Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås"

Transkript

1 Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens efterfølgere. (b) 'Station' betyder en autoriseret station, som fremgår af fortegnelsen, idet fortegnelsen kan blive ændret fra tid til anden, og 'Stationer' betyder en eller flere af stationerne i dette netværk. (c) 'Netværk' betyder de netværksstationer, som selskabet anvender. (d) 'Kort' betyder ethvert brændstof kort udstedt af Selskabet til Kortindehaveren med henblik på at aftage produkter fra en eller flere stationer i netværket. (e) 'Kortindehaver' betyder den person eller firma, i hvis navn kontoen føres og omfatter medarbejdere, underleverandører og alle andre personer, der handler på vegne af kortindehaveren eller med kortindehaverens fuldmagt. (f) 'Kreditmaksimum' betyder det maksimale beløb, udtrykt i penge, som selskabet fra tid til anden kan fastlægge overfor en kortindehaver som værende den grænse for rekvirering af produkter på kredit, der på noget tidspunkt kan udføres med et hvilket som helst kort. (g) 'Produkter' betyder dieselbrændstof, benzin, smørremidler eller dieselolie, der tilbydes på nogle af eller alle netværkets stationer. (h) 'PIN-koder' betyder personlig identitets nummer. (i) 'Varsel' underlagt kravene af enhver bestemmelse eller anden offentliggørelse i den form selskabet må vælge, udgør effektiv varsel til kortindehaverne. 2. Gebyrer Selskabet afkræver ikke årsgebyr eller gebyr for oprettelse og udstedelse af kortet. Selskabet forbeholder sig dog ret til at introducere et gebyr, såfremt særlige omstændigheder giver anledning hertil, eksempelvis introduktion af nye ydelser, ved udskiftning af kort eller ved påkrav fra myndigheder, som pålægger selskabet omkostninger ved driften af kortet. Ved introduktion af gebyrer er selskabet forpligtet til at kommunikere dette til kortindehaveren med et varsel på 14 dage, således kortindehaveren kan nå at opsige kortet, inden gebyret introduceres (se pkt. 8-f). 3. Ansøgninger (a) Alle ansøgninger om udstedelse af kort underligger selskabets fulde diskretion. (b) Hvert kort er gyldigt til brug af kortindehaveren indenfor kreditmaksimummet fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen. (c) Alle risici for tab overgår til og bæres af kortindehaveren fra den dag kortet afsendes. (d) Kortindehaveren skal sørge for, at de personer, der anvender et kort, ikke manipulerer eller forsøger at ændre eller hindre brændstofovervågningsenheden eller brændstoftilførselsudstyret på stationerne. I tilfælde af at der registreres en defekt eller fejl på sådant overvågnings- eller brændstoftilførselsudstyr, skal kortindehaveren straks rapportere dette til sælgeren på eller indehaveren af stationen. 4. Pris (a) Den fakturerede pris for Produkter, der sælges til Kortindehaveren skal beregnes på grundlag af enten selskabets pumpepris på stationen, eller pris for geografisk område eller land, hvorfra Kortindehaveren køber produkterne. Alle indkøb foretaget af Kortindehaveren vil blive faktureret i DKK Kroner. For køb foretaget i lande uden for Danmark, vil den pågældende valutakurs, der anvendes af Selskabet være angivet i salgsfakturaen udstedt til Kortindehaveren. (b) Alle priser underligger alle lovpligtige eller andre former for told, skatter, afgifter, gebyrer, tillæg etc. hvor det er relevant til de rette satser, og enhver variation af disse til enhver tid på kortindehaverens konto. 5. Betaling (a) Selskabet eller dets repræsentant sender kortindehaveren en faktura per land, for de produkter kortindehaveren har købt, på månedlig basis eller på en anden basis, som kan aftales mellem selskabet og kortindehaveren fra tid til anden. (b) Kortindehaveren har to uger efter modtagelsen af fakturaen til at oplyse selskabet om spørgsmål eller klager i forbindelse med fakturaen. Efter to uger anses det fakturerede beløb, som accepteret af kortindehaveren. (c) Kortindehaveren vil, med mindre andet skriftligt aftales mellem Selskabet og kortindehaveren, blive faktureret månedligt, til den sidste søndag før den 16. dag i den måneden. Betalinger foretages i form af direkte debitering (betalings/leverandør-service) på Kortindehavers konto den første bankdag i måneden efter datoen for den relevante faktura. For at overholde kravene til brug af betalingsservice, skal kortindehaveren til enhver tid:

2 (i) føre en bankkonto, der kan anvendes med betalingsservice (ii) holde selskabet forsynet med en aktuel tilmelding til betalingsservice for denne konto (iii) Hvis en betaling via betalingsservice fra kortindehaverens konto returneres ubetalt, eller hvis en check sendt af kortindehaveren til selskabet returneres ubetalt, skal kortindehaveren betale et administrationsgebyr til selskabet hver gang dette sker. (d) Hvis kortholder af en eller anden grund ikke har betalt den fulde angivne værdi på forfaldsdatoen, forbeholder Selskabet sig ret til opkræve renter på kontoen af kortindehaveren med en sats på 5% p.a. over den basisrente af 'EURIBOR 1 måned sats' der skal betales fra forfaldsdagen indtil fuld betaling er modtaget. (e) Hvis kortindehaveren erklæres insolvent, enten tvungent eller frivilligt, eller hvis der udnævnes en formueforvalter eller en administrator eller en bobestyrer af alle eller dele af dennes ejendom eller i tilfælde af konkurs, eller hvis kortindehaveren indgår en aftale med sine kreditorer, forfalder det samlede udstående på kortindehaverens konto til betaling i fulde, og retten til brug af kortet bortfalder automatisk. 6. Fakturering Kortindehaveren vil, med mindre andet skriftligt aftales mellem Selskabet og kortindehaveren, blive faktureret via elektronisk faktura. Omkostning for Kortindehaveren er DKK 5,50 pr. faktura. Selskabet kan til enhver tid skriftligt ændre dette beløb med 14 dages varsel, ligesom beløbet kan variere i tilfælde af at der skriftlig aftales mellem Selskabet og kortindehaveren at fakturering skal foregå via post. Ved accept af nærværende vilkår og betingelser accepterer kortindehaveren at få tilsendt fakturaer per . Det er kortindehaverens ansvar at den adresse der er oplyst i forbindelse med denne ansøgning er korrekt og bliver tilset jævnligt. Hvis en elektronisk faktura ikke kommer frem til den angivne -adresse, eller hvis der sker tab eller korruption af data, er det kortindehaverens ansvar at oplyse selskabet om dette, og en sådan fejl eller tab har ingen indflydelse på kortindehaverens forpligtelse, til at foretage rettidig betaling af alle beløb. For at undgå tvivl er kortindehaveren ansvarlig for at oplyse selskabet om alle ændringer af dennes administrationsdata, herunder også -adressen. Kortindehaveren er ansvarlig for om nødvendigt at oplyse sit lokale skattekontor om modtagelsen af elektroniske fakturaer. 7. Produkter Selvom selskabet forsøger at stille alle produkter til rådighed, kan det ikke garanteres, at alle produkter eller et bestemt produkt står til rådighed på en bestemt station. 8. Brug af kortet (a) Kortet kan kun bruges af kortindehaveren i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, og kortindehaveren er ansvarlig for sikker opbevaring af kortet. (b) Forud for indgåelsen af en transaktion i forbindelse med levering af produkter skal kortindehaveren fremvise kortet på stationen. (c) Kortet må kun bruges til køb af produkterne på stationerne. (d) Kortet forbliver til enhver tid selskabets ejendom, og hvis der anmodes derom, skal kortindehaveren returnere kortet til selskabet, og det må kun bruges indtil udløbsdatoen. (e) Selskabet kan til enhver tid opsige eller suspendere brugen af kortet eller nægte at udstede et erstatningskort. (f) Ved opsigelse eller ophør af denne aftale, skal kortindehaveren returnere alle udstedte kort til selskabet indenfor 7 dage med anbefalet brev. Hvis kortindehaveren undlader at returnere et kort indenfor 7 dage efter opsigelsen eller ophøret af denne aftale, forbliver kortindehaveren ansvarlig for alle transaktioner på kortet/kortene indtil kortets/kortenes udløbsdato. (g) Besiddelse af kortet giver ikke kortindehaveren ret til at modtage produkter. (h) Der udstedes automatisk en købskvittering ved enhver transaktion med kortet, med undtagelse af automatiske standere, hvor udstedelsen af en kvittering er valgfri og på anmodning. (i) Det er kortindehaverens ansvar, at sørge for at alle kvitteringer returneres til kortindehaveren til afstemning med hver faktura. (j) Stationerne er forpligtede til at opbevare kopier af kvitteringerne (med undtagelse af transaktioner på automatiske terminaler) i mindst to måneder, og på anmodning fra kortindehaveren forsøger selskabet at fremskaffe kopier af kvitteringerne fra stationerne. (k) Selskabet har ret til at opkræve et gebyr på kr plus moms for hver kvitteringskopi, der leveres til kortindehaveren (eller et andet rimeligt gebyr, som selskabet kan fastlægge fra tid til anden). (l) Kort der identificerer køretøj udstedes som et administrationsværktøj, der skal bruges korrekt af kortindehaveren. Sådanne kort giver ikke ekstra sikkerhed. Kortindehaveren er forpligtet til at betale selskabet alle beløb i forbindelse med transaktioner på det pågældende kort, herunder også transaktioner i forbindelse med andre køretøjer end det, der er specificeret på kortet.

3 (m) Brug af et kort, der er udstedt af selskabet, udgør en accept af vilkårene og betingelserne for brug som evt. ændres fra tid til anden. Et eksemplar af de aktuelle vilkår og betingelser kan fås fra selskabet. 9. PIN-kode (a) En firecifret PIN-kode tildeles hvert kort. (b) PIN-koder behandles som fortrolige oplysninger og skal til enhver tid opbevares adskilt fra kortet. (c) Hvis et PIN-kode udleveres til en uautoriseret person, skal kortindehaveren straks informere selskabet i henhold til afsnit 10. (d) PIN-koden er kun beregnet til brug i terminaler på stationer i netværket. 10. Hæftelses- og ansvarsregler Kortet skal opbevares forsvarligt, fx i tegnebog eller i taske - aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med PIN-koden. Du skal jævnligt undersøge, om kortet fortsat er på sin rette plads. Hvis kortet bortkommer eller du får mistanke om at en uberettiget person har fået kendskab til din PIN-kode skal dette omgående meldes til Selskabet, på hverdage mellem 08:30-17:00 på telefon og udenfor kontortid på hjemmesiden For at spærre kortet via hjemmesiden skal du indtaste dit 18 cifret kortnummer (som er trykt på forsiden af kortet). Det er derfor vigtigt at du når du modtager kortet notere dig dit kortnummer. Så snart Selskabet har modtaget og registreret din spærring, vil der herefter blive spærret elektronisk for yderligere køb med kortet. Som udgangspunkt hæfter du ikke for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet. Du hæfter dog for op til kr., hvis det godtgøres, at din PIN kode er anvendt ved købet, og op til kr., hvis det det tillige godtgøres, at du enten: i) har undladt at underrette Selskabet snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at din PIN-kode er kommet til den uberet-tigedes kendskab, ii) har givet din PIN-kode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse eller iii) ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Ligeledes hæfter du med op til kr., når kortet ved købet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede bruger i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og det godtgøresat at enten du eller nogen, som du har overladt kortet til, Endvidere hæfter du uden beløbsbegrænsning, når din PIN-kode er anvendt ved købet og det godtgøres, at du har oplyst denne til den, der uberettiget har anvendt kortet, under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Endelig hæfter du uden beløbsbegrænsninger, hvis det godtgøres at du har handlet svigagtigt eller bevidst har undladt at opfylde dine forpligtelser til sikring af kortet mod uberettiget brug. Bortset fra sidstnævnte tilfælde hæfter du dog ikke for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at Selskabet har fået meddelelse om, at kortet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til pinkoden, eller at du af andre grunde ønsker kortet spærret. Du hæfter naturligvis heller ikke, hvis Selskabet vidste eller burde vide, at der var tale om uberettiget anvendelse af kortet. Reglerne om hæftelse for uberettiget brug af kortet findes i Lov om Betalingstjenester (Lov nr. 385 af 25/5 2009) 62 (a) Kortindehaveren skal samarbejde med selskabet og politiet i forbindelse med at finde kortet. Hvis selskabet har mistanke om at kortet er bortkommet eller stjålet, kan selskabet give politiet alle relevante oplysninger, og selskabet kan træffe passende foranstaltninger. (b) Hvis kortindehaveren finder et kort, der er blevet anmeldt som værende bortkommet eller stjålet, skal det straks returneres til selskabet. 11. Videresalg Medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem selskabet og kortindehaveren må produkter, der er blevet købt med et kort, der er udstedt af selskabet, ikke bruges til andre formål end som brændstof eller smøremiddel (hvor det er passende) til kortindehaverens egne eller lejede køretøjer, og må ikke videresælges eller på anden måde videregives til andre personer. 12 Erstatning - Sundhed og sikkerhed (a) Kortindehaveren skal kompensere selskabet fuldt ud, og holde selskabet skadesløst i forbindelse med alle erstatningskrav, herunder arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med skade på selskabets eller kortindehaverens ejendom eller død eller kvæstelse af selskabets eller kortindehaverens ansatte eller repræsentanter, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af kortet, stationerne og/eller produkterne, medmindre skaden, døden eller kvæstelsen er forårsaget af selskabets uagtsomhed.

4 (b) Kortindehaveren skal oplyse alle medarbejdere, repræsentanter og alle personer, der håndterer eller bruger produkterne på vegne af kortindehaveren, eller som kommer i kontakt med dem, mens de er i kortindehaverens besiddelse, eller som de sælges til, om alle instruktioner, advarsler eller anbefalinger med hensyn til de metoder hvormed eller de forhold hvorunder produkterne bør anvendes eller håndteres, som er indeholdt i eller henvist til i selskabets materialesikkerhedsdataark eller anden dokumentation i forbindelse med produkterne, eller som er anbragt på produkterne eller emballagen. Og kortindehaveren skal sørge for at alle personer, der bruger eller håndterer produkterne overholder de instruktioner, advarsler og anbefalinger, der nævnes eller henvises til i dette afsnit. (c) Kortindehaveren skal til enhver tid kompensere selskabet i forbindelse med ethvert tab eller erstatningskrav selskabet lider, og som skyldes at kortindehaveren har overtrådt ovenstående, eller hvis kortindehaveren har udeladt at overholde de advarsler, anbefalinger eller instruktioner, der beskrives i ovenstående. 13. Force Majeure (a) Alle selskabets forpligtelser til at levere produkter til kortindehaveren udsættes i tilfælde af at selskabet direkte eller indirekte som følge af en hvilken som helst årsag eller omstændighed, der ligger udenfor selskabets kontrol (herunder uden undtagelse af ovenstående i forbindelse med industrielle handlinger, enhver handling udført af selskabets egne medarbejdere, og i tilfælde af at selskabet overholder en anmodning eller instruktion fra regeringen) er forhindret i at (i) levere de ønskede produkter til kortindehaveren, eller (ii) modtage den nødvendige råolie og andre relevante olieprodukter. (b) I tilfælde af at de omstændigheder, der nævnes ovenstående i (a) indtræffer, skal selskabet fastslå (og kan fra tid til anden ændre dette) i hvilket omfang levering til kortindehaveren skal opretholdes, så længe disse omstændigheder varer ved. Der skal tages højde for selskabet evne til at fremskaffe, bearbejde og levere varer, omkostningerne ved levering, alle selskabets kunders krav og lokale behov samt alle andre relevante faktorer. (c) Selskabet skal så hurtig som muligt efter ophøret af de omstændigheder, der nævnes ovenstående i (a), informere kortindehaveren om genoptagelsen af leveringerne. 14. Gyldighed Denne aftale er ikke gyldig, hverken som helhed eller dele deraf, uden selskabets forudgående skriftlige samtykke. 15. Generelt (a) Kortindehaveren skal straks informere selskabet om ændring af kortindehaverens adresse. (b) Selskabet kan til enhver tid udføre ændringer af eller tilføjelser til vilkårene i denne aftale under forudsætning af, at der oplyses skriftligt om ændringerne. Enhver brug af kortet, efter en sådan meddelelse er blevet leveret til kortindehaveren, anses for at kortholderen accepterer disse ændringer eller tilføjelser. (c) Medmindre selskabet udtrykkeligt anfører andet i forbindelse med særlige foranstaltninger, giver kortet ikke kortindehaveren ret til at deltage i firmaets særlige tilbud, som af og til kan være til rådighed. (d) Kortindehaveren giver selskabet tilladelse til at udføre de nødvendige forespørgsler i forbindelse med oprettelsen af en konto. (e) Indholdet af denne aftale og dine kontobevægelser bliver registreret hos et autoriseret kreditinformationsselskab. De registrerede oplysninger kan bruges til at træffe kreditbeslutninger eller lejlighedsvist til bekæmpelse af svig eller sporing af debitorer. 16. Selskabets erstatningsansvar (a) Selskabet påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, uanset om det har grundlag i lovgivning eller bestemmelser, i forbindelse med kortindehaverens transaktioner eller produkter leveret til kortindehaveren i kraft af indgåelse af denne aftale med kortindehaveren. (b) Selskabet påtager sig intet ansvar og er ikke erstatningsansvarlig overfor kortindehaveren ved funktionsfejl (uanset årsag) på en automatisk pumpe, der tilfører produktet på en af selskabets stationer. 17. Gældende lov Denne aftale og enhver levering af produkter fremstillet i forbindelse med brug af kortet skal reguleres af lovgivningen i det land, hvor Kortholder er registreret, og parterne underlægger sig den eksklusive myndighed af gældende love. 18. Ophør af konto (a) Kortindehaveren kan opsige kontoen ved skriftlig meddelelse til selskabet og ved at returnere

5 alle kortene til selskabet. (b) Kortindehaveren er forpligtet til straks på anmodning at betale den udestående sum på kontoen samt alle gebyrer og omkostninger op til tilbagebetalingsdatoen. (c) Kortindehaveren skal sørge for, at der ikke foretages transaktioner efter at kontoen er blevet opsagt. (d) Kortindehaveren skal først afmelde betalingsservice, når alle udestående betalinger er blevet udlignet. (e) Det er kortindehaverens ansvar at betale selskabet for rekvirering af produkter med et af kortindehaverens kort efter opsigelsen af kontoen. (f) Kontoen bliver først lukket, når alle kort er blevet returneret til selskabet, og alle fordringer i henhold til disse vilkår og betingelser er blevet betalt. (g) Hvis kortindehaveren returnerer kortet med anbefalet brev, skal kortindehaveren sørge for, at kortet er klippet midt over, og at magnetstriben er klippet over. 19. Ugyldighed I tilfælde af at en af bestemmelserne i denne aftale er forbudt eller erklæres af en domstol som værende uretmæssig, ugyldig eller uden retskraft, udskilles denne bestemmelse i det nødvendige omfang fra aftalen og har på ingen måde indflydelse på andre bestemmelser eller gyldigheden og håndhævelsen af denne aftale. 20. Ansøgning Accepten af ansøgningen fra enten en eksisterende eller mulig kortindehaver om enten et nyt kort eller fornyelse af et kort eller erstatning af et kort er ene og alene op til selskabet. 21. Undertegnede er indforstået med, at mit navn og min adresse videregives til Go'on Gruppen A/S til brug i eventuelle kampagner, markedsanalyser og generelle markedsføringstiltag.

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus Kortbestemmelser Gældende fra den 1. september 2012 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 1. november 2014 Kortbestemmelser for MasterCard DEFINITIONER KORTTYPER: PRIVATKORT MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. FAMILIEKORT Et ekstra,

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD GÆLDENDE PR. 1. MAJ 2005 ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Kortservice. Sydbank MasterCard

Kortservice. Sydbank MasterCard Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking private Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking private Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Brugerregler for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Business og MasterCard business Platinum. Virksomheden og kortholder

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard World Signia Eksklusiv Eksklusiv kan udstedes til privatpersoner. MasterCard World Signia

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler April 2011 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere