2) Hvis du ønsker at modtage kreditkort skal du udfylde et ansøgningsskema online hos PBS. Det kan findes her:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Hvis du ønsker at modtage kreditkort skal du udfylde et ansøgningsskema online hos PBS. Det kan findes her: http://www.pbs-international."

Transkript

1 Oprettelses forløb for Dankort og kreditkort 1) For at kunne modtage Dankort i klinikken skal du have en indløsningsaftale med PBS. Hvis du har en eksisterende aftale kan den benyttes. For at oprette en indløsnings til Dankort skal du udfylde, underskrive og indsende en oprettelsesblanket. Den kan downloades fra Internettet på følgende adresse: https://pbserhverv.dk/merchantagreement/start%21toinfopage.action Når PBS modtager blanketten opretter de normalt aftalen inden for 5 arbejdsdage. Skal det gå hurtigere kan de haste oprette aftalen. Det koster 350 kr. 2) Hvis du ønsker at modtage kreditkort skal du udfylde et ansøgningsskema online hos PBS. Det kan findes her: 3) Når du har fået et PBS nummer udfylder du OpenSolutions Bestillingsformular (næste side) som underskrives og sendes/faxes til A-Data. Husk at udfylde alle felter da du ellers ikke kan oprettes. OpenSolutions opretter aftaler fra dag til dag. 4) Når DIBS opretter dig i systemet bliver der automatisk sendt en mail til dig samt til A-Data der har solgt dig løsningen. Denne mail indeholder: - OpenSolutions MerchantID som benyttes til opsætning af din betalingsløsning - Brugernavn og Password som kan anvendes til at logge på DIBS Administration 5) Når du er blevet oprettet hos OpenSolutions modtager du en underskrevet aftale med posten/ . 6) A-Data kontakter dig for at aftale tid for installation af OpenSolutions ChipPay terminalen. God fornøjelse Med venlig hilsen A-Data A/S & OpenSolutions

2 Firmaoplysninger Juridiske firmanavn CVR Faktureringsadresse Kontaktperson & telefonnummer til kontaktperson Forretningsnummer: Processor Nets Evt. ref. på faktura Salgspunkt Navn Adresse Telefonnummer Øvrigt Udstyr & tjenester Ant. KØB Ant. LEJE Artnr. Artikel Pris Leje 36 mdr SAGEM Sagem Flexi PCI DKK 349 DKK PSAM PSAM-kort 250 DKK 250 DKK Adapter RS232/USB 250 DKK 250 DKK T4220-KITC Hypercom T4220 Ethernet Stand Alone Terminal DKK 349 DKK M4230-KITC Hypercom M4230 GPRS Mobile Stand Alone Terminal DKK 449 DKK Omnikey USB-adapter 300 DKK 300 DKK CHIPPAYOPP Chippay Oprettelse DKK DKK CHIPPAY149 Chippay Abonnement 3 måneder - DK 447 DKK Inkl. Leveringsadresse (hvis anden end faktureringsadresse) Firmanavn A-Data A/S Leveringsadresse Rødovrevej 253C / Hammerum Hovedgade 118 Kontaktperson på stedet & telefonnummer A-Data CVR Rødovre / 7400 Herning Kontaktpersons Partneroplysninger Partner A-Data A/S Kontaktperson & Claus Benjaminsen / Fakturering af hardware. Partner eller Kunden? Kunde Underskrivelse af aftalen Hermed bekræftes bestilling af ovenstående. By & Dato Kundens underskrift (tegningsberettiget) Bogstavere(blokbogstaver) Blanketten indsendes elektronisk til eller via fax:

3 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPENSOLUTION ChipPay betalingsløsning 1. Generelt OPENSOLUTION NORDIC AB udvikler og sælger hostede Betalingssystemer til forretninger indenfor e-commerce, post- og telefonordre og detailhandel. Betalingssystemet understøtter en række betalingsformer, herunder betalinger med betalingskort. Funktionaliteten af den valgte produktvariant, herunder antallet af tilgængelige betalingsformer, fremgår til enhver tid af hjemmesiden Medmindre andet særskilt fremgår af Aftalen, er forretningen selv ansvarlig for godkendelse hos de enkelte indløsere af kort eller andre betalingsformer. Denne aftale omfatter levering af OPENSOLUTION NORDIC AB betalingssystemer og levering af ChipPay terminal med software. OPENSOLUTION NORDIC AB forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende krav fra indløsere til betalingssystemer, herunder krav til sikkerhedsprocedurer i relation til virusbeskyttelse og tredjemands uberettigede indtrængen i de af OPENSOLUTION NORDIC AB servere, der benyttes i forbindelse med afviklingen af Betalingssystemet. Al overførsel og lagring af oplysninger om kortnummer og udløbsdato sker i krypteret form. Enhver anvendelse af Betalingssystemet sker på de til enhver tid gældende Almindelige betingelser, som forretningen har accepteret ved underskrift på aftalen mellem OPENSOLUTION NORDIC AB og forretningen (herefter kaldet Aftalen). 2. OPENSOLUTION NORDIC AB forpligtelser OPENSOLUTION NORDIC AB tilstræber, at Betalingssystemet er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Dog er OPENSOLUTION NORDIC AB berettiget til at afbryde driften, når sædvanlig vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. OPENSOLUTION NORDIC AB garanterer en oppetid på 99,5 % beregnet kvartalsvist bagud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved oppetid forstås alle døgnets 24 timer året rundt minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling pga. fejl i udstyr og/eller programmel. Mindre betydningsfulde fejl, f.eks. hvor enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde den normale drift, eller hvor Forretningen vælger at udskyde fejlrettelsen, fragår ikke i oppetiden. Tilsvarende fragår driftsændringer, som Forretningen er ansvarlig for og udefrakommende driftsforstyrrelser (herunder afbrydelser og fejl hos Indløser, afbrydelser eller forstyrrelser af telefonforbindelsen og lignende) ikke i oppetiden. OPENSOLUTION NORDIC AB foretager dagligt backup af data på de til Betalingssystemet hørende/relevante servere. Sådan backup gemmes alene i det omfang, gennemførelse af betalingstransaktioner og reetablering af systemet i tilfælde af nedbrud tilsiger det. OPENSOLUTION NORDIC AB software-del af ChipPay gælder for én pc-installation, idet der skal betales særskilt for hver ChipPay softwareinstallation. 3. Forretningens forpligtelser Forretningen er forpligtet til at holde sit brugernavn og password hemmeligt, ligesom Forretningen er forpligtet til at overholde OPENSOLUTION NORDIC AB til enhver tid gældende retningslinier for anvendelse af Betalingssystemet. Forretningen skal indberette enhver form for sikkerhedsbrud til OPENSOLUTION NORDIC AB, herunder angreb fra hackere. OPENSOLUTION NORDIC AB skal straks have skriftlig meddelelse, såfremt Forretningens Brugernavn og/eller password ikke længere måtte være hemmeligt. 4. Priser og betaling OPENSOLUTION NORDIC AB forbeholder sig ret til i hvert kalenderår uden varsel at hæve priserne med op til 5% årligt. Ved prisændringer herudover er OPENSOLUTION NORDIC AB forpligtiget til skriftligt at informere Forretningen med tre måneders skriftligt varsel. OPENSOLUTION NORDIC AB er herudover berettiget til at hæve priserne som følge af udefra kommende forhold, som OPENSOLUTION ikke har indflydelse på, herunder ændret lovgivning, nye myndighedsforskrifter, nye krav og retningslinier fra indløsere el. lign. OPENSOLUTION NORDIC AB er berettiget til et klargørings- og forsendelsesgebyr for ChipPay terminalerne. Alle fakturaer forfalder til betalinger 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling betales morarenter efter Rentelovens regler samt påkravsgebyr i henhold til OPENSOLUTION NORDIC AB prisliste og eventuelt andre inddrivelsesomkostninger. Fakturagebyr 25 DKK. 5. Immaterielle rettigheder OPENSOLUTION NORDIC AB har, med respekt for tredjemands rettigheder, enhver ophavsret forbundet med Betalingssystemet, og Forretningen erhverver alene den brugsret, som følger af Aftalen, i den periode Aftalen løber.

4 6. Ejendomsforbehold til ChipPay terminalen OPENSOLUTION NORDIC AB har ejendomsforbehold i ChipPay terminalen, indtil hele købesummen er betalt. Forretningen er forpligtet til at betale erstatning til OPENSOLUTION NORDIC AB for enhver hændelig skade, tyveri eller bortkomst af ChipPay-terminalen, indtil hele købesummen er betalt. 7. Varighed, fortrydelsesret og ophør Aftalen træder i kraft ved Forretningens underskrift af Aftalen. Umiddelbart herefter modtager forretningen brugernavn og password. OPENSOLUTION NORDIC AB tager en ChipPay terminal retur, hvis Forretningen giver besked indenfor 1 måned fra OPENSOLUTION NORDIC AB fremsendelse af ChipPay terminalen og forudsat at ChipPay terminalens emballagen er komplet og ubrudt. OPENSOLUTION NORDIC AB forbeholder sig ret til at fakturere et håndteringsgebyr for fortrudt køb på kr. 250,00 + moms Et PSAM kort kan ikke returneres. Opsigelse skal ske skriftligt (f.eks. via ) og med tre måneders forudgående varsel til ophør ved udgangen af en måned. OPENSOLUTION NORDIC AB bekræfter modtagelsen af enhver opsigelse. I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve Aftalen med et skriftligt varsel på 14 dage, inden for hvilken periode den misligholdende part er berettiget til at foretage afhjælpning. Ved ophævelse afbrydes Forretningens adgang til Betalingssystemet. Såfremt vederlaget for brugen af Betalingssystemet er 30 dage forfalden, betragtes dette altid som væsentlig misligholdelse. Tilsvarende gælder, hvis Forretningen ikke overholder gældende lovgivning, myndighedsforskrifter, krav og retningslinier fra indløsere, OPENSOLUTION NORDIC AB retningslinier el. lign. Når Aftalen er ophørt, må Forretningen ikke henvise til, eller på anden måde anvende OPENSOLUTION NORDIC AB navn eller logo. 8. Ansvar og erstatning Såfremt det på grund af forhold, som OPENSOLUTION NORDIC AB er ansvarlig for, ikke er muligt at benytte Betalingssystemet, er OPENSOLUTION NORDIC AB berettiget og forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden for samme arbejdsdag, hvis problemet rapporteres inden kl , og ellers senest næstfølgende arbejdsdag. Ved arbejdsdag forstås alle ugens dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt Grundlovsdag, nytårsdag og juleaftensdag. Fejlmelding og telefonisk support finder sted mandag - fredag kl Afhjælpning sker uden beregning, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold, som Forretningen er ansvarlig for. I så fald forbeholder OPENSOLUTION NORDIC AB sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til sædvanlige takster. OPENSOLUTION NORDIC AB manglende opfyldelse af den garanterede oppetid medfører et forholdsmæssigt nedslag i vederlaget i det pågældende kvartal. Nedslaget beregnes som forskellen mellem den garanterede og den faktiske oppetid, for det pågældende kvartal. Forretningen har ikke herudover andre sanktionsbeføjelser overfor OPENSOLUTION NORDIC AB manglende overholdelse af den garanterede oppetid. OPENSOLUTION NORDIC AB er kun ansvarlig for den skade, som ChipPay terminalen måtte forvolde, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra OPENSOLUTION NORDIC AB side eller OPENSOLUTION NORDIC AB medarbejdere. Forretningen har 12 måneders reklamationsadgang på ChipPay terminalen regnet fra leveringstidspunktet. OPENSOLUTION NORDIC AB er, i tilfælde af fejl eller mangler ved ChipPay terminalen, herunder software-fejl, efter eget valg berettiget til at foretage afhjælpning, foretage omlevering eller yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. Herudover kan forretningen ikke rejse noget mangelskrav mod OPENSOLUTION NORDIC AB. For ChipPay terminaler, der er dækket af reklamationsadgangen og som ikke har lidt nogen overlast, forsøgt opbrudt m.m. vil fejlen ofte pr. kulance blive udbedret af OPENSOLUTION NORDIC AB uden beregning. For ChipPay terminaler, som ved OPENSOLUTION gennemgang viser sig ikke at fejle noget (ingen fejl fundet) bliver Forretningen faktureret et beløb på kr. 800,00 + moms for OPENSOLUTION NORDIC AB arbejde. OPENSOLUTION NORDIC AB yder 5 måneders garanti på reparationen af ChipPay terminalen gældende fra den påstemplede dato for reparation. OPENSOLUTION NORDIC AB er kun erstatningsansvarlig for Forretningens direkte tab og fraskriver sig ethvert ansvar for drifts- eller avancetab, tab af data, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser og øvrige indirekte tab, herunder tab som følge af mangler ved ChipPay terminalen. OPENSOLUTION NORDIC AB erstatningsansvar over for Forretningen kan i ingen tilfælde overstige et beløb svarende til Forretningens samlede betaling i henhold til denne Aftale i de forudgående 12 måneder, uanset tabets årsag eller omfang. Forretningen skal holde OPENSOLUTION NORDIC AB skadesløs for ethvert tab, som OPENSOLUTION NORDIC AB lider og for enhver udgift og krav påført OPENSOLUTION NORDIC AB af tredjemand, som hidrører fra Forretningens manglende overholdelse af Aftalen. OPENSOLUTION NORDIC AB er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for OPENSOLUTION NORDIC AB kontrol, eller som ikke skyldes OPENSOLUTION NORDIC AB forsømmelse ved grov uagtsomhed. Endvidere er OPENSOLUTION NORDIC

5 AB ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne Uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer fra OPENSOLUTION NORDIC AB leverandører, strejker, lockout, mangel på transportfaciliteter, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder fritager OPENSOLUTION NORDIC AB fra forpligtelserne i henhold til Aftalen i det omfang og i den periode, hindringen består. 9. Reparation/RMA håndtering En ChipPay terminal som sendes retur til OPENSOLUTION NORDIC AB, fremsendes med udførlig fejlbeskrivelse og RMA seddel til OPENSOLUTION NORDIC AB, Svanvik 240, SE47172 Hjälteby, Sweden. Mærket: Reparation af Chippay. ChipPay terminalen skal være tydeligt mærket med Forretningens returadresse og att.: person, hvortil den reparerede ChipPay terminal og evt. OPENSOLUTION NORDIC AB faktura skal sendes. Ydermere skal ChipPay terminalen være forsvarligt indpakket så skader under transporten undgås. Forretningen er ansvarlig for enhver skade, tab eller bortkomst under transporten til og fra OPENSOLUTION NORDIC AB. En ChipPay terminale som skal til reparation hos OPENSOLUTION NORDIC AB må ikke indeholde PSAM, Sim kort, kabler m.m. Dvs. alt fjernes inden fremsendelsen til OPENSOLUTION NORDIC AB. OPENSOLUTION NORDIC AB modtager kun ChipPay terminaler retur til reparation hvis der er vedlagt en RMA seddel. OPENSOLUTION NORDIC AB forbeholder sig ret til at afvise forsendelsen hvis RMA seddel mangler. Hvis en ChipPay terminal er blevet påført synlig overlast, har tegn på hærværk eller er blevet overhældt med væske, repareres ChipPay terminalen af efter regning. OPENSOLUTION NORDIC AB kan dog vælge at afvise ChipPay terminalen og ikke reparere denne, både inden og udenfor reklamationsperioden, hvilket betyder at Forretningen må købe en ny ChipPay terminal. Standard prisen for reparation af en ChipPay terminal er kr ,00 + moms. En ChipPay terminal til reparation sendes normalt tilbage til Forretningen efter ca. 2-3 uger. OPENSOLUTION NORDIC AB kan i denne periode stille en låneterminal til rådighed til Forreningen mod et depositum på kr. 500,00 som krediteres igen efter udlånsperioden. 10. Overdragelse af Aftalen OPENSOLUTION NORDIC AB er berettiget til at overdrage Aftalen til tredjemand. Endvidere kan OPENSOLUTION NORDIC AB lade sine forpligtelser efter Aftalen udføre ved tredjemand. 11. Tavshedspligt Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden Part eller tredjemand, som Parterne kommer til kundskab om i forbindelse med Aftalen. Denne forpligtelse består også efter Aftalens ophør. 12. Lovvalg og værneting Aftalen er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Copyright OPENSOLUTION NORDIC AB Version 2.0

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting og support

Standardbetingelser. Hosting og support Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere