NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug"

Transkript

1 NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014

2 For at kunne gennemføre scenarieanalyserne i Fremtidens Landbrug projektet er det nødvendigt at sætte nogle rammer for den samfundsmæssige og teknologiske udvikling globalt og nationalt frem mod En række globale spørgsmål influerer på og sætter rammerne for udviklingen af dansk landbrug og derved for de scenarier, som vi vælger at opstille i projektet. Vil der blive produceret nok mad i verden i fremtiden? Vil der opstå mangel på ressourcer? Hvor stort bliver behovet for biobaseret energi? Osv. Der vil givet ske meget på globalt plan frem mod 2050, der vil påvirke dansk landbrug direkte og indirekte. Det er dog uden for projektets omfang at fremstille og arbejde med globale data, men de globale rammer er en vigtig faktor for at opstille så realistiske scenarier som muligt. Med udgangspunkt i eksisterende forskning anvender vi derfor en række forudsætninger om den globale udvikling frem mod 2030 og Vi tager afsæt i scenarierapporten Agrimonde, som franske CIRAD (Center for Landbrugsforskning til Udvikling) og INRA (Det Franske Nationalinstitut for Landbrugsforskning) har udarbejdet 1 2. Rapporten stiller to scenarier op for det globale landbrug (henholdsvis et bæredygtighedsscenarie og et business-as-usual scenarie) og angiver nogle parametre, som vil have indflydelse på landbruget i Scenarierne kan kort beskrives således: AGRIMONDE GO (AGO) Business as usual Befolkningsudvikling til 9 mia. i 2050 (FN) Økonomisk vækst styrer fødevareforsyning og fordeling Fødevareforsyning stiger med 20 % 3590 kcal/person/dag (heraf 890 kcal animalsk) Animalsk andel af føde stiger fra 16% til 23% Totalt fødevarebehov 2050 stiger med 90% Fødevareforsyningen i 2050 modsvarer behovet Problemet kan være tilgængelighed for alle Dyrket areal stiger med 7 mio. ha pr. år Størst stigning i Latinamerika og Afrika syd for Sahara Udbytteniveau er drivkraft => udbytter stiger med 1,14% pr. år Asien +85%. Afrika syd for Sahara +144%. OECD +48% Ressource-fødevarebehov balance: Globalt lille overskud af vegetabilsk føde Overskud i OECD og Latinamerika, underskud i Mellemøsten og Afrika AGRIMONDE 1 (AG1) Bæredygtighedsscenariet Befolkningsudvikling til 9 mia. i 2050 (FN) Reduktion af underernæring og overernæring (fedme) Fødevareforsyning som globalt gennemsnit i kcal/person/dag (500 kcal animalsk) Ændret diæt i vesten og de mest udviklede lande/befolkningsgrupper med reduceret kødforbrug Totalt fødevarebehov 2050 stiger med 35% Fødevareforsyningen i 2050 modsvarer behovet Problemet kan være tilgængelighed for alle Dyrket areal stiger med 12 mio. ha pr. år Størst stigning i Latinamerika og Afrika syd for Sahara samt tidligere Sovjet Bæredygtig dyrkning => udbytter stiger med 0,14% pr. år Asien +0-50%. Afrika %. OECD +0-50% Ressource-fødevarebehov balance: Globalt fødevareproduktion modsvarer behov Overskud i OECD, tidl. Sovjet og Latinamerika, underskud i Asien, Afrika og Mellemøsten Bevarelse af jordens frugtbarhed prioriteret 2

3 Pres på skovarealer Pres på skovarealer størst landindvinding på stepper og græsland Udfordringer: Udvikling af landbrug og landdistriktsudvikling, specielt i Afrika og Mellemøsten Innovation og teknologispredning I forbindelse med Fremtidens Landbrug anvender vi Agrimonde s bæredygtighedsscenarie (AG1) til fremskrivelse af globale parametre frem til Det drejer sig specifikt om forudsætningerne om: - En verdensbefolkning på 9 mia. i En global fødevareforsyning i 2050, der modsvarer behovet ( ingen behøver sulte ) - Det totale fødevarebehov i 2050 stiger med 35% i fht Et gennemsnitligt fødevareudbud på 3000 kcal/person/dag i 2050, hvoraf 500 kcal er animalsk - Gennemsnitlig udbyttestigning på 0,14% pr. år Hvor det vurderes, at oplysninger fra Agrimonde er utilstrækkelige, eller der foreligger nyere data, har vi forsøgt at anvende andre relevante kilder. Der er dog stadig vigtige globale spørgsmål tilbage, som ikke adresseres af Agrimonde og andre globale scenarier, men som man kun kan forholde sig til ud fra en kvalitativ argumentation. Det kan være: Ressourceknaphed: Fosfor, energi, vand Social uro, konflikter Omfattende klimaforandringer I det følgende er en uddybning af de globale forudsætninger som vi har anvendt i Fremtidens Landbrug projektet: Befolkningsudvikling Et af de vigtigste argumenter for intensiv dyrkning af jorden og rydning af naturarealer til brug i landbruget er, at verdens befolkning vokser og vil vokse i de næste år. FN s befolkningsfremskrivning fra 2012 angiver en befolkning i 2050 på 9,7 mia. mennesker. Dog viser FN s tal, at ganske små udsving i fertiliteten på et halvt barn i gennemsnit per kvinde giver store udsving i den globale befolkning. Således lyder den højeste fremskrivning for 2050 på 10,6 mia. mennesker, mens den laveste giver en befolkning på 8,3 mia. mennesker i Med udgangspunkt i den mellemste fremskrivning fortæller FN, at langt størstedelen af befolkningstilvæksten vil finde sted i udviklingslandende, hvor befolkningen stiger fra 5,9 mia. mennesker i 2012 til 8,2 mia. mennesker i Befolkningstilvæksten er især koncentreret i de mindst udviklede lande, hvor befolkningen forventes at fordobles mellem 2012 og 2050 (UNESA, 2013) 3. Fødevareforsyning Agrimonde s bæredygtighedsscenarie (AG1) forudsætter, at der vil være 3000 kcal tilgængelig pr. pers. pr. dag i 2050, svarende til en stigning i fødevarebehovet på 35% (modsat en stigning på 90% ved business-as-usual scenariet). Ud af de 3000 kcal stammer 2500 kcal fra plantebaserede fødevarer og 500 kcal fra animalske. Denne kalorietilgængelighed er i overensstemmelse med FAO s anbefaling om en gennemsnitlig tilgængelighed på 3000 kcal pr. pers. pr. dag for at dække det enkelte menneskes næringsbehov 4. Det er vigtigt at 3

4 bemærke, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem kalorietilgængelighed og kalorieindtag, men at en kalorietilgængelighed på 3000 kcal/pers./dag vurderes at være højt nok til også at dække madspild i produktion og hos forbrugeren uden at kompromittere det enkelte menneskes energibehov. AG1 scenariet er afhængigt af, at båndet mellem indkomst og kalorietilgængelighed kan løsnes, og at forholdet i stedet kan baseres på sundhed, lighed og miljøhensyn. Dette nødvendiggør nogle stærke forudsætninger om ændret forbrugeradfærd (f.eks. reduceret indtagelse af animalske produkter i de rige lande), ændringer i produktionen af fødevarer (højere grad af hensyn til miljø og folkesundhed) og ændringer i politikudviklingen globalt set på fødevareområdet, så fødevareproduktion, i langt højere grad end vi ser i dag, tager højde for sundhed og miljø både lokalt og globalt. Diæt vegetabilsk/animalsk føde Som nævnt ovenfor er AG1 scenariet baseret på en fødevareforsyning bestående af 2500 plantebaserede kcal og 500 animalske kcal. Dette forudsætter en reduktion i indtagelsen af animalske produkter i vestlige lande. Det er nødvendigt at der sker et fald i indtaget af kcal pr. pers. i rige lande uden at dette hænger sammen med en gennemsnitlig nedgang i indkomst pr. pers. Dernæst er det også nødvendigt at indkomster i udviklingslandene vokser moderat, så den overgang i kostsammensætningen, som hidtil har gået hånd-i-hånd med en sådan vækst, kan undgås og dermed forhindre sundhedsmæssige komplikationer relateret til overdreven indtagelse af kalorier. At brødføde 9 mia. mennesker i 2050 indebærer uanset produktionsmetoden et betydeligt pres på de naturlige ressourcer, som vil øges, hvis en stigende andel af folks kost stammer fra animalske produkter, fordi produktionen af animalske kalorier kræver betydelige mængder vegetabilske kalorier, vand, energi og genererer drivhusgasser. Der er dog visse omstændigheder hvor husdyrproduktion kan være en fordel. F.eks. hvor dyr græsser på græsgange som er uegnede til dyrkning af menneskeføde, som f.eks. skråninger og halvtørre områder. Her omsætter dyrene fibre som mennesker ikke kan fordøje til kød og mælk, og dermed optimeres brugen af planteressourcer. Dyrket areal hvor kan nye arealer inddrages For at kunne identificere områder med egnet landbrugsjord er det nødvendigt at fastsætte en række kriterier for bæredygtighed. I rapporten World Agriculture Towards 2030/2050 udelukker FAO skovdækkede områder, beskyttede/sårbare naturområder og bebyggede områder fra deres opgørelse over egnet jord til landbrugsproduktion 5. Trods udelukkelse af disse arealer finder FAO 1,4 mia. hektar meget egnet, egnet eller moderat egnet, uudnyttet, regnvandsmættet landbrugsjord. Af de 1,4 mia. hektar egnet landbrugsjord, ligger 960 mio. hektar i udviklingslande. 85 % heraf findes i Afrika syd for Sahara (450 mio. hektar) og Latinamerika (360 mio. hektar), mens der er meget lidt egnet jord i de resterende verdensdele, og så godt som ingen egnet uudnyttet jord i det nære Østen, Nordafrika, det sydlige Asien, Centralamerika og Caribien. Det er vigtigt at påpege at også jord, som kun er egnet til dyrkning af én type afgrøde med minimum afkast (40 % af maksimal ubegrænset afkast), kategoriseres som egnet landbrugsjord. Dette gør, at det muligvis er mere meningsfuldt at se på egnede landarealer i forhold til den enkelte afgrøde. De omtalte 1,4 mia. hektar land skal altså tages som et optimistisk estimat. Der kan være mange barrierer for at tage disse jorder i brug, som f.eks. vanskelig beliggenhed, lav frugtbarhed eller høj forekomst af sygdomstilfælde, som gør at det er nødvendigt at investere i klargøring af disse landarealer, før det er rentabelt at inkludere dem i en landbrugsproduktion. 4

5 I hvert tilfælde vil der være store regionale forskelle i mængden af egnet landbrugsjord, som understreger førnævnte behov for fokus på lighed frem for indkomst i forhold til tilgængelighed til fødevarer. Selvom der i nogle regioner er potentiel landbrugsjord til rådighed, er det ifølge FAO ikke her hovedparten af vækst i landbrugsproduktionen vil komme fra. Den forventes til gengæld at komme fra øget høstudbytte på eksisterende landbrugsjord. Produktivitetsudvikling Agrimonde s bæredygtighedsscenarie, hvor økologiske intensiveringsteknikker bliver implementeret, giver et spektrum af potentielt udbytte mellem og kcal pr. hektar pr. dag. Ifølge FAO har væksten i planteavl i Vesten været stagnerende siden slutningen af 1960 erne og faldende siden midten af 1980 erne 6. Nogle rapporter antyder ligefrem, at der er nået et loft for produktion af nogle basisafgrøder som f.eks. hvede, baseret på den gradvise globale opbremsning i væksten på udbytte for især korn, som har fundet sted siden 1960 erne. FAO bemærker dog, at den stagnerende vækst i planteavl ikke i sig selv skyldes et vækstloft eller andre begrænsende faktorer, men nærmere skyldes at befolkningstilvæksten er stagnerende og at en stigende del af verdens befolkning opnår et middel- til højt fødevareforbrug (kød), og dermed en kost, der er mindre afhængig af basisfødevarer som korn. Der er altså ikke tale om, at der bliver produceret mindre mad, men i stedet at der produceres på mindre plads. FAO s rapport viser, at høstudbyttet på korn de seneste år har overhalet væksten i korn produktion, og dermed tillader et fald i det areal, som dyrkes med korn. FAO forudser at væksten i høstudbytte fortsat vil repræsentere den største del af væksten i planteavl dog med en moderat mindre vækststigning end hidtil set. Potentiale for produktivitetsstigning Agrimonde tegner et optimistisk billede af fremtidens fødevareproduktion, med stor vækst i udbyttet i regionerne Latinamerika og det tidligere Sovjetunionen og jævn vækst i resten af verden. Landbruget er dermed i stand til at dække befolkningens behov også med økologisk produktion Dog er der store regionale udsving i produktiviteten. Regioner som det tidligere Sovjetunionen, Afrika syd for Sahara og til dels også Mellemøsten/Nordafrika har endnu ikke nået deres produktivitetspotentiale på allerede dyrket land. Latinamerika og Afrika syd for Sahara har potentiale for at øge niveauet for deres planteavl og vinder mellem 30 % og 100 % i udbytte i henholdsvis den lave og høje vurdering. Det tidligere Sovjetunionen indhenter også deres potentiale imellem år 2000 og 2050, med en fordobling af niveauet for planteavl i den lave vurdering og en tredobling i den høje. Til gengæld vurderes det i AG1-scenariet, at der er begrænset potentiale for øget produktivitet i Asien, OECD-1990 og Mellemøsten/Nordafrika. Disse regioner oplever derfor, i dette scenarie, en langsom vækst i planteavl mellem 2000 og 2050 (0-20 % for den lave vurdering og % for den høje vurdering). Det vurderes, at det ikke er realistisk at se et stort spring i produktivitet i Mellemøsten/Nordafrika da dette bliver hæmmet af de forventede klimaforandringer i regionen (tørke). En øget produktivitet her vil lægge et uhensigtsmæssigt pres på vandreserverne i området og forsage bredere samfundsmæssige problemer. Natur og biodiversitet Ifølge Agrimonde-projektet gør økologisk intensiveringsteknologi det muligt at minimere landbrugets påvirkning af miljøet, biodiversitet og jord, og gøre produktionen mere modstandsdygtig gennem en styrkelse af biodiversitet på husdyrområdet. Høje priser og 5

6 efterspørgsel på fødevarer har imidlertid skabt et pres for at konvertere naturlige og seminaturlige områder. Som resultat heraf er skovrydningen i Amazonas og Congo-bækkenet ikke blevet stoppet fuldstændig. Bevarelsen af biodiversitet går derfor hånd i hånd med kapaciteten til at udvikle produktionssystemer som er kompatible med bevarelsen af en rig biodiversitet og økologisk infrastruktur, især for landbrugsjord som er kultiveret fra skovområder. Bæredygtige metoder økologi Agrimonde-projektet understreger at i bæredygtighedsscenariet er de forudsete teknologier endnu ikke udviklede, og at vi indtil 2050 vil se fremskridt på området som gør at produktiviteten af økologisk produktion kan komme op på et acceptabelt niveau. Derfor foreslås det, at konventionelle landbrugsteknikker først gøres tilgængelige for småholdslandbrug især i landdistrikterne i udviklingslande, så der bliver lige tilgang til teknologi for alle. Dermed kan man opnå en tilstrækkelig produktion af fødevarer, ind til der er udviklet teknologier som kan sikre fødevareproduktionen igennem bæredygtig økologisk intensivering. Referencer 1 Agrimonde (2009): Scenarios and challenges for feeding the World in 2050 Summary report. 2 European Foresight Platform (2011): Food Security by 2050: Insights from the Agrimonde Project. EFP Brief No Brief-No.-196_Agrimonde.pdf. 3 UNESA (2013): Udfyld her 4 FAO: indsæt reference 5 FAO: Indsæt reference 6 FAO: indsæt reference 6

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 John Kornerup Bang og Henrik Dissing Bringer 2015 Målene nyt liv til bæredygtig udvikling? Marginalisering af bæredygtig udvikling Mål 7 s politiske udfordring

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Behov for vand i Region Midtjylland

Behov for vand i Region Midtjylland Behov for vand i Region Midtjylland Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Anders Hedetoft, CRT *Brian Lyngby Sørensen, GEUS *Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere