisk brug af microrna med en minimal finansiel risiko. Vi fokuserer vores indsats på det største potentiale, nemlig diagnostik baseret på blodserum- og plasma ved brug af qpcr. Vi finansierer vores diagnostiske projekter via tilskud eller samarbejder for at mindske de finansielle risici forbundet med udviklingen af ny molekylærdiagnostik. I takt med at vi validerer microrna-signaturer til diagnostisk brug, og potentialet i et givent udviklingsprogram konkretiseres, påtænker vi at indgå partnerskaber for at sikre programmernes kommercielle succes på markedet. Kvalitet og effektivitet er gennemgående krav i alt, hvad vi gør. Vi opfylder disse krav ved udvidet brug af procesdokumentation og skalerbare løsninger i hele virksomheden. I dag er alle processer i selskabet dokumenteret elektronisk; herunder produktudviklingen, produktionen, services, kvalitetskontrollen, logistik, kundeservice og salgsprocesser, samt administrative funktioner såsom finansielle procedurer, IT-godkendelsesprocesser og HR. Alle processer er tilgængelige for relevante medarbejdere via virksomhedens intranet og kan nemt tilgås og vedligeholdes. Det er dette fundament, som giver os mulighed for omkostningseffektivt at udvide vores aktiviteter og i stadig højere grad udnytte den værdi, som findes i vores patenterede LNA -teknologi. 9 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES STRATEGI

10 Vores forretning 10 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Exiqon Life Sciences Exiqon Life Sciences er en ledende leverandør af produkter til forskning i microrna. Det er vores mål at være den foretrukne leverandør af forskningsprodukter til microrna analyse. LNA teknologien gør vores produkter unikt kvalificeret til microrna analyse af biologiske prøver, herunder serum/plasma, hvor der er begrænset microrna og analysen er meget vanskelig. Med LNA -teknologien er det muligt mere præcist end med alternative teknologier at identificere specifikke micrornaer, der ønskes undersøgt. Det er denne egenskab som adskiller vores produkter fra konkurrenternes, og giver Exiqons kunder en unik konkurrencemæssig fordel i deres arbejde. Vi tilbyder produkter til alle aspekter af forskningen i microrna. Forskere søger i stigende grad at forstå den biologiske effekt af en eller flere micrornaer og deres regulering af bestemte messenger-rna er. Exiqon søger at imødekomme kundernes behov for nye forskningsværktøjer gennem en udvidelse af vores nuværende produktudbud til også at omfatte produkter til forskning i messenger-rna. I 2011 tog vi det første skridt til at udvide vort produktsortiment til også at omfatte produkter til forskning i messenger-rna gennem lanceringen af yderst avanceret software til design af produkter. Vi planlægger at integrere produkterne til microrna og messenger-rna analyse i Attraktive markeder Siden sekvenseringen og katalogiseringen af det humane genom blev færdiggjort i 2003, har der været et stigende behov for nukleinsyreanalyse. MicroRNAers mangesidede funktion og rolle i sygdommes udvikling har fanget interessen hos forskere på tværs af brancher. Markedet for produkter til forskning i microrna er det hurtigst voksende segment på markedet for nukleinsyreanalyse og tegner sig for en årlig omsætning på $50-70 mio. Kunder til Exiqon Life Sciences forskningsprodukter omfatter medicinal-, diagnostik- og agro-teknologiske virksomheder samt akademiske institutioner. Antallet af videnskabelige publikationer omhandlende microrna afspejler den hastigt stigende interesse for microrna, som er det, der driver den fortsatte efterspørgsel efter forskningsprodukter. Vi forventer, at markedet for produkter til microrna forskning vil vokse op til 25 % årligt i de kommende tre år. Antallet af videnskabelige artikler om mirna Terminologi Biomarkører er historisk set fysiologiske indikatorer som for eksempel blodtryk eller hjertefrekvens. På det seneste er biomarkører blevet synonymt med molekylære biomarkører, herunder DNA, proteiner, messenger-rna og microrna. Molekylære biomarkører kan anvendes til at identificere en specifik sygdom. De kan have en prognostisk værdi og for eksempel inden for kræft påvise sandsynligheden for sygdoms tilbagefald, og de kan anvendes til monitorering af sygdomsprogression og lægemiddelrespons. Messenger-RNA (mrna) henviser til de molekyler, der fungerer som skabelon for proteinsyntesen. Messenger- RNA bestemmer identiteten af de proteiner, der dannes i cellerne. microrna (mirna) er regulatoriske molekyler, der bestemmer hvor meget af et givent protein, der skal dannes i cellerne gennem en regulering af messenger-rna aktiviteten. micrornaer blev opdaget i mennesker i Proteiner er essentielle komponenter i alle levende organismer, der mulliggør biologiske funktioner. Hvis et givent protein ændres, eller hvis proteinet mangler, vil funktionaliteten i en organisme blive påvirket. Proteiner er kodet af messenger-rna.

11 Et aspekt, der i øjeblikket adskiller Exiqon fra andre leverandører af produkter til forskning i microrna er vores egne interne diagnostiske programmer, der er banebrydende og med til at demonstrere betydningen af microrna som biomarkør og Exiqons ledende rolle. Vores diagnostiske programmer demonstrerer også, at vores mircury LNA Universal RT microrna PCR-system er velegnet til udviklingen af nye diagnostiske produkter Fra niche-leverandør til teknologi leverandør Exiqon Life Sciences er i dag en etableret "onestop-shop" for produkter til forskning i microrna. Vi tilbyder produkter til alle de grundlæggende arbejdsprocesser, som vores kunder udfører i deres forskningsarbejde, herunder: Prøveekstraktions-kit til oprensning af RNA fra en biologisk prøve; Produkter til måling af microrna direkte i vævssektioner; Produkter til måling af microrna ved hjælp af microarray-analyse (multi-parallel ekspressionsanalyse af mange forskellige micrornaer på én gang); qpcr-produkter til kvantitativ og særdeles specifik ekspressionsanalyse; Produkter, der giver information om omfanget og fordelingen af microrna (konventional analyse ved hjælp af Northern blotting-teknologien); Produkter til funktionel analyse, der afdækker funktionen af microrna i celler. Fremadrettet er det vores plan at udvikle os fra at være en succesfuld niche leverandør til at blive leverandør af forskningsprodukter til analyse af forskellige biologier på basis af vores patenterede qpcr-platform. Udvidet produktudbud I 2011 lancerede vi 10 nye produkter, herunder LNA oligonukleotider og LNA -amiditter til brug i forskning og klinisk udvikling af medicin rettet mod RNA med LNA som den aktive farmaceutiske ingrediens. Tidligere har Exiqon solgt produkter til forskningsbrug, men markedet for LNA -produkter til brug i klinisk udvikling udgør et betydeligt nyt markedspotentiale og er en kilde til fremtidig vækst for Exiqon Life Sciences produktsalg. Et andet vigtigt tiltag var, at vi udvidede vores qpcrtilbud markant til også at omfatte Pick-&-Mix microrna PCR-paneler, som nu også er tilgængelige i 96- brøndsformatet. Dette nye qpcr-produkt har markant udvidet det marked for produkter til forskning i microrna, som vi adresserer målt på antallet af instrumenter, der kan anvende Exiqons patenterede qpcr-produkt. Forskning i andre RNA-molekyler, herunder messenger-rna, anvender den samme type af analyser, som dem der bruges ved forskning i microrna, dvs. en kvalitativ profilering af genaktivitet og visualisering af celle- og vævsspecifik genaktivitet ved hjælp af in situanalyser. Ultimo 2011 tog vi det første skridt til at udvide vores produktsortiment fra kun at omfatte produkter til forskning i microrna til også at omfatte en ny række produkter til analyse af messenger-rna. Vi planlægger at udvide vores produktudbud til messenger-rna analyser i løbet af Markedet for PCR produkter til messenger-rna analyse udgør anslået mere end $1 mia. årligt. Det er et mere modent marked end markedet for produkter til brug for forskning i microrna, og der findes allerede flere forskellige diagnostiske produkter baseret på messenger-rna. 11 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

12 2011 i Life Sciences I 2011 udvidede Exiqon Life Sciences sit produkt-udbud markant: 12 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Den 12. januar 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af selskabets 2. generations inhibitor-produkter til funktionel analyse af microrna-molekyler som biologiske markører i celler hos mennesker og mus. Den 24. januar 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af selskabets 3. generation mircury LNA microrna Labeling Kit, den såkaldte Hi-Power til labeling af micrornaer til efterfølgende hybridisering af microrna arrays. Den 15. marts 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af 235 nye præ-validerede mircury LNA Universal RT microrna qpcr-test til følsom og specifik kvantitativ analyse af microrna-molekyler. Den 12. april 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sin geografiske dækning med tilføjelsen af nye distributører til sit eksisterende netværk af distributører, så det globalt nåede op på i alt 18 distributører i 27 lande. Den 3. maj 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sit qpcr-produktudbud med Pick-&-Mix microrna PCR-paneler, der omfatter 96 brøndsformater, og dermed en betydelig udvidelse af Exiqons potentielle marked målt på antallet af installerede instrumenter. Den 31. maj 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sit qpcr-produktudbud med qpcr-paneler til analyse af microrna i prøver fra mus og rotter. Den 21. juni 2011 annoncerede Exiqon lanceringen af en ny kraftfuld version af qpcr dataanalyse software, der muliggør hurtig behandling af store mængder qpcr data. Den 31. august 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af to fokuserede microrna paneler til sensitiv og specifik kvantificering af microrna fra serum/ plasma og tumor prøver. Den 10. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon en udvidelse af sit produktudbud med LNA produkter til forskning i og udvikling af lægemidler rettet mod RNA og med LNA som den aktive ingrediens. Den 12. oktober 2011 annoncerede Exiqon markedsføringen af mircury LNA microrna Family Inhibitors til effektiv inaktivering af microrna familier. Den 21. december 2011 blev de første produkter til messenger-rna analyse lanceret. Oversigt over mircury LNA Universal RT microrna PCR-systemet Universal cdna syntese kit Universal cdna syntese kit Egen qpcr-platform Exiqon Life Sciences' mircury LNA Universal RT microrna PCR-produktlinje gør det muligt for forskere i medicinalindustrien, akademiske forskere og forskere, som arbejder med klinisk udvikling at kvantificere aktivitetsniveauer af microrna fra en enkelt prøve på i alt kun 40ng RNA i serum/plasma eller væv. Produktlinjen er markedsførende målt på centrale parametre: Sensitivitet - markedets mest sensitive micrornaekspressionsanalyse (kvantitativ måling af individuelle micrornaer) Specificitet - markedets mest specifikke microrna ekspressionsanalyse Dækning - mulighed for at analysere flere micro- RNA er (p.t. 742 humane og 751 mus/rotte) end noget konkurrerende produkt Tid - markedets hurtigste produkt med en turnaround-tid på blot tre timer I 2011 udvidede vi vores qpcr-system betydeligt til også at omfatte et 96-brøndsformat, fleksible Pick-&- Mix kundedefinerede PCR-paneler og en række prædefinerede Focus PCR-paneler, herunder et panel til brug for analyse af serum-plasma. Pick & Mix microrna Panel-systemet giver kunder mulighed for at designe et qpcr-produkt med prævaliderede LNA -optimerede microrna PCR-reagenser via et online konfigurationsværktøj. Via simple og in-

13 13 qpcr-primersæt/-paneler Kunde- og foruddefinerede microrna og reference gen primersæt Foruddefinerede mirnome PCR paneler Human, Mus & Rotter (Ready-to-Use) Foruddefinerede Focus PCR paneler Serum/ plasma og Cancer (Ready-to-Use) Pick-&-Mix, kundedefinerede PCR paneler (Ready-to-Use) tuitive skridt guider konfigurationsværktøjet kunden gennem en række valgmuligheder, herunder valg af format; 96-brønds eller 384-brønds pladeformat, layout af panelerne, organisme der skal analyseres prøver fra, hvilke micrornaer der skal analyseres, kontroller og hvilket PCR-instrument kunden ønsker anvendt. De kundedefinerede qpcr-paneler leveres klar til brug. Muligheden for at associere et givent microrna med det specifikke messenger-rna, som det regulerer, er stadig i sin vorden, men Exiqon forventer i løbet af 2012 at kunne lancere sine første produkter til dette nye marked. Øget kundegrundlag Et øget produktudbud hjælper Exiqon til at øge sit kundegrundlag. Nye kunder opsøges med lanceringen af GMP-fremstillede produkter, herunder LNA oligonukleotider og LNA -amiditter til brug i forskning og klinisk udvikling af medicin rettet mod RNA med LNA som den aktive farmaceutiske ingrediens. Udvidelsen af vores qpcr-system til også at omfatte et 96-brøndsformatet betyder, at yderligere instrumenter kan udnytte Exiqons LNA -optimerede qpcr-produkt. Master mix SYBR Green master mix 2,5 or 25ml microrna forventes i stigende grad at blive anvendt i klinisk forskning med henblik på potentiel diagnostisk companion-diagnostisk brug for øje. Ultimo 2011 styrkede vi vores salg af produkter til klinisk brug ved at udpege en af verdens største servicevirksomheder, der bistår med udviklingen af lægemidler, omtalt som en CRO (Clinical Research Organization), til Center of Excellence. Øget indsats inden for salg og marketing Vi markedsfører vores forskningsprodukter over hele verden gennem direkte salg, distributører og på internettet. Vores egen salgsstyrke arbejder direkte fra vores hovedkontor i Danmark og via vores amerikanske datterselskab. Vi reorganiserede i 2011 vores amerikanske salgsorganisation for at sikre passende dækning af key accounts, der i stigende grad omfatter medicinalvirksomheder. Med indgåelsen af tre nye distributøraftaler i 2011 forhandles Exiqon Life Sciences' produkter gennem i alt 18 distributører i Sydamerika, det sydlige Europa og Asien. Distributører i 27 lande sælger nu Exiqons produkter på verdensplan. Internettet udgør en stadig vigtigere salgskanal. Også i gennem 2011 forbedrede vi vores web-ydelser, især med lanceringen af Pick-&-Mix microrna PCR-paneler. EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

14 14 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING 2011 i Services I 2011 blev de første Centers of Excellence annonceret: Den 8. juni 2011 offentliggjorde Exiqon, at TA- TAA Biocenter vil markedsføre qpcr service baseret på Exiqons microrna LNA qpcr produktlinie. Den 8. juni 2011 offentliggjorde Exiqon, at Bioneer A/S vil markedsføre in-situ-hybridisering service baseret på Exiqons LNA microrna og mrna Detektions produktlinie. Den 16. august 2011 offentliggjorde Exiqon, at Oncogenomics Core Facility (OCF) på Sylvester Comprehensive Cancer Center ved University of Miami Miller School of Medicine vil kunne tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinje. Den 7. september 2011 offentliggjorde Exiqon, at AROS Applied Biotechnology AS vil tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinie. Den 6. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon, at Health Research, Inc., Roswell Park Cancer Institute Division vil tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinje. Exiqon Services Exiqon var den første udbyder af kommercielle serviceydelser til analyse af micrornaer. Siden 2006 har Exiqon Services analyseret over prøver og leveret ydelser af høj kvalitet til mere end kunder i medicinalindustrien, biotekindustrien og den akademiske verden. Exiqon Services skaber fortsat grundlaget for nye kunderelationer, men fokus er i stigende grad på specifikke projekter til identifikation af microrna-biomarkører. Vi tilbyder isolering og profilering af microrna i høj kvalitet ved brug af både microarray og qpcr. Alle services udføres af Exiqons eksperter i avancerede laboratorier, hvor der anvendes den nyeste generation af vores mircury LNA -produkter og processer, der i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (GLP). Vores team sætter en ære i at sikre, at kunderne får den bedste service igennem hele projektet, fra første konsultation og design af forsøg til dataanalyse og videnskabelig opfølgning. Exiqons højt kvalificerede og dygtige forskere hjælper kunder, der ønsker at drage fordel af vores omfattende erfaring med microrna-profilering og dataanalyse i deres egne projekter til identifikation af nye biomarkører, og derfor søger til Exiqon for vejledning i design af eksperimenter og avanceret bioinformatik. I 2011 indgik vi i en række aftaler som udpegede Centers of Excellence, der kan udføre services for kunderne baseret på Exiqons meget præcise og følsomme mircury LNA -produkter. Det giver os mulighed for at servicere kundernes behov via produktleverancer og -support til serviceudbydere nær kunden. Vores erfarne forskere kan dermed fokusere på at udvikle Exiqon Services' partnerskaber, og samtidig supportere Exiqons diagnostiske programmer i tråd med vores strategi om at fokusere primært på produktsalg som middel til at generere indtægter. Oversigt over Exiqons services: mircury RNA Isolation-kits Ekstraktion af RNA fra kliniske prøver, biovæsker, cellelinjer, og væv til analysebrug MicroRNA Array-profilering mircury LNA microrna-arrays Streng kvalitetskontrol i alle faser Branchens førende servicerapporter og support MicroRNA qpcr-profilering mircury LNA Universal RT microrna PCR Streng kvalitetskontrol af prøvemateriale samt eksperimentel udførelse Branchens førende servicerapporter og support Ideel til prøver med begrænset RNA-indhold

15 15 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

16 16 EXIQON ANNUAL REPORT 2011 PART I: MANAGEMENT REPORT VORES FORRETNING Exiqon Diagnostics Exiqon Diagnostics udvikler en række nye diagnostiske tests, der er baseret på analyse af microrna. Vores mål er at udnytte potentialet for microrna som en ny gruppe af biomarkører, der kan hjælpe kræftbehandlende læger med at stille tidlige diagnoser og træffe de bedst mulige behandlingsvalg. Vores nuværende diagnostiske programmer er baseret på Exiqon Life Sciences' meget specifikke og følsomme mircury LNA Universal RT microrna PCR-produkt. Vi er eksperter i, hvordan vores egne produkter anvendes optimalt til forskellige formål. Gennem Exiqon Services har vi fået et indgående kendskab til micro-rna er som biomarkører. Vores forståelse af microrna i blod er uovertruffen. Exiqon Diagnostics kombinerer vores ressourcer og know-how i en fokuseret indsats for udviklingen af nye diagnostiske tests baseret på analyse af microrna i standard vævs- og blodprøver. Vores diagnostiske programmer repræsenterer en selvstændig forretningsmulighed. Vi forventer det første kommercielle salg i I mellemtiden bidrager de data, der genereres og offentliggøres af Exiqon Diagnostics igennem hele udviklingsfasen, til at fremme salget af Exiqon Life Sciences produkter og services. Stort udækket medicinsk behov for personlig sundhedspleje Exiqon Diagnostics adresserer et stort udækket medicinsk behov for personlig sundhedspleje. Op til 75 procent af alle patienter har i dag ikke gavn af deres medicin, afhængig af sygdom. Hertil kommer, at bivirkninger af medicin på verdensplan er skyld i hundredetusinder af dødsfald hvert år. Nye molekylærdiagnostiske produkter, der på grundlag af biomarkører kan opdele patienter i forskellige grupper afhængig af deres biologiske karakteristika, repræsenterer et stort, udækket behov, fordi de kan hjælpe til at optimere den medicinske behandling. På sigt vil opdagelsen af microrna som en ny gruppe af biomarkører og identifikation af ekspressionsprofiler, der kan relateres til kræft og andre sygdomme, forventeligt resultere i en mangfoldighed af nye molekylærdiagnostiske test, som potentielt vil kunne optimere beslutningerne i sundhedsvæsenet.

17 Formålet med Exiqons diagnostiske produkter er at øge virkningen af medicinsk behandling og reducere risikoen for bivirkninger og unødvendige omkostninger. Det faktum, at microrna kan måles i blod (serum/ plasma), er særskilt interessant, fordi blod er den lettest tilgængelige type biologiske prøve til brug for diagnostiske test. microrna-baseret diagnostik Udviklingen af molekylærdiagnostiske tests er kompleks og kræver højt specialiserede kompetencer. Alt udviklingsarbejde hos Exiqon udføres efter retningslinjerne i OECDs principper for god laboratoriepraksis (GLP). Processen med opdagelse og udvikling af micrornabaseret diagnostik hos Exiqon opdeles i tre faser: biomarkøropdagelse, analytisk validering og klinisk validering, som, hvis det lykkes, vil blive fulgt op af kommerciel lancering. Når først de biologiske prøver er identificeret, tager forskningsfasen ca måneder. Her fokuseres på at identificere relevante microrna-signaturer, der kan relateres til tidlig opdagelse, prognose/tilbagefald, lægemiddelresistens eller behandlingsudfald - i paraffinindstøbte vævsprøver (FFPE) eller blod (serum/ plasma). Det er afgørende at sikre biologiske prøver af høj kvalitet, adgang til relevant klinisk information og et nøje gennemtænkt udviklingsforløb, hvis udviklingen af en test skal blive en succes. Den næste fase er udviklingen af selve testen - kaldet assay et - som kan tage 12 måneder eller mere. Når der er identificeret en specifik microrna signatur, typisk på grundlag af et eller to forskningsstudier i et begrænset antal prøver, skal signaturen valideres i et større antal prøver. Valideringen tjener som "proofof-concept" og klinisk validering og sikrer, at assay et er robust og teknisk fungerer som forventet. Udviklingsprocessen for et diagnostisk produkt Exiqon Diagnostics har særligt fokus på qpcr-ekspressionsprofilering af micrornaer i blod (serum og plasma) Det er LNA -teknologien, der gør Exiqons platform markedsledende og unikt kvalificeret til profilering af microrna uanset prøvetype, herunder serum/plasma og andre kropsvæsker, der kun indholder meget lidt microrna. Fordi qpcr-teknologien er anerkendt af de godkendende myndigheder, er det en foretrukken platform for udvikling af diagnostiske tests ikke kun for Exiqon. De yderligere fordele, der opnås ved at anvende Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR-system som teknologiplatform er blandt andre: Sensitiviteten, der muliggør analyse af værdifulde kliniske prøver, der indeholder meget små mængder microrna. Det kan være paraffinindstøbt væv (FFPE), frosne vævsprøver, blod (serum/plasma) og andre kropsvæsker. Specificiteten, der betyder, at produktet kan bestå kvalitetskontroller på et endnu højere niveau, end det, der forventes af produkter til forskningsbrug. Dækningen, der er fleksibel og kan tilpasses specifikke micrornaer eller dække de væsentligste micrornaer. Robustheden, der gør, at produktet er anvendeligt selv under vanskelige forhold, som de der gør sig gældende ved biologiske prøver som FFPE og blodserum/-plasma. Robusthed er af afgørende betydning for diagnostiske test, der skal kunne fungere, uanset om de biologiske prøver kommer fra forskellige kilder og i forskellig kvalitet. 17 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Hvis produktudviklingen er vellykket, kan arbejdet med kommercialisering af testen begynde. I første omgang vil markedsføringsmaterialet sædvanligvis ikke indeholde løfter om en dokumenteret klinisk effekt, og produktet vil typisk blive mærket til forskningsbrug ( Research Use Only ). Den sidste fase af udviklingsprocessen er implementering af testen i kliniske laboratorier, hvor testen gennemgår den endelige kliniske validering, som danner grundlag for, at testen kan sælges som IVD-kit til hospitalslaboratorier verden over, hvis resultaterne er positive.

18 18 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Lovende pipeline af diagnostiske produkter baseret på microrna Exiqon Diagnostics har en lovende pipeline med nye tests, som er baseret på microrna-profilering af blod (serum/plasma) eller væv. Vores nuværende produktpipeline adresserer store potentielle markeder inden for kræft: Tilbagefald af stadie II tyktarmskræft Cirka 25 procent af de patienter, der hvert år rammes af tarmkræft i den vestlige verden, har sygdommen i stadie II. Den seneste anbefaling fra ASCO (American Society of Clinical Oncology) for behandling af patienter med stadie II tyk- og endetarmskræft konkluderer, at der ikke p.t. er bevis for, at konsekvent opfølgende kemobehandling af alle patienter i stadie II har en gavnlig effekt. Som udgangspunkt behandles stadie II-patienter derfor ikke med opfølgende kemoterapi, selvom op mod 25 procent af patienterne vil opleve et tilbagefald af sygdommen. Exiqon Diagnostics udvikler en test, der kan identificere de patienter med stadie II tyktarmskræft, som har forøget risiko for tilbagefald af sygdommen efter endt operativt indgreb, og som derfor vil kunne have gavn af en opfølgende kemoterapi. Exiqon publicerede i 2010 data fra et klinisk studie, der klassificerer 130 patienter med tyktarmskraft i stadie II for aktiviteten af microrna-21 i væv fra patienternes kræftknude. Studiet påviste, at patienter med tyktarmskræft ved brug af microrna som biomarkør kan inddeles i grupper med høj, medium og lav chance for overlevelse. Studiet var baseret på in situ analyser udført med Exiqons patenterede LNA -teknologi. I 2011 konverterede vi disse lovende resultater til et produkt baseret på mircury LNA Universal RT PCR platform. En stor uafhængig klinisk validering blev udført på mere end 500 patienter. Resultaterne fra denne kliniske validering vil blive offentliggjort i første halvdel af Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at vores test for risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft vil kunne være kommercielt tilgængelig fra Markedspotentialet for en prognostisk test til identifikation af patienter med risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft udgør ca. 30 procent af alle tyktarmskræftpatienter, svarende til patienter om året i den vestlige verden alene. I USA drejer det sig årligt om ca patienter og i Danmark ca. 900 patienter årligt. Stadier af tyktarmskræft Spredning til andre organer Stadie 0 Stadie I Stadie II Stadie III Stadie IV

19 Stadie 5 års relativ overlevelse Behandling 0-I 93% Operation II 80% Operation III 58% Operation/adjuvant Kemoterapi IV 6,9% Kemoterapi Tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft Tyk- og endetarmskræft er den tredje-hyppigste kræftform og den anden-hyppigste dødsårsag blandt kræftpatienter i den vestlige verden. Hvert år får ca patienter i disse lande stillet diagnosen tarmkræft. For at opdage tyk- og endetarmskræft tidligt anbefales det i dag personer over 50 år at få foretaget en koloskopi hvert år. Exiqon Diagnostics udvikler en ny diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på microrna profilering af en standard blodprøve. Målet er at udvikle en test til brug for en screening, som hurtigt og nemt kan identificere patienter, der kan have tyk- og endetarmskræft i et tidligt stadie. Mulige patienter kunne derpå henvises til en koloskopisk undersøgelse. Koloskopi er en effektiv men kompleks og omkostningsfuld undersøgelse. En screening for tyk- og endetarmskræft på grundlag af en simpel blodprøve ville gøre det muligt at begrænse brugen af koloskopi til den gruppe af patienter som med størst sandsynlighed vil have gavn af en sådan undersøgelse. Screening vil også kunne betyde, at flere individer i risikogruppen gennemgik en undersøgelse og fik konstateret tyk- og endetarmskræft tidligt med deraf følgende fordele for både patient og sundhedsvæsen. I 2011 fortsatte Exiqon Diagnostics udviklingen af testen, og havde mulighed for at optimere denne og de dertil hørende kriterier for kvalitetskontrol af de blodprøver, der anvendes til udvikling af testen. Vores offentliggjorte data fra den foreløbige validering lover godt for en kommerciel test. Afbildning af tyktarm I sidste kvartal af 2011 afsluttede vi den kliniske validering gennem screening af mere end patientprøver. Resultaterne forventes offentliggjort i første halvår af Vi forventer at kunne påbegynde den prospektive validering i løbet af 2012 og offentliggøre de resulterende data inden udgangen af året. Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at vores blodbaserede test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft vil kunne være kommercielt tilgængelig i Markedspotentialet for en blodbaseret diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft er op mod 287 mio. personer årligt i den vestlige verden alene. I USA drejer det sig om ca. 80 mio. mennesker og i Danmark ca. 1.6 mio. mennesker årligt. 19 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

20 A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E 20 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Modermærkekræft På verdensplan er der tilfælde af modemærkekraft om året. I dag skyldes cirka 80 % af alle hudkræftrelaterede dødsfald modermærkekræft. Forekomsten stiger hurtigere end hos nogen anden kræftform. I mangel af en effektiv behandling til patienter med metastaserende modermærkekræft er tidlig opdagelse af kræften kritisk afgørende for et vellykket behandlingsforløb. Stadie 5 års relativ overlevelse 0-I >90% II 50-70% III 25-60% IV 10-20% I begyndelsen af 2011 påbegyndte Exiqon Diagnoistics i samarbejde med New York University Cancer Institute (NYU) Diagnostics et nyt diagnostisk program til identifikation af micrornaer i blodserum, der kan diagnosticere modermærkekræft og forudsige risikoen for tilbagefald af modermærkekræft med stor nøjagtighed på det tidspunktet, hvor sygdommen første gang diagnosticeres. De første resultater af biomarkør identifikationen blev udvalgt til mundtlig præsentation på 2011 ASCO-mødet i Chicago. De første resultater blev efterfølgende bekræftet i en mindre valideringsundersøgelse. I 2012 forsøger Exiqon og NYU at finde sponsormidler til klinisk validering af de første resultater i en ny selvstændig kohorte af patientprøver. Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at en test kan være kommercielt tilgængelig i En prognostisk test for modermærkekræft baseret på en blodprøve ville kunne anvendes i forbindelse med den første diagnose af hovedparten af de årlige tilfælde på verdensplan. I 2011 blev omkring personer diagnosticeret med modermærkekræft i USA og mere end døde af sygdommen. Danmark har nu den højeste forekomst af modermærkekræft i hele verden hos kvinder i alderen år med mere end forventede tilfælde i Andre programmer Ud over de ovennævnte programmer har Exiqon et program til identifikation af kræft med ukendt primærtumor (CUP). Dette program blev sat på hold i 2010, da fokus blev rettet mod blodbaseret diagnostik. Imidlertid er data og viden genereret under dette program blevet integreret og anvendt i andre af vores diagnosti- Diagnostic pipeline Diagnostisk produktudvikling Biomarkør Opdagelses Fase Analytisk Validering Klinisk Validering Identifikation Udvælgelse af prøver Opdagelse Identitet biomarkør micrornaer Optimering Udvikling af assays Validering Træning Specificitet Validering Klinisk anvendelse Biomarkør kvantificering Kommercialisere Registrering og markedsudvikling mirna signature microrna mira mirb mirc Tyktarmskræft (ilbagefald fase II test) Tyktarmskræft (Diagnostisk test til tidlig opdagelse diagnostic test) Modermærkekræft (Diagnostisk og prognostisk test)

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

BioPorto A/S Årsrapport 2006

BioPorto A/S Årsrapport 2006 BioPorto A/S Årsrapport 2006 Indledning Indholdsfortegnelse Indledende ord fra den administrerende direktør..2 Ledelsesberetning 4 Væsentligste begivenheder 2006. 4 Begivenheder primo 2007 4 Fremtidsudsigter

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2014/15 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2014/15 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr, som anvendes til tælling og analyse af celler i forskellige væsker. Den patentbeskyttede

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2011

ALK offentliggør årsrapport for 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for 2011 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013 CVR: 10239680 årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning SKARP FOKUS PÅ UDVIKLING, OMKOSTNINGSREDUKTIONER OG LANGSIGTET VÆRDISKABELSE... 3 ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER...

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

Indhold LEDELSESBERETNING

Indhold LEDELSESBERETNING Årsrapport 2010 2011 side 2 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Tuned for Growth 6 Hovedpunkter 7 Hoved- og nøgletal 8 Innovation produkter og produktudvikling 12 Markeder og salg 18 Effektivitet operation og

Læs mere