Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås"

Transkript

1 Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens efterfølgere. (b) 'Station' betyder en autoriseret station, som fremgår af fortegnelsen, idet fortegnelsen kan blive ændret fra tid til anden, og 'Stationer' betyder en eller flere af stationerne i dette netværk. (c) 'Netværk' betyder de netværksstationer, som selskabet anvender. (d) 'Kort' betyder ethvert brændstof kort udstedt af Selskabet til Kortindehaveren med henblik på at aftage produkter fra en eller flere stationer i netværket. (e) 'Kortindehaver' betyder den person eller firma, i hvis navn kontoen føres og omfatter medarbejdere, underleverandører og alle andre personer, der handler på vegne af kortindehaveren eller med kortindehaverens fuldmagt. (f) 'Kreditmaksimum' betyder det maksimale beløb, udtrykt i penge, som selskabet fra tid til anden kan fastlægge overfor en kortindehaver som værende den grænse for rekvirering af produkter på kredit, der på noget tidspunkt kan udføres med et hvilket som helst kort. (g) 'Produkter' betyder dieselbrændstof, benzin, smørremidler eller dieselolie, der tilbydes på nogle af eller alle netværkets stationer. (h) 'PIN-koder' betyder personlig identitets nummer. (i) 'Varsel' underlagt kravene af enhver bestemmelse eller anden offentliggørelse i den form selskabet må vælge, udgør effektiv varsel til kortindehaverne. 2. Gebyrer Selskabet afkræver ikke årsgebyr eller gebyr for oprettelse og udstedelse af kortet. Selskabet forbeholder sig dog ret til at introducere et gebyr, såfremt særlige omstændigheder giver anledning hertil, eksempelvis introduktion af nye ydelser, ved udskiftning af kort eller ved påkrav fra myndigheder, som pålægger selskabet omkostninger ved driften af kortet. Ved introduktion af gebyrer er selskabet forpligtet til at kommunikere dette til kortindehaveren med et varsel på 14 dage, således kortindehaveren kan nå at opsige kortet, inden gebyret introduceres (se pkt. 8-f). 3. Ansøgninger (a) Alle ansøgninger om udstedelse af kort underligger selskabets fulde diskretion. (b) Hvert kort er gyldigt til brug af kortindehaveren indenfor kreditmaksimummet fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen. (c) Alle risici for tab overgår til og bæres af kortindehaveren fra den dag kortet afsendes. (d) Kortindehaveren skal sørge for, at de personer, der anvender et kort, ikke manipulerer eller forsøger at ændre eller hindre brændstofovervågningsenheden eller brændstoftilførselsudstyret på stationerne. I tilfælde af at der registreres en defekt eller fejl på sådant overvågnings- eller brændstoftilførselsudstyr, skal kortindehaveren straks rapportere dette til sælgeren på eller indehaveren af stationen. 4. Pris (a) Den fakturerede pris for Produkter, der sælges til Kortindehaveren skal beregnes på grundlag af enten selskabets pumpepris på stationen, eller pris for geografisk område eller land, hvorfra Kortindehaveren køber produkterne. Alle indkøb foretaget af Kortindehaveren vil blive faktureret i DKK Kroner. For køb foretaget i lande uden for Danmark, vil den pågældende valutakurs, der anvendes af Selskabet være angivet i salgsfakturaen udstedt til Kortindehaveren. (b) Alle priser underligger alle lovpligtige eller andre former for told, skatter, afgifter, gebyrer, tillæg etc. hvor det er relevant til de rette satser, og enhver variation af disse til enhver tid på kortindehaverens konto. 5. Betaling (a) Selskabet eller dets repræsentant sender kortindehaveren en faktura per land, for de produkter kortindehaveren har købt, på månedlig basis eller på en anden basis, som kan aftales mellem selskabet og kortindehaveren fra tid til anden. (b) Kortindehaveren har to uger efter modtagelsen af fakturaen til at oplyse selskabet om spørgsmål eller klager i forbindelse med fakturaen. Efter to uger anses det fakturerede beløb, som accepteret af kortindehaveren. (c) Kortindehaveren vil, med mindre andet skriftligt aftales mellem Selskabet og kortindehaveren, blive faktureret månedligt, til den sidste søndag før den 16. dag i den måneden. Betalinger foretages i form af direkte debitering (betalings/leverandør-service) på Kortindehavers konto den første bankdag i måneden efter datoen for den relevante faktura. For at overholde kravene til brug af betalingsservice, skal kortindehaveren til enhver tid:

2 (i) føre en bankkonto, der kan anvendes med betalingsservice (ii) holde selskabet forsynet med en aktuel tilmelding til betalingsservice for denne konto (iii) Hvis en betaling via betalingsservice fra kortindehaverens konto returneres ubetalt, eller hvis en check sendt af kortindehaveren til selskabet returneres ubetalt, skal kortindehaveren betale et administrationsgebyr til selskabet hver gang dette sker. (d) Hvis kortholder af en eller anden grund ikke har betalt den fulde angivne værdi på forfaldsdatoen, forbeholder Selskabet sig ret til opkræve renter på kontoen af kortindehaveren med en sats på 5% p.a. over den basisrente af 'EURIBOR 1 måned sats' der skal betales fra forfaldsdagen indtil fuld betaling er modtaget. (e) Hvis kortindehaveren erklæres insolvent, enten tvungent eller frivilligt, eller hvis der udnævnes en formueforvalter eller en administrator eller en bobestyrer af alle eller dele af dennes ejendom eller i tilfælde af konkurs, eller hvis kortindehaveren indgår en aftale med sine kreditorer, forfalder det samlede udstående på kortindehaverens konto til betaling i fulde, og retten til brug af kortet bortfalder automatisk. 6. Fakturering Kortindehaveren vil, med mindre andet skriftligt aftales mellem Selskabet og kortindehaveren, blive faktureret via elektronisk faktura. Omkostning for Kortindehaveren er DKK 5,50 pr. faktura. Selskabet kan til enhver tid skriftligt ændre dette beløb med 14 dages varsel, ligesom beløbet kan variere i tilfælde af at der skriftlig aftales mellem Selskabet og kortindehaveren at fakturering skal foregå via post. Ved accept af nærværende vilkår og betingelser accepterer kortindehaveren at få tilsendt fakturaer per . Det er kortindehaverens ansvar at den adresse der er oplyst i forbindelse med denne ansøgning er korrekt og bliver tilset jævnligt. Hvis en elektronisk faktura ikke kommer frem til den angivne -adresse, eller hvis der sker tab eller korruption af data, er det kortindehaverens ansvar at oplyse selskabet om dette, og en sådan fejl eller tab har ingen indflydelse på kortindehaverens forpligtelse, til at foretage rettidig betaling af alle beløb. For at undgå tvivl er kortindehaveren ansvarlig for at oplyse selskabet om alle ændringer af dennes administrationsdata, herunder også -adressen. Kortindehaveren er ansvarlig for om nødvendigt at oplyse sit lokale skattekontor om modtagelsen af elektroniske fakturaer. 7. Produkter Selvom selskabet forsøger at stille alle produkter til rådighed, kan det ikke garanteres, at alle produkter eller et bestemt produkt står til rådighed på en bestemt station. 8. Brug af kortet (a) Kortet kan kun bruges af kortindehaveren i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, og kortindehaveren er ansvarlig for sikker opbevaring af kortet. (b) Forud for indgåelsen af en transaktion i forbindelse med levering af produkter skal kortindehaveren fremvise kortet på stationen. (c) Kortet må kun bruges til køb af produkterne på stationerne. (d) Kortet forbliver til enhver tid selskabets ejendom, og hvis der anmodes derom, skal kortindehaveren returnere kortet til selskabet, og det må kun bruges indtil udløbsdatoen. (e) Selskabet kan til enhver tid opsige eller suspendere brugen af kortet eller nægte at udstede et erstatningskort. (f) Ved opsigelse eller ophør af denne aftale, skal kortindehaveren returnere alle udstedte kort til selskabet indenfor 7 dage med anbefalet brev. Hvis kortindehaveren undlader at returnere et kort indenfor 7 dage efter opsigelsen eller ophøret af denne aftale, forbliver kortindehaveren ansvarlig for alle transaktioner på kortet/kortene indtil kortets/kortenes udløbsdato. (g) Besiddelse af kortet giver ikke kortindehaveren ret til at modtage produkter. (h) Der udstedes automatisk en købskvittering ved enhver transaktion med kortet, med undtagelse af automatiske standere, hvor udstedelsen af en kvittering er valgfri og på anmodning. (i) Det er kortindehaverens ansvar, at sørge for at alle kvitteringer returneres til kortindehaveren til afstemning med hver faktura. (j) Stationerne er forpligtede til at opbevare kopier af kvitteringerne (med undtagelse af transaktioner på automatiske terminaler) i mindst to måneder, og på anmodning fra kortindehaveren forsøger selskabet at fremskaffe kopier af kvitteringerne fra stationerne. (k) Selskabet har ret til at opkræve et gebyr på kr plus moms for hver kvitteringskopi, der leveres til kortindehaveren (eller et andet rimeligt gebyr, som selskabet kan fastlægge fra tid til anden). (l) Kort der identificerer køretøj udstedes som et administrationsværktøj, der skal bruges korrekt af kortindehaveren. Sådanne kort giver ikke ekstra sikkerhed. Kortindehaveren er forpligtet til at betale selskabet alle beløb i forbindelse med transaktioner på det pågældende kort, herunder også transaktioner i forbindelse med andre køretøjer end det, der er specificeret på kortet.

3 (m) Brug af et kort, der er udstedt af selskabet, udgør en accept af vilkårene og betingelserne for brug som evt. ændres fra tid til anden. Et eksemplar af de aktuelle vilkår og betingelser kan fås fra selskabet. 9. PIN-kode (a) En firecifret PIN-kode tildeles hvert kort. (b) PIN-koder behandles som fortrolige oplysninger og skal til enhver tid opbevares adskilt fra kortet. (c) Hvis et PIN-kode udleveres til en uautoriseret person, skal kortindehaveren straks informere selskabet i henhold til afsnit 10. (d) PIN-koden er kun beregnet til brug i terminaler på stationer i netværket. 10. Hæftelses- og ansvarsregler Kortet skal opbevares forsvarligt, fx i tegnebog eller i taske - aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med PIN-koden. Du skal jævnligt undersøge, om kortet fortsat er på sin rette plads. Hvis kortet bortkommer eller du får mistanke om at en uberettiget person har fået kendskab til din PIN-kode skal dette omgående meldes til Selskabet, på hverdage mellem 08:30-17:00 på telefon og udenfor kontortid på hjemmesiden For at spærre kortet via hjemmesiden skal du indtaste dit 18 cifret kortnummer (som er trykt på forsiden af kortet). Det er derfor vigtigt at du når du modtager kortet notere dig dit kortnummer. Så snart Selskabet har modtaget og registreret din spærring, vil der herefter blive spærret elektronisk for yderligere køb med kortet. Som udgangspunkt hæfter du ikke for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet. Du hæfter dog for op til kr., hvis det godtgøres, at din PIN kode er anvendt ved købet, og op til kr., hvis det det tillige godtgøres, at du enten: i) har undladt at underrette Selskabet snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at din PIN-kode er kommet til den uberet-tigedes kendskab, ii) har givet din PIN-kode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse eller iii) ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Ligeledes hæfter du med op til kr., når kortet ved købet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede bruger i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og det godtgøresat at enten du eller nogen, som du har overladt kortet til, Endvidere hæfter du uden beløbsbegrænsning, når din PIN-kode er anvendt ved købet og det godtgøres, at du har oplyst denne til den, der uberettiget har anvendt kortet, under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Endelig hæfter du uden beløbsbegrænsninger, hvis det godtgøres at du har handlet svigagtigt eller bevidst har undladt at opfylde dine forpligtelser til sikring af kortet mod uberettiget brug. Bortset fra sidstnævnte tilfælde hæfter du dog ikke for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at Selskabet har fået meddelelse om, at kortet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til pinkoden, eller at du af andre grunde ønsker kortet spærret. Du hæfter naturligvis heller ikke, hvis Selskabet vidste eller burde vide, at der var tale om uberettiget anvendelse af kortet. Reglerne om hæftelse for uberettiget brug af kortet findes i Lov om Betalingstjenester (Lov nr. 385 af 25/5 2009) 62 (a) Kortindehaveren skal samarbejde med selskabet og politiet i forbindelse med at finde kortet. Hvis selskabet har mistanke om at kortet er bortkommet eller stjålet, kan selskabet give politiet alle relevante oplysninger, og selskabet kan træffe passende foranstaltninger. (b) Hvis kortindehaveren finder et kort, der er blevet anmeldt som værende bortkommet eller stjålet, skal det straks returneres til selskabet. 11. Videresalg Medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem selskabet og kortindehaveren må produkter, der er blevet købt med et kort, der er udstedt af selskabet, ikke bruges til andre formål end som brændstof eller smøremiddel (hvor det er passende) til kortindehaverens egne eller lejede køretøjer, og må ikke videresælges eller på anden måde videregives til andre personer. 12 Erstatning - Sundhed og sikkerhed (a) Kortindehaveren skal kompensere selskabet fuldt ud, og holde selskabet skadesløst i forbindelse med alle erstatningskrav, herunder arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med skade på selskabets eller kortindehaverens ejendom eller død eller kvæstelse af selskabets eller kortindehaverens ansatte eller repræsentanter, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af kortet, stationerne og/eller produkterne, medmindre skaden, døden eller kvæstelsen er forårsaget af selskabets uagtsomhed.

4 (b) Kortindehaveren skal oplyse alle medarbejdere, repræsentanter og alle personer, der håndterer eller bruger produkterne på vegne af kortindehaveren, eller som kommer i kontakt med dem, mens de er i kortindehaverens besiddelse, eller som de sælges til, om alle instruktioner, advarsler eller anbefalinger med hensyn til de metoder hvormed eller de forhold hvorunder produkterne bør anvendes eller håndteres, som er indeholdt i eller henvist til i selskabets materialesikkerhedsdataark eller anden dokumentation i forbindelse med produkterne, eller som er anbragt på produkterne eller emballagen. Og kortindehaveren skal sørge for at alle personer, der bruger eller håndterer produkterne overholder de instruktioner, advarsler og anbefalinger, der nævnes eller henvises til i dette afsnit. (c) Kortindehaveren skal til enhver tid kompensere selskabet i forbindelse med ethvert tab eller erstatningskrav selskabet lider, og som skyldes at kortindehaveren har overtrådt ovenstående, eller hvis kortindehaveren har udeladt at overholde de advarsler, anbefalinger eller instruktioner, der beskrives i ovenstående. 13. Force Majeure (a) Alle selskabets forpligtelser til at levere produkter til kortindehaveren udsættes i tilfælde af at selskabet direkte eller indirekte som følge af en hvilken som helst årsag eller omstændighed, der ligger udenfor selskabets kontrol (herunder uden undtagelse af ovenstående i forbindelse med industrielle handlinger, enhver handling udført af selskabets egne medarbejdere, og i tilfælde af at selskabet overholder en anmodning eller instruktion fra regeringen) er forhindret i at (i) levere de ønskede produkter til kortindehaveren, eller (ii) modtage den nødvendige råolie og andre relevante olieprodukter. (b) I tilfælde af at de omstændigheder, der nævnes ovenstående i (a) indtræffer, skal selskabet fastslå (og kan fra tid til anden ændre dette) i hvilket omfang levering til kortindehaveren skal opretholdes, så længe disse omstændigheder varer ved. Der skal tages højde for selskabet evne til at fremskaffe, bearbejde og levere varer, omkostningerne ved levering, alle selskabets kunders krav og lokale behov samt alle andre relevante faktorer. (c) Selskabet skal så hurtig som muligt efter ophøret af de omstændigheder, der nævnes ovenstående i (a), informere kortindehaveren om genoptagelsen af leveringerne. 14. Gyldighed Denne aftale er ikke gyldig, hverken som helhed eller dele deraf, uden selskabets forudgående skriftlige samtykke. 15. Generelt (a) Kortindehaveren skal straks informere selskabet om ændring af kortindehaverens adresse. (b) Selskabet kan til enhver tid udføre ændringer af eller tilføjelser til vilkårene i denne aftale under forudsætning af, at der oplyses skriftligt om ændringerne. Enhver brug af kortet, efter en sådan meddelelse er blevet leveret til kortindehaveren, anses for at kortholderen accepterer disse ændringer eller tilføjelser. (c) Medmindre selskabet udtrykkeligt anfører andet i forbindelse med særlige foranstaltninger, giver kortet ikke kortindehaveren ret til at deltage i firmaets særlige tilbud, som af og til kan være til rådighed. (d) Kortindehaveren giver selskabet tilladelse til at udføre de nødvendige forespørgsler i forbindelse med oprettelsen af en konto. (e) Indholdet af denne aftale og dine kontobevægelser bliver registreret hos et autoriseret kreditinformationsselskab. De registrerede oplysninger kan bruges til at træffe kreditbeslutninger eller lejlighedsvist til bekæmpelse af svig eller sporing af debitorer. 16. Selskabets erstatningsansvar (a) Selskabet påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, uanset om det har grundlag i lovgivning eller bestemmelser, i forbindelse med kortindehaverens transaktioner eller produkter leveret til kortindehaveren i kraft af indgåelse af denne aftale med kortindehaveren. (b) Selskabet påtager sig intet ansvar og er ikke erstatningsansvarlig overfor kortindehaveren ved funktionsfejl (uanset årsag) på en automatisk pumpe, der tilfører produktet på en af selskabets stationer. 17. Gældende lov Denne aftale og enhver levering af produkter fremstillet i forbindelse med brug af kortet skal reguleres af lovgivningen i det land, hvor Kortholder er registreret, og parterne underlægger sig den eksklusive myndighed af gældende love. 18. Ophør af konto (a) Kortindehaveren kan opsige kontoen ved skriftlig meddelelse til selskabet og ved at returnere

5 alle kortene til selskabet. (b) Kortindehaveren er forpligtet til straks på anmodning at betale den udestående sum på kontoen samt alle gebyrer og omkostninger op til tilbagebetalingsdatoen. (c) Kortindehaveren skal sørge for, at der ikke foretages transaktioner efter at kontoen er blevet opsagt. (d) Kortindehaveren skal først afmelde betalingsservice, når alle udestående betalinger er blevet udlignet. (e) Det er kortindehaverens ansvar at betale selskabet for rekvirering af produkter med et af kortindehaverens kort efter opsigelsen af kontoen. (f) Kontoen bliver først lukket, når alle kort er blevet returneret til selskabet, og alle fordringer i henhold til disse vilkår og betingelser er blevet betalt. (g) Hvis kortindehaveren returnerer kortet med anbefalet brev, skal kortindehaveren sørge for, at kortet er klippet midt over, og at magnetstriben er klippet over. 19. Ugyldighed I tilfælde af at en af bestemmelserne i denne aftale er forbudt eller erklæres af en domstol som værende uretmæssig, ugyldig eller uden retskraft, udskilles denne bestemmelse i det nødvendige omfang fra aftalen og har på ingen måde indflydelse på andre bestemmelser eller gyldigheden og håndhævelsen af denne aftale. 20. Ansøgning Accepten af ansøgningen fra enten en eksisterende eller mulig kortindehaver om enten et nyt kort eller fornyelse af et kort eller erstatning af et kort er ene og alene op til selskabet. 21. Undertegnede er indforstået med, at mit navn og min adresse videregives til Go'on Gruppen A/S til brug i eventuelle kampagner, markedsanalyser og generelle markedsføringstiltag.

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortbetingelser for Shell Card Ansøg om Shell Card 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortet kan oprettes med

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen. Kortet kan oprettes med to forskellige købsbegrænsninger:

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus Kortbestemmelser Gældende fra den 1. september 2012 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder Regler for Hævekort 2 Indholdsfortegnelse 1. Brugerregler for hævekort... 4 2. Kortets anvendelses muligheder... 4 3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet.. 4 4. Omkostninger ved erhvervelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere