Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf."

Transkript

1 Statusrapport Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi Udarbejdet af: Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen Tlf.: Sagsnummer.: Dato: 3. april 2013

2 Indhold Ansvarlig enhed... 3 Motivation og sammenhæng... 3 Sekretariatet... 4 MED-systemets inddragelse... 4 Den aktive borger... 5 Videndeling... 5 Ny hjemmeside... 6 Besøg fra udlandet... 8 Business case... 8 ArjoHuntleigh og Diligent... 9 Online Omsorg i samarbejde med KMD Giraffen Innovation Camp Fyn Demens og teknologi Baby simulator Genoptræn.dk Robotrainer Robotstøvsugere på Svanninge skole Skylle/vasketoilet Ipads i hjælpemiddelformidlingen Patient at home VENDLET Kostforplejningen SmartCare Talegenkendelse Intranet dagtilbud børn Digitalisering Kontaktoplysninger Forsidefoto: Regentparrets besøg i Faaborg, juni Regentparret besøgte Prices Have Plejehjem for at se nogle af de velfærdsteknologiske løsninger, som vi arbejder med i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fotoet viser Prins Henriks afprøvning af badestolen Carendo, som leveres af firmaet ArjoHuntleigh. Senere i rapporten er endnu et foto fra samme besøg. Her demonstreres Benløfteren af en beboer på Prices Have. Benløfteren leveres af firmaet Lewel Plus. Side 2

3 Ansvarlig enhed IT-staben og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg er ansvarlig for fremdrift og overordnet koordinering. Styregruppen består af: Ældrechef Allan Christiansen IT chef Michael Hansen Digitaliseringskonsulent Peter Bach Nielsen Projektmedarbejder Jonas Pedersen Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen Motivation og sammenhæng Kommunalbestyrelsen har vedtaget en strategi for omstilling, effektivitet og innovation. Formålet med strategien er, at: Finde besparelser ved hjælp af digitalisering og velfærdsteknologi Søge at løse denne opgave, så kommunens serviceydelser til borgerne bliver berørt i så lille et omfang som muligt Skabe varige forandringer, så arbejdet med omstilling, effektivitet og innovation i højere grad bliver en del af organisationens hverdag. Der er desuden en overordnet national strategi med sigte på digitalisering og velfærdsteknologi. I år har f.eks. Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Danske Regioner og en række ministerier bl.a. udarbejdet en national handlingsplan, der skal sætte fart på udbredelsen af telemedicin. Ét initiativ er videokonference i psykiatrien mellem sygehuse og kommunale bosteder for sindslidende. Et andet initiativ er udrulningen af telemedicinsk vurdering af komplicerede fod- og bensår. Med mobiltelefoner med kamera, fælles online patientjournaler og tæt koordinering med specialister på sygehuset kan kommunale sygeplejersker behandle borgere for komplicerede sår i borgerens eget hjem. Når løsningen er fuldt indført i hele landet i 2017, forventes sundhedsvæsenet at spare 300 mio. kr. årligt. Side 3

4 Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer, der indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende. Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet. Der er dog ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at blive og blive udviklet. Den vil være med til at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft og bidrage til at sikre en moderne offentlig sektor til gavn for borgerne. Sekretariatet Digitalisering og velfærdsteknologi var oprindeligt to separate projekter i OEI strategien, med forankring i henholdsvis IT-staben og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Med udgangspunkt i sammenfald af projekter for de to områder, igangsatte projektejerne i starten af 2012 en proces, der skulle optimere indsatsen på områderne. Konklusionen var, at et tæt samarbejde på tværs, ville styrke begge områder. Den nye styregruppe skulle arbejde med fælles projekter, hvilket ville give en bedre koordinering og styrkelse af den projektfaglige tilgang. For at have et fælles udgangspunkt, blev Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi dannet. Bemandingen består af de to eksisterende projektledere og en projektmedarbejder i en to-årig stilling. Det er hensigten, at projektmedarbejderen efter de to år, skal finansieres af en del af effektiviseringsgevinsten. Et af sekretariatets hovedfunktioner er at understøtte forandringsprocesserne indenfor området bl.a. ved en meget aktiv inddragelse af borgere, personale og ledelse. Sekretariatet er i besiddelse af følgende kompetencer: Udarbejdelse af business case Stærk i formidling og kommunikation Stærk i evnen til involvering, skabe ejerskab og innovative processer Skaber netværk og relationer Udfører benchmarking Drifter flere projekter samtidig. MED-systemets inddragelse Jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes MED-aftale (bilag 5) kan arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi betragtes som omstillingsprocesser. Derfor har Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi ansvar for at overholde aftalens retningslinier og bestemmelser og dermed sikre medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse. Side 4

5 Den aktive borger De teknologiske løsninger åbner for en helt ny rolle for borgerne f.eks. i form af digitale ansøgninger på nettet eller patienter, der selv måler deres lungekapacitet. Det kan være enkle tekniske løsninger, der hjælper borgeren til selv at få kompressionsstrømper af og på, der er med til at øge borgerens mulighed for at leve et selvstændigt liv uden hjælp fra det offentlige. Borgeren trænes til at tage vare på sig selv i egne omgivelser. Udgangspunktet er borgeren og dennes vilkår og forudsætninger. Blikket rettes mod hvad der kan gøres for at understøtte borgerens aktivitet. Med udgangspunkt i dette er Faaborg-Midtfyn Kommune gået nye veje og har inddraget Ældresagen, Ældreråd og Handicapråd, direkte i arbejdet med teknologien. Borgerrepræsentanterne er en del af arbejdet på lige fod med medarbejdere og ledere, hvor dialogen er fundamentet for, at vi skaber resultater i fællesskab. Den aktive borgerinddragelse i bl.a. teknologigruppen, har båret frugt på mange måder. Det har bl.a. været med til at nuancere og kvalificere beslutningerne og åbnet nye døre. Borgerrepræsentanternes netværk har på eget initiativ arrangeret dialogmøder om velfærdsteknologi for alle interesserede borgere. Desuden deltager borgerrepræsentanter i forskellige projektgrupper på området. Videndeling Processen med arbejdet omkring velfærdsteknologien er mindst lige så vigtigt som afprøvning af den enkelte teknologi. Ud over en grundig etisk drøftelse, kræver det inddragelse og undervisning hos dem, der skal arbejde med teknologien, hvis man skal gøre sig håb om succes. Det er essentielt, at indførelse af velfærdsteknologiske produkter ikke kan stå alene. Det skal følges op af en velovervejet implementeringsstrategi, der skaber vedvarende kulturændringer. Teknologigruppen på ældreområdet har været sammensat af repræsentanter fra Pleje og Omsorg, TAR, Sundhed og Handicap, Ældreråd, Handicapråd og Ældresagen. Arbejdet med teknologi breder sig mere og mere ud i organisationen og det har derfor været hensigtsmæssigt at etablere lokale grupper, for at styrke og udvikle ejerskabet til processen på de enkelte fagområder. Der er derfor etableret en gruppe i Sundhed og Handicap og TAR, ligesom skoleområdet og børneområdet også arbejder lokalt med teknologi. Side 5

6 Sekretariatet for Digitalisering og velfærdsteknologi er enten repræsenteret i de lokale grupper, eller understøtter processer, hvor der arbejdes med teknologi. Ny hjemmeside Sekretariatet for Digitalisering og Velfærdsteknologi har sin egen hjemmeside, hvor arbejdet med teknologi beskrives, og hvor man også kan se hjemmesiden for ældreområdet og Sundhed og Handicap. Formålet med hjemmesiden er at informere om arbejdet, men også at indbyde borgere, virksomheder og andre kommuner til at komme med ideer og kommentarer. Det er målet, at hjemmesiden på sigt skal indeholde små film om vores afprøvning af teknologier og erfaringer fra projekter. Health 2.0 konference i San Francisco Siden 2007 har Health 2.0 konferencen været den førende indenfor fremvisning, afprøvning og diskussion af de nyeste metoder, tendenser og apparater ift. velfærdsteknologiske løsninger, Faaborg-Midtfyn Kommune deltog i den 7. Health 2.0 konference i San Francisco den oktober Deltagere i konferencen var: Michael Hansen, IT-chef Peter Bach Nielsen, digitaliseringskonsulent i IT Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent i Pleje & Omsorg Allan Christiansen, ældrechef, Pleje & Omsorg Sten Dokkedahl, chef, Sundhed & Handicap Ulrik Skyum Christensen, leder af det mobile sundhedscenter, Sundhed & Handicap Side 6

7 Den følgende tekst præsenterer deltagernes udbytte og refleksioner i forbindelse med deltagelse i konferencen: Det har været af meget stor betydning, at flere har været af sted og har fået en fælles forståelse af hvor, hvornår og hvordan velfærdsteknologi og sundheds-it kan skabe værdi for den aktive borger og for medarbejderne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Studieturen har skabt grobund for et tæt og givtigt samarbejde mellem IT, Pleje og Omsorg samt Sundhed og Handicap om at bringe velfærdsteknologi og sundheds- IT i anvendelse, hvor det giver mening og værdi. Inddragelse af borgerne Borgerne ejer de data, der eksisterer om dem i de kommunale systemer, hvilket betyder, at der skal være langt større åbenhed om data end tilfældet er i dag. Samtidig lægger dette også op til et større ansvar og ejerskab hos den enkelte borger for sikring af tilgængelige data. Det fordrer, at vores medarbejdere løbende inddrages i og gøres opmærksom på at data skal gøres tilgængelige for borgerne. Samarbejde De mange fælles indsatsområder kalder på et styrket samarbejde på tværs i de respektive sekretariater og stabe. Der er en masse viden, som vil kunne bringes i spil, når vi arbejder på tværs og der er i de respektive sekretariater og stabe en stor lyst til at bringe denne viden i anvendelse. Samtidig er der ingen hindringer for, at det enkelte fagsekretariat eller stab kan arbejde selvstændigt med deres respektive udfordringer. Der er ligeledes et stigende behov for at samarbejde med Regionen for at reducere risikoen for, at regionale projekter står alene og har karakter af at være soloprojekter. Hér har vi et fælles ansvar for at løfte projekterne sammen og få dem kvalitetssikret, så de giver mening for borgere og brugere. Videndeling alle parter imellem er meget vigtig og den fælles fortælling er meget vigtig. Der er allerede taget initiativer til, at videndeling og udvikling sættes jævnligt på dagsordnen til møder blandt de deltagende sekretariater og stabe. Første gang januar Herudover blev der talt om, at iværksætte månedlige møder blandt de tværfaglige teams der arbejder med velfærdsteknologi-/digitalisering. Endelig blev det præciseret, at de ting der arbejdes med i OEI-strategien skal indtænkes i de projekter der fremadrettet arbejdes med, således at projekterne giver de nødvendige besparelser/rationaler. Side 7

8 Teknologi Der er enighed om, at telekommunikation / telemedicin er en særdeles vigtig metode for det kommende arbejde med inddragelse af den aktive borger både på kort og længere sigt. Der blev på konferencen præsenteret forskellige bud på fremtiden, både på tekniske løsninger og på mere organisationsmæssige vinkler. Fremadrettet må de tekniske løsninger ikke være så komplekse, at de gode ideer og eller løsninger stoppes af den årsag. Der blev fremvist mange nye app`s til mobiler, men det er gruppens oplevelse, at mange er udviklet for teknikkens egen skyld og desuden primært henvender sig til ressourcestærke borgere med interesse i egen sundhed og livsstil. Der var dog mange gode eksempler på teknik, der vil trænge sig på og kan implementeres i vores løsninger på sigt. Det er gruppens opfattelse, at vi alle har et ansvar for at der ikke anskaffes systemer eller udvikles app`s som ikke er afstemt i det fælles forum. Besøg fra udlandet Faaborg Midtfyn Kommunes arbejde med teknologi, har været genstand for besøg fra Japan og USA. Besøgene har været arrangeret af Invest Denmark. Business case Sekretariatet for Digitalisering og Velfærdsteknologi udarbejder i stor udstrækning en business case for projektområderne. Casen indeholder følgende elementer: Produktbeskrivelse Formål og effekt Implementeringsplan Interessenter Gevinster (baseres på data, faktiske målinger og viden) Investering Økonomiske konsekvenser Fagområdets vurdering af driftsrationale Leverandørens vurdering af driftsrationale Risikovurdering Evaluering. Side 8

9 ArjoHuntleigh og Diligent ArjoHuntleigh har udviklet en proces med tilhørende værktøjer, der sikrer, at investeringer indenfor hjælpemiddelområdet prioriteres, samt at de forventede forbedringer opnås. Dette gælder både forbedringer i arbejdsmiljøet og plejekvaliteten, men ikke mindst effektivitetsforbedringer i forhold til de arbejdsprocesser der udføres dagligt. Processen indeholder således konkrete anbefalinger, en analyse af den økonomiske gevinst ved implementeringen af anbefalingerne og som det vigtigste: en plan for hvordan de opsatte mål sikres nået. Processen er således først afsluttet når målene er opnået. Institutionsvurderingen løber over 24 timer, og formålet er: Vurdering af arbejdsmiljøet, herunder fysiske rammer og antal forflytninger der er sundhedsskadelige i forhold til arbejdstilsynets anvisninger om manuel håndtering. Måling af plejetyngden og borgerens mobilitetsniveau analyseres for herigennem at belyse udnyttelsen af borgeres ressourcer og inddragelse af disse. Antallet af forflytninger udført med hjælpemidler, og hvorvidt der anvendes korrekt hjælpemiddel, indgår i analysen, samt i hvilket omfang borgerens ressourcer inddrages. Via spørgeskema afdækkes vidensniveau og muskel- skeletbesvær blandt personalet. Effektiviteten, i form af arbejdsgangsanalyse og antallet af personale der indgår i forflytninger, danner sammen med de øvrige parametre grundlag for vores rapport. Side 9

10 Rapporten giver en status på områderne og indeholder en anbefaling til forbedringer: Arbejdsmiljøforbedringer ved reduktion af antal forflytninger, og bedre udnyttelse af borgerens ressourcer. Reduktion af muskel og skeletbesvær og relateret sygefravær ved brug af tidssvarende og effektive hjælpemidler. Effektivisering af plejeprocesser ved brug af tidssvarende og effektive hjælpemidler. Implementeringsstrategi og kompetencer hos personalet indgår i anbefalingerne. Løbende evaluering og måling af effekt. Processen afvikles i løbet af marts 2013 på to plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal være med til at give et overblik over behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler og deres potentialer. Processen kan anvendes på alle institutioner, der yder fysisk pleje til borgerne. Online Omsorg i samarbejde med KMD Online Omsorg består af en online portal samt touch skærm med kamera i borgerens hjem, som giver mulighed for videokommunikation mellem borgeren og personalet i kommunen. Kommunikationen kan fungere en til en, en til mange og mange til mange. Tænd-sluk funktionen styres af borgeren. Kommunikationen sker via internettet og al information krypteres. Kommunikationsfladen er bygget op intuitivt og er umiddelbart anvendeligt for borgeren. I kommunen findes et tilsvarende modul til håndtering af den løbende kontakt. Side 10

11 Projektet var forventet afsluttet i foråret På grund af dårlig mobildækning flere steder i kommunen, blev projektet udsat. Vi håber at kunne genoptage projektet i 2013, da softwaren nu er væsentligt forbedret. Projekt med benløfter i samarbejde med Teknologisk Institut I Faaborg-Midtfyn Kommune er der specielt 3 plejeopgaver, hvor plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejehjemmene har store udfordringer. Plejeopgaverne er; hjælpe de ældre med nedsat kræfter i benene i seng (løft, vrid i ryggen), påføring af støttestrømper (foroverbøjet arbejdsstilling, løft, vrid i ryggen) og sårbehandling især på fødder og ben (foroverbøjet arbejdsstilling). I disse tre arbejdssituationer belastes plejepersonalet med tunge løft flere gange dagligt og dårlige arbejdsstillinger for ryg og lænd samt vrid i kroppen. Formålet med projektet er gennem inddragelse af medarbejdere og brugere at afdække, hvordan vi som kommune kan ændre det fysiske arbejdsmiljø i disse situationer enten ved hjælp af nye hjælpemidler (benløfterne) for borger og plejepersonalet eller ved at nytænke måderne at udfører arbejdsopgaverne på. Succeskriterierne for projektet er at få reduceret løft og at plejepersonalet får bedre selvvurderede arbejdsstillinger, samt bedre selvvurderet helbred. Projekt støttes af Forebyggelsesfonden med 1,2 mill. kr. Projektperioden løber fra 1. januar 2012 til 1. april Giraffen Giraffen har et kamera og en skærm (så man kan se og blive set), højttaler og mikrofon (så der er mulighed for tovejskommunikation). Alle dele er monteret på en base med hjul og motor, som kan fjernstyres via en trådløs opkobling til internettet. Side 11

12 For at sikre privatlivet, bestemmer borgeren selv, via en fjernbetjening, om et opkald via Giraffen skal besvares. Når Giraffen ikke bruges, placeres den i en opladestation med skærmen vendt mod væggen. Giraffen blev indkøbt maj 2011 og skulle som udgangspunkt afprøves på rehabiliteringscentret Bakkegården. Desværre har der været en del tekniske problemer, så afprøvningen har været meget begrænset. Det var bl.a. planen at Giraffen skulle være afprøvet som kommunikations redskab mellem den praktiserende læge og borgeren på Bakkegården. Vi har forsøgt at løse de tekniske problemer i samarbejde med IT afdelingen og producenter, men opdateringerne til softwaren er endnu ikke klar og projektet er derfor sat på stand by. Innovation Camp Fyn KMD har haft succes med at gennemføre en såkaldt App Camp i samarbejde med Gentofte og Aalborg Kommuner og ønsker at gennemføre lignende arrangementer i flere kommuner i Danmark. I den forbindelse har der været en dialog mellem Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune og KMD om at stable et sådant arrangement på benene. For at tiltrække de rette deltagere vil arrangementet her gå under betegnelsen Innovations Camp Fyn. Innovation Camp Fyn kort fortalt Inovation Camp Fyn er et ca. 36 timer langt kreativt udviklingsforløb, hvor universitetsstuderende udvikler mobilitetsbaserede løsningskoncepter på en problemstilling og en række temaer, der tager udgangspunkt i Svendborg og Faaborg- Midtfyns Kommuners udfordringer. Campen afholdes den 28. februar -1. marts 2013 på Ryslinge Innovations højskole. Der er flg. primære målsætninger med campen: Udvikle nye ideer og løsningskoncepter Skabe øget synlighed om de deltagende virksomheder og sydfynske miljø bl.a. i forhold til rekruttering af fremtidig arbejdskraft Fremme samarbejdet mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionerne Positionere Svendborg og Faaborg-Midtfyn som attraktive uddannelsesbyer For SDU: a. at kunne lade de studerende bringe deres kundskaber i praktisk anvendelse b. knytte de studerende tættere til erhvervslivet c. at give de studerende mulighed for ekstra kvalifikation på deres CV d. at give de studerende en spændende, konkurrencebetonet og særlig oplevelse Der er fokus på løsningskoncepter ikke på konkrete, teknologiske løsninger. Afledt af dette er det også primært studerende fra kommunikationsområdet, økonomi-området o.l., som vil blive rekrutteret, suppleret med enkelte med mere teknologisk baggrund (datalogi, telekom, elektronik etc.) Side 12

13 Tema for innovationscampen 1. Aktiv borgerinddragelse a. Ældreområdet b. Pleje og omsorg 2. Demokrati a. Politisk involvering b. Generel demokratisk involvering Format/program Innovations Camp Fyn afvikles efter et konkret koncept kaldet Solution Camp. Konceptet bygger på den såkaldte kreative platform, som er udviklet over mange år. Vinderkoncept udvælgelseskriterier Forslag til udvælgelseskriterier for bedste koncept som frembringes på innovations campen. Innovationskraft I hvilken grad er forslaget nytænkende? Realiserbarhed Hvor realistisk er det at realisere forslaget og hvor hurtigt kan det gøres? Relevans Hvor relevant er forslaget for vores borgere? Demens og teknologi Ifølge Sundhedsstyrelsens MTV-rapport vedr. demens vil antallet af personer med behov for udredning af demens stige fra de nuværende til i år 2040: Demens er en folkesygdom. Firmaet E-mergency arbejder med teknologier, der kan hjælpe mennesker med demens. Side 13

14 I lande med høj levealder og et stigende antal personer med demens, erkender man, at så længe gåden om demens endnu ikke er løst, skal der arbejdes målrettet med dimensionering og tilrettelæggelse, for at ældreomsorgen og den offentlige servicetilrettelæggelse kan fungere tilfredsstillende. Demens er imidlertid ikke kun en planlægningsmæssig udfordring, også personerne med demens, deres ægtefæller, øvrige familiemedlemmer og venner berøres uundgåeligt af sygdommen. Og vi ved også alle, at flere tusinde omsorgspersoner er engagerede i at give støtte og hjælp i dagligdagen, i de private hjem og på institutioner. Tekniske og teknologiske hjælpemidler til støtte for kognitive funktioner er ikke almindeligt kendt blandt personer med demens, deres pårørende og omsorgspersoner. Der er brug for mere information og øget kompetence for at understøtte frihed, selvstændighed og uafhængighed af andres hjælp og for at reducere belastninger, usikkerhed og utryghed for såvel den demensramte som de pårørende og omsorgspersonerne. I maj/juni 2013 afholdes et temamøde om demens med Socialudvalget. Til mødet skal der udarbejdes et oplæg, med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan skal vi arbejde med teknologier til personer med demens? Hvorfor og hvornår skal vi anvende teknologierne til personer med demens? Kan teknologiske hjælpemidler gøre demensramte mere selvhjulpne og dermed gøre det muligt for dem, at blive længere i eget hjem? Hvilke teknologier virker og hvilke erfaringer har de givet os? I hvor høj grad kan teknologiske hjælpemidler være med til at øge effektiviteten og kvaliteten i plejen af personer med demens? For at opnå konkrete erfaringer med teknologi og demens, skal nedsættes der en projektgruppe, som skal iværksætte afprøvning af teknologi hos en borger i eget hjem og på et plejehjem. Erfaringerne fra afprøvningen skal indgå i oplægget til Socialudvalget. Baby simulator Babysimulatoren er på størrelse med et nyfødt barn. Den vejer knap 2700 gram og skal som en rigtig baby have støtte til at holde hovedet. Via en lille computer i babysimulatorens mave er den datastyret. Babyen kræver omsorg dag og nat. Omsorgsbehovene er baseret på virkelige spædbørns fysiske behov sult, bleskift, søvn, at bøvse og at blive vugget og trøstet. Babyen græder, når den har et behov, der skal dækkes. Side 14

15 Babyen kan programmeres med forskellige døgnrytmer, der er baseret på 15 døgnrytmer fra rigtige babyer. De er opdelt i tre forskellige sværhedsgrader: Let, middel og svær. Den fase, hvor den unge skal passe babysimulatoren, vil typisk vare 5-9 døgn og indeholder alle sværhedsgrader. I babysimulatorens sutteflaske og ble er der en chip, som fortæller computeren, om babyens behov for mad og bleskift bliver dækket. Den registrerer også, om babyens behov for hovedstøtte, at blive trøstevugget og at bøvse bliver opfyldt. Den unge får et ID-armbånd, som viser, at den unge er babyens forældre. Det er kun personen med ID-brikken, der kan trøste babyen og opfylde dens behov. Via computeren kan sundhedsplejersken se, hvilke behov babyen har haft - og i hvor stort et omfang hvert enkelt behov er blevet opfyldt. Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at afprøve babysimultatoren. I løbet af foråret 2013 forventer vi at have afklaret, om det kan lade sig gøre. Genoptræn.dk Genoptræn.dk er en virtuel genoptræningsportal som tjener forholdet mellem fysioterapeut og borger. Programmet støtter og supplerer genoptræningen gennem tildeling af videoer med korrekt udførte træningsøvelser. Terapeuten administrerer videoerne til en patients træningsforløb, og patienten modtager således en unik og målrettet træning. Via patienternes feedback i programmet får terapeuterne adgang til status over deres patienters proces, og kan derpå tilpasse forløbet til hver enkelt patient. Den virtuelle genoptræningsportal er udviklet i samarbejde mellem INVIA og Mobile Fitness A/S. Det forventes at der opnås en højere kvalitet i genoptræningen, da borgeren gennem genoptræn.dk modtager visuel og auditiv instruktion af den enkelte øvelse, hvorigennem risikoen for fejl i udførelsen af den enkelte øvelse mindskes. Side 15

16 Derudover er der gennem genoptræn.dk, bedre mulighed for at borgeren løbende kan kommunikere med terapeuten ang. deres træning mellem træningsinterventionerne på centret. Både den øgede motivation samt den højnede kvalitet kan give en formodning om, at nogle borgere vil kunne gennemføre træningsforløbet på kortere tid end ellers, men dette vil ikke kunne afklares uden en længere afprøvningsperiode, med relevante evalueringsmetoder. Træningsafdelingen vil i løbet af foråret 2013 undersøge mulighederne for anvendelsen af Genoptræning.dk. Robotrainer Formålet med dette projekt, er at teste en nyudviklet udgave af Robotrainer-light (RTL) robotassisteret træning og genoptræning hos Faaborg Midtfyn Kommune RTL er udviklet i samarbejde med SDU Det Tekniske Fakultet, her under Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, RoboLab og Dansk Standart, hvilket betyder at der under udviklingen af denne udgave er taget højde for gældende regler omhandlende CE godkendelse og krav til medicinsk udstyr. Testene har til formål at afklare om RTL kan: Anvendes som low- cost træningsrobot i forbindelse med kommunalt formidlet træning og genoptræning.. Der vil i projektet være fokuseret på at prøve RTL af til træning af arme og ben og på sigt som et hjemmetræningsredskab i relation til RoboTrainer light er en low-cost træningsrobot baseret på snoretræk, med kun een frihedsgrad. Udvekslingen af kraft og bevægelse sker gennem en snor, der dels gør den meget fleksibel, dels giver et højt niveau af sikkerhed. Gennem snoren, er robotten med passende programmering - i stand til at simulere vægtløshed og Side 16

17 forskellige grader af modstand til brugere med lammelser. Den er samtidigt kraftig nok til at give kvalificeret modstand til stærke og raske brugere, og kan således også bruges af raske til forebyggende træning. Styringen er baseret på SDU's modulære FPGA/TosNet teknologi, der tillader nem, synkron sammenkobling af flere enheder, så to eller flere robotter på sigt kan sammenkobles, og samarbejde om mere komplicerede bevægelser, i en parallel kinematisk struktur. På sigt er forventningerne at RoboTrainer Light kan anvendes til effektiv, individuelt tilpasset træning samt genoptræning i eget hjem. Projektet er et vigtigt skridt i vores vision om at skabe en træningsrobot, med et attraktivt og realistisk kompromis mellem funktionalitet og pris. Et kompromis der gør det realistisk at låne, leje eller købe den til hjemmebrug, og en funktionalitet der tillader effektiv opfølgende træning efter f.eks. blodpropper og ulykker. RTL giver også en unik mulighed for at monitorere træningen løbende, med henblik på dokumentation, evaluering og feedback under træning. Der kan udføres objektive og gentagelige målinger af fysiske nøgleparametre som muskelstyrke, udholdenhed og mobilitet. Dette kan give objektive kriterier for at designe, samt evaluere den løbende effekt af træningen, samt være med til at motivere udøveren. Robotstøvsugere på Svanninge skole Formålet med projektet er at afdække anvendelsesmulighederne for robotstøvsugere på skoleområdet. Aulaen på Svanninge skole. Side 17

18 Projektets målsætning(-er) 1. Skabe ejerskab 2. Erfaringer 3. Økonomi aflastning. Ad 1) At der skabes ejerskab omkring projektet hos alle involverede på Svanninge skole er en afgørende forudsætning for at nå de øvrige målsætninger. Det gælder alle led i skolens organisation. Ad 2) Erfaringer fra projektet skal opsamles. Både det der kan lade sig gøre, og det der ikke kan lade sig gøre samt begrundelser for, hvorfor det var tilfældet. Erfaringerne danner grundlag for det efterfølgende arbejde med implementering af robotstøvsugerne bredt på skoleområdet. Ad 3) Afdækning af, hvor der er økonomiske gevinster ved at introducere robotstøvsugere. Succeskriterier Ejerskabet er en vigtig forudsætning for succes med projektet. Afprøvningen gennemføres ved hjælp af involverende processer og deltagernes engagement vil være en væsentlig indikator. Ved afslutningen af projektperioden skal robotstøvsugerne været afprøvet i så tilstrækkeligt omfang, at der kan udarbejdes en kvalificeret erfaringsopsamling, evaluering og business case. På baggrund af evaluering og erfaringsopsamling udarbejdes konkrete anbefalinger til en bredere implementering på kommunens skoler og institutioner (en implementeringsplan). Projektet afsluttes ved udgangen af juni Skylle/vasketoilet Personlig pleje, herunder hjælp til toiletbesøg og "nedre toilette", er en arbejdskrævende ydelse i plejesektoren. Ældreog handicapvenlige toiletter vil kunne gøre flere borgere selvhjulpne og i visse tilfælde helt overflødiggøre hjælp til toiletbesøget. Dermed kan personalet spare tid til hjælp i forbindelse med toiletbesøget samt afledt tid til fx transport. Andre fordele kan være forbedret arbejdsmiljø for personalet samt bedre livskvalitet for borgere, der kan undvære hjælp til toiletbesøg. Vi har afprøvet 5 skylle toiletter. Side 18

19 Erfaringerne bekræfter ovenstående. Som alle andre hjælpemidler, skal det dog passe til borgerens behov og er derfor individuelt. Rigtig brugt vil skylletoilettet være med til at bevare borgerens værdighed og livskvalitet. Det vil kunne udskyde tidspunktet for hvornår borgeren har brug for hjælp og være med til at forebygge infektioner i urinvejene. Socialstyrelsens erfaringer Både medarbejdere og borgere er glade for vasketoiletter. Det er konklusionen på et forsøg, hvor 4 kommuner i samarbejde med Socialstyrelsen og Fonden for Velfærdsteknologi i har afprøvet ældre- & handicapvenlige toiletter hos borgere i eget hjem, med behov for hjælp ved toiletbesøg. Vasketoiletterne giver borgeren en større livskvalitet ved at blive selvhjulpen. De fleste borgere udtrykker fx, at det er rart ikke længere at være afhængig af andres hjælp ved toiletbesøg. Samtidig betyder teknologien, at hjemmehjælperens tid prioriteres bedre, når hjemmehjælperen ikke skal yde hjælp til toiletbesøg. Desuden peger resultaterne på at projektet lever op til målsætningen om, at medarbejdernes arbejdsmiljø enten forbedres eller er uændret som følge af teknologien. 8 ud af 10 medarbejdere oplever, at situationen forbedres eller er uændret i forhold til, hvor fysisk belastende det er at hjælpe borgerne ved toiletbesøg. Hvis borgeren bliver helt selvhjulpen ved toiletbesøg, kan der desuden opnås en tidsbesparelse af medarbejderens tid til transport til og fra borgers hjem, samt besøgstiden. Det kan eks. dreje sig om sammenlagt 25 min., 1-4 gange i døgnet. Anbefalinger til andre kommuner På baggrund af projektets erfaringer kan der peges på en række anbefalinger til andre kommuner, der ønsker at arbejde videre med ældre- og handicapvenlige toiletter. Blandt de vigtigste anbefalinger og overvejelser kan nævnes: Det er en fordel at betragte vasketoilettet som et hjælpemiddel, der kan støtte nogle borgere med behov for hjælp ved toiletbesøg, men ikke alle. (f.eks. skal borgeren selv kunne trække bukserne ned og op.) For borgere i målgruppen indeholder vasketoilettet et stort potentiale, både i forhold til borgerens selvhjulpenhed og værdighed, i forhold til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø og i forhold til kommunens økonomi. Det afgørende for en succesfuld brug af vasketoiletterne er, at der er foretaget en grundig individuel visitation. Det er helt afgørende, at den kommunale visitation både har et indgående kendskab til borgerens funktionsniveau og et dybdegående kendskab til de typer af vasketoiletter, som kommunen kan tilbyde borgeren. Vasketoilettet indeholder kun et tidsmæssigt potentiale, hvis der skabes det helt rigtige match mellem borgeren og vasketoilettet. Vasketoiletterne kan ikke installeres hos alle borgere i eget hjem, hvor teknologien måtte være relevant. Vasketoilettet og særligt toiletsædeløfteren stiller krav til de Side 19

20 fysiske forhold på borgerens badeværelse. Det drejer sig blandt andet om afstanden fra toilet til væg og afstanden fra toilet til bruser, idet der er regler om afstanden mellem elektriske apparater og vand. Evalueringen viser, at der er et væsentligt potentiale for de borgere, hvor der er et godt match mellem borgerens behov og vasketoilettets muligheder for at understøtte borgeren, således at borgeren kan blive selvhjulpen. Ipads i hjælpemiddelformidlingen Der kan opnås en tidsbesparelse for sagsbehandlende terapeuter og teknikere i det daglige arbejde når der skal rekvireres hjælpemidler, noteres i journal og formidles til borgere. Projektet igangsættes foråret 2013 og forventes afsluttet efteråret Tidsbesparelsen vil kunne nedbringe nuværende ventetid på sagsbehandling og reparationer. Borgeren vil være til stede ved dokumentationen og kan acceptere aftaler der indgås og nedskrives på besøg i hjemmet. Her og nu på besøget. I-Pads vil kunne benyttes til fotografering af hjælpemidler, bolig og borger for bedre og mere præcist at billeddokumentere data. Eks. Hvordan er adgangsforhold i en bolig? Afløb på badeværelse / v. toilet / strømstik? Siddestilling i kørestol? Uregistrerede hjælpemidler kan fotograferes Facetime kan benyttes for hurtig billedkommunikation, og misforståelse undgås. Nu noteres på papir og der printes papirer ud dagligt. Ved brug af Ipads i løbet af dagen kan der dokumenteres direkte i Care Journal på borger. Enkle sager kan afsluttes hurtigere. Forudsat teknikken fungerer vil det have positiv effekt for arbejdsmiljøet. Botilbuddene bruger ofte en del ressourcer på at beskrive skader og lign. til teknikerne hvis der også her var mulighed for en direkte videokommunikation/billeddokumentation, ville det kunne reducere noget tidsforbrug og give en hurtigere og bedre service. Det skønnes at anvendelsen af Ipads vil kunne frigive ca min pr. terapeut pr. uge Side 20

21 Ventetid på sagsbehandling nedbringes tilsvarende ovenstående til fordel for borgeren: Der skrives journalnotat Care direkte ude v. borgeren Hjælpemidler kan rekvireres med det samme Borger får besked om levering med det samme. Borgeren kan følge journalnotatskrivning på besøget. Og få bekræftet aftaler. Nye aftaler kan laves med det samme. Adgang til Hjælpemiddelinstituttets database: Terapeuterne vil kunne vise billede af evt. hjælpemidler til borger. Mere effektiv arbejdsgang i forhold til den administrative del af reparationer (reduceret tidsforbrug) da dokumentation vedr. den enkelte reparation foregår v. borgeren eller i bilen og afsluttes med det samme. Dokumentationen vil være ajourført til gavn for vagt terapeuterne på depot og andre samarbejdspartnere. Teknikeren har mulighed for at trække reparationssager direkte på Care, når han er ude at køre i løbet af dagen. Og kan tage ny indkomne sager fra det område hvor han er i forvejen og derved spare kørsel. Hjælpemidler der ikke er registreret, men er ude hos borgeren har teknikeren mulighed for at tage billede af til støtte for hukommelsen og i stedet for at beskrive med ord. Facetime samtale teknikerne indbyrdes el. med depotet gør at man på afstand kan dele / udnytte hinandens kompetencer effektivt ved tvivl ude i marken Ved specialtilretninger vil det være en fordel at dokumentere m. fotos. Patient at home Projektets helt overordnede formål er at reducere faldforekomsten hos ældre gennem implementering af diverse teknologier, som skal motivere den ældre til at være mere aktiv og på den måde forebygge fald. Der er i alt 10 internationale partnere, fra bl.a. Finland, Slovenien og en række mindre firmaer som skal udvikle og tilpasse teknologier. Projektet skal have ca. 200 deltagere (fordelt på 3 kommuner; Langeland, Gentofte og Faaborg-Midtfyn), som vil blive rekrutteret blandt folk der bor i egen bolig og muligvis stadig er på arbejdsmarkedet og har haft kontakt til kommunen i forbindelse med rehabilitering, eller har sygeorlov, eller nedsat funktion i hjemmet. Projektet ledes af Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. Forventet opstart bliver efteråret Side 21

22 Elektrisk kompressionsstrømpe aftager Formålet er, hos borgere der bruger kompressionsstrømper, at fremme En så høj grad af selvhjulpenhed/aktiv deltagelse som muligt At der skabes klare rammer for en optimeret arbejdsgang, så organisationens ressourcer i relation til kompressionsstrømper udnyttes bedst muligt Et bedre arbejdsmiljø for personalet. Projektets målsætning(-er) 1. Afdække potentialer i forskellige hjælpemidler/teknologier 2. Afdække hvordan ressourcerne udnyttes bedt muligt. Afklaring af og implementering af den gode arbejdsgang. 3. Afdække hvordan arbejdsmiljøet omkring kompressionsstrømper gøres bedre 4. Udarbejde en effektmåling i forhold til de iværksatte tiltag (hjælpemidler/teknologi, arbejdsgangsanalyser mv.). Ad 1) At der skabes afklaring om, hvilke af de testede kompressions hjælpemidler der har en effekt i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Det er samtidig væsentligt at se på kombinationen af de forskellige hjælpemidler. Ad 2) Afklaring på, hvordan en koordineret indsats mellem sygeplejerske, aktiv pleje terapeuter og personale med daglig kontakt til borgerne samt brugen af hjælpemidler/teknologi kan medvirke til en bedre udnyttelse af ressourcer i forhold til kompressionsbehandling (kompressionsstrømper). Her er det relevant både med fokus på teknologiernes muligheder og på arbejdsgangene i organisationen. Ad 3) Afdækning af, om hjælpemidlerne kan gøre borgerne mere selvhjulpne, og derigennem en reducering af personalets udsættelse for dårlige arbejdsstillinger og nedslidende arbejdsrutiner. Ad 4) Effektmålingen af teknologierne måles gennem registreringer i Care. Herudover arbejdsgangsanalyser og beskrivelse af den gode arbejdsgang. Side 22

23 Projektperiode: Medio januar 2013 til ultimo september Projektet involverer samarbejdet og kommunikationen, i kompressionsstrømpe sammenhæng, mellem sygeplejersker, aktiv pleje terapeuter og dagligt personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Projektet afvikles i plejehjems- og hjemmeplejeområderne Vest. Inklusionskriterier (borgere der inddrages i projektet): Alle nye borgere (ifht. Bevilling til kompressionsstrømper), som ville blive henvist til hjælp Hjælp til kompressionsstrømper + rengøring + bad Kun hjælp til kompressionsstrømper (1 eller flere besøg, der består kun af hjælp til strømpe). Det er på de borgere, vi forventer de største effekter i sparet tid, og som i et vist omfang vurderes at være så velfungerende, at de med de rette hjælpemidler kan blive selvhjulpne. Alle nye borgere inddrages for at afprøve om et metodisk syn på kompressionsstrømpebehandling og hjælpemidler kan give en mærkbar effekt i forhold til sparet visitation til hjælp VENDLET VENDLET er et elektrisk vendelagen til montering på en plejeseng. Den består af et glidelagen, et træklagen, en håndbetjening og to motorruller, der monteres på hver sin side af sengen. Ved tryk på håndbetjeningen strammes lagnet omkring rullen, hvorved patienten flyttes eller vendes. VENDLET bruges til at forflytte den sengeliggende til sideleje, bugleje eller rygleje i forbindelse med lejring, hygiejne, undersøgelser, pålægning af sejl osv: Forflytte den sengeliggende fra side til side af sengen Trække den sengeliggende højere op i sengen Mobilisere den sengeliggende ind og ud af sengen Forflytte den sengeliggende fra sengen til et andet leje Side 23

24 Personalet skånes for fysisk belastning og tunge løft i forbindelse med håndteringen af den sengeliggende, samtidige med at metoden er meget skånsom: Den sengeliggende oplever en ensartet og rolig vending, som er behagelig, idet lagnet understøtter kroppen i hele længden Plejeren har mulighed for at støtte den sengeliggende og sikre en korrekt og behagelig lejring. Det forventes at projekt vil dokumentere en økonomisk gevinst fordi: Personalet i vidt omfang kan arbejde alene med borgeren, hvilket forenkler tilrettelæggelsen af den daglige pleje. Brugen af VENDLET medfører færre og mere enkle arbejdsgange, hvilket frigiver ressourcer til andre opgaver Anvendelsen af VENDLET reducerer antallet af arbejdsskader hvorved sygefravær mindskes. Målgruppen er: Sengeliggende med få fysiske og/eller kognitive ressourcer samt palliative patienter Borgere/patienter, der modtager pleje, påklædning, hygiejne mv. i sengen Borgere/patienter, der er tryksårstruede, idet den ensartede og rolige forflytning i lagnet minimerer friktion og dermed shear (forskydningsspænding i huden), der kan forårsage skade på væv og føre til tryksår Borgere/patienter med rum- / retningsforstyrrelser, idet VENDLET ofte ses at have en positiv effekt på denne patientgruppe. Projektet foregår i tæt samarbejde med producenten, så der kan udarbejdes en detaljeret business case, som kan anvendes til at styrke produktets salgsevne i udlandet. Virksomheden er placeret i Region Syddanmark og den langsigtede strategi er, at samarbejdet er med til at skabe danske arbejdspladser. Projektet forsøges kombineret med udvikling af en app. og tablet, så personalet kan dokumentere plejen ved borgerens seng. Til denne del inviteres KMD til at indgå partnerskab. Projektet forventes igangsat sommeren Kostforplejningen Kostforplejningsafdelingen består af 5 køkkener, som producerer og leverer mad til størstedelen af de ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kølemadkøkkenet i Faaborg leverer madservice til hjemmeboende og de øvrige køkkener sørger for forplejningen på plejecentre. Se film om kølemadproduktionen her (åbner i nyt vindue). I løbet af vinteren 2012/2013 har kølemadkøkkent, gennemgået en analyse mhp. vurdering af om der kan anvendes velfærdsteknologi i produktionen. Side 24

25 Vurdering bestod i at en fysisk gennemgang af produktionen og en arbejdsgangsanalyse. I samarbejde med maskinfabrikken SMEL i Gislev, blev der udviklet en speciel tragt, som medvirkede til et bedre arbejdsmiljø i produktionen af sovs mm. Desuden skal der udarbejdes en business case, der med udgangspunkt i analysen, skal vurdere om de velfærdsteknologiske investeringer står mål med de økonomiske gevinster. Vurdering forventes afsluttet marts SmartCare Test af en mobil Care platform (og en afløser til Mobile Care): SmartCare er en version af omsorgssystemet Care fra KMD, som er målrettet mobile enheder (f.eks. smartphones eller Ipads). SmartCare skal erstatte MobileCare. Projektet afvikles for at teste systemet anvendelighed. Opstart formentlig efter sommerferien De forventede fordele er især i forbindelse med Off-line funktionaliteten, hvor personalet stadig kan se borgernes journaler, kørelister og dokumenter, selvom der ikke er mobildækningen data opdateres automatisk når der igen er dækning. Talegenkendelse Projektet startede op i foråret I Faaborg-Midtfyn Kommune involverer mange arbejdsopgaver skriftligt arbejde, men teknologien er efterhånden så udviklet, at der er alternativer til de velkendte dokumentationsmetoder. Talegenkendelse er en velfærds/digital teknologi, som kan konvertere tale til tekst i en lang række sammenhænge. Derved kan teknologien mindske det for medarbejderen nedslidende og gentagende arbejde med mus og tastatur og samtidig frigive tid, da det gennemsnitligt er syv gange hurtigere at tale end skrive. Projektets målsætninger: 1. Afprøvning af teknologien og dens anvendelighed indenfor områderne: BUR, Jobcenter, Plejehjem og Hjemmeplejen. 2. Herunder undersøge effekten på arbejdsmiljøet og hvilke personlige gevinster, der evt. kan være for den enkelte medarbejder. 3. Hvad betyder det for kvaliteten af dokumentationen? 4. og hvis der frigives tid, hvor meget det er for de enkelte områder. 5. Indsamle tilstrækkelig data til - og udarbejde en business case. Januar 2013 samlede vi op på vores erfaringer med projektet: Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at det er afgørende at arbejde med samspillet mellem dokumentationskulturen og teknologien, så talegenkendelse kan integreres optimalt. Det er derfor vigtigt at projektet opbygges således, at der er mulighed for løbende dialog og tilpasninger både i forhold til den enkelte deltagers hverdag, men også i form af løbende erfaringsudvekling mellem deltagerne. Hvilke udfordringer er mødt, og hvordan har man taklet dem? Side 25

26 På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet gives følgende anbefalinger (kravspecifikation) til talegenkendelses-løsningen: Brugerne skal have en fælles ordbog eller måske en fælles ordbog pr. fagområde, så brugerne ikke enkeltvis skal bruge tid på at bygge ordborgen op fra begyndelsen Udrulning og administration af talegenkendelsen skal ske via en central administrationsløsning, og ikke som installation og administration på hver enkelt PC eller device. Hvis talegenkendelse på sigt skal udrulles bredt i Kommunen, vil sidstnævnte løsning blive meget tung og tidskrævende at administrere på It-siden. Og brugerne vil sandsynligvis opleve talegenkendelse som en byrde fremfor en lettelse i hverdagen, hvis ikke teknikken kører rimelig problemfrit. At der investeres i de nødvendige licenser til den nyeste talegenkendelse, som kan anvendes på de mobile platforme (smartphones og pda er) Talegenkendelsesløsningen skal kunne integreres i de enkelte fagsystemer (f.eks. Care og SmartCare i Pleje og Omsorg eller Opera på Jobcentret) En fortsættelse af projektet kræver, der tilvejebringes den nødvendige økonomi til at gennemføre ovenstående. Vi vurderer, der vil skulle investeres massivt i uddannelse og træning i brugen af talegenkendelse hos den enkelte bruger. Desuden en investering i personale til at sikre daglig drift. Intranet dagtilbud børn ABT-midlerne har i 2012 været medvirkende til, at den formelle kommunikation mellem dagtilbud og forældre, er overgået til digital kommunikation. Projektet omfatter kommunens kommunale og selvejende institutioner, i alt 25 børnehuse. Midlerne er blevet anvendt til den omfattende implementering af hardware der er forbundet med projektet. Der er i alle børnehuse blevet opsat Info-skærme, som forældrene møder, når de afleverer eller henter børnene. Infoskærmene bruges primært til fælles beskeder og institutionens dagbog. Med dagbogen har børnehusene mulighed for, ikke bare at skrive hvad dagens aktiviteter har været, men også at fortælle om, hvordan der arbejdes med læreplanernes temaer, i forbindelse med aktiviteterne. Side 26

27 Ud over infoskærmene, er der opsat trykfølsomme skærme, som fra januar 2013 vil fungere som komme-gå registrering, hvor forældrene via et tryk på skærmen kan registrere barnet. Den primære funktion er naturligvis at give overblik over den aktuelle børnegruppe, men registreringen bliver samtidig et redskab til ledelsen, der kan tilpasse personalenormeringen efter børnenes fremmødetidspunkter. Forældrene oplever intranettet som en forbedret service, idet de fra 2013 vil kunne tilgå intranettet via pc eller smartphone, og dermed får mulighed for at læse informationer om udflugter, madpakker, udetøj eller hvad der nu er aktuelt hjemmefra. Personalet i børnehusene oplever en forenkling i arbejdsgangene i forhold til at kommunikere beskeder, nyhedsbreve mv, Der er nu ikke længere 60 kopier der skal hænges op i garderoben, men informationen når alle vi en let tilgængelig browser. Primo 2013 kan intranettet håndtere tilmelding til arrangementer og feriepasning, hvilket vil være arbejdsbesparende for ledelsen. På sigt vil det også forenkle kommunikationen fra andre fagområder til de yngste børn i kommunen. Biblioteket og musikskolen har meldt sig som interessenter, og ser muligheder i at anvende intranettet som informationskanal, frem for at skulle trykke og omdele pjecer om tilmelding, arrangementer mv. Digitalisering I Faaborg-Midtfyn Kommune ser vi digitalisering som en mulighed for at give borgerne let adgang til kommunen ved at gøre det nemt, enkelt og overskueligt at benytte vores digitale borgerservice. Samtidig giver digitaliseringen os mulighed for at automatisere en lang række administrative processer og gøre medarbejdernes arbejdsgange enklere ved en mere effektiv udnyttelse af it. Digitale ambassadører Digitalisering af borgerservice stiller nye krav til såvel medarbejdere som borgere. Vi er derfor i gang med at uddanne medarbejderne i Faaborg-Midtfyn Kommune til digitale ambassadører. Som de første er Side 27

28 medarbejderne i Borgerservice i henholdsvis Ringe og Faaborg uddannet som digitale ambassadører. De digitale ambassadører skal hjælpe borgerne til at benytte digital borgerservice og digital post efterhånden, som det bliver obligatorisk. I februar 2013 er der, i en seniorjob stilling, ansat en underviser, som skal hjælpe med at uddanne medarbejderne til digitale ambassadører. Bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn afholder "Lær mere om IT" kurser og yder vejledning til borgere, som gerne vil være digitale. Faaborg-Midtfyn Kommune har etableret et samarbejde med de frivillige foreninger og Frivilligcenter Midtfyn om koordinering af den frivillige IT-vejledning, fælles undervisningsmateriale og videndeling. Digital post Digital Post er en private digitale postkasse, hvori borgeren kan modtage og sende breve fra og til offentlige myndigheder. Hvis man flytter kommune, følger postkassen med, fordi den er knyttet til dit CPR-nummer. I modsætning til almindelig mail er Digital Post sikker post, og kan derfor benyttes til alle former for brevveksling mellem borgeren og kommunen også med personfølsomme og fortrolige oplysninger. Vi forventer at alle virksomheder bliver automatisk og obligatorisk tilmeldt digital post d. 1.april 2013 og at det samme sker for alle borgere 1. november Selvbetjening De forskellige selvbetjeningsløsninger findes på kommunens hjemmeside. Den 1. december 2012 blev det obligatorisk at benytte selvbetjening, når borgeren skal flytte, foretage skatteændringer, skrive børn op til skoler eller daginstitution, skifte læge og forny sygesikringsbevis I 2013 og igen i 2014 og 2015 vil der være yderligere selvbetjeningsløsninger, der bliver obligatoriske at benytte. Kontaktoplysninger Ældrechef Allan Christiansen IT chef Michael Hansen Digitaliseringskonsulent Peter Bach Nielsen Projektmedarbejder Jonas Pedersen Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen Side 28

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder,

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere