LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013"

Transkript

1 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1#

2 [TL-ALN TL-ALN DOCX]

3 Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S Formål Retsgrundlag... 03/ Lov om elforsyning Energitilsynet Lov om køb Bekendtgørelse om individuel måling med videre Definitioner... 04/ Elhandelsvirksomhed Netvirksomhed Priser Systemansvarlig virksomhed Gyldighed Kundens tilslutning til distributionsnettet Prisen for levering af elektricitet Måling Afregningsfejl Fejlagtig afregning Regulering af afregning Registreret forbrug

4 11 Betalingsvilkår... 07/ Afregning Betaling Udeblevne selvaflæsningskort Ændring af priser og vilkår Flytning og opsigelse Ophævelse af leveringsaftalen... 08/ Misligholdelse Manglende betaling Afbrydelser på ledningsnettet Restanceprocedure... 9/ Forfaldsdato Rykkerskrivelse Inkassomeddelse Ophævelse af leveringsaftalen Betalingsordning, frivilligt forlig Tvister Kundekontakt Ikrafttrædelse Kontakt til Ideelle A/S

5 1 Ideelle A/S Ideelle A/S er en elhandelsvirksomhed og kundens lokale alternativ, når det gælder levering af elektricitet. Ideelle A/S forsyner kunder på Nordøstfyn, der foretrækker den lokale forsyningsvirksomhed. Ideelle A/S er ligesom den lokale netvirksomhed Ravdex A/S en dattervirksomhed til NEF Fonden. Ideelle A/S, Ravdex A/S og NEF Fonden har valgt at samsende fakturaen. Kunder hos Ideelle A/S modtager således en fælles faktura. 2 Formål Formålet med leveringsbestemmelserne er at gøre kunden bekendt med bestemmelserne for køb af elektricitet hos Ideelle A/S. 3 Retsgrundlag Kunden og Ideelle A/S er udover leveringsbestemmelserne underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger med videre. 3.1 Lov om elforsyning Lov om elforsyning indeholder blandt andet regler om de forpligtelser, Ideelle A/S har i forhold til forbrugeren i forbindelse med levering af elektricitet. 3

6 3.2 Energitilsynet Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet er der af ministeren for elområdet nedsat et uafhængigt udvalg, Energitilsynet. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og vilkår. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse kan indbringes for domstolene. Oplever kunden utilfredsstillende forhold hos Ideelle A/S, kan kunden således trygt henvende sig til Energitilsynet. 3.3 Lov om køb Lov om køb indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af elektricitet. 3.4 Bekendtgørelse om individuel måling med videre Bekendtgørelsen om individuel måling med videre er indført for at motivere til et lavere ressourceforbrug. Når den enkelte selv skal betale for eget forbrug af el og varme, giver det en direkte økonomisk tilskyndelse til at nedsætte forbruget. Bedre vaner og udskiftning til apparater og udstyr, der bruger færre ressourcer, medfører på denne måde lavere udgifter til el og varme for den enkelte forbruger. 4 Definitioner 4.1 Elhandelsvirksomhed En virksomhed, her Ideelle A/S, som sælger elektricitet til forbrugere i et ikke nærmere afgrænset geografisk område. 4

7 4.2 Netvirksomhed En virksomhed med bevilling, her Ravdex A/S, der ejer og/ eller driver et distributionsnet inden for et nærmere afgrænset geografisk område. 4.3 Priser For elleverancen betaler kunden en pris til Ideelle A/S i henhold til gældende priser hos Ideelle A/S. 4.4 Systemansvarlig virksomhed En virksomhed med bevilling, her Energinet.dk SOV, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem. 5 Gyldighed Nærværende leveringsbestemmelser er gyldige i leveringsforholdet mellem Ideelle A/S og kunden. Bestemmelserne finder tillige anvendelse for kunder, som genindtræder i leveringsforhold med Ideelle A/S. 6 Kundens tilslutning til distributionsnettet Kunden sørger for aftale om tilslutning og brug af distributionsnettet med netvirksomheden Ravdex A/S, hvis net, installationen er tilsluttet. 5

8 7 Prisen for levering af elektricitet Prisen for levering af elektricitet er fastsat i de af Ideelle A/S offentliggjorte priser. 8 Måling Måling af leveret elektricitet og eventuel effekt finder sted i overensstemmelse med netvirksomhedens retningslinjer for måling og afregning. 9 Afregningsfejl 9.1 Fejlagtig afregning Er kunden fejlagtig afregnet, godskriver Ideelle A/S kunden et for meget erlagt beløb og kræver efterbetalt et for lille erlagt beløb som følge af fejlagtig afregning. Den fejlagtige afregning kan være begrundet i fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt måleudstyr og lignende. Som afregningsfejl regnes også fejl i skønnet forbrug som følge af, at selvaflæsning (enten ved indsendelse af selvaflæsningskort, over eller telefon) ikke er tilsendt netvirksomheden, Ravdex A/S. 9.2 Regulering af afregning Regulering af afregningen kan af såvel kunden som Ideelle A/S kræves for den periode, hvori fejl kan påvises. 6

9 10 Registreret forbrug Ethvert registreret forbrug af elektricitet skal betales, uanset forbruget skyldes mangler eller fejl i kundens egen installation eller tilsluttede brugsgenstande. 11 Betalingsvilkår 11.1 Afregning Der fremsendes faktura for afregning hver tredje måned med mindst 14 dages betalingsfrist. Afregningen lyder på en fjerdedel af det forventede årsforbrug. Det afregnede forbrug er a conto for kvartalet og anslået ud fra det senest konstaterede årsforbrug. Sidste rettidige betalingsdato er den 5. i den anden måned i hvert kvartal. Mindst en gang årligt skal måleraflæsning meddeles på eller ved returnering af det i december måned tilsendte selvaflæsningskort. På denne baggrund opgøres og faktureres det registrerede forbrug. Periodens indbetalte acontobeløb modregnes i opgørelsen. Sammen med opgørelsen afregnes a conto for næste afregningsperiode Betaling Fakturaen fra Ideelle A/S skal betales inden for den på fakturaen angivne frist. Ved for sen indbetaling kræver Ideelle A/S gebyr og renter i henhold til lov om morarenter Udeblevne selvaflæsningskort Såfremt selvaflæsningskort ikke er indsendt til netvirksomheden, er Ideelle A/S berettiget til at skønne forbruget. 7

10 11.4 Ændring af priser og vilkår Ændring af priser og aftalevilkår iværksættes så vidt muligt med rimeligt varsel. Meddelelse om ændringer sker ved påtryk på elregningen eller på anden måde. 12 Flytning og opsigelse Kunden skal meddele flytning med mindst 3 dages varsel. Kunden er berettiget til at opsige aftalen med mindst 30 dages varsel til udtræden ved en måneds udgang. Kunden er ansvarlig for den leverede elektricitet på installationen indtil udløbet af opsigelsesfristen. Aftalen kan normalt overføres til levering på kundens nye adresse inden for forsyningsområdet for Ideelle A/S. 13 Ophævelse af leveringsaftalen 13.1 Misligholdelse Kunden kan hæve aftalen ved væsentlig misligholdelse fra Ideelle A/S. Ideelle A/S kan hæve aftalen ved væsentlig misligholdelse fra kundens side, jævnfør købeloven. Endvidere kan Ideelle A/S hæve aftalen, såfremt kunden kommer under konkurs, eller der åbnes forhandling om tvangsakkord Manglende betaling Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, kan Ideelle A/S hæve leveringsaftalen med 14 dages varsel, medmindre kunden for- 8

11 inden har betalt, herunder eventuelle rykkergebyrer og morarente, eller stillet sikkerhed for betaling for det fremtidige forbrug. Ophævelse af nærværende aftale kan føre til afbrydelse af installationen som følge af manglende elleverandør. 14 Afbrydelser på ledningsnettet Ideelle A/S er ikke ansvarlig for manglende elleverancer, som skyldes afbrydelser på ledningsnettet eller andre årsager, med mindre årsagerne er foranlediget af Ideelle A/S. 15 Restanceprocedure 15.1 Forfaldsdato Fakturaer skal betales senest den forfaldsdato, der fremgår af fakturaen. Forfaldsdatoen, er mindst 14 dage efter fakturadatoen. Fakturaer indeholder en meddelelse om, at der ved en overskridelse af forfaldsdatoen vil blive beregnet renter samt pålagt et gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelse. Fakturaer overholder reglerne i bekendtgørelse om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser. Bekendtgørelse nr. 486 af Informationer om renter og gebyrer opdateres løbende på 9

12 15.2 Rykkerskrivelse Konstateres det, at en faktura ikke er betalt rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse med oplysning om at forfaldsdatoen er overskredet, at der er påløbet renter og rykkergebyr, samt størrelsen af de påløbne beløb at betaling skal foretages inden en ny forfaldsdato. Forfaldsdatoen vil være mindst 10 dage efter datoen på rykkerskrivelsen Rykkerskrivelser indeholder installations- og kundenummer samt forbrugsstedets adresse, forfaldent beløb og forfaldsdato. Rykkerskrivelser indeholder endvidere en meddelelse om, at der ved en overskridelse af forfaldsdatoen i rykkerskrivelsen vil blive tilskrevet yderligere renter og pålagt gebyr, samt at leveringsaftalen kan ophæves. Renter og gebyrer kan opkræves sammen med udsendelse af rykkerskrivelsen, påføres næste faktura eller påføres en (års-) opgørelse Inkassomeddelse Konstateres det, at forfaldsdato efter rykkerskrivelsen er overskredet, meddeles kunden at sagen overgår til inkasso at der er påløbet renter og yderligere gebyr, samt størrelsen af de påløbne beløb 10

13 at leveringsforholdet ophæves, medmindre restancen er betalt inden for en angiven frist, eller at der inden for samme frist stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse, herunder aftale mellem kunden og kommunen om fremtidig betaling for elektricitet, eller der oprettes en betalingsordning i form af et frivilligt forlig Er inkassomeddelelsen udsendt, fordi en tidligere indgået betalingsordning er misligholdt, kan punktet om oprettelse af betalingsordning udelades. Ønsker kunden at stille sikkerhed for betaling for fremtidigt forbrug, er Ideelle A/S berettiget til at kræve en sikkerhedsstillelse, der dækker betaling af fremtidigt forbrug i risikoperioden. Risikoperioden går fra leveringsperiodens start i henhold til en faktura og frem til det tidspunkt, hvor Ideelle A/S ved en ny restancesituation og gennemført restanceprocedure vil være berettiget til at afbryde leveringsforholdet Ophævelse af leveringsaftalen Er de under 15.3 omtalte betingelser for at opretholde leveringsforholdet ikke opfyldt, kan Ideelle A/S meddele kunden via varslingsskrivelse, at leveringsaftalen er ophævet, og at virksomheden meddeler DataHub'en, at kunden ikke længere er kunde hos virksomheden. Det meddeles endvidere, at konsekvensen heraf er, at Ravdex A/S fra DataHub'en får besked om at foretage afbrydelse af nettilslutningen inden en nærmere angivet frist. 11

14 15.5 Betalingsordning, frivilligt forlig Der gives kunden mulighed for, at restancen kan afvikles efter en rimelig betalingsordning. Betalingsordningen indgås i form af et skriftligt frivilligt forlig. Dette er især aktuelt ved storforbrugere, ved flytteopgørelser, hvor kunden flytter uden for netområdet, eller i de tilfælde hvor kunden er flyttet til en adresse, uden at være registreret som netkunde. Et skriftligt forlig giver mulighed for hurtigt at kunne forfølge kravet, da det kan bruges som eksekutionsfundament, hvilket vil sige, at fordringer kan gå direkte i fogedretten. Kunden skal i den skriftlige aftale skrive under på at skylde det nævnte beløb, og det skal af forliget fremgå, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, Retsplejeloven 478, stk. 1, nr. 4. Omkostningerne ved betalingsordningen betales af kunden. Selve renteudgiften indgås i de enkelte afdrag. Omkostningerne ved betalingsordningens etablering vil enten blive opkrævet kontant eller påføres en senere regning. Medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende, kræves en restance afviklet i løbet af 3 måneder fra aftalens indgåelse. Kunden skal sideløbende med afdragene betale eventuelle forfaldne regninger rettidigt. Som bekræftelse på indgåelse af en betalingsordning, frivilligt forlig, får kunden oplysning om, at misligholdelse af betalingsordningen medfører afbrydelse af leveringsforholdet medmindre hele restbeløbet er indbetalt forinden eller 12

15 der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse 16 Tvister Tvister vedrørende køb af elektricitet kan indbringes for Energitilsynet, Ankenævnet på energiområdet eller domstolene. Seneste frist for endeligt svar på reklamationer over faktura eller lignende er fem arbejdsdage. Enhver klage fra en kunde over forhold i forbindelse med levering af el i henhold til forsyningspligtbevillingen skal behandles individuelt og uden ugrundet ophold Hvis besvarelse af en klage helt eller delvist afviser kunden, skal besvarelsen være skriftlig og indeholde en vejledning om forbrugerens mulighed for at indbringe afgørelsen for Ankenævnet på Energiområdet. Ideelle A/S stiler i sin kundehåndtering efter at minimere klageniveauet. 17 Kundekontakt Kunden kan altid få besvaret alle henvendelser på dansk. Kontaktnumre og åbningstider fremgår af side 15 i dette hæfte. 13

16 Svartid på telefonopkald er maksimalt 2 minutter, men med mulighed for ventekø i op til 5 minutter, efter at opkaldet er besvaret. Elektroniske henvendelser besvares hurtigst muligt inden for 2 arbejdsdage. Kundekontakten sker enten ved massekommunikation og/eller individuel kommunikation. Massekommunikation sker via annoncering, internettet (websites) og stormøder. Individuel kommunikation sker skriftligt (breve), telefonisk, digitalt ( s, sms med mere) og ved møder. 18 Ikrafttrædelse Leveringsbestemmelserne træder i kraft den 1. maj

17 Kontakt til Ideelle A/S Firmanavn og adresse Ideelle A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde Kontaktnumre Telefon Døgnvagt Website (omstilling til afdelinger) (uden for åbningstid) Åbningstider Mandag/fredag kl. 08:00/16:00 15

18

19

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER Almindelige leveringsbestemmelser 2 Indhold Indledning... 4 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...6 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 5580 Nørre Aaby Udgivet af Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. den 13. august 2012.

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere