Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr."

Transkript

1 Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.:

2 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi Elnet A/S Hermed afgives årsberetning for det interne overvågningsprogram for kalenderåret 2015 i henhold til elforsyningslovens 20a på vegne af ovennævnte netselskab, som administreres via Thy-Mors Energi Service A/S. Netselskabet er omfattet af bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 (som erstatter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005). Den nye bekendtgørelse indebærer ændringer vedr.: ansættelsesforhold og sikring af uafhængighed for den overvågningsansvarlige, netselskabets kommunikationsarbejde og identitetsstrategi. Som følge af ovenstående blev der fra og med årsberetningen for 2012 udpeget en uafhængig overvågningsansvarlig person til at underskrive årsberetningen sammen med direktionen. Beskrivelse af den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed Årsberetningen for 2015 er som følge heraf underskrevet af Jørn Schrøder som uafhængig overvågningsansvarlig person sammen med Jens Søgaard, der udgør direktionen for såvel Thy-Mors Energi Elnet A/S og Thy-Mors Energi Service A/S. Den uafhængige overvågningsansvarlige person har som det også var gældende for årsberetningen for udover nærværende arbejde ikke nogen form for samarbejde med Thy-Mors Energikoncernen, hverken med moderselskabet Thy-Mors Energi A.M.B.A. eller med de af moderselskabet helejede selskaber. Jørn Schrøder, der er selvstændig, har taget eksamen som leadauditor efter ISO 9001 standarden. Han er uddannet ingeniør og har en del relevant brancheerfaring. Selskabet Schrøder Consult er beliggende: Blomsterhaven 19, 7000 Fredericia. CVR-nr.: Med baggrund i ovenstående er det selskabets opfattelse, at Jørn Schrøder har den fornødne relevante faglige uddannelse til at kunne varetage opgaven som overvågningsansvarlig person, og i kraft af, at Jørn Schrøder ikke udfører andre opgaver for Thy-Mors Energi-koncernen, er det også selskabets opfattelse, at han har den nødvendige uafhængighed. Thy-Mors Energi-koncernen er bekendt med, at Jørn Schrøder udfører og/eller har udført tilsvarende opgave som uafhængig overvågningsansvarlig person for andre netselskaber. Som den uafhængige overvågningsansvarlige person har Jørn Schrøder haft adgang til hele virksomheden, alle relevante dokumenter og hele ledergruppen, ligesom han har haft mulighed for at føre samtaler med ønskede personer i hele virksomheden, i det omfang han har fundet nødvendig for at kunne påtegne årsberetningen ooooo Den gældende koncernstruktur, hvori Thy-Mors Energi Elnet A/S indgår, fremgår af vedhæftede bilag (se side 10). Koncernstrukturen er uændret i forhold til tidligere år. Ved udgangen af 2015 var der ansat 108 medarbejdere i Thy-Mors Energi Service A/S. Afgivelse af årsberetningen sker med baggrund i det udarbejdede Interne Overvågningsprogram (IO), der senest er ajourført i maj måned

3 Energitilsynet har bl.a. ved afgørelse af 18. december 2006 og efterfølgende afgørelser - samt i den udarbejdede vejledning til årsberetning om intern overvågning, der fremgår af Energitilsynets hjemmeside - udstukket rammerne for årsberetningen, der som minimum skal indeholde en omtale af følgende forhold: Fortrolighed om forretningsmæssigt følsomme oplysninger Ikke-diskriminerende videregivelse af egne oplysninger Ikke-diskriminerende adgang til virksomhedens net og vedligeholdelse/udbygning på ikke-diskriminerende måde Ikke favorisering af bestemte selskaber i netvirksomhedens kundekontakt Sikring af, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om sin særskilte identitet, herunder sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og netoplysninger Overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår og skriftlighed Ikke-diskriminerende prisfastsættelse af virksomhedens ydelser Energitilsynet har endvidere, ved sin afgørelse af 26. maj 2008 og den af 11. marts 2010 givne vejledning, fastsat retningslinjer for selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse. Retningslinjerne fastslår: at såfremt en koncern har fælles hjemmeside, så må der ikke på indgangsportalen annonceres for konkurrenceudsatte ydelser, herunder specifikt for forsyning eller produktion, at der ikke på netselskabets særskilte hjemmeside (område) må annonceres for eller informeres om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber, at såfremt der er etableret særskilt hjemmeside for netselskabet, så skal den være lettilgængelig og logisk og let at finde for elkunden, at netselskabets informationsaktiviteter ikke må indgå i et koncernmagasin, at netselskabet udsender sine breve separat, dvs. at selskabets udsendelser ikke bilægges materiale fra selskabsmæssigt forbundne kommercielle selskaber om kommercielle ydelser, at netselskabet klart og utvetydigt fremstår som afsender af udsendt materiale, at Energitilsynet i tilfælde, hvor ovennævnte retningslinjer ikke er overholdt inden 1. september 2008 efter en konkret vurdering påbyder netselskabet i medfør af elforsyningslovens 85 litra c at bringe det ulovlige forhold til ophør. Energiklagenævnet har ved trufne sagsafgørelser af 7. marts 2011 stadfæstet en række forhold omkring udformning og indhold på såkaldte delte hjemmesider (SK Elnet-sagen), hvor Energitilsynet har fået medhold i en række forhold. Energitilsynet har ved brev af 4. marts 2013 ønsket at foretage en nærmere gennemgang af det Interne Overvågningsprogram (IO) for Thy-Mors Energi Elnet A/S, som ligger til grund for udarbejdelsen af nærværende årsberetning. Energitilsynet har således foretaget en nærmere gennemgang heraf med særlig fokus på emnerne Forretningsmæssigt følsomme oplysninger og Adgangen til virksomhedens net, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1 og 3. Gennemgangen blev afsluttet primo maj måned 2013 ved virksomhedens fremsendelse af en ajourføring af det interne overvågningsprogram, hvori der er foretaget mindre tilføjelser i henhold til Energitilsynets anvisninger. Det var Energitilsynets konklusion, at det interne overvågningsprogram i alt overvejende grad levede op til bekendtgørelsens regler. 3

4 I forhold til IO-programmet for 2014 er der i 2015 sket ændring vedr. indførelse af opkrævning af nettarif og evt. rådighedsbetaling fra solceller, jfr. den af Energitilsynet afgivne tilkendegivelse af 25. marts Alle ejere af solcelleanlæg (primært årsbaseret nettoafregnede solcelleanlæg) er således med virkning fra 1. januar 2015 blevet opkrævet nettarif og evt. rådighedsbetaling i henhold til de gældende regler på området. Ovenstående er en naturlig følge af efterlevelse af reglen om, at der ikke må ske diskriminerende prisfastsættelse af virksomhedens ydelser, hvilket efter Energitilsynets opfattelse sker, hvis der ikke indføres regler om, at også solcelleejere skal betale til drift og vedligeholdelse af elnettet på lige fod med elkunder, der ikke ejer solcelleanlæg. Det er således Energitilsynets vurdering, at denne kundegruppe hidtil har haft en uberettiget fordel på andre kunders bekostning. Det må forventes, at der indføres tilsvarende regler for husstandsvindmøller, når der er sket afklaring heraf mellem Dansk Energi og Energitilsynet. Som følge af det meget komplicerede regelsæt herom, som mange solcelleejere finder svært tilgængeligt, valgte selskabet at invitere til 3 orienteringsmøder, hvor der dels blev givet en generel orientering om de nye regler og dels blev mulighed for at stille spørgsmål til individuelle forhold. Møderne blev afholdt den 8/3, 10/3 og 15/ med mere end 300 deltagere. Hjemmesiderne er tillige blevet re-designet i forbindelse med rebranding af Thy-Mors Energi pr. 1. januar 2015, men der er ikke i den forbindelse sket indholdsmæssige ændringer på hjemmesiderne i opdelingen mellem monopol-aktiviteter og kommercielle aktiviteter. I forbindelse med Engrosmodellens indførelse pr. 1. april 2016 er hjemmesiderne blevet tilrettet, så de efterlever de nye regler. I det ajourførte IO-program for 2015 er der endvidere en omtale af såvel Datahub som Engrosmodellen, som begge initieres via Energinet.dk. Disse systemer understøtter den via lovgiver fastsatte beslutning om, at kundekontakt alene sker via elhandelsselskaberne med virkning fra 1. april En følge af Engrosmodellens indførelse har også været, at der primo 2016 er sket en decideret fordeling af medarbejdere i net-medarbejdere og elhandels-medarbejdere, hvilket forbedrer sikkerhed mod sammenblanding af interesseområder mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter. En yderligere følge af Engrosmodellens indførelse har været, at netselskabet primo 2016 har fået etableret sit eget telefonnummer, som også fremgår af selskabets hjemmeside, således at net-relaterede kundehenvendelser ikke længere sker til en fælles koncern-omstilling. Endelig er der i IO-programmet for 2015 omtale af det i 2014 påbegyndte AMR-arbejde omfattende overgang til elektronisk målerhjemtagning hos samtlige netkunder med en forventet samlet investeringssum på ca. 65 mio. kr. For dette arbejde er kontraktindgåelse med eksterne parter først sket efter afholdelse af EU-udbud. AMR-projektet med målerudskiftning hos alle kunder er stort set tilendebragt ultimo 2015, hvor der alene mangler udskiftning af ca. 500 elmålere (ud af ca elmålere). Generelt om programmet for intern overvågning Thy-Mors Energi Service A/S er et drifts- og administrationsselskab, der er 100% ejet af Thy-Mors Energi Holding A/S. Thy-Mors Energi Holding A/S ejer endvidere 100% Thy-Mors Energi Elnet A/S. Thy-Mors Energi A.M.B.A. er direkte eller indirekte 100% ejer af alle 3 selskaber. Hovedopgaven for Thy-Mors Energi Service A/S har gennem alle årene siden etableringen i 2002 været drift, udbygning og vedligeholdelse af de tilknyttede net-selskabers elnet. 4

5 Siden selskabets etablering har alle medarbejdere derfor arbejdet med ikke at diskriminere mellem ejerselskaberne. Det er derfor ikke nyt for serviceselskabets medarbejdere, at man: er påpasselig med fortrolige oplysninger, at man ikke foretager diskrimination og at man sørger for at kontere timeforbrug og omkostninger m.v. rigtigt. Det overordnede ansvar for intern overvågning er uændret fra tidligere år placeret hos de 2 ansvarlige chefer, administrationschef Henrik Petersen og teknisk chef Peter Krogh Melgaard. I det daglige arbejde fungerer selskabets afdelingsledere/projektansvarlige som sparringspartner for de enkelte afdelingers medarbejdere. For at sikre at alle til stadighed holder fokus på området, er intern overvågning et fast punkt på alle leder-, afdelings- og fælles personalemøder. Alle nye medarbejdere (uanset ansvars- og arbejdsområde) præsenteres for materialet omkring intern overvågning ved introduktionssamtale med deres respektive afdelingschef/projektansvarlige og via personalehåndbogen, således at de gøres bekendt med reglerne, deres baggrund og ånden heri. Personalehåndbogens omtale er vedhæftet som bilag. Bestyrelsen for Thy-Mors Energi Elnet A/S modtager én årlig orientering om det interne overvågningsprogram og om kontrollen heraf på førstkommende bestyrelsesmøde efter indsendelse af årsberetningen til Energitilsynet og den samtidige offentliggørelse på selskabets hjemmeside, Forholdet omkring intern overvågning har løbende været et dagsordenspunkt på afholdte personalemøder, ledergruppemøder og afdelingsmøder i de respektive afdelinger. Det interne overvågningsprogram drøftes næste gang samlet på det planlagte personalemøde den 16. juni På møderne beskrives baggrunden for programmets indførelse, således at alle får en grundig indføring i den ånd, som danner baggrund for etablering af det interne overvågningsprogram, ligesom der gives en række typiske eksempler på områder, hvor man skal være særligt agtpågivende for ikke at overtræde bestemmelserne. Medarbejderne har naturligvis også mulighed for at stille konkrete spørgsmål for at få afklaret egne usikkerhedsmomenter. I dagligdagen, hvor den praktiske håndtering af reglerne finder sted, er de enkelte afdelingsledere og projektansvarlige opmærksomme på, at der ikke opstår situationer, der kunne bringe Thy-Mors Energi på kant med reglernes overholdelse. Alle er derfor også instrueret i at stille spørgsmål i tvivlstilfælde, og alle medarbejdere har meldepligt, såfremt de konstaterer overtrædelser. Særligt nyansatte medarbejdere har behov for at blive fortrolige med intern overvågning, hvorfor der er særlig fokus på, at disse medarbejdere bliver fortrolige med regler, vejledninger og afgørelser m.v. fra Energitilsynet og ånden i regelsættet. Der er ikke udpeget specielle nøglemedarbejdere omkring intern overvågning, idet det fortsat er vores klare erfaring, at alle medarbejdere jævnligt kommer i kontakt med kunder, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at alle medarbejdere i selskabet (uanset deres faktiske arbejdsområde) har fået den samme grundige information. I en længere årrække har der dog været fast praksis for, at medarbejdere, der oftest er i kundekontakt, dvs. alle medarbejdere i kundecenter (incl. bolig- og energirådgivere) og installationsafdeling, får en særlig grundig orientering på et separat møde årligt med de 2 ansvarlige chefer, ligesom disse medarbejdere underskriver en medarbejdererklæring herom. Næste møder med disse medarbejdergrupper afvikles i juni/juli måned 2016 efter afholdelse af fælles personalemøde. Her følges der op på det hidtidige interne overvågningsprogram, ligesom der gives anvisninger på de nye forhold, der er kommet til om nettarif og evt. rådighedsbetaling for solceller, Engrosmodellen og opsplitningen mellem net-medarbejdere og elhandels-medarbejdere, herunder de eventuelle tilpasninger, der er sket som følge af Energitilsynets tilkendegivelser/afgørelser

6 Overholdelse af Energitilsynets minimumskrav Nedenstående er en kort beskrivelse af de aktiviteter, som Thy-Mors Energi Service A/S har iværksat omkring de punkter, som indeholder Energitilsynets minimumskrav. Fortrolighed om forretningsmæssigt følsomme oplysninger De forretningsmæssigt følsomme oplysninger, særligt omkring kundedata (forbrugstal, forbrugsprofiler, restancer og betalingsevne, kundedatabase m.v.) findes især i selskabets kundecenter og installationsafdeling samt hos bolig- og energirådgivere, hvorfor disse medarbejdergrupper er særligt instrueret i, at sådanne oplysninger ikke må videregives uden kundens accept eller bruges i markedsmæssig henseende. Fortroligheden gør sig særligt gældende over for eget el-handelsselskab og fiberselskab og tilknyttede el-handelsselskaber, som kun kan få udleveret de oplysninger, som de har en legitim ret til at få. Selskabet videregiver således alene fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til leverandørskift. Videregivelsen finder sted i henhold til markedsreglerne, der er udstukket af Energinet.dk. Adgangen til de forretningsmæssigt fortrolige oplysninger sikres via passwords, således at der alene er adgang til relevante data for den enkelte medarbejder (efter need to know princippet). Scanenergi A/S, der varetager måleoperatøropgaven for Thy-Mors Energi Elnet A/S, afgiver en gang årligt en skriftlig erklæring om, at selskabet behandler de modtagne måledata med fortrolighed, og at Scanenergi agerer efter gældende markedsforskrifter fra Energinet.dk, herunder: at data kun formidles til legitime aktører (incl. Systemansvaret), at hjemringningsdata kun er tilgængelige for måleoperatørerne og it-afdelingen, at adgangen til data i balancesystemet er begrænset til måleoperatører, it- og økonomiafdeling (sidstnævnte med henblik på afregningsforhold), at rettigheder til adgang til balancesystemet registreres og tilrettes af it-afdelingen, herunder i forbindelse med ændringer i ansættelsesforhold, at Scanenergi A/S til enhver tid ligger inde med procedurebeskrivelser vedr. samtlige operationer, der vedrører målerafdelingen, ligesom Scanenergi A/S årligt er underlagt revision fra Energinet.dk. Den senest modtagne erklæring fra Scanenergi A/S er dateret den 15. januar Med virkning fra 1. december 2015 er hovedansvaret omkring måleoperatøropgaven og databehandling hjemtaget fra Scanenergi A/S som følge af AMR projektets gennemførelse. Scanenergi varetager herefter alene et lille område af måleroperatøropgaven vedr. ca fjernaflæste målere, hvor data p.t. ikke kan hjemtages via AMR. Disse målere udskiftes løbende over de næste 3 år. Som følge af hjemtagelse af hovedansvaret for måleoperatøropgaven til eget regi, er det ikke vurderet som nødvendigt, at der fortsat årligt modtages en skriftlig fortrolighedserklæring fra Scanenergi A/S, selvom de naturligvis fortsat agerer som hidtil. Ikke-diskriminerende videregivelse af egne oplysninger Medarbejderne i Thy-Mors Energi Service A/S må selvfølgelig ikke videregive forretningsmæssigt følsomme oplysninger om elkunders energiforbrug eller forbrugsprofiler og forhold i øvrigt uden kundens samtykke. Det er alle medarbejdere ganske klar over. Instruktionen har været opfølgning på en for medarbejderne helt normal opførsel. Medarbejdere med adgang til sådanne oplysninger underskriver årligt en medarbejdererklæring herom, jfr. foranstående omtale. 6

7 Ikke-diskriminerende adgang til virksomhedens net og vedligeholdelse/udbygning på ikke-diskriminerende måde Adgang til og brugen af el-nettet er baseret på objektive, ensartede og neutrale principper og anmeldt til Energitilsynet. Det er særligt indskærpet, at alle net-kunder, uanset geografisk beliggenhed, har lige ret til at blive koblet på nettet, få udført vedligeholdelse eller få foretaget udbygning eller forstærkning og det gælder uanset, hvorfra man f.eks. indkøber sin el. Relevante medarbejdere, primært i net- og entrepriseafdeling, er gjort bekendt med Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen), som netselskabet følger, og som er anmeldt til Energitilsynet. Selskabet følger tillige Dansk Energis vejledende standard for Tilslutningsbestemmelser. Langsigtet vedligeholdelses- og udbygningsplanlægning (i grove træk for de kommende 5 år) og fastlæggelse af acceptabelt niveau for leveringssikkerhed i net-selskabets område er med til at understøtte den ikke-diskriminerende adgang til el-nettet. Vedligeholdelse og udbygning af nettet sker således alene ud fra net-tekniske betragtninger, hvorved det undgås, at diskrimination af kunder kan finde sted. Pr. 1. april 2016, hvor Engrosmodellen træder i kraft, følger selskabet de nye tilslutningsbestemmelser (incl. indarbejdelse af indhold i leveringsbestemmelser), jfr. den metodegodkendelse, som Energitilsynet har givet (sagsnr. 15/10212). Disse er tillige medtaget på netselskabets hjemmeside. Ikke favorisering af bestemte selskaber i netvirksomhedens kundekontakt Alle medarbejdere er i kundekontakt. Nogle mere end andre. Alle medarbejdere har fået instruktion i og bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. Alle samarbejdspartnere behandles efter samme princip. Det handler f.eks. i kundehenvendelser både om, at medarbejderne har en grundlæggende forståelse af, at i henvendelser, der er netkunde-relateret, er det sagen uvedkommende, f.eks. hvor kunden handler el, eller hvilken el-installatør kunden gør brug af. Alle medarbejdere får løbende informationer omkring koncern-interesser i andre selskaber, således at man har det fornødne kendskab til, hvad der skal forstås ved egne selskaber og selskaber, der haves ejermæssige og dermed økonomiske interesser i. Oplysninger herom gives især på personalemødet i juni måned, hvor årsregnskabet gennemgås. Alle medarbejdere er informeret om, at man gerne må nævne de selskaber, som koncernen har interesser i, men at man ikke alene må nævne disse selskaber til kunderne. Det skal ske blandt oplysning om flere mulige selskaber, man som kunde kan benytte sig af. Kunderne skal tillige altid oplyses om vor ejer-interesser i nævnte selskaber. Det bemærkes, at der tidligere er udarbejdet en vejledning om korrekt kundebetjening, der på neutral måde vejleder kunderne om mulighederne for frit valg af el-leverandør. Vejledningen, der er blevet opdateret i forbindelse med fusionen af de 2 netselskaber i 2010 og tillige i 2014 i forbindelse med, at vi ikke længere har et forsyningspligtigt elhandelsselskab, kan af alle forefindes på Her kan kunderne f.eks. få svar på følgende spørgsmål: Hvor skal du henvende dig, hvis du vil skifte el-leverandør? Hvad gør du konkret? Skal du vælge variabel pris, fastpris eller kvartalspris? Hvordan ser de typiske elprodukter ud? Hvorfor er der ofte stor prisforskel mellem kvartalsel og et modtaget tilbud? 7

8 Sikring af, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om sin særskilte identitet, herunder sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og netoplysninger I 2010 og 2011 havde Thy-Mors Energi-koncernen en fælles hjemmeside, der var etableret efter fusionen mellem Thy Højspændingsværk og Thy-Mors Energi. Efter fusionen gennemgik Energitilsynets sekretariat hjemmesiden og vurderede ved sin skrivelse af 12. maj 2011, at der er forhold på den nyetablerede delte hjemmeside som ikke følger Energitilsynets retningslinjer af 26. maj 2008 samt Energitilsynets vejledning af 11. marts 2010 og de i Energiklagenævnet trufne afgørelser af 7. marts Energitilsynet vurderede således især, at der var en række oplysninger, som alene måtte forefindes specifikt på netselskabets hjemmesideområde. Det var efter deres opfattelse ikke retvisende, at disse oplysninger forefandtes på koncernhjemmesiden. Arbejdet med tilretning af hjemmesiden har resulteret i, at der efter en række drøftelser med Sekretariatet for Energitilsynet i 2011 blev oprettet 2 separate hjemmesider: (koncernens hjemmeside) (netselskabets hjemmeside) På tme-elnet.dk forefindes de oplysninger, som Energitilsynet kræver, at netselskabet skal oplyse separat om, herunder eksempelvis: tariffer og leveringsbestemmelser, mulighed for selvaflæsning af måler *) tast selv og se din elregning *) orientering om driftsforstyrrelser på nettet, orientering om elspareråd. *) udgået i regi af netselskab i forbindelse med Engrosmodellen pr. 1. april 2016 og indførelse af AMR. På thymors.dk forefindes alle øvrige oplysninger om koncernen. I forbindelse med udsendelse af skrivelser, eksempelvis rykning for betaling for ydelser, der vedrører netselskabet, anføres det altid, at udsendelsen af brevet sker på vegne af Thy-Mors Energi Elnet A/S, der administreres af Thy-Mors Energi Service A/S. Vi synliggør således altid udadtil, at udsendelsen sker i regi af Thy-Mors Energi Elnet A/S. Hjemmesiderne er blevet re-designet i forbindelse med rebranding af Thy-Mors Energi pr. 1. januar Der er ikke i den forbindelse sket indholdsmæssige ændringer på hjemmesiderne i opdelingen mellem monopol-aktiviteter og kommercielle aktiviteter. Det bemærkes, at der igen er sket tilpasning af hjemmesiderne pr. 1. april 2016 i forbindelse med indførelse af Engrosmodellen, hvorefter al regningsudsendelse til slutkunder incl. opkrævninger af netydelser m.v. og afgiftsopkrævninger på vegne af SKAT vedr. elforbrug varetages af elhandelsselskaberne. Overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Elforsyningslovens 47, stk. 1-4 om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Netselskabet udfører således alene de aktiviteter, som er fastsat i den modtagne bevilling fra Energistyrelsen til at drive net-virksomhed. Selskabet udfører således ingen sideordnede aktiviteter. 8

9

10 Koncernstruktur pr. 1. januar

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2015 1 / 11 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2016 1 / 12 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund 29. maj 2009 Sagsnr.: 2008060179 Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere